T.C. OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
OSMANİYE MESLEK YÜKSEKOKULU
ULAŞTIRMA HİZMETLERİ BÖLÜMÜ
POSTA HİZMETLERİ PROGRAMI
1- ÖSYM BİLGİLERİ
Öğrenim dili:
Türkçe
Puan türü:
YGS-5, YGS-6 /2012
Taban Puanı:
BÖLÜM
ÜNİVERSİTESİ
Y.OKUL P.TÜR KON. TABAN
P.
Posta
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Hizmetleri
(N.Ö.)
Osmaniye YGS-5 50
M.Y.O.
350.50
Posta
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Hizmetleri
(Ġ.Ö.)
Osmaniye YGS-5 50
M.Y.O.
314.85
Sınavsız Geçişle Girebilecek Olan Lise Bölümleri/ Orta Öğretim Alan Kodlarıyla
Beraber:
1018- A- Grubu (Ticaret Lisesi Fen)
1381- Deniz ve Liman ĠĢletme
1107- Bankacılık
1396- DıĢ Ticaret
3868- Bilgisayarlı Muhasebe
3324- Emlak Komisyonculuğu
3318- Borsa Hizmetleri
1657- Genel Hizmetler ( demiryolu)
1396- DıĢ Ticaret
1814- ĠĢletme
1814- ĠĢletmecilik (Demiryolu)
2143- Muhasebe
4918- Muhasebe, Finansman ve Pazarlama
4396- Muhasebe ve Finansman
4526- Pazarlama
4422- Pazarlama ve Perakende
4024- SatıĢ Yönetimi ve Reklamcılık
3351- Sigortacılık
4532- Sigortacılık ve Risk Yönetimi
2645- Tesis ĠĢletmeciliği
2693- Ticaret
2871- Ticaret liselerini alan ayrımı olmadığı dönemde bitirenler
4505- UlaĢtırma Hizmetleri
Süresi: 2 yıl.
2.) TANITIM:
Programın Tanımı
Posta hizmetleri programında iki yıl süreli eğitim-öğretim verilmektedir. Posta telgraf
teĢkilatı (PTT) tarafından baĢta Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Osmaniye Meslek Yüksek
Okulunda Posta Hizmetleri adıyla ve diğer üniversitelerin meslek yüksekokullarında da açılan
bu bölüm Posta Telgraf TeĢkilatı (PTT)„nin Postacı (DAĞITICI) ihtiyacını karĢılamayı
hedefleyen bir program dalıdır.
Meslek Elemanının Tanımı
Posta hizmetleri bölümünde kazandığı teorik ve uygulamalı eğitim ve öğretimin gereği
olarak KPSS aldığı baĢarı puanına göre ya PTT‟de dağıtıcı olarak görev yapabilir ya da PTT
haricindeki kargo firmaları ile çalıĢabilir. Hatta bununla da yetinmek istemiyor ise kendisi bu
bölümden aldığı bilgiler sayesinde etik kurallara aykırı davranmamak karĢılığı ile kurye ya da
kargo firması kurabilir ve iĢletebilir.
Programın Tarihçesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi ile Posta Telgraf TeĢkilatı (PTT) arasında
imzalanan anlaĢma ile 2009 yılında öğrenci alımına baĢlayan bu bölüm PTT‟nin dağıtıcı
(POSTACI) ihtiyacını karĢılamak ve hizmetlerini en iyi Ģekilde yapmasına olanak sağlamak
için kurulmuĢtur.
Programın vizyonu
Bilgi çağına hakim, bilinir, görünür, öncü ve örnek bir posta hizmetleri önlisans
programı olmak.
Programın misyonu
Uluslararası çağdaĢ eğitim sürecine uyumlu posta hizmeti önlisans eğitimi vermek,
öğretim, araĢtırma, geliĢtirme etkinliklerini sürdürecek bilgiyi üretmek, ürettiği bilgiyi
aktarmak, teoriyi uygulamaya aktarabilen posta hizmeti sorunlara en uygun çözümü
üretebilen, mesleki etik değerlere bağlı, nitelikli ve etkin postacı(DAĞITICI) yetiĢtirmek.
Programın değerleri
 Neyin neden yapıldığını ve/veya yapılmadığını ilgili kiĢilerin isteği doğrultusunda
açıklamak.
 Yaptıkları ya da yapacakları iĢleri hukuk kurallarına aykırı olmayacak Ģekilde
uygulamalarda bulunmak.
 Doğruluktan ĢaĢmamak ve kiĢileri yanıltmamak.
 Birbirimizin görüĢlerine, değerlerine, yaĢam tarzlarına ve kiĢiliklerine hoĢgörü
göstermek.
 Yeni ve farklı hizmet yaklaĢımlarına hukuk kuralları çerçevesinde açık olmak.
 Yaptığımız iĢlerde sorumluluk hissetmek ve disiplinli olmak.
 Birbirimize olan tutum ve davranıĢlarımızda nazik ve saygılı olmak
Programa kabul şartları
Ticaret meslek liselerinin Muhasebe Bölümü kapsamında bulunan öğrenciler
SINAVSIZ olarak ön-lisans programımıza DOĞRUDAN yerleĢtirilmektedir.
Meslek liselerinin sınavsız geçiĢ için belirlenen bölümleri dıĢındaki bölümlerden ya da
genel liselerden mezun olanlar/olacaklar ise sınavsız yerleĢtirme sonunda açık kontenjan
kalırsa ek yerleĢtirme ile açık olan programlara isteklerine ve ÖSS puanlarına göre
yerleĢtirilebileceklerdir. Bunun için bu kiĢilerin ÖSYM BaĢkanlığınca yapılan Öğrenci Seçme
Sınavına (ÖSS) girmeleri ve yeterli EĢit Ağırlık (EA)" puanı almaları gerekir.
Programdan mezuniyet şartları
Posta Hizmetleri programı alanının mezuniyet Ģartları aĢağıdaki koĢullara dayalıdır:
Ġlgili yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde mezuniyet için gerekli tüm dersleri almak,
aldığı derslerden baĢarılı olmak koĢulu ile devam etmekte olduğu programı en az 2.00
ağırlıklı genel not ortalaması ile tamamlamak.
*30 iĢ günü staj yapmak zorunludur.
Posta hizmetleri; gönderilerin bir noktadan diğer bir noktaya taĢınmasını sağlayan
nakliye ve dağıtım hizmetlerinin özel bir formu olarak görülmekte ve posta hizmetlerini diğer
dağıtım hizmetlerinden ayıran en temel farkın posta hizmetlerinin üzerinde adres bulunan
gönderinin kamusal bir ağ içerisinde düzenli ve programlı olarak dağıtılması esasına
dayanması olduğu belirtilmektedir.
Posta hizmetleri kiĢisel mektupları, tebrik kartlarını, faturaları, el ilanı ve diğer kiĢisel
haberleĢme araçları gibi gönderileri kapsamaktadır. Hiç Ģüphesiz, posta hizmetleri tüm dünyada
insanların birbirleri ile iletiĢim sağlaması hususunda günlük hayatta önemli bir rol oynamaktadır.
Ġnternet gibi yeni iletiĢim teknolojilerinin ortaya çıkmasına rağmen, posta hizmetleri
gelirleri iletiĢim gelirlerinde en hızlı büyüyen segmentlerden birini oluĢturmaktadır.
Elektronik ödemeler çok hızlı olarak artmasına rağmen, evlere gönderilen fatura türü
evrakların sayısında da artıĢ yaĢanmaktadır. Örneğin, ABD‟de 2008 yılı itibariyle insanların
% 63‟ü ödemeleri için kâğıda basılı faturayı tercih etmektedir. Posta hizmetlerini elektrik ve
telekomünikasyon gibi sektörlerden ayıran önemli özelliklerden biri fiziksel Ģebeke ile bu
Ģebeke üzerinden verilen hizmetlerin birbirinden ayrılmasının mümkün olmamasıdır.
“Posta”, “banka” ve “lojistik” alanlarında hizmet veren ve sürekli bir değiĢim
içerisinde olan PTT Genel Müdürlüğü, bugün 4.000‟ e yakın on-line hizmet veren iĢyeri,
37.000 personeli, sürekli yenilenen 5.600 araçlık filosu ile ülkemizin her yerine ulaĢan kaliteli
bir hizmet ağı sunmaktadır. Kalite yönetim sistemine bağlı olarak çalıĢan ve yönetim
anlayıĢını, tüm birimlerinin kenetlenerek çalıĢtığı, hataların en aza indirildiği birimlerin
dinamik tutulduğu, yeniliğin ilk hedef olarak alındığı ve her değiĢimin hızlıca benimsendiği
bir sistem üzerine kuran PTT Genel Müdürlüğü; teknolojinin getirdiği yenilikleri büyük bir
dikkat ve titizlik ile hizmete sunmaktadır. Bu yeniliklerden biri olan BirleĢik Posta (Hybrid
Mail) sistemi 2010 yılı Ocak ayı itibariyle fiilen hizmete geçirilmiĢtir.
BirleĢik posta projesi ile kurum, kuruluĢ ve özel kiĢilerin; PP damgası ve ücret ödeme
makinesi kullanmak suretiyle posta iĢletmelerine verdiği fatura, sigorta poliçesi, banka
ekstresi, tebrik, broĢür, kutlama vb. toplu gönderileri, elektronik ortamda müĢteriden alınıp,
veri iĢlemesi yaptıktan sonra elektronik sistem üzerinden güvenli ve hızlı bir Ģekilde varıĢ
yerine en yakın baskı merkezlerine elektronik ortamda iletilerek basılıp, zarflanarak alıcısına
olabilecek en hızlı Ģekilde ulaĢtırılmaktadır. Bugün Ankara, Ġstanbul, Ġzmir, Mersin ve
Erzurum‟ daki baskı merkezlerinde en son teknolojiyi kullanan güçlü alt yapıya sahip sistem
ile basımı gerçekleĢtirilen gönderiler, alıcılarına çok daha kısa yoldan ve doğru Ģekilde
ulaĢmaktadır.
Ülkemizde posta hizmetlerine iliĢkin mevzuatın tarihçesi PTT‟nin kuruluĢunu
düzenleyen yasayla baĢlamıĢ olup; günümüzde yasal mevzuat yalnızca PTT‟yi adresleyecek
niteliktedir. Mevzuatta mevcut piyasa yapısını düzenlemek ve denetlemek noktalarında
eksiklikler bulunmaktadır. Sektörden UlaĢtırma Bakanlığı sorumludur. Ancak sektöre iliĢkin
kanun ve ikincil düzenleme taslakları büyük ölçüde PTT‟nin katkısı ile oluĢturulmaktadır.
Ulusal düzenleyici bir otorite bulunmadığı için PTT piyasada hem iĢletmeci hem de
düzenleyici olarak faaliyet göstermektedir. Bir baĢka deyiĢle; PTT telekomünikasyon
sektörüne özgü bağımsız idari otorite olan, Telekomünikasyon Kurumu (yeni adı ile Bilgi
Teknolojileri ve ĠletiĢim Kurumu) kurulmadan önce Türk Telekom‟un da yaptığı gibi hem
pazarda faaliyet göstermekte, hem de faaliyet gösterdiği pazarı düzenlemektedir.
2010 yılı sonu itibariyle PTT 1.056 merkez, 2.226 Ģube ve 830 acentelik ile toplam
4.112 nokta üzerinden hizmet vermektedir. Buna ek olarak PTT bünyesinde 20 adet posta
iĢleme merkezi, 11 adet PTT kargo iĢleme merkezi ve 8516 baĢmüdürlük bulunmaktadır.
PTT, kadrolu ve sözleĢmeli olarak 28.244 personel, iĢçi statüsünde çalıĢanlar ile firma
elemanları (outsource) da dâhil edildiğinde yurt çapında 36.900 personel ve 753 adetlik araç
parkıyla hizmet vermektedir.
3-) KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ÇALIŞMA ALANLARI:
Endüstri ve iĢ dünyası iyi yetiĢmiĢ posta hizmet eleman ve uzmanlarına ihtiyaç
duymaktadır. Posta hizmetleri programında bu alan ile ilgili baĢta posta mevzuatı ve tebligat
olmak üzere teorik dersler ve posta makineleri ve diğer bilimumu alet ve makineler üzerinde
uygulamalı eğitim verilmektedir. Okulumuzda bu bölüme ait bir laboratuar bulunmaktadır.
Günümüzde hemen tüm sektörler açısından iletiĢim büyük önem taĢımaktadır. Özellikle
iletiĢim ağında kamuya duyulan güven telgraf, posta ve kargo taĢımacılığı açısından geniĢ iĢ
imkânların sağlamaktadır.
Mezunlar günümüzde baĢta PTT kurum ve kuruluĢlarında çalıĢmaktadır. Posta
Hizmetleri Programı mezunları günümüzde, baĢta PTT kurum ve kuruluĢlarında
çalıĢmaktadır. Kamusal açıdan istihdam sağlayan programdan mezun olan öğrenciler Kamu
Personeli Seçme Sınavı sonrasında belirtilen asgari puan üzerinde almaları durumunda, baĢta
Ankara, Ġzmir ve Ġstanbul olmak üzere T.C. UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme
Bakanlığı‟na bağlı olmak üzere atanmaktadır.
PTT Genel Müdürlüğü parasal posta giĢe hizmetleri ve tebligat teslim iĢlemlerini
devlet memurları (kamu) vasıtasıyla sunmaktadır. Temizlik, güvenlik, kargo/kurye gönderi ile
kayıtlı ve kayıtsız gönderilerin dağıtım ve teslimine iliĢkin hizmetleri (özel) özel
kuruluĢlardan hizmet alımı suretiyle yerine getirilmektedir.
ELEKTRONĠK TEBLĠGAT:
Madde 7/A - (Ek madde: 11/01/2011-6099 S.K./2.mad.)
Tebligata elveriĢli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen
kiĢiye, elektronik yolla tebligat yapılabilir.
Anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüĢ komandit Ģirketlere elektronik yolla
tebligat yapılması zorunludur.
Birinci ve ikinci fıkra hükümlerine göre elektronik yolla tebligatın zorunlu bir sebeple
yapılamaması hâlinde bu Kanunda belirtilen diğer usullerle tebligat yapılır.
Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaĢtığı tarihi izleyen beĢinci
günün sonunda yapılmıĢ sayılır.
Bu maddenin uygulanmasına iliĢkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir.
Hızlı Tebligat Kabul iĢlemleri
MADDE 28 – (1) Hızlı Tebligat kabulünde “HT” rumuzlu veya “30–39” ile baĢlayan
barkod kullanılır ve barkod numarası kabul numarası yerine geçer. Otomasyon Sisteminde bu
rumuzlarla takip edilir. Kabul sırasında tebliğ evrakı üzerine Hızlı Tebligat olduğunu belirten
etiket yapıĢtırılır, kaĢe basılır veya elle yazılır. Talep eden kiĢi ve kurumlara da örneğine
uygun etiket veya kaĢe yaptırılmasına BaĢmüdürlüğünce izin verilir.
(2)
Göndericiler,
Hızlı
Tebligat
hizmetinden
yararlanabilmek
için;
http://www.ptt.gov.tr web sayfası üzerinden, Çağrı Merkezini (444 1 788) arayarak veya
herhangi bir PTT iĢyerine giderek, müracaat eder.
(3)ġehir dağıtım alanı dıĢında kalan köy dağıtımına tabi yerler varıĢlı Hızlı Tebligat
kabul edilmez. Ancak, göndericisi tarafından gönderilmesinde ısrar edilen tebligatın üzerine,
gecikmesinden PTT'nin sorumlu olmayacağı yönünde Ģerh düĢülmek ve imza alınmak
suretiyle ''ihtirazı kayıt'' la kabul edilir. Hızlı Tebligat hizmetine açık iĢyerine kadar bu hizmet
ilkelerinden yararlanılır, sonrasında diğer posta mevzuatı hükümleri uygulanır.
(4) Aynı il dağıtım sahasında olup da dağıtım saatine yetiĢmeyecek Hızlı Tebligatlar
ile iller arasında teslimi sağlanacak Hızlı Tebligatların posta sevk saatinden sonra kabullerinin
istenmesi halinde, bu istekler “Gecikmeden PTT sorumlu değildir” Ģerhi alınmak suretiyle
ihtirazı kayıt Ģartıyla kabul edilir.
(5) Tebliğ evrakı çıkarmaya yetkili mercilerce iĢyerlerimize tevdi listesiyle getirilen
Hızlı Tebligata yapıĢtırılmıĢ olan barkod etiketinin bir parçası tevdi listesine yapıĢtırılır.
(6)ĠĢyerlerimizde sistem marifetiyle 2 nüsha olarak üretilen tevdi listesi imzalanıp
tarih damgası tatbik edildikten sonra bir nüshası göndericiye verilir, diğer nüshası imzalanıp
tarih damgası tatbik edildikten sonra çıkaran merci tarafından getirilen tevdi listesine
iliĢtirilmek suretiyle iĢyerinde saklanır. Talep eden kiĢi ve kurumlara barkotlu tebliğ evrakı
zarfı bastırılması için barkod aralığı verilir.
(7) Çok sayıda Hızlı Tebligat vermek istediğini bildiren kiĢi ve kuruluĢların
tebligatları, adreslerinden kabul edilebilir.
4-DİKEY
BÖLÜMLERİ:
GEÇİŞ
SINAVI
İLE
GEÇİLEBİLECEK
9099 Posta Hizmetleri










8222
5130
3354
8888
9110
9282
5131
3356
9009
4393
Lojistik Yönetimi
UlaĢtırma ve Lojistik
Uluslararası Lojistik
Uluslararası Lojistik ve TaĢımacılık
Uluslararası Lojistik Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve Finans
Uluslararası Ticaret ve Finansman
Uluslararası Ticaret ve ĠĢletmecilik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
OLAN
LİSANS
Download

tc osmaniye korkut ata üniversitesi osmaniye meslek yüksekokulu