T.C.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 YILI FAALİYET RAPORU
NİSAN 2014
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
“Müspet ilimlerin temeline dayanan, güzel sanatları seven, fikir
terbiyesinde olduğu kadar beden terbiyesinde de kabiliyeti artmış ve
yükselmiş olan bahtiyar, kuvvetli bir nesil yetiştirmek siyasetimizin açık
gayesidir.”
M. Kemal ATATÜRK
1
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
SUNUŞ
Ülkemiz yükseköğretim alanında uluslararası düzeyde rekabet edebilir kurumlar
oluşturmak için önemli adımlar atarken Bülent Ecevit Üniversitesi olarak bu gelişme düzeyinin
en üst basamaklarında yer alabilmek, üniversite algısını kuvvetlendirmek ve marka değeri
oluşturacak bir kurumsal kimlik yaratmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Üniversitemiz
attığı adımların yarattığı etki ile ülke genelinde tanınan ve kendisinden söz ettiren bir kurum
haline gelmeyi başarmıştır.
Katılımcılık ve girişimcilik esaslı bir yönetim anlayışı ile yoluna devam eden Bülent
Ecevit Üniversitesinin dünya üniversiteleri arasında özel bir yere sahip olması için bir yandan
kolay ve nitelikli yaşanabilen kampüsler oluşturmaya çalışırken, diğer yandan da akademik
yaşamın vazgeçilmez unsurlarından olan bilim, kültür, sanat ve sporu öğrencilerimizle ve
Zonguldak’la buluşturma çabamızı sürdürüyoruz.
Cumhuriyetin ilk sanayi şehri olan Zonguldak’ta, tarihi 1924 yılında kurulan Yüksek
Maden Mektebi’ne dayanan, köklü, dinamik ve özgün değerleri bünyesinde barındıran Bülent
Ecevit Üniversitesinin çoğulcu, katılımcı ve girişimci bir anlayışı egemen kılmak zorunda
olduğumuza inandığımız yönetim anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz. Kararlı, özgüvenli ve
bilinçli bir karaktere sahip yapısıyla Üniversitemiz, bir yandan mevcut birimleri ile çağın
gereksinimlerine cevap vermeyi sürdürürken diğer yandan oluşturduğu kurumsal deneyim ve
öngörüsü ile geleceği yakalama misyonunu taşımaktadır.
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tüm çalışanları, öğrencileri, mezunları ile Bülent Ecevit Üniversitesinin on bir ayrı
kampüsünde yaşanan gelişmeleri birlikte değerlendirdiğimizde, büyüme ve genişleme çizgisinin
Üniversitenin tamamını kuşatan bir kimlik kazandığını görmek mümkündür. Sevinç ve iftiharla
ifade edebilirim ki, Bülent Ecevit Üniversitesi tüm enerjisini, yola çıktığımız ilk gün
koyduğumuz vizyona uygun şekilde nitelikli büyüme ve uluslararası ilerleme amacı
doğrultusunda sarf etmiş durumdadır. Hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik prensipleri ışığında,
doğru hedeflere yöneltilen gayret ve çalışmalar ile her sene bir önceki döneme oranla nicelik ve
nitelik unsurları bağlamında ayrı ayrı değerlendirmelere tabi tutulan birimlerimizin elde ettiği
başarı ve gelişmelerden Üniversitemiz ve şahsım adına büyük bir kıvanç duyuyorum.
Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken birlikte ve özveriyle çalışan tüm personelime,
öğrencilerime, bize destek olan tüm paydaşlara ve bu faaliyet raporunun hazırlanmasında emeği
geçenlere teşekkür eder, 2013 yılı faaliyet raporunun faydalı olmasını dilerim.
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
3
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İÇİNDEKİLER
SUNUŞ………………………………………………………………………………….......
2
İÇİNDEKİLER…………………………………………………………………………….
4
I. GENEL BİLGİLER …………………………………………………………………….
10
A. Misyon ve Vizyon……………………….………………………………………………
10
1- Misyon, Vizyon ve Temel Değerler………….………………………………………..
10
2- Senato Üyeleri………………………………………………………………………..
11
3- Yönetim Kurulu Üyeleri………………………….…………………………………
12
B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar …………………………..…………..………………..
13
1- Anayasa…………………….………………..……………………………………….
13
2- 2547 Sayılı YÖK Kanunu……………………………………………………............
13
3- Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar…………………….............
14
4- Diğer Yasal Yükümlülükler………………………………………………………….
14
C. İdareye İlişkin Bilgiler ……………..…………………………………………………..
15
1- Tarihsel Gelişim……………………………………………………..........................
15
2- Organizasyon Yapısı…………………………………………………………………
17
3- Fiziksel Yapı…………………………………………………………………............
20
4- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar…………...………………………………………….
28
5- İnsan Kaynakları……………………………………………………………………...
32
Akademik Personel………………………………………………………………….
32
İdari Personel………………………………………………………………………..
37
6- Sunulan Hizmetler…………………………………………………….………………
41
Eğitim Hizmetleri………………….…………………………………………………
41
Sağlık Hizmetleri…………………………………………………………………….
69
Sosyal Hizmetler…………………………………………………………………….
74
İdari Hizmetler………………………..……………………………………………..
96
4
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
II. AMAÇ VE HEDEFLER………………………………………………………………
128
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri……………………………………………………….
128
B. Temel Politikalar ve Öncelikler……..……………………………………………..
130
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER……………….
131
A. Mali Bilgiler…………..………………………………………..…………………..
131
1- Bütçe Uygulama Sonuçları ve Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar …….
131
2- Mali Denetim Sonuçları…………………………………...……………………
138
B. Performans Bilgileri………………..……………………………………………...
142
1- Yatırım Projeleri………………………………………………………………..
142
2- Bilimsel ve Teknik Araştırma Projeleri…………………………………………
146
3- Faaliyet Bilgileri…………………………………………………………………
155
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
163
A. Güçlü Yönlerimiz………………………………………………………………….
163
B. Zayıf Yönlerimiz……………………………………………………………………..
164
C. Fırsatlar…………………………………………………………………………….
164
D. Tehditler……………………………………………………………………………...
164
E. Değerlendirme ……………………………………………………………………….
165
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER………………………………………………………………
165
EKLER………………………………………………………………………………………
166
İç Kontrol Güvence Beyanı………………………………………………………………….
166
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı…………………………………………………
167
5
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
TABLOLAR
FİZİKİ YAPI
Sayfa
Tablo 1- Gayrimenkullerin Tahsis, Mülkiyet Açısından Alan Bilgileri
22
Tablo 2- Yerleşke Bazında Arsa Alan Dağılımları
23
Tablo 3- Yerleşke Bazında Fiziki Kapalı Alan Dağılımları
23
Tablo 4- Yeni Fiziki Alanlar
24
Tablo 5 - Birimlerin Fiziki Kapalı Alan Dağılımları
24
Tablo 6- Eğitim ve Uygulama Alanları
25
Tablo 7- Hizmet Alanları
26
Tablo 8- Misafirhaneler
26
Tablo 9- Lojmanlar
26
Tablo 10- Toplantı ve Konferans Salonları
27
Tablo 11- Kantin, Kafeteryalar
27
Tablo 12- Yemekhaneler
27
Tablo 13- Spor Tesisleri
28
BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Tablo 14- Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar
28
Tablo 15- Bilgisayarlar ve Sunucular
29
Tablo 16- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
30
Tablo 17- Taşıtlar
31
İNSAN KAYNAKLARI
Tablo 18- Akademik Personelin Kadro Dolu/Boş Dağılımı
32
Tablo 19- Akademik Personel Birimler Bazında Kadroların Dağılımı
34
Tablo 20- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
34
Tablo 21- Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı
34
Tablo 22- Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı
35
Tablo 23- Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı
35
Tablo 24- Akademik Personelin Yaş Dağılımı
35
Tablo 25- Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri
36
Tablo 26- Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
36
Tablo 27- İdari Personelin Özlük Haklarının Ödendiği Kaynak Bazında Kadro Dağılımı
37
Tablo 28- İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı
38
Tablo 29- İdari Personel Kıdem, Yaş ve Eğitim Durumu Dağılımı
39
Tablo 30- İdari Personel Sayısının Cinsiyet Dağılımı ve Engelli Personel Sayısı
39
Tablo 31- Sürekli İşçiler
39
Tablo 32- Atanan İdari Personel Sayısı
39
Tablo 33- Ayrılan İdari Personel Sayısı
39
Tablo 34- Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı
40
SUNULAN HİZMETLER
Tablo 35- Ön Lisans Programları
42
Tablo 36- Lisans Programları
43
Tablo 37- Lisansüstü Programları
45
Tablo 38- Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları
46
Tablo 39- Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Genel Dağılımı
47
Tablo 40- Birimler Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı
48
6
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 41 - Diğer Üniversitelerle Ortak Programlar ve Öğrenci Sayıları
48
Tablo 42 - Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Dağılımı
49
Tablo 43 - Alan Bazında Lisans Öğrenci Sayılarının Dağılımı
50
Tablo 44 - Sınıf Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı
51
Tablo 45 - Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları
54
Tablo 46 - Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları
54
Tablo 47 - Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Öğrenci Sayıları
55
Tablo 48- Engelli Öğrenci Sayıları
56
Tablo 49 - Mezun Öğrenci Sayıları
56
Tablo 50 - Yabancı Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
59
Tablo 51 - Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları
60
Tablo 52 - Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar)
60
Tablo 53 - Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Enstitüler)
64
Tablo 54 - Erasmus Programında Yabancı Ülkelere Gönderilen Öğrencilerin Dağılımı
64
Tablo 55 - Farabi Programı Kapsamında Gelen Öğrencilerin Dağılımı
65
Tablo 56 - Farabi Programı Kapsamında Giden Öğrencilerin Dağılımı
65
Tablo 57 - İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler
67
Tablo 58 - Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler – FARABİ
67
Tablo 59 - Hastane Hizmet Birimleri
72
Tablo 60 - Hastane Hizmet Birimlerinin Sayısı
72
Tablo 61 - Hastane Hizmetleri
72
Tablo 62 - Merkez Kampüs Mediko Poliklinik Hizmetleri
74
Tablo 63- Öğrenci Kulüpleri
75
Tablo 64 - Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri
78
Tablo 65 - Sosyal Hizmetler
81
Tablo 66 - Spor Faaliyetleri
83
Tablo 67 - Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı
83
Tablo 68 - Engelsiz BEÜ Birimi
84
Tablo 69 - Hukuksal Faaliyetlerin Dağılımı
98
Tablo 70 - Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar
110
Tablo 71 - Kütüphane Kaynakları
118
Tablo 72 - Üniversitemizde Yapılan İhaleler
125
Tablo 73 - Doğrudan Temin Alımları
127
MALİ BİLGİLER
Tablo 74 - 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma)
131
Tablo 75- 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma)
131
Tablo 76- İdari Birimlerin Masraf Cetveli
134
Tablo 77- Fakültelerin Masraf Cetveli
134
Tablo 78- Enstitülerin Masraf Cetveli
134
Tablo 79- Konservatuar ve Yüksekokulların Masraf Cetveli
134
Tablo 80- Meslek Yüksekokullarının Masraf Cetveli
135
Tablo 81- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diğer Birimlerin Masraf Cetveli
135
Tablo 82 -2013 Yılı Bütçe Gelirlerin Dağılımı (Ekonomik Kod)-TL
135
Tablo 83 - Hazine Yardımı
136
Tablo 84 - Bütçe Gelirlerinin Önceki Yıla Göre Değişimi (Ekonomik Kod)
136
Tablo 85 - Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri
137
Tablo 86 - Döner Sermaye Giderleri
138
7
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
FAALİYET BİLGİLERİ
Tablo 87- BAP Tarafından Desteklenen Projeler
146
Tablo 88- Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler
146
Tablo 89 - Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Listesi
146
Tablo 90 - Yurtdışı Makale Projeleri
146
Tablo 91 - Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
147
Tablo 92 - Bağımsız Araştırma Projeleri
151
Tablo 93 - Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
152
Tablo 94 - Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı
154
Tablo 95 - Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler
156
Tablo 96 - Diğer Kurumların Düzenlediği Etkinliklere Katılım
156
Tablo 97 - Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Etkinlikleri
157
GRAFİKLER
SAYFA
Grafik 1- Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi
25
Grafik 2- İnsan Kaynaklarımızın Yıllar İtibarıyla Dağılımı
32
Grafik 3- Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
33
Grafik 4- Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
33
Grafik 5- Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllar İtibariyle Değişimi
33
Grafik 6- Toplam Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
47
Grafik 7- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
47
Grafik 8- Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
50
Grafik 9- Yabancı Öğrenci Sayısı ve Ülke Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
60
Grafik 10- Erasmus ve Farabi Programları Gelen/Giden Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
68
Grafik 11 -Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
72
Grafik 12- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
74
Grafik 13 - Kütüphane Kitap Sayısının ve Elektronik Kaynak Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
118
Grafik 14 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma)
133
Grafik 15 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma)
133
Grafik 16 - Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri (Ekonomik Kod)
136
8
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
I- GENEL BİLGİLER
A- MİSYON VE VİZYON
Misyonumuz
Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek, bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi,
teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak insanlığın hizmetine sunmaktır.
Vizyonumuz
Eğitim-öğretim, bilim, teknoloji ve sanat faaliyetleriyle ulusal ve uluslararası yükseköğretim alanında
öncelikli tercih edilen üniversiteler arasında yerini almaktır.
Temel Değerlerimiz
Bülent Ecevit Üniversitesi;

Mükemmelliği,
 Katılımcılığı,

Evrenselliği,
 Şeffaflığı,

Doğruluğu,
 Sosyal sorumluluğu,

Güvenirliliği,
 Bilimsel etiği,

Paylaşımcılığı,
 Akademik düşünce ve ifade özgürlüğünü,

Hesap verebilirliği,
İlke edinmiştir.
9
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SENATO ÜYELERİ
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan UZUN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan VERGİL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali AZAR
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İbrahim ONUR
İletişim Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Bayram Ali ÇETİNKAYA
İlahiyat Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN
Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr.Baki HAZER
Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Sadi ŞEN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Hakan SARIBAŞ
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Gamze YURDAKAN
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü
Doç. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Ahmet ALTIN
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. F. Ebru OFLUOĞLU DEMİR
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. İlhan KARATAŞ
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Müdürü
Doç. Dr. Adnan TOPUZ
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. K. Varum NUMANOĞLU
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Yusuf ALEMDAR
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜMÜŞ
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. İlker KÖMÜRCÜ
Devlet Konservatuarı Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Rıfkı HENDEN
Alaplı Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Hikmet YAZICI
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Sefa KOCABAŞ
Devrek Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bülent HANER
Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Bengü BATU
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Barış KAYA
Ereğli Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. M. Murat KOÇAK
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Okutman Okşan DAĞLI
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Vekili
Muhittin KOCA
Genel Sekreter - Raportör
10
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
Prof. Dr. M. Haluk GÜVEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Muhlis BAĞDİGEN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Orhan UZUN
Rektör Yardımcısı
Prof. Dr. Kemal BÜYÜKGÜZEL
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Mustafa AYDIN
Tıp Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Yılmaz YILDIRIM
Mühendislik Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Hasan VERGİL
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Ali AZAR
Ereğli Eğitim Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Selçuk ORUÇ
Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı
Prof. Dr. Şükrü Oğuz ÖZDAMAR
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Özden ÖZEL GÜVEN
Eczacılık Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. İbrahim ONUR
İletişim Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Baki HAZER
Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili
Prof. Dr. Oktay ERDEM
Üye
Muhittin KOCA
Genel Sekreter - Raportör
11
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
B- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
Anayasa
Anayasanın 130. maddesinin birinci fıkrasında “Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen
içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli
düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek
üzere çeşitli birimlerden oluşan kamu tüzelkişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet tarafından
kanunla kurulur” ve dokuzuncu fıkrasında “Yükseköğretim kurumlarının kuruluş ve organları ile işleyişleri ve
bunların seçimleri, görev, yetki ve sorumlulukları üniversiteler üzerinde Devletin gözetim ve denetim hakkını
kullanma usulleri, öğretim elemanlarının görevleri, unvanları, atama, yükselme ve emeklilikleri, öğretim elemanı
yetiştirme, üniversitelerin ve öğretim elemanlarının kamu kuruluşları ve diğer kurumlar ile ilişkileri, öğretim
düzeyleri ve süreleri, yükseköğretime giriş, devam ve alınacak harçlar, Devletin yapacağı yardımlar ile ilgili
ilkeler, disiplin ve ceza işleri, malî işler, özlük hakları, öğretim elemanlarının uyacakları koşullar,
üniversitelerarası ihtiyaçlara göre öğretim elemanlarının görevlendirilmesi, öğrenimin ve öğretimin hürriyet ve
teminat içinde ve çağdaş bilim ve teknoloji gereklerine göre yürütülmesi, Yükseköğretim Kuruluna ve
üniversitelere Devletin sağladığı malî kaynakların kullanılması kanunla düzenlenir.” ifadesi yer almaktadır.
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 12. maddesinde yükseköğretim kurumlarının görevleri
sayılmıştır:
a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma
planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel
araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim
politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve
programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek,
c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer
araçlarla yaymak,
d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme
alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren
sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle
öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca
istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek,
f) Eğitim-öğretim ve seferberliği içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara
katkıda bulunacak önlemleri almak,
g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve
bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetlerde
modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara
katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde
bulunmak,
h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
i) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye
işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri
yapmak.
12
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Mali Denetim Yönünden Görev, Yetki ve Sorumluluklar
24.12.2003 tarih ve 25326 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve
Kontrol Kanunu, 24.12.2005 tarih ve 26033 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5436 sayılı Kanunla değişikliğe
uğramıştır. 5018 sayılı Kanunun 11. maddesinde üst yöneticinin; idarelerinin stratejik planlarının ve bütçelerinin
kalkınma planına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine
uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından; sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve
verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan; kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden; mali
yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol
Kanununda belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakana karşı sorumlu olduğu ve üst
yöneticilerin, bu sorumluluğun gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılığıyla
yerine getireceği hüküm altına alınmıştır.
Diğer Yasal Yükümlülükler
Yukarıda sıralanan Anayasa ve yasa hükümlerinin yanı sıra Yükseköğretim kurumlarının teşkilat, işleyiş,
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bir dizi mevzuat bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmaktadır:
























2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu
2886 sayılı Devlet İhale Kanunu
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
6245 sayılı Harcırah Kanunu
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
237 sayılı Taşıt Kanunu
7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu
711 sayılı Nöbetçi Memurluğu Kurulmasını ve Olağanüstü Hal Tatbikatlarında Mesainin 24 Saat
Devamını Sağlayan Kanun
78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında K.H.K.
124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında
K.H.K.
190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında K.H.K.
Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanı Çalıştırılması Esaslarına İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurumlarında Emekli Öğretim Elemanlarının Sözleşmeli Olarak Çalıştırılması Esaslarına
İlişkin Karar
Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Devlet Konservatuarlarında Sanatçı Öğretim Elemanlarının
Sözleşmeli Olarak Çalıştırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı
Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetleri ve Öğrenci Katkı Olarak Alınacak Katkı Payları
ve İkinci Öğretim Ücretlerinin Tespitine Dair Esaslar
Yükseköğretim Kurumlarında Yapılacak İkinci Öğretimde Görev Alacak Öğretim Elemanlarına
Ödenecek Ders Ücretleri ile Görevli Akademik Yönetici ve Öğretim Elemanları ile İdari Personele
Ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerine İlişkin Karar
3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Eğitim Yapılması, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
13
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
C- İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1- Tarihsel Gelişim
Üniversitemizin çekirdeğini teşkil eden Mühendislik Fakültesi’nin orijini 1924 yılında kurulan Maden
Mühendislik Mektebi’ne kadar uzanmaktadır. Bu kurum sırasıyla Maden Meslek ve Başçavuşları Okulu, Maden
Teknik Okulu, Mühendislik Mimarlık Akademisi aşamalarından geçerek 2809 Sayılı Kanunla Hacettepe
Üniversitesi
Rektörlüğüne
bağlanarak
Zonguldak Mühendislik Fakültesi adını almış
ve 11.07.1992 tarih 21281 sayılı Resmi
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 3837
Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Zonguldak
Karaelmas Üniversitesi adıyla Üniversitemiz
kurulmuştur. Üniversitemizin adı 11.04.2012
tarih 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
6287 sayılı kanunun 18. maddesi uyarınca
“Bülent
Ecevit
Üniversitesi”
olarak
değiştirilmiştir.
 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Hacettepe Üniversitesi’ne bağlı olan Zonguldak İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi, Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adını alarak Rektörlüğümüze bağlanmıştır.
 3837 Sayılı Kanunun Ek 9. maddesi ile Devrek Fen-Edebiyat Fakültesi, Tıp Fakültesi, Karabük Teknik
Eğitim Fakültesi, Bartın Orman Fakültesi kurulmuştur.
 18.01.1995 tarih 22175 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 95/6413 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Ereğli
Eğitim Fakültesi kurulmuştur.
 28.06.2002 tarih 24799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla
Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi kurulmuştur.
 18 Aralık 2005 tarih 9744 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Karabük FenEdebiyat Fakültesi ve Karabük Mühendislik Fakültesi kurulmuştur.
 21.11.2005 tarih ve 2005/9691 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla Çaycuma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ve Devrek Fen-Edebiyat Fakültesinin adları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi
olarak değiştirilmiştir.
 02.11.1996 tarih 22805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Karabük Sağlık Yüksekokulu ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu kurulmuş olup Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu 1997–1998 öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
 12 Ekim 2005 tarih 9466 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla Deniz İşletmeciliği
ve Yönetimi Yüksekokulu kurulmuştur.
 Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.03.2004 tarihli toplantısında alınan kararla da Devlet Konservatuarı
kurulmuştur.
 05.05.2006 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu’nda alınan kararla Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı
Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.
 29.05.2007 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 5662 sayılı Kanunla Karabük Üniversitesi kurulmuş; bu
kanunla Üniversitemiz Karabük Kampüsü’nde faaliyet gösteren Karabük Teknik Eğitim Fakültesi, Fethi
Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Karabük Fen-Edebiyat Fakültesi, Karabük Mühendislik
Fakültesi, Safranbolu Meslek Yüksekokulu, Karabük Meslek Yüksekokulu yeni kurulan Karabük
Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır.
 31 Mayıs 2008 tarih ve 26892 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 5765 Sayılı “Yükseköğretim Kurumları
Teşkilatı Kanununda ve Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname İle Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un Ek 96. maddesi ile Bartın Üniversitesi kurulmuş; Bartın Orman
Fakültesi ve Bartın Meslek Yüksekokulu, Bartın Üniversitesi çatısı altında toplanmıştır.
14
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Üniversitemiz bünyesinde; 13.02.2008 tarih ve 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu
Kararı ile Diş Hekimliği Fakültesi kurulmuştur.
 26.08.2008 tarih ve 26979 sayılı Resmi Gazete’de Yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Güzel Sanatlar
Fakültesi kurulmuştur.
 15.11.2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile İletişim Fakültesi
kurulmuştur.
 15.11.2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Beden Eğitimi ve
Spor Yüksekokulu kurulmuştur.
 23.06.2012 tarih ve 28332 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile Eczacılık
Fakültesi ve İlahiyat Fakültesi kurulmuştur.
 Bunların dışında 3837 sayılı Kanunla kurulan, Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü ve
Sağlık Bilimleri Enstitüsü mevcut olup, yüksek lisans ve doktora öğretimi faaliyetlerini sürdürmektedir.
 Üniversitemiz Senatosu’nun 26.09.2012 tarih 2012/21–3 sayılı kararı ve 15.11.2012 tarih YÖK Genel Kurul
Kararı ile Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu kurulmuştur.
 24.07.2013 tarih ve 28717 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5076 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Yabancı Diller Yüksekokulu kurulmuştur.
 10.11.2013 tarih ve 28817 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5477 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
Üniversitemiz bünyesinde bulunan Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu kapatılıp yerine Denizcilik
Fakültesi kurulmuştur.















Üniversitemiz Senatosu’nun
12.12.1997 tarih 97/8 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 20.01.1998 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla kurulan “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi”
23.09.1998 tarih 98/9 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla kurulan “Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi”
13.12.2000 tarih 2000/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 05.01.2001 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla “Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi”
26.01.2001 tarih 2001/01 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla Kurulan “Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi”
13.09.2000 tarih 2000/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 27.02.2001 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla Kurulan “Sürekli Eğitim Merkezi”
25.06.2003 tarih 2003/07 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 30.10.2003 tarihli Yürütme
Kurulu Kararıyla Kurulan “Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi”
11.10.2002 tarih 2002/11 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.01.2005 tarihli Genel
Kurul Kararı ile kurulan “Ahşap Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi”
13.11.2003 tarih 2003/13 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 14.01.2005 tarihli Genel
Kurul Kararı ile “Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi”
11.07.2007 tarih 2007/09-3 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 15.09.2008 tarihli kararı ile
kurulan “Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi”
17.11.2005 tarih 2005/07-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 03.02.2006 tarihli kararı ile
kurulan “Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”
30.12.2011 tarih 2011/17-10 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan “Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi”
30.12.2011 tarih 2011/17-11 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 16.02.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan “Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi”
11.03.2011 tarih 2011/03-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 13.10.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla “Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi”
12.12.2011 tarih 2011/21-4 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 21.12.2011 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan “Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi”
01.03.2012 tarih 2012/05-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.03.2012 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi”
15
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 12.01.2012 tarih 2012/01-5 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 29.03.2012 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Sakine – Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi”
 05.04.2012 tarih 2012/07-1 ve 18.04.2012 tarih 2012/08-1 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi ( Üniversite Hastanesi )
 05.04.2012 tarih 2012/07-2 ve 18.04.2012 tarih 2012/08-2 sayılı Kararı ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarihli Yürütme Kurulu Kararıyla Kurulan “Diş Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi”
 22.06.2012 tarih 2012/12-15 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 26.07.2012 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi”
 27.05.2013 tarih 2013/12-24 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 12.06.2013 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi”
 20.06.2013 tarih 2013/13-15 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 10.07.2013 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi”
 26.12.2013 tarih 2013/24-7 sayılı kararı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 17.02.2014 tarihli
Yürütme Kurulu Kararıyla kurulmuş “Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma
Merkezi” kurulmuştur.
2- ORGANİZASYON YAPISI
Bülent Ecevit Üniversitesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümlerine göre organizasyon yapısını
kurmuştur. Yükseköğretim Kanunu’nun 13. Maddesi ile Üniversite organları; Rektör, Senato ve Üniversite
Yönetim Kurulundan oluşmaktadır.
Akademik Yapı
Bülent Ecevit Üniversitesi akademik yapısı, 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu’na
göre fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ile
bölümlerden oluşmuştur.
Fakülteler / Enstitüler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 16. Maddesi ile fakülte organları; dekan, fakülte kurulu ve
fakülte yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 11 fakülte bulunmaktadır.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 19. maddesi ile enstitü organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu
ve enstitü yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 3 enstitü bulunmaktadır.











Fakülteler
Fen-Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
İletişim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Enstitüler
 Fen Bilimleri Enstitüsü
 Sosyal Bilimler Enstitüsü
 Sağlık Bilimleri Enstitüsü
16
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Konservatuar / Yüksekokullar / Meslek Yüksekokulları
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 20. maddesi ile yüksekokul organları; yüksekokul müdürü,
yüksekokul kurulu, yüksekokul yönetim kurulundan oluşmaktadır. Üniversitemizde 1 Konservatuar, 3
Yüksekokul ve 7 Meslek Yüksekokulu bulunmaktadır.




Konservatuar / Yüksekokullar
Devlet Konservatuarı
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Yabancı Diller Yüksekokulu







Meslek Yüksekokulları
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Merkezler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 7. Maddesinin (d) bendi ile uygulama ve araştırma merkezleri;
yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı
meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir
yükseköğretim kurumudur. Üniversitemizde 22 Merkez bulunmaktadır.
Merkezler






















İşçi Sağlığı ve İş GüvenliğiAraştırma Merkezi
Çevre Sorunları Araştırma Merkezi
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi
Sürekli Eğitim Merkezi
Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Özel Eğitim Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Biyomedikal Kalibrasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulama ve Araştırma Merkezi
17
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Bölümler
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 21. maddesi ile bölümler, bölüm başkanı tarafından yönetilir.
Üniversitemizde 6 Bölüm bulunmaktadır.
Bölümler
 Türk Dili Bölümü
 Yabancı Diller Bölümü
 Beden Eğitimi ve Spor Bölümü



Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Enformatik Bölümü
Güzel Sanatlar Bölümü
İdari Yapı
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51. maddesinde üniversitelerde rektöre bağlı, merkez yönetim
teşkilatının başında bir genel sekreter ve hizmetlerin gerekli kıldığı daire başkanları, müdürler, danışmanlar,
hukuk müşavirleri, uzmanlar ile büro ve iç hizmet görevlerini yapmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’na tabi memurlar ve diğer görevlilerin bulunacağı hükme bağlanmıştır. Yükseköğretim kurumlarında
idari teşkilatın kuruluş ve görevlerine ilişkin esaslar genel hatlarıyla 124 sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları
ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiştir.
Üniversitemizde idari yapısı aşağıda verilmiştir.











Genel Sekreter
Genel Sekreter Yardımcısı (2 adet)
Hukuk Müşavirliği
Personel Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
18
Şekil–1: BEÜ Organizasyon Şeması
REKTÖR
YÖNETİM KURULU
SENATO
İÇ DENETİM
BİRİMİ
ULUSLARARASI
İLİŞKİLER
KOOR.
FAKÜLTELER
ULUSLARARASI
ÖĞRENCİ
KOOR.
ENGELSİZ
BEÜ KOOR.
ENSTİTÜLER
REKTÖR
YARDIMCISI
YÜKSEKOKULLAR
BİL. ARAŞ.
REKTÖR
YARDIMCISI
PROJELERİ KO.
MESLEK
YÜKSEKOKULLAR
I
DÖNER
SERMAYE İŞL.
REKTÖR
YARDIMCISI
REKTÖRLÜĞE
BAĞLI BÖLÜMLER
ÖĞRENCİ
ÖĞRETİM EL.
DEĞİŞİM P.K.
İDARİ BİRİMLER
GENEL SEKRETER
FEN EDEBİYAT F.
FEN
BİLİMLERİ ENST.
TÜRK DİLİ
ZONGULDAK
SAĞLIK Y.O.
ALAPLI M.Y.O.
SOSYAL
BİLİMLER ENST.
BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR Y.O.
ZONGULDAK
M.Y.O.
YABANCI DİLLER
SAĞLIK
BİLİMLERİ ENST.
YABANCI DİLLER
Y.O.
A.ERDOĞAN
SAĞ.HİZ. M.Y.O.
BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR
DEVREK M.Y.O.
ATATÜRK İLKE.
İNKİLAP TARİHİ
GENEL SEK. YRD.
TIP F.
HUKUK MÜŞAVİR.
MÜHENDİSLİK F.
İKTİSADİ VE
İDARİ BİL. F.
ÖĞRENCİ İŞL. D.B.
EREĞLİ EĞİTİM F.
DEVLET
KONSERVATUARI
GÜZEL
SANATLAR F.
PERSONEL D.B.
ÇAYCUMA M.Y.O.
ENFORMATİK
BASIN-YAYIN
HALKLA İLİŞ.
KOOR.
ORTAK
ZORUNLU
DERSLER KOO.
MERKEZLER
SAĞLIK
UY. VE ARAŞ. MRK.
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ
GÜVENLİĞİ.AR.MRK
ÇEVRE SORUNLARI
ARAŞTIRMA MERKEZİ
YERBİLİMLERİ
ARAŞ. VE UY. MRK.
ATATÜRK İLKE.İNK.TAR.
ARAŞ. VE UY. MRK.
İDARİ MALİ İ.D.B.
SÜREKLİ EĞİTİM
MERKEZİ
BİLGİ İŞLEM D. B.
GÖÇ
ARAŞ. VE UY. MRK.
GÖKÇEBEY
M.M.Ç. M.Y.O.
DİŞ HEKİMLİĞİ F.
GÜZEL
SANATLAR
KÜTÜP. DOK. D.B.
AHŞAP KÜLTÜRÜ
ARAŞ. VE UY. MRK.
SAĞ.KÜL.SPOR D.B
KARADENİZ
EREĞLİ M.Y.O.
İLETİŞİM F.
YAPI İŞL. TEK. D.B
STRATEJİ GEL. D.B
ÜNİVERSİTE-SANAYİ
İŞBİRLİĞİ GEL.U.A.MRK
BİLİM VE TEKNOLOJİ
UY. VE ARAŞ. MRK.
ECZACILIK F.
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM
UY. VE ARAŞ. MRK.
İLAHİYAT F.
BİYOMEDİKAL KALİBRASYON UY.
VE ARAŞ. MRK.
AFET
UY. VE ARAŞ. MRK.
UZAKTAN EĞİTİM
UY. VE ARAŞ. MRK.
DENİZCİLİK F.
ENERJİ
UY. VE ARAŞ. MRK.
SAKİNE-ŞEVKİ YUTBAY
GIDA UY. AR. MRK.
YÜKSEKÖĞRETİM
ÇALIŞMALARI UY.AR.MRK
DİŞ HEKİMLİĞİ
UY. VE ARAŞ. MRK.
KARADENİZ STRATEJİK
ARAŞ. UY. AR. MRK.
ÖZEL EĞİTİM HİZMETLERİ
UY. VE ARAŞ. MRK.
TÜRKÇE ÖĞRETİMİ
UY. VE ARAŞ. MRK.
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE
REHBERLİK UY. VE ARAŞ. MRK.
19
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
3- FİZİKSEL YAPI
Merkez Kampüs
Üniversitemiz Merkez Kampüsü, Zonguldak İstanbul karayolu üzerindeki İncivez Mahallesinde ve
kadastronun 13 no’lu paftasında, mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı iken Üniversitemiz adına tahsisi
sağlanmış yaklaşık 21,5 hektarlık bir alan üzerinde bulunmaktadır. Mühendislik Fakültesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Fen Bilimleri Enstitüsü ve
Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Rektörlük ve İdari Birimleri faaliyet göstermektedir. Kampüs alanında Yapı İşleri
ve Teknik Daire Başkanlığına bağlı faaliyet gösteren Marangozhane-Demirhane, Elektrik Atölyesi ve Isı
Merkezi Trafosu ve Su Deposu Tesisleri, 6 blok halinde 107 m² ve 90 m² toplam 74 adet lojman, 2005 yılında
yapımı tamamlanan 500 kişilik tribün kapasiteli Kapalı Spor Salonu, 2009 yılında hizmete alınan yemekhane ve
mutfak binası, 2012 yılında hizmete alınan Konukevi bulunmaktadır. Kapalı Spor Salonu çevresi ve kampüsün
yeni bağlantı yolu çevresinde park, bahçe düzenlemesi, şelale v.b. peyzaj çalışmaları yapılmış, çevre
düzenlemesi sağlanmıştır.2012 yılı içerisinde Rektörlük Binası ile Konukevi Binası önündeki saha üniversite
meydanı olarak düzenlenmiştir. Kampüsün Güvenevler girişinden gelen yol güzergâhı Kapalı Spor Salonu
arkasından geçirilerek kampüs alt nizamiye (giriş kapısı) bağlantısı sağlanmıştır.
Merkezi Derslikler ve Ofis Binası kapalı alanı 17.029 m² olarak planlanmış olup Üniversitemiz adına
TOKİ (Toplu Konut İdaresi Başkanlığı) tarafından ihalesi 11.02.1013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Merkez
kampüste ihale edilen bu binanın yapılacağı yerde bulunan İnşaat Mühendisliğine ait laboratuvarlar, Jeodezi –
Harita Bölümünün eğitim gördüğü bina ile Demirhane ve Marangoz Atölyesinin bulunduğu binalar yıkılmış olup
inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Marangozhane ve Demirhane Atölyeleri İnşaat Mühendisliği laboratuvarları
ile birlikte yapılan yeni yerlerine nakledilmiştir.
Sağlık Birimleri Kampüsü
Zonguldak İli Kozlu İlçesi’nde, Zonguldak-İstanbul karayolunun 10 .km’ sinde Esenköy Mevkiinde
1.154.105 m²’lik arazi Orman Bakanlığı tarafından tahsis edilmiştir. Bu alan içinde bulunan 38.864 m²’lik
kısmın maliye hazinesinden tahsisi sağlanmış, ayrıca 63.810 m²’lik özel mülkiyete ait arazinin kamulaştırma
işlemleri tamamlanmıştır. Kampüsümüzde, Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Zonguldak Sağlık
Yüksekokulu ve Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile Sağlık Uygulama ve Araştırma
Merkezi, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Birimlerimiz faaliyetlerini sürdürmekte olup, Kanser Tanı ve Tedavi Merkezi inşaat faaliyetleri devam
etmektedir. Hayırsever Feza İnşaat tarafından 80 öğrenci kapasiteli Kreş Binası yaptırılmış, yine hayırsever
ERAH – EMEK İnşaat Ortaklığı tarafından aynı sahada Öğrenci Kafeteryası yapılarak hizmete alınmıştır.
İncirharmanı Kampüsü
Zonguldak İli Kozlu ilçesinde 33 ada 101 nolu parselde, 23.431,94m²’lik alan TTK Genel
Müdürlüğünden kamulaştırmayla devralınmıştır. İncirharmanı Kampüsümüzde, Devlet Konservatuarı ve
Hazırlık olarak kurulan 2013 yılında Yüksekokul olan Yabancı diller Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir.
Yabancı Diller Okulunda iki katlı binalarda 54 adet sınıf, 28 adet büro ve 5 adet dil laboratuarı yer
almaktadır. Kampüste her biri 250 m² 8 adet prefabrik bina Konservatuar Bölümü faaliyetleri için
düzenlenmiştir.Kampüs sahası yeniden düzenlenmiş çok amaçlı açık spor sahası, Atatürk büstü ve köşesi
yapılmıştır. Ayrıca Hayırsever Me-Sa İnşaat tarafından (40-50) kişi kapasiteli bir mescit yapılmıştır. 2012 yılı
içerisinde (A-B) ve (C-D) Derslik Blokları dış cephe kaplaması yapılmış, yemekhane ve kantin binasında tuvalet
grupları tadil edilerek düzenlenmiştir.
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Üzülmez Kampüsü
Zonguldak İli Merkez İlçe Zonguldak-Ankara karayolu Baştarla Mahallesi Mevkiinde 132 ada 34 nolu
parselin 43.320 m²’lik kısmı Hazineden tahsis edilmiştir. Parsel üzerindeki TTK Kurumuna ait binalar 380.000.TL bedeli karşılığında devralınmıştır. Kampüsümüzde Güzel Sanatlar Fakültesi faaliyet göstermektedir.
Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü
Zonguldak İli, Ereğli ilçesi Elmatepe Kepez mevkiinde Maliye Hazinesinden 25.087,53 m² ve aynı
sahada Orman Bakanlığından 8.294,00 m²’lik arazinin tahsisi 04.12.2001 tarih ve 891 sayılı Bakan olurları ile
gerçekleştirilmiş olup Üniversitemizin 49 yıl süreli kullanmasına kesin izin verilmiştir.Ereğli İlçesinde bulunan
Ereğli Eğitim Fakültesi Ereğli’li iş adamı H.Kadri YILMAZ tarafından yaptırılan 21 derslikli 3.840 m² lik kapalı
alanı olan binada eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.
Denizcilik Fakültesi ve Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Ereğli İlçesinde 5.320 m² lik kapalı alanı bulunan 2 blok halinde, Ereğli Eğitim Vakfı ve Erdemir iş
birliği ile yapımı tamamlanan binalar Üniversitemizin hizmetine verilmiştir. Bu binalarda Eğitim Fakültesinin
bazı bölümleri ile 2006 yılında Yüksekokul olarak açılan ve 2013 yılında Fakülteye dönüştürülen Denizcilik
Fakültesi ile yine 2012 yılında kurulan Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu faaliyetlerini sürdürmektedir.
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Çaycuma İlçe Merkezine 6 km. mesafede kampüs sahasında bulunan binaların toplam kullanım alanı
15.120 m² dir. Söz konusu binalarda Çaycuma Meslek Yüksekokulumuz ile yabancı dil hazırlık sınıflarının bir
gurubu faaliyetlerini sürdürmektedir.Ayrıca aynı kampus içerisinde hayırsever Av. Ali Osman ODABAŞI ile
Üniversitemiz Rektörlüğü arasında imzalanan protokol ile kapalı alanı 920 m² olacak şekilde Çaycuma Mobilya
Dekorasyon Atölyesi’nin yapımı 2008 yılında tamamlanmış,
Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Devrek İlçe merkezine 5 km. mesafede bulunan kampüs sahasında 2003-2004 eğitim öğretim yılında
faaliyetlerine başlamıştır. 1900 m² kapalı alanı olan “Devrek MYO Kampüsü Çok Amaçlı Spor Salonu” 2011
yılı sonunda tamamlanmıştır.
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Alaplı Meslek Yüksekokulu; İdari kısım ve dersliklerinin yer aldığı 8.662 m² lik kullanım alanına sahip
ana bina, ısı merkezi döküm bölümü binası ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Ayrıca aynı saha içerisinde 500
kişilik türbün kapasiteli Kapalı Spor Salonunun yapımı 2007 yılında hizmete alınmıştır.
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Gökçebey İlçesinde 2006 yılında Gökçebey Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından Üniversitemize tahsis
edilen binanın düzenlemesi Çanakçılar A.Ş. tarafından yapılmış olup binanın toplam kullanım alanı 2.350 m²
dir.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Kampüsü
İlimiz Merkez Kilimli Beldesinde hayırsever Nurhan DEMİRTAŞ’ın yaptırdığı binanın Üniversitemize
tahsisi için Valilik Makamına yazılan 19.03.2008 tarih 2514-239 sayılı yazımız ile binanın resmi olarak
tahsisinin yapılması talep edilmiştir. Binanın yapımı genel olarak tamamlanmış olup 17.10.2008 tarihinde
düzenlenen törenle hizmete alınmıştır.
21
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 1- Gayrimenkullerin Tahsis, Mülkiyet Açısından Alan Bilgileri ( 2013 Yılı)
Taşınmaz Cinsi
Üniversite
Mülkiyetindeki
Alanlar
(m²)
Tahsisli Alanlar
(m²)
Merkez Kampüs
Tarla,Bahçe,
Bahçeli Kargir Ev
-
Sağlık Birimleri
Kampüsü
Tarla, Ham
Toprak
Arsa
Kampüs Adı
Ereğli Eğitim
Fakültesi Kampüsü
Tahsisin
Yapıldığı
Kurumlar
Tahsis
Süresi
213.226
Maliye Hazinesi
-
213.226
70.142
1.181.986
Maliye Hazinesi,
Orman Bakanlığı
49 yıl
1.252.128
-
25.088
Maliye Hazinesi
Süresiz
33.382
8.294
Orman Bakanlığı
Orman
Ereğli Denizcilik
Fakültesi ve Ereğli
Meslek Yüksekokulu
Kampüsü
Toplam Alan
(m²)
Arsa
-
4.037
Karadeniz Ereğli
Vakfı
Süresiz
4.037
Alaplı Meslek
Yüksekokulu
Kampüsü
Hali Arazi
1.610
17.370
Maliye Hazinesi
Süresiz
18.980
Çaycuma Meslek
Yüksekokulu
Kampüsü
-
642.750
Orman Bakanlığı
Hali Arazi
49 yıl
802.630
159.880
Maliye Hazinesi
Devrek Meslek
Yüksekokulu
Kampüsü
Orman
-
95.370
Maliye Hazinesi
-
95.370
Gökçebey
Mithat-Mehmet
Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Kampüsü
Dört Katlı Kargir
Kuran Kursu
Binası ve Arsa
11.363
-
-
-
11.363
Arsa,Bahçeli
Kargir Ev
-
7.259
Maliye Hazinesi,
Kilimli
Belediyesi,
İl Özel İdare
Geçici
Tahsis
7.259
Arsa
-
43.320
Maliye Hazinesi
2 yıl
43.320
8 Adet 1 Katlı
Çelik
Kontrüksiyonlu
İşçi Yatı YurduArsası
23.432
Zonguldak Meslek
Yüksekokulu Kilimli
Kampüsü
Üzülmez Güzel
Sanatlar Fakültesi
Kampüsü
İncirharmanı Devlet
Konservatuarı ve
Yabancı Diller
Yüksekokulu
Kampüsü
TOPLAM
23.432
106.547
2.398.579
22
2.505.126
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 2- Yerleşke Bazında Arsa Alan Dağılımları
2012 Yılı
Arsa Alanı ( m2)
215.229,61
Yerleşke Adı
Merkez Kampüs
Sağlık Birimleri Kampüsü
2013 Yılı
Arsa Alanı ( m2)
213.225,64
1.154.105,00
1.252.127,71
İncirharmanı Kampüsü
23.431,94
23.431,94
Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü
43.320,00
43.320,00
Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü
33.381,53
33.381,53
4.037,00
4.037,00
28.343,00
18.980,00
7.258,73
7.258,73
802.630,00
802.630,00
95.370,00
95.370,00
4.184,00
11.363,00
2.411.290,81
2.505.125,55
Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
TOPLAM
Üniversitemiz arsa alanlarında toplamda 2013 yılında Merkez Kampüste Hazine parsellerinin ifraz
birleştirme işlemi yaptırılmış, işlem sonucunda imar durumuna göre yola terk edilen alan dolayısıyla arsa
alanımız düşmüştür. Sağlık Birimleri Kampüsünde ise Orman Bakanlığından 2013 yılında yapılan tahsisler
dolayısıyla arsa alanımızda artış olmuştur. Alaplı Kampüsünde Milli Emlak’tan tahsisli yurtların bulunduğu
9.363 m2 alanın tahsisi kaldırılmış ve YURTKUR’a devredilmiş olup dolayısıyla arsa alanı düşmüştür.
Gökçebey Kampüsünde Üniversitemize tahsisi yapılan arsa dolayısıyla arsa alanı artmıştır. ( bkz. Tablo 2 )
Tablo 3- Yerleşke Bazında Fiziki Kapalı Alan Dağılımları
2012 Yılı
Kapalı Alanı ( m2)
74.072
Yerleşke Adı
Merkez Kampüs
Sağlık Birimleri Kampüsü
2013 Yılı
Kapalı Alanı ( m2)
78.166
77.892
86.037
İncirharmanı Kampüsü
7.116
7.116
Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi Kampüsü
2.760
2.760
Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsü
5.740
5.740
Ereğli Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kampüsü
5.320
5.320
10.266
10.266
4.500
4.874
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsü
15.120
18.996
Devrek Meslek Yüksekokulu Kampüsü
11.900
11.900
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsü
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kampüsü
TOPLAM
2.350
2.350
217.036
233.525
Merkez Kampüste, Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarları ve iş atölyelerinin
A ve B bloklarının inşaat faaliyetleri tamamlanmış (4.025 m2) ve 2013 yılında hizmete alınmış olup, C blok
inşaatı sürmektedir. Kreş olarak kullanılan bina (290 m2) boşaltılmış öğrenciler sağlık kampüsündeki kreşe
nakledilmişlerdir. Bu bina ise kantin kafeterya olarak tadil edilmiş olup (359 m2), 2013 yılında öğrencilerin
hizmetine sunulmuştur. Bu yatırımlarla kazanılan kapalı alanlar dolayısıyla 2013 yılında Merkez Kampüs Kapalı
Alanları 2012 yılında 74.072 m2 iken 4.094 m2 artışla 78.166 m2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 )
Sağlık Birimleri Kampüsünde inşaatı tamamlanan Diş Hekimliği binası (8.145 m2) ile kampüs kapalı
alanımız 2012 yılında 77.892 m2 iken 8.145 m2 artışla 2013 yılında 86.037 m2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 )
23
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kilimli Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kampüsünde yapımı tamamlanan 374 m2’lik prefabrik
yemekhane ile Kilimli Kampüsü kapalı alanları 2012 yılında 4.500 m2 iken 2013 yılında 374 m2 artışla 4.874 m2
ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 )
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kampüsünde, gıda ve gıda teknolojilerin geliştirilmesi için hayırsever
Yurtbay A.Ş. yetkilileri tarafından Üniversitemize bağışlanmak üzere “Sakine – Şevki YURTBAY Gıda
Uygulama ve Araştırma Merkezi” adı ile araştırma binasının (3.876 m2) yapımı 2013 yılı içerisinde
tamamlanarak faaliyete geçmiş, dolayısıyla kampüs kapalı alanımız 2012 yılında 15.120 m2 iken 3.876 m2
artışla 2013 yılında 18.996 m2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 )
Tüm bu artışlarla Üniversitemiz toplam kapalı alanı da 2012 yılında 217.036 m2’den 16.489 m2 artışla
2013 yılında 233.525 m2 ye çıkmıştır. ( bkz. Tablo 3 )
Tablo 4- Yeni Fiziki Alanlar (2013 Yılı)
Sakine- Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi
Kapalı Alanı
( m2)
3.876
İnşaat Mühendisliği Laboratuvarları ve İş Atölyeleri A-B blok
4.025
Diş Hekimliği Fakültesi Binası
8.145
Fiziki Alan Adı
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kilimli Prefabrik Yemekhane Binası
374
Merkez Kampüs Kafeteryası*
359
16.779
TOPLAM
*359 m2’lik Merkez Kampüs Kafeteryasının, 290 m2’si Kağan Kardeş Kreş Binasından kullanılmış olup, 69 m2’si ise ilave kapalı
alan olarak yapılmıştır.
Tablo 5 - Birimlerin Fiziki Kapalı Alan Dağılımları (2013 Yılı)
Birim Adı
Rektörlük Birimleri
Fen – Edebiyat Fakültesi
(Eski Bina ve Ek Derslikleri)
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Kapalı Alan
(m2)
8.639
Birim Adı
Sakine Şevki Yurtbay Araştırma Merkezi
13.818
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
15.292
Yabancı Diller Yüksekokulu
21.414
Devlet Konservatuarı
Kapalı Alan
(m2)
3.876
448
4.800
2.316
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
9.804
Alaplı MYO
Ereğli Eğitim Fakültesi
5.740
Diş Hekimliği Fakültesi
8.145
Güzel Sanatlar Fakültesi
2.760
Zonguldak MYO
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri MYO ve
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Devrek MYO
11.900
Çaycuma MYO
15.120
İletişim Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi ve Ereğli MYO
Fen Bilimleri Enstitüsü
102
70
200
5.320
180
Sosyal Bilimler Enstitüsü
996
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
237,64
10.266
Gökçebey MMÇ MYO
6.250
2.350
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastane
Bilim ve Teknoloji U.A.M.
51.624
3.300
Diğer Birimler (Kapalı Spor – Isı Merkezi –
Yemekhane – Konukevi – Lojman – Sağlık
Kafeterya – Merkez kafeterya – Kreş –
Kütüphane – Atölyeler)
TOPLAM
24
4.874
23.683
233.525
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 1- Toplam Fiziki Kapalı Alanların Yıllar İtibarıyla Değişimi
240.000
235.000
230.000
225.000
220.000
215.000
210.000
205.000
200.000
195.000
Toplam Fiziki Kapalı Alan (m2)
2010
2011
2012
2013
209.858
212.618
217.036
233.525
Üniversitemiz fiziki kapalı alanları 2013 yılında 2012 yılına göre % 7,60 artış göstermiş, 2010 yılına göre
ise % 11,28 artış gerçekleşmiştir. ( bkz. Grafik 1 )
101200
(adet)
201Üzeri
(adet)
14
2
5
-
-
7
2
43
-
5
-
5
-
-
5
1
16
-
-
-
-
28
-
-
28
4
39
-
12
-
22
-
-
-
-
-
3
-
-
-
-
-
-
23
-
-
23
2
3
-
-
-
-
-
-
1
-
-
1
1
-
7
-
-
-
-
-
-
4
-
-
4
-
6
-
Denizcilik F.
-
-
-
-
-
17
-
-
-
17
1
-
1
D.Konservatuarı
-
-
-
-
-
-
7
-
-
7
1
-
5
Zong. Sağ, Y O
-
-
-
-
-
-
5
-
-
5
1
1
-
Beden Eğ.Sp.YO
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10
-
Yabancı Dil. YO
-
-
-
-
-
50
-
-
-
50
6
-
-
Sosyal Bil. Enst.
-
-
-
-
-
2
-
-
-
2
-
-
-
Sağlık Bil. Enst.
-
-
-
-
-
3
-
-
-
3
-
-
-
Alaplı MYO
-
-
-
-
-
-
22
-
-
22
3
10
1
Zong. MYO
-
-
-
-
-
-
10
3
-
13
1
4
1
A.E.Sağ.Hiz.MYO
-
-
-
-
-
-
18
-
-
18
1
2
-
Devrek MYO
-
-
-
-
-
-
24
-
-
24
2
1
1
Çaycuma MYO
-
-
-
-
-
-
24
-
-
24
2
3
1
Gökçebey MYO
-
-
-
-
-
-
2
7
-
9
1
1
-
K. Ereğli MYO
-
-
-
-
-
17
-
-
-
17
1
-
-
TOPLAM
0
25
14
2
41
91
178
10
0
279
33
139
17
Birim
050
(adet)
51100
(adet)
101200
(adet)
201Üzeri
(adet)
Fen Edebiyat F.
-
Tıp F.
-
12
-
2
3
2
-
Mühendislik F.
-
-
-
İ.İ.B.F.
-
10
Ereğli Eğitim F.
-
-
Güzel Sanatlar F
-
Diş Hek. F.
Kapasite
25
TOPLAM
51100
(adet)
Kapasite
TOPLAM
050
(adet)
Atölye
DERSLİK
Diğer
Laboratuvar
AMFİ
Bilgisayar
Laboratuvarı
Tablo 6- Eğitim ve Uygulama Alanları (2013 Yılı)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 7- Hizmet Alanları (2013 Yılı)
Akademik Personel Ofisleri
Sayısı
(adet)
Rektörlük
7
Genel Sekreterlik
Hukuk Müşavirliği
Personel D.B.
Öğrenci İşleri D.B.
İdari ve Mali İş.D.B.
Kütüphane Dok.D.B.
Bilgi İşlem D.B.
Sağlık,Kültür,Spor D.B.
Yapı İşleri Tek.D.B.
Strateji Geliştirme D.B
Sağlık Uy.Araş.Mer.
Bil.Tek.Uy.Araş. Mr.
9
Diş Hek.Uy.Araş.Mer.
Fen Edebiyat Fak.
83
Tıp Fak.
53
Mühendislik Fak.
107
İ.İ.B.F.
45
Ereğli Eğitim Fak.
28
Güzel Sanatlar Fak.
6
Diş Hekimliği Fak.
10
Eczacılık Fak.
1
İlahiyat F.
7
Denizcilik Fak.
5
D. Konservatuarı
16
Zong. Sağ. YO
10
Beden Eğit.Spor YO
8
Yabancı Diller YO
16
Fen Bilimleri Enst.
3
Sosyal Bil. Enst.
2
Sağlık Bil. Enst.
Alaplı MYO
15
Zonguldak MYO
21
A.E.Sağ.Hiz.MYO
7
Devrek MYO
25
Çaycuma MYO
19
Gökçebey MMÇ MYO
12
K. Ereğli MYO
4
TOPLAM
518
Birim
Kullanan
(kişi)
7
9
109
150
132
71
65
8
36
1
16
9
15
19
7
55
3
2
43
37
16
28
29
15
7
888
Alanı
(m²)
260
212
3523
1004
1712
879
732
112
376
24
114
120
170
217
480
336
60
24
495
383
154
600
430
180
96
12669
İdari Personel Ofisleri
Laboratuvar
Sayısı
(adet)
3
10
Kullanan
(kişi)
19
Alanı
(m²)
93
305
4
10
8
11
5
11
12
14
9
50
2
6
16
27
21
11
11
5
5
2
2
5
9
8
4
4
3
2
3
8
8
9
15
11
8
350
7
24
14
28
12
17
25
34
25
2
9
17
60
39
20
23
5
10
2
5
12
12
10
5
7
6
5
5
33
7
10
18
33
14
572
101
201
248
100
285
170
704
297
4524
56
164
385
826
336
201
304
62
85
36
37
120
180
222
240
84
51
41
128
230
76
246
595
294
167
12158
Sayısı
(adet)
6
12
43
17
43
6
1
6
14
4
3
3
2
1
161
Atölye
Alanı Sayısı Alanı
(m²) (adet) (m²)
4
1271
2050
960
2677
616
244
5
86
128
462
1590
1
290
115
1
60
650
54
78
9624
11
1707
Diğer Hizmet
Alanları
Sayısı Alanı
(adet) (m²)
1
108
4
90
2
19
6
2
37
172
45050
325
6
84
3
229
1
4
6
1337
4
50
2
84
1
7
4
60
4
78
4
80
2
183
224
47825
Tablo 8- Misafirhaneler (2013 Yılı)
Misafirhane Adı
Yerleşke Adı
BEÜ Konukevi
Çaycuma MYO Misafirhanesi
Merkez Kampüs
Çaycuma
Oda Sayısı
Yatak Sayısı
27
13
57
19
TOPLAM
Kapalı Alanı
(m²)
3300
951
4251
Tablo 9- Lojmanlar (2013 Yılı)
Yerleşke Adı
Merkez Kampüs Üniversite Lojmanları
Bina Sayısı
Daire Sayısı
6
73
26
Kapalı Alanı
(m2)
8200
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 10- Toplantı ve Konferans Salonları (2013 Yılı)
TOPLANTI SALONU
Kapasite
Birim
Rektörlük
Genel Sekreterlik
Sağlık, Kültür Spor DB
Sağlık Uy.Ar.Merkezi
Bilim Tek.Uy.Ar.Mer.
Fen Edebiyat Fak.
Tıp Fak.
Mühendislik Fak.
İ.İ.B.F.
Ereğli Eğitim Fakültesi
Diş Hekimliği Fak.
Denizcilik Fakültesi
D. Konservatuarı
Zong. Sağ. YO
Fen Bilimleri Enst.
Alaplı MYO
Zonguldak MYO
A.E.Sağ.Hiz.MYO
Devrek MYO
Çaycuma MYO
Gökçebey MMÇ MYO
TOPLAM
KONFERANS SALONU
Kapasite
0-50
(adet)
51-100
(adet)
101-200
(adet)
201-Üzeri
(adet)
TOPLAM
0-50
(adet)
51-100
(adet)
101-200
(adet)
201-Üzeri
(adet)
TOPLAM
1
1
1
1
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
21
1
1
2
1
1
0
1
1
1
1
3
2
3
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
24
0
2
1
1
4
1
2
2
1
1
1
1
1
10
1
1
1
3
2
1
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
17
Tablo 11- Kantin ve Kafeteryalar (2013 Yılı)
Yerleşke
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Sağlık Birimleri Kampüsü
Sağlık Birimleri Kampüsü
Sağlık Birimleri Kampüsü
Sağlık Birimleri Kampüsü
İncirharmanı Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Ereğli Eğitim Kampüsü
Üzülmez Kampüsü
Ereğli Denizcilik Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Devrek Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Gökçebey Kampüsü
Kantin / Kafeterya Adı
Kafeterya
Konukevi Teras Kafe
Konukevi Restaurant
Mühendislik Fakültesi Kantini
Fen-Edebiyat Fakültesi Kantini
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kantini
Merkez Kafeterya
Hastane Kantini
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Kantini
Tıp Fakültesi Kantini
Konservatuar ve Yabancı Diller Yüksekokulu Kantini
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Kantini
Ereğli Eğitim Fakültesi Kantini
Güzel Sanatlar Fakültesi Kantini
Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Kantini
Alaplı Meslek Yüksekokulu Kantini
Devrek Meslek Yüksekokulu Kantini
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Kantini
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Kantini
Kapasite
(kişi)
80
100
130
80
40
200
32
50
200
80
118
96
TOPLAM
Kapalı Alan
(m²)
359
190
120
85
430
1095
400
520
107
370
500
134
70
53
397
180
400
1141
82
6.633
Kapasite
(kişi)
274
274
841
Kapalı Alanı
(m²)
1020
1020
2960
Tablo 12- Yemekhaneler (2013 Yılı)
Yerleşke
Yemekhane Adı
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Akademik Personel Yemekhanesi
İdari Personel Yemekhanesi
Öğrenci Yemekhanesi
27
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yerleşke
Yemekhane Adı
Sağlık Kampüsü
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yemekhanesi
Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Tıp Fakültesi Yemekhanesi
Devlet Konservatuarı ve Yabancı Diller Yüksekokulu Yemekhanesi
Zonguldak Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Ereğli Eğitim Fakültesi Yemekhanesi
Güzel Sanatlar Fakültesi Yemekhanesi
Denizcilik Fakültesi ve Ereğli Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Alaplı Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Devrek Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Çaycuma Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu Yemekhanesi
Sağlık Kampüsü
Sağlık Kampüsü
Sağlık Kampüsü
İncirharmanı Kampüsü
Kilimli Kampüsü
Ereğli Eğitim Fakültesi
Üzülmez Kampüsü
Ereğli Denizcilik Kampüsü
Alaplı Kampüsü
Devrek Kampüsü
Çaycuma Kampüsü
Gökçebey Kampüsü
Kapasite
(kişi)
200
50
160
150
200
200
100
32
170
125
350
584
100
TOPLAM
Kapalı Alanı
(m²)
760
120
276
220
500
511
120
55
398
150
700
2000
109
10.919
Tablo 13- Spor Tesisleri (2013 Yılı)
Yerleşke Adı
Kapalı Spor
Tesisi
Alanı
Kapasite
(m²)
Açık Spor
Tesisi
Alanı
Sayısı
(m²)
Merkez Kampüs
500
2600
5
4125
Sağlık Kampüsü
-
-
1
300
Çaycuma
Kampüs
300
1900
1
1225
Devrek Kampüs
376
1900
2
630
Alaplı Kampüs
500
2860
1
1256
Ereğli Kampüs
1900
610
TOPLAM
11160
8146
4- BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Tablo 14- Üniversitemizde Kullanılan Yazılımlar ( 2013 Yılı )
Yazılımın Adı
Kullanılan Birim
Taşıt Takip Programı, Taşıt Programı, SGB Net
Genel Sekreterlik
Corpus Mevzuat ve İçtihat Programı, Martı İcramatik İcra Programı
Matlab, Nod 32, Microsoft Office 2010, Visio 2010, Orcad (P spice), SPSS 19, Visiual
Studio Professional, Windows 7, Windows Server 2008, Solid Works, Net Cad
Unipa, HİTAP, SGK, Say2000i, KBS, HYS, YÖKSİS, E-Bütçe, Devlet Personel Bş. Prog.
Hukuk Müşavirliği
AMP (Yaklaşık Maliyet ve Hak ediş Yazılımı), Autocad (2013 Versiyonu) Çizim Programı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Bşk.
Yemekhane Otomasyon Sistemi
Sağlık,Kültür,Spor Daire Bşk.
YORDAM (Kütüphane Otomasyon Programı)
Kütüphane ve Doküman. D. Bşk.
Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP), Harcama Yönetim Sistemi (KBS), E-Bütçe
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
EKAP, KBS, SGB NET, E-BÜTÇE, SAY2000İ, İkis, İksir, Kamuyat
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Turcasoft (Klinikler), Wixvin (Radyoloji), İ-dixel (Radyoloji)
Diş Hekimliği Uy. Araş. Merkezi
Adobe Photoshop, Corel Draw, Quark Express
Matlab, Microsoft Office 2010, Visio 2010, Spss 19, Visiual Studio Professional
Nod 32, Windows 7, Windows Server 2008, Orcad (P spice)
Adonis (Resepsiyon yazılımı), Mobres (Restaurant yazılımı)
Basın Yayın Halkla İlişkiler
eCognition v4.0.6, PCI Geomatica v.9.1
Fotogrametri ABD
Netcad 6.0 (Eğitim Lisansı)
Mühendislik Fakültesi
28
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Network Kampüs
Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yazılımın Adı
Kullanılan Birim
Gamit/Globk 10.40, Earth View 4.1, DORIS v4.06
Jeodezi ABD
Halcon Object Extracton Software
Kartografya ABD
Surpac 6.1, Minex 5.2, Flac 2D, Flac 3D, Pfc 3D, Phases 5.0, Stata 8.2, Auto Cad 2004
Maden Mühendisliği
AutoCAD 2004, AutoCAD 2013, MatLAB, MSC Grup (Patran, Nastran, Dytran vb.)
Makine Mühendisliği
MATLAB, AUTOCAD 2013
Çevre Mühendisliği
PSPICE, MATLAB 2011, AUTOCAD
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
EVİEWS İstatistik Programı, SPSS 19 İstatistik Programı, MATH-LAB
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Corel Draw, Adobe Reader Pro
Windows Pro, Office 2007 Enterprise, The Project Umbrella (Lms öğretme sistemi),
Windows XP Pro, Windows 2008 R2 Web Server, Touchstone Whiteboard Software
Proteus, Cofaso, Eta, Engine Room Simülatör
Fidelio Otelcilik ve Otomasyon Programı, AutoCad2013, Geocad, Matlab, Eta Versiyon 7,
Eta SQL, Logo LKS
Netsupport School, ETA, Digital Signore, Fidelio süit 8
Autocat 2012 Programı, Elektra Otel Otomasyonu, E-VİWES, Luca Muhasebe Programı,
Kaspersky Internet SEC, Teschsmith Camtasia Snagit
File Maker Pro 11 03 v, Autocad
Harcama Yönetim Sistemi (KBS)
Zonguldak Sağlık Y.O.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey MMÇ MYO
Tüm Harcama Birimleri
Tablo 15- Bilgisayarlar ve Sunucular (2013 Yılı)
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
Birim
Rektörlük
Genel Sek.
Hukuk Müş.
Personel DB.
Öğrenci İş. DB.
Bilgi İşlem DB.
Yapı İşleri T.DB.
Sağ.Kül.Spor DB.
Kütüphane D.DB.
İdari Mali İş.DB.
Strateji Gel. D.B.
Sağlık Uy.Ar.Mer.
Bil.Tek.UAM
Fen Edebiyat F.
Tıp F.
Mühendislik F.
İ.İ.B.F
Ereğli Eğitim F.
Güzel Sanatlar F.
Diş Hek. F.
Eczacılık Fak.
İletişim Fakültesi
İlahiyat F.
Denizcilik Fak.
D. Konservatuarı
Zong. Sağ. YO
Beden Eğit.Sp.YO
Yabancı Dil. YO
Sunucu
(adet)
18
1
8
5
2
2
2
1
3
Eğitim
Amaçlı
(adet)
Hizmet
Amaçlı
(adet)
İdari
Amaçlı
(adet)
Araştırma
Amaçlı
(adet)
43
147
6
155
263
60
4
25
17
25
324
17
5
35
659
4
5
20
13
14
3
3
5
1
-
15
26
7
28
19
24
38
48
12
4
26
30
216
125
18
90
5
23
14
29
40
31
19
7
139
67
22
1
1
-
29
TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR
TOPLAM
Eğitim
Amaçlı
(adet)
Hizmet
Amaçlı
(adet)
15
26
7
28
19
41
38
48
60
39
26
659
4
316
227
367
281
150
18
63
4
3
14
59
59
56
19
331
4
28
5
-
12
5
39
1
30
5
1
-
İdari Araştırma
Amaçlı
Amaçlı TOPLAM
(adet)
(adet)
9
5
2
2
3
2
6
2
10
12
2
30
6
6
2
5
3
-
15
-
9
5
2
12
2
3
2
5
6
39
1
17
10
46
30
35
5
1
6
6
2
5
3
-
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
MASAÜSTÜ BİLGİSAYARLAR
Sunucu
Birim
Fen Bil. Enst.
Sosyal Bil. Enst.
Sağlık Bil. Enst.
Alaplı MYO
Zonguldak MYO
A.E.Sağ.Hiz.MYO
Devrek MYO
Çaycuma MYO
Gökçebey MYO
K. Ereğli MYO
Diğer Birimler
TOPLAM
(adet)
Eğitim
Amaçlı
(adet)
Hizmet
Amaçlı
(adet)
İdari
Amaçlı
(adet)
Araştırma
Amaçlı
(adet)
1
2
-
1
5
18
81
72
19
109
298
62
-
5
43
27
-
10
7
12
55
44
49
46
14
7
45
1734
859
1043
TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR
TOPLAM
Eğitim
Amaçlı
(adet)
Hizmet
Amaçlı
(adet)
İdari Araştırma
Amaçlı
Amaçlı
TOPLAM
(adet)
(adet)
-
11
12
23
136
127
90
158
344
76
7
6
1
1
1
5
2
-
1
-
5
2
1
1
1
1
1
3
6
-
5
8
1
6
1
1
2
5
8
1
230
3866
53
94
103
24
274
Tablo 16- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (2013 Yılı)
Birim
Rektörlük
Genel Sekreterlik
Bilgi İşlem D. B.
Hukuk Müşavirliği
Yapı İşleri Teknik D.B.
Sağlık,Kültür ve Spor D.B.
Kütüphane ve Dok. D. Bşk.
Personel Daire Bşk.
Öğrenci İşleri D. Bşk.
İdari Mali İşler D. Bşk.
Strateji Geliştirme D. Bşk.
Sağlık Uygulama Ar. Merkezi
Bilim Teknoloji Uy. Ar. Mer.
Fen Edebiyat Fakültesi
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İ.İ.B.F.
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fak.
İlahiyat F.
Denizcilik Fakültesi
D. Konservatuarı
Zong. Sağ. YO
Beden Eğitimi ve Spor YO
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enst.
Sosyal Bil. Enst.
Sağlık Bil. Enst.
Alaplı MYO
Zonguldak MYO
A.E.Sağ.Hiz.MYO
Devrek MYO
Çaycuma MYO
Gökçebey MMÇ MYO
Akıllı
Tahta
1
1
15
1
1
1
1
-
İnteraktif Projeksiyon Tepegöz
Tahta
Cihazı
Cihazı
1
1
-
1
2
1
13
1
13
1
39
50
46
42
37
3
8
4
10
10
16
1
37
3
7
5
27
13
19
22
22
13
30
1
2
9
4
3
2
1
9
13
1
10
7
3
2
3
1
Slayt
Makinası
1
2
2
29
1
1
-
Yazıcı/
Çok Fonk.
Yazıcı
10
27
12
2
13
29
8
26
13
30
12
252
5
53
89
97
90
59
5
37
4
11
18
35
25
14
31
11
12
18
32
39
16
37
27
14
Tarayıcı
Fotokopi
Makinası
1
2
2
1
2
1
1
9
1
13
7
5
2
10
5
1
1
2
2
5
1
1
5
3
3
2
3
1
2
3
1
2
2
1
2
2
7
1
13
1
6
6
6
4
9
1
1
2
2
3
1
1
2
2
1
3
3
1
2
3
2
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 17- Taşıtlar (Alım Tarihine Göre 2013 Yılsonu Mevcut)
1
Alım
Tarihi
1997
-TCetvel
T–2
2
1998
3
4
Araç Cinsi
Temin Edilme Şekli
Kullanan Birim
Binek Oto (Şahin)
Hibe
Devrek Meslek Yüksekokulu
T–3
Binek Oto (Renault Toros)
Öz Gelirler
Rektörlük
1999
T–2
Binek Oto (Doğan)
Öz Gelirler
Gökçebey Meslek Yüksekokulu
1999
T–2
Binek Oto (Opel Vectra)
Öz Gelirler
Ereğli Eğitim Fakültesi
5
1999
T–11
Otobüs (Iveco)
Öz Gelirler
Rektörlük
6
1999
T–15
Ambulans (Mercedes)
Özel Bütçe
BEÜ Hastanesi
7
2000
T–11
Otobüs (Isuzu MD 27)
Özel Bütçe
Rektörlük
8
2000
T–15
Ambulans (Ford Transit)
Özel Bütçe
BEÜ Hastanesi
9
2000
T–15
Ambulans (Ford Transit)
Özel Bütçe
Rektörlük
10
2001
T-5
Minibüs (Ford Transit)
Öz Gelirler
Rektörlük
11
2002
T–15
Ambulans (Ford Transit)
Döner Sermaye
BEÜ Hastanesi
12
2002
T–2
Binek Oto (Fiat Albea)
Döner Sermaye
BEÜ Hastanesi
13
2003
T–11
Otobüs (Isuzu)
Öz Gelirler
Rektörlük
14
2005
T–2
Binek Oto (Toyota Corolla)
Öz Gelirler
Rektörlük
15
2005
T–3
Station-Wagon (Toyota Corolla)
Döner Sermaye
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
16
2007
T–11
Otobüs (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
17
2007
T–12
Kamyon (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
18
2007
T–2
Binek Oto (Opel Vectra)
Hibe
Alaplı Meslek Yüksekokulu
19
2008
T–11
Otobüs (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
20
2009
T–11
Otobüs (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
21
2009
T–2
Binek Oto (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
22
2010
T-5
Minibüs (Volkswagen)
Hibe
Rektörlük
23
2010
T–12
Kamyon (Mercedes Benz)
Hibe
BEÜ Hastanesi
24
2011
T–11
Otobüs (Mitsubishi)
Hibe
Rektörlük
25
2011
T–2
Binek Oto (Honda)
Hibe
Rektörlük
26
2012
T–2
Binek Oto (Renault Fulence)
Özel Bütçe
Rektörlük
27
2012
T–2
Binek Oto (Renault Fulence)
Özel Bütçe
Rektörlük
28
2012
T-5
Minibüs (Renault Master)
Özel Bütçe
Rektörlük
29
2012
T–7
Pick-up (Mitsubishi)
Özel Bütçe
Rektörlük
30
2012
T-22
Kepçe (Bobcat)
Özel Bütçe
Rektörlük
31
2012
T-22
Yol Süpürme Makinesi
Özel Bütçe
Rektörlük
32
2013
T-4
Arazi Binek (Honda Jeep)
Özel Bütçe
Rektörlük
31
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI
Grafik 2- İnsan Kaynaklarımızın Yıllar İtibarıyla Dağılımı
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
AKADEMİK
İDARİ
SÖZLEŞMELİ
İŞÇİ
2010
816
782
422
14
2011
882
1216
0
12
2012
974
1241
48
9
2013
1.103
1273
0
7
İnsan kaynaklarımız son dört yıla bakıldığında, akademik ve idari personel sayılarının artış gösterdiği,
sözleşmeli personel ve işçi sayısının düştüğü görülmektedir. Akademik personel sayımız 2013 yılı itibariyle,
2010 yılına göre %35,17; 2012 yılına göre ise %13,24 artmıştır. İdari personel sayımızda ise 2013 yılı itibariyle,
2010 yılına göre %62,79; 2012 yılına göre ise %2,58 oranında artış olmuştur. Sözleşmeli personel sayımız ise
2013 yılında kadro verilmesi dolayısıyla sıfırlanmıştır. İşçi sayımız 2 kişinin emekli olması dolayısıyla 7’ye
düşmüştür.(bkz. Grafik 3)
AKADEMİK PERSONEL
Tablo 18- Akademik Personelin Kadro Dolu/Boş Dağılımı ( 2013 Yılı)
Dolu Kadro
Boş Kadro
Toplam Kadro
Kadro Doluluk
Oranı
Profesör
73
42
115
% 63
Doçent
89
84
175
% 51
Yardımcı Doçent
301
103
404
% 74
Toplam
463
231
694
% 67
Öğretim Görevlisi
163
29
192
% 85
Okutman
95
23
118
% 81
Çevirici
-
-
-
-
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
-
2
2
%0
Araştırma Görevlisi
365
229
594
% 62
Uzman
17
4
21
% 81
Toplam
640
284
927
% 69
TOPLAM
1103
520
1623
% 68
Unvan
Öğretim Üyesi
Diğer Öğretim Elemanları
32
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 3- Öğretim Üyesi Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
Profesör
Doçent
Yardımcı
Doçent
TOPLAM
2010
41
58
202
301
2011
56
77
232
365
2012
62
92
253
407
2013
73
89
301
463
Grafik 4- Diğer Öğretim Elemanları Sayısının Yıllar İtibarıyla Dağılımı
700
600
500
400
300
200
100
0
Öğretim
Görevlisi
Okutman
Araştırma
Görevlisi
Uzman
TOPLAM
2010
142
88
278
7
515
2011
127
89
293
8
517
2012
146
88
318
15
567
2013
163
95
365
17
640
Grafik 5- Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısının Yıllar İtibariyle Değişimi
60
50
40
30
20
10
0
Akademik Personel Başına Düşen Öğrenci Sayısı
Öğretim Üyesi Başına Düşen Öğrenci Sayısı
2010
21
56
2011
22
52
2012
22
53
2013
22
52
33
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 19- Akademik Personel Birimler Bazında Kadroların Dağılımı ( 2013 Yılı)
Akademik Birimler
Prof.
Rektörlük
Yrd.
Doç.
Doç.
Öğr.
Gör.
Arş.
Gör.
Okt.
Uzm.
TOPLAM
-
-
-
-
-
20
-
20
Fen- Edebiyat Fakültesi
12
12
48
1
47
-
1
121
Tıp Fakültesi
38
46
76
1
151
-
-
312
Mühendislik Fakültesi
14
16
40
2
62
-
4
138
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4
6
27
2
32
-
-
71
Ereğli Eğitim Fakültesi
1
4
30
2
24
-
-
61
Güzel Sanatlar Fakültesi
-
-
4
2
1
-
-
7
Diş Hekimliği Fakültesi
1
1
22
-
14
-
-
38
İletişim Fakültesi
-
-
-
-
11
-
-
11
Eczacılık Fakültesi
-
-
-
-
-
-
-
-
İlahiyat Fakültesi
-
1
6
-
9
-
-
16
Denizcilik Fakültesi
-
-
1
2
8
-
-
11
Devlet Konservatuvarı
-
-
3
14
3
-
-
20
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
-
2
12
2
4
-
-
20
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
-
-
4
-
1
-
-
5
Yabancı Diller Yüksekokulu
-
-
-
-
-
67
-
67
Alaplı Meslek Yüksekokulu
1
-
5
34
-
3
1
44
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
1
-
10
21
-
-
1
33
A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-
1
2
16
-
-
4
23
Devrek Meslek Yüksekokulu
-
-
5
21
-
2
3
31
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
-
1
5
21
-
4
2
33
Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu
-
-
-
16
-
-
1
17
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
-
-
-
6
-
-
-
6
72
90
300
163
367
96
17
1105
Üniversitemiz öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak üzere 2013 yılında; 09 Ocak, 15 Şubat, 12 Mart, 13
Mart, 05 Nisan, 13 Nisan, 12 Mayıs, 23 Mayıs, 24 Mayıs, 27 Mayıs,12 Haziran, 19 Haziran, 13 Temmuz, 31
Ağustos, 5 Eylül, 7 Eylül, 4 Ekim, 9 Ekim, 20 Kasım, 04 Aralık, 24 Aralık ve 26 Aralık olmak üzere 23 kez
akademik personel ilanına çıkılmıştır. Aynı ilanlara başvuran ve unvanı yükseltilen 68 öğretim elemanı
bulunmaktadır.1 Ocak 2013 tarihinde 974 olan akademik personel sayımız % 13,45 artışla 31 Aralık 2013
tarihinde 1105 ’ e ulaşmıştır.
Tablo 20- Yabancı Uyruklu Akademik Personel (2013 Yılı)
Geldiği ülke
Çalışma Yeri
Unvan
Sayı
Azerbaycan
İlahiyat Fakültesi
Yrd. Doç.
1
Suriye
İlahiyat Fakültesi
Okutman
1
A.B.D.
Yabancı Diller Yüksekokulu
Okutman
2
A.B.D.
Çaycuma Yabancı Diller Hazırlık
Okutman
1
TOPLAM
5
Tablo 21- Atanan / Ayrılan Akademik Personel Sayısı (2013 Yılı)
Akademik Personel
Atanan
Akademik
Personel
287
Ayrılan Akademik Personel
Emekli
Tayin
İstifa
Diğer
TOPLAM
7
67
37
13
124
34
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 22- Akademik Personelin Hizmet Sürelerinin Dağılımı (2013 Yılı)
1
Yıldan az
1-3
Yıl
4-6
Yıl
Profesör
-
-
-
Doçent
-
-
-
Yardımcı Doçent
4
17
30
Öğretim Görevlisi
17
49
Araştırma Görevlisi
68
151
Uzman
1
12
Okutman
11
20
TOPLAM
101
249
YÜZDE
%9
% 23
Unvan
7-10
Yıl
11-15
Yıl
16-20
Yıl
21Üzeri
TOPLAM
-
-
26
46
72
3
19
45
23
90
76
108
34
31
300
34
21
15
8
19
163
86
44
16
1
1
367
-
1
3
-
-
17
15
37
8
2
3
96
165
182
169
116
123
1105
% 15
% 17
% 15
% 10
% 11
% 100
Tablo 23- Akademik Personelin Cinsiyet Dağılımı (2013 Yılı)
Unvan
Kadın
Erkek
TOPLAM
Profesör
19
53
72
Doçent
34
56
90
Yardımcı Doçent
11
190
300
Öğretim Görevlisi
74
89
163
Okutman
62
34
367
Araştırma Görevlisi
160
207
17
7
10
96
Uzman
TOPLAM
YÜZDE
466
639
1105
% 42
% 58
% 100
Tablo 24- Akademik Personelin Yaş Dağılımı (2013 Yılı)
21–25
Yaş
26–30
Yaş
Profesör
-
-
Doçent
-
-
Yardımcı Doçent
-
13
Öğretim Görevlisi
4
54
Araştırma Görevlisi
76
182
Unvan
Uzman
Okutman
Çevirici
TOPLAM
YÜZDE
31–35
Yaş
36–40
Yaş
41–50
Yaş
51 ve
Üzeri
TOPLAM
-
-
48
24
72
5
16
61
8
90
123
87
59
18
300
53
17
22
13
163
90
15
4
-
367
-
9
5
3
-
-
17
14
39
27
11
3
2
96
-
-
-
-
-
-
-
94
297
303
149
197
65
1105
%9
% 27
% 27
% 13
% 18
%6
% 100
35
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 25- Akademik Personel Yurt İçi ve Yurt Dışı Görevlendirmeleri (2013 Yılı)
2547 Sayılı Kanun Madde
( 33 )
( 35 )
( 38 )
( 39 )
(40/a)
(40/b)
(40/c)
(40/d)
Rektörlük (Özel Kalem)
-
-
-
7
-
-
-
-
Fen Edebiyat Fakültesi
-
9
-
-
-
-
-
-
-
3
3
332
56
-
-
-
77
1
-
283
1
-
-
1
Tıp Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
-
-
-
51
3
-
-
6
Ereğli Eğitim Fakültesi
-
5
1
59
-
-
-
-
Güzel Sanatlar Fakültesi
-
-
-
2
-
-
-
-
Diş Hekimliği Fakültesi
-
1
-
27
-
-
-
-
İletişim Fakültesi
-
1
-
-
-
-
-
-
İlahiyat Fakültesi
-
4
-
12
-
-
-
-
Denizcilik Fakültesi
-
-
-
8
-
-
-
-
Devlet Konservatuarı
-
-
-
3
-
-
-
-
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
-
2
-
39
-
-
-
-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
-
-
-
9
1
-
-
-
Fen Bilimleri Enstitüsü
-
-
-
5
-
-
-
-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
-
-
-
2
-
-
-
-
Alaplı Meslek Yüksekokulu
-
-
-
1
2
-
-
-
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
-
-
-
11
10
-
-
-
A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
-
-
-
11
8
-
-
-
Devrek Meslek Yüksekokulu
-
-
-
12
-
-
-
-
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
-
-
-
-
9
-
-
-
Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu
-
-
-
4
5
-
-
-
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
TOPLAM
-
-
-
4
-
-
-
-
77
14
1
543
39
0
0
7
Tablo 26- Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel (2013 Yılı)
Görevlendirildiği Birim
2547 Sayılı Kanun Madde
( 31 )
( 35 )
(40/a)
(40/d)
71
-
154
24
Tıp Fakültesi
-
-
5
-
Mühendislik Fakültesi
6
2
39
-
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
6
5
17
-
Ereğli Eğitim Fakültesi
7
-
15
-
Güzel Sanatlar Fakültesi
-
-
2
-
Denizcilik Fakültesi
7
1
18
-
Devlet Konservatuarı
3
-
-
-
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
28
2
20
-
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
1
-
8
-
Sosyal Bilimler Enstitüsü
-
-
1
8
Alaplı Meslek Yüksekokulu
2
-
-
-
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
3
-
21
-
A. E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7
-
36
-
Devrek Meslek Yüksekokulu
4
-
2
-
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
-
-
6
1
Gökçebey M.M.Ç. Meslek Yüksekokulu
3
-
1
-
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
-
-
7
-
148
10
352
33
TOPLAM
36
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İDARİ PERSONEL
Üniversitemiz idari personel ihtiyacını karşılamak üzere, Kamu Personel Seçme Sınavı 2012/2 den kalan
2 adet açıktan atama, 2 eczacı, 1 tabip ataması, 2 mali hizmetler uzman yardımcısı ataması, 49 KPSS 2013/1 ve
KPSS2013/2 atamaları, 2 uzman çavuş yeniden ataması yapılmıştır.
01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında; 5 kişi emekli, 78 kişi naklen tayin, 13 kişi istifa olmak üzere 96
kişi Üniversitemizden ayrılmışlardır.01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında; 58 kişi açıktan, 14 kişi naklen, 1
kişi 2547 sayılı mevzuata tabi iken 657 sayılı mevzuata, 3 kişi SHÇEK, 47 adet sözleşmeli personel 6945 sayılı
Kanun uyarınca memur kadrosuna olmak üzere 128 kişi Üniversitemiz birimlerinde görevlerine başlamışlardır.
12 adet hemşire, 25 adet bilgisayar işletmeni kadrosu olmak üzere toplam 37 adet kadromuz Terörle
mücadele Kanunu kapsamında ayrılmıştır.194 kişinim kurum içi atamaları yapılmıştır.1 Ocak 2013 tarihinde
1241 olan idari personel sayımız 31 Aralık 2013 tarihi itibarıyla 1273 ulaşmıştır.
Üniversitemizde unvan değişikliği sınavı için 15.07.2013 tarihinde ilana çıkılmış, 04.12.2013 tarihinde 2
Mühendis, 4 teknisyen, 7 tekniker, 1 kütüphaneci, 2 laborant ve sağlık teknikeri, 1 programcı olmak üzere 17
kişinin unvan değişikliği yapılmıştır.
Tablo 27- İdari Personelin Özlük Haklarının Ödendiği Kaynak Bazında Kadro Dağılımı ( 2013 yılı )
Genel İdari
Hizmetler
Sağlık
Hizmetleri
Teknik
Hizmetler
EğitimÖğretim
Hizmetleri
Avukatlık
Hizmetleri
Din
Hizmetleri
Yardımcı
Hizmetler
TOPLAM
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Dolu
Boş
Özel
Bütçe
436
299
311
126
120
47
2
2
3
1
1
1
61
8
934
484
SKS Öz
Gelirler*
18
4
-
-
3
-
-
-
-
-
-
-
14
-
35
4
Döner
Sermaye*
14
40
236
53
13
3
-
-
-
-
-
-
41
5
304
101
TOPLAM
468
343
547
179
136
50
2
2
3
1
1
1
116
13
1273
589
YÜZDE
%37
%58
%43
%31
%11
%9
%0
%0
%0
%0
%0
%0
%9
%2
%100
%100
*632 sayılı KHK Kapsamındaki personel
Hizmet sınıflarına göre personel dağılımına bakıldığında en fazla personel 547 kişi ile “Sağlık
Hizmetleri” sınıfında olup onu ikinci sırada 468 kişi ile “Genel İdare Hizmetleri” sınıfı izlemektedir. Bunların
dışında “Teknik Hizmetler” sınıfında 136, “Yardımcı Hizmetler” sınıfında 116, “Avukatlık Hizmetleri” sınıfında
3, “Din Hizmetleri” sınıfında 1, “Eğitim-Öğretim Hizmetleri” sınıfında ise 2 personel bulunmaktadır. Dolu
Kadroların, toplam dolu kadro içindeki payları en fazla olan hizmet sınıfı %43’lük payla “Sağlık Hizmetleri”
sınıfı olup, onu %37 ile “Genel İdare Hizmetleri” sınıfı; %11 ile “Teknik Hizmetler” sınıfı ve %9 pay ile
“Yardımcı Hizmetler” sınıfı izlemektedir. Diğer hizmet sınıflarının payı ise %1’in altındadır.(bkz. Tablo 27)
2013 yılında toplam kadromuz 1862 olup bunun %68’i olan 1273 kadro doldurulmuş, %32’si olan 589
kadromuz ise boş kalmıştır. 2012 yılında 1241 olan idari personel sayımız 2013 yılında 32 kişi artarak 1273’e
ulaşmış, artış oranı %2,58 olarak gerçekleşmiştir. 2013 yılında en fazla personel idari birimlerde 63 kişi ile Yapı
İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ve 50 kişi ile İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’nda; akademik birimlerde
ise 39 kişi ile Mühendislik Fakültesi ve 33 kişi ile Alaplı Meslek Yüksekokulu’nda bulunmaktadır. En az
personel idari birimlerde 6 kişi ile Hukuk Müşavirliği’nde; akademik birimlerde ise 1 kişi ile İletişim
Fakültesi’nde bulunmaktadır. Üniversitemiz hastanesinde ise 377 idari personel çalışmaktadır. 632 sayılı KHK
ile özlük hakları Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı öz gelirleri ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü’nden
ödenen idari personel sayısı ise 339 kişidir. (bkz. Tablo 28)
37
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 28- İdari Personelin Birimler Bazında Kadro Dağılımı (2013 Yılı)
Dolu
Kadro
254
Boş
Kadro
138
Genel Sekreterlik
33
29
62
Personel Daire Başkanlığı
27
7
34
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
50
26
76
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
63
23
86
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
20
12
32
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
9
8
17
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
13
9
22
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
10
5
15
Hukuk Müşavirliği
6
3
9
Sivil Savunma Uzmanlığı
-
2
2
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
23
14
37
FAKÜLTELER
155
94
249
Fen Edebiyat Fakültesi
18
10
28
Tıp Fakültesi
18
16
34
Mühendislik Fakültesi
39
12
51
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
16
8
24
Ereğli Eğitim Fakültesi
24
11
35
Güzel Sanatlar Fakültesi
6
6
12
Diş Hekimliği Fakültesi
21
9
30
İletişim Fakültesi
1
6
7
İlahiyat Fakültesi
3
4
7
Eczacılık Fakültesi
2
6
8
Denizcilik Fakültesi
7
6
13
ENSTİTÜLER
13
8
21
Fen Bilimleri Enstitüsü
4
4
8
Sosyal Bilimler Enstitüsü
5
2
7
REKTÖRLÜK BİRİMLERİ
TOPLAM
392
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
4
2
6
YÜKSEKOKULLAR
15
12
27
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
11
6
17
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
4
6
10
Yabancı Diller Yüksekokulu
-
-
-
MESLEK YÜKSEKOKULLAR
114
52
166
Alaplı Meslek Yüksekokulu
33
9
42
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
17
6
23
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
7
5
12
Devrek Meslek Yüksekokulu
15
9
24
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
27
9
36
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
15
10
25
-
4
4
722
285
1007
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
DİĞER BİRİMLER
Devlet Konservatuarı
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
6
7
13
377
173
550
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ( Öz Gelirler )(632 SKHK)
35
4
39
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (632 SKHK)
304
101
405
TOPLAM
1273
589
1862
38
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 29- İdari Personel Kıdem, Yaş ve Eğitim Durumu Dağılımı (2013 Yılı)
KIDEM
Kişi
Yüzde
YAŞ
Kişi
Yüzde
EĞİTİM
Kişi
Yüzde
0 – 3 yıl
246
%19
21 - 25 yaş
117
%9
İlköğretim
81
%6
4 – 6 yıl
252
%20
26 - 30 yaş
296
%23
Lise
275
%22
7 – 10 yıl
251
%20
31 - 35 yaş
303
%24
Ön Lisans
256
%20
11 – 15 yıl
228
%18
36 - 40 yaş
213
%17
Lisans
615
%48
16 – 20 yıl
105
%8
41 - 50 yaş
258
%20
Yüksek Lisans
42
%3
Doktora
21 ve üzeri
191
%15
51 ve üzeri
85
%7
TOPLAM
1273
%100
TOPLAM
1273
%100
TOPLAM
4
%0,3
1273
%100
Tablo 30- İdari Personel Sayısının Cinsiyet Dağılımı ve Engelli Personel Sayısı (2013 yılı)
Kadın
Erkek
Kişi Sayısı
648
625
Kişi Sayısı
Yüzde
% 51
% 49
Yüzde
Engelli Personel
33
% 2,6
Tablo 31- Sürekli İşçiler (2013 yılı)
Çalıştığı Birim
Unvanı
Sayısı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Sıhhi Tesisat Teknisyeni
1
Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Soğuk Demirci
1
Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Demirci Kaynakçı
1
Yapı işleri ve Teknik Daire Başkanlığı
İnşaat Ustası
1
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Tesisatçı
1
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Bulaşıkçı
1
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Marangoz
1
TOPLAM
7
Tablo 32- Atanan İdari Personel Sayısı (2013 Yılı)
İdari Personel
-
Açıktan
Naklen
Mecburi
Hizmet
2547’den
657’ye
SHÇEK
4/B’den
4/A’ya
TOPLAM
58
14
5
1
3
47
128
15.09.2013 tarihinde 47 adet sözleşmeli personel 6945 sayılı Kanun uyarınca memur kadrosuna atanmıştır.
12 hemşire, 25 bilgisayar işletmeni toplam 37 kadro Terörle Mücadele Kanunun kapsamında ayrılmıştır.
Unvan Değişikliği sınavı ile 2 mühendis, 5 teknisyen, 1 kütüphaneci, 7 tekniker, 1 programcı, 2 sağlık
teknikeri kadrosu olmak üzere 18 kadroya atama yapılmıştır.
2 eczacı ve 1 diş hekimliği kadrosu için açıktan atama kurasıyla atama yapılmıştır.
KPSS 2012/2’den 2 kişinin, 2013/1’den ve 2013/2’den toplam 49 kişinin açıktan ataması yapılmıştır.
2 Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı, 2 uzman çavuşluktan istifa sonrası açıktan ataması yapılmıştır.
Tablo 33- Ayrılan İdari Personel Sayısı (2013 Yılı)
Emekli
Tayin
İstifa
Diğer
TOPLAM
İdari Personel
5
78
13
-
96
İşçi (Sürekli)
1
-
-
-
1
TOPLAM
6
78
13
-
97
39
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 34- Hizmet Alımıyla Çalışan Personel Sayısı (2013 Yılı)
Hizmet Konusu
Hizmet Alımını Yapan Birim
Temizlik
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Hizmet Alınan
Kişi Sayısı
303
Veri Hazırlama
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
105
Güvenlik
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
30
Teknik Hizmet
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
17
Yemek
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
60
Bilgi İşlem
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
11
Destek Hizmetleri
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
22
Asansör Hizmetleri
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
1
Dış Laboratuvar
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
1
Radyoterapi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
7
PET/CT
Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
2
Veri Giriş Personeli
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
17
Servis Elemanı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Muavin
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Kaloriferci
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
7
Kaynakçı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
İnşaatçı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Marangoz
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Sıhhi Tesisatçı
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Harita Teknikeri
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
1
Silahsız Özel Güvenlik
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
151
Temizlik
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
104
Veri Giriş Personeli
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
28
Gıda Mühendisi
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
1
Kaloriferci
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4
Temizlik personeli
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
12
Şoför
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4
Bilgisayar Teknikeri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
4
Ağaç işleri (Mobilya) Teknikeri
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
5
Temizlik Personeli
Diş Hekimliği Fakültesi
10
TOPLAM
918
40
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
5- SUNULAN HİZMETLER
EĞİTİM HİZMETLERİ
Avrupa Birliği Diploma Eki Etiketi
Üniversitemizin yaptığı Diploma Eki Etiketi başvurusu Avrupa Komisyonu tarafından değerlendirilerek
Üniversitemize Bologna sürecinin önemli basamaklarından biri olan ‘’Diploma Supplement Label’’ verildi.
Çift Diploma ( 3+1 Eğitim Anlaşması )
Üniversitemiz ile Texas Southern University ve Southern New Hampshire University arasında imzalanan
3+1 eğitim protokolü ile öğrencilerimize çift diploma alma hakkı sağlanmıştır.
Üniversitemiz Webometrics
(Ranking Web of World Universities) tarafından yapılan Dünya
Üniversiteleri 2013 sıralamasında 1614. Sırada, Türkiye’de 108 Devlet Üniversitesi arasında da 2013 yılında 51.
Sırada yer almıştır.
41
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 35- Ön Lisans Programları (2013 Yılı)
Birim
AHMET ERDOĞAN
SAĞLIK HİZMETLERİ
YÜKSEKOKULU
AHMET ERDOĞAN
SAĞLIK HİZMETLERİ
MYO (Devamı)
ALAPLI
MESLEK
YÜKSEKOKULU
ÇAYCUMA
MESLEK
YÜKSEKOKULU
DEVREK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
I. Öğretim Programları
Ağız ve Diş Sağlığı
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
Çocuk Gelişimi
İlk ve Acil Yardım
Odyometre
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Bilgisayar Teknolojisi
Döküm
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
Elektronik Teknolojisi
Gemi İnşaatı
İnşaat Teknolojisi
İş Sağlığı ve Güvenliği
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Üretimde Kalite Kontrol
Yapı Denetimi
Yapı Ressamlığı
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Operatörlüğü
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Fidan Yetiştiriciliği
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
İşletme Yönetimi
Kâğıt Teknolojisi
Maliye
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Tekstil Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Aşçılık
Bahçe Tarımı
Bilgisayar Programcılığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
42
II. Öğretim Programları
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik (İÖ)
Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri (İÖ)
Metalürji (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Ressamlığı (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi (İÖ)
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik (İÖ)
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İÖ)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
DEVREK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Devamı)
GÖKÇEBEY
MİTHAT-MEHMET
ÇANAKÇI
MESLEK
YÜKSEKOKULU
KARADENİZ EREĞLİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
I. Öğretim Programları
Dış Ticaret
Fidan Yetiştiriciliği
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Mobilya ve Dekorasyon
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Özel Güvenlik ve Koruma
Pazarlama
Seramik Cam ve Çinicilik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Geleneksel El Sanatları
Bahçe Tarımı
Fidan Yetiştiriciliği
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Organik Tarım
Seramik Cam ve Çinicilik
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler
Kümes Hayvanları Yetiştiriciliği Programı
Bilgisayar Teknolojisi
Deniz Ulaştırma ve İşletme
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Grafik Tasarımı
Moda Tasarımı
Sualtı Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Lojistik
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Radyo ve Televizyon Programcılığı
II. Öğretim Programları
İşletme Yönetimi (İÖ)
Kimya Teknolojisi (İÖ)
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Yerel Yönetimler (İÖ)
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
Seramik Cam ve Çinicilik (İÖ)
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri (İÖ)
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi (İÖ)
Lojistik (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
Tablo 36- Lisans Programları (2013 Yılı)
Birim
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
I. Öğretim Programları
Arkeoloji
Biyoloji
Eğitim Bilimleri
Felsefe
Fizik
Batı Dilleri ve Edebiyatı
o Fransız Dili ve Edebiyatı
o İngiliz Dili ve Edebiyatı
o Alman Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Psikoloji
II. Öğretim Programları
Biyoloji (İÖ)
Kimya (İÖ)
Matematik (İÖ)
43
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
(Devamı)
TIP FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ
BİLİMLER FAKÜLTESİ
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
I. Öğretim Programları
Sosyoloji
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Cerrahi Tıp Bilimleri
Dâhili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Bilgisayar Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
Ekonometri
İktisat
İşletme
Maliye
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü
Eğitim Bilimleri Bölümü
o Eğitim Yönetimi, Teftişi ve Planlama
o Eğitim Programları ve Öğretim
o Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme
o Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
İlköğretim Bölümü
o İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
o İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğret.
o İlköğretim Matematik Öğretmenliği
o Okul Öncesi Öğretmenliği
o Sınıf Öğretmenliği
o Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Ortaöğretim Fen-Matematik Alan Eğitimi Bölümü
o Fizik Eğitimi Anabilim Dalı
o Kimya Eğitimi Anabilim Dalı
o Matematik Eğitimi Anabilim Dalı
o Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı
Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü
Matematik Eğitimi Bölümü
Fizik Eğitimi Bölümü
Resim iş Eğitimi Bölümü
o Grafik Eğitimi Anasanat Dalı
o Heykel Eğitimi Anasanat Dalı
o Resim İş Eğitimi Anasanat Dalı
o Seramik Eğitimi Anasanat Dalı
o Tekstil Tasarımı Eğitimi Anasanat Dalı
44
II. Öğretim Programları
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Makine Mühendisliği (İÖ)
İktisat (İÖ)
İşletme (İÖ)
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık(İÖ)
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğret. (İÖ)
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği (İÖ)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
I. Öğretim Programları
o İş Eğitimi Eğitimi Anasanat Dalı
Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
o Tarih Eğitimi Anabilim Dalı
Türkçe Eğitimi Bölümü
o Türkçe Öğretmenliği
Yabancı Diller Eğitimi
o İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı
Özel Eğitim Bölümü
o Zihin Engelliler Öğretmenliği
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
o Türk Dili Eğitimi Anabilim Dalı
o Türk Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı
Birim
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
(Devamı)
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
II. Öğretim Programları
Türkçe Öğretmenliği (İÖ)
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Klinik Bilimleri Bölümü
GÜZEL SANATLAR
FAKÜLTESİ
ECZACILIK
FAKÜLTESİ
İLAHİYAT FAKÜLTESİ
İLETİŞİM FAKÜLTESİ
DENİZCİLİK
FAKÜLTESİ
BEDEN EĞİTİMİ VE
SPOR YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK SAĞLIK
YÜKSEKOKULU
YABANCI DİLLER
YÜKSEKOKULU
Grafik
Heykel
Resim
Eczacılık Meslek Bilimleri
Eczacılık Teknolojisi
Temel Eczacılık Bilimleri
Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Tarihi ve Sanatları
Temel İslam Bilimleri
İlahiyat
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğretmen.
Gazetecilik
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Radyo, Sinema ve Televizyon
Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği
Lojistik Yönetimi
Antrenörlük Eğitimi
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Rekreasyon
Spor yöneticiliği
Beslenme ve Diyetetik
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
Hemşirelik
Sağlık Yönetimi
Temel İngilizce Bölümü
Modern Diller Bölümü
İlahiyat (İÖ)
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bilgisi Öğr. (İÖ)
Tablo 37- Lisansüstü Programları (2013 Yılı)
Birim
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans Programları
Fizik
Kimya
Matematik
Biyoloji
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği (Kocaeli Ortak Yüksek Lisans)
45
Doktora Programları
Fizik
Kimya
Matematik
Matematik (Sakarya Ortak Doktora)
Biyoloji
Maden mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (Sakarya Ortak Doktora)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yüksek Lisans Programları
Geomatik Mühendisliği
FEN BİLİMLERİ
İnşaat Mühendisliği
ENSTİTÜSÜ
Çevre Mühendisliği
(Devamı)
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Eğitim Programları ve Öğretim
Sınıf Öğretmenliği
Türkçe Eğitimi
Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak Yüksek Lisans)
İşletme
İktisat
SOSYAL
Maliye
BİLİMLER
Maliye (Sakarya Ortak Yüksek Lisans -Doktora)
ENSTİTÜSÜ
Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz)
İşletme (Tezsiz II. Öğretim)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Tezsiz II. Öğretim)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak Yüksek
Lisans)
İşletme Uzaktan Eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans)
İktisat uzaktan Eğitim (Tezsiz Yüksek Lisans)
Mikrobiyoloji
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Fiziksel tıp ve Rehabilitasyon
Fizyoloji
Halk Sağlığı
SAĞLIK
BİLİMLERİ
İş Sağlığı
ENSTİTÜSÜ
Anatomi
Tıbbi Farmakoloji
Klinik Nütrisyon
Histoloji ve Embriyoloji
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği
Cerrahi Hastane Hemşireliği
Birim
Doktora Programları
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (Sakarya Ortak Doktora)
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
İşletme
İktisat
İktisat (Kocaeli Ortak Doktora)
Halk Sağlığı
Tıbbi Farmakoloji
Biyoistatistik
Fizyoloji (Kocaeli Ortak Doktora)
Histoloji ve Embriyoloji (Kocaeli Ortak DR)
Protetik Diş Tedavisi (Gazi Üniversi. Ortak Doktora)
Endodonti (Gazi Üniversitesi Ortak Doktora)
Tablo 38- Çift Ana Dal ve Yan Dal Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Birim
Çift Anadal
Programı
Öğrenci Sayısı
Program Adı
1
İktisat
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
1
İktisat Bölümü (İ.Ö.)
1
İşletme Bölümü
2
İşletme (İ.Ö.)
Fen-Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Yandal
Programı
Öğrenci Sayısı
Biyoloji
1
İnşaat Mühendisliği Bölümü
2
Makina Mühendisliği Bölümü
2
Okul Öncesi Öğretmenliği
3
Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.)
3
Türkçe Öğretmenliği (İ.Ö.)
1
Türkçe Öğretmenliği
1
Zihin Engelliler Öğretmenliği
2
1
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İ.Ö.)
TOPLAM
46
7
14
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 6- Toplam Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0
Seri 1
2010
2011
2012
2013
16.746
19.128
21.610
23.871
Tablo 39- Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Genel Dağılımı
2011 Yılı
2012 Yılı
2013 Yılı
4 Yıllık
Artış
Artış
Artış
Artış
(2011/2010) (2012/2011) (2013/2012) (2013/2010)
2010
2011
2012
2013
Lisansüstü
Öğrenci Sayısı
578
733
855
1059
% 27
% 17
% 24
% 83
Lisans
Öğrenci Sayısı
9740
11468
12679
14001
% 18
% 11
% 10
% 44
Önlisans
Öğrenci Sayısı
6428
6927
8076
8811
%8
% 17
%9
% 37
TOPLAM
16746
19128
21610
23871
% 14
% 13
% 10
% 43
Lisansüstü
Öğrenci Sayısının
Toplamdaki Payı
Lisans
Öğrenci Sayısının
Toplamdaki Payı
Önlisans
Öğrenci Sayısının
Toplamdaki Payı
% 3,5
% 3,8
% 4,0
% 4,4
% 58,1
% 60,0
% 58,6
% 58,7
% 38,4
% 36,2
% 37,4
% 36,9
TOPLAM
% 100
% 100
% 100
% 100
Grafik 7- Önlisans, Lisans ve Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
16.000
14.000
12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
Önlisans
Lisans
Lisansüstü
2010
6.428
9.740
578
2011
6.927
11.468
733
2012
8.076
12.679
855
2013
8.811
14.001
1.059
47
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 40- Birimler Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 Yılı)
I. Öğretim
II. Öğretim
TOPLAM
K
E
GENEL
TOPLAM
523
1069
628
1697
-
377
307
684
914
1078
732
2710
3442
757
728
1485
2170
1655
3825
559
266
825
1775
809
2584
67
-
-
-
50
17
67
83
209
-
-
-
126
83
209
101
49
150
92
69
161
193
118
311
27
44
71
-
-
-
27
44
71
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
552
191
743
-
-
-
552
191
743
Denizcilik Fakültesi
35
199
234
-
-
-
35
199
234
Birim
K
E
Toplam
K
E
Fen-Edebiyat Fakültesi
759
415
1174
310
213
Tıp Fakültesi
377
307
684
-
-
Mühendislik Fakültesi
568
1796
2364
164
İktisadi ve İdari Bilimler F.
1413
927
2340
Ereğli Eğitim Fakültesi
1216
543
1759
Güzel Sanatlar Fakültesi
50
17
Diş Hekimliği Fakültesi
126
İlahiyat Fakültesi
Devlet Konservatuarı
Beden Eğitimi ve Spor Y.O.
Toplam
51
83
134
-
-
-
51
83
134
Lisans Toplamı
5275
4654
9929
1882
2190
4072
7157
6844
14001
Alaplı Meslek Yüksekokulu
396
1595
1991
120
480
600
516
2075
2591
Zonguldak MYO
578
925
1503
243
518
761
821
1143
2264
A. Erdoğan Sağlık Hiz. MYO
498
183
681
-
-
-
498
183
681
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
770
506
1276
348
250
598
1118
756
1874
Devrek Meslek Yüksekokulu
436
383
819
128
118
246
564
501
1065
Gökçebey M.M.Ç. MYO
132
60
192
40
42
82
172
102
274
9
24
33
7
22
29
16
46
62
2819
3676
6495
886
1430
2316
3705
4806
8811
Karadeniz Ereğli MYO
Önlisans Toplamı
Tezli
Yüksek Lisans
Tezsiz
Yüksek Lisans
Toplam
Yüksek Lisans
Toplam
Doktora
Fen Bilimleri Enstitüsü
353
-
353
102
455
Sosyal Bilimler Enstitüsü
356
145
501
51
552
Sağlık Bilimler Enstitüsü
42
751
145
42
896
10
163
1059
TOPLAM
23871
Lisansüstü Toplamı
52
Tablo 41- Diğer Üniversitelerle Ortak Programlar ve Öğrenci Sayıları
Ortak Birim Açan
Üniversitemiz Birimi
Ortak Program
Ortak Program Açılan
Üniversite
Makine Mühendisliği EABD
Doktora
Sakarya Üniversitesi
16
İnşaat Mühendisliği EABD
Doktora
Sakarya Üniversitesi
7
Jeoloji Mühendisliği EABD
Yüksek Lisans
Kocaeli Üniversitesi
21
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Tezli Yüksek Lisans
Bartın Üniversitesi
Yürütücü: Bartın Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İşletme Tezli Yüksek Lisans
Karabük Üniversitesi
Yürütücü: Karabük Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Tezli Yüksek Lisans
Bartın Üniversitesi
Yürütücü: Bartın Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
İktisat Doktora
Kocaeli Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Tezli Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi
48
Programın Öğrenci Sayısı
13
Yürütücü: Sakarya Üniversitesi
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Ortak Birim Açan
Üniversitemiz Birimi
Ortak Program
Ortak Program Açılan
Üniversite
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Maliye Doktora
Sakarya Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi
11
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Türk Dili ve Edebiyatı Tezli
Yüksek Lisans
Sakarya Üniversitesi
32
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Protetik Diş Tedavisi
Gazi Üniversitesi
2
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Endodonti
Gazi Üniversitesi
1
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Fizyoloji
Kocaeli Üniversitesi
-
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Histoloji ve Embriyoloji
Kocaeli Üniversitesi
2
Programın Öğrenci Sayısı
Yürütücü: Sakarya Üniversitesi
Tablo 42- Program Bazında Lisansüstü Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı)
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
Yüksek Lisans
Doktora
GENEL
TOPLAM
7
7
14
59
9
68
21
-
21
32
19
51
-
35
9
44
Makine Mühendisliği
41
-
41
16
57
Matematik
44
-
44
6
50
Biyoloji
32
-
32
8
40
İnşaat Mühendisliği
18
-
18
7
25
Çevre Mühendisliği
21
-
21
6
27
Elektrik-Elektronik Müh.
43
-
43
15
58
İşletme
89
35
124
35
159
İktisat
85
-
85
9
94
İktisat (Kocaeli Ortak)
-
-
-
7
7
Sınıf Öğretmenliği
9
-
9
-
9
Eğitim Programları ve Öğretim
55
-
55
-
55
Türkçe Eğitimi
23
-
23
-
23
Pazarlama ve Satış Yönetimi
-
31
31
-
31
Maliye
28
-
28
-
28
Maliye(Sakarya Ortak)
31
-
31
-
31
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak)
26
-
26
-
26
Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak
ENSTİTÜ
Program Adı
Tezli
Tezsiz
Fizik
7
-
Geomatik Mühendisliği
59
-
Jeoloji Mühendisliği
21
-
Kimya
32
-
Maden Mühendisliği
35
Toplam
10
-
10
-
10
İşletme (UZEM)
-
22
22
-
22
Sağlık Kurumları işletmeciliği
-
57
57
-
57
Biyoistatistik
-
-
-
1
1
Halk Sağlığı
28
-
28
1
29
Farmakoloji
8
-
8
3
11
Mikrobiyoloji
3
-
3
-
3
Anatomi
1
-
1
-
1
Fizyoloji
2
-
2
-
2
Endodonti DR(Gazi Ortak)
-
-
-
1
1
Protetik Diş Tedavisi DR(Gazi Ortak)
-
-
-
2
2
Histoloji ve Embriyoloji DR(Kocaeli Ortak)
-
-
-
2
2
751
145
896
163
1059
TOPLAM
49
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 8- Yükseklisans ve Doktora Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Yüksek Lisans
Doktora
2010
476
102
2011
617
116
2012
715
140
2013
896
163
Tablo 43- Alan Bazında Lisans Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı)
Alan
FAKÜLTE/YO
Adı
I. Öğretim
E
Toplam
K
II. Öğretim
E
Toplam
K
TOPLAM
E
Toplam
31
52
83
31
52
83
Kimya
119
78
197
46
46
92
165
124
289
Matematik
206
95
301
133
106
239
339
201
540
Biyoloji
Moleküler Biyoloji ve
Genetik
Geomatik
Mühendisliği
89
41
130
46
24
70
135
65
200
29
12
41
29
12
41
85
260
345
85
260
345
Biyomedikal Müh.
59
38
97
59
38
97
Maden Mühendisliği
44
293
337
44
293
337
Makine Mühendisliği
MÜHENDİSLİK İnşaat Mühendisliği
FAKÜLTESİ Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
71
517
588
55
487
542
126
1004
1130
86
232
318
29
154
183
115
386
501
80
295
375
31
201
232
111
496
607
Çevre Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme
Mühendisliği
126
118
244
49
72
121
175
190
365
1
11
12
1
11
12
Jeoloji Mühendisliği
16
32
48
16
32
48
1042
2074
3116
389
1090
1479
1431
3164
4595
Sınıf Öğretmenliği
283
95
378
140
41
181
423
136
559
Sosyal Bilgiler Öğret.
115
93
208
115
93
208
Türkçe Öğretmenliği
158
95
253
64
58
222
153
375
Fen Bilgisi Öğret.
133
43
176
133
43
176
İlköğ. Matematik Öğret. 141
46
187
141
46
187
Okul Öncesi Öğret.
204
17
221
212
21
233
416
38
454
63
44
107
37
22
59
100
66
166
21
21
42
18
26
44
39
47
86
TOPLAM
EĞİTİM BİLİMLERİ
K
Fizik
FENEDEBİYAT
FAKÜLTESİ
FEN BİLİMLERİ
Birim/Program Adı
EREĞLİ
EĞİTİM
FAKÜLTESİ
İlköğretim Din Kül.
Ahlak Bilgisi Öğret.
Rehberlik-Psikolojik
Danışmanlık
Zihin Engelliler Öğret.
TOPLAM
122
98
89
187
88
98
186
186
187
373
1216
543
1759
559
266
825
1775
809
2584
50
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Alan
Adı
FAKÜLTE/YO
Birim/Program Adı
SAĞLIK
BİLİMLERİ
TIP FAKÜLTESİ Tıp
DİŞ HEK.
FAKÜL.
ZONGULDAK
SAĞLIK YO
Diş Hekimliği
Fizyoterapi
Rehabilitas.
Hemşirelik
II. Öğretim
K
E
Toplam
377
307
126
K
E
TOPLAM
Toplam
K
E
Toplam
684
377
307
684
83
209
126
83
209
31
20
51
31
20
51
521
171
692
521
171
692
1055
581
1636
0
0
0
1055
581
1636
İktisat
345
204
549
272
236
508
617
440
1057
İşletme
276
208
484
207
275
482
483
483
966
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişki.
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
262
158
420
222
180
402
484
338
822
284
92
376
284
92
376
197
220
417
197
220
417
Siyaset Bil. Kamu Yön
İlköğr. Din Kültürü
Ahlak Bilgisi Öğret.
49
45
94
56
37
93
105
82
187
38
26
64
37
34
71
75
60
135
İlahiyat
63
23
86
55
35
90
118
58
176
Opera Sanat Bölümü
18
15
33
18
15
33
Yaylı Çalgılar
3
2
5
3
2
5
4
12
16
4
12
16
Yaylı Çalgılar Yapımı
Sanat Bölüm
DENİZ İŞ.YÖN.YO Deniz İşletme. Yönet.
2
35
15
199
17
234
2
35
15
199
17
234
GÜZEL SAN. F.
50
17
67
50
17
67
51
83
134
51
83
134
İngiliz Dili Edebiyatı
83
51
134
83
51
134
Türk Dili Edebiyatı
91
31
122
244
TOPLAM
İKTİSADİ VE
İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
SOSYAL BİLİMLER
I. Öğretim
DEVLET
KONSERVATUARI Oyunculuk
Resim
BEDEN EĞİTİMİ Beden Eğitimi ve
VE SPOR Y.O.
Spor Öğretmenliği
FEN-EDEBİYAT Fransız Dili Edebiyatı
FAKÜLTESİ
Arkeoloji
Sosyoloji
Tarih
1
176
68
1
85
37
1
0
1
122
16
23
39
16
23
39
36
4
40
36
4
40
58
28
86
58
28
86
TOPLAM
1962
1456
3418
934
834
1768
2896
2290
5186
GENEL TOPLAM
5275
4654
9929
1882
2190
4072
7157
6844
14001
Tablo 44- Sınıf Bazında Öğrenci Sayılarının Dağılımı (2013 yılı)
Birim
İKTİSADİ VE
İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
Lisans / Önlisans
Program Adı
İktisat
İşletme
Maliye
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstriyel İlişkiler
Uluslararası Ticaret ve
İşletmecilik
Siyaset Bilimi Ve Kamu
Yönetimi
1.
SINIF
I. Ö II.Ö.
106
120
106
117
99
100
2.
SINIF
I. Ö II.Ö.
103
121
80
123
89
97
3.
SINIF
I. Ö II.Ö.
88
103
80
99
93
84
4.
SINIF
I. Ö II.Ö.
136
164
99
143
132
121
95
92
85
99
105
98
76
116
46
47
48
51
46
5.
SINIF
I. Ö II.Ö.
6.
SINIF
I. Ö II.Ö.
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
FEN-EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
(Devamı)
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
TIP FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
Lisans / Önlisans
Program Adı
Fizik
Kimya
Matematik
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı
Fransız Dili ve Edebiyatı
Biyoloji
Arkeoloji
Sosyoloji
Moleküler Biyoloji Ve
Genetik
Tarih
Geomatik Mühendisliği
Biyomedikal
Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik
Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalürji Ve Malzeme
Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler
Öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik
Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmen.
Rehberlik ve Psikolojik
Danışmanlık
Zihin Engelliler Öğretmen
İlköğretim Din Kültürü ve
Ahlak Bilgisi Öğretmen.
İlahiyat
Tıp
Diş Hekimliği
Fizyoterapi ve
Rehabilitasyon
Hemşirelik
Opera Sanat Bölümü
Yaylı Çalgılar Sanat
DEVLET
Bölümü
KONSERVAOyunculuk
TUARI
Yaylı Çalgılar Yapımı
Sanat Bölümü
Deniz İşletmeciliği ve
DENİZ İŞ.YÖN.YO
Yönetimi
GÜZEL SAN. F. Resim
ZONGULDAK
SAĞLIK Y.O.
1.
SINIF
I. Ö II.Ö.
0
7
10
32
18
38
46
50
0
7
4
39
40
2.
SINIF
I. Ö II.Ö.
4
33
14
76
51
51
45
46
0
18
7
3.
SINIF
I. Ö II.Ö.
0
55
26
72
42
0
31
26
0
50
11
4.
SINIF
I. Ö II.Ö.
78
98
42
121
128
1
51
5.
SINIF
I. Ö II.Ö.
6.
SINIF
I. Ö II.Ö.
48
39
47
72
39
85
61
125
49
26
110
61
109
60
8
77
95
53
111
63
0
55
103
45
101
56
0
155
176
96
207
4
71
74
75
94
63
56
93
8
47
27
48
58
39
36
57
0
0
16
92
90
95
91
61
56
58
45
61
1
5
99
0
0
23
92
56
68
52
56
68
40
52
50
0
40
59
39
40
45
68
69
60
65
45
51
3
2
58
57
46
0
42
44
0
49
52
51
48
43
38
64
71
86
204
90
48
48
44
48
134
115
76
54
68
47
34
27
8
51
0
0
130
7
107
4
103
5
109
7
1
16
0
0
2
0
1
0
5
5
4
3
54
55
60
49
20
10
19
18
52
57
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
Lisans / Önlisans
Program Adı
BEDEN EĞİTİMİ Beden Eğitimi ve Spor
VE SPOR Y.O.
Öğretmenliği
ALAPLI MESLEK
YÜKSEKOKULU
ZONGULDAK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
AHMET
ERDOĞAN
SAĞLIK
HİZMETLERİ
MESLEK
YÜKSEKOKULU
ÇAYCUMA
MESLEK
YÜKSEKOKULU
Bankacılık Ve
Sigortacılık
Döküm
Elektrik
Elektronik Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi
Metalürji Malzeme
Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları
Elektronik Haberleşme
Teknolojileri
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon
Teknolojileri
Gemi İnşaatı
Gemi Makinaları İşl (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Yapı Denetimi
Endüstriyel Elektronik
Makine
Harita Kadastro
Maden Teknolojisi
Muh ve Vergi Uygula.
İşletme Yönetimi
İnşaat Teknolojisi
Turizm ve Otel İşletme.
Biyomedikal Cihaz Tek
Lojistik
Radyo Televizyon
Program
Elektrik (İ.Ö.)
Tıbbi Doküman Sekreter.
Paramedik
Tıbbi Laboratuvar Tek.
Anestezi Teknikerliği
Tıbbi Görüntüleme Tek.
Tıbbi Tanıtım Pazarlama
Ameliyathane Hizmetleri
İlk ve Acil Yardım
Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Odyometri
Çocuk Gelişimi
Saç Bakımı Güzellik Hiz
Muhasebe Vergi
Uygulama
Büro Yön.Yönetici
Asistan
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Kalite Kont. Analizi
1.
SINIF
I. Ö II.Ö.
56
2.
SINIF
I. Ö II.Ö.
42
59
0
62
49
39
52
65
32
36
87
10
0
0
0
162
6
212
169
77
142
0
144
19
39
94
0
9
2
121
24
0
108
8
38
0
124
13
45
87
50
23
49
0
0
48
26
99
97
60
48
30
49
40
122
8
20
35
12
26
50
25
45
40
2
97
101
255
211
145
103
46
46
123
135
102
46
29
44
36
0
0
22
1
49
0
36
0
25
34
31
30
32
39
35
29
31
36
35
46
58
45
1
33
1
37
38
31
18
43
34
21
0
0
0
32
21
0
78
2
55
45
74
75
45
47
47
12
50
47
50
19
53
3.
SINIF
I. Ö II.Ö.
4.
SINIF
I. Ö II.Ö
5.
SINIF
I. Ö II.Ö.
6.
SINIF
I. Ö II.Ö
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
1.
SINIF
I. Ö II.Ö.
52
7
Gıda Teknolojisi
46
16
İnsan Kaynakları Yönet.
21
0
İşletme Yönetimi
ÇAYCUMA
26
0
Turizm ve Otel İşletmeci
MESLEK
YÜKSEKOKULU Uygu. İngilizce Çevirmen
78
88
(Devamı)
0
Kağıt Teknolojisi
Ormancılık-Orman Ürünleri 38
17
1
Mobilya ve Dekorasyon
19
0
Muh. Vergi Uygulamaları
9
0
İşletme Yönetimi
26
0
Turizm ve Otel İşletmeci
22
Kimya Teknolojisi
DEVREK MESLEK
18
0
Menkul Kıymet Ser. Piy
YÜKSEKOKULU
54
24
Büro Yönet. Yönetici As.
34
31
Aşçılık Programı
2
Çevre Koruma Kontrol Pr
59
23
Yerel Yönetimler
0
Muh. Vergi Uygulamaları
0
GÖKÇEBEY MMÇ Seramik Cam ve Çinicilik
MESLEK
49
43
Halkla İlişkiler Tanıtım
YÜKSEKOKULU İşletme Yönetimi
7
29
17
Mimari Dekoratif Sanatlar
K EREĞLİ MYO
Deniz ve Liman İşletmeci.
33
29
Birim
2.
SINIF
I. Ö II.Ö.
79
11
44
42
87
5
49
3
73
48
2
Lisans / Önlisans
Program Adı
TOPLAM
4753
57
81
115
68
42
38
96
35
11
87
3
1
44
43
16
0
1831
6195
3.
SINIF
I. Ö II.Ö.
4.
SINIF
I. Ö II.Ö
1794
2314
5.
SINIF
I. Ö II.Ö.
6.
SINIF
I. Ö II.Ö
4
9
6
6
4
64
0
79
22
0
0
2433
880
1113
62
57
Tablo 45- Üniversiteden Ayrılan Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Kendi İsteği İle
Ayrılan
Öğrenim Ücreti
ve Katkı Payı
Yatırmayanlar
Hazırlıkta
Başarısız olup
Türkçe
Programa
Yerleştirilen
Yüksek
Öğretimden
Çıkarma
Yatay Geçiş
Diğer
TOPLAM
580
-
7
-
215
9
811
Tablo 46- Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Birim
Program Adı
İktisat
İşletme
Maliye
Çalışma Ekono. Endüstri İlişki.
Uluslararası Ticaret ve İşletmeci
Fizik
Kimya
FENEDEBİYAT
İngiliz Dili ve Edebiyatı
FAKÜLTESİ
Biyoloji
Moleküler Biyoloji Ve Genetik
Geomatik Mühendisliği
MÜHENDİSLİK Biyomedikal Mühendisliği
FAKÜLTESİ
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
İKTİSADİ VE
İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
I. Öğretim
E
Toplam
46
116
59
119
3
7
3
5
11
22
1
2
4
13
45
3
4
2
2
2
22
18
40
24
24
16
88
104
K
70
60
4
2
11
1
2
32
1
2
54
II. Öğretim
E
Toplam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
12
14
K
K
70
60
4
2
11
1
2
32
1
2
0
22
0
18
TOPLAM
E
Toplam
46
116
59
119
3
7
3
5
11
22
0
1
2
4
13
45
3
4
0
2
2
2
18
40
24
24
100
118
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Program Adı
Birim
İnşaat Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Müh.
Jeoloji Mühendisliği
TIP FAKÜLTESİ
Tıp
DİŞ HEK. FAKÜL. Diş Hekimliği
ZON. SAĞLIK Y.O. Hemşirelik
Opera Sanat Bölümü
DEVLET
KONSERVATUARI Yaylı Çalgılar Sanat Bölümü
DENİZ İŞ.YÖN.Y.O. Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
(Devamı)
Bankacılık ve Sigortacılık
Gemi İnşaatı
ZONGULDAK MYO Turizm ve Otel İşletmeciliği
ALAPLI MYO
ÇAYCUMA MYO
DEVREK MYO
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Gıda Teknolojisi
İnsan Kaynakları Yönetimi
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Uygu. İngilizce ve Çevirmenlik
Turizm ve Otel İşletmeciliği
TOPLAM
I. Öğretim
E
Toplam
43
63
63
73
31
53
10
11
3
4
26
44
14
25
59
243
4
10
1
13
16
3
5
5
2
2
1
1
1
1
2
1
3
13
34
47
87
36
123
1
2
3
608
618
1226
K
20
10
22
1
1
18
11
184
6
1
3
3
II. Öğretim
E
Toplam
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
2
2
0
81
55
136
0
86
68
154
K
K
20
10
22
1
1
18
11
184
6
1
3
4
0
0
1
1
4
13
168
1
694
TOPLAM
E
Toplam
43
63
63
73
31
53
10
11
3
4
26
44
14
25
59
243
4
10
0
1
13
16
1
5
5
5
2
2
0
1
0
1
1
5
34
47
91
259
2
3
686
1380
Tablo 47- Yatay Geçiş ve Dikey Geçiş Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Birim
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fen-Edebiyat Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
Program
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İ.Ö.)
İşletme
İşletme (İ.Ö.)
Maliye Bölümü
Maliye (İ.Ö.)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İ.Ö.)
Kimya
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İ.Ö.)
Sınıf Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İ.Ö.)
Makina Mühendisliği (İ.Ö.)
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İ.Ö.)
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İ.Ö.)
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İ.Ö.)
Jeoloji Mühendisliği
Makina Mühendisliği
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
55
Yatay Geçiş
1
1
5
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
Dikey Geçiş
7
8
8
8
8
7
7
9
2
6
6
10
4
4
7
7
7
6
6
3
16
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
Tıp Fakültesi
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri
Meslek Yüksekokulu
Deniz İşlet. ve Yönetimi Yüksekokulu
Program
Tıp
Hemşirelik
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Harita ve Kadastro Programı (İ.Ö.)
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
Yatay Geçiş
3
2
1
1
2
1
Dikey Geçiş
34
161
9
6
TOPLAM
Tablo 48- Engelli Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Program Adı
Birim
İşletme Yönetimi
Muhasebe ve Vergi
A.E.SAĞ. HİZ.MYO Ağız ve Diş Sağlığı
ÇAYCUMA MYO
Muhasebe ve Vergi Uyg.
Okul Öncesi Öğretmenliği
EREĞLİ EĞİTİM F.
Fen Bilimleri Öğretmenliği
FEN EDEBİYAT F. Biyoloji, Kimya
GÜZEL SANAT. F. Resim
Maliye
İKTİSADİ VE
Uluslararası Tic. İşletmecilik
İDARİ BİLİM. F.
İşletme
Makine Mühendisliği
MÜHENDİSLİK F.
Maden Mühendisliği
Elek-Elektronik Mühendis.
SOSYAL BİL. ENST Sağlık Kurum İşletmeciliği
ZONGULDAK MYO Muhasebe ve Vergi Uyg.
TOPLAM
K
ALAPLI MYO
1
2
I. Öğretim
E Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
K
II. Öğretim
E Toplam
1
2
1
1
1
3
13
16
K
2
1
1
1
1
1
1
3
5
TOPLAM
E
Toplam
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
14
19
Tablo 49- Mezun Öğrenci Sayıları (2013 yılı)
Birim
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
İKTİSADİ İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
I. Öğretim
Program
İlköğretim Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İşletme
Maliye
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
Çevre Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
56
34
33
29
54
51
54
37
21
40
68
64
97
94
138
31
30
53
118
51
61
73
II. Öğretim
56
55
36
29
89
96
93
108
101
Y. Lisans
Doktora
TOPLAM
34
33
29
110
51
109
73
21
69
157
64
193
187
246
31
30
53
118
51
61
174
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
I. Öğretim
Birim
Program
DENİZ İŞ. YÖN. Y.O. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
ZON. SAĞLIK Y.O. Hemşirelik
D.KONSERVATUVARI Opera
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
AHMET ERDOĞAN İlk ve Acil Yardım
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
SAĞLIK
HİZMETLERİ
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
MESLEK
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
YÜKSEKOKULU
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
Yaşlı Bakımı
Bankacılık ve Sigortacılık
Döküm
Elektrik
Elektronik Haberleşme Teknolojileri
Elektronik Teknolojisi
Endüstriyel Elektronik
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
İnşaat (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojileri
ALAPLI MESLEK
YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Endüstriyel Otomasyon
Metalürji Malzeme
İşletme Yönetimi
Muhasebe Programları
Gıda teknolojileri
İşletme Yönetimi
Kâğıt Teknolojisi
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
İşletme Programı
Aşçılık
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çevre Koruma ve Kontrol
İşletme Yönetimi
DEVREK MESLEK
Kimya Teknolojisi
YÜKSEKOKULU
Muhasebe
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Yerel Yönetimler
Bahçe Tarımı
GÜKÇEBEY
MİTHAT MEHMET Halkla İlişkiler ve Tanıtım
ÇANAKÇI MESLEK İşletme Yönetimi
YÜKSEKOKULU
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Biyomedikal Cihaz Teknolojileri
Harita ve Kadastro
İnşaat Teknolojisi
ZONGULDAK
MESLEK
İşletme Yönetimi
YÜKSEKOKULU
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve otel işletmeciliği
44
82
7
15
10
17
20
25
19
14
23
29
47
24
23
21
11
40
II. Öğretim
55
9
21
46
1
11
40
28
37
18
51
59
4
1
45
15
30
43
11
45
28
2
1
2
1
7
1
4
2
26
3
27
19
49
2
41
25
2
29
46
48
120
24
106
35
57
1
28
23
58
45
12
Y. Lisans
Doktora
TOPLAM
44
82
7
15
10
17
20
25
19
14
23
29
102
0
33
23
42
11
40
46
1
11
40
28
37
2
19
2
1
51
66
4
1
46
19
2
30
69
11
45
28
3
27
20
77
2
41
25
2
29
46
71
178
24
151
47
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
I. Öğretim
Birim
Program
Eğitim Programları ve Öğretim
Sınıf Öğretmenliği
İktisat
SOSYAL BİLİMLER
İktisat DR (Kocaeli Ortak)
ENSTİTÜSÜ
İşletme
Maliye
Pazarlama ve Satış Yönetimi (Tezsiz)
Biyoloji
Fizik
Kimya
Matematik
Çevre Mühendisliği
FEN BİLİMLERİ
Elektrik Elektronik Mühendisliği
ENSTİTÜSÜ
Geomatik Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
SAĞLIK BİL. ENSTİTÜSÜ
Histoloji ve Embriyoloji
TOPLAM
II. Öğretim
Y. Lisans
Doktora
5
2
2
2891
1052
7
2
11
3
1
8
3
2
5
5
2
4
6
2
2
72
1
7
2
5
1
1
1
18
TOPLAM
5
2
2
1
14
2
11
5
1
13
4
2
5
5
2
4
7
3
2
4033
Uluslararası Öğrenci Ofisi
Üniversitemize gelen yabancı uyruklu öğrencilerin eğitime, sosyal yaşama ve kültürel alanlara eşit bir
şekilde katılımlarına yardımcı olmak, bilgi sağlamak ve destek vermek, Üniversitemizde yabancı uyruklu
öğrenci sayısının artırılmasına ve globalleşen dünyada hem Üniversitemizin dış dünya kültürlerine yakınlığını
sağlamak hem de Türkiye'nin kültürünün daha anlaşılmasına yardımcı olmak temel hedeflerimiz arasındadır. ve
üniversitemizin uluslararası tanınırlığını arttırmak amacıyla yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye' deki
hayatlarını kolaylaştırmayı, sevdirmeyi ve ülkemizde öğrenim görmeyi özendirici faaliyetler düzenlemeyi,
öğrenim hayatlarının sonunda ülkemiz ve üniversitemiz için fahri elçiler yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Ayrıca öğrencilerin sosyal yetkinliklerinin gelişmesini sağlayabilecek faaliyetlerin organize edilmesini ve
öğrencilerle üniversitemizin akademik ve idari birimleri arasında etkin iletişimin sağlanmasını hedefleyen bir
yapılanmadır. Ofisimizin amacı Bülent Ecevit Üniversitesini uluslararası platformlarda en iyi şekilde tanıtmaktır.
Bunun yanısıra aşağıdaki vazifeleride yerine getirmektedir.
 Üniversitemize gelecek tüm yabancı uyruklu öğrencilere web-sitemiz aracılığıyla bilgilendirmeleri
 Yabancı Uyruklu öğrencilere Lisans ve Lisansüstü programlara başvuru ve kabul hakkında bilgi vermek,
 Kampüs tanıtımı, barınma-yurt, sağlık hizmetleri ve kültürel ihtiyaçların giderilmesinde bilgi sağlamak,
oryantasyon programı hazırlamak,
 Öğrencilerimize, gerek akademik alanda gerekse sosyo-kültürel bağlamda Bülent Ecevit Üniversitesinde
öğrenim görmenin ayrıcalığını hissettirmek,
 Yabancı uyruklu öğrenciler için anlamlı günlerinde sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlemek,
 Öğrenciler için sosyal programlar düzenlemek,
 Tanışma ve dayanışma toplantıları, kültürel geziler, öğrenci şenliklerinde yabancı uyrukulu öğrencilerimizin
ülkelerini tanıtma fırsatı vermek hem de ülkemizi tanıtıcı programlar organize etmek,
 Öğrencilerin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çözüm üretmeleri konusunda destek olmak,
Ülkemiz kültürünü tanıtıcı ve sevdirici sosyal etkinlikler planlamak,
 Öğrenciler arasında iletişimi kolaylaştırmak için Uluslararası Öğrenci Topluluğu oluşturmak.
Uluslararası Öğrenci Ofisinin 2013 yılı faaliyetleri:
 17.03.2013 tarihinde Karaelmas TÖMER ve Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle
üniversitemizde eğitim-öğretim görmekte olan yaklaşık 100 uluslararası öğrencimiz ile Zonguldak
Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlılarla sabah kahvaltısında bir araya gelindi.
58
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 20.03.2013 tarihinde BEÜ 2. Kan Bağışı Kampanyası destek verilerek kan bağışında bulunuldu.
 21 Mart 2013 tarihinde Nevruz Bayramı Kutlama etkinlikleri içerisinde Uluslararası öğrencilerimizin
düzenlediği yerel dans, şiir ve müzik dinletisi ile yöresel yemek tanıtımı ve İkramı etkinliği düzenlenmiştir.
 06-11 Mayıs 2013 tarihleri arasında düzenlenen 19. Uluslararası Bilim ve Gençlik Haftası etkinlikleri
kapsamında tüm öğrenci topluluklarının yer aldığı Sosyal Çarşı stantlarında Uluslararası öğrencilerimizin de
kendi ülke, kültür, sanat ve gelişimsel materyallerini sergileyebildikleri stant açmaları sağlanmıştır.
 26.12.2012 tarihinde Uluslararası öğrenciler Oryantasyon programı çerçevesinde Üniversitemiz Rektörü
Prof.Dr. Mahmut ÖZER başkanlığında ilgili Rektör Yardımcımız, daire başkanlarımız ve paydaşlarımızın
(KYK Bölge Müdürü) katılımı ile kayıt süreci, yurt ve burs olanakları, eğitim öğretim sistemi, Türkçe Dil
Öğretim Merkezi (Karaelmas TÖMER), Yabancı Diller Zorunlu Hazırlık Programı, Sağlık Kampüsü gibi
birçok birim ve konuda toplantı düzenlenmiştir.
 2013 Aralık ayı içerisinde Uluslararası öğrencilere, Türkiye'deki eğitim olanakları ve yerleşke yaşamının
anlatılması amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın girişimleriyle başlatılan “Study in Turkey”
sayfasında üniversitemiz tarihçesi, vizyonu, misyonu, tüm bölümleri, akademik altyapısı, fotoğraflar ve
videoların yer aldığı “Study in Turkey” platformunda Üniversitemiz sayfası da oluşturulmuştur.
Tablo 50- Yabancı Öğrenci Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
2010
ÜLKE
Almanya
Azerbaycan
Gürcistan
İran
Türkmenistan
Bulgaristan
Irak
Kırgızistan
Fas
TOPLAM
ÜLKE SAYISI:
2011
Öğrenci
Sayısı
1
24
3
2
8
2
1
1
1
43
9
ÜLKE
Afganistan
Almanya
Azerbaycan
Bulgaristan
Fas
Filistin
Gine-Bissau
Gürcistan
Irak
İran
Kırgızistan
Suriye
Türkmenistan
Yemen
TOPLAM
ÜLKE SAYISI:
2012
Öğrenci
Sayısı
2
3
22
2
1
2
2
6
1
3
1
1
8
1
55
ÜLKE
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bulgaristan
Kongo
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Gine-Bissau
Gürcistan
Irak
İngiltere
İran
Kazakistan
Kırgızistan
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Somali
Suriye
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
TOPLAM
14
ÜLKE SAYISI:
2013
Öğrenci
Sayısı
14
6
1
1
22
3
1
1
3
1
2
2
6
2
1
8
2
1
2
1
1
2
1
5
5
7
1
1
1
104
29
ÜLKE
Afganistan
Almanya
Arnavutluk
Avusturya
Azerbaycan
Bosna Hersek
Bulgaristan
Kongo
Endonezya
Etiyopya
Fas
Fil Dişi Sahili
Filistin
Gine
Gine-Bissau
Gürcistan
Irak
İngiltere
İran
Kazakistan
Kırgızistan
Kosova
Moğolistan
Moldova
Özbekistan
Pakistan
Romanya
Somali
Suriye
Türkiye (Çift Vat.)
Türkmenistan
Ukrayna
Ürdün
Yemen
Suudi Arabistan
Fransa
Yunanistan
İsrail
TOPLAM
ÜLKE SAYISI:
59
Öğrenci
Sayısı
24
8
2
1
79
2
12
1
1
1
4
1
13
1
3
7
2
1
14
3
1
1
2
1
2
2
1
6
7
4
17
2
2
3
1
1
2
1
236
38
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 9- Yabancı Öğrenci Sayısı ve Ülke Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
250
200
150
100
50
0
Yabancı Öğrenci Sayısı
Ülke Sayısı
43
9
2011
55
14
2012
104
29
2013
236
38
2010
Tablo 51- Tıpta Uzmanlık Programları Öğrenci Sayıları (2013 Yılı)
Program
Acil Tıp
Adli Tıp
Aile Hekimliği
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Deri ve Zührevi Hastalıklar
Tıbbi Farmakoloji
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Göğüs Hastalıkları
Halk Sağlığı
İç Hastalıkları
Kardiyoloji
Enfeksiyon Hastalıkları
Nöroloji
Nükleer Tıp
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Radyoloji
Radyasyon Onkolojisi
Tıbbi Genetik
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Anatomi
E
2
1
3
6
2
2
12
2
2
2
2
4
1
6
-
K
1
2
7
3
5
2
6
11
2
2
5
3
1
3
-
TOPLAM
3
1
5
13
3
7
2
8
23
2
4
4
7
7
2
9
-
Çocuk Cerrahisi
Genel Cerrahi
Göğüs Cerrahisi
Göz Hastalıkları
Kadın Hastalıları ve Doğum
Kalp ve Damar Cerrahisi
KBB Hastalıkları
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Ortopedi ve Travmatoloji
Tıbbi Patoloji
Plastik, Rekonst.Estetik Cerrahi
Üroloji
Biyofizik
Biyoistatistik
Tıbbi Biyokimya
Fizyoloji
Histoloji ve Embriyoloji
İmmünoloji
Tıbbi Mikrobiyoloji
Tıbbi Biyoloji
TOPLAM
E
1
5
2
5
1
6
3
6
3
3
3
1
86
K
1
4
4
1
3
1
2
69
TOPLAM
1
6
6
9
1
7
3
6
3
3
3
3
1
1
2
155
Tablo 52- Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Fakülte/Yüksekokul/Konservatuar) (2013 yılı)
BÖLÜM
Birim
TIP FAKÜLTESİ
FEN EDEBİYAT
FAKÜLTESİ
Tıp
TOPLAM
İngiliz Dili ve Edebiyatı
Kimya
Matematik
Tarih
Türk Dili ve Edebiyatı
Türk Dili ve Edebiyatı (İÖ)
Moleküler Biyoloji ve Genetik
Arkeoloji
Sosyoloji
TOPLAM
GENEL
DGS
KONTENJAN KONTENJAN
118
118
47
21
21
47
47
47
41
41
41
353
60
2
3
5
KAYIT
OLAN
118
118
47
0
19
46
47
47
40
40
40
326
DGS
KAYIT
OLAN
0
2
2
TOPLAM
KAYIT OLAN
118
118
47
2
19
46
47
47
40
40
40
328
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
BÖLÜM
Birim
İKTİSADİ VE
İDARİ
BİLİMLER
FAKÜLTESİ
MÜHENDİSLİK
FAKÜLTESİ
EREĞLİ EĞİTİM
FAKÜLTESİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
FAKÜLTESİ
İLAHİYAT
FAKÜLTESİ
GENEL
DGS
KONTENJAN KONTENJAN
KAYIT
OLAN
DGS
KAYIT
OLAN
TOPLAM
KAYIT
OLAN
7
7
8
8
8
7
7
100
115
115
110
111
99
99
46
45
97
937
46
54
26
78
78
62
62
78
3
16
108
112
10
733
52
50
68
68
98
57
66
48
52
41
41
641
52
Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
İktisat
İktisat (İÖ)
İşletme
İşletme (İÖ)
Maliye
Maliye (İÖ)
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İÖ)
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik
TOPLAM
Biyomedikal Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Çevre Mühendisliği (İÖ)
Elektrik Elektronik Mühendisliği
Elektrik Elektronik Mühendisliği (İÖ)
İnşaat Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği (İÖ)
Geomatik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Makine Mühendisliği (İÖ)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği
TOPLAM
Fen Bilgisi Öğretmenliği
İlköğretim Matematik Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği
Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ)
Sınıf Öğretmenliği
Sosyal Bilgiler öğretmenliği
Türkçe Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği
Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ)
Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık
Rehberlik ve psikolojik Danışmanlık(İÖ)
TOPLAM
Diş Hekimliği
93
108
108
103
103
93
93
47
47
88
883
47
52
52
72
72
57
57
72
36
41
103
103
41
805
52
52
62
62
98
57
67
52
52
41
41
636
52
TOPLAM
52
52
52
İlköğretim Din Kül. ve Ahlak Bil. Öğret.
İlköğretim Din Kül. ve Ah. Bil. Öğret.(İÖ)
İlahiyat
İlahiyat (İÖ)
67
67
82
82
298
64
66
78
80
288
64
66
78
80
288
TOPLAM
7
8
8
8
8
7
7
9
62
4
4
7
7
6
6
7
3
6
10
10
70
6
6
12
4
4
7
7
6
6
7
3
6
10
9
69
6
6
12
231
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
52
TOPLAM
283
9
282
7
289
DENİZ İŞLETME
YÖNETİMİ Y.O.
Denizlik İşletmeleri Yönetimi
57
6
55
6
61
TOPLAM
57
6
55
6
61
BEDEN EĞİTİMİ
VE SPOR Y.O.
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
50
50
50
TOPLAM
50
50
50
61
230
9
61
Hemşirelik
ZONGULDAK
SAĞLIK Y.O.
9
93
108
107
102
103
92
92
46
45
88
876
46
50
22
71
71
56
56
71
0
10
98
103
10
664
52
50
62
62
98
57
66
48
52
41
41
629
52
7
52
237
52
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
BÖLÜM
GÜZEL SANATLAR Resim
FAKÜLTESİ
TOPLAM
Opera
Yaylı Çalgılar
DEVLET
KONSERVATU- Yaylı Çalgılar Yapımı
Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk Sanat
VARI
Dalı
TOPLAM
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (İÖ)
Harita ve Kadastro
Harita ve Kadastro (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İnşaat Teknolojisi (İÖ)
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi (İÖ)
ZONGULDAK
Lojistik
MESLEK
YÜKSEKOKULU Lojistik(İÖ)
Maden Teknolojisi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ)
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ)
Radyo ve Televizyon Programcılığı
Radyo ve Televizyon Programcılığı (İÖ)
TOPLAM
Ameliyathane Hizmetleri
Anestezi
İlk ve Acil Yardım
Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri
AHMET
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
ERDOĞAN
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
SAĞLIK
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
HİZMETLERİ
Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama
MESLEK
YÜKSEKOKULU Yaşlı Bakımı
Ağız ve Diş Sağlığı
Odyometre
Çocuk Gelişimi
TOPLAM
Bankacılık ve Sigortacılık
Bankacılık ve Sigortacılık (İÖ)
Elektrik
Elektrik (İÖ)
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
ALAPLI
Elektronik Teknolojisi
MESLEK
YÜKSEKOKULU Elektronik Teknolojisi (İÖ)
Gemi İnşaatı
Gemi Makineleri İşletme (İÖ)
İnşaat Teknolojisi
İşletme Yönetimi
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
GENEL
DGS
KONTENJAN KONTENJAN
KAYIT
OLAN
DGS
KAYIT
OLAN
TOPLAM
KAYIT
OLAN
20
20
20
20
10
5
5
20
7
1
5
20
7
1
5
1
16
36
30
30
50
50
60
60
100
100
50
50
40
100
100
50
50
40
40
1000
25
30
35
35
35
30
25
30
35
30
30
40
380
60
60
60
60
40
60
60
50
50
40
60
50
62
0
16
1
29
30
28
50
49
57
38
98
19
48
49
27
97
9
48
11
40
35
733
25
30
35
34
35
30
24
28
35
30
29
36
371
60
58
58
8
40
50
1
50
48
39
23
36
16
0
29
0
30
28
50
49
57
38
98
19
48
49
27
97
9
48
11
40
35
733
25
30
35
34
35
30
24
28
35
30
29
36
371
60
58
58
8
40
50
1
50
48
39
23
36
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Birim
ALAPLI
MESLEK
YÜKSEKOKULU
(Devamı)
ÇAYCUMA
MESLEK
YÜKSEKOKULU
DEVREK
MESLEK
YÜKSEKOKULU
GÖKÇEBEY
M.M.Ç.
MESLEK
YÜKSEKOKULU
K.EREĞLİ MYO
BÖLÜM
Metalürji
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yapı Denetimi
Yapı Denetimi (İÖ)
Yapı Ressamlığı
Yapı Ressamlığı (İÖ)
TOPLAM
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi -Yönetici Asistanlığı (İÖ)
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Çağrı Merkezi Hizmetleri (İÖ)
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi
Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi (İÖ)
Gıda Teknolojisi
Gıda Teknolojisi (İÖ)
İnsan Kaynakları Yönetimi
İnsan Kaynakları Yönetimi (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mobilya ve Dekorasyon
Mobilya ve Dekorasyon (İÖ)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve Otel İşletmeciliği
Ormancılık ve Orman Ürünleri
Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik
Uygulamalı İngilizce -Çevirmenlik (İÖ)
TOPLAM
Aşçılık
Aşçılık (İÖ)
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
(İÖ)
Çevre Koruma ve Kontrol
İşletme Yönetimi
Kimya Teknolojisi
Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Turizm ve otel işletmeciliği
Yerel Yönetimler
Yerel Yönetimler (İÖ)
TOPLAM
Halkla İlişkiler ve Tanıtım
Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İÖ)
İşletme Yönetimi
Mimari Dekoratif Sanatlar
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ)
TOPLAM
Deniz ve Liman İşletmeciliği
Deniz ve Liman İşletmeciliği (İÖ)
TOPLAM
GENEL
DGS
KONTENJAN KONTENJAN
60
60
50
50
50
50
970
60
60
50
50
50
50
60
60
50
50
60
55
55
40
50
40
103
103
1046
35
35
60
53
31
50
21
23
0
649
54
42
46
46
47
9
52
4
48
17
18
16
1
19
12
34
96
100
661
35
31
54
60
21
30
60
30
50
40
40
60
60
560
50
50
40
30
30
200
40
40
80
2
9
22
18
18
15
59
19
303
50
43
5
28
18
144
35
29
64
GENEL
KONTENJAN
Lisans Yeni Kayıt Genel Toplam
Önlisans Yeni Kayıt Genel Toplam
TOPLAM LİSANS/ÖNLİSANS YENİ KAYIT
KAYIT
OLAN
DGS
KONTENJAN
DGS
KAYIT
OLAN
TOPLAM
KAYIT
OLAN
53
31
50
21
23
0
649
54
42
46
46
47
9
52
4
48
17
18
16
1
19
12
34
96
100
661
35
31
54
21
2
9
22
18
18
15
59
19
303
50
43
5
28
18
144
35
29
64
KAYIT
OLAN
DGS
KAYIT
TOPLAM
KAYIT
3591
165
3389
157
3546
4236
7827
165
2925
6314
0
157
6471
63
2925
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 53- Yeni Kayıt Öğrencilerin Dağılımı (Enstitüler) (2013 yılı)
Tezli
Yüksek
Lisans
Anabilim Dalı
Birim
Fizik
Geomatik Mühendisliği
Jeoloji Mühendisliği
Kimya
Maden Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Matematik
Biyoloji
İnşaat Mühendisliği
Çevre Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
TOPLAM
İşletme
İktisat
Maliye (Sakarya Ortak)
Türk Dili ve Edebiyatı (Sakarya Ortak)
Türkçe Eğitimi (Sakarya Ortak
İşletme (UZEM)
Sağlık Kurumları İşletmeciliği
TOPLAM
Mikrobiyoloji
Fizyoloji
Endodonti DR(Gazi Ortak)
Protetik Diş Tedavisi DR(Gazi Ortak)
Histoloji ve Embriyoloji DR(Kocaeli Ortak)
TOPLAM
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
SOSYAL
BİLİMLER
ENSTİTÜSÜ
SAĞLIK
BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
Tezsiz
Yüksek
Lisans
12
6
7
7
5
4
8
4
2
55
15
15
12
6
5
53
1
2
Doktora
TOPLAM
1
1
1
13
6
9
8
7
4
9
3
5
4
69
38
18
12
6
5
18
27
124
1
2
1
2
2
8
2
1
2
18
18
27
63
1
3
1
2
14
5
3
8
3
1
2
2
5
Fen Bilimleri Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı
55
14
69
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı
53
8
124
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yeni Kayıt Toplamı
3
5
8
27
201
TOPLAM ENSTİTÜLER YENİ KAYIT
111
63
63
Tablo 54 - Erasmus Programında Yabancı Ülkelere Gönderilen Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı)
Programın Adı
Gittiği Ülke
Kız
Erkek
Toplam
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
Polonya
2
10
12
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
Çek Cumhuriyeti
0
3
3
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
İspanya
1
0
1
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
Portekiz
0
1
1
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
İtalya
1
0
1
Erasmus 2012-2013 (Öğrenim –Bahar)
Avusturya
0
1
1
Erasmus 2012-2013 Staj
Almanya
1
2
3
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Çek Cumhuriyeti
2
1
3
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Polonya
3
11
14
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Yunanistan
0
4
4
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
İtalya
1
1
2
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Macaristan
0
2
2
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Almanya
3
1
4
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
İspanya
1
1
2
Erasmus 2013-2014 ( Öğrenim - Güz )
Portekiz
1
1
2
TOPLAM
16
39
55
64
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 55 - Farabi Programı Kapsamında Gelen Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı)
Programın Adı
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2012-2013
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Geldiği Üniversite
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Kafkas Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
TOPLAM
Kız
1
0
1
0
1
0
1
0
0
1
1
1
1
0
0
2
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
25
Erkek
0
2
0
1
0
1
0
2
1
2
1
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
17
Toplam
1
2
1
1
1
1
1
2
1
3
2
1
1
1
1
4
1
1
1
1
1
3
5
1
1
1
1
1
42
Tablo 56 - Farabi Programı Kapsamında Giden Öğrencilerin Dağılımı (2013 Yılı)
Programın Adı
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Gittiği Üniversite
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
65
Kız
3
0
1
3
3
0
1
2
0
1
0
0
5
4
1
0
4
3
3
2
3
9
Erkek
4
1
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
3
1
3
2
2
0
0
0
2
2
Toplam
7
1
1
4
3
1
2
3
1
1
1
1
8
5
4
2
6
3
3
2
5
11
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Programın Adı
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2012- 2013
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Farabi 2013-2014
Gittiği Üniversite
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)
Niğde Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi (Rize)
Sakarya Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
TOPLAM
66
Kız
2
2
1
1
2
2
1
3
2
7
1
3
2
1
4
0
1
2
2
0
4
0
1
4
1
9
1
3
3
1
3
5
2
0
3
5
2
3
2
1
1
0
3
2
2
0
6
3
1
5
5
4
172
Erkek
0
0
1
0
5
0
0
3
0
3
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
3
1
2
0
1
2
0
3
2
0
3
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1
1
1
7
0
1
1
0
5
84
Toplam
2
2
2
1
7
2
1
6
2
10
1
3
2
1
4
1
1
3
2
1
5
1
1
7
2
11
1
4
5
1
6
7
2
3
3
6
3
3
2
1
2
1
4
3
3
1
13
3
2
6
5
9
255
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 57 - İşbirliği Anlaşması Yapılan Üniversiteler (2013 Yılı)
Anlaşma Yapılan Üniversite
Ülke Adı
Tarihi
Geçerlilik Süresi
Texas Southern Üniversitesi
ABD
2012
5 yıl
Southern New Hampshire Üniversitesi
ABD
2012
5 yıl
Lamar Üniversitesi
ABD
2012
5 yıl
Fon Üniversitesi
Makedonya
2012
Süresiz
Business Academy Smilevski
Makedonya
2012
Süresiz
Uluslararası Balkan Üniversitesi
Makedonya
2011
Süresiz
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi
Bosna Hersek
2011
5 yıl
Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi
Kırgızistan
2011
5 yıl
Tablo 58- Değişim Protokolü Yapılan Üniversiteler – FARABİ (2013 Yılı)
Üniversiteler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
I. Anlaşma Süreleri
Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Adıyaman Üniversitesi
Afyon Kocatepe Üniversitesi
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi
Ahi Evran Üniversitesi
Artvin Çoruh Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Aksaray Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Ankara Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Balıkesir Üniversitesi
Bartın Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Bilecik Üniversitesi
Bitlis Eren Üniversitesi
Celal Bayar Üniversitesi
Cumhuriyet Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Dicle Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Ege Üniversitesi
Erciyes Üniversitesi
Erzincan Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Gazi Üniversitesi
Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Gaziantep Üniversitesi
Giresun Üniversitesi
Hacettepe Üniversitesi
Harran Üniversitesi
Hitit Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi
2011-2015
2012-2017
2012-2017
2012-2017
2012-2017
2013-2018
2011-2014
2011-2016
2011-2014
2013-2015
2011-2016
2009-2013
2010-2014
2011-2014
2013-2019
2010-2014
2013-2018
2011-2016
2009-2013
2012-2017
2011-2016
2011-2016
2012-2013
2012-2017
2013-2018
2011-2016
2009-2013
2011-2015
2013-2018
2009-2013
2012-2017
2013-2018
2013-2018
2012-2016
2011-2016
2012-2017
2011-2016
2009-2015
2014-2018
2013-2016
67
II. Anlaşma Süreleri
2013-2020
2012-2017
2012-2017
2012-2018
YIL
2011
2012
2012
2012
2012
2013
2011
2011
2011
2013
2011
2009
2010
2011
2013
2010
2013
2011
2009
2012
2011
2011
2012
2012
2013
2011
2009
2011
2013
2009
2012
2013
2013
2012
2011
2012
2011
2009
2014
2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Üniversiteler
I. Anlaşma Süreleri
Kafkas Üniversitesi
Kahramanmaraş Üniversitesi
Karabük Üniversitesi
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Kastamonu Üniversitesi
Kırıkkale Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Kırklareli Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Muğla Üniversitesi
Mustafa Kemal Üniversitesi
Namık Kemal Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
On Dokuz Mayıs Üniversitesi
Ordu Üniversitesi
Osmangazi Üniversitesi
Pamukkale Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Siirt Üniversitesi
Sinop Üniversitesi
Süleyman Demirel Üniversitesi
Trakya Üniversitesi
Uludağ Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2010-2013
2010-2013
2013-2018
2009-2013
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2011-2016
2011-2014
2012-2018
2011-2016
2012-2017
2011-2016
2009-2013
2009-2013
2011-2016
2011-2016
2012-2017
2009-2013
2009-2013
2011-2015
2009-2013
2009-2013
2009-2013
2012-2017
2012-2017
II. Anlaşma Süreleri
2011
2009
2009
2009
2011
2010
2010
2013
2009
2012
2011
2009
2011
2011
2012
2011
2012
2011
2009
2009
2011
2011
2012
2009
2009
2011
2009
2009
2009
2012
2012
2012-2018
2012-2018
2011-2015
2012-2018
2012-2018
2013-2018
2011-2016
2012-2018
2013-2016
2013-2018
2012-2018
2012-2017
2012-2018
Grafik 10- Erasmus ve Farabi Programları Gelen/Giden Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Erasmus Gelen
Erasmus Giden
Farabi Gelen
Farabi Giden
2010
13
32
2
30
2011
3
59
4
58
2012
8
59
21
104
2013
0
73
19
148
68
YIL
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
SAĞLIK HİZMETLERİ
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ( BEÜ Hastanesi )
Merkezimiz hizmete girdiği 23.10.2000 tarihinde 5000 m² kapalı alana 70 yatak kapasitesine sahip iken
2014 Ocak sonu itibari ile 51.624 m² kapalı alana 478’i normal 71’i yoğun bakım olmak üzere toplam 551 yatak
kapasitesine ulaşmıştır.
Merkezimiz yaklaşık 14 yıllık bir sürede kendi öz kaynaklarından yararlanarak hizmet alanını
genişletmekte ve modern tıbbın sunduğu imkânları hastaları için kullanmakta ve kalite anlayışıyla hizmetlerine
devam etmektedir.
Yönetim felsefemizin temelini, “tıbbi etik ilkelerden ödün vermeden, hasta ve çalışan haklarına saygılı,
uluslararası kalite standartlarında sağlık ve eğitim hizmetleri vermek” oluşturmaktadır.
Merkezimizde sağlık hizmetleri, 7 gün 24 saat kesintisiz olarak ve bir bütünlük içinde sunulmaktadır.
Tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadroyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun bakım, ayaktan ve yataklı tedavi
hizmetleri üst düzey kalitede sunulmaktadır.
Ayaktan teşhis ve tedavi süreçlerinde özellikle poliklinik muayeneleri sonrası istenilen tetkiklerin
gerçekleştirilmesi sırasında dağınık yerleşim gösteren Kan Alma, Örnek Toplama, EKG, Radyoloji ( Direkt
Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi, USG, Mamografi ) gibi birimler A blok bodrum 1. Katta yeni oluşturulan
mekâna toplanmıştır. Bu şekilde poliklinik muayenesi sonrası hastalarımızın çoğunun tek bir birim içinde tüm
tetkikleri yapılabilmekte ve gereksiz zaman kayıplarının önüne geçilmeye çalışılmaktadır.
2011 yılında faaliyete geçirilen Hasta Yönlendirme Birimimiz, hasta ve yakınlarına danışmanlık ve
gereksinim duyan hastalarımızın ilgili hizmet ünitelerine yönlendirilmesi işlevini yerine getirmekte olup; Acil
Servis, Poliklinikler, Tetkik Ünitelerimiz, Ameliyathane Girişi ve Başhekimlik bölgelerinde hizmet sunmaktadır.
Bu birimin kuruluş amacı 551 yataklı olarak 51.624 m2’lik bir alanda hizmet sunan hastanemizden yararlanan
hasta ve yakınlarının hastanemiz ile ilgili işlerini en az çaba, zaman ve emek harcayarak bitirebilmelerine
yardımcı olmaktır. Bu birimimiz kurulduğu andan bu yana önemli mesafeler kaydederek hizmet kalitemize
oldukça önemli katkılar sağlamaktadır.
Hasta memnuniyetinin artırılması, bekleme sürelerinin azaltılması, hastaların randevu almalarının ve
poliklinik girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla merkezi olarak hizmet veren hasta kabul sistemimiz
değiştirilmiş, her poliklinik katına ilgili polikliniklere ait tüm evrak kayıt işlemlerinin yapılması ve takip
edilebilmesi amacıyla kayıt kabul birimleri tahsis edilmiştir. Merkezimize geldikleri anda ilgili polikliniğin kayıt
kabul birimlerinden kayıtları sağlanmaktadır. Yine özellikle hasta yoğunluğu fazla olan polikliniklerde hizmetin
kalite ve verimliliğinin artırılması amacıyla ilgili birime sekretarya tahsisi sağlanmıştır.
69
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Radyoloji birimimizce gerçekleştirilen Direkt Röntgen, Bilgisayarlı Tomografi ve Magnetik Rezonans
gibi tetkiklerin sonuçları Hastane Otomasyon Sistemimize entegre edilen PACS yazılımı sayesinde ilgili
poliklinik hekimine ağ üzerinden bilgisayar yoluyla ulaşmakta ve hem hasta film sonuçlarını beklemek zorunda
kalmamakta, hem de ilgili hekim sonuçlara hasta dosyası üzerinden hızlı bir şekilde ve yüksek kalitede
ulaşabilmektedir.
Radyoloji birimimize eklenen yeni Bilgisayarlı Tomografi cihazının yanısıra Magnetik Rezonans ve
Bilgisayarlı Tomografi çekimlerinde başlanan yeni vardiya sistemi ile 23.00’e kadar çekimler sürdürülmekte ve
gerçekleşmesi geciken randevu sayıları önemli ölçüde azaltılmıştır.
Merkezimiz web sitesi üzerinden hastalarımızın yaptırdıkları tetkiklerin sonuçlarını görebilmelerine
olanak sağlayan on-line bağlantı hattı devrede olup, hastalarımız bulundukları her yerden tetkik sonuçlarına
internet yoluyla ulaşabilmektedirler.
Merkezimizde sunulan hizmetlerin hasta ve yakınlarınca değerlendirilmesine yönelik olarak periyodik
olarak anket çalışmaları yapılmaya başlanmış olup, sonuçlar üst yönetimimizce değerlendirilecek ve gerekli
düzenlemeler yapılacaktır.
Merkezimiz Acil Servisi mevcut alanları ile bölgesel ihtiyaçları karşılamakta yetersiz kalmaya başladığı
için yapılan yeni proje çerçevesinde ilimiz hayırseverlerinden Velioğlu Ailesinin katkılarıyla başlamış olan yeni
Yetişkin Acil ve Çocuk Acil Servis revizyon inşaatı tamamlanmış olup hizmete alınmıştır.
Merkezimizde halen Yetişkin Onkoloji, Çocuk Onkolojisi, Torasik Onkoloji, Hematoloji,
Gastroenteroloji, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Endokrinoloji alanlarında dahili, Göğüs Cerrahisi, Genel Cerrahi,
Beyin Cerrahi, Üroloji, Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları, Jinekoloji, Çocuk Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji
alanlarında da cerrahi olarak kanserli hastalarımıza hizmet sunulmaktadır. Onkolojik birimlerimize bağlı
Kemoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 55 hasta, Radyoterapi Ünitelerinde ortalama olarak günlük 65
hasta tedavi hizmeti almaktadır.
Kanserli hastaların erken tanı ve takibinde gelişen teknoloji bağlamında Pozitron Emisyon Tomografisi
(PET CT) olmazsa olmaz bir cihaz haline gelmiş olup; hastalarımıza erken tanı konulması ve takibi amacıyla
mutlaka hastanemize kazandırılması gerekmekte idi. Merkezimizin hizmet verdiği Batı Karadeniz Bölgesindeki
hiç bir hastanede bu cihaz mevcut olmayıp, tanı ve tedavisinde bu cihaza ihtiyaç duyulan hastalar il dışına sevk
edilmektedir. Pozitron Emisyon Tomografisi (PETCT) cihazının kuruluş işlemleri tamamlanmış olup hizmet
alımı yoluyla 2013 yılında bölge halkının hizmetine sunulmuştur.
Merkezimiz dış alanlarında özellikle merkezimiz ön cephesinde sürdürülen düzenleme çalışmaları hızla
tamamlanmış hastalarımızın hastane dışı alanlarda da rahat nefes almalarını sağlayacak yeşil alanlar ve dinlenme
alanları oluşturulmuştur.
Merkezimizde tüm klinik branşlarda (Anesteziyoloji ve Reanimasyon, Çocuk Alerji, Çocuk Cerrahisi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji, Yenidoğan, Dermatoloji, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon,
Gastroenteroloji, Nefroloji, Endokrinoloji, Erişkin Hematoloji, Gastroenteroloji, Genel Cerrahi, Göğüs Cerrahisi,
Göğüs Hastalıkları, Göz Hastalıkları, İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kalp-Damar Cerrahisi,
Kardiyoloji, Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz, Nefroloji, Nöroloji,
Nöroşirurji, Tıbbi Genetik, Tıbbi Onkoloji, Radyasyon Onkolojisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Patoloji, Plastik ve
Rekonstrüktif Cerrahi, Psikiyatri ve Üroloji ) hem ayaktan poliklinik hizmetleri hem de yataklı tedavi hizmetleri
verilmektedir. Ayrıca erişkin, koroner, kalp damar cerrahisi, çocuk ve yenidoğan olmak üzere toplam 71 yatak
kapasitesi ile üçüncü basamak standartlarında yoğun bakım hizmeti verilmektedir.
En son teknoloji ürünü cihazlarla direk grafi (röntgen), Anjiyografi, fluoroskopi, manyetik rezonans
(MRI), bilgisayarlı tomografi (BT), PET CT, sintigrafi, kemik dansitometre, renkli doppler ultrasonografi vb.
görüntüleme hizmetleri başarıyla yürütülmektedir.
Kardiyoloji bölümümüzde EKO, ritm ve tansiyon holter, efor testi, koroner anjiyografi gibi tanıya
yardımcı tetkikler ile her türlü girişimsel kardiyolojik işlemler yapılabilmektedir.
Bronkoskopi ünitesi tadilatı yapılmış olup, bölüm modern çizgilere sahip yeni bir mekanda faaliyetini
sürdürmektedir. Personel kafeteryamız açılarak merkezimiz çalışanlarının hizmetine sunulmuştur. 3. Basamak
tam donanımlı acil servis tadilatı tamamlanmış olup yeni çehresi ile bölge halkına hizmet vermeye başlamıştır.
70
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Nöroloji, Kadın Doğum ve Romatoloji Anabilim Dallarına ait polikliniklerin tadilatı tamamlanarak hizmete
alınmıştır.
A Blok yataklı servislerinde öğretim üyelerinin hazırlık çalışma ofisleri ve sekretarya çalışma alanları
yeniden düzenlenmiştir. Ameliyathane ve Genel Yoğun Bakımların tadilat çalışmaları tamamlanmış bölgesel
düzeyde yoğun bakım hizmetleri sürdürülmektedir.
Teknolojik altyapı ve bilgi gerektiren bir çok tanıya yardımcı işlem (solunum fonksiyonları testi,
bronkoskopi, alt ve üst G.İ.S. endoskopileri, kolonoskopi, EEG, EMG, PUVA vb.) başarıyla yapılmaktadır. 2014
yılı içerisinde Kanser Tanı ve Tedavi Merkezinin faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
Merkezimiz dış alanlarında özellikle merkezimiz ön cephesinde sürdürülen düzenleme çalışmaları hızla
tamamlanmış hastalarımızın hastane dışı alanlarda da rahat nefes almalarını sağlayacak yeşil alanlar ve dinlenme
alanları oluşturulmuştur.
50 adet nitelikli hasta yatağına sahip özenle planlanan bölgenin tek Kanser Araştırma Merkezinin 2014
yılı içerisinde hizmete geçmesi planlanmaktadır.
Obezite ve şeker hastalığı hakkında Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan bilincin farkında olan
Üniversitemiz bu alanda üzerine düşeni yapmaya talip olmuştur. Bu amaçla bölgemize ve ülkemize hizmet
verecek nitelikte “Obezite ve Diyabet Araştırma Ve Uygulama Merkezi”, kurma çalışmaları başlatılmış olup
2015 yılı içerisinde hizmete açılması planlanmaktadır.
Merkezimizde sunulan eğitim ve sağlık hizmetlerinin nitelik ve nicelik olarak daha ileri götürülmesi
amacıyla insan kaynakları, alt yapı ve cihaz iyileştirmelerimiz hız kaybetmeden devam etmektedir.
Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, 2457 sayılı yasanın 7/d
maddesine göre kurulmuştur. Merkezimiz, özel bütçeli bir kuruluş olarak sağlık hizmetlerini sürdürmektedir.
Merkezimiz, 14 Eylül 2012 tarih 28411 sayılı resmi gazetede yayımlanan Bülent Ecevit Üniversitesi
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğine dayanarak Üniversitemiz Rektörü tarafından atanan
Merkez Müdürü (Başhekim) ve Merkez Müdürünün önerisi ve Rektörün oluru ile atanan Başhekim Yardımcıları
(5), Hastaneler Başmüdürü (1), Hastane Müdürleri (3), Hastane Müdür Yardımcıları (4) ve Hemşirelik
Hizmetleri Müdürü (başhemşire) ve yardımcılardan oluşan idari organizasyon tarafından yönetilmektedir. Ayrıca
Merkez Müdürünün önerisi ve Rektör onayı ile oluşturulan Kurullar, ilgili yönetmelik hükümlerine göre
görevlerini sürdürerek hastane hizmetlerinin denetimine ve işleyişine katkıda bulunmaktadır.
Merkezimiz üçüncü basamak düzeyinde teşhis ve tedavi hizmetleri sunan bir sağlık kurumudur. Bu
hizmetlerinin yanında Tıpta Uzmanlık Eğitimi, Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksek Okulu öğrencilerine teorik, uygulama ve staj gibi eğitim hizmetleri de vermektedir. Bu hizmetler
hastanemizdeki poliklinik, klinik, laboratuar ve görüntüleme birimleri imkânlarıyla yerine getirilmektedir.
Hizmetlerin yerine getirilmesinde tüm akademik ve diğer sağlık personeli ile idari personel görev almaktadır.
Hastanemiz son 11 yılı aşan geçmişinde finansmanını kendi öz kaynaklarından sağlayarak ve sürekli
hizmet portföyünü genişleterek modern tıbbın sunduğu olanakların tümünü sizler için kullanmakta ve sağlıkta
kalite anlayışıyla hizmetlerine devam etmektedir.
Hastanemizde sağlık hizmetleri, 24 saat kesintisiz verilmekte ve bütünlük arz etmektedir. Bu anlayış
içinde hastanemizde tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadrosuyla teşhis, tetkik, her türlü cerrahi girişim, yoğun
bakım ve yataklı tedavi hizmetleri, üst düzey kalitede sunulmaktadır.
2012 yılından itibaren Merkezimizde Hasta Hakları Biriminin yanısıra Sosyal Hizmetler Birimide faaliyet
vermeye başlamış olup 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ile çalışmalar sürdürülmektedir.
Merkezimizin temel politikası; sunmuş olduğu sağlık hizmetini arzulanan kalite standartlara taşıyarak
bölge halkının sağlık ihtiyaçlarını maksimum kalite düzeyinde karşılamaktır. Ayrıca Tıpta Uzmanlık Eğitimi,
Tıp Fakültesi, Sağlık Yüksek Okulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine teorik, uygulama
ve staj gibi üst düzey eğitim ve uygulama alt yapısı oluşturmayı görev edinmiştir.
71
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 59- Hastane Hizmet Birimleri (2013 Yılı)
Ayaktan Tedavi
Hizmet Birimleri
Poliklinikler
Yataklı Tedavi ve Yoğun Bakım
Hizmet Birimleri
Yataklı Servisler
Diğer
Hizmet Birimleri
Acil Servis ve Ameliyathaneler
Günü Birlik Tanı - Tedavi Üniteleri
Yoğun Bakımlar
Laboratuvar ve Görüntüleme
Radyoterapi
Kemoterapi İlaç Hazırlama Ünitesi
Mali Hizmetler
Fizyoterapi
Onkoloji
Bilişim Hizmetleri
Anjiyo Ünitesi
Hemodiyaliz
Genel İdari Hizmetler
Sağlık Kurulu/Rapor
Klinikler
Destek Hizmetleri
Tablo 60- Hastane Hizmet Birimlerinin Sayısı (2013 Yılı)
Hizmet Alanı
Sayısı
Hizmet Alanı
Sayısı
Hizmet Alanı
Sayısı
Klinik
24
Radyoloji
3
Laboratuvar
6
Poliklinik
64
Nükleer Tıp
1
Eczane
1
Ameliyathane
15
Sterilizasyon
1
Morg
1
Acil Servis
2
Yoğun Bakım
7
Teknik Servis
2
Tablo 61- Hastane Hizmetleri (2013 Yılı)
Tedavi Hizmetleri
Hizmet Türü
Hasta Sayısı
Poliklinik Hizmetleri
Klinik Hizmetleri
Ameliyathane
Yoğun Bakım
Acil Servis Hizmetleri
Hizmet Türü
337.549
39.204
38.612
3.376
54.451
Genel YB
KVC
Koroner
Solunum
Çocuk
Yeni Doğan
Yoğun Bakım Hizmetleri
Yatak
Hasta
Sayısı
Sayısı
18
1198
5
61
8
865
11
394
11
400
18
458
Teşhis Hizmetleri
Ameliyathane Hizmetleri
Doluluk
Oranı (%)
% 100
% 11,7
% 88,7
% 79,4
% 62,5
% 76
Doğum Hizmetleri
Ameliyat Grubu
Sayısı
Hizmet Türü
Sayısı
Doğum Türü
A Grubu Ameliyat (büyük)
1.214
Laboratuvar Hizmetleri
2.525.155
Sezaryen
748
B Grubu Ameliyat (orta)
3.789
238
6.249
Görüntüleme Hizmetleri ve
Radyoloji
Normal
C Grubu Ameliyat (orta)
D Grubu Ameliyat (küçük)
6.075
Nükleer Tıp
E Grubu Ameliyat (küçük)
21.285
TOPLAM
986
TOPLAM
38.612
190.117
9.545
TOPLAM
2.724.817
Grafik 11 -Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayılarının Yıllar İtibarıyla Değişimi
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Sayısı
Poliklinik Hasta Sayısı
Acil Hasta Sayısı
Yatan Hasta Sayısı
2010
267.695
25.327
33.279
2011
302.627
32.298
34.296
2012
339.602
43.473
35.061
2013
377.549
54.451
39.204
72
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
Merkezimiz, 14.09.2012 tarih 28411 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile
kurularak faaliyete geçmiştir. Merkezimizde, Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Kliniği’nde 4, Ağız, Diş ve
Çene Radyolojisi Kliniği’nde 2, Ortodonti Kliniği’nde 5, Pedodonti Kliniği’nde 4, Periodontoloji Kliniği’nde 6,
Protetik Diş Tedavisi Kliniği’nde 11, Endodonti Kliniği’nde 8 olmak üzere 39 diş hekimi görev yapmaktadır.
2013 yılı başlangıcında yeni hasta otomasyon sistemine geçilmiş, hasta takibi ve döner sermaye işlemleri bu
program üzerinden yapılmaya başlanmıştır. Yeni otomasyon sistemine geçişle öncelikli hastaların
belirlenmesi ve tedavilerinde kolaylık sağlanmıştır. Günlük ortalama 400 hasta potansiyeli olan Merkezimizde
diş ünite sayısı 26 iken, 32’ye çıkarılmış olup, 15 adet daha diş ünitesi alımı için Aralık ayında ihale yapılmıştır.
Merkezimizde
radyolojik
görüntülemeler
1
Panoromik Rontgen Cihazı ve 1 RVG cihazı ile
hizmet vermekteyken 1 adet daha Periapikal
Radyografi cihazı alımı yapılmıştır. 2013 yılında alımı
yapılan Dental Volümetrik Tomografi cihazı ile
Zonguldak ve çevresinde bir ilk olan ve baş-boyun
bölgesindeki oluşumların radyografik görüntülerinin 3
boyutlu olarak elde edilebildiği, gerektiğinde kesitler
alınarak cerrahi, ortodontik ve protetik tedavi
planlamaları yapılabilmektedir. Bu ileri görüntüleme
tekniğine sahip tomografi cihazı ile hastaların daha az
radyasyon ile daha yüksek çözünürlükte görüntüleri
daha kısa sürede alınabilmektedir. Ayrıca bu cihaz ile elde edilen görüntüler ile hastalarımızın implant
planlamaları sanal ortamda özel medikal monitörler kullanılarak hazırlanabilmekte ve böylece ameliyat öncesi
milimetrik değerlendirmeler ile komplikasyonların oluşması önlenmektedir. Dental Volümetrik Tomografi cihazı
ile elde edilen planlamalar, 3 boyutlu radyografik değerlendirmeler CD ortamına kaydedilerek
yalnızca merkezimizde değil, diğer sağlık kuruluşları ve serbest diş hekimlerine de gönderilebilmektedir.
Merkezimiz kliniklerinde çalışan personelimize 2013 Nisan ayından başlayarak belli aralıklarla Hasta
ve Hasta Yakınlarıyla İletişim+Çalışanlar Arasında-çatışma yönetimi, Kan Şekeri Düşmelerinde Yapılacak
Müdahale, Bilinç Bozukluklarında İlkyardım Hiper-Hipo Tansiyonda Hemşirelik Yaklaşımı, Temel Yaşam
Desteği, Havayolu Tıkanıklığında İlkyardım (cpr), Kan Yoluyla Bulaşan Hastalıklar, Çalışan güvenliği-Kodlar,
Hasta mahremiyeti ve aydınlatılmış onam konularında hizmet içi eğitimler verilmiştir.
73
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 12- Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Hasta Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Seri 1
2010
2011
2012
2013
7.717
24.689
33.547
70.687
Mediko Hizmetleri
Merkez Kampüste bulunan mediko ünitemiz kapsamlı olarak 1. Basamak sağlık merkezi haline getirilmiş
olup, öğrencilerimize, Üniversitemiz mensupları ile yakınlarına hizmet vermektedir. Burada 1 doktor, 1 hemşire
ve 1 psikolog görev yapmaktadır.
Erğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde de 1 kadrolu hemşirenin olduğu mediko bulunmaktadır. Alaplı
Meslek Yüksekokulu Kampüsün de ise bir sağlık odası mevcuttur. Haftanın belirli günlerinde part-time çalışan
doktorlar tarafından öğrencilerin sağlık kontrolleri yapılmaktadır.
Tablo 62 - Merkez Kampüs Mediko Poliklinik Hizmetleri (2013 yılı)
Poliklinik Hizmetleri
Sayısı
Acil Vaka Sayısı
Öğrenci Muayene Sayısı
Poliklinik Hizmetleri
37
4672
Sayısı
İstirahat Verilen Personel Sayısı
43
İstirahat Verilen Personel Çocuğu Sayısı
32
Öğrenci Sevk Sayısı
29
Psikolog Muayene Sayısı
İstirahat Verilen Öğrenci Sayısı
46
Enjeksiyon Sayısı
1055
1729
Pansuman Sayısı
396
Personel Muayene Sayısı
86
SOSYAL HİZMETLER
Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanlığı
Başkanlığımız, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek,
barınma beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları
kazanmalarına imkân sağlayarak, gerek sağlık gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve
kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel
sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme
alışkanlıklarını kazandırmak; yükseköğretim öğrencilerinin, Üniversitemiz çalışanları ile bakmakla yükümlü
olduğu yakınları ve emeklilerinin, beden ve ruh sağlığının korunması, beslenme, barınma, çalışma, dinlenme ve
boş zamanlarını değerlendirme gibi, sosyal ihtiyaçlarını karşılama ve bu amaçla bütçe imkânları nispetinde
okuma salonları, yataklı sağlık merkezleri, öğrenci kantin ve yemekhaneleri açmak, toplantı, tiyatro ve sinema
salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamakla ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları
için gerekli önlemleri almakla görevlidir.
74
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 63- Öğrenci Kulüpleri (2013 Yılı)
Sıra No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
Kulüp Adı
Alternatif Enerji Kulübü
Arama Kurtarma Kulübü
Arkeoloji Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Avrasya Kulübü
Avrupa Birliği Gençlik Projeleri Kulübü
Batı Kültür Ve Edebiyatları Kulübü
Bilardo Kulübü
Bilimsel Araştırmalar Kulübü
Bilinçli Gençlik Kulübü
Bisiklet Kulübü
Biyoloji Kulübü
Biyomedikal Kulübü
Boks Kulübü
Bowling Kulübü
Briç Kulübü
Çağdaş Yaşamı Destekleme Kulübü
Çevre Kulübü
Dağcılık Ve Doga Sporları Kulübü
Dans Kulübü
Edebiyat Ve Tarih Kulübü
El Sanatları Kulübü
Elektrik Elektronik Kulübü
Eskrim Kulübü
Etik ve Estetik Değerler Kulübü
Fizik Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü
Genç Düşün Kulübü
Genç Erişim Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Genç Tema Kulübü
Gençlik Gelişim Ve Degişim Kulübü
Geomatik Kulübü
Grafiti Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Havacılık Kulübü
Hayvan Hakları Kulübü
Hiphop Kulübü
Ieee(Bilişim)Kulübü
İktisat Kulübü
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
İnşaat Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
İşletme Kulübü
Jeoloji Kulübü
Karate Kulübü
Karikatür Kulübü
Keşif ve Macera Kulübü
Kızılay Gençlik Kulübü
Kimya Kulübü
Kişisel Gelişim ve Kariyer Kulübü
Kitap Kulübü
Klasik Müzik Kulübü
Bulunduğu Akademik Birim
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
75
Üye Sayısı
20
25
33
120
58
20
20
20
20
50
48
132
20
55
20
50
132
180
327
95
302
65
25
20
36
12
170
32
21
20
85
54
157
13
23
218
20
22
17
110
195
28
94
21
270
20
24
20
150
32
113
80
25
18
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
Kulüp Adı
Klasik Türk Sanatları Kulübü
Kültür ve Sanat Kulübü
Kültürel Miraslarımızı Tanıma ve Tanıtma Kulübü
Madenciler Kulübü
Madencilik Projeleri Tasarım Kulübü
Mağara Araştırma Kulübü
Makina Mühendisligi Kulübü
Maliye Kulübü
Matematik Kulübü
Medeniyet Kültür Sanat ve Fikir Kulübü
Müzik Kulübü
Orienteering Kulübü
Paten ve Kaykay Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Rehberlik ve Danışmanlık Kulübü
Resim Kulübü
Robot Kulübü
Satranç Kulübü
Sinema Kulübü
Sosyal Aktivite Kulübü (S.A.S.)
Sosyal Politika Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Sosyal ve Kültürel Aktiveteler Kulübü
Sualtı Sporları Kulübü
Şair Muzaffer Tayyip Uslu Edebiyat Kulübü
Şiir Kulübü
Tarih Kulübü
Tenis Kulübü
Tiyatro Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Turizm Kulübü
Tuyak Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Türk Sanat Müzigi Kulübü
Uluslararası Gençlik Kulübü
Yarının Liderleri Kulübü
Yelken Kulübü
Yoga Kulübü
Yönetim ve Siyaset Kulübü
Diş Hekimliği Öğrenci Kulübü
Estetik Kulübü
Sağlık Kulübü
Bilimsel Araştırma Kulübü
Sanat Kulübü
Sounddrug Müzik Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Vıtruvıus Tıbbi Çizim Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü
Gençlik Kulübü
Sahne Sanatları Kulübü
Ekonomi Kulübü
Fotografçılık Kulübü
Halk Oyunları Kulübü
Metalurji Kulübü
Muay Thai Kulübü
76
Bulunduğu Akademik Birim
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Merkez Kampüs
Diş Hekimliği Fakültesi
A. E. Sağlık H.M.Y.O.
A. E. Sağlık H.M.Y.O.
Zonguldak Sağlık YO
Zonguldak Sağlık YO
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Tıp Fakültesi
Zonguldak MYO
Zonguldak MYO
Zonguldak MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Üye Sayısı
45
30
56
150
20
20
91
127
20
62
37
20
25
20
20
86
280
180
73
22
185
21
30
155
93
125
38
650
70
130
160
100
45
50
43
72
57
35
41
28
25
20
22
42
21
30
20
20
20
37
20
22
18
20
20
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
Kulüp Adı
Müzik Kulübü
Resim Kulübü
Sinema Kulübü
Spor Kulübü
Basın ve İletişim Kulübü
Fotografçılık Kulübü
Gıda Kulübü
Grafiti Kulübü
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
Müzik ve Dans Kulübü
Resim Kulübü
Kültür Kulübü
Turizm Tanıtma Ve Uygulama Kulübü
Tiyatro Kulübü
Web Tasarımı Ve Bilgisayar Kulübü
Youth Kulübü
Denizcilik Kulübü
Gemi Modelciligi Kulübü
Görsel Sanatlar Kulübü
Kürek Kulübü
Latin Dansları Kulübü
Müzik Kulübü
Salon Sporları Kulübü
Su Sporları Kulübü
Tedarik Zinciri Loj.Yön.Kulübü
Yelken Kulübü
Zeka Sporları Kulübü
Gastronami Kulübü
Hip Pop Dans Kulübü
Müzik Kulübü
Satranç Kulübü
Tarih ve Turizm Kulübü
Tiyatro Kulübü
Atatürkçü Düşünce Kulübü
Bilim Tarih Ve Felsefe Kulübü
Bisiklet Kulübü
Din Kültürü Kulübü
Eğitim Kulübü
Folklor Kulübü
Fotografçılık Kulübü
Gazetecilik Kulübü
Genç Kalemler Edebiyat Kulübü
Genç Vizyon Kulübü
Karaelmas Kitap Kulübü
Matematik Eğitimi Kulübü
Müzik Kulübü
Özel Eğitim Kulübü
Santranç Kulübü
Sinema Kulübü
Tarih Doğa Kültür Kulübü
Türk Dili Ve Kültürü Kulübü
Yelkencilik Ve Dalış Kulübü
Yeşil Kimya Kulübü
Atatürkçü Düşünçe Kulübü
Bahçe Kulübü
Bulunduğu Akademik Birim
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Alaplı MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Çaycuma MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Denizcilik MYO
Öğr.Gör.Gökhan ŞALLI
Öğr.Gör.Güven DENİZ
Öğr.Gör.Hakan VARGÜN
Öğr.Gör.Ali KONAK
Öğr.Gör.Şule KIYCI
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Ereğli Eğitim Fakültesi
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
77
Üye Sayısı
20
23
20
34
20
20
35
20
20
20
20
20
44
32
20
20
20
38
20
20
20
20
20
32
20
24
36
20
20
20
20
30
56
20
33
20
35
20
43
21
45
20
20
45
20
20
20
30
20
20
20
25
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra No
165
166
167
168
169
170
171
172
Kulüp Adı
Çevre Ve Gezi Kulübü
Fotografçılık Kulübü
Halkla İlişkiler Ve Tanıtım Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Müzik Kulübü
Seramik Kulübü
Spor Kulübü
Tiyatro Kulübü
TOPLAM
Bulunduğu Akademik Birim
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Gökçebey MMÇMYO
Üye Sayısı
26
22
45
20
20
36
20
20
8.006
Tablo 64- Öğrenci Kulüpleri Faaliyetleri (2013 Yılı)
Kulüp Adı
Müzik Kulübü
Tıp Kültür Sanat Kulübü
Türk Halk Müziği
Türk Sanat Müziği
Geomatik Kulübü
İşletme Kulübü
Türk Sanat Müziği
Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulübü
Türk Halk Müziği
Sosyal ve Kültürel Aktivite Kulübü
Robot Kulübü
IEEE (Bilişim) Kulübü
Medeniyet K.S. ve Fikir Kulübü
Şiir Kulübü
Türk Halk Müziği
İktisat Kulübü
IEEE (Bilişim) Kulübü
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kulübü
Çevre Kulübü
Biyoloji Kulübü
Öğrenci Konseyi
Sualtı Sporları Kulübü
Uluslararası İşb.Diya. Kul.
Jeoloji Kulübü
Uluslararası İşb.Diya. Kul.
Kızılay Gençlik Kulübü
Avrasya Kulübü
Sinema Kulübü
Klasik Türk Sanatları Kulübü
Uluslararası İşb.Diya. Kulübü
İşletme Kulübü
Maliye Kulübü
Kitap Kulübü
Bilim Tarihi ve Felsefesi Kulübü
Toplum Gönüllüleri Kulübü
Gastronomi Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Tiyatro Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kulübü
Tiyatro Kulübü
Jeoloji Kulübü
Tiyatro Kulübü Devrek
Faaliyetin Açıklaması
Hazırlık Kampüsünde Moral Konseri
Ankara-Bodywords Müze Gezisi
Çaycuma Konser
Ereğli Konser
Bartın Üniversitesinde Seminere Katılım
Karabük D.Ç. ve Safranbolu Teknik Gezi
Tıp Fak. Konser
Kadınlar Günü Fotoğraf Sergisi
Alaplı Konser
Kadınlar Günü Film Gösterimi
Ankara ODTÜ Robot Günlerine Katılım
Mühendislik Eğitimi Konulu Konferans
M.Akif Ersoy Hayatı Tiyatro
Değirmenağzı Kahvaltı
Tıp Bayramı Konseri
İstanbul İMKB Gezisi
Yüksek Gerilimde İş Güvenliği Konferansı
Çanakkale Gezisi
Çatalağzı Eren Enerji Teknik Gezi
Ankara "Orijinal Vücut Dünyası" Sergisi Katılım
İstanbul- Yarının Liderleri Ödül Töreni
Stand Açma
1.Sosyal Girişimcilik Günü Etkinliği
Gökçebey Teknik Gezi
Sosyal Girişimcilik Günü-Etkinlik
Kampüsün Kanında Hayat Var Kampanyası
Adem Özkese-Söyleşi
Film Gösterimi Sol Ayağım
Kozlu Dağköy İlkokulu Ziyareti (*)
Liderlik Konulu Konferans
İstanbul İMKB Gezisi
İstanbul İMKB Gezisi İptal
Kitap Tanıtım Günü
Bursa Bilim Teknoloji Merkezi Gezisi
Kalem Silgi Toplama Kampanyası (*)
Bolu Mengen MYO Gezisi
Osmanlıda Modern Eğitim-Konferans
AKM Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
Medeniyet Üzerine-Söyleşi
Zonguldak AKM Oyunu Sahneleme
Gökgöl Mağarası Teknik Gezi
Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
78
Tarihi
14.01.2013
26.01.2013
18.02.2013
25.02.2013
28.02.2013
28.02.2013
01.03.2013
04.03.2013
05.03.2013
06.03.2013
08.03.2013
11.03.2013
11.03.2013
14.03.2013
14.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
15.03.2013
16.03.2013
16.03.2013
18.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
19.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
22.03.2013
23.03.2013
24.03.2013
25.03.2013
25.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
27.03.2013
28.03.2013
28.03.2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kulüp Adı
Tiyatro Kulübü Devrek
Tiyatro Kulübü Çaycuma
Sinema Kulübü
Gıda Kulübü
Tiyatro Kulübü Çaycuma
Kültür Kulübü Çaycuma
Tiyatro Kulübü Ereğli
Tiyatro Kulübü Ereğli
İnşaat Kulübü
Türk Halk Müziği
Tiyatro Kulübü
Çevre Kulübü
Kimya Kulübü
Madencilik Pro.Tas.Kulb.
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
Avrasya Kulübü
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Madenciler Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kul
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Kimya Kulübü
Tiyatro Kulübü (Zsyo)
Ieee (Bilişim) Kulübü
Çağdaş Yaşamı Dest Kul.
Madencilik Pro.Tas.Kulb.
Sosyal Sorumluluk Kul
Maliye Kulübü
Öğrenci Konseyi
Sosyal Sorumluluk Kul
Uluslararası İşb.Diya. Kul.
Maliye Kulübü
Basın Ve İletişim K.(ÇMYO)
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Maliye Kulübü
Robot Kulübü
Kültür Sanat Kulübü
Çağdaş Yaşamı Dest. Kul.
Uluslararası İşb.Diya. Kul.
Türk Halk Müziği
Avrasya Kulübü
Sosyal Sorumluluk Kul.
Uluslararası İşb.Diya. Kul.
Madenciler Kulübü
İnsan Kaynakları Ve Kary.K.
Madenciler Kulübü
Jeoloji Kulübü
Gıda Kulübü (ÇMYO)
İnşaat Kulübü
Türk Halk Müziği
Teknik Bilimler Kulübü
Fizik Kulübü
Bilim Tarihi ve Felsefe Kul.
Maliye Kulübü
Uluslar Arası Gençlik Kul.
Faaliyetin Açıklaması
Zonguldak DMYO Oyunu Sahneleme
Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
Film Gösterimi Fil Adam
Zonguldak Gezisi
Zonguldak ÇMYO Oyunu Sahneleme
Bursa İnegöl Gezisi
Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
Zonguldak Eef Oyunu Sahneleme
Gökgöl Mağarası Teknik Gezi
Tıp Fak. Konseri
Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
Ambalaj Atıkları-Konferans
Kalkınma Ajansları-Konferans
Mesleki Bilgi Ve Deneyim-Konferans
CASİM Avcı Konferans
Bolu Teknik Gezi
Suriye-Türkiye Siyasi Olayları-Konferans
Şaban Ali Düzgün-Konferans
Çaycuma Ve Bartın Teknik Gezi
Çatışkan Bir Varlık Olarak İnsan-Konferans
Mahmut Kaya-Konferans
Savunma Sanayiinde Teknoloji-Konferans
Merkez Kampüste Tiyatro Oyunu Sahnelemesi
Çatalağzı Eren Enerji Teknik Gezi
Çaycuma-İhsanoğlu Çocuk Şenliğine Katılım (*)
Mesleki Bilgi Ve Deneyim-Konferans
Gazetecilik İlkeleri-Konferans Fikret Bila
KPSS Hakkında Bilgilendirme-Seminer
Çanakkale Gezisi
Eski Şiir Üzerine-Konferans Ebubekir Eroğlu
Liderlik Ve Yöneticilik-Söyleşi
Vergi Denetim Kurulu Mesleki Eğitim-Seminer
Zonguldak - Teknik Gezi
Kutlu Doğum Haftası-Anma
"Öyp"-Seminer
Karabük - Kardemir Teknik Gezi
İstanbul - Tarihi Ve Sanat Eserleri Tanıtım Gezisi
TTK Eğitim Ocağı Gezisi
Geleceğin Yöneticilerine Tavsiyeler-Söyleşi
Ereğli - Konser
Ankara - TBMM Gezisi
Aşk ve Edebiyat-Konferans Sadık Yalsızuçanlar
Kişisel Gelişim ve Beden Dili-Seminer
Bartın - Çimento Üretimi Teknik Gezi
"ÖYP"-Seminer
İstanbul Cerchar Workshop Katılımı
Amasra - Yüzey İncelemesi
Zonguldak - Gıda Üretim Tesisleri Gezisi
Karabük - Çimento Fabr. Gezisi
Antalya - Üniv.Arası Thm Yarışması
Biyomedikal Cihazlar-Seminer
Süperiletkenliğin 100 Yıllık Tarihi-Konferans
İstanbul
Sayıştay Denetçiliği-Seminer
Ankara- 9.Türkçe Yarışması
79
Tarihi
28.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
29.03.2013
31.03.2013
02.04.2013
02.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
03.04.2013
09.04.2013
10.04.2013
12.04.2013
12.04.2013
15.04.2013
16.04.2013
16.04.2013
18.04.2013
19.04.2013
19.04.2013
22.04.2013
22.04.2013
23.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
26.04.2013
27.04.2013
27.04.2013
27.04.2013
28.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
29.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
30.04.2013
02.05.2013
02.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
03.05.2013
06.05.2013
09.05.2013
12.05.2013
13.05.2013
13.05.2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kulüp Adı
Özel Eğitim Kulübü (Ereğli)
Geomatik Kulübü
Avrasya Kulübü
Kimya Kulübü
Bilim Tarihi ve Felsefe Kul.
Tarih Ve Felsefe Kulübü
Turizm Tanıtma ve Uyg.Kul
Sosyal Politika Kulübü
Tiyatro Kulübü
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Diş Hekimliği Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Gıda Kulübü (ÇMYO)
Madenciler Kulübü
Tarih Kulübü
Diş Hekimliği Kulübü
Türk Sanat Müziği
Uluslar Arası Gençlik Kul.
Robot Kulübü
İktisat Kulübü
Güzel Sanatlar Kulübü
Sinema Kulübü
Bilim Tarih ve Felsefe Kul.
İktisat Kulübü
Tarih Kulübü
Sualtı Spor Kulübü
İnsan Kaynak. Kariyer Kul.(ÇMYO)
İnşaat Kulübü
IEEE (Bilişim) Kulübü
Kültür Ve Sanat Kulübü
Sualtı Spor Kulübü
Şiir Kulübü
Kültür Ve Sanat Kulübü
Özel Eğitim Kulübü(Eef)
Karaelmas Robot Kulübü
Kitap Kulübü
Kimya Kulübü
Estetik Kulübü
İşletme Kulübü
İnsan Kaynakları Kul.(ÇMYO)
Çevre ve Gezi K. (GMYO)
Jeoloji Kulübü
Fotoğrafçılık Kulübü(ÇMYO)
İktisat Kulübü
Mağara Araştırma Kulübü
Kitap Kulübü
IEEE (Bilişim) Kulübü
Jeoloji Kulübü
Geomatik Kulübü
Madenciler Kulübü
Kültür Ve Sanat Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
Resim Kulübü
Estetik Kulübü
Sosyal ve Kültürel Aktiviteler K.
Faaliyetin Açıklaması
Engellilerle 360derece İletişim Zonguldak (*)
Ankara-14.Türkiye Harita Kurultayı
İslamda Milliyetçiliğin Yeri-Söyleşi
Düzce - Kimya Lab. Gezisi
Zonguldak-Türk Ve Müslüman Bilim İnsanları
Bilim Tarihindeki Altın Çağımıza Yolculuk
Amasra - Müze Gezisi
İnsan Kaynakları Ve Kariyer-Söyleşi
Çaycuma - Merkez Kampüsün Oyunu
Bartın Ve Devrek Gıda Üretim Alan İncelemesi
Sakarya-Karasu Doğal Ve Kültürel Gezi
Doğal Tarım Bilgilendirme Gezisi Amasra
Zonguldak- Dünya Süt Günü
2.Yer Mühendisliği-Çalıştay
Tanzimattan Cumhuriyete Demokrasi-Söyleşi
Karabük-Yenice Doğal Ve Kültürel Gezi
Ereğli Huzurevi Ziyareti (*)
Çanakkale Gezisi
Kocaeli-Güneş Arabası Yarışları
Küresel Kriz Türkiye ve Dünya-Konferans
İstanbul- İstanbul Bianel Gezisi
Yeni Üyelere Kulüp Tanıtımı
İstanbul- Türk Ve Müslüman Bilim İnsanları
Kahvaltı
Cumhuriyetin İki Kurucu Önderi Atatürk-İnönü
Kocaeli Kerpe Dalış Kampı
İstanbul Çağrı Merkezleri Gezisi
Ankara Yapı Fuarı Teknik Gezi
İstanbul Cebit Fuarı Teknik Gezi
Merkez Kampüs Stand
Kozlu Limanı Dip Temizliği Dalışı
Maraton Prog. Yorumcuları İle Söyleşi
"Yağmuru Bile" Filminin İzlenmesi Ve Söyleşi
Bolu 23. Ulusal Özel Eğt. Kongresi
Antalya Rensef Fuarı
2. Kampüs Kitap Okuyor Etkinliği
Ilıksu Kahvaltı
Ankara Güzellik Ve Bakım 2013 Fuarı
Mezun Olduktan Sonra İş Alanları
Safranbolu Türkcell Bilgi Merk. Gezisi
Abant ve Çevresi Gezi
Akçakoca Jeolojisinin İnceleme Gezisi
Amasra Doğal ve Kültürel Güzellikler Gezisi
Kulüp Etkinlikleri ve Seçim Toplantısı
Kulüp Etkinlikleri ve Seçim Toplantısı
İstanbul Tüyap Kitap Fuarı Gezisi
Bursa Bosch ve Oto Fuar Gezisi
Ankara MTA Tabiat Tarihi Müze Gezisi
Ankara TMMOB CBS Kongresi
Çaycuma. Kırma Eleme Hazırlama Tesisi Gezisi
"Bir Zamanlar Anadoluda" Film Gösterimi
Biyomedikal Mühendisliği Mesleki Tanıtım
Ankara. Kriminal İnceleme Ve Çizim
Ankara. Kozmetik Üretim Süreci
"Tersine Dünya" Film Gösterimi
80
Tarihi
14.05.2013
14.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
15.05.2013
16.05.2013
16.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
17.05.2013
18.05.2013
19.05.2013
21.05.2013
24.05.2013
24.05.2013
25.05.2013
04.06.2013
18.06.2013
20.08.2013
02.10.2013
04.10.2013
04.10.2013
05.10.2013
05.10.2013
24.10.2013
25.10.2013
25.10.2013
26.10.2013
26.10.2013
28.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
30.10.2013
31.10.2013
02.11.2013
02.11.2013
04.11.2013
04.11.2013
05.11.2013
05.11.2013
06.11.2013
06.11.2013
07.11.2013
09.11.2013
09.11.2013
11.11.2013
12.11.2013
18.11.2013
20.11.2013
20.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
22.11.2013
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kulüp Adı
Genç Tema Kulübü
Tenis Kulübü
E-eğitim Kulübü
Tiyatro Kulübü
İktisat Kulübü
Şiir Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
İnsan Kaynakları Kulübü
Avrasya Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Sinema Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
Kültür ve Sanat Kulübü
Tiyatro Kulübü
Genç Erişim Kulübü
Sinema Kulübü
Sinema Kulübü
Etik Ve Estetik Değerler Kulübü
Halkoyunları Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
Tarih Kulübü
Çevre Kulübü
Çevre Kulübü
Makina Mühendisliği Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
Radyo Televizyon Kulübü
Ieee (Bilişim) Kulübü
Genç Erişim Kulübü
Genç Gönüllüler Kulübü
Şiir Kulübü
Müzik ve Dans Kulübü (ÇMYO)
Şiir Kulübü
Resim Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
Genç Girişimciler Kulübü (ZMYO)
İnsan Kaynakları ve Kariyer Kul(ÇMYO)
Avrasya Kulübü
Uluslararası İşbirliği ve Diyalog Kul
Müzik Kulübü
İnternet Teknolojileri Kulübü
Şiir Kulübü
Türk Halk Müziği Kulübü
Müzik Kulübü
Estetik Kulübü
Estetik Kulübü
Faaliyetin Açıklaması
Ankara Tema Gurup Başkanları Toplantısı
Tanıtım Standı Açma
Öğretmen Eğitimi
Kulüp Toplantısı
Günümüzde Yabancı Dilin Önemi
Kelimelerin Dünyasına Yolculuk
Üretim Sektöründe Mühendislik Ve Yöneticilik
Girişimcilik, İş Dünyası. Hasan Sert
Ankara TBMM Gezisi
Kulüp Toplantısı
"Ehl-İ Beyte Mevlananın Bakış"I- Ahmet Turgut
Enerji Kaynakları-Türkiyede Enerji
Tarih Nedir. Dr.Kaan Durukan
Atölye Çalışması
Kulüp Toplantısı
Yarışma Bilgilendirme Toplantısı
Sinema Kültür Bilgi Yarışması
"Akademide Felsefe Hikmet Ve Din
Kilimli "Hamsi Festivali" Artvin Ekibi Gösterisi
Karabük. Kardemir A.Ş. Ve Safranbolu Gezisi
Osmanlı Devletinde Mısır Yrd. Doç. Sevda Özkaya
"Çevre Görevlisi Değil Çevre Mühendisi" İmza Kam
Kulüp Toplantısı
Gökçebey. Emko Fab. Teknik Gezi
Sosyal Girişimcilik
Kulüp Toplantısı
İnsansız Hava Aracı Anka
Yeni Nesiller, Politika, Gelecek
Dünya Bizi Bekliyor. Yrd.Doç. M.Lütfi Arslan
"Türkçeye Tuzak" Yavuz Bülent Bakiler
Türk Halk Müziği Konseri
"Mevlanadan Şeyh Galibe Aşk" Muhammed Nur Doğan
Ereğli. Ağız Ve Diş Sağlığı Haftası Kukla Gösterisi
Sosyal Medya Kullanımı - Ömer Ertaş
Kariyer Sokağı İletişim Zirvesi
Liderlik Ve Yöneticilik
Yardım Kampanyası
Ankara. A.B. Bakanlığı Ve Anıtkabir Ziyareti
Konser
Sosyal Ağlara Bağımlılık
N. F. Kısakürek Anma Ve Şiir Şöleni
Konser
Konser
Popart Resim Sergisi
Zonguldak Huzurevi Ziyareti
Tarihi
23.11.2013
23.11.2013
24.11.2013
25.11.2013
27.11.2013
29.11.2013
29.11.2013
02.12.2013
02.12.2013
03.12.2013
04.12.2013
04.12.2013
06.12.2013
06.12.2013
07.12.2013
09.12.2013
10.12.2013
12.12.2013
13.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
16.12.2013
17.12.2013
18.12.2013
18.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
19.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
20.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
23.12.2013
24.12.2013
25.12.2013
25.12.2013
25.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
26.12.2013
30.12.2013
Tablo 65- Sosyal Hizmetler (2013 Yılı)
Yararlanan Öğrenci
Yararlanan Personel
TOPLAM
Öğrenci Çalıştırma Programı
767
-
767
Yemek Fişi Yardımı
643
-
643
522.072
75.687
597.759
Yemek Hizmeti
81
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
82
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 66 - Spor Faaliyetleri (2013 Yılı)
Tarih
Branş
Yer
25-30 Mart 2013
Futbol
Sakarya Üniversitesi
08.12 Nisan 2013
Masa Tenisi
Bülen Ecevit Üniversitesi
12-22 Nisan 2013
Voleybol
Akdeniz Üniversitesi
23-28 Nisan 2013
Basketbol
Kocaeli Üniversitesi
26 Nisan-02 Mayıs 2013
Badminton
Antalya
27 Nisan-02 Mayıs 2013
Karete
Kayseri Erciyes Üniversitesi
14-19 Mayıs 2013
Halk Oyunları
Ege Üniversitesi
08-14 Haziran 2013
Plaj Voleybolu
Antalya
18-23 Haziran 2013
Masa Tenisi
Bülen Ecevit Üniversitesi
09-14 Aralık 2013
Basketbol
Namık Kemal Üniversitesi
19-24 Aralık 2013
Voleybol
Bilecik
Tablo 67 - Spor Faaliyetlerinin Sayısal Dağılımı (2013 Yılı)
Katılınılan Spor Dalı Sayısı
Katılan Kişi Sayısı
Kazanılan Madalya Sayısı
TOPLAM
10
630
80
720
83
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 68 -Engelsiz BEÜ Birimi (2013 Yılı)
Tarih
Faaliyet
Yer
11/03/2013
Güzel Bir Dünya İçin Engel Yok (Panel)
Tıp Fakültesi A salonu
04/04/2013
7. Engelsiz Üniversiteler çalıştayı
Isparta
28/05/2013
Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyeti programı
Merkez Kampüs
03/12/2013
Ulusal Benim Engelsiz ÜniversitemMakale Yarışması
Merkez Kampüs
84
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Fen Edebiyat Fakültesi
3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulan
Fakültemiz, faaliyetlerini 3.927 m2 kapalı alana sahip
eski dekanlık binası ile 2008 yılı sonunda tamamlanarak
faaliyete geçen ve 10.200 m2 kapalı alana sahip Yeni
Eğitim Bloğu’nda toplam 14 anfi, 7 derslik, 43
laboratuar, 99 çalışma ofisi, 1 öğretim elemanı dinlenme
ofisi, 3 toplantı salonu, 3 kimyasal malzeme deposu, 1
kimyasal atık deposu ve 2 öğrenci kantinin bulunduğu
binalarında sürdürmektedir. Tarih Bölümüne 2012-2013
Eğitim – Öğretim yılından itibaren, Arkeoloji, Sosyoloji
ve Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ise 20132014 Eğitim – Öğretim yılından itibaren öğrenci
alınmıştır. Fakültemizde Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümlerinde Zorunlu İngilizce Hazırlık Sınıfı uygulamasına
2003-2004 Eğitim-Öğretim yılından itibaren, Matematik Bölümü’nde ise 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılından
itibaren başlanmıştır. Bunun yanı sıra, henüz öğrenci almayan bölümlerimizden Eğitim Bilimleri Bölümü YÖK
Yürütme Kurulu’nun 24.02.1995 tarihli kararı ile,
Felsefe Bölümü 23.02.1999 tarihli kararı ile, Psikoloji
Bölümü ve Alman Dili Edebiyatı Programı 14.01.2005
tarihli kararı ile açılmış olup, öğretim üyesi yetiştirme
programı(ÖYP) kapsamında 19, bilim insanı yetiştirme
programı(BİYEP) kapsamında 1 ve 1416 Sayılı Yasa
uyarınca lisansüstü eğitim yapmak üzere yurtdışına
görevli 4 araştırma görevlisi bulunmaktadır.
Fakültemizde
FEDEK
akreditasyon
çalışmalarına stratejik plan doğrultusunda Fizik Bölümü
haricinde hızla devam etmekte olup, Biyoloji
Bölümümüz Ocak 2014’ de başvuru yapmıştır.
Fen-Edebiyat Fakültelerinin genel sorunlarının ve mezunlarımızın durumlarının tartışılması, geleceğe
yönelik hedeflerin belirlenmesi amacı ile Üniversitemiz ev sahipliğinde 07-08 Mart 2013 tarihleri arasında 8.
Fen – Edebiyat Fakülteleri Dekanlar (FEFKON) Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca Üniversitelerimiz ev sahipliğinde 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında 20. Ulusal Biyoloji
Öğrenci Kongresi Zonguldak’ta Fakültemiz tarafından gerçekleştirilmiş olup, bu toplantıya Üniversitelerimizden
yaklaşık 300 öğrencinin katılmıştır.
Bülent Ecevit Üniversitesi
Bryofit Herbaryumu (ZNG) 2009
yılında Fen Edebiyat Fakültesi Yeni
Ek Binasının Biyoloji Bölüm
katında hizmete girmiştir. Bu
koleksiyonda yaklaşık olarak 5500'ü
teşhisli 3000'i teşhis edilmeyi
bekleyen toplamda 8500 bryofit
örneği
yer
almaktadır.
Örneklerimizin toplanma lokaliteleri genellikle Türkiye'nin Karadeniz Bölgesine aittir. Ayrıca herbaryum
sorumluları tarafından her yıl başta Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Marmara Bölgelerinden toplanan yeni
örnekler herbaryumumuza dahil edilmektedir. En önemlisi herbaryumumuzda kayıtlı bulunan örneklere ait
detaylı bilgilere oluşturduğumuz herbaryum veri tabanı sayesinde online olarak ulaşılabilmektedir.
85
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tıp Fakültesi
Fakültemiz 2004 yılından itibaren tamamlanan kendi binasında faaliyetlerini yürütmektedir. Fakültemiz
bünyesinde derslikler, okuma odaları, kütüphane, toplantı salonları, öğrenci laboratuvarları, multidisiplin
laboratuvarları, histoloji ve embriyoloji laboratuvarları, farmakoloji laboratuvarları, tıbbi biyokimya
laboratuvarları, tıbbi genetik laboratuvarı, sitogenetik laboratuvarı fizyoloji laboratuvarı, mesleki beceri
laboratuvarı, deneysel hayvan bakım üretim bölümü, deneysel hayvan laboratuvarı, kadavra odası, kadavra
disseksiyon salonu, maket ve pratik uygulama salonu, bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır.
Öğrenciler için, internet erişiminin yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları oluşturulmuştur.
Klinik uygulamalar aynı kampüs içerisindeki Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde
yürütülmektedir. Halen Fakültemiz bünyesinde 2 adet 125, 1 adet 250 kişi kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet
konferans salonu, 2 adet toplantı salonu, 2 adet seminer salonu bulunmaktadır.
Mühendislik Fakültesi
3.7.1992 tarih ve 3837 sayılı Yasa ile kurulan Fakültemizin kuruluş bölümleri olan Maden ve Makine
Mühendisliği Bölümleri diğer bölümlere göre hem laboratuvar altyapısı olarak hem de mekân olarak daha geniş
imkânlara sahiptirler. Maden Mühendisliği Bölümü NATO destekli ZEDEM Projesi, İngiliz Teknik yardımları
ve Fakültemizin sağladığı deneysel araç ve gereçler ile bölüm laboratuarları akredite olacak bir duruma
getirilmiştir. Makine Mühendisliği Bölümüne kazandırılan deneysel araç ve gereçle de bu bölüm, uygulamalı
dersler açısından yeterli bir duruma getirilmiştir. Kuruluş olarak üçüncü en eski bölümümüz olan Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği Bölümü laboratuarları ise çok hızlı bir biçimde gelişmektedir. İnşaat Mühendisliği
Bölümünün laboratuvarlarının kurulması devam etmektedir ve bir kısmı tamamlanmış durumdadır.Fakültemizde
halen 9 bölüm bulunmakta olup en son 2013-2014 yılından itibaren “Metalurji ve Malzeme Bölümü” kurularak
eğitime başlamıştır.
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Fakültemizde toplam 6 bölüm ile eğitim öğretim faaliyetleri sürdürülmektedir. 4 bölümde ikinci öğretim
eğitimi verilmektedir. İktisat ve İşletme bölümlerinde zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfları bulunmakta ve
derslerin %30’u İngilizce verilmektedir. Açık Öğretim Fakültesinin eğitim programı Fakültemiz öğretim
elemanlarının katkılarıyla yapılmıştır. Fakültemiz bünyesinde oluşturulan Bilgisayar uygulama sınıfında Temel
Bilgi Teknolojisi Kullanımı, Temel Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar I ve II ile Bilgisayarlı Muhasebe dersleri
ilgili öğretim elemanları tarafından uygulamalı olarak yürütülmüştür.
Güzel Sanatlar Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 21.07.2008 tarih ve 2809 sayılı Kanun’un ek 30.
maddesine dayanılarak Bakanlar Kurulunun 30.07.2008 tarihli kararı ile kurulmuştur. Fakültemiz Resim, Heykel
ve Grafik Bölümleri YÖK yürütme kurulunun 07.05.2009 tarihli kararı ile açılmıştır.
Fakültemizde Resim Bölümü faaliyetlerine 2010-2011 yılında 20 öğrenci alarak başlamıştır. Fakültemizin
öğrenci alan Resim Bölümünün yanı sıra Grafik ve Heykel Bölümlerinin öğrenci alımlarına yönelik öğretim
elemanı kadrolarının oluşturulması çalışmaları devam etmektedir. Bu bölümlerimizin gerekli alt yapı ihtiyaçları
tamamlandığında Grafik ve Heykel Bölümleri de aktif hale gelecektir. Fakültemiz faaliyetlerini Üzülmez
kampüsünde sürdürmektedir.
Fiziki yapılanmada; 2013 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi binasına ait 4 adet Resim Anasanat Atölyesi,
2 adet Baskı Resim Atölyesi, 1 adet Heykel Atölyesi olmak üzere toplam 7 Atölye ve 1 Bilgisayar Laboratuarı,
40 kişilik 1 derslik, 32 kişi kapasitesi ile yemekhanesi ve 20 kişilik 1 kantini bulunmaktadır. Bunun yanı sıra
2013 yılında bakım-onarım ve tadilatına başlanan ve büyük oranda onarımları tamamlanan ek binasında ihtiyaç
duyulan Öğretim Elemanı ofisleri, kütüphane ile atölye olarak kullanılacak mekanlar oluşturulmuştur.
86
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Diş Hekimliği Fakültesi
Fakültemiz, 13.02.2008 tarih 26786 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 2008/13232
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.
Diş Hekimliği Klinik Bilimleri Bölümü:
 Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi Anabilim Dalı
 Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
 Ortodonti Anabilim Dalı
 Pedodonti Anabilim Dalı
 Periodontoloji Anabilim Dalı
 Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
 Endodonti Anabilim Dalı
 Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı ( Ağustos 2012 tarihi itibariyle Restoratif Diş Tedavisi
olarak ad değişikliği olmuştur.)
Diş Hekimliği Fakültesi binamızın inşaatı 2013 yılı Haziran ayında tamamlanmış olup, yeni binamızda
eğitim-öğretim faaliyetleri verilmeye devam edilecektir.
2013 yılında Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji Anabilim Dallarında 4 araştırma
görevlimiz Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde doktorasını tamamlayarak
30.01.2013 ve 02.05.2013 tarihlerinden itibaren Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Periodontoloji Anabilim
Dalı araştırma görevlisi kadrolarında, 08.11.2013 tarihinden itibaren de yardımcı doçent kadrolarında öğretim
üyesi olarak görevlerine başlamışlardır. Ayrıca Periodontoloji, Pedodonti, Ağız Diş ve Çene Cerrahisi, Ortodonti
ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında 8 adet Uzmanlık öğrencimiz (DUS) görevlerine başlamışlardır.
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 45+2 olup 47 öğrenci kayıt yaptırmış;
YÖS eşdeğerlilik sınavına göre kayıt yaptıran 4 öğrenci yabancı uyruklu öğrenci (2 İran, 1 Irak, 1 Alman)
statüsünde eğitim görmektedir.
2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı itibarıyla da ÖSYS kontenjanı 50+2 olup 52 öğrenci kayıt yaptırmıştır.
Ayrıca 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında YÖS eşdeğerlilik sınavına göre kayıt yaptıran yabancı uyruklu
öğrenci statüsünde 5 öğrenci (1 Bulgaristan, 1 Fransa, 1 İran, 1 Suriye, 1 Yunanistan) eğitim görmektedir. 2 adet
de hükümet burslusu olarak kayıt yaptıran yabancı uyruklu öğrencimiz (1 Afganistan, 1 Kosova) bulunmaktadır.
Fakültemiz lisans eğitimi bir yıllık zorunlu hazırlık eğitimi hariç 5 yıldır. İlk üç yılda temel tıp ve diş
hekimliği dersleri ile klinik öncesi eğitimi verilmektedir. 4. ve 5.sınıflarda ağırlıklı olarak diş hekimliği meslek
dersleri ile birlikte klinik uygulama ve staj eğitimi verilmektedir.
2011 yılı itibariyle 5 yıllık eğitim programımız Bologna Anlaşması çerçevesinde AKTS kredileriyle
uyumlu hale getirilmiştir.
50 kişi kapasiteli 2 pre-klinik laboratuarı, bir alçı laboratuarı, 20 kişi kapasiteli fantom laboratuarı ile 35
kişi kapasiteli bir tedavi laboratuarımız bulunmaktadır.
Üniversitemiz Sağlık Bilimi Enstitüsü ile Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü arasında
Endodonti ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dallarında Ortak Doktora eğitim programı açılmış olup, her iki
anabilim dalında birer öğrenci eğitimlerine başlamışlardır..
2013 yılı Bahar Dönemi DUS ile Endodonti ve Periodontoloji Anabilim dallarında iki uzmanlık öğrencisi
Temmuz 2012 tarihi itibariyle göreve başlamıştır. Bahar döneminde yapılan sınav ile de Ortodonti Anabilim
Dalı’nda 3, Pedodonti Anabilim Dalı’ nda 1 ve Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’ nda da 1 olmak üzere 5
uzmanlık öğrencisi görevlerine başlamışlardır.
Üniversitemizin 20. yıl etkinlikleri kapsamında Fakültemizde Topluma Hizmet etkinliği adı altında TTK
(Türkiye Taşkömürü Kurumu) işçilerinin genel ağız ve diş sağlığı taraması yapılmaya başlanmıştır. Şimdilik 275
maden işçisi üzerinde yapılan tarama Fakültemiz tarafından devam ettirilecektir.
Ankara’da 19.Uluslararası Diş Hekimliği Kongresinde, bu yıl yedincisi düzenlenen Türk Diş Hekimliği
Birliği tarafından yürütülen ve Dentsply tarafından desteklenen TDB/DENTSPLY Öğrenci Araştırma
Programında Klinik Bilimleri kategorisinde Periodontoloji Dalında Diş Hekimliği Fakültesi 3.Sınıf öğrencimiz
Danışman Hocasının gözetmenliği altında “Zonguldak’ta çalışan kömür işçilerinin periodontal risk
değerlendirmesi” konulu araştırması ile katılmış ve bu yıl ilk defa verilen Mansiyon ödülünü kazanmıştır.
87
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Şehit aileleri ile gazi ve yakınları Fakültemize davet edilerek diş tedavileri yapılmıştır.Fakültemizden iki
öğretim üyesi YÖK’ün desteği ile üç aylığına yurt dışı görevlendirmesine katılmıştır.
14.09.2012 tarih 28411 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik ile bünyesinde
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi kurularak faaliyete geçmiştir.
08-09.03.2013 tarihlerinde Yeditepe Üniversitesi Diş hekimliği Fakültesinde düzenlenen “II. Ulusal
Öğrenci Araştırmaları Günleri” ne Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin davetlisi olarak 8
öğrencimiz katılmıştır.
20.03.2013 tarihinde Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hüsnü
YAVUZYILMAZ Fakültemizin konuğu olarak “Bilimsel Sunu Teknikleri “ konulu konferansı vermiştir.
20 Mart 2013 Dünya Oral Sağlık Günü kapsamında “ Sağlıklı Yaşam İçin Dişler” teması ile toplumda
ağız diş sağlığının genel sağlığın ayrılmaz bir parçası olduğu farkındalık
oluşturulması ağız ve diş
hastalıklarının özellikle de diş çürüğünün engellenebilir ve yönetilebilir bir hastalık olduğu mesajının verilmesi
için; Fakültemiz 3. ve 4. sınıf öğrencileri, Zonguldak Diş Hekimleri Odası Öğrenci Komisyonu ile ortaklaşa
gerçekleştirilen bir organizasyonla Merkez Kampüste açtıkları stantlarda bilgilendirme sunumları yapmışlardır.
13-14 Nisan 2013’ te TDB Öğrenci Kolu Ulusal Sempozyumu Adana Çukurova Üniversitesinde yapılmış
olup Fakültemiz de 8 öğrencimiz de Sempozyuma katılmış olup ve öğrencilerimize katılım belgeleri verilmiştir.
29.05.2013 tarihinde Fakültemiz Sosyal Sorumluluk ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu Faaliyetleri
kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğünce pilot okul olarak seçilen Bahçelievler İlköğretim Okulu öğrencilerine
yönelik “Temel Ağız ve Diş Sağlığı” eğitimi verilmiş ve etkinlik sonunda öğrencilere Colgate firmasının
desteğiyle ağız ve diş bakım ürünleri dağıtılmıştır. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün teşvik ve destekleriyle
öğrencilere yönelik ağız ve diş sağlığı eğitim uygulamalarının il bazında yaygınlaştırılarak sürdürülmesi
planlanmaktadır. 28-31.08.2013 tarihinde İstanbul’ da gerçekleştirilen 101.Dünya Diş Hekimliği kongresine 30
öğrencimiz katılmıştır.
İletişim Fakültesi
İletişim Fakültesi 15.11.2010 tarihli ve 27760 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/1072 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Fakültemiz
bünyesinde Gazetecilik, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Radyo Televizyon ve Sinema olmak üzere üç bölüm
bulunmaktadır. Fakültemiz, Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamak için gerekli olan akademik kadro ve alt yapı
oluşturma çalışmalarına devam etmekte olup ayrıca internet üzerinden radyo yayınına başlanmıştır. Henüz
öğrenci alımına yapılmamış, 2015-2016 eğitim-öğretim yılında öğrenci alımı planlanmaktadır..
Eczacılık Fakültesi
Fakültemiz, 23.06.2012 tarih, 28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile
kurulmuş olup, Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Kampüsünde Tıp Fakültesi eğitim binası 3. katında kurulma
faaliyetlerine devam etmektedir. Fakültemiz Dekan Vekili, Fakülte Sekreteri, 1 hizmet alımı personeli ile hizmet
vermektedir. Fakültemizde 3 bölüm ve 12 Anabilim Dalı bulunmaktadır.
Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü
Analitik Kimya ABD
Biyokimya ABD
Farmasotik Mikrobiyoloji ABD
Eczacılık Teknolojisi Bölümü
Farmasotik Teknoloji ABD
Farmasotik Biyoteknoloji ABD
Radyofarmasi ABD
88
Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü
Farmasotik Kimya ABD
Farmakoloji ABD
Farmasotik Botanik ABD
Farmakognozi ABD
Farmasotik Toksikoloji ABD
Eczacılık İşletmeciliği ABD
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İlahiyat Fakültesi
23 Haziran 2012 tarih,28332 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 24.05.2012 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulan Fakültemiz 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında öğrenime başlamıştır. Fakültemizde İlahiyat I. ve II.
öğretim, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği I. ve II. öğretim olmak üzere dört bölümde eğitim
verilmektedir. İleriki yıllarda hazırlık sınıfı uygulaması ve İlahiyat Lisans Tamamlama Programı açılması için
gerekli başvurular yapılmıştır. Fakültemiz İlahiyat Programına ve İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Öğretmenliği bölümüne 2013-2014 eğitim öğretim yılı itibariyle öğrenci almaya başlamıştır.
1-) İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Eğitimi Bölümü
>>İlköğretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Ana Bilim Dalı
2-) İlahiyat Programı
>>Temel İslam Bilimleri
Tefsir Anabilim Dalı
Tefsir Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
Tefsir Bilim Dalı
Kur’an-ı Kerimi Okuma ve Kıraat İlmi Bilim Dalı
Hadis Anabilim Dalı
Hadis Tarihi ve Usulu Bilim Dalı
Hadis Bilim Dalı
İslam Hukuku Anabilim Dalı
İslam Hukuku Tarihi ve Usulü Bilim Dalı
İslam Hukuku Bilim Dalı
Kelam ve İslam Mezhepleri Tarihi Anabilim Dalı
Kelam Tarihi Bilim Dalı
Kelam Bilim Dalı
İslam Mezhepleri Bilim Dalı
Arap Dili ve Belağatı Anabilim Dalı
Tasavvuf Anabilim Dalı
Tasavvuf Tarihi Bilim Dalı
Tasavvuf Bilim Dalı
Din Bilimleri Anabilim Dalı
Din Sosyolojisi Bilim Dalı
Din Psikolojisi Bilim Dalı
Din Eğitimi Bilim Dalı
Dinler Tarihi Bilim Dalı
Din Felsefesi Bilim Dalı
>> Felsefe ve Din Bilimleri
İslam Felsefesi Anabilim Dalı
İslam Felsefesi Bilim Dalı
İslam Ahlakı Bilim Dalı
Mantık Bilim Dalı
>> İslam Tarihi ve Sanatları
Türk İslam Edebiyatı ve İslam Sanatları Anabilim Dalı
Türk-İslam Edebiyatı Bilim Dalı
İslam Sanatları Bilim Dalı
Türk Din Musikisi Bilim Dalı
İslam Tarihi Anabilim Dalı
İslam Tarihi Bilim Dalı
İslam Kurumları Tarihi Bilim Dalı
Denizcilik Fakültesi
Üniversitemize bağlı olarak, 12.10.2004 tarih ve 25944 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2005/9444 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile "Deniz işletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu" kurulmuş, 10.11.2013 tarih ve 28817
sayılı Resmi Gazetede 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre okulumuz Denizcilik Fakültesine
dönüştürülmüştür. Fakültemizin hali hazırda, Karadeniz Ereğli Eğitim Vakfının Üniversitemiz Rektörlüğü'ne
eğitim amaçlı süresiz tahsis ettiği 3 bloktan oluşan binası mevcuttur. Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümüne
2007-2008 eğitim öğretim yılında ilk öğrenciler alınmıştır. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği ve Gemi
Makineleri İşletme Mühendisliği Bölümlerinin kuruluş çalışmaları devam etmektedir.
Fakültemiz, dünya çapında hızla gelişen denizcilik sektörüne meslek elemanı yetiştiren ulusal ve
uluslararası eğitim - öğretim kurumlarına eşdeğer, uluslararası denizcilik kuralları ve standartlarını yakından
takip eden ve uygulayan rekabetçi bir öğrenim kurumu olma yolunda ilerlemektedir.
89
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Devlet Konservatuarı
Konservatuar, Yükseköğretim Genel Kurulunun 05.03.2004 tarihli toplantısında alınan kararla kurulmuş,
2006 öğretim yılı başında Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasant Dalı-Opera Sanat Dalı Mesleki Hazırlık
Programına İlk öğrencilerini alarak eğitim-öğretime başlamıştır. 2012-2013 öğretim yılı itibariyle
Konservatuvarımızda, aşağıdaki programlarda eğitim-öğretim faaliyetleri devam etmektedir;
 Sahne Sanatları Bölümü Opera Anasanat Dalı,
 Müzik Bölümü Yaylı Çalgılar Anasanat Dalı,
 Çalgı Yapım Bölümü Yaylı Çalgılar Yapımı Anasanat Dalı
Konservatuarımız her yıl gerçekleştirdiği konser etkinlikleri ile Bülent Ecevit Üniversitesi ismini gerek
yurt içinde gerekse yurt dışında başarı ile temsil etmekte ve üniversitemizin adını uluslararası platformda
duyurmaktadır. Konservatuarımız diğer Üniversiteler ile ortak çalışmalar ve konserler düzenlemektedirler. Diğer
üniversitelerin konservatuarları ile yapılan etkinliklerde öğrencilerimizin kendilerini geliştirmeleri için bir fırsat
ortamı oluşmaktadır. Ayrıca yabancı ülkelerden üniversitemize gelen sanatçıların verdiği konserler
öğrencilerimiz için ayrı bir motive kaynağı olmuştur.
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Sağlık hizmetlerinin verimli olarak yürütülmesinde ihtiyaç duyulan ebe, hemşire ve sağlık memurlarının
yükseköğretim sistemi ile uluslararası normlara uygun olarak yetiştirilmesini gerçekleştirmek üzere 02.11.1996
tarih 22805 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Üniversiteler
bünyesinde açılmasına karar verilen Sağlık Yüksekokulları içinde yer alan Yüksekokulumuz Yükseköğretim
Yürütme Kurulu’nun 21.01.1997 tarihli toplantısında 2809 Sayılı Kanunun 6. maddesi uyarınca 1997–1998
öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır.
2002-2003 eğitim-öğretim yılına kadar eğitim-öğretim faaliyetlerini tek bölümde sürdüren
Yüksekokulumuz 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Sağlık Memurluğu Bölümü’nde 28 öğrenci ile eğitimöğretime başlamasıyla Hemşirelik ve Sağlık Memurluğu Bölümü olmak üzere iki bölümde faaliyetlerini
sürdürmüştür.
02/05/2007 tarih ve 26510 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hemşirelik Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair 5634 Sayılı Kanunun geçici 2. maddesi uyarınca Hemşirelik eğitimine eşdeğer
Sağlık Memurluğu Programının adı bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Hemşirelik Programı olarak
değiştirilir ve Programlar birleştirilir hükmüne istinaden kanunun yürürlüğe girdiği 02/05/2007 tarihinden
itibaren Hemşirelik Bölümü, 2013-2014 eğitim-öğretim yılında Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’ne
öğrenci alarak iki bölümde öğretim faaliyetini sürdürmektedir..
Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 22/12/2008 tarihli toplantısında incelenerek 2880 sayılı Kanunla
değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Yüksekokulumuz bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümü, 19/01/2011 tarihli
toplantısınca incelenerek kabul edilen Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü ile 16/02/2011 tarihli toplantısında
incelenerek kabul edilen Sağlık Yönetimi Bölümü olmak üzere toplam 4 bölüm bulunmaktadır. Eğitim-öğretim
faaliyetlerini Üniversitemiz Sağlık Birimleri kampüsünde İlimiz hayırsever işadamlarından Ahmet ERDOĞAN
tarafından yaptırılan Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu binasında sürdüren Yüksekolumuz
için beş adet derslik tahsis edilmiştir.
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
15.11.2010 tarih ve 27760 sayılı Resmi Gazete!de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olan
Yüksekokulumuz, bünyesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Spor Yöneticiliği, Antrenörlük ve
Rekreasyon Bölümü olmak üzere dört bölüm, altı anabilim dalı bulundurmaktadır. Deneyimli akademik
kadrosuyla Türk spor teşkilatına, spor federasyonlarına, amatör ve profesyonel spor kulüplerine ve diğer kamu,
özel kurum ve kuruluşlara kalifiye spor elamanları yetiştirilmektedir. Yüksekokulumuzun, temel amacı olan
eğitim-öğretim misyonunu yerine getirirken, bölgesel konumu ile Batı Karadeniz Bölgesine sportif eğitim ve
etkinliklerle katkılar sağlamaktadır. Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup,
öğretim dili Türkçedir.
90
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yabancı Diller Yüksekokulu
24 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yabancı diller zorunlu hazırlık okulu eğitim-öğretim uygulamalarına
Yabancı Diller Yüksekokulu olarak devam eden birimimiz, Üniversitemize yeni kayıt yaptıran ya da yatay/dikey
geçişle gelen zorunlu ya da isteğe bağlı öğrencilerimize günümüz bilgi ve teknolojilerini kullanarak İngilizce
öğretmek hedefinde ilerlemektedir. Üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerden zorunlu ya da isteğe bağlı
olarak İngilizce öğrenecek olanların eğitim-öğretimini vermek üzere “Temel İngilizce Bölümü” ile 2547 sayılı
kanunun 5. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince verilen ortak zorunlu derslerin eğitim-öğretim
faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla “Modern Diller Bölümü” kurulması için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.
Yabancı Diller Yüksekokulu, üniversitemize kayıt yaptırmış olup zorunlu veya isteğe bağlı hazırlık
programı olan öğrencilere yabancı dilin temel kurallarını öğreterek bilgi ve becerilerini geliştirecek, işittiğini ve
okuduğunu anlayabilecek, düşündüğünü yazılı ve sözlü olarak ifade edebilecek düzeyde yabancı dil yeterliliğini
kazandırmak üzere kurulmuştur. Üniversitemizin
 Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi,
 Fen-Edebiyat Fakültesi (İngiliz Dili ve Edebiyatı,- isteğe bağlı: Biyoloji, , Kimya, Matematik, Moleküler
Biyoloji ve genetik Bölümü),
 İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İktisat, İşletme, – isteğe bağlı: Çalışma Ekonomisi ve Endüstri
İlişkileri, Maliye, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik),
 Mühendislik Fakültesi (Biyomedikal Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Metalorji ve Malzeme
Mühendisliği, – isteğe bağlı: Çevre Mühendisliği İ.Ö., Elektrik-Elektronik Mühendisliği İ.Ö., Jeodezi ve
Fotogrametri Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Makina Mühendisliği İ.Ö., Geomatik mühendisliği ),
 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu (Hemşirelik),
 Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu (İsteğe bağlı: Denizcilik İşletmeleri Yönetimi)
öğrencileri bir yıl süreyle İngilizce eğitimine tabi tutulurlar. Öğrenciler seviyelerine uygun olarak kurlara
ayrıldıktan sonra haftada en az 20 en çok 30 saat olmak üzere ders görmektedirler. Okulumuzda verilen İngilizce
seviyesi ve yürütülen program Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerine birebir uygun olarak hazırlanmıştır.
Hazırlık Okulu aynı zamanda kurulduğu yıldan beri başta üniversitemizin idari ve akademik personeli
olmak üzere, lisans ve lisansüstü programlardaki öğrencilere ve Zonguldak halkına Genel İngilizce ve YDS
kursları vermektedir. Başarılı bir grafik çizen bu kurslarımız, 2013 yılında Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi
bünyesine dahil olduktan sonra, gerek uzun dönem konu anlatımlı, gerekse kısa dönem sadece soru çözümüne
yönelik hazırlanmış kurslarımız tam hız devam etmiştir. En çok ihtiyaç duyulan bir başka beceriyi geliştirmek
üzere “İngilizce Konuşma Kursu” da aynı sene içerisinde açılmıştır.
Yabancı Diller Yüksekokulunun amaç ve hedefleri kayıt olan öğrencilerine İngilizce öğrenmeyi
öğretmek, İngilizce bilgisi az ya da hiç olmayan öğrencilerimize ileri eğitim teknolojilerini ve metodlarını
kullanarak dili oluşturan temel parçaları okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini kazandırarak aktarmak
ve Yükseköğretim Kurumu’nun lisans öğretimine başlayacak olan bir öğrenci için belirlediği dil bilirlik
seviyesine getirebilmektir. Kullanılan materyaller Avrupa Birliği Ortak Çerçeve’sinin belirlediği seviyelere
uygun olarak seçilmiştir. Buna göre hazırlık okulundan mezun olan bir öğrenci;
 kendini doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilir (Örneğin;
En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). kısa ve basit metinleri okuyabilir. İlanlar,
kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir
ve kısa kişisel mektupları anlayabilir.
 bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim
kurabilir. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar kısa sohbetlere katılabilir. Basit bir dille ailesini, diğer
insanları, yaşam koşullarını, eğitim geçmişini ve işini betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilir.
 kısa, basit notlar ve iletiler ile teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilir.
Bir yıllık hazırlık eğitimi süresince yukarıda belirtilmiş becerilerin kazandırılması için ayrıldıkları
kurlara göre haftada en çok 30 en az 20 saat ders gören öğrencilerimize, dilbilgisi, okuma, konuşma, kelime
bilgisi, yazma ve bilgisayar destekli İngilizce verilmektedir.
91
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Fen Bilimleri Enstitüsü
1993-1994 eğitim-öğretim yılında faaliyete geçen Enstitümüz, yüksek lisans ve doktora programları
olmak üzere iki seviyede lisansüstü eğitim vermektedir. Enstitümüzde 2012-2013 eğitim-öğretim yılı itibariyle
Üniversitemizin 2 fakültesinin (Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi) 11 ayrı anabilim dalında 10
doktora ve 11 yüksek lisans programı bulunmaktadır.
Sosyal Bilimler Enstitüsü
11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9.
maddesi ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü 1999-2000 eğitim öğretim yılı
bahar yarı yılında faaliyete geçmiştir. BEÜ Sosyal Bilimler Enstitüsünde Tezli/Tezsiz ve Doktora
programlarında Lisansüstü eğitim verilmektedir.
İktisat, İşletme ve Maliye Yüksek Lisans ve Doktora programlarının eğitim-öğretim faaliyetleri İktisadi
ve İdari Bilimler Fakültesi Binasında; Eğitim Programları ve Öğretim, Sınıf Öğretmenliği ve Türkçe Eğitimi
Anabilim Dalları Ereğli Eğitim Fakültesi binasında ve Türk Dili ve Edebiyatı programı Fen Edebiyat Fakültesi
binasında eğitim-öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 3837 sayılı kanunun ek 9.
maddesi ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Enstitüsü 1999-2000 eğitim öğretim yılı
bahar yarı yılında faaliyete geçmiştir. Enstitümüz, Sağlık Kampüsünde Tıp Fakültesi eğitim binasında
faaliyetlerini yürütmektedir. Enstitümüzde 15 Anabilim Dalında, 13 yüksek lisans ve 7 doktora programı olmak
üzere toplam 20 lisansüstü program bulunmaktadır.
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Geçmişi 1976 yılına dayanan okulumuz 03.07.1992 tarih ve 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Bülent Ecevit
Üniversitesine bağlı Alaplı Meslek Yüksekokulu adını alarak faaliyetlerini sürdürmüştür.Teknik programlar ile
İktisadi ve İdari programlardan oluşan eğitim yelpazemiz gelişerek sürmektedir.
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu, 3837 Sayılı Kanun ile kurulan Bülent Ecevit Üniversitesi'ne bağlı
olarak iki yıllık mesleki ve teknik eğitim vermektedir. Yüksekokulumuzda Madencilik ve Maden Çıkarma,
İnşaat, Mimarlık ve Şehir Planlama, Elektronik ve Otomasyon, Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon,
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri ile Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı olmak üzere 8 bölüm
bulunmaktadır. öğrencilere Tekniker; Muhasebe ve Vergi, Yönetim ve Organizasyon, Otel, Lokanta ve İkram
Hizmetleri Bölümlerini bitiren öğrencilere ise Meslek Elemanı unvanı verilmektedir.
2009-2010 Eğitim - Öğretim yılında Madencilik ve Maden Çıkarma, İnşaat, Mimarlık ve Şehir Planlama,
Elektronik ve Otomasyon, Otel,Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümlerine bağlı Programlar, 2013-2014 Eğitim –
Öğretim yılında Yönetim ve Organizasyon ile Muhasebe ve Vergi Bölümlerine bağlı programlar Kilimli
ilçesine taşınmış olup eğitim-öğretime burada devam etmektedir.
Meslek Yüksekokulumuzda 1’er adet Jeodezik Aletler Laboratuvarı, İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı,
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı, Maden Teknolojisi Laboratuvarı ve Bilgisayar Laboratuvarı ile 1
adet Turizm Servis ve Bar Atölyesi bulunmaktadır.
Jeodezik Aletler Laboratuvarı
Laboratuvarımız 2012 yılında kurulmuştur. Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü katkılarıyla oluşturulan
ZMYO Mimarlık ve Şehir Planlama Bölümü, Harita ve Kadastro Programına ait Jeodezik Aletler
Laboratuvarında; Elektronik Takeometreler, Sayısal Nivolar, Lazer Metreler, Elektronik Planimetre gibi modern
aletlerin yanında klasik ölçme aletleri de mevcuttur. Bu aletler ile yatay doğrultu ölçmeleri, uzunluk ölçmeleri,
düşey açı ölçmeleri, hassas nivelmen ölçmeleri yapılabilmektedir. Öğrencilerimiz derslerini uygulamalı olarak
yapmaktadırlar.
92
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İnşaat Teknolojisi Laboratuvarı
Laboratuvar 2012-2013 öğretim yılında faaliyete geçmiştir. Öğrencilerimizin daha donanımlı birer İnşaat
Teknikeri olarak mezun olmaları için Laboratuvarımızda eğitim öğretim dönemi içinde çok sayıda deney
uygulamaları yapılmaktadır. Laboratuvarımızda Döner Sermaye İşleri kapsamında Beton dayanımının
belirlenmesi, Zeminin Likit limiti, plastik limiti, sıkışması ve granülometresi vb. fiziksel özelliklerinin
belirlenmesi hizmetleri yapılabilmektedir.
Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuvarı
2013 yılında kurulan Laboratuvarımızda Bilgisayar Destekli Elektrik ve 5 adet Elektronik Eğitim Setleri
ile eğitim yapılmaktadır. Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programı öğrencileri derslerini uygulamalı olarak
burada yapma olanağına kavuşmuşlardır. Laboratuvar içerisinde doğru akım devreleri, alternatif akım devreleri,
temel elektrik ve elektronik devrelerine yönelik uygulamalar yapılmaktadır. 2013 yılında Rektörlüğümüz
katkılarıyla birçok konuda deney setleri alınarak uygulamaya imkan sağlamıştır.
Maden Teknolojisi Laboratuvarı
Maden İşletme Laboratuvarı Eylül 2012 tarihinde kurulmuştur. Eksik olan ve artık kullanılmayan
cihazlardan bazılarının yerine alınan cihazlarla 2012-2013 öğretim yılı bahar döneminde faaliyete başlayan
laboratuvarımızda, nem muhtevası, hacim-ağırlık bağıntıları, kuru ve sulu eleme, mikroskopla ince kesit
incelemesi, ortamda bulunabilen 4 ayrı gazın tayini, tahlisiyecilik, petrografik inceleme, emniyet lambalarıyla
gaz tayini, kimya deneyleri ve bu deneylerin ve incelemelerin yapıldığı etüv, desikatörler, piknometreler ve
deney tüpleri, mikroskoplar, kuru-sulu elek takımları, termometreler, gaz ölçme cihazları, taş ve cevher
numuneleri, kimyasal maddeler, tahlisiye cihazları ve ferdi maskeler bulunmaktadır.
Turizm Servis ve Bar Atölyesi
Servis ve bar atölyesi, bar, mutfak ve servis alanından oluşmakta olup sahip olduğu donanımı sayesinde
turizm ve otel işletmeciliği programı öğrencilerinin derste öğrenmiş olduğu teorik bilgileri pratiğe
dönüştürmesine imkan sağlamaktadır. Atölye 2012 yılında yeniden düzenlenerek uygulamalı dersleri
yapabilecek düzeye kavuşturulmuştur.
Bilgisayar Laboratuvarı
Yüksekokulumuzun bilgisayar laboratuvarında 35 adet okulumuzdaki bölümlere ait gerekli programlar
yüklü bilgisayar bulunmaktadır. Tüm bilgisayarlarımızda Auto-Cad, Bilgisayarlı Muhasebe ve diğer bölüm
programları mevcuttur. Aynı zamanda laboratuvarda bir adet akıllı tahta ve projeksiyon cihazı mevcuttur.
Öğrenciler kendi şifreleri ile internete erişimine sahiptir.
Yemekhane ve Sosyal Alanlar
Yüksekokulumuzda, Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından yaptırılan
yemekhane-kantin ve kafeterya Mayıs 2013’de faaliyete geçmiş olup aynı anda 200 kişiye hizmet
verebilmektedir. Yeni donanımları ile tüm öğrenci ve personelimize yemek yeme, dinlenme ve internet kullanma
olanağı vermektedir. Yüksekokulumuzda öğrencilerimizin ders çalışma, kitap okuma internet kullanacakları ve
ödünç kitap alabilecekleri 1 adet Kütüphane-Etüt Salonu bulunmaktadır.
Gece saat 22:00’ ye kadar açık tutularak öğrencilerimize ve personelimize hizmet vermektedir.
Öğrencilerimizin masa tenisi oynayabilecekleri 2 adet masa sürekli aktif tutulmaktadır.
DÖNER SERMAYE HİZMETLERİ
Meslek Yüksekokulumuzda 19.04.2013 tarihi itibariyle döner sermeye hizmetleri kapsamında çeşitli
bölümlerimiz tarafından analiz, eğitim ve hizmet sunumları başlamıştır. Döner Sermaye kapsamında İnşaat
Bölümü, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Yönetim ve Organizasyon Bölümü, Muhasebe ve Vergi
Bölümü, Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümleri hizmet vermektedir.
2013 YILI ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği-------------355.058 TL
Kişiler---------------------------------------------------------------------------
4.900 TL
Belediye------------------------------------------------------------------------- 10.600 TL
TOPLAM----------------------------------------------------------------------- 370.558 TL
93
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
VATANDAŞ KATKISIYLA YAPTIRILAN İŞLER

Yemekhane Kantin İnşaatı
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım)----------------350.000 TL

Derslik Bilgisayar Masa ve Yer Platformu
Kilimli Belediyesi (Ayni Yardım)----------------------------------------------------------------
9.000 TL
5. Hamsi Festivaline Katkı
Kilimli Belediyesi (Ayni Yardım)----------------------------------------------------------------
1.600 TL
Turizm Atölyesi Dolapları Yapımı
Aygün Madencilik (Nakdi Yardım)--------------------------------------------------------------
1.000 TL










Mefruşat Alımı (Perde)
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım)----------------
941 TL
Turizm Sınıfı Malzeme Alımı
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım)----------------
827 TL
Forma (Futbol)
Egemen Akaryakıt (Ayni Yardım)----------------------------------------------------------------
300 TL
Forma (Basketbol)
Karahasan Emlak (Ayni Yardım)------------------------------------------------------------------
300 TL
Forma (Voleybol)
Demir İletişim (Ayni Yardım)----------------------------------------------------------------------
300 TL
Turizm Uygulama Atölyesi Öğrenci Giysi ve Önlükleri
Kardeşler Pastanesi (Ayni Yardım)----------------------------------------------------------------
3.000 TL
ZMYO Ön Cephe Tabelası
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım)------------------
3.000 TL
ZMYO Yan Cephe Tabelası
Kilimli Üniversite ve Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği (Ayni Yardım)------------------
290 TL
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulumuz 1992-1993 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamış olup,
Yüksekokulumuzda Zonguldak Sağlık Yüksekokulu ile müştereken kullanılan 22 derslik ve 5 laboratuvar
bulunmaktadır. Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik, Tıbbi Laboratuar Teknikleri, Anestezi Teknikerliği, Tıbbi
Görüntüleme Teknikleri Programları ile İlk ve Acil Yardım, Ameliyathane Hizmetleri, Yaşlı Bakımı, Saç Bakım
ve Güzellik Hizmetleri, Tıbbi Tanıtım ve Pazarlama Programları olan Yüksekokulumuzda 2012-2013 yılında
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı, Dişçilik Hizmetleri Bölümü altında
Ağız ve Diş Sağlığı Programı ve Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü altında Odyometri programı açılmış olup
toplam 5 Bölüm adı altında 12 önlisans programımız ile eğitim-öğretim hizmeti vermektedir.
Teorik ve uygulamalı olarak verdiğimiz eğitim ve öğretimin süresi iki yıl olan Meslek Yüksekokulumuz
2010-2011 eğitim öğretim yılından itibaren Sağlık Birimleri Kampüsü’nde Zonguldaklı hayırsever iş adamı
Ahmet ERDOĞAN tarafından yaptırılan binasında eğitim ve öğretime devam etmektedir.
Eğitim iki yıl ( dört yarıyıl) ve otuz iş günü yaz stajı dahil olarak verilmektedir. Öğrenciler eğitim-öğretim
boyunca diploma alabilmek için 2.50/4.00 not ortalamasına sahip olmalıdırlar.
Uygulamalar ve yaz stajı için Üniversitesitemiz Uygulama ve Arastırma Hastanesi ve şehrin diger sağlık
kuruluşlarından faydalanılmaktadır. Önlisans Programı öğrencilerimiz ÖSYM’ nin açmıs oldugu sınavlarda
basarı gösterdikleri takdirde lisans eğitimlerine devam edebilmektedirler.
94
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Devrek Meslek Yüksekokulu
Meslek Yüksekokulumuz 2547 sayılı Yasanın 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca,
02.11.2001 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulu kararıyla kurulmuş olup, 2002-2003 Eğitim-Öğretim yılında
Muhasebe ve Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programları ile Çaycuma Meslek Yüksekokulunda Önlisans
eğitimine başlamıştır. 2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Devrek binasına taşınmıştır.
Yüksekokulumuzda Eğitim-Öğretim faaliyetleri, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Bölümü Muhasebe
ve Vergi Uygulamaları programı, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Sekreterlik
programı, Yönetim ve Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi ve Yerel Yönetimler programları, Otel Lokanta
ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı, Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri
Bölümü Kimya Teknolojisi programı olmak üzere toplam 6 program çerçevesinde yapılmıştır. Bu programlardan
Yerel Yönetimler programı hariç diğer tüm programlarda II. Öğretim faaliyeti verilmiştir. Kimya Teknolojisi
Programı ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Programları ardından Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı ile
İşletme Yönetimi II. Öğretim programları YÖK. tarafından kapatılmış olup gerekli şartlar sağlandığında tekrar
öğrenci alınması planlanmaktadır.
El Sanatları Bölümü Seramik Cam ve Çinicilik programı, Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar
Programcılığı, Malzeme ve Malzeme İşleme Teknolojisi Bölümü Mobilya ve Dekorasyon programı, Bitkisel ve
Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı programı, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Özel Güvenlik ve
Koruma programı, Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı ile Pazarlama
programı olmak üzere toplam 7 program açık bulunmakta olup; laboratuar, makine-teçhizat ve öğretim elemanı
ihtiyacının sağlanması ve imkanların el verdiği oranda öğretime açılması hedeflenmektedir.
2011-2012 Eğitim - Öğretim yılında, Yönetim ve Organizasyon Bölümü Yerel Yönetimler ve ikinci
öğretim programı ile Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü, Aşçılık Programı, Çevre Koruma Teknolojileri
Bölümü Çevre Koruma ve Kontrol Programı,2012-2013 Eğitim - Öğretim yılında Menkul kıymetler ve Sermaye
Piyasası programı, 2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Aşçılık ikinci öğretim programı açılmıştır.
2500 öğrenci kapasitesine sahip okulumuzda 30 ve 60 bilgisayardan oluşan iki bilgisayar laboratuarı
bulunmaktadır. Yüksekokulumuzda tiyatro atölyesi, basketbol, voleybol ve tenis sahaları, bilardo ve masa tenisi
masaları, 300 kişilik modern öğrenci ve 50 kişilik personel yemekhanesi ve kantin mevcuttur. Ayrıca kimya
laboratuarı ve Turizm uygulama sınıfı, bulunmaktadır. Ayrıca çok amaçlı kapalı spor salonu, 150 kişilik modern
bir konferans salonu bulunmaktadır .
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Çaycuma Meslek Yüksekokulu, ilk olarak 2002-2003 eğitim öğretim döneminde öğrenci alarak 04Kasım-2002 tarihinde ilk öğrencileri Çaycuma Meslek Yüksekokulu Çağrı Merkezi alanında eğitim ve
danışmanlık hizmeti veren, Call Center Masters Çağrı Merkezi Danışmanlık Hizmetleri ile Artı Dört Eğitim ve
Gelişim Akademesi Ltd.Şti. adlı firmalarla İşbirliği Protokolü imzaladı.
Öğrencilerin derslerini daha iyi anlayabilmeleri için dersliklerin tamamında öğretim elemanları derslerini
işitsel ve görsel cihazlarla anlatımı teşvik edilen okulumuzda, projeksiyon cihazlı sınıf sayısı 12'ye çıkartılarak
derslerin görsel anlatımı sağlanmıştır. Yüksekokulumuzdaki öğretim elemanları yüksek lisans ve doktora
çalışmaları için teşvik edilmektedir, ders planlarının internet ortamına aktarılması için gerekli alt yapı çalışmaları
devam etmekte, Gıda Teknolojisi Programı için yapılan kimya ve mikrobiyoloji laboratuvarlarının eksiklikleri
tamamlanarak, bölüm öğrencilerimiz uygulamalı olarak derslerini yapmaktadırlar.
Çaycumalı hayırsever tarafından yaptırılan Mobilya ve Dekorasyon Programı Atölyesi günümüz
teknolojisiyle donatılarak bölüm öğrencilerinin eğitimine olanak sağlarken Mobilya Sektöründe Üniversitemiz
ve bölge ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeydedir.Yüksekokulumuz Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı
öğrencileri için zorunlu, Gıda Teknolojisi Programı için seçmeli olarak 1 yıl İngilizce hazırlık programının
başlaması öğrencilerimizin meslekleri için önemli bir adım olmuştur.
Konukevinin turizm öğrencilerine uygulama alanı olarak oluşturulmuş olup, Yüksekokulumuz
bünyesinde faaliyet gösteren basın ve iletişim kulübü, fotoğrafçılık kulübü, grafiti kulübü, kültür kulübü, müzik
ve dans kulübü, resim kulübü, turizm tanıtma ve uygulama kulübü, tiyatro kulübü, web tasarımı ve bilgisayar
kulübü bünyesinde yapılan çalışmalarla öğrencilerimiz sosyal etkinliklere teşvik edilmektedir.
95
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Gökçebey Mithat-Mehmet Çanakçı Meslek Yüksekokulu
2006/2007 Eğitim-Öğretim Yılında Faaliyete geçen Meslek Yüksekokulumuz, ilçenin gelişim sürecinde
önemli adımlardan bir tanesi olarak kabul edilir. İktisadi ve İdari Programlar Bölümü Muhasebe Programı ve
Teknik Programlar Bölümü Seramik Programı ile eğitim-öğretim hayatına başlayan meslek yüksekokulunun
mevcut dersliklerle tekli öğretim olarak öğrenci kapasitesi 500 dür.
2006/2007 yılından 2011/2012 eğitim-öğretim yılına kadar geçen süre içerisinde Yönetim ve
Organizasyon Bölümü İşletme Yönetimi Programı ile Pazarlama ve Dış Ticaret Bölümü Halkla İlişkiler ve
Tanıtım Programları, Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı Programı açılmış, Meslek
Yüksekokulumuz ivmeli bir yükselişle eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel, akademik ve bilimsel çalışmalarını
sürdürmüş, bölge halkı ve sanayicisi ile işbirliği yapmış, eğitsel ve öğretsel anlamda üniversitenin varlığını, var
olma gereğini bu bölgede hissettirmiştir. 2012/2013 eğitim öğretim yılında Muhasebe ve Vergi, Pazarlama ve
Dış Ticaret, Yönetim ve Organizasyon, El Sanatları, Bitkisel ve Hayvansal Üretim olmak üzere 5 bölüm ile
Eğitim öğretime devam etmektedir.
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
Üniversitemize bağlı olarak Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu, Yükseköğretim Genel Kurulunun
15.11.2012 tarihinde verdiği uygun görüşü ile kurulmuştur.
Yeni Kurulan Yüksekokulumuz bünyesinde “Motorlu Araçlar ve Teknolojileri Bölümü ( Deniz Ulaştırma
ve İşletme programı, Su altı Teknolojisi )”, “Ulaştırma Hizmetleri Bölümü ( Deniz ve Liman İşletmeciliği
Programı )”, “Bilgisayar Teknolojileri Bölümü (Bilgisayar Programcılığı programı, Bilgisayar Teknolojisi
programı )”, “Tasarım ( Grafik Tasarım Programı, Moda Tasarımı Programı )” Bölümlerine bağlı programların
açılması kararlaştırılmıştır.
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu Deniz ve Liman İşletmeciliği Programı ve Bilgisayar Teknolojisi
Programlarının I.ve II. Öğretimleri için 2013-2014 eğitim-öğretim yılında 160 adet öğrenci alınmasının teklif
edilmesi düşünülmektedir. Yüksekokulumuza öğrenci alınması gerçekleştirilirse eğitim öğretimine Denizcilik
Fakültesi binalarında başlatılması düşünülmektedir.
İDARİ HİZMETLER
Genel Sekreterlik
 Rektörlük tarafından istenen bilgileri ve raporları derlemek ve yazmak, Rektörlüğün ve Genel Sekreterliğin
yazışmalarını yürütmek, Rektör, Rektör Yardımcısı ve Genel Sekreter’in görevlendirmeleri ile vekaletlerinin
yazılması ve ilgili birimlere duyurulmasını gerçekleştirmek, Senato ve Yönetim Kurulu toplantılarını üyelere
duyurmak ve alınan kararları yazarak, birimlere iletmek, imzaya sunarak arşivlemek, Üniversitemiz
Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kurullarının kararlarını yazmak, ilgili birimlere duyurmak ve Rektörlükçe
yapılması gereken iç ve dış yazışmalarını yapmak, Resmi Gazeteleri takip etmek ve arşivlenmesini sağlamak,
Rektörlüğe Bağlı Birimlerin öğretim elemanlarının görev süre uzatımlarını takip etmek.
 Üniversitemiz tarafından kurulan merkezlerin yazışmalarını yapmak, Üniversite Akademik Faaliyet
Raporunu hazırlamak, Üniversitemiz Yönetmelik, Yönerge, İlkeler ve Esasları yazılı hale getirmek ve
değişiklik olduğunda birimlere duyurusunu yapmak,
 YÖK tarafından istenen aylık raporları takip etmek ve düzenli bir şekilde gönderilmesini sağlamak, YÖK ve
Valilikçe istenen üniversitenin kuruluş ve gelişim brifingi verilerini derlemek ve sunmak, Üniversitenin
Birim Haberleşme Kod Sisteminin güncellemesini yapmak; yeni kurulan birim/alt birimlere ait birim
haberleşme kod numaralarının belirlenmesi için YÖK ile ilgili yazışma ve diğer prosedürleri takip etmek,
Üniversite personelinin maaş anlaşmalarıyla ilgili bankalarla yazışmalar yapmak, Çeşitli kurum ve kişilerle
yapılan protokoller konusunda yazışmalar yapmak Döner Sermaye İşletmesi yönetim kurulu toplantılarını
üyelere duyurmak ve alınan kararları yazarak, gerekli birimlere duyurmak, imzaya sunarak arşivlemek,
96
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Üniversitemiz akademik ve idari personeli hakkında açılan soruşturmalar ile ilgili işlemleri yapmak ve
belgeleri saklamak, Disiplin Soruşturması Defterini işlemek, Üniversite Disiplin Kurulu Kararları’nı yazmak,
 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu kapsamında gerçek ve tüzel kişilerin kanunda belirtilen çerçevede
talep ettikleri bilgi ve belgeleri sağlamak.
 Üniversitemizin açılış ve mezuniyet törenleri ile ilgili tüm organizasyonları gerçekleştirmek, Üniversitemizde
düzenlenen etkinliklerle ilgili (Konferans-Seminer-Sempozyum-Panel-Törenler) konuşmaların banttan
çözümlerini ve yazılımlarını yapmak ve gerekli yerlere ulaştırmak,
 Çeşitli çalışma konuları ile ilgili ortak standartlar oluşturmaya yönelik çalışmalar yapmak, Üniversitemiz
birimlerine ait “Bilimsel Yayınlar” (makale, bildiri, kitap, tez) ile ilgili yıllık sayısal verileri derlemek.
 Araç görevlendirmelerinin yapılması. (Şoför ve Araçların Belirlenmesi ve Araç Görev Kağıtlarını
Hazırlanması, Görevlendirmelerinin yapılması ve ilgili birimlere ulaştırılması)
Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörlüğü


















Üniversitenin tanıtımına yönelik materyallerin (ilan, broşür, katalog, davetiye, kitapçık, afiş, poster, vb.)
kurumsal mesajlar doğrultusunda hazırlanarak basımı, dağıtımı gibi faaliyetlerinin koordine edilmesi.
Kurum içi ve Kurum dışı hedef kitlelerimizle iletişimde önemli katkılarda bulunan ve iki aylık periyotlarda
yayımlanan Kampüsün Sesi gazetesinin hazırlanıp, yayımlanması ve dağıtımının yapılması.
Üniversitemizdeki eğitim olanakları, bölümlerin tanıtımı, yapılan etkinlikler gibi konuların yer aldığı tanıtım
kataloglarının hazırlanması, yayımlanması ve ilgili kişi ve kuruluşlara ulaştırılması.
Üniversiteye öğrenci kazandıracak aktivitelerin (fuar, tanıtım günleri, vb.) koordine edilmesi, bu aktivitelerde
Üniversitemizin temsil edilmesi ve ilgili etkinliklere üniversiteyi tanıtıcı bilgilerin gönderilmesi.
Üniversitemizin, diğer üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile iletişimini ve
işbirliğini geliştirecek çeşitli faaliyetlerin yürütülmesi.
Basın bültenleri hazırlayarak ulusal ve yerel basın yayın organlarının kesintisiz olarak bilgilendirilmesi.
Üniversitemizin basın, yayın kuruluşlarında etkin bir şekilde yer almasının sağlanması.
Basın mensupları ile iletişimin, Üniversitemiz adına yürütülmesi.
Basınla ilgili gerekli tüm materyalin, Üniversitemizin kurumsal kimliğine uygun olarak hazırlanması
Üniversitemiz kapsamında düzenlenen bilimsel ve sanatsal etkinliklerin haber amacıyla takip edilmesi.
Medyadaki Üniversite ile ilgili haberlerin takip edilmesi ve bu haberlerden oluşan arşivlenmesi.
Organizasyonlar ile ilgili Görevler: Organizasyon türüne göre, kişi veya kuruluşlar ile iletişim kurulması,
gerekli yer ve zamanın belirlenmesi ve salonlar için gerekli donanımın sağlanması
Tören, sergi, konferans, panel, sempozyum gibi faaliyetlerin organize edilmesi.
Organizasyon için davetiyelerin hazırlanması ve ilgili kurum ve kuruluşlara dağıtımının yapılması.
Üniversitemizin internet sitesinde ve sosyal medyada etkinliklerin duyurusunun yapılması.
Etkinliklerin Üniversite içi ve dışındaki ilgililere duyurulması.
Koordinatörlüğümüz tarafından gerçekleştirilen etkinliklerin tüm aşamalarının koordinasyonu
Söz konusu etkinlikler ile ilgili görsel ve işitsel (fotoğraf, video kaydı vb.) arşivlerin oluşturulması ve takibi.
97
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Hukuk Müşavirliği
 Rektörlük Makamı ve Üniversitemizin diğer birimleri tarafından tasarrufların mevzuata uygun olarak
yapılması için hukuki görüş bildirmek suretiyle idareye yardımcı olmak.
 Üniversitenin taraf olduğu her türlü dava ve icra takiplerini yetkili merciler önünde Üniversitenin haklarını
gözeterek takip etmek veya takip edilmesi için avukatlara yönlendirmek.
 Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiğinde görüş bildirmek.
 Üniversitemiz personeli ve öğrencileri hakkında yürütülen disiplin soruşturmaları ile Üniversitemiz
personeli hakkında yürütülen ceza soruşturmaları kapsamında gerektiğinde hukuki danışmanlık yapmak,
 Üniversitemiz tarafından düzenlenen yönetmelik ve yönergeler hakkında talep edildiği takdirde görüş
bildirmek, yönetmelik komisyonu üyesi olarak görev yapmak.
Tablo 69- Hukuksal Faaliyetlerin Dağılımı (2013 Yılı)
Hukuksal İşin Adı
Sayısı
Hukuksal İşin Adı
Sayısı
Üniversite Lehine Açılan Dava
17
Temyiz Edilen Dava
180
Üniversite Aleyhine Açılan Dava
45
Kesinleşmeyi Bekleyen Dava
1
2013 Yılı Toplam Dava
62
2013 Yılında İcra Takip
16
Geçmiş Yıllardan Devam Eden Dava
61
TOPLAM DAVA
123
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Güncel yaşamımızda da çok önemli rol oynayan Bilişim Teknolojisi, üniversitemiz öğrencilerinin ders içi
ve ders dışı aktivitelerinin de bir parçası haline gelmiştir. Öğrenci ve Araştırmacılarımız bilim dalları ile ilgili
ayrıntılı bilgilere internet üzerinden ulaşmakta ve eğitimleri ile ilgili ders seçimlerini yaptıkları gibi aynı
zamanda kayıt yenileme işlemlerini de internet üzerinden yapabilmekte ve dönem içinde not ve başarı
durumlarını, kütüphane kaynaklarını görebilmekte, öğrenci ile ilgili her türlü veri ve mevzuata internetten
ulaşabilmektedirler.
Ayrıca, 2012 yılından itibaren tüm öğrencilerimiz ve personelimiz bilişim ağları alt yapısını kullanarak,
üzerinde bir mikroişlemci ile hafıza yongası bulunan ve kendilerine ilk kayıt anında verilen, günümüz pratik
yaşam teknolojisinin bir ürünü olan akıllı kart teknolojileri ile şimdilik yemekhanelerde, ilerleyen dönemlerde
ise sosyal tesislerde para kullanmadan alışveriş yapabilmektedirler. Kart sahipleri verilen yetkilere göre
yemekhane turnikelerinden geçiş yapabilmektedir.
Ağ ve Sistem Birimi
Genel Durum ve Teknik Hizmetler:
 Merkez yerleşke içinde yaklaşık 7 000 m fiber optik, 25 000 m kategori-6 kablo ile oluşturulmuş bilgisayar ağı
vardır. Bu ağ ile ULAKBİM üzerinden 300 Mbit/sn hızında internete çıkılmakta olup, kablosuz ve kablolu
olmak üzere yaklaşık 25000 kişiye internet hizmeti verilmektedir.
 Üniversitemize ait web Sitesi (http://www.beun.edu.tr) Başkanlığımız Web Grubu personeli tarafından
gerçekleştirilmektedir. Tüm birimlere ait web sayfalarına erişim web ara yüzlerinden ve dışarıdan sftp
bağlantısı ile sağlanmaktadır. Faaliyet dönemi içerisinde güvenli, uzaktan erişim imkânı bulunan, veritabanı
erişimli, kontrolü kolay web sunucuları kurulmuştur.
 Elektronik posta sunucularımızın da yenilenmesiyle, yeni domain (beun.edu.tr) uzantılı mail adresleri
personelimize dağıtılmaya başlanmıştır. Önceden kullanılmakta olan karaelmas.edu.tr elektronik posta
adreslerini kullanımı belirli bir süre daha devam edecektir. Ayrıca beun ve karaelmas uzantılı mail
adreslerimizin başka posta hizmetleri sunan sağlayıcılarda (Hotmail, gmail vb.) kara listeye düşmemesi (spam
olarak görünmemesi) için bu sağlayıcılarla irtibata geçilip düzenlemeler yapılmıştır.
 İnternet güvenliği olarak güvenlik duvarı cihazı ile Üniversitemiz dışarıdan gelecek saldırılara karşı
korunmaktadır. Tüm veri trafiği kayıt altına alınmaktadır. Öğrencilere ve personele ait tüm bilgisayarların kayıt
işlemleri devam etmektedir.
98
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Tüm dış yerleşkelerimizin, merkezle olan ağ bağlantıları yenilenmiş ve bağlantı hızları arttırılmıştır. (Sağlık
Kampüsü 50 Mbit, Alaplı M.Y.O. 10 Mbit, Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı M.Y.O. 10 Mbit, Çaycuma
M.Y.O. 10 Mbit, Devrek M.Y.O. 10 Mbit, Ereğli Eğitim Fakültesi 10 Mbit, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi
Yüksekokulu 10 Mbit, Üzülmez Güzel Sanatlar Fakültesi 5 Mbit, Kilimli Nurhan Demirtaş M.Y.O. 10 Mbit,
Yabancı Diller Kampüsü 10 Mbit)
 Web sayfamızın yıllık ziyaretçi sayısı 2.200.000’dir. İstatistik adresi: http://piwik.beun.edu.tr
 Maksimum internet bağlantı kullanımı kapasitesi 300 Mbit’dir.
 Ana sunucu Web sitesinin büyüklüğü 7,5 GB’dır.
 Merkez Kampüs Altyapı fiber optik kablolama ve IP kamera montajı işi durum tespiti, keşfi ve şartnamelerinin
hazırlanması yapılmıştır.
 Güzel Sanatlar Fakültesi ve Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Okul Öncesi Eğitim Merkezleri Kamera
Sistemi durum tespiti, keşfi ve şartnamelerinin hazırlanması yapılmıştır.
 Bilimsel dergilerimizin web sayfaları olan ijmeb.org, uyad.org ve higheredu-sci.org’ un “beun.edu.tr” li
domain adreslerine taşınması ve sanal sunucu altyapısının kurulması tamamlanmıştır.
 Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek
MYO, Gökçebey MYO, Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar
Fakültesi, Sağlık Kampüsü yerleşkelerine ağ ve sistem durum tespiti ve bazı yerleşkelerden alınan teknik
destek talebi doğrultusunda ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 Ereğli Eğitim Fakültesi, Deniz Fakültesi, Ereğli MYO, Alaplı MYO, Devrek MYO, Gökçebey MYO,
Çaycuma MYO, Yabancı Diller Yüksekokulu, Zonguldak MYO, Güzel Sanatlar Fakültesi, Sağlık Kampüsü
yerleşkelerine kamera sistemi durum tespiti ve bazı yerleşkelerden alınan kamera sistem arızaları sebebiyle
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.
 Üniversitemizde ihtiyaç duyulan bazı bölgelere internetin kablosuz sağlanması adına 4 adet kablosuz erişim
noktası temini ve montajı gerçekleştirilmiştir.
 Üniversitemiz internet ağı içerisinde genel veya özel olarak kullanılmak üzere alınmış olan Net Cad, AutoCad,
Matlab, Pspice, Solidworks, Msc, SPSS programlarının lisanslama işlemlerinin yapılması ve sunucu kurulumu
gerçekleştirilmiştir.
 Tüm web sunucularımız güvenlik duvarı ile güvenlik seviyeleri en üst düzeye çıkartılmıştır.
 Erasmus programı için kullanılacak olan app.erasmus.beun.edu.tr adresinin DNS yönlendirmeleri yapılmıştır.
 beun.edu.tr uzantılı öğrenci Ldap (Lightweight Directory Access Protocol veya Basit Erişimli Dizin Protokolü)
sunucusu kurulumu gerçekleştirilmiştir.
 Üniversitemiz ağ güvenliğinin en üst düzeye çıkartılması ve 5651 sayılı yasanın getirmiş olduğu yaptırımlar
doğrultusunda mevcut güvenlik duvarı fiziksel sunucumuzun yerine tam çözüm olan UTM (Unified Threat
Management-Birleştirilmiş Tehdit Yönetimi) sunucusunun test çalışmalarına başlanmıştır.
 Sanal sunucularımızda daha profesyonel yedekleme işlemlerinin gerçekleştirilmesi için yazılım programı
tespiti ve alımı yapılmıştır.
 Değişik birimlere alınacak bilişim malzemeleri için teknik şartnameler oluşturulmuştur.
 İç ve dış yerleşkelerdeki birimlere ihtiyaç dahilinde lisanslı programları indirmek için ağ içerisinde veri
paylaşımı sağlayan ftp sunucularının hizmet sürekliliği sağlanmıştır.
 Üniversitemize alınan antivirüs programı Eset Nod32’nin 3 yıllık lisans yenileme antlaşması yapılmıştır ve
Nod32’nin 5 versiyonuna geçilmiştir.
 Üniversite içerisinde talep üzerine birimlere, beun.edu.tr uzantılı mail adresi temin edilmiştir.
 Tüm öğrenci laboratuvarlarına öğrencilerin mail adresleri ve şifreleri ile güvenli erişim sağlayabileceği internet
hizmeti verilmesi genişletilerek devam etmektedir.
 Birimimiz geçen yıla göre Proxy ve Cacti ağ analiz sunucularının sanallaştırılması gibi farklı işlevlerde 14
sanal sunucu daha kurarak toplam 40 adet sanal sunucu ile üniversitemize hizmet vermeye devam etmektedir.
 Sanallaştırma programının yönetim konsolu en son versiyonuna geçilme işlemi gerçekleştirilmiştir.
 Kütüphane kaynaklarından yararlanmak için kullanılan Proxy hizmeti, güncellemeler ile devam etmektedir.
 Karaelmas.edu.tr domaini yerine beun.edu.tr domainine geçiş sağlanarak, birime ait web sayfaları beun.edu.tr
uzantılı adreslere geçirilmesi bu yılda devam etmiştir.
 karaelmas.edu.tr uzantılı personel mail sunucusunun sertifika güncellemesi yapılmıştır.
99
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Yeni bir web sunucusu olan “apache2.beun.edu.tr” hizmete girmiştir.
 Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM)’nde kullanılmak üzere sanal sınıf ve ders içerik yönetimi programlarının
araştırılması yapılmış ve şartnameleri hazırlanmıştır.
 UZEM’in kullandığı programların sanal sunucularda düzgün çalışması için kesintisiz hizmet verilmektedir.
 Üniversitemizin satın almış olduğu yeni telefon santrali için gerekli teknik destek sağlanmıştır.
 İkinci DNS Sunucusu hizmete geçirilmiştir.
 Tüm üniversite personeli için yeni kurulan e-posta sunucusu (beun.edu.tr) kurularak mail adresleri ekampüs
üzerinden dağıtılması devam etmektedir.
 Üniversitemizin EDUROAM’a tam geçişi sağlanmış olup üniversitemizin 58 noktasında EDUROAM
hizmetinin verilmesi devam etmektedir.
 Merkez ve dış kampüslerin tamamında kablosuz cihazların montajının yapılarak yetkili personellere kullanım
hakkında eğitim verilmesi sağlanmıştır.
 Önceki faaliyet dönemi sonunda alınan yönetilebilir kenar anahtarlarının montajı ve yönetimi hizmetinin
verilmesi devam etmektedir.
 Üniversitemizde personel ve öğrencilerin birbirleri ile daha yakın bir iletişim kurabilecekleri forum web
sayfamız “forum.beun.edu.tr” nin hizmete açılması için hazırlıklar tamamlanmıştır.
 Merkez kampüs kapalı spor salonunun ve yeni inşa edilen merkez atölyeler binasının fiber optik kablolama
işlemleri tamamlanmıştır.
 Ping sanal sunucusunun kurulumu gerçekleştirilmiştir.
 Konuk evi otel programının şartnamesi hazırlanmıştır. Teknik destek verilmektedir.
 Güvenlik birimlerine verilmek üzere 11 adet el kamerası alımı işi şartnamesi hazırlanmıştır.
 Windows 7 – 8, MS Office 2010-2013 lisanslamalarının daha sağlıklı ve daha güvenli yapılabilmesi için KMS
Sunucusunun kurulumu ve ayarlanması yapılmıştır.
 Bilgi İşlem Dairesi web sayfasının güncelleştirilmeleri yapılmış ve yeni ara yüzüne geçilmiştir.
Yazılım Birimi
E – Kampüste oluşturulan Modüller
:
 Öğrenci modülü, Ders not giriş ve raporlama modülü, Öğrenci işleri modülü, Öğrenci belge – rapor modülü
 Katkı payı kontrol ve yönetim modülü, Ders alma modülü, Katalog / Ders ve ders planı yönetim modülü
 Derslik Yönetimi modülü, Yetki yönetim modülü
 Değişim programları modülü ( Farabi )
 Online başvurular modülü ( BESYO, ÖYP, Konservatuvar, Güzel Sanatlar Fakültesi )
 Bilgi paketi modülü (EOBS), Yetki yönetim modülü
 Akademik Özgeçmiş modülü
 Telefon Rehberi: Personel bilgileri, Personel Daire Başkanlığının kullandığı programdan alınmakta, kişiye ve
birime göre arama yapılabilmektedir.
 Ek Ders: E-kampus veri tabanından faydalanarak ek ders ücretlerinin hesaplanmasını kolaylaştırmaktadır.
 Diploma Hazırlama Sistemi: E-kampus veri tabanı ile diploma ve sertifikaların basımı yapılmaktadır.
 Yabancı Öğrenci Başvuru Sistemi: Online başvuruları ve yerleştirmeleri yapılmaktadır.
 Tercih Robotu: ÖSYM sınav sonuçlarına göre öğrencilerin uygun tercihler yapmasına yardımcı olmaktadır.
 Pedagojik Formasyon Programı Otomasyonu: Pedagojik Formasyon Programı öğrencilerinin notlarının
tutulduğu, transkript ve sertifikalarının verildiği, E-Kampus benzeri bir program geliştirildi.
Teknik Hizmetler Birimi
Üniversitemiz demirbaşlarına kayıtlı bilgisayar ve çevre aygıtları ile ağ iletişimi konusunda yaşadığı
yazılım ve donanımsal teknik arızalara müdahale edilmesi, bilgisayar kurulum, güncelleme, virüs koruma, teknik
destek, basit kablolama vb. işlemlerin yapılması, sahip olunan imkânlar çerçevesinde tamiri mümkün olabilen
aygıtların elektronik bakım ve onarım işlerinin yapılması görevlerini yürütmektedir. İnternet ve ağ donanımı
sorunlarında network ve sistem grubu ile birlikte koordineli olarak çalışılmaktadır.
100
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Bakım onarım istekleri teknik servisimiz tarafından “Arıza Takip Sistemi Otomasyonu” yazılımı ile takip
edilmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Kullanıcılar bakım / onarım isteklerini bu sistem üzerinden giriş yaparak
takip edebilmekte ve sonuçlarını görebilmektedir. Aşağıda teknik destek faaliyetleri verilmiştir.
FAALİYET ADI
Adet
FAALİYET ADI
Format ve İşletim Sistemi Kurulumu
728
Yazıcı / Monitör Arızası
0
Anti virüs, Office vb. Yardımcı Programların
Kurulumu
63
Büro ve Laboratuvarlara Ağ Kablosu Yapımı
65
İşletim Sistemi Sorunu, Sistem Geri Yükleme
112
İnternet Bağlantısı, Ağ Kurulumu, Yapılandırma
Sorunu, Duvar Data Prizi, rj45 connektor değişimi
413
Virüs Temizleme, Veri Kurtarma
55
Yazıcı, Scanner vb. Kurulumu
114
Dosya Yedekleme
0
Teknik Rapor, Donanımsal Özellikleri Raporlama vb.
14
Donanım Arızası (Bilgisayar, monitör, power suply,
ram, hdd, ekran kartı, ağ kartı vb.)
83
Bilgisayar Laboratuvarlarına Derslerde Kullanılan
Programların Kurulumu






















402
Adet
Web Tasarım Grubu
Üniversite Web Sayfasının Tasarım ve Programlaması (İngilizce)
Üniversite Web Sayfası site içi arama
Duyuru Etkinlik Sayfalandırma
Üniversite Web Sayfası CSS düzenlemeleri
İngilizce Web Sayfası içerik düzenleme
Aday Bilgilendirme Sayfası
Yayınlarımız Kısmı ve İçerik Düzenlemeleri
Kitapların PDF olarak düzenlenmesi
Kampüsün Sesi Gazeteleri PDF ve Katalog olarak hazırlanması
Patent Destek Ofisi Web sayfası CSS ve İçerik düzenlemeleri
Uluslararası Konferanslar bilgilendirme görselleri
Dışarıdan gelebilecek yeni tehdit ve saldırılara karşı web sitesinin bakım moduna alınması, gerekli
önlemlerin alınarak, güncellemelerinin yapılması ve 152 adet sitenin yeniden aktif hale getirilmesi.
Yayında olan, diğer sunucularda yayın yapan sitelerin problemleriyle ve açılan kişisel sitelerle ilgili
teknik destek verilmesi,
Günlük olarak gönderilen etkinlik planlarının web sitesine girilmesi, gerçekleşmiş olan etkinliklerin
fotoğraflarının işlenmesi ve ana sitede yayınlanması,
Aylık Yemek Listelerinin yayınlanması,
Webometrics Raporlarının verilerinin toparlanması ve Powerpoint sunum hazırlanması. Webometrics
sayısal değerleri ve grafiğinin hazırlanması.
Google tarafından indexlenen ve halen arama sonuçlarında çıkan, sayfaları bulunan yada bulunamayan
tüm karaelmas.edu.tr uzantılı adresler için 301 ve 302 redirect işlemlerinin yapılması,
Yeni Açılan ve Web.beun.edu.tr altından subdomainlere taşınan site sayısı 159 olup, web.beun.edu.tr ağı
altından taşınan site sayısı 62 dir. Bu sitelerin dosyaları ve sayfaları sunucuda bırakılarak yeni adreslerine
301 ve 302 redirect yapılması,
Açılan ve taşınan tüm sitelerin google arama motoru kayıtları siteler taşındıktan sonra yapılması,
Site haritaları oluşturulup, arama motoru bootları tarafından bulunabilecek şekilde sunucuların
anadizinlerine (subdomainlere ait public_html altlarına) yüklemelerinin yapılması,
RSS Submitter ile rss feed kabul eden ve aktif olarak çalışan 8600 adet siteden aktif olarak çalışan 1500
adete yakın rss kayıt işlemleri yapılması,
Kendi alt domain adlarımızla yayın yapan en çok ziyaretçi alan Tıp Fakültesi web sitesi BEÜ Hastane
web sitesi, Diş Hekimliği fakültesi web sitelelerinin ana sitede yayınlanan haberleri otomatik çektirme
işlemleri için rss desteği ile bu alt sitelerimizden rss yoluyla backlink alımları sağlanması
101
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Webometrics sıralamalarını etkilememesi için aktif ve yönlendirmeli olarak çalışan web.beun.edu.tr
altındaki multisite adedi 152 dir. (taşınan 62 adet )
 Jeodezi.beun.edu.tr alan adı altında açık 20 adet alt kişisel site
geomatik.beun.edu.tr alan adı altında jeodezideki veriler ve dosyaları taşınarak alındığı için 20 adet alt
kişisel site de bu domain altında barınmaktadır.
 Aynı şekilde Ereğli Eğitim Fakültesine ait “egitim.beun.edu.tr” subdomaini altında barının 65 adet
akademik personel bilgi sayfası (kişisel site) açılışları gerçekleştirilmiştir.
 Ereğli MYO ya ait cv sitesi multilendirilmiş ve 9 akademik personel bilgi sayfası (kişisel site) açılmıştır.
 Google tarafından bulunamayan 404 hata kodu çeviren 96 adet sayfa URL’si Google’dan silinmesi için
talepler gönderilmiş ve Google arama sonuçlarından kaldırtılmıştır. (vefat ilanları, geçici süreli
yayınlanan ihale ilanları, güncelleme, metinler içlerinde değişiklik sonucu tarihleri ve tarihe bağlı olarak
URL tetiklemeleri değişen etkinlik ve duyurular.
 Karaelmas.edu.tr altında yayın yapan 127 adet web sitesini arama motoru yönlendirme işlemi ve ilgili
dosyalar yapılandırılmıştır.
 Sunucuya değerleri yükseltildi. Web sunucusundaki sorunların giderilmesine yönelik çalışma yapıldı.
 Ana sayfada düzenlemeler (makale hazırlama destek ofisi sayfası ve orta bloğun sayısının arttırılması)
 İngilizce web sitesinde düzenlemelerin yapılması
 Kampüsün sesi yeniden düzenlenerek web sitesinde yayınlanmıştır.
 Uluslararası ilişkiler koordinatörlüğü web sitesi içerik yönetim eğitimi verildi.
 MÜDEK ön değerlendirme raporu için cd üstü etiket tasarım çalışmasının yapılması.
 Tüm Daire Başkanlıkları sayfalarının web altından kendi alt domainleri altına taşınması.
Yetkilendirmelerin yapılması.
 Kütüphane Daire Başkanlığı sayfasındaki YORDAM hizmetinin linkine ulaşılamaması sorunu çözüldü.
 “farabi.beun.edu.tr” yeni site editör ve yöneticilerine içerik giriş eğitimi verildi.
 “bap.beun.edu.tr” web sitesinin açılması. İlgili dosyalarının düzenlenerek yayınlanması, kullanıcı adı şifre
ve yetki tanımlamalarının yapılması, içerik giriş eğitimi verilmesi.
 “uyad.org” sitesinin “uyad.beun.edu.tr” altına taşınması, özel htaccess dosyası yazıldı. Index html
oluşturularak javascript ve textlink ile kendi ana sayfasını ve siteyi tarayabilecek şekilde yapılandırıldı.
 Uluslararası öğrenci bilgilendirme web sayfasıyla ilgili işlemlerin yapılması.
 Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Sitesi ara yüz değişimi.
 “web.beun.edu.t”r altından yayın yapan Sağlık Yüksekokulu web sitesinin “syo.beun.edu.tr” altına
tamamen taşınması işlemi.
 25 sitenin sanal sunucularda açılması ve sitelerin taşınmaya başlanması, arşiv dosyaların aktarılması .
 “w3.beun.edu.tr” ye ait daha önce Google tarafından indexlenen 316 URL sayısı, sitenin yeniden
taranarak 1875 adet daha URL’nin site haritalarına gömülmesi ve Google site yönetim araçlarına site
haritasındaki tüm yeni URL’lerin bildirilmesi.
 Mühendislik Fakültesi web Sitesinin tüm dosya ve veritabanıyla birlikte diğer sunucuya taşınması
 Maden Mühendisliği Türkçe site ve İngilizce sitelerinin kurulumları yapıldı, dosyaları yapılandırıldı, arşiv
dosyaları taşındı.
 İletişim Fakültesi Web Sitesi başka bir sunucuya yönlendirildi.
 Elektrik Elektronik Mühendisliği altından yayın yapan multisitelerde oluşan sorun çözüldü, dosya
arşivleriyle birlikte taşındı.
 Gıda mühendisliği web sitesi taşınıp, ingilizce sitelerinin kurulumları yapıldı
 Fizik Bölümü sitesinin yeni sunucuya tüm dosya ve veritabanı yeniden düzenlenerek aktarımı yapıldı.
 Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü sitesi diğer sunucuya taşındı
 Ereğli Eğitim Fakültesi İngilizce sitesi tema ve eklentileriyle birlikte düzenlendi.
 Sürekli Eğitim Merkezi sitesinin kurulması, gerekli modül ve temaların aktif edilmesi.
 Jeodezi Mühendisliği kullanıcı yetkisi sorunu çözüldü, ayarları yapılandırıldı.
 Zonguldak MYO’nun sitesinin sorunları çözüldü.
102
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 “mestek.beun.edu.tr” sitesi kurulumu ve yapılandırmaları tamamlandı. Kullanıcı adı ve şifre verildi.
 Jeoloji Mühendisliği sitesi yeni site kurulumu yapıldı, içerik giriş ve yönetim eğitimi verildi.
 Ahmet Erdoğan SHMYO’nun galeri içindeki dosya ve grafiklerin yüklendikleri adresin
görüntülenememesi sorunu giderildi. Erişim için güvenlik ayarların yapılandırıldı.
 Zonguldak Sağlık Yüksekokulu web sitesinin chmod ve sql veritabanı erişimi için güvenlik ayarlarının
yapılandırılması yapıldı.
 BESYO web sitesinin veritabanı ve arşiv dosyalarıyla birlikte diğer web sunucusuna alınması (sql
veritabanı dosyasının yapılandırılması ve arşiv dosyalarının taşınması.)
 Türk dili ve edebiyatı bölümü web sitesinin “web.beun.edu.tr/tde” altından “tde.beun.edu.tr” altına taşındı
(sql dosyası yapılandırıldı, arşiv dosyaları taşındı.) Tde kullanıcı adı ve yetki sorunu çözüldü.
 “fizyoterapi.beun.edu.tr” dosyaların ortam galerisinde görüntülenmemesi sorunu giderildi.
 “ebd.beun.edu.tr” Google site yönetim araçlarına ve Google dizinine kaydettirildi.
 “fbd.beun.edu.tr” Google site yönetim araçlarına ve iznine kaydettirildi.
 “uyad.beun.edu.tr” Google site yönetim araçlarına ve Google dizinine kaydettirildi.
 Diş Hekimliği Fakültesi web sitesi diğer web sunucusuna taşındı ve dosyaları yapılandırıldı, kullanıcı adı
ve şifre sorunu giderildi. Diğer sorunları için teknik destek sağlandı.
 Arkeoloji bölümü web sitesi kullanıcı yetki sorunu ve diğer sorunları giderildi.
 Geomatik bölümüne web sitesi için teknik bilgi verildi. Site yöneticisine içerik giriş eğitimi verildi.
 Devlet Konservatuvarı sitesinin sorunları giderildi, İngilizce Web Sitesi açıldı ve siteye veri giriş eğitimi
verildi. Konservatuvar için açılan İngilizce web sitesi için teknik destek talebi ve birkaç modül isteği
araştırılıp, değerlendirilerek, modüllerin aktif edilmesi.
 Güzel Sanatlar Fakültesi kullanıcı yetki hatası çözüldü.
 Yabancı Diller Yüksekokulu sitesinde okulla ilgili bölüm adlarında düzeltmeler yapıldı.
 Merkez Laboratuvarı duyuru güncellemesi ve Google kaydı yapıldı.
 İlahiyat fakültesi “ilahiyat.beun.edu.tr” multisite olarak yapılandırıldı. İlahiyat Fakültesi web sitesi içerik
giriş, duyuruların yerleşim planı eğitimi ve kişisel sitelerin açılması eğitimi verildi.
“ilahiyatdergi.beun.edu.tr” Open Journal System OJS kuruldu.
 isgnss2013.org xml haritası ve site aitliği Google yönetim araçlarında tanımlandı.
 “GNSSMET.beun.edu.tr” Türkçe ve İngilizce Web siteleri açıldı.
 “ijmeb.beun.edu.tr” web sitesinin açılması, dosyalarının ve arşiv dosyalarının taşınması.
 “ijmeb.org” URL yönlendirme sorunu “ijmeb.org” upload edilen dosyaların linklerinin görüntülenmemesi
sorunu çözüldü.
 UAİ Erasmus Koordinatörlüğü belge ve dosyalarını çevirme dosyaların hem Türkçe hem İngilizce web
sitelerine yüklenmesi.
 Ana sitede Araştırma Merkezleri İçine Afet Uygulama ve Araştırma Merkezinin Eklenmesi.
 Artmer, Merkezlab web sitesinin etkinliklerini yayınlayabilmeleri için albüm galerisi oluşturuldu.
 “web.beun.edu.tr” altından sitenin tüm verilerinin “gsf.beun.edu.tr” altına taşınması.
 “farabi.beun.edu.tr” üzerinde dosya güncellemesi
 Patent Destek Ofisi web sitesinde duyuru güncellemesi için destek verildi.
 Mühendislik Fakültesi Ortam Galerisine Dosya Yükleyememe Sorunu kota artırımı yapılarak giderildi.
 BESYO Yaz Etkinlikleri Web Sitesinin açılması ve sürekli olarak güncellenmesi.
 Mevlana Öğrenci Değişim Programıyla İlgili web sitesinin açılması ve içerik giriş eğitiminin verilmesi.
 Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü ders notlarının web sitesine girilmesi talebine teknik destek verildi
 Şenlik fotoğraf albümünün hazırlanması ve yayınlanması.
103
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Personel Daire Başkanlığı
Başkanlığımız, Üniversitemizin insan gücü planlaması ile ilgili çalışmalar yapmak, personel sistemlerinin
geliştirilmesi, personelin atama, özlük, sağlık, izin, sicil, kadro ve emeklilik işleri ile ilgili işlemlerini
gerçekleştirmektedir.
Akademik Tayin Biriminin Sunduğu Hizmetler
 Yıllık, mazeret ve aylıksız izin işlemlerinin düzenli bir şekilde yapılmasını sağlamak ve takip etmek,
 Açıktan ve naklen atanan personelin bilgilerinin Akademik Personel Programında işlenmesi ve takibi,
 Akademik personelden askere sevk edilenlerin, istifa, nakil vb. nedenlerle ayrılanların, hizmet birleştirilmesi
yapılacak olanların işlemlerinin yapılmasını sağlamak ve takip etmek
 Disiplin soruşturması tamamlanan personele cezalarının tebliğ edilmesini sağlamak, ceza defterlerine işlemek
 Akademik personelin naklen atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak.
 Akademik personelin naklen veya açıktan atamasını yapmak.
 Akademik personelin 35. maddeye göre atama işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 1416 Sayılı Kanun uyarınca Üniversitemize tahsis edilen kadro işlemleri ve kişilerin eğitim durumları
hakkındaki yazışmaları yapmak, akademik personelin askerlik ve ücretsiz izin borçlanma işlemlerini yapmak
 Naklen ayrılan akademik ve idari personele ilişik kesme ve maaş nakil belgelerini düzenlemek
 Akademik personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle
birleştirilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 Fiili hizmetten sayılması gereken görevlerde çalışan personelin yazışmaları ve takibini yapmak
 Akademik personelden emekli olmak isteyenlerin emeklilik işlemlerinin yapılması,
 Vefat eden akademik personelin emeklilik işlemlerinin yapılmasını sağlamak
 Akademik Personelin yıllık izin, mazeret ve şua izinlerinin onayını almak ve takibini yapmak
 Akademik Personel kimliklerinin hazırlanması ve teslimi işlemlerini yapmak.
 Genel yazışmaların yapılması (ilan-duyuru-bilgi amaçlı yazılar-mecburi hizmet)
 Profesör ve Doçent kadrosuna müracaat edenlerin dosyalarının jüri üyelerine gönderilmesi
 Rektörlük kadrosuna müracaat edenlerin müracaatlarının alınması, ön değerlendirme, sınav tutanaklarının
hazırlanması adayların sonuçtan bilgilendirilmesi ile ilgili işlemleri yapmak
 Yabancı Dil Tazminat onaylarının alınması ve takibini yapmak
 Hususi ve Hizmet Pasaportu çıkartılması isteğinde bulunan personelin pasaport işlemlerini yapmak
 Pasaport Formunu imzalamaya yetkili kişilerin imza sirkülerinin gerekli yerlere bildirilmesini sağlamak
 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri uyarınca yurt içi ve yurtdışı görevlendirme işlemlerinin yapılması
 Görevlendirme süreleri ile ilgili gerekli listeleri tutmak.
 2547 Sayılı Kanunun 40/a, 40/d ve 40/b maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirmeleri ile ilgili
yazışmaları ve Onaylarını yapmak, ek ders onaylarını almak.
 2547 ve 2914 Sayılı Kanunlar ile diğer mevzuat değişikliklerini takip etme, birimlere duyurma
 Naklen ayrılan akademik personelin dosyalarının düzenlenerek, gönderilmesini sağlamak, nakil ve açıktan
atanan akademik personelin sicil dosyalarını teslim almak,
 Hizmet belgesi isteyen akademik personele hizmet belgesi düzenlemek,
 Akademik ve idari personele ait evrakların dosyalama işlemlerinin yapılmasını sağlamak, akademik
personelin hizmet belgelerini personel programına işlemek,
 Her türlü hizmetin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında yapılmasını sağlamak
 Akademik Tayin Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 ÖYP müracaatların alınması ve yazışmaların yapılması,
 Makam tazminatı onaylarının alınması ve takibi,Kurul Üyeliği Onaylarının alınması,
 Muvafakat yazıları, ilan duyurularının web sayfasından yayınlanması, rotasyon yazışmaları (Kurumlardan
izin alınması ve yazışmaları), seminer, anket gibi çalışmalar yapılacak kurumlardan izin alınması,
 Doçent olan personelin listesini güncel olarak tutmak, prof. 3 yılını dolduranlara onay almak.
104
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kadro ve İstatistik Biriminin Sunduğu Hizmetler
 Her yıl Mart - Haziran - Eylül - Aralık sonu olmak üzere üçer aylık dönemler için Maliye Bakanlığı ile
Devlet Personel Başkanlığı sistemlerine akademik kadrolar ile ilgili veri girişleri yapılır.
 Her yılbaşında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı kanalı ile üniversitemize bildirilen açıktan atama
izinlerinin unvanlar bazında dağıtımı yapılarak kullanacağımız kadrolar Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığı’na bildirilir. Verilen açıktan atama izinli kadrolardan kullanılan ve kalan kadroların takibi yapılır.
 Üniversitemiz Öğretim elemanı kadroları her yıl incelenerek derece kademesi yan giden personelin gerekli
kadro değişikliği kadrolarımız uygun olduğu takdirde kendi bünyemizdeki kadroların kullanılması yoluna
gidilerek bununla ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına gerekli izinin alınması için gerekli yazışmalar
yapılır. Eğer uygun kadro yoksa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bu durumda olanlar bildirilerek dolu
kadro değişikliği istenir. Yapılan kadro değişiklikleri onayları ilgili birime ve tahakkuk birimine gönderilir.
 Her yıl boş öğretim elemanı kadroları incelenir. Tahmin yoluyla o yıl için ne kadar hangi derecede ve
unvanda atama yapılabilirlik hesaplanır ve yine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına boş kadro değişikliği
istemi yapılır. Dolu ve Boş kadro değişiklikleri resmi gazetede yayınlandıktan sonra üniversitemiz
kadrolarında gerekli değişiklikler yapılır. Uygun görülen dolu kadro değişikliklerini onaylanmak üzere
Rektörlük Makamına gönderilir.
 Üniversitemiz birimlerine atanan (açıktan/naklen) öğretim elemanlarına ait özlük bilgileri(adı soyadı, sicil
no, emekli sicil no, kadro derecesi, görev aylığı, emekli müktesebi,kıdemi, göreve başlayış tarihi …..)düzenli
olarak bilgisayarda ilgili dosyaya ve elle tutulan kadro dosyasına işlenir ve güncellenir.
 Akademik Tayin Şube Müdürlüğüne ait öğretim elemanları ile ilgili yapılan tüm faaliyetler istenildiğinde
Genel Sekreterliğe yazı ekinde gönderilir.(Öğretim elemanı ilanı, atananlar,ayrılanlar,artış ya da eksilişler….)
 niversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan ve ilana çıkılması düşünülen öğretim elemanı kadroları (prof.,
doçent, yrd.doç., öğr. gör., arş.gör., uzman, okutman) için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na yazılarak
kadro aktarımı ve kullanma müsaadesi istenir.Kadro aktarımı uygunluğunu almak için öncelikle yapılacak
kadro aktarımı tablosu hazırlanır, Üniversite Yönetim Kurulu gündemine alınarak görüşülür. Uygunluğu
kararla onaylandıktan sonra Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na kadro aktarımı ve kullanma müsaadesi
için yazılır.Ancak prof.,doçent,yrd.doç.,öğr.gör. kadroları için YÖK’ün istediği “Kadro Talep Formu”
düzenlenerek yazıya eklenir.Kadro aktarımı ve ilgili kadroyu kullanma müsaadesi geldikten sonra o kadro
kullanılabilir hale gelir ve ilana çıkılır , bunun sonucunda atama yapılabilir. Üniversitemiz bünyesinde
YÖK’ün uygunluk yazısıyla bize bildirilen yeni birim-bölüm-anabilim dalı kadro dosyasına eklenir ve
kadrolarımızda yer alır.
 Üniversitemiz birimlerinde ihtiyaç duyulan öğretim elemanı kadroları için ilana çıkılır. Öğretim görevlisi,
araştırma görevlisi, uzman, okutman kadroları için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın YÖKSİS veri
tabanında yer alan Akademik Personel Atama Duyuru Sistemine ilan edilecek öğretim elemanı kadroları
derece, adet, unvan ve koşullar belirtilerek girilir. Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent kadro ilanları için ise
ilan metni ve gerekli koşullar yazılarak, hazırlanan yazı ekine konulan ilan metni Resmi Gazetede
yayınlanması için“Başbakanlık Basımevi Müdürlüğüne” Ulusal bir gazetede yayınlanması için de “Basın
İlan Kurumu Zonguldak Şube Müdürlüğüne” gönderilerek en kısa sürede yayınlanması istenir. Çıkılan her
ilanın üniversitemiz web sayfasında duyurulması sağlanır. YÖK’den gelen akademik kadrolar ile ilgili
yazılar takip edilir.
 Üniversitemiz birimlerinde yönetici olarak görev yapacak akademik personelin düzenli olarak bilgileri
tutulur. İdari görevi bulunan, süresi biten personelin Rektörlük Makamından gerekli onayı alınır.(Yüksekokul
Bölüm Başkanları ilgili yüksekokulun teklifi ile Rektörlük Makamından onay alınarak göreve başlarlar.)
 Her yıl İlkbahar ve Sonbahar dönemlerinde yapılan TUS (Tıpta Uzmanlık Giriş Sınavı) ve DUS(Diş
Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı) sonucu üniversitemiz Tıp Fakültesi ile Diş Hekimliği Fakültesine
yerleştirilen araştırma görevlileri için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan ilgili anabilim dallarına kadro
aktarımı istenir. Yine bu kadro aktarımı Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülür ve onanır. Yönetim Kurulu
Kararı ve kadro listesi ile birlikte YÖK’e yazılır ve izin istenir. Öğretim elemanı kadrolarına atanarak göreve
başlayanların YÖKSİS veri tabanına girişleri yapılır.
105
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Üniversitelerarası Kurul Başkanlığınca Doçentlik sınav jürilerinde görev alan öğretim üyelerine gerekli
duyuruların yapılarak, adaylar hakkında hazırlanan raporlar verilen zamanda Üniversitelerarası Kurul
Başkanlığına gönderilir.
 Üniversitemiz kadrolarında görev yapan öğretim elemanlarının istifa durumlarında buna ait istifa onayları
alınır ve kadrolardan çıkarılması gerçekleştirilir. Ücretsiz izine ayrılan öğretim elamanlarının onayları alınır.
 2547 Sayılı Kanunun Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında alınacak araştırma görevlisi
kadroları için ilan hazırlığı yapılarak YÖKSİS veri tabanında girişleri yapılır.
 Profesör kadrolarına atananlar tarafından doldurulan Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınavlarında Görev
Alacak Profesörler İçin Bilgi Derleme Formları Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına gönderilir.
 Öğretim elemanı kadrolarında (Yrd.Doç.,Öğr.Gör.,Arş.Gör.,Okutman ve Uzman) görev yapan öğretim
elemanlarının görev süre uzatımları takip edilerek görev süre uzatım onayları alınır ve ilgili birime gönderilir.
 Disiplin cezası alan akademik ve idari personel ile ilgili yine YÖKSiS veri tabanında bulunan Disiplin Ceza
İşlemleri modülüne girişleri yapılır.
İdari Tayin Biriminin Sunduğu Hizmetler
 İdari kadro cetvellerinin sağlıklı bir biçimde tutulması, her yıl, kadro iptal-ihdas, dolu-bos, derece ve unvan
değişikliği ile ilgili işlemlerin yapılması, açıktan, naklen veya yeniden atama işlemlerinin yapılması,
 KPSS sonucuna göre Üniversitemize yerleştirilen memur adaylarının atamasının yapılması; ataması yapılıp
göreve başlayan, ataması yapıldığı halde göreve başlamayan ve Üniversitemize yerleştirildiği halde
başvuruda bulunmayan adayların ayrı ayrı Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi, naklen atanacak
 idari personel için kurumlarından muvafakat istenmesi, naklen veya özelleştirmeden dolayı atanan personelin
özlük işlemlerinin yürütülmesi,
 4046 Sayılı Kanunun 22. maddesi uyarınca Özelleştirilen ve Özelleştirme programına alınan ve özelleştirilen
Kurumlardan naklen atanmak isteyenlerin taleplerinin değerlendirilmesi ve Devlet Personel Başkanlığınca
Üniversitemize yerleştirilen, özelleştirmeden dolayı naklen atanacak personelin atama işlemlerinin yapılması,
atanan kişilerin görevine başladığında ise Devlet Personel Başkanlığına bilgi verilmesi
 3413 Sayılı Kanun uyarınca korunmaya muhtaç çocukların atamaları ile ilgili işlemler, 4131 Sayılı Terörle
Mücadele Kanununa göre gelenlerin kadroları ile ilgili işlemler.
 Maliye Bakanlığı, Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığı ve diğer makamların istedikleri çeşitli izleme
formlarının ve işlemlerin hazırlanması, her üç ayda personel durum çizelgesinin Devlet Personel
Başkanlığı’na gönderilmesi, Bütçe Kanunu’na göre her üç ayda dolu ve bos kadro durumlarının Maliye
Bakanlığı’na bildirilmesi, her yıl dolu, bos, ihdas ve iptal kadro durumlarını Devlet Personel Başkanlığı ve
Maliye Bakanlığı’na bildirilmesi,
 İdari personelin 2547 sayılı Kanunun 13/b–4 maddesi uyarınca yapılan görevlendirme işlemleri, idari
personelin terfi işlemlerinin düzenli olarak yürütülmesi, 657 sayılı Kanunun 36.maddesinin Ortak Hükümler
Bölümünün A–12/d bendi uyarınca bir üst öğrenim bitiren personelin intibak işlemlerinin yapılması, idari
personelin ise başlama, görev değişikliği, kadro ve görev yeri değişiklikleri v.b. bilgilerin düzenli olarak
kaydedilmesi, aday memurlar için temel eğitim ve hazırlayıcı eğitim programları düzenlenmesi, eğitim
yerinin ve eğitimcilerin belirlenmesi, aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasının
sağlanması, aday memurlarının asaletlerinin onayına ilişkin işlemlerin yapılması, aday memurlar için temel
eğitim ve hazırlayıcı eğitim planlarının hazırlanması ve Devlet Personel Başkanlığı’na gönderilmesi,
 İdari personelin Sosyal Güvenlik Kuruluşlarında geçen hizmetlerinin Emekli Sandığı Hizmetleriyle
birleştirilmesi, idari personelin ücretsiz izin, istifa ve askerlik hizmetleri ile ilgili onaylarının alınması ve
ücretsiz izin ile askerlik hizmetlerinin Emekli Sandığına ödendiğinde bu sürelerinin fiili hizmetten sayılması
işlemlerinin yapılması,
 Mayıs ve Kasım dönemleri itibariyle yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
sonucu belli bir düzeyde başarı sağlayarak, 657 sayılı Kanunun ilgili hükümleri gereği Yabancı Dil
Tazminatı almaya hak kazanan personel hakkında işlemlerin yapılması,
106
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Unvan değişikliği sınavının ilan edilmesi, başvurularının kabul edilmesi, ilgili yönetmeliğe uygun olarak
değerlendirmenin yapılması, sınav evraklarının hazırlanması,
Unvan değişikliği sınavını kazanan personelin atamalarının yapılması, akademik ve idari personelin gizli sicil
raporlarının düzenlenip, değerlendirmesinin ve muhafaza edilmesinin sağlanması (6 yıllık sicil not ortalaması
90 puan ve yukarı olan idari personele kademe ilerlemesinin yapılması), disiplin soruşturmasına esas olmak
üzere istenen sicil durumu ve aldığı cezalar olup olmadığı konusunda soruşturmacı birime gerekli bilginin
verilmesi, soruşturma sonucuna göre verilen cezaların bilgisayar ortamında takip edilmesi ve verilen ceza
durumuna göre gerekli bildirimlerin yapılması,
 Yan Ödeme;657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 nci maddesine dayanılarak yürürlüğe konulan
Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, zam ve tazminat ödemesi yapılacak personelin kadro veya görev unvanları,
sınıfları,dereceleri, sayıları, hizmet yerleri ve bunlara uygun olarak ödenecek zam ve tazminatların
miktarlarını serbest kadrolar esas alınmak suretiyle hazırlanan ve birimler itibari ile dağılımını gösteren
cetveller Personel Dairesi Başkanlığınca ön mali kontrole tabi tutulmak üzere Strateji Geliştirme Dairesi
Başkanlığına gönderilerek vize ettirilir. Vize işlemi bittikten sonra cetvellerin Rektör tarafından onaylanması
hususu anılan Bakanlar Kurulu Kararında belirlenen usul ve esaslara göre birimlere dağılımı yapılır.
 Pasaport; sene başında tüm Emniyet Müdürlüklerine Üniversitemiz imza sirkülerinin gönderilmesi,
Üniversitemizde hususi pasaport almaya hak kazanan personelin pasaport işlemlerinin yapılması,
 5682 sayılı Pasaport Kanunun 14 maddesinin (B) bendinde belirtilen hükmüne göre Üniversitemizde görevli
personelin hususi pasaport işlemleri
Özlük Hakları ve Tahakkuk Biriminin Sunduğu Hizmetler
 Akademik Tayin, İdari Tayin ve Sicil Şube Müdürlüğünden her ay Kurumumuz personeline ait düzenli
olarak gönderilen terfi, kıdem, istirahat onayları, aile bilgileri, yeni atanan personele ve ayrılanlara ait özlük
haklarına ilişkin bilgileri SAY200İ bordro maaş programına veri girişinin yapılması, maaşlarının tahakkuk
ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak.
 Kadro ve unvan değişikliklerinden doğan maaş farklarının tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak.
 Sürekli İşçilerin maaşlarının ve ikramiyelerinin tahakkuk ettirilmesi ve ödenmesini sağlamak. Maaş ve
ikramiye bordrosuna göre aylık sigorta prim bildirgelerinin e-bildirge olarak internet üzerinden girişinin
yapılarak gönderilmesi.
 Sözleşmeli Yabancı Uyruklu personelin vizeler doğrultusunda maaşlarının tahakkuku, ödenmesi ve
sigortalılık işlemlerinin yürütülmesi aylık prim bildirgelerinin süresi içinde SGK bildiriminin
yapılması.Asgari Geçim İndirimi Bordrosunun düzenlenmesi ve tahakkuk ettirilerek ödenmesini sağlamak.
 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre doğum veya ölüm yardımınının tahakkuk ve ödenmesi.
 2547 sayılı kanunun 33 ve 35.maddesine göre yurtdışında öğrenim gören personelin kırtasiye, üniversite
öğrenim giderleri, aylıklarının döviz olarak tahakkukunun yapılarak Merkez Bankası kanalı ile ödemesini
sağlamak ve istifa dolayısıyla işten ayrılanların yurtdışı ödemelerine ilişkin borçlandırma işlemlerinin
yürütülmesini sağlamak.
 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Sağlık Sigortası Kanunu gereğince; Sosyal Güvenlik ve sağlık sigortası primi
ile ilgili tahakkuk ettirilen tutarlara ait Aylık Prim ve Hizmet belgelerinin yasal süresi içinde SGK e- bildirge
yoluyla bildirilmesini sağlamak.
 Memur Sendika Üyelik Aidatlarının maaşlardan kesilmesini sağlamak ve kesinti listelerinin bir nüshasını
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına onaylatarak ilgili Sendikalara gönderilmesini sağlamak.
 Maaşına icra kesintisi gelen personelin ilgili yazışmalarının yapılması (ilgiliye bildirim, Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığına ve İlgili icra dairesine bilgi verilmesi). İcra aylık kesintisinin yapılması
 Askerlik Hizmet borçlanmasının kesintilerinin yapılarak SGK gönderilmesi.
 Her yıl Mayıs ve Kasım aylarında Yabancı dil seviye tespitine göre Yabancı Dil Tazminatı ödeneğine hak
kazanan İdari ve Akademik personelin güncellemesi ve her ay maaşlarla birlikte tahakkuk ettirilip
ödenmesini sağlamak.
107
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Üniversitemiz tüm kampüslerinde bulunan lojmanlarının Milli Emlak Konut tebliğine göre kira tespitini
yapmak ve kira bedellerinin her ay ilgililerin maaşından kesilmesini ve ilgili hesaplara aktarımını sağlamak.
 Üniversitemizden naklen tayin olan personele maaş nakil bildirgesi düzenlemek.
 Döner Sermaye İşletmesinden Maaş ödemelerinde vergi dilimlerini belirlemek için bilgi girişlerini yapmak.
 Personel hareketlerini takip etmek yeni atanan personel için kıstaslı maaş hazırlanması ve ödenmesi.
 Görevden ayrılan personel için kişi borcu çıkarılarak bordrosunun düzenlenmesi, ilgiliye tebliği ve Strateji
Geliştirme Daire Başkanlığına bildiriminin yapılması ve tahsilatının takip edilmesi.
 2914 sayılı Kanunun 11 .maddesi uyarınca Üniversite Yönetim Kurulunca onaylanmış ders programlarına
göre birimlerinden gelen aylık ders ücreti ve Sınav Ücreti belgelerinin kontrollerini, tahakkuk ettirilip
ödemesinin sağlanması.
 Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin her yıl Temmuz ayında Personel Giderleri ile Sosyal Güvenlik
Kurumlarının Devlet Primi Giderleri, Görev Zararları, ve Daire Başkanlığımıza ait Yolluklar,Hizmet
Alımları ile ilgili bütçe teklifini hazırlamak ve e-bütçeye girişini yapılması.
 Bağlı birimlerin ödeneklerini yıl içinde takip etmek, ödenek taleplerini Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına
bildirmek.Yıl sonunda kesin hesap açıklamalarını yapmak.
 Başkanlığımıza ait telefon ve ilan giderlerinin tahakkuku ve ödenmesini sağlamak.
 Başkanlığımıza ait yurtiçi ve sürekli görev yolluğu giderlerinin tahakkuku ve ödenmesi.
 Taşınır Kayıt ve Demirbaş işlemlerinin (alım, zimmet, devir, hurdaya ayrılması v.b)SGB.net üzerinden
gerçekleştirilmesi.Yıl sonunda Sayıştay’a Kesin Hesap ve Sayım Döküm cetvellerinin yollanması.
 Sosyal Güvenlik Kurumundan gelen faturaların ( Kurumumuzdan Emekli olan Akademik ve İdari Personelin
emekli ikramiyeleri ve makam tazminatı) giderlerinin tahakkuku ve ödemesini sağlamak.
 Rektörlük makam personelinin fazla mesai ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesinin sağlanması.
 İkinci Öğretim Fazla mesai ücretlerinin tahakkuku ve ödenmesinin sağlanması ve ödenek takibi.
 SGK Yönetim Giderlerine Katılım Payı ile ilgili 5510 SK.81 maddesinin c bendi kapsamındaki sigortalılara
bağlanan ve bağlanacak aylıklara karşılık olmak üzere bütçeyle verilen S.G.K. Devlet Primi ödeneklerinin
%20 si oranında ek karşılık Tahakkuk ettirmek ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödenmesini sağlamak.
 Dosyalama işlerinin takibi ve düzenlenmesi. Birimin yazışmaları (ilgili makama, ilgili kurumlar)
 Maaşlardan kesilen özel kesintilerin işlenmesi. Gerekli hesaplara aktarılması ve kontrolünün yapılması.
 Her türlü hizmeti, kalite yönetim sistemine uygun olarak yapmak ve devam etmesini sağlamak.
 Kanun ve diğer mevzuat değişikliğini takip etmek, Birim Faaliyet raporunu hazırlamak ve göndermek, Birim
Performans bütçesinin hazırlanması ve e- bütçe ye girişinin yapılması
 Üniversitemizin Prof. Doçent atamalarında görevlendirilen Jüri Üyelerine ücret tahakkuku ve ödemesi.
Hizmetiçi Eğitim Biriminin Sunduğu Hizmetler
 Yıllık Eğitim Programını hazırlamak ve Devlet Personel Başkanlığına göndermek,
 Unvanlara göre Görevde Yükselme Eğitimi El Kitaplarını hazırlamak, mevzuatlarda meydana gelebilecek
değişikliklere göre el kitaplarının güncelliğini sağlamak,
 Görevde Yükselme Eğitim Programını hazırlamak, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek ve eğitimlerden
haberdar olmalarını sağlamak,
 Görevde Yükselme Eğitim Programından birimlerin haberdar olmalarını ve eğitime katılacak personelin
eğitime katılımını sağlamak,
 Görevde Yükselme Eğitim Programına göre eğitimlerin yapılmasını ve koordinasyonunu sağlamak,
 Görevde Yükselme Eğitimi sonrasında personelin sınavlarının yapılmasını sağlamak,
 Temel ve Hazırlayıcı Eğitim ve Sınav Yürütme Komisyonunun kurulmasını sağlamak ve komisyon üyelerine
yazılı olarak tebliğ etmek,
 Aday memurların temel eğitim programını, eğitim yerini, eğitimcilerini belirlemek ve eğitimlerden haberdar
olmalarını sağlamak, eğitimcilere Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanan Temel Eğitim Notları
kitabındaki eğitim konularını iletmek, aday memurların temel eğitime katılmalarını sağlamak,
108
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Temel eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlayarak Temel Eğitim Değerlendirme Formunu
düzenleyerek Devlet Personel Başkanlığına bildirmek,
 Aday memurların Hazırlayıcı Eğitim Programını, eğitim yerini, eğitimcileri belirlemek, eğitimlerden
haberdar olmalarını sağlamak, eğitim konularının hazırlanmasını ve eğitimcilere iletilmesini sağlamak, aday
memurların hazırlayıcı eğitime katılmalarını sağlamak. Hazırlayıcı Eğitim Programını Devlet Personel
Başkanlığına göndermek,
 Hazırlayıcı eğitim sonunda sınavların yapılmasını sağlamak,
 Aday memurların uygulamalı staj eğitimlerinin yapılmasını ve sonuçlandırılmasını takip etmek,
 Birimlerin hizmet içi eğitim taleplerini yerine getirmek ve sonuçlandırmak,
 Hizmet içi Eğitim Şube Müdürlüğüne ait faaliyet raporunu hazırlamak ve gönderilmesini sağlamak,
 Her türlü hizmetin Kalite Yönetim Sistemine uygun olarak ve zamanında
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Muhasebe Birimi
BANKA VE MUHASEBE İŞLEMLERİ: 2013 mali yılı içinde toplam 18.766 adet yevmiye kaydı
yapılarak muhasebe hizmetleri yerine getirilmiştir. Üniversitemiz Muhasebe Birimine ait 45096585-5001 no’lu
ana hesap ve buna ilişkin vadeli hesaplarımızın bankadan alınan günlük ekstreye uygun olarak say2000i
sisteminde muhasebe kayıtları oluşturulmuştur. Vadeli hesaplarımızın ve devlet tahvillerinin aylık faiz
oranlarının takip edilerek ilgili banka yazışmaları yapılmıştır. Yönetmelikte belirtilen süreler içerisinde ay sonu
kapanış işlemleri yapılıp Merkeze gönderilmiştir. Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’a gönderilmesi gereken Yönetim
Dönemi Hesabına ilişkin belgelerin hazırlanarak istenilen süreler içerisinde ilgili Kuruma gönderilmiştir.
Üniversitemiz Kesin Hesabına ilişkin olarak çıkartılması gereken belge ve raporlar kanun ve yönetmeliklere
uygun olarak hazırlanmış ve ilgili Kuruma gönderilmiştir. Hazineden yapılacak olan haftalık ve aylık nakit
talepleri internet üzerinden belirtilen süreler içerisinde yapılmış ve nakit işlemleri takip edilmiştir. Katkı payı
gelirlerinin ilgili harcama birimlerine gelir kayıtları yapılmıştır.
Üniversitemize ait gelirlerin, gelir kayıtları say2000i sisteminde hesaplara alınmış, gelirlerin takibi
yapılmış ve ilgili banka raporları oluşturularak üst makama sunulmuştur. İlgili yönetmeliklerde belirtilen esaslara
uygun olarak Muhasebe Birimi yılsonu hesap kapatma işlemlerine ilişkin gerekli kontroller yapılarak muhasebe
kayıtları oluşturulmuştur. Personellere, harcama yetkilisi mutemetlerine, bütçe içi ve bütçe dışından yapılan tüm
avanslar ve verilen krediler Say2000i sisteminden takip edilerek mahsup işlemleri yapılmıştır. Muhasebe
Yetkilisi Mutemetlerinin tahsilatlarına ilişkin kayıt ve işlemler kontrol edilmiş, takipleri yapılmıştır.
Üniversitemiz birimleri tarafından yapılan satın alma vb. ödemeler gerçekleştirilmiştir.
Üniversitemiz personeline ait maaş, ek ders, sosyal yardım ödemeleri, fazla mesai vb. gibi özlük
ödemelerine ilişkin işlemler gerçekleştirilmiştir. 2012 yılından devreden nafaka sayısı 3 olup 2013 yılında açılan
nafaka sayısı ise 2’dir. 2014 yılına devreden nafaka sayısı 3’tür. 2012 yılından devreden icra sayısı 23, 2013
yılında açılan icra sayısı 42’dir. 2014 yılına devreden icra sayısı ise 21’dir. 2012 yılından devam eden 101 adet
kişi borcu dosyası ve 2013 yılında toplam 200 adet kişi borcu dosyası açılmıştır. Bu dosyalardan 231 adedi
kapatılmıştır.2489 sayılı Kefalet Kanunu gereğince 2012 yılından devreden 59 kişi ve 2013 yılında kefalet aidatı
kesilmeye başlayan 18 kişiyle beraber toplam 77 kişiden kefalet aidatları aylık olarak kesilerek kefalet sandığına
gönderilmiştir. 2013 yılında kefalet aidatından ayrılan 23 kişi bulunmaktadır. 2013 yılı içerisinde kişilerden
kesilen kefalet aidatları 4 dönem olmak üzere 3’er aylık bordrolar şeklinde kefalet sandığı başkanlığına
gönderilmiştir. Muhasebe birimimize ait veznede tüm nakdi işlemlere ve teminat mektuplarına ait tahsilat ve iade
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
2013 YILI TÜBİTAK PROJELERİ: 2012 yılından devam eden 12 adet TÜBİTAK projesi
bulunmaktadır.2013 yılında 5 adet TÜBİTAK projesi açılmış olup 4 adet TÜBİTAK projesi ise yıl içerisinde
sonuçlanmış ve kapatılmıştır. Yıl içerisinde toplam 17 adet TÜBİTAK Projesi işlem görmüştür.
2013 YILI BAP PROJELERİ: 2012 yılından 2013 yılına devreden 72 adet (Lisansüstü Öğrenim ve
Araştırma Projesi, Altyapı Projesi ve Bağımsız Araştırma Projesi) proje bulunmaktadır. 2013 yılında açılan 38
adet Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 28 adet Altyapı Projesi, 25 adet Bağımsız Araştırma Projeleri ile
ayrıca 80 adet Yurtdışı Kongre Desteği Projesi ve 11 adet Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesi olmak
109
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
üzere toplam 182 adet proje Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünce desteklenmiştir. 2013 yılında
kapatılan 50 adet (Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, Altyapı Projesi ve Bağımsız Araştırma Projesi)
proje tamamlanmıştır.
2013 YILI MEVLANA PROJELERİ: 1 adet Mevlana Projesi açılmıştır. 2013 Yılı Gençlik ve Spor
Bakanlığı Sosyal Dahil Etme Projesi: 2013 yılının sonlarında açılan 1 adet Gençlik ve Spor Bakanlığı’nca
desteklenen ‘Düşten Gerçeğe’ isimli Sosyal Dahil Etme Projesi bulunmaktadır.
2013 YILI BAKKA PROJELERİ: 2013 yılında 1 adet ‘TR81 Düzey 2. Bölge Ekonomik Yapısı ve
Rekabet Gücünün Girdi-Çıktı Modeli ile Analizi’ adlı Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Projesi açılmıştır.
2013 YILI AB HİBE PROJESİ: 2012 yılından devreden 2 adet Avrupa Birliği Hibe Projesi
bulunmaktadır.2013 yılında açılan AB Hibe proje sayısı ise 1’dir. Yıl içerisinde toplam 3 adet AB Hibe Projesi
işlem görmüştür.
2013 YILI FARABİ PROJESİ: 2013 yılında 1 adet Farabi Projesi kapatılmış olup yıl içerisinde 1 adet
Farabi Projesi açılmıştır.
Tablo 70- Diğer Kurumlar Adına Yapılan Tahsilatlar (2013 Yılı)
VERGİ
TL
SOSYAL GÜVENLİK
Gelir Vergisi
6.051.218,18
Pirim ( Memur ve İşçiden Kesilen )
Katma Değer Vergisi
1.960.459,91
Pirim Borcu ( Mütahhitlerden Kesilen )
Damga Vergisi
Vergi Borcu Tahsilatı
TOPLAM
944.922,10
Kefalet Aidatı
782.955.66
Sendika Aidatı
9.739.555,85
TOPLAM
TL
19.513.271,94
181.038,36
6.505.11
124.720.91
19.825.536,32
Stratejik Planlama Birimi
 Akademik Faaliyet Raporunda kullanılmak üzere istenen “2012 yılı Bütçe Gerçekleştirmeleri ve Öğrenci
Maliyetleri” bilgileri hazırlanarak Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.( 8 Ocak 2013)
 Üniversitemizin geçmiş yıllar Performans Programları ile Faaliyet Raporları ve 2013-2017 Stratejik Planı,
elektronik posta ile “Kalkınma Bakanlığı Kamuda Stratejik Yönetim Dairesi Başkanlığına”, kurumsal
sayfamızda yayımlanmak üzere gönderilmiştir. (10 Ocak 2013)
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan Üniversitemiz
“2013-2017 yılları ikinci beş yıllık Stratejik Planı”, Kalkınma Bakanlığına gönderilmiş, Üniversitemizin ve
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının resmi web sitesinde yayımlanmıştır.( 15 Ocak 2013)
 Avrupa Üniversiteler Birliği tarafından gönderilen “ERA (Avrupa Araştırma Alanı) Önceliklerinin Durumu
Anketinin” Başkanlığımızla ilgili bölümleri doldurularak gönderilmiştir.( 17 Ocak 2013)
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 41. Maddesi gereğince her yıl hazırlanan idare
faaliyet raporu için harcama birimlerinden 2012 yılına ait faaliyetlerini içeren “Birim Faaliyet Raporları”
istenmiştir.( 24 Ocak 2013)
 Başkanlığımız Birim Faaliyet Raporunda değerlendirilmek üzere “Stratejik Yönetim ve Planlama Birimi
2012 yılı faaliyetleri” hazırlanarak Başkanlığa gönderilmiştir. (8 Şubat 2013)
 2013 yılı Performans Programının Stratejik Planımızda faaliyetlere yönelik belirlenen sorumlu birimlerimizin
faaliyet seçimlerinde, seçilen faaliyetlerin maliyetlendirilmesinde ve bunların 2013 mali yılı Bütçe kaynakları
ile ilişkilendirilmesinde uyumsuzlukların olduğu tespit edilmiş ve belirtilen kriterler doğrultusunda “2013
Yılı Performans Programı revize” edilmiştir. (13 Mart 2013)
 Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığının gönderdiği “Stratejik Plan Dış Etkileşen Anketi” biri üst yönetici
ve biri de Strateji Geliştirme Daire Başkanı tarafından doldurularak gönderilmiştir.( 15 Mart 2013)
 Uludağ Üniversitesi “Dış Paydaş Anketi” doldurularak gönderilmiştir.( 28 Nisan 2013)
 “Kamu İhale Kurumu mevzuatında yapılan değişiklik” uyarınca tüm harcama birimlerimize, yaptıkları
ihalelerde değişiklikleri dikkate almaları ve uygulamalarını yayımlanan yönetmeliklere uygun olarak
gerçekleştirmeleri hususunda yazı gönderilmiştir. (10 Mayıs 2013)
 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 41. Maddesi ile Kamu İdarelerince Hazırlanacak
Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Üniversitemiz “2012 Yılı İdare Faaliyet
110
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu















Raporu” hazırlama çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemizin resmi web sitesinde yayımlanmış ayrıca,
Maliye Bakanlığı, Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sayıştay Bakanlığına
raporun birer örneği gönderilmiştir.(10 Mayıs 2013)
Üniversitemiz “İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi” Stratejisinin hazırlanması amacına yönelik
olarak Genel Sekreterlikçe istenen personellerimiz ve görev tanımları ile ilgili veriler hazırlanarak
gönderilmiştir.( 24 Mayıs 2013)
“Reyyan Engelliler ve Yoksullara Ulaşım ve Dayanışma Derneği’nin” resmi yazı ile istediği Üniversitemizin
isim değişikliği ve Zonguldak Sağlık Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü açıldığına dair
bilgi kendilerine resmi yazıyla verilmiştir.( 18 Haziran 2013)
Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Özel Bütçe Hesapları ve Döner Sermaye İşletmesi Bütçesi Hesapları üzerinde
Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimler sonucunda oluşturulan “Sayıştay Başkanlığı Taslak
Denetim Raporu hakkında görüş ve cevaplarımız” tüm maddelerini kapsayacak şekilde hazırlanarak
gönderilmiştir. ( 18 Haziran 2013)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereği Üniversitemiz 2014 yılı
Performans Programı çalışmalarına başlanmış olup, tüm harcama birimlerinden “2014 Yılı Birim Performans
Programı” hazırlanması ve Başkanlığımıza gönderilmesi istenmiştir.( 21 Haziran 2013)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9 uncu maddesi gereği hazırlanmış ve revize
edilmiş olan “2013 Yılı İdare Performans Programı” Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğüne gönderilmiştir.( 24 Haziran 2013)
“Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)” tarafından hazırlanan “Bölge Planı Taslağı” hakkındaki
Üniversitemizin görüş ve önerilerinin belirtildiği rapor hazırlanarak gönderilmiştir. ( 28 Haziran 2013)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30 uncu maddesi gereğince hazırlanacak olan
“2013 Mali Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu” kapsamında değerlendirilmek üzere, OcakHaziran 2013 döneminde yürütülen önemli faaliyet ve yatırım projeleri, bunlar için yapılan harcamalar ve
gelinen aşama ile gerçekleşme durumuna ilişkin bilgiler; Temmuz-Aralık 2013 döneminde yürütülecek
önemli faaliyetler ve yatırım projeleri ile bunlar için yapılması planlanan harcamalara ilişkin bilgileri ilgili
harcama birimlerinden istenmiştir. ( 8 Temmuz 2013)
Üniversitemizin, “2014-2015-2016 dönemine ait bütçe teklifi ve 2014 Mali Yılı Performans Programı” ebütçe sistemi üzerinden bilgi giriş işlemleri yapılmış olduğuna dair yazı ve ekinde 2014 Mali Yılı Performans
Programı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.( 15 Temmuz 2013)
Üniversitemizin, 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler
ve hedefler ile faaliyetler konusunda, format tablolara göre hazırlanan “2013 Yılı Kurumsal Mali Durum ve
Beklentiler Raporu” üniversitemizin internet sayfasında yayımlanmış ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali
Kontrol Genel Müdürlüğüne gönderilmiştir.(7 Ağustos 2013)
Üniversitemiz birimlerinde meydana gelen görev değişiklikleri nedeniyle, “Stratejik Planlama Kurulu”
Rektörlük oluru ile değiştirilmiş ve ilgililere gerekli yazılar yollanmıştır.(Değişiklikler; Prof. Dr. Orhan
Uzun, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Prof. Dr. Şükrü Oğuz Özdamar, Prof. Dr. Selçuk Oruç, Prof. Dr.
Güray Uyar, Hüseyin Onan, Öğrenci Temsilcisi Samet Memişoğlu, Stratejik Planlama Kurulunda
görevlendirilmiştir. Veli Eliçora, üyeliği sona ermiştir.) (27-28 Ağustos 2013)
“Sayılarla BEÜ” isimli çalışmanın hazırlanması işiyle ilgili olarak birimimiz görevlendirilmiş ve bu
çalışmada kullanılmak üzere ilgili birimlere yazı yazılarak veriler istenmiştir. (25 Eylül 2013)
“Veri Merkezi” oluşturulması ile ilgili olarak birimimiz görevlendirilmiş ve bununla ilgili çalışmalara
başlanmıştır.(Eylül 2013)
“Sayılarla BEÜ Eylül, Ekim, Kasım ayı” çalışmaları, ilgili veriler birimlerden alınarak hazırlanmış ve
Üniversitemiz web sayfasında yayımlanmıştır. (Ekim-Kasım-Aralık 2013)
“İl Sosyo-Ekonomik Gelişme Raporu” Merkezi yatırım faaliyetlerinin il bazında incelenmesi, koordinasyonu
sağlanması ve illerin değişim ve gelişimlerinin tespit edilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı’nca başlatılan
raporlama çalışmasına istinaden Zonguldak Valiliği’nce gönderilen İl Sosyo-Ekonomik Gelişme Raporu
hazırlanarak Valiliğe gönderilmiştir.( 15.11.2013)
“Kalkınma Yardımları” Türkiye İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı tarafından, kalkınma
yardımlarının envanterinin tutulması, Ülkemizin dış yardım planlamasının daha sağlıklı yapılması ve diğer
111
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
yandan uluslararası kamuoyunda Ülkemizin çalışmalarının duyulması amacıyla istenen 2013 yılına ait
kalkınma verileriyle ilgili olarak Ajansa yazı yazılmış ve Üniversitemiz tarafından herhangi bir kalkınma
yardımı yapılmadığı bildirilmiştir.(25.11.2013)
 “iş Sağlığı ve Güvenliği” Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından gönderilen “Risk
Değerlendirmesi Kontrol Listesi” doldurularak Genel Sekreterliğe gönderilmiştir.(26.12.2013)
Bütçe Birimi
Ayrıntılı Finansman Programının Hazırlanması: Harcama birimlerinin 2013 yılı ödenekleri tespit edilerek
hazırlanan “Ayrıntılı Finansman Programı” Maliye Bakanlığının oluruyla yürürlüğe girmiş Birimlerin bir yıllık
ödenekleri aylık bazda belirlenmiştir.(Ocak 2013)
Yatırım Detay Programının Konsolidasyonu: Yatırım programının uygulanması, koordinasyonu ve izlenmesine
dair Bakanlar Kurulu Kararının toplu projeler ve toplulaştırılmış projeler başlığı uyarınca, İdari ve Mali İşler,
Yapı İşleri, Hastane ve Diş Hekimliği Merkezine yazılan yazı ile 2012 yılı Detay Programlarını hazırlamaları
istenmiştir. Gelen raporlar konsolide edilmiştir.(Ocak 2013)
Yatırım İzleme ve Değerlendirme Raporunun Hazırlanması: Üniversitemiz 2012 yılı Yatırım Programı izleme ve
Değerlendirme Raporuna esas teşkil etmek üzere, 2012 yılı Yatırım Programında yer alan projeler ve yıl içinde
gerçekleştirilen mal alımı, hizmet alımı ve yapım işleri için açıklamalar ile yatırımlarla ilgili ihtiyaç, sorun
veönerileri kapsayan raporun hazırlanması için İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi işlem, Kütüphane, Merkezi
Laboratuvar ve BAP’a yazı yazılmıştır. (Ocak 2013)
Kesin Hesap İzahlarının Kontrolü ve Konsolidesi: Üniversitemiz 2012 Mali Yılı Kesin Hesabının hazırlanmasına
dayanak teşkil etmek üzere 2012 yılında tüm tertiplerden yapılmış olan giderlere ilişkin izahlarla ilgili olarak
tüm harcama birimlerine yazı gönderilmiştir.(Ocak 2013)
Taşıt Alım İzni: Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (T) cetvelinde belirtilen taşıtlarla ilgili 2013 yılı Yatırım
Programımızda yer alan taşıtların alınması için, Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun mali kontrole ilişkin
hükümleri uyarınca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı yazılarak izi istenmiştir.(Ocak 2013)
Temsil ve Tanıtma Giderleri İzninin Alınması: 18/01/2007 tarih ve 26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
2007/3 no’lu Başbakanlık Tasarruf tedbirleri Genelgesi gereğince, Üniversitemizde yapılan temsil, tören,
konferans, seminer vb. faaliyetlerde katkıları olanlar ve Üniversitemize yurtiçinden ve yurtdışından davet edilen
misafirlerin ağırlanması ile ilgili giderlerin karşılanması, yılbaşı ve bayram dönemlerinde Rektörlük Makamınca
gönderilecek tebrik, telgraf vb. posta hizmetlerine ilişkin kağıt, baskı, posta vb. masrafların karşılanması,
emekliye ayrılan akademik ve idari personele verilen şilt ve plaketlerin giderlerinin karşılanması maksadı ile
Başbakanlıktan alınacak izinle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına yazı yazılmıştır.(Ocak 2013)
Yatırım İzleme Raporlarının Hazırlanması: Üçer aylık dönemler halinde Yatırım Programının uygulanması,
koordinasyonu ve izlenmesine dair Bakanlar Kurulu Kararı gereğince, İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi
işlem, Kütüphane, Bilim ve teknoloji Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile BAP’a yazılan yazı
ile (06) Sermaye Giderleri tertibinden 2012 yılında yapılan yatırım harcamalarını kapsayan “2012 Yılı Yatırım
Harcamaları Dönem Gerçekleşme Raporunun” hazırlanması istenmiş; yatırımlarla ilgili veriler İKİS (İl
Koordinasyon İzleme Sistemi)’e girilmiş; hazırlanan 2012 yılı Yatırım Projeleri İzleme Raporu, 2012 yılı
Yatırımcı Kuruluş Dönem Raporu ve 2013 yılı Yatırım projeleri Çalışma ve İş Programı Zonguldak Valiliği İl
Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğüne gönderilmiştir. (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim 2013)
Ödenek Gönderme İşlemlerinin Yapılması: 2013 yılı ayrıntılı Finansman Programı, Kurumumuzun teklifi ve
Maliye Bakanlığı’nın onayıyla yürürlüğe girmiş, I. Üç ay için öngörülen serbest ödenekler ve 12 aylık ödenek
dağılımını gösterir cetveller tüm harcama birimlerine gönderilmiştir.(Şubat 2013)
Cari Bütçe Teklifinin Hazırlanması: 2014-2016 Mali Yılları Cari Bütçe Teklifleri verilen ödenek tavanları
dâhilinde E-Bütçe sistemine girişlerinin yapılması ve Bütçe Teklif Dosyalarının hazırlanması için harcama
birimlerine yazı yazılmıştır.(Haziran 2013)
112
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Yatırım Bütçe Teklifinin Hazırlanması: 2014-2016 Mali Yılları Yatırım Bütçe Teklifleri, ödenek tavanları ve
gerçek ihtiyaca göre olmak üzere sektörler (Eğitim-Sağlık-Spor-Teknolojik Araştırma) bazında hazırlanarak
gönderilmesi için İdari ve mali İşler, Yapı İşleri, Bilgi işlem, Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi,
Bilim ve teknoloji Merkezi, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile BAP’a yazı yazılmıştır.(Haziran 2013)
Performans Programının Hazırlanması: 2014 yılı Performans Programı hazırlık koordinasyonu, Planlama Birimi
ile birlikte yürütülerek Harcama birimlerine yazı yazılmış, birimlerin faaliyet maliyetleri ve genel yönetim
giderlerini E-Bütçe sistemine girmeleri sağlanmış, girilen verilerin Konsolidesi yapılarak 2014 yılı Performans
Programının taslak hali oluşturulmuştur.
Ekleme, Aktarma, Finansman Fazlası Ödenek Kaydı: Harcama Birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda yaptıkları
ek ödenek talepleri Rektörlük oluru ile ödenek ekleme-aktarma yapılarak, finansman fazlası ödenek kaydı
yapılarak karşılanmaktadır. (2013)
Öğrenci Katkı Paylarının Takibi ve II. Öğretim Giderlerinin Takibi: II. öğretim gelirleri bahar ve güz dönemleri
okul dönem payları dağılımları yapılmış ve birimlere yazıyla bildirilmiştir.(Mart-Kasım 2013)
22D/ 22F Doğrudan Temin Alımlarının Takibi ve Konsolidesi: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62.
Maddesinin (ı) bendine göre limit aşımının izlenmesi açısından üniversitemiz 2013 yılı bütçesinden 4734 sayılı
Kamu İhale Kanununnun 21-f ve 22-d maddelerine göre yapılan harcamaların, aylık olarak giderin yapıldığı ayı
takip eden ayın ilk haftasında tertip ayrımına bakılmaksızın gönderilmesi istenmiş ve tüm harcama birimlerine
yazı yazılmıştır.(Nisan 2013)
İç Kontrol Birimi
1- Ön mali kontrol yapılmak üzere gönderilen 5 adet İhale dosyasına uygun görüş verildi.
2- Üniversitemiz harcama birimlerince mali mevzuat hükümlerinde tereddüde düşülen konular için 8 adet görüş
yazısı başvurusu yapıldı, bu yazılara görüş yazısı verildi. Ayrıca Başkanlığımızca mali mevzuat
hükümlerinde tereddüde düşülen konular için; Maliye Bakanlığından 3 tane görüş istemi talebinde bulunuldu.
3- Üniversitemizde görev yapmakta olan personele 2013 yılında verilecek zam ve tazminatların belirlenmesine
ilişkin hazırlanan cetveller ön mali kontrole tabi tutuldu.
4- Harcama birimleri tarafından düzenlenen ödenek gönderme belgeleri ve Başkanlığımız tarafından yapılan
aktarma işlemleri için düzenlenen ödenek gönderme belgelerinin ön mali kontrol işlemi gerçekleştirildi.
5- Personel Daire Başkanlığı tarafından kontrol edilmek üzere gönderilen; kadro dağılım cetvelleri, Kadro
İhdas, Serbest Bırakma ve Kadro Değişikliği cetvellerinin ön mali kontrol işlemi gerçekleştirildi.
7- SGB.net sisteminin Üniversitemiz tüm harcama birimlerinde etkin kullanımını sağlamak için harcama
yönetim sisteminde; yetkilendirmeler, tanımlamalar, aktarmalar (haftalık)
ve kullanıcılara yönelik
bilgilendirmeler ve personel yönetim sisteminde; yetkilendirmeler, tanımlamalar ve kullanıcılara yönelik
bilgilendirmeler yapıldı.
8- Üniversitemiz de KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin (TKYS) kullanımına yönelik yapılan çalışmalar:
 Üniversitemiz ile Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü arasında imzalan protokolle KBS
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine (TKYS) 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren geçildi.
 KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) Modülü sisteminin Üniversitemiz tüm harcama
birimlerinde etkin kullanımını sağlamak için;
9- 01 Ocak 2013 tarihinden itibaren tüm harcama birimlerince KBS sistemine aktarılan taşınırların Envanter
girişleri hatasız bir şekilde yapılması için gerekli bilgilendirmeler ve kontroller yapıldı.
10- Taşınır kayıt kontrol yetkililerine; 08/01/2013, 02/04/2013, 08/07 2013 tarihlerinde eğitimler verildi.
11- Üniversitemiz KBS Strateji Geliştirme Yetkilisi olarak; harcama birimlerimizin talepleri doğrultusunda
taşınırlara ait detay kod açma ve tanımlamalar yapıldı.
12- Üniversitemiz 2013 yılı taşınırlarının konsolide işlemlerini hatasız yapılabilmesi için belli dönemlerde
harcama birimleri ile hesap mutabakatları yapıldı.
13- Mevcut talepler doğrultusunda 22 tane harcama birimimizin taşınırlarına ait barkod yazdırma işlemleri
gerçekleştirildi.
113
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
14- Kütüphane materyallerinin KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemine aktarılması işlemlerinin
gerçekleştirilebilmesi için 30 Eylül 2013 tarihli yazı ile çalışmalara başlandı.
15- Üniversitemiz taşınır konsolide görevlisi olarak; 2012 yılına ait taşınırlar konsolide edilerek ilgili cetveller
Sayıştay Başkanlığına gönderildi.
16- Üniversitemizin Devlet Teşkilat Veri Tabanı (DTVT) görevlisi olarak yapılan işlemler.
 Üniversitemiz tüm birimlerine ait yeni haberleşme kodları “kamu.basbakanlik.gov.tr.” adresine
yüklenerek 01.01.2013 tarihinden itibaren kullanıma açıldı.
 2013 yılında yeni açılan 9 birim için yeni “haberleşme kodu” sistem üzerinden alındı.
17- Harcama Yetkilisinin görevlendirmesi ile 01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arasında yapılan 10 (on) adet
ihalede ihale komisyon üyeliği görevi yapıldı.
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Başkanlığımız, öğrenci ile ilgili tüm bilgileri, kişisel dosyalarını oluşturma, gerekli yazışmaları yapma
ve öğrenciye verilecek belgeleri hazırlayıp onaylama; öğrenciler ile ilgili yapılması gereken yenilik ve
değişiklikler için Rektörlük Makamına öneride bulunma ve Rektörlük Makamınca uygun görülen kararları
uygulama yetkisi bulunmakta ve aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır.
 ÖSYM sınavı ile Üniversitemizi kazanan öğrencilere ait bilgilerin FTP server’dan alınarak öğrenci
otomasyonuna aktarılması, öğrencilerin kayıtlanmalarıyla ilgili hazırlıkların yapılması,
 Belirlenen öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin öğrenci bilgi sistemine aktarılmasının sağlanması ve
duyurulması, %10’a giren öğrencilerin ödedikleri fazla ücretin iadesi işlemleri için gerekli belgelerin ilgili
 birimlere gönderilmesi, sehven yatırılan öğrenci katkı payı/öğrenim ücretlerinin iadesi
 Yaz okulu ders ücretlerinin hesaplanması, açılması planlanan derslerin ilan edilmesi, yatay geçiş başvuru
koşulları ve kontenjanlarının web sayfasından ilan edilmesi.
 Yabancı uyruklu öğrenci kontenjanları ve başvuru tarihlerinin ilan edilmesi ve başvuruların alınması, yabancı
uyruklu öğrencilere ilgili makama verilmek üzere belge, ikamet tezkeresi ve İngilizce öğrenci belgesi
düzenlenmesi, TCS, YÖS, YÇS, ile burslu öğrenciler ve kültürel antlaşmalar ile Üniversitemize yerleştirilen
yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi, Devlet bursu alan yabancı uyruklu öğrencilerin
dönem sonu itibariyle transkriptlerinin YÖK’e gönderilmesi
 Öğrenci kimliklerinin yapılması ve dağıtımının yapılması, Transkript verilmesi (isteğe bağlı), belgelerin
onaylanması, (ASLI GİBİDİR) işleminin yapılması, soğuk mühür yapılması (diploma, diploma eki)
 Dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda Üniversitemizi kazanan öğrencilerin kayıtlanmalarıyla ilgili
hazırlıkların yapılması, Ek kontenjanla Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtlarının kabul edilmesi,
Program değişikliği nedeniyle YÖK tarafından Üniversitemize yerleştirilen öğrencilerin kayıtları
 Disiplin cezaları, nüfus ve ikamet değişikliklerinin otomasyona aktarılması, YÖS müracaatlarının ve
kayıtların kabulü, Not Girişleri ve Kayıt Yenilemeler aşamasında Fakülte/Yüksekokul Öğrenci İşleri ve
Öğretim Elemanlarından kaynaklanan sorunları çözmek, tüm Fakülte ve Yüksekokulların Öğretim Üyelerinin
not girişleri sırasında yanlış veya eksik işlenen notlarının manüel olarak Otomasyon sistemine girilmesi, yılda
bir kereye mahsus olarak yapılan Eğitim Planlarını değişikliklerinin otomasyon sisteminde kontrol.
 Socrates-Erasmus, Mevlana ve Farabi Programı ile başka Üniversitelerden ders alan öğrencilerin ders
kayıtları ve notlarının işlenmesi, dikey geçiş öğrencilerinin İntibak programlarının girilmesi.
 Diplomaların basılması, Diploma eklerinin basılması, Sağlık Bakanlığınca tescil işlemleri yapılması gereken
diplomaların Sağlık Bakanlığına gönderilmesi, mezuniyet ve kayıt silme kararlarının öğrenci otomasyonuna
aktarılması, gerekli yazışmaların yapılması.
114
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe bağlı bölümler ve
merkezlerin Bütçe İşlemleri, Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulların Demirbaş,
Bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat ihtiyaçlarının ödenekler dahilinde satınalma işlemleri ile makineteçhizatın bakım onarımı, Rektörlüğe ait mal ve hizmet alımları, tahakkuk, taşınır işlemleri, genel hizmetler, sivil
savunma, genel evrak ve arşiv hizmetlerini yerine getirmiştir.
Bütçe ve Tahakkuk Birimi
 Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı Bölümler, Fen Bilimleri
Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin bütçelerinin hazırlanması, bütçelerinin yıl içinde takibi ve yıl
bitiminde kesin hesap açıklamalarının hazırlanması,
 Rektörlük, Genel Sekreterlik ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı personelinin yolluk ödemeleri,
 Merkez kampüs elektrik ödemeleri, Elektrik ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin hazırlanması, takibi
ve yazışmalarının yapılması. Merkez kampüs, Kütüphane ve Rektörlük ek bina su ödemeleri,
 Rektörlük, Genel Sekreterlik, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı telefon ödemeleri, Merkez kampüs santral
telefon ödemeleri, telefon abonelik işlemlerinin yapılması, telefon ödemeleri ile ilgili özel kesinti listelerinin
hazırlanması, takibi ve yazışmalarının yapılması,
 Rektörlük, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının makine-teçhizat ihtiyaçlarına yönelik
makine-teçhizat detay programının hazırlanması ve revize işlemi,
 Başkanlığın yıllık faaliyet raporunun hazırlanarak, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmesi,
 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı (ÖYP) ile ilgili yazışmaları ve ÖYP ödenek harcama takibini
gerçekleştirmek.
Satınalma Birimi
 Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Rektörlüğe Bağlı
Bölümler, Fen Bilimleri Merkezleri ve Sosyal Bilimler Merkezlerinin, demirbaş, bilgisayar, makine-teçhizat,
yazılım, kırtasiye, temizlik malzemesi ve benzeri ile diğer mal ve hizmet ihtiyaçlarını karşılamak için, gerekli
ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının demirbaş, bilgisayar, yazılım ve makine-teçhizat
ihtiyaçlarını karşılamak için ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 Rektörlük, Genel Sekreterlik, Daire Başkanlıkları ile Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek
Yüksekokullarının jeneratör, Rektörlük asansörünün ve merkez kampus santralinin bakım ve onarımlarının
yapılması, bilgisayar, yazıcı ve diğer makine teçhizatın bakımı ve tamirinin yaptırılması,
 Merkez kampüsün kalorifer yakıtı ihtiyacını karşılamak için gerekli ihale ve satınalma işlemlerini yapmak,
 Rektörlüğe bağlı hizmet araçlarının bakım-onarımının yaptırılması, araçların muayene ve sigorta işlemleri ile
akaryakıt alımlarının ihale işlemlerinin yapılması,
 Üniversitemiz kamulaştırma işlemlerini yapmak, ödemelerine ilişkin tahakkuklarını düzenlemek,
 Üniversitemizce yapılacak hurda satışlarına ilişkin satış ihalelerini yapmak,
 Üniversitemizin ihtiyacı bulunan (Microsoft yazılımlarının yıllık site anlaşması gibi) lisans anlaşmalarının
yapılması ve ödeme işlemlerinin yapılması,
 Üniversitemiz Merkez Kampus ile bağlı birimleri için temizlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 Üniversitemiz Merkez Kampus ile bağlı birimleri için özel güvenlik hizmeti alımı ihalesini yapmak,
 Üniversitemiz Rektörlük kadrosundaki güvenlik personeli için giyim kuşam malzemesi alım işlemleri,
 Üniversitemiz Merkez Kampus, Fakülte, Enstitü ve Yüksekokulları ile bağlı birimlerde çalışan temizlik
personeline giyim kuşam alım işlemleri,
 Rektörlük temsil tanıtma giderleri için harcama işlemleri,
 Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı ile ilgili satınalma işlemlerini yapmak.
115
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Taşınır Kayıt Kontrol Birimi
 Rektörlük ve bağlı birimlerine hizmet veren ambarın stok takibi ile sevk ve idaresini kontrol etmek.
 Rektörlük ve bağlı birimlerin talepleri doğrultusunda, alımı yapılan malzemelerin taşınır giriş işlemlerini
yaparak birimlerin taleplerini karşılamak ve stoklara alınan taşınırların muhafaza ve kontrollerini düzenli bir
şekilde takip etmek.
 Rektörlük ve bağlı birimlerin demirbaş, kırtasiye ve temizlik malzemesi gibi ihtiyaçlarını, birimlerin talepleri
doğrultusunda karşılamak ve muhasebe işlem fişlerini düzenleyerek muhasebe birimine göndermek.
 Rektörlük ve bağlı birimlerin ihtiyacı olan ve stoklarda olmayan taşınırların (demirbaş, sarf, kırtasiye,
temizlik, akaryakıt, pul, vs..) temin edilmesi için talep listesi hazırlanarak satın alma birimine göndermek.
 İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Rektörlüğe bağlı birimlere (Merkezler ve Bölümler) verilen makine
teçhizat ve dayanıklı taşınırların kayıtlarını tutmak; Yılsonu hesaplarını hazırlayıp muhasebe birimine
göndermek ve muhasebe hesabıyla tutarlı olup olmadığını kontrol etmek.
 Daire Başkanlıkları, Fakülte, Enstitüsü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarına verilen taşınırların
muhasebe hesaplarını hazırlayıp ilgili birimlerin hesaplarına aktarılmak üzere muhasebe birimine göndermek.
 Ekonomik ömrünü tamamlayıp kullanılamayacak durumda olan makine teçhizat ve dayanıklı taşınırların,
hurdaya ayrılması için gerekli belgeleri ve tutanakları düzenleyerek kayıtlarından düşümünü yapmak.
 Temizlik personeli için her yıl giyim yardımı listesi hazırlayıp, satın alma birimine talebini yapmak.
 İhale sonrası malzemeleri firmadan teslim alarak, muayene kabul komisyonu tarafından incelemesini
sağlamak. Komisyonun uygunluk raporunu alındıktan sonra birimlerin malzemelerini okullara göndermek.
Ayrıca Rektörlük ve bağlı birimlerde çalışan personelin giyim yardımlarını teslim etmek.
 Araçlara alınan akaryakıtların takibini yapmak ve yıl sonu itibariyle araçların taşıt kullanım bilgilerini
Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek.
 Araçların yakıt sarfiyatını takip ve kontrol etmek ve her ay sonu yapılan sarfiyat için fatura karşılığında
taşınır işlem fişini düzenleyip, bir nüshasını satın alma servisine, bir nüshasını ise harcama fişleri ile birlikte
araç akaryakıt takip dosyasında muhafaza etmek.
 Araçların taşıt kullanım bilgilerini, her araç için düzenlenecek olan 5 ve 8 nolu formları ( 5 nolu form aracın
yıl içinde her ay itibariyle yaptığı km ve 8 nolu form aracın yıl içinde yaptığı kazalar) her yıl 15 Şubat
tarihine kadar Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığına bildirmek.
 Merkez kampus kalorifer yakıtının teslim alımı, numunelerinin alımı, analizinin yaptırılması,
 Üniversitemiz merkez kampüsün ısıtılmasında kullanılan kalorifer yakıtının, yıllık tüketim miktarını
belirleyip talep yazısını satın alma birimine yazmak. İhale sürecinden sonra şartnamede belirtilen sözleşme
gereği ihtiyaca göre firmaya sipariş yazılarını yazıp belirtilen süre içersinde teslim alma işlemini sağlıklı ve
güvenli bir şekilde gerekli kontrollerin yapılmasıyla gerçekleştirmek.
 Yakıtın teslim alımında öncelikle tankların kapaklarının ve boşaltma vana kapaklarının mühürlü olup
olmadığını kontrol ettikten sonra tankın her gözünden belirli miktarda alınan yakıt örneğinin karıştırılıp,
numune kaplarına konularak bir örneği firmaya, bir örneği analiz yapılacak laboratuara ve bir örneği de
birimizde muhafaza edilmek üzere tutanaklarla birlikte teslim alma işlemlerini yapmak.
 Analiz için alınan 4 şişe numune örneklerinden 2 tanesi yazı ekinde laboratuara, 1 tanesi tutanak karşılığında
firmaya teslim edilirken, 1 tanesi ise birimimizce muhafaza edilir. Analiz sonuçlarına göre fatura karşılığında
taşınır işlem fişi düzenlenerek satın alma servisine gönderilir.
 Konut tahsis talebinde bulunan personelin talep formlarını düzenli bir şekilde tutmak ve her yılsonu
puanlamanın tekrar yapılarak Tahsis Komisyonuna sunmak. Tahsis komisyonunca uygun görülen sıralama
listesine göre Konut tahsislerini düzenli bir şekilde takip etmek.
 Konuttan çıkması gereken (süresi dolan) personelin sıralamasını takip edip, konut boşaltma yazısını süresi
içinde yazıp göndermek. Boşalan konutun kontrolü yapılarak tutanak karşılığında teslim almak ve Personel
Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak.
 Konuta girecek personel için tahsis komisyonu kararı hazırlayıp onay alındıktan sonra, tahsisi yapılan
personele teslim etmek ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak.
116
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Otopark için yapılan talebin takibini düzenli olarak yapmak. Boşalan otoparklar için çıkış tutanaklarını
düzenlemek ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısını yazmak.
 Boşalan otoparkın sıradaki personele tahsisi ve Personel Daire Başkanlığına bildirim yazısınının yazılması.
Genel Hizmetler Birimi





Birim gelen giden evrak işlemleri ve genel evrak gelen giden evrak işlemleri,
Merkez kampüs telefon santrali işlemleri,
Birim ve kurum arşiv iş ve işlemleri,
Rektörlük ve bağlı birimlerinin matbaa ve baskı işlemleri,
Üniversitemizde görev yapan temizlik firması elemanlarının iş ve işlemleri
Sivil Savunma Birimi






Üniversite sivil savunma planlarının hazırlatılması
Sivil savunma malzeme ve teçhizatının tedarik ve temini, mevcutların bakım ve korunmalarını takip etmek
Sivil Savunma ekiplerinin kuruluş ve eğitimleri için gerekli işlemleri yapmak,
Sivil Savunma hizmetleri için ödenek ihtiyacının belirlenmesi ve bütçesinin hazırlanması,
Rektörlüğe bağlı binaların yangından korunması hakkında yönetmeliğe göre yangın söndürme cihazlarını
her yıl periyodik bakımını yaptırmak, dört yılda bir dolumlarının yapılmasını sağlamak,
24 saat devamlı Çalışma Planı hazırlanmasını sağlamak,
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Üniversitemiz Merkez Kütüphanesi 1993 yılında hizmete açılmıştır. Yeni kütüphane binamız merkez
kampüste Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Kütüphanesi adı ile 02.03.2012 tarihinde hizmete başlamıştır.
Kütüphanemiz 1875 m2 lik kullanım alanına sahip olup, ödünç ve rezerv işlemlerinin yapıldığı kitaplık, internet
salonu, magazin bölümü ve okuyucu salonu ile personel bürolarından oluşmaktadır. Kütüphanemiz öğretim ve
araştırma faaliyetlerinin gerçekleşmesinde birinci derecede görev yapan, bunun için gerekli bilgiyi ve bilgi
kaynaklarını bünyesinde toplayıp, kullanıcıların hizmetine en iyi şekilde sunan bir merkezdir.
Üniversitemiz Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanesi kampus içinde; Üniversite bünyesindeki
Fakülte, Enstitü, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokullarının öğrenci ve öğretim elemanlarına, personele, kurum
dışı araştırmacılara; öğretim, inceleme ve araştırmalarını yapmaları için gerekli kütüphane materyal ve
hizmetlerini sağlamaktadır. Merkez Kütüphanemiz Eğitim-Öğretim dönemi süresince 7 / 24 hizmet vermekte
olup koleksiyonunda bulunan kitaplar Dewey Decimal Classification (DDC) onlu sınıflama sistemine göre tasnif
edilmekte olup, kütüphanemizde YORDAM otomasyon programı kullanılmaktadır.
Kütüphanemizde mevcut yayınların büyük bir kısmı YORDAM kütüphane programına kayıtlı olup,
kaynak tarama hizmetleri, tek bir anahtar kelime yardımı ile (yazar adı, kitap adı, konu, seri adı içinde geçen
herhangi bir kelime olabilir) araştırmacılar tarafından internet olan her ortamdan online olarak yapılabilmektedir.
Okuyucu, açık raf sistemi kullanılarak, konusuna göre yerleştirilen kaynakları raflarda bulabilir veya görevli
memurdan gerekli yardımı isteyebilir. Okuyucuya kitap ödünç verme ve iade işlemleri öğrenci, akademisyen ve
personelin Üniversite kimlikler ile gerçekleştirilir. Prof. Dr. Durmuş GÜNAY Merkez Kütüphanemiz
koleksiyonunda bulunmayan yayınlar için “Kütüphanelerle işbirliği” çerçevesinde öğretim üyelerimizin ihtiyaç
duydukları yayınlara ulaşabilmeleri için ödünç kitap alma hizmetleri; ANKOS’un KİTS (kütüphaneler arası
işbirliği takip sistemi) üyeliği ile gerçekleştirilmektedir. Bu sisteme üye üniversitelerin kütüphaneleri ile ödünç
kitap ve makale alışverişi yapılabilmekte ve üye üniversitelerin akademik personeli de bu anlaşma gereği tüm
kütüphane hizmetlerinden yararlanabilmektedir. Kütüphane internet salonumuzdaki mevcut bilgisayarlar
okuyucunun online hizmetlerinde kullanılmakta olup, çok sayıda okuyucuya hizmet vermektedir. Abone ve
deneme elektronik veri tabanlarımızda mevcut e- kitap ve e- dergilere üniversitemiz akademisyen, doktora ve
mastır öğrencileri internet ortamında her yerden ulaşarak büyük ölçüde yararlanmaktadırlar. Ayrıca dış
yerleşkelerde faaliyet alanları ile ilgili olarak birim kütüphaneleri kurulmuş olup, kurulan Akademik Personel,
İdari personel ve öğrencilerimize hizmet vermektedir. Merkez kütüphanemizde engelli öğrencilerimize yönelik
117
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
olarak gör-işit salonumuz bulunmakta, salonumuz
aynı anda 3 görme engelli öğrencimize hizmet
verebilmektedir. Eğitim- öğretim dönemlerinde
Merkez Kütüphanemizden okuma ve çalışma
salonlarından günlük ortalama 1800 kişi
faydalanmaktadır.
Kütüphanemiz
internet
salonunda şuanda 36 adet internet bağlantılı
bilgisayar, 4 adet katalog tarama bilgisayarı,
Akademik
personel,
İdari
personel
ve
öğrencilerimize hizmet vermektedir. Bu hizmetten
günlük ortalama 500 kişi yararlanmakta olup,
araştırma konularının çıktılarını alabilmeleri
sağlanmakta ve öğrencilerimize yönelik fotokopi
hizmetleri sunulmaktadır.
Grafik 13- Kütüphane Kitap Sayısının ve Elektronik Kaynak Sayısının Yıllar İtibarıyla Değişimi
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Kitap Sayısı
Elektronik Kaynak Sayısı
33.155
2010
1.010.687
2011
35.522
2011
2.132.856
2012
40.259
2012
3.100.250
51.973
2013
3.105.759
2010
2013
Tablo 71 - Kütüphane Kaynakları (2013 Yılı)
Kaynak
Kitap Sayısı
Basılı Periyodik Yayın Sayısı
Elektronik Yayın Sayısı
Diğerleri
Toplam
Elektronik Kitap ve Dergi
Elektronik Kitap Sayısı
Elektronik Dergi Sayısı
Toplam
Sayısı
8111
997
23
Basılı Kitap
Merkez Kampüs Kitap Sayısı
Diğer Birimler Kitap Sayısı
9131
Toplam
Sayısı
2.780.394
24.250
3.100.250
Bağış
Merkez - Bağış Kitap
Diğer Birimler - Bağış Kitap
Sayısı
4.419
1.933
Toplam
6.352
Satın Alma
Merkez – Satın Alma Kitap Sayısı
Diğer Birimler – Satın Alma Kitap Sayısı
Toplam
Sayısı
1.051
708
1.759
Basılı Dergi
Türkçe Dergi Sayısı
Yabancı Dergi Sayısı
Toplam
Abonelik Hizmeti
Ödünç Kitap Sayısı
Ödünç Kitap Alan Sayısı
Günlük Ortalama Okuyucu Sayısı
Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Alınan Kitap
Kütüphaneler Arası (ILL) Ödünç Verilen Kitap
118
Sayısı
5470
2641
8111
Sayısı
913
84
997
Sayısı
19.533
5.332
1.800
41
4
Kayıtlı Okuyucu
Kayıtlı Okuyucu Sayısı
Sayısı
2.331
Toplam
2.331
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sürekli Eğitim Merkezi ( BEÜSEM )
Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM) 9 Nisan 2001 tarihinde 2547 sayılı kanun
çerçevesinde Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı olarak kurulmuştur. Sürekli eğitim “kişisel, toplumsal, sosyal ve
istihdam açısından bilgi, beceri ve yeterlilikleri arttırmak amacıyla yaşam boyu sürdürülen öğrenim etkinliği”
olarak tanımlanmaktadır. Sürekli eğitimin amacı, tüm vatandaşların bilgiye dayalı topluma uyum sağlamalarına
ve yaşantılarını kontrol edebilmelerine, ekonomik ve sosyal hayatın tüm evrelerine aktif bir şekilde katılmalarına
imkân vermektir.
Merkezimiz kuruluş amaçları doğrultusunda kamu, özel sektör, öğrencilerimiz, akademik ve idari
kadromuz ve halkımıza yönelik birçok kurs, eğitim programları, sempozyumlar, sınavlar vb. faaliyetler
düzenlemekte ve koordine etmektedir. Merkezimiz, sahip olduğumuz alt yapı ve alanında yetkin akademik
personelimiz ile bugüne kadar yapılan çalışmaların yanı sıra, gelecekte paydaşlarımızın ihtiyaç duyabilecekleri
her türlü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin düzenlenmesi yönünden de çalışmalarına devam edecektir.
Merkezimize; Üniversitemizdeki birimler, ilimizdeki veya çevre illerdeki kamu kurumları veya özel
sektör kuruluşları tarafından Rektörlüğümüz aracılığıyla başvuru yapılarak çeşitli konularda eğitim, öğretim,
sınav vb. faaliyetler talep edilmektedir. Bu durumda merkezimiz talep edilen bu faaliyetleri koordine etmekte ve
gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.
Merkez Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafından; akademik veya idari personelimizin, öğrencilerimizin,
diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektör kuruluşlarının ve halkımızın ihtiyaç duyabileceği konular
üzerinde projeler geliştirilmekte ve bu tür faaliyetler, yeterli sayıda başvuru olması durumunda Merkezimiz
tarafından hayata geçirilmektedir. Üniversitemiz öğretim elemanları tarafından geliştirilen projeler, resmi
yazışma yoluyla veya internet sitemizdeki başvuru formu aracılığıyla merkezimize iletilmektedir. Bu tür
başvurular Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilmekte, uygun görülmesi ve yeterli sayıda başvuru olması
durumunda Merkezimiz tarafından uygulamaya konmaktadır.
Merkezimize, web sitemizdeki online “Bize Yazın” modülü veya e-posta aracılığıyla yapılan çeşitli
konulardaki kişisel eğitim talepleri toplanarak değerlendirilmekte, ilgili birimlerle iletişime geçilerek gerekli
altyapı hazırlatılmakta ve talep edilen konulara yönelik yeterli sayıda başvuru olması durumunda söz konusu
faaliyetler merkezimiz tarafından koordine edilerek gerçekleştirilmektedir.
BEÜSEM 2013 Yılı Faaliyetleri:
► Pilates Kursu (14 Ocak 2013)
► Zonguldak Belediyesi için Kentsel Dönüşüm Kanunu Hizmet içi Eğitimi (15 Ocak 2013)
► Çocuklar İçin Bale ve Dans Kursu (19 Ocak 2013)
► Çocuklar İçin Jimnastik ve Yoga Kursu (19 Ocak 2013)
► Pedagojik Formasyon Eğitimi Bahar Dönemi Kayıt İşlemleri (11-15 Şubat 2013)
► Çocuklara Yönelik Karate Kursu (16 Şubat 2013)
► İngilizce Konuşma Kursu (18 Şubat 2013)
► Satranç Eğitimi ve Açık Satranç Turnuvası (20 Şubat 2013)
► Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu (26 Şubat 2013)
► Hızlandırılmış YDS Hazırlık Kursu (5 Mart 2013)
► MMA – Wing Tsun Kursu (18 Mart 2013)
► Temel Düzey Arapça Kursu (19 Mart 2013)
► Yaratıcı Drama Kursu (26 Mart 2013)
► Kamu Hastaneleri Birliği Hastaneleri Personeline Kişisel Gelişim ve Motivasyon Eğitimi (6 Nisan 2013)
► Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Kişisel Gelişim Kursu (17 Nisan 2013)
► NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Programı (Alaplı MYO) (26 Nisan 2013)
► NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Prog. (İnşaat ve Geomatik Müh. ile Zon. MYO) (6 Mayıs 2013)
► Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrencileri İçin Diksiyon ve Etkili Konuşma Kursu (8 Mayıs 2013)
► Araştırıcılar İçin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi (13 Mayıs 2013)
► Temsili Üniversite Eğitimi ve Mezuniyet Töreni (28 Mayıs 2013)
► 2013 ALES-Sonbahar İçin ALES Kursu (28 Eylül 2013)
119
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
► KGK Meslek Mensupları Geçiş Dönemi Eğitimi (14 Ekim 2013)
► Uzun Dönem YDS Hazırlık Kursu (22 Ekim 2013)
► 6-15 Yaş Grubu Çocuklarda Karate Do Eğitimi (30 Ekim 2013)
► Pilates Kursu (1 Kasım 2013)
► Herkes İçin Tenis Kursu (5 Kasım 2013)
► Amerikalı Eğitmenler Eşliğinde İngilizce Konuşma Kursu (3 Aralık 2013)
► 3-12 Yaş Grubu Çocuklarda Jimnastik Eğitimi (7 Aralık 2013)
► NetCAD netcadkampüs Sertifika Eğitim Programı (20 Aralık 2013)
► Ücretsiz Biyoistatistik Kursu (23 Aralık 2013)
Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkezimiz,
08.04.2001
tarihinde,
2547
Sayılı
Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin (d) bendinin (2)
numaralı alt bendi uyarınca faaliyetlerine devam etmektedir.
Merkezimizin kuruluş amacı, çevre sorunları konusunda bilimsel
araştırmada bulunmak, çevre kirliliğinin nedenleri ve önlenmesine
yönelik stratejiler geliştirmek, bu konuda projeler üretmek ve
uygulamak, yörede çevre bilincinin gelişmesine katkıda
bulunmaktır.
Bülent Ecevit Üniversitesi olarak merkez kampüs
kapsamında geri dönüşüm uygulanmasına başlanmıştır. Kampüs
alanının çeşitli noktalarına konulan geri dönüşüm konteynerlerinde
ve iç mekân kutularında aşağıda ayrıntılı olarak verilen geri
dönüştürülebilir atık malzemenin toplanması amaçlanmaktadır.
Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi ( GIDAMER )
Merkez, Bülent Ecevit Üniversitesi Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin 07/05/2012 tarih 28285 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanması ile kurulmuştur.
Merkezin amacı; Üniversiteye bağlı enstitü, fakülte/yüksekokul ve meslek yüksekokullarındaki öğretim
elemanları ile öğrencilere araştırma ve uygulama imkânı sunmak, Üniversitenin etki alanındaki gıda endüstrisi
ile uğraşanlara hizmet ve eğitim vermek, isteyen tüm kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilerin ürettiği ve/veya
tükettiği gıdaların analizini yapmak, gıda üretim ve araştırmalarından yeni teknolojileri uygulamak, bölgesel ve
ulusal problemler için çözüm üretmek, üretim girdileri ve son üründe kalite ve standardizasyon denetimleri
yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, laboratuvar ölçeğinden işletme boyutuna kadar üretim, planlama ve
danışmanlık hizmetleri vermek, yurt içi ve yurt dışı kişi, kurum ve kuruluşlarla ortak projeler üretmektir.
Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
Merkezin amacı aşağıdaki konularda araştırma, uygulama ve işbirliği yapmak, projeler hazırlamaktır.
a) Yurtiçi ve yurtdışı göçün beraberinde getirdiği politik, ekonomik, sosyal, hukuki ve kültürel sorunlara
ilişkin konularda teorik ve uygulamalı araştırma ve incelemeler yapmak,
b) Araştırma ve incelemeleri yürütebilmek için, Bülent Ecevit Üniversitesine ve diğer üniversitelere bağlı
yükseköğretim kurumlarıyla, yerli ve yabancı uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak,
c) Göç sorunları ile ilgili ulusal ve uluslararası düzeyde kurslar, seminerler, konferanslar düzenlemek,
d) Gerektiğinde yurtiçi ve yurtdışı göçe ilişkin her konuda danışma ve proje taleplerini karşılamak,
e) Yurtdışı göç sorunları ile ilgili araştırma ve incelemelerde bulunmak,
f) Yurtiçi ve yurtdışı göç sorunlarına ilişkin sosyal bilim dalında yüksek düzeyde bilimsel araştırma ve
uygulamalar yapmak, bilgi üretmek, bilim verilerini yaymak, bu konuda bilgi ve verileri toplamak ve bu
konuda her türlü yayın yaparak çağdaş gelişmeye katkıda bulunmak.
120
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Merkezi ( KARSAM )
Merkezimizin amacı, Karadeniz bölgesinin tarihi, coğrafik, stratejik ve ekonomik dokusuna yönelik
bilimsel araştırma ve incelemeler yaparak meydana gelebilecek muhtemel gelişmelere yönelik tespitler yapmak
ve kullanılabilir bilgi ve veri üretmek, Karadeniz havzasında bulunan özel ve tüzel stratejik araştırma merkezleri
ile iş birliği yaparak bu coğrafya ile ilgili yapılan stratejik analizlerde söz sahibi olmak, Önümüzdeki dönemde
Kafkasya ve Türkistan coğrafyası ile ilgili stratejik analizler yapmak ve Bülent Ecevit Üniversitesinin stratejik
araştırma ve uygulama merkezi olarak bölge çalışmalarına kullanılabilir veri üretmek, idari ve ilmi altyapıyı
sağlamaktır. Hedeflerimiz arasında; milli ve milletlerarası düzeyde ilmi toplantılar düzenlemek, Merkez
bünyesinde bir ihtisas kütüphanesi ve arşiv merkezi oluşturmak, Merkezin amacına uygun araştırma yapacaklara
destek sağlamak, Karadeniz kamuoyuna ve karar alma mekanizmalarına bilgiler sunmak bulunmaktadır.
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ( Karaelmas TÖMER )
12.12.2011 tarih ve 2011 / 21 – 4 sayılı
Üniversitemiz Senato Kararı ile başta Türkçe olmak
üzere dil öğrenme ve öğretme yöntemleri ile
tekniklerini geliştirerek bunları uygulamak, Türk
topluluklarının farklı coğrafyalarda oluşturdukları dil,
tarih ve edebiyat eserleri gibi kültür eserlerini
incelemek ve Türk kültürünün çevre kültürlerle olan
dil ve edebiyat ilişkilerini araştırmak ve bu alanda
bilimsel, kültürel ve sanatsal etkinliklerde bulunmak
amacıyla Üniversitemiz bünyesinde Türkçe Öğretimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi (Karaelmas TÖMER)
kurulmuş ve Merkez Yönetmeliği 12 Ocak 2012 tarih
ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir.
Yabancılara Türkçeyi öğretmeyi esas alan KARAELMAS TÖMER, yurt içi ve yurt dışında gerekli eğitim
ortamı yaratmak, bu alanda eğitim-öğretim, araştırma, uygulama faaliyetlerinde bulunmak ve yapılan çalışmalara
öncülük etmeyi amaçlamaktadır.
Karaelmas TÖMER’de öğrenim gören yabancı
uyruklu öğrencilerimiz için periyodik olarak her ayın
son haftası Zonguldak ve çevresini tanıtıcı sosyal ve
kültürel
geziler
düzenlenecektir.
Ayrıca
öğrencilerimizin, üniversitemiz bünyesinde yapılan
çeşitli etkinliklere aktif olarak katılımı sağlanacaktır.
Sosyal sorumluluk projesi kapsamında TÖMER
öğrencileri ile üniversitemizdeki diğer öğrenciler
arasında Türkçe konuşma grupları oluşturulacaktır.
Öğrencilerimizin, tiyatro, müzik, resim, Türk halk
oyunları, spor, edebiyat, şiir vb. öğrenci kulüplerine
üye olmaları sağlanacaktır.
Üniversitemiz Uluslararası Öğrenci Koordinatörlüğü, Karaelmas TÖMER ile Zonguldak Aile ve Sosyal
Politikalar İl Müdürlüğü işbirliğiyle 18 Mart 2013 tarihinde üniversitemizde eğitim-öğretim görmekte olan yerli
ve yabancı yaklaşık 100 öğrenci Zonguldak Huzurevi’nde yaşamlarını sürdüren yaşlılarla sabah kahvaltısında bir
araya geldi. Karaelmas TÖMER’in düzenlediği aşure gününde Üniversitemizde öğrenim gören yabancı uyruklu
öğrencilerle bir araya geldi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsünün birlikte yürüttüğü 2013
Türkçe Yaz Okulu Programı, 1 Temmuz – 25 Ağustos 2013 tarihleri arasında 57 ülkeden gelen yaklaşık 400
öğrencinin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Bülent Ecevit Üniversitesi, bu program kapsamında Kosova,
121
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Macaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan, Moğolistan, Makedonya, Rusya, İran, Irak, Çin, Arnavutluk, Lübnan,
Mısır gibi 17 farklı ülkeden gelen 27 öğrenciyi BEÜ Konukevi’nde misafir ediyor. Öğrenciler, Karaelmas
Türkçe Eğitim Merkezinde aldıkları dil eğitiminin yanı sıra, Türkiye’yi ve Türk kültürünü, tarihini ve turizmini
düzenlenecek olan kültürel gezi ve etkinliklerle yakından tanıma fırsatı bulacaklar. Karaelmas TÖMER
öğrencileri, gerçekleştirilecek olan eğitim programı kapsamında Türkçe dil dersleriyle birlikte, Zonguldak
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün katkılarıyla ebru, Türk zekâ oyunu mangala, bağlama, halk
oyunları ve hat sanatı gibi kurslara da katılacaklar.
“Ortak Payda Türkçe Tiyatroda Canlanıyor” konulu buluşma öğrencilerin sazlı sözlü gösterileriyle
izleyenlere Türkçe şöleni yaşattı. Çok genç yaşlarda yitirdiğimiz Zonguldak’ın önemli şairlerinden Orhan Veli,
Rüştü Onur ve Muzaffer Tayyip Uslu’nun şiirlerinden örneklerin okunduğu etkinlik türküler, yöresel müzikler
ve Nasrettin Hoca fıkralarının canlandırılmasıyla devam etti. Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında düzenlenen
etkinlikte, BKM Müdürü Abdullah Bakır, Müdürümüz Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gültekin, Müdür Yardımcımız
Yrd. Doç. Dr. Musa Demir, öğretim görevlileri, öğrenciler ve Zonguldak halkı bir araya geldi.
“Kültür ve Tarih Turu” kapsamında düzenlenen ve ilki Ankara’ya gerçekleştirilen gezinin ikincisi için
başkent Ankara’ya giden Karaelmas TÖMER öğrencileri, turun ikinci ayağında Osmanlı’ya başkentlik yapmış
olan şehirlere seyahat ederek günümüzden geçmişe bir yolculuk yaptılar. 17.06.2013’te Söğüt’le başlayan
yolculuk sırasıyla İznik, Bilecik, Bursa, Çanakkale ve İstanbul ile devam etti. Bir kültür ve tarih turu olarak
düzenlenen gezi programı içerisinde tarihi kervansaraylar, camiler, müzeler, medreseler, hanlar, şehitlikler vb.
uğrak yerleri arasındaydı. 21.06.2013’te noktalanan gezi ile dokuz ay boyunca Türkçe kursuna katılan
öğrenciler, dili etkin bir şekilde kullanma ve dil öğrenmenin gereklerinden biri olan kültürü öğrenme arasındaki
ilişkiyi somut olarak görme imkânı da elde ettiler.
Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından
düzenlenen, Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, TRT gibi kurumların desteklediği
“9. Türkçe Konuşma Yarışması ve Karamanoğlu Mehmet Bey’i Anma Günü” etkinlikleri 13 Mayıs 2013
tarihinde Hacettepe Üniversitesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Farklı üniversitelerden 12 TÖMER ve 33
TÖMER öğrencinin katıldığı yarışmada BEÜ TÖMER’de Türkçe öğrenimi gören Afganistanlı öğrencimiz Helal
Massomi birinci oldu.
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Merkezi ( ÜSİGEM )
Bölgemizde bulunan sanayi kuruluşlarıyla Üniversitemizin işbirliğinin arttırılması, bilgi ve bilgi
teknolojilerinin kullanımın yaygınlaştırılmasına yönelik faaliyetlerin yapılması, konferans, seminer, sempozyum
vb. bilimsel etkinlikler düzenlemek, yurt içindeki ve yurt dışındaki benzer nitelikteki merkezlerle işbirliği
yaparak bilgi alışverişinde bulunmak, öncelikli olarak üniversite bölgesinde bulunan kuruluşlarla temasta
bulunarak rekabet kurallarını tanıtıcı eğitimler yapmak, verimliliğin arttırılmasını teşvik etmek, KOBİ’ lerin bilgi
ve bilgi teknolojilerinden yararlanabilmeleri ve kullanabilmeleri konularında eğitim programları hazırlamak,
ulusal ve uluslararası işbirliği yapılacak kuruluşlarla birlikte Üniversitemiz öğrencilerinin niteliklerini arttıracak
eğitim ve sertifika programları, paneller ve toplantılar düzenleyerek değişik branşlardaki öğrencilerin girişimci
olmalarına yardımcı olmak amaçlarımız arasında yer almaktadır.
Merkezimiz tarafından düzenlenen “Kalkınma Ajansları ve Sağladıkları Destekler” konulu konferans 9
Nisan 2013 tarihinde gerçekleşti. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Faruk TEZEL ve Kalkınma
ajansından gelen uzmanlar sunumlar yaptılar.
Okul Öncesi Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversitemiz Senatosunun 17.11.2005 tarih 2005//07-1 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 03.02.2006 tarihli kararı ile kurulan Merkezimizin amaç ve faaliyetleri şunlardır:
a) Bölgenin okul öncesi eğitim çağı çocuklarının eğitim sorunlarının tespiti ile sorunların giderilmesine
yönelik yeni projeler üretmek ve bu suretle eğitim kalitesini arttırmak, okul öncesi eğitim, aile-çocuk iletişimi,
çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi alanlarında bilimsel araştırmalar ve çalışmalar yapmak,
b) Uygulama amaçlı anaokulları açarak, Üniversitenin bu alanda öğrenim gören öğrencilerine ve öğretim
elemanlarına uygulama, araştırma ve bilimsel çalışma ortamları hazırlamak,
122
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
c) Uygulama anaokullarında eğitim görecek çocukların eğitim ve sağlık bilimleri gereklerine uygun
fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal ve ruhsal açılardan gelişimleri ve yaratıcılıklarını en üst seviyeye çıkarmak ve
bu alanda eğitim kalitesini geliştirecek programlar oluşturmak,
ç) Okul öncesi eğitim çağındaki çocukların ailelerinin de, çocuklarıyla iletişimlerini geliştirmek amacıyla
eğitimlerini sağlamaya yönelik eğitim programları ve kurslar düzenlemek,
d) Faaliyet konularıyla ilgili olarak, ulusal ve uluslararası alanda, resmi ve özel kurum ve kuruluşlarla
işbirliği yapmak, ortak projeler üretmek,
e) Faaliyet alanına giren konularda yayınlar yapmak, konferans, kongre, sempozyum, seminer, panel ve
benzeri toplantılar düzenlemek.
Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
Bu bölgede, ülkemizin diğer yörelerinde olduğu gibi, yerbilimleri faaliyet alanına giren sel
baskını(taşkın), toprak kayması(heyelan), tasman ve depremler gibi doğal afetler meydana gelmektedir.
Bölgenin yerbilimleri ile ilgili bu ve benzeri sorunlarına çözüm üretmek üzere “Bülent Ecevit Üniversitesi
Yerbilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi” kurulmuştur.
Merkez çalışmalarına 14.08 2012 tarih ve 28384 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Bülent Ecevit Üniversitesi Yerbilimleri
Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği” kapsamında
Rektörlüğe bağlı bir birim olarak faaliyet göstermektedir.
Merkezin amacı, bu yönetmeliğin 2. maddesinde şöyle belirtilmiştir: “Üniversitenin Jeoloji, Jeodezi,
İnşaat, Makine, Maden, Çevre Mühendisliği alanında lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim veren birimlerinin
temel ve uygulamalı çalışmalarını sürdürdükleri yurt içi ve yurt dışı kurumlar ve endüstri ile işbirliği yaparak
Üniversite içinde ve hizmetin gerektirdiği her yerde bilime, teknolojiye dönük ve Ülke kalkınmasına yönelik
etkinliklerde bulunmaktır”.
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
Bülent Ecevit Üniversitesi Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi 7 Mayıs 2012 tarihinde kurulmuştur.
Merkezimizin başlangıcını, 2008 yılında oluşturulan Afet İzleme ve Araştırma Laboratuvarı oluşturmaktadır.
Bu laboratuvarda çok disiplinli olarak yürütülen çalışmaların başarılı olması neticesinde daha kapsamlı bir
Merkezin oluşturulması zorunluluğu doğmuştur. Merkezin başarılı çalışmaları arasında Karasu kıyı erozyonu,
Bursa’daki fayların belirlenmesi, Zonguldak’taki zemin hareketlerinin saptanması, Kozlu Değirmenağzı Plajı
Zamansal Değişimi Raporu bulunmaktadır. Her biri erken uyarı niteliğinde olan bu çalışmalar sayesinde devlet
mekanizmaları gerekli önlemlerin alınması için harekete geçmişlerdir.
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Üniversitemiz Senatosunun 30.12.2011 tarih 2011/17-10 sayılı kararı ve Yükseköğretim Genel
Kurulu’nun 16.02.2011 tarihli kararı ile kurulan Merkezimizin amaç ve faaliyetleri şunlardır:
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi üniversitemizde internet temelli ders ve programlar ile
faaliyetleri düzenlemek, ihtiyaç duyulan alanlarda diploma ve sertifika programları düzenleyerek yaşam boyu
öğrenim ilkesini topluma benimsetmek amacı ile hizmet vermektedir.
123
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Bu doğrultuda internet temeli öğrenme alt yapısını sağlamakta, ders içeriklerinin hazırlanmasına katkıda
bulunmakta ve uzaktan eğitim konularında araştırma ve geliştirme çalışmaları ve yayınlar yapmaktadır.
Proje Yarışmaları Danışmanlık Eğitimi kursu; “Bu Benim Eserim İlköğretim Öğrencileri Fen Bilimleri ve
Matematik Proje Çalışması” “TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Araştırma Projesi” yarışması gibi yarışmalara
katılacak olan öğrencilere danışmanlık yapacak olan öğretmenleri, velileri ya da 18 yaşını doldurmuş bu alanda
kendini yetiştirmek isteyen kişileri kapsamaktadır. 12 saat eğitim süresi bulunmaktadır. Bu kursa katılan kişiler,
belirtilen proje yarışmaları daha etkin danışmanlık hizmeti verebileceklerdir. Ayrıca günümüz çağdaş eğitim
yaklaşımlarından olan proje tabanlı öğrenme modelini daha verimli bir şekilde kullanmayı öğreneceklerdir.
İşletme Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı; bilgilerini yenilemek isteyen profesyonellerle,
kariyerini geliştirme çabasında olan üniversite mezunlarına yönelik bir yüksek lisans programıdır.
İktisat Uzaktan Tezsiz Yüksek Lisans Programı; ekonomi alanında üst düzey analiz becerisini ve
kuramsal temelleri vermeyi hedefleyen bir uzmanlık programdır.
Özel Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖZELMER)
ÖZELMER, özel eğitim gereksinimi olan bireylere, özellikle üstün yeteneklilerin eğitimiyle ilgili
araştırma ve öğretime akademik olarak odaklanmış bir kurum olmayı hedeflemektedir. Bu açıdan ÖZELMER,
faaliyetlerinde özel eğitim gereksinimi olan bireyler, özellikle üstün yetenekli bireylerin eğitimi ile ilgili
programların geliştirilmesini sağlamaktadır. Bu öğrencilerin ailelerine, öğretmenlerine yönelik eğitimler,
konferanslar, seminerler ve çalıştaylar düzenlemektedir. Bu alanda çalışan eğitimciler, danışmanlar, okul
liderleri, politika yapıcıları, program geliştiricileri ile sürekli işbirliği içerisinde olmaktadır.
Merkezimizin önemli projeleri;




Zonguldak Jeobilim Okulu Projesi
Batı Karadeniz Proje Fikrini Arıyor Projesi
Üstün Yeteneklilerin Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar – Proje Danışmanlık Eğitimi
Üstün Yetenekliler Üniversite Köprüsü Eğitim Programı (ÜYÜKEP)
Patent Bilgi Destek Ofisi
Ofisin çalışma alanı içerisinde gerek akademisyenlerden gerekse sanayi kuruluşlarından gelen patent,
faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım şeklinde teknoloji lisanslanması ve teknoloji transferi gibi bilgi
taleplerine etkin cevap verilmesi, Üniversitemiz bünyesinde üretilen bilimsel çıktının sanayiye aktarımını
sağlayarak Üniversitemiz ile sanayi kuruluşları arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi, Üniversitemizdeki
uluslararası patent alabilecek bilimsel çalışmaları maddi yönden destekleyerek nitelik ve nicelik yönünden
akademik faaliyetlerin arttırılması amaçlanmaktadır.
Üniversitemizde yürütülen bilimsel projelerin tamamlanması aşamasında gerekirse sınai mülkiyet
haklarının korunması, patent/faydalı model vs. belgelerinin alınması konularında bilgilendirme ve
yönlendirmede bulunulması, Üniversitemiz öğretim elemanları ve öğrencilerinin faydalanabileceği çeşitli ulusal
ve uluslararası projelerin, seminerlerin ve eğitimlerin duyurulması ile girişimcilik, yenilikçilik, ürün geliştirme
alanlarında eğitim, seminer ve konferanslar düzenlemek, Uzmanlarını TPE (Türk Patent Enstitüsü) ve
TÜBİTAK’ın düzenlediği eğitimlere göndererek sanayiye aktarılabilecek bilimsel çıktının lisanslanması
konusunda bilgi kazanmalarını sağlamak, Üniversitemizdeki tüm araştırmacıların gerçekleştirdikleri buluşlarının
uzmanlarımız aracılığıyla ön-taramasının yapılması, patent başvuru dosyalarının hazırlanması, başvuru yapılması
ve takibinde mevcut hibe ve desteklerin sağlanması konusunda yardımcı olunması, (yakın dönemde) Sanayiye
aktarılabilecek bilimsel bir fikri – çalışması olan özel sektör kuruşlarının patent alımına kadar gerçekleşen tüm
basamaklarda danışmanlık hizmeti alabilmesini temin etmek (yakın dönemde)
Patent Bilgi Destekleme Ofisi tarafından, 10.12.2013 tarihinde Üniversitemizde “Patent Farkındalık”
semineri düzenlendi.
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Daire Başkanlığı Avrupa Birliği Çerçeve Programlar Ofisi tarafından
Üniversitemiz ev sahipliğinde düzenlenen AB 7. Çerçeve ve Horizon 2020 (H2020) Programları Üniversite
başlangıç seviyesi eğitim ve bilgilendirme toplantısı 21 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirildi.
124
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 72 - Üniversitemizde Yapılan İhaleler ( 2013 Yılı )
Sıra
İŞİN ADI
No
İKN NO
TÜRÜ
USULÜ
2013 BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
1
Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için 2013 yılı 9
aylık (Nisan-Aralık) Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı
2013/2819
Mal
2
Microsoft Yazılımlarının 1 yıllık Lisans alımı
2013/96257
Hizmet
2013/124316
Mal
Açık İhale
Usulü
28.093,79
2013/124684
Mal
Açık İhale
Usulü
1.056.100,00
2013/129568
Hizmet
Açık İhale
Usulü
793.217,14
2013/156618
Mal
Pazarlık
107.650,00
2013/166913
Mal
Açık İhale
Usulü
156.108,10
2013/168967
Mal
Açık İhale
Usulü
743.319,32
2013/159616
Mal
Pazarlık
47.790,00
3
4
5
6
7
8
Üniversitemiz 2013 yılı Ekim-Kasım-Aralık dönemi ihtiyacı için
Merkez Kampüste kullanılan 14 adet (+/-) araca taşıt tanıma
sistemi ile6.000lt motorin alımı
Üniversitemiz Merkez Kampüsü ve bağlı birimlerinin 2014 yılı
ihtiyacı için 500.000 kg Kalorifer Yakıtı (kükürt oranı%0,1'i
geçen ancak %1'igeçmeyen)alımı
Üniversitemiz çeşitli birimleri ihtiyacı için 2014 yılı 12 aylık 102
kişi ile çeşitli yardımcı ve temizlik personeli alımı
Üniversitemiz ihtiyacı için binek arazi tipi araç alımı
Üniversitemiz 2014 yılı ihtiyacı için 20 adet (+/-5) araca taşıt
tanıma sistemi ile 20.000 lt Motorin 11.000 lt benzin alımı ve
bahçıvanlık, temizlik ve çevre düzenlenmesinde iş makineleri için
2500lt motorin,750 lt benzin ve 50 lt motor yağı alımı
Üniversitemize ait yerleşkelerdeki bina ve tesisler için 2014 yılı
Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi alımı
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
iptal
91.597,50
BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
1
Veri Depolama Sistemi Disk ve Disk Kutusu Alımı
YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
BEÜ Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı
Yapım İşi.
BEÜ Mühendislik Fakültesi Labotratuvarları C Blok İkmal İnşaatı
İşi
BEÜ Merkez Kampüs ısıtma sisteminin doğalgaza dönüşümü,
çevre düzenleme, aydınlatma, fiberoptik kablo ağı alt yapı işi
BEÜ. Merkez Kampüsde Kapalı Spor Salonu Dış Cephe
Kaplaması Ve Ses Yalıtımı Ve Tadilat İşleri.
BEÜ Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu Bina Çatısı Yağmur
Dereleri Yenilenmesi İşi.
BEÜ Deniz İşlt. Ve Yönetimi Yüksekokulu Girişi Teras
Kaplaması ve Binaların Yağmur Dereleri İle Bina İçi Onarım İşi
BEÜ Ereğli Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonunun Radyan
Sistemi İle Isıtılması.
BEÜ Kilimli'de Zonguldak Meslek Yüksekokulu Binası İçi ve
Dışında Tadilat ve Onarım İşleri.
BEÜ.Makine Mühendisliği Bölümü Derslik BlokundaTakviye,
Dış Cephe Mantolama ve Onarım İşi
10
Türbün ve Oturma Yerlerinin Ahşap Kaplamalarının Yapımı
11
Sağlık Kampüsü Diş Hekimliği Önü Ana Yol Kaplaması,
Otopark Kaplaması ve Çevre Düzenleme İşi
2013/86749
Yapım İşi
2013/146144
Yapım İşi
2013/90615
Yapım İşi
2013/18772
Yapım İşi
2013/15884
Yapım İşi
2013/43316
Yapım İşi
2013/82150
Yapım İşi
2013/60625
Yapım İşi
2013/94775
Yapım İşi
2013/143709
Yapım İşi
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
Açık İhale
Usulü
350.460,00
49.190,91
92.591,11
34.751,00
26.990,87
254.824,98
82.334,50
350.008,82
SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
1
Alaplı-Ereğli Kampüsleri Yemek Alımı
2013/5385
Hizmet
Açık
604.800,00
2
Motorin Alımı
2013/10174
Mal
Açık
42.008,00
3
Motorin ve Kurşunsuz Benzin Alımı
2013/169253
Mal
Açık
97.928,20
2013/41079
Mal Alımı
Açık İhale
54.608,00
2013/40963
Mal Alımı
Açık İhale
83.258,42
DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA ARAŞTIRMA MERKEZİ
1
2
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler
İhtiyacına Demirbaş Malzeme Alımı
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Çeşitli Birimler
İhtiyacına 153 Kalem Diş Sarf Malzeme Alımı
125
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Sıra
İŞİN ADI
No
3
4
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Protetik Diş
Tedavisi Kliniği İhtiyacına İskelet Döküm-Bitim, Akrilik Tam ve
Bölümlü Protezlerin Hizmet Alımı İşi
Diş Hekimliğİ Uygulama ve araştırma Merkezi Aylık olarak 12
Ay boyunca Hastane Bilgi Yönetim Sistemi Programı
Güncelleme ve Bakım Hizmet Alımı İşi
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
İKN NO
TÜRÜ
USULÜ
2013 BÜTÇE
GİDERİ (TL)
(KDV Dahil)
2013/13003
Hizmet
Alımı
Pazarlık
26.390,00
-
Hizmet
Alımı
22-C
19.200,00
(Özel Bütçe)
1
Merkezimiz İhtiyacına 50 Adet Bilgisayar ve Monitör Alımı
Mal
Açık İhale
59.967,60
2
Onkoloji A.D. İhtiyacına 2 Kalem Tıbbi Sarf
Mal
Açık İhale
98.172,00
3
Eczacılık Hizmetleri İhtiyacına 12 Kalem Tıbbi Sarf Alımı
Mal
Açık İhale
60.588,00
BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOOR.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Prof. Dr. Baki HAZER 1 adet LC- İyon Kromatografi Cihazı alım
Prof. Dr. Baki HAZER 1 adet He-Cd Lazer Cihazı ve
1 adet Empedans Analizörü Cihazı alımı
Yrd. Doç. Dr. Zehra SAFİ ÖZ 29 kalem Anatomi Maket Seti
alımı
Yrd. Doç. Dr. Şenol ALAN
1 adet Yarı-preparatif HPLC sistemi alımı
Yrd. Doç. Dr. R. Seda TIĞLI AYDIN
4 adet Biyomedikal Pratikleri Eğitim Seti alımı
Prof. Dr. Müge HARMA 1 adet 4D (Dört Boyutlu) Renkli
Doppler Ultrasonografi Cihazı ve 1 adet 2D (İki Boyutlu) Renkli
Doppler Ultrasonografi Cihazı alımı
2008K120940 nolu "Merkezi Laboratuvar" Kalkınma Bakanlığı
Projesi 1 adet X-Işını Difraksiyon (XRD) Cihazı alımı
Yrd. Doç. Dr. Gürkan BACAK 7 adet Alttan Aydınlatmalı
Polarizan-Petrografik Mikroskop alımı
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2008K120940
kod nolu “Merkezi Laboratuvar” başlıklı proje kapsamında
1 adet X- Işını Difraksiyon Cihazı (XRD) satın alınacaktır
Yrd. Doç. Dr. Murat İÇEN 1 adet Konik Işınlı 3-Boyutlu
Volumetrik Dental Tomografi (CT) Röntgen Cihazı alımı
Yrd. Doç. Dr. Atilla ALPAY
1 adet Vitrektomi Cihazı alımı
T.C. Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen 2008K120940
kod nolu “Merkezi Laboratuvar” başlıklı proje kapsamında
1 adet Polarize Enerji Dağılımlı X-Işını Floresans Spektrometre
(Polarize EDXRF) Cihazı alımı
Yrd. Doç. Dr. Aykut Erdem DİNÇ 1 adet KBB Ameliyat
Mikroskobu ve 1 adet KBB HD Endovizyon Sistemi alımı
2012/196668
Mal Alımı
2012/198178
Mal Alımı
2013/17429
Mal Alımı
2013/38120
Mal Alımı
2013/45932
Mal Alımı
2013/62647
Mal Alımı
2013/57223
Mal Alımı
2013/75519
Mal Alımı
2013/87287
Mal Alımı
2013/104071
Mal Alımı
2013/117304
Mal Alımı
2013/117319
Mal Alımı
2013/132953
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Belli
İstekliler
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/a
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Pazarlık
Usulü 20/f
Belli
İstekliler
14
Prof.Dr. Vedat DİDARİ 1 adet Gaz Kromatografi Cihazı alımı
2013/136590
Mal Alımı
15
Doç. Dr .Ahmet ALTIN2 Adet Partikül Madde Örnekleme Cihazı
2013/138596
Mal Alımı
2013/136597
Mal Alımı
2013/185534
Mal Alımı
Pazarlık
Usulü 20/f
2013/12082
Açık İhale
4734/19.
maddesi
16
17
Yrd. Doç. Dr. İbrahim İlker ÖZ 1 Set Genel Amaçlı Mono Plan
Flat Panel Dedektörlü Dijital Rotasyonal Anjiografi Sistemi alımı
Kalkınma Bakanlığınca desteklenen 2008K120940 “Merkezi
Laboratuvar” projesi kapsamında 1 adet Çevresel Taramalı
Elektron Mikroskobu ile Tam Entegre Yüksek Sıcaklık Ünitesi al.
115.640,00
125.375,00
112.041,00
57.230,00
77.760,00
151.200,00
İPTAL
75.600,00
967.600,00
236.520,00
84.564,00
370.520,00
140.400,00
68.440,00
122.720,00
İPTAL
139.240,00
TIP FAKÜLTESİ
1
Özel Kalorifer Yakıtı Alımı İhalesi
126
381.930,57
+63.947,78
(İş Artışı)
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 73- Doğrudan Temin Alımları ( 2013 Yılı )
Doğrudan Temin
Sayısı
362
Birim
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Doğrudan Temin
Toplam Bedeli (TL)
798.433,10
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
40
407.804,70
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
19
111.635,50
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
56
552.571,89
Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
243
772.370,41
Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi
5
7.152,03
Fen Edebiyat Fakültesi
25
178.189,89
Tıp Fakültesi
32
116.282,10
Mühendislik Fakültesi
36
120.735,47
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
24
73.738,31
Ereğli Eğitim Fakültesi
31
106.407,08
Güzel Sanatlar Fakültesi
28
130.921,01
Diş Hekimliği Fakültesi
17
90.446,82
İletişim Fakültesi
1
4.750,68
İlahiyat Fakültesi
23
29.715,77
Denizcilik Fakültesi
26
59.808,90
Devlet Konservatuarı
30
147.112,84
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
27
29.653,70
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
7
12.586,44
Yabancı Diller Yüksekokulu
3
20.000,00
Fen Bilimleri Enstitüsü
11
15.264,74
Sosyal Bilimler Enstitüsü
19
22.023,48
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
12
13.898,70
Alaplı Meslek Yüksekokulu
35
210.396,06
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
36
128.653,13
A.E. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
10
17.725,73
Devrek Meslek Yüksekokulu
37
96.576,00
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
34
143.770,00
Gökçebey M. M. Ç. Meslek Yüksekokulu
46
44.335,28
Karadeniz Ereğli Meslek Yüksekokulu
6
24.508,40
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Özel Bütçe)
9
81.238,95
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
3
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü
TOPLAM
127
29.962,42
647
2.413.494,52
1.940
7.012.164,05
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
II- AMAÇ VE HEDEFLER
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ
AMAÇ – 1 EĞİTİM-ÖĞRETİMDE KALİTEYİ YÜKSELTMEK
Hedef – 1.
Bilgisayar ve İnternet Destekli Eğitim – Öğretimden Faydalanılması
Hedef – 2.
Ders Programlarının Ulusal Yeterlilikler Çerçevesine Göre Revize Edilmesi
Hedef – 3.
Öğrencilerin Öğretim Elemanlarını Değerlendirmesine Olanak Tanınması
Hedef – 4.
Öğretim Elemanı Başına Düşen Öğrenci Sayısının Türkiye Ortalamasına
Uygun Hale Getirilmesi
Hedef – 5.
Eğitim-Öğretimle İlgili Kalite Yönetiminin Kurulması ve İşler Hale Getirilmesi
Hedef – 6.
Yeni Bölümlerin, Anabilim Dallarının ve Programlarının Açılması ve
Aktif Olmayanların Faaliyete Geçirilmesi
Hedef – 7.
Yeni Fakülte/YO/Enstitü Açılması
Hedef – 8.
Önlisans Ağırlıklı Bir Eğitim-Öğretim Yapısından Lisans ve Lisansüstü Ağırlıklı Bir
Eğitim-Öğretim Yapısına Yönelme ve Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayısının Artırılması
Hedef – 9.
Bilgi Kaynağı ve Kütüphane Olanaklarının Zenginleştirilmesi
Hedef – 10. Teoriden Pratiğe Geçiş Bağlamında Öğrencilerin Uygulamaya İlişkin
Bilgi ve Deneyimlerinin Artırılması
AMAÇ – 2
İNSAN KAYNAKLARIMIZIN (AKADEMİK VE İDARİ PERSONELİMİZİN)
NİCELİK VE NİTELİĞİNİ ARTIRMAK
Hedef – 1.
Öğretim Elemanı Sayısının Artırılması ve Haftalık Ders Yükünün Azaltılması
Hedef – 2.
Üniversitenin Öğretim Elemanlarının Araştırma Olanaklarının Artırılması
Hedef – 3.
Akademik ve İdari Personelin Çalışma Ortamının İyileştirilmesi
Hedef – 4.
İdari ve Teknik Personelin Sağlamış Olduğu Hizmet Kalitesinin Yükseltilmesi
Hedef – 5.
Personelin Motivasyonunun Artırılması
AMAÇ – 3
FİZİKİ ALTYAPIYI GELİŞTİRMEK VE MODERNİZE ETMEK
Hedef – 1.
Eğitim- Öğretim ve Araştırma Faaliyetlerinin Sağlıklı Bir Şekilde Yapılmasını Sağlamak
Amacıyla Fiziksel ve Teknolojik Altyapının Oluşturulması
Hedef – 2.
Büyük Onarımların Gerçekleştirilmesi
Hedef – 3.
Etüt Proje İşlerinin Gerçekleştirilmesi
Hedef – 4.
Üniversite Kampüsünü 24 Saat Aktif Hale Getirecek E- Altyapı Oluşturmak
128
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
AMAÇ – 4
ULUSAL VE ULUSLARARASI ÜNİVERSİTE VE ARAŞTIRMA MERKEZLERİYLE
İŞBİRLİĞİNİ GELİŞTİRMEK
Hedef – 1.
İkili Anlaşmalar Çerçevesinde Ulusal ve Uluslararası Düzeyde
Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişiminde Bulunulması
Hedef – 2.
Yurtiçi ve Yurt Dışındaki Üniversitelerle
Bilimsel, Sosyal, Kültürel ve Sanatsal Aktiviteler Gerçekleştirilmesi
Hedef – 3.
AB Fonları Tarafından Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinde Yer Alınması
Hedef – 4.
Ulusal ve Bölgesel Paydaşların Talep Ettiği Eğitimlerin Karşılanması
AMAÇ – 5 EN ÇOK TERCİH EDİLEN VE MEZUNLARI PİYASADA ARANAN BİR
ÜNİVERSİTE OLMAK
Hedef – 1.
Kamuoyu ve Paydaşlarla Sağlıklı ve Etkin Bir İletişim Kurulması
Hedef – 2.
Bölgesel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Üniversitenin Tanıtımının Yapılması
AMAÇ – 6
ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK VE KÜLTÜREL GELİŞİMİNE
KATKIDA BULUNMAK
Hedef – 1.
Öğrencilerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Gelişimine Destek Olunması
Hedef – 2.
Her Yıl Yeni Kaydolan Öğrencilere Yönelik Uyum Programı Uygulanması
AMAÇ – 7 GİRİŞİMCİ ÜNİVERSİTE OLARAK TOPLUMSAL HİZMET ÜRETMEK
Hedef – 1.
Üniversite-Sanayi, Çevre, Tarım İşbirliğinin Geliştirilmesi
Hedef – 2.
Girişimcilik Kültürünün Yaygınlaştırılması ve Girişimciliğin Teşvik Edilmesi
Hedef – 3.
Üniversitenin Sunduğu Sağlık Hizmetlerinin Niceliğinin ve
Niteliğinin Artırılarak Toplumla İlişkilerin Güçlendirilmesi
Hedef – 4.
Toplumun Sorunlarına Yönelik Araştırma / Uygulama / Eğitim Projelerinin Desteklenmesi
Hedef – 5. Bölgenin Bilim, Kültür ve Sanat Açısından Gelişimine Katkıda Bulunulması
129
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
Üniversitemizin misyonu doğrultusunda; ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim-öğretim hizmeti vermek,
bilimsel araştırmalar yapmak ve bilimi, teknolojiyi, sanatı ve kültürel değerleri girişimci bir üniversite olarak
insanlığın hizmetine sunmak amaçlanmaktadır. Bu amaçla oluşturulan politika ve önceliklerde Üniversitemizin
eğitim-öğretim, sosyal ve kültürel alanlarda tamamlayıcı bir yaklaşımla gerçekleştireceği stratejileri ortaya
konulmaya çalışılmaktadır.
Yükseköğretim Kurulu başkanlığı tarafından hazırlanan Türkiye’nin Yüksek Öğretim Stratejisi,
Üniversite Stratejik Planı, Kalkınma Planları ve Yılı Programı, Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan,
Bilgi Toplumu ve Stratejisi ve Eki Eylem Planı, Ulusal Kalkınma Strateji ve Politikaları, Yıllık Program ve
Hükümet Programı yol gösterici olacaktır. Buna göre politika ve önceliklerimiz şunlardır;


Eğitim-öğretimde kaliteyi artıracak, bilgi ve teknolojik kaynakları geliştirecek, kalite sisteminin
kurulmasını sağlayacak, öğretim elemanı sayısını artıracak ve amaçlara uygun yeni birimlerin
açılmasını tesis edecek faaliyetlerin geliştirilmesi ve uygulanması,
İnsan kaynaklarımızın nicelik ve niteliğini artırmaya yönelik girişimlerin yapılması, araştırma
olanaklarının, hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve motivasyonun sağlanması için faaliyetler üretilmesi,

Fiziki altyapıyı geliştirmek ve modernize etmek için gerekli planlamaların yapılması, kaynakların temin
edilmesi, altyapının oluşturulması ve projelerin gerçekleştirilmesi,

Ulusal ve uluslararası üniversite ve araştırma merkezleriyle işbirliğini geliştirmek için girişimlerin ve
anlaşmaların yapılması, sosyal, kültürel ve sanatsal aktivitelerin gerçekleştirilmesi,
Tercih edilen ve mezunları piyasada aranan bir üniversite olmak için, bölgesel, ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtımın yapılması, kamuoyu ve paydaşlarla etkin bir iletişimin kurulması,
Öğrencilerin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için uyum programlarının
düzenlenmesi ve desteklerin sağlanması,



Girişimci üniversite olarak toplumsal hizmet üretmek için, üniversite-sanayi-çevre-tarım işbirliğinin
geliştirilmesi, üniversitenin sunduğu sağlık hizmetlerinin sayı ve kalitesinin artırılması, toplumun
öncelikli sorunlarına yönelik araştırma, uygulama ve eğitim projelerinin desteklenmesi.





İdari teşkilatımızın Anayasa, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak düzenli ve etkin bir
şekilde işlemesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun etkin bir şekilde uygulanması
Üniversitemizde stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışının geliştirilmesi
Kalkınma plan ve programları ile Hükümet programının etkili bir şekilde uygulanması
Üniversitemizi ilgilendiren stratejik konuların kamuoyuna, açıklık ve şeffaflık ilkelerine uygun şekilde
duyurulması
İdari iş ve işlemlerin sadeleştirilmesi ve kalitesinin artırılması
Tasarruf kültürünün yaygınlaştırılması
Hizmetlerin arzında bilgi teknolojilerinden yararlanılması
Üniversitemizde belge yönetiminin sistematikleştirilmesi

Stratejik yönetim ve planlama konularında daha sistematik, kapsamlı ve etkili koordinasyon sağlanması,




üst yöneticiye doğru, güvenilir ve uygulanabilir politika ve stratejilerin önerilmesi ve kamuoyunun
doğru ve güvenilir şekilde bilgilendirilmesi

Diğer kamu idareleri ve sivil toplum kuruluşları ile etkili koordinasyon sağlanması

Etkili bir denetim sisteminin geliştirilmesi

Eğitim ve izleme faaliyetlerinin artırılması
130
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- MALİ BİLGİLER
1-BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI VE TEMEL MALİ TABLOLARA AİT AÇIKLAMALAR
Tablo 74 - 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma)
Fonk.
Kodu
Gider Çeşidi
01
Genel Kamu
Hizmetleri
02
K.B.Ö (TL)
Toplam Ödenek (TL)
Harcama (TL)
Kalan (TL)
11.162.500
10.667.331
9.812.794,51
854.536,49
Savunma Hizmetleri
12.000
9.500
6.755,57
2.744,43
03
Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
5.932.000
4.545.100
4.540.862,23
4.237,77
07
Sağlık Hizmetleri
14.134.000
21.308.500
13.190.889,89
8.117.610,11
08
Dinlenme, Kültür ve
Din Hizmetleri
2.688.000
4.271.039,48
3.774.568,03
496.471,45
09
Eğitim Hizmetleri
97.683.500
117.416.023,44
105.267.292,94
12.148.730,50
131.612.000
158.217.493,92
136.593.163,17
21.624.330,75
Harcama (TL)
Kalan (TL)
TOPLAM
Tablo 75 - 2013 Yılı Bütçe Giderlerinin Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma)
Ekon.
Kodu
01
02
03
Gider Çeşidi
Personel Giderleri
SGK Devlet Primi
Giderleri
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
07
Sermaye Transferleri
TOPLAM
K.B.Ö (TL)
Toplam Ödenek (TL)
69.442.000
73.834.695,45
72.544.335,33
1.290.360,12
11.900.000
12.611.500
12.496.369,45
115.130,55
21.933.000
25.931.006,39
22.602.874,03
3.328.132,36
2.337.000
2.337.000
1.624.841,74
712.158,26
26.000.000
43.503.292,08
27.324.742,62
16.178.549,46
-
-
-
-
131.612.000
158.217.493,92
136.593.163,17
21.624.330,75
Personel Giderleri (Hazine Yardımı)
2013 yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 64.188.000 TL’dir. Yıl içerisinde yapılan
toplam ekleme 6.283.333 TL’dir. 2013 yılı toplam ödenek miktarı 70.471.333 TL olmuştur. Kurumumuzda
görev yapmakta olan personelimizin temel maaşları, zamlar ve tazminatları, ödenekleri, sosyal hakları ve ek
çalışma karşılıkları için toplam 68.442.649,25TL gider yapılmıştır. Kullanılmayan 45.350,75-TL tenkis
edilmiştir. 2013 yılı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 106,6 olmuştur.
Personel Giderleri ( Öz gelir )
2013 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği 5.254.000-TL’dir. Yıl içinde Üniversitemiz
finansman fazlası ödeneklerinden, gelir fazlası kaydı ve A.Ö.F. hizmetlerine ilişkin gelirlerden toplam
722.695,45-TL eklenmiştir. Sene sonu itibariyle toplam ödenek 5.976.695,45-TL olmuştur. Gelir
gerçekleşmelerine göre 4.101.686,08-TL harcanmış, 1.245.009,37-TL ödenek ise tenkis edilmiştir. 2013 yılı
başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %78 olmuştur.
Personel Giderleri ( Bağış ve Yardımlar )
Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından yurtdışına gidecek akademik personel için yapılan yardım
tutarı için 2012 yılından 2013 yılına 1.235,05 TL devredilmiş olup, bu tutarın tamamı giderleştirilmiştir.
131
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Hazine Yardımı )
2013 Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 11.648.000.-TL’dir. Yıl içerisinde yapılan
1.000.989 TL’lik eklemeyle ödeme miktarı 12.648.989 TL olmuştur. Bu ödenek ile Üniversitemiz bünyesinde
görev yapmakta olan akademik ve idari personelin sosyal güvenlik prim giderleri ve sağlık primi giderleri
ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Toplam gider 12.318.260,43- TL olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin kullanılmayan
41.239,57 TL’si ise tenkis edilmiş ve sene başı başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % 105,7 olmuştur.
SGK Devlet Pirimi Giderleri ( Öz gelir )
2013 mali yılı bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenek miktarı 252.000 TL’dir. Bu ödenek 657 Sayılı
Kanunun 4/A maddesine göre çalışan ve özel hakları özel bütçeden karşılanan personel, usta öğreticiler, kısmi
zamanla çalışan öğrencilerin sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık prim ödemeleri ve işsizlik sigortası giderleri
için toplam 178.109,02-TL’lik gider gerçekleştirilmiştir. Kullanılmayan 73.8920,98 TL’lik kısım ise tenkis
edilmiştir. Ödeneğin başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 71olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Hazine Yardımı )
2013 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği tutarı 12.013.000-TL’dir. Yıl içerisinde
Hazine kaynaklarından ve finansman fazlası ödeneklerden 3.108.930,63-TL ödenek eklenmiş, toplam ödenek
15.121.930,63-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 14.753.330,59-TL’si giderleştirilmiş, kullanılmayan 154.700,04TL’si tenkis edilmiştir. 03-Mal ve Hizmet Alımları tertiplerindeki ödenekler ile öncelikli olarak Üniversitemizin
ihtiyaç duyduğu mal alımları, hizmet alımları, yolluklar, görev giderleri, küçük makine teçhizat alımları, küçük
bakım onarım giderleri ödemeleri yapılmıştır. Başlangıç ödeneğine göre yıllık gerçekleşme % 122,8 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Öz gelir )
2013 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 9.920.000-TL’dir. Yıl içerisinde
Üniversitemiz gelir fazlası ve finansman fazlası kaynaklardan 1.103.775,76-TL ekleme ile toplam ödenek
11.023.775,76-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin gelir gerçekleşmelerine ve ihtiyaçlara göre 7.849.543,44-TL’si
giderleştirilmiş, 3.173.432,32-TL’si ise tenkis edilmiş, başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme % 79 olmuştur.
Mal ve Hizmet Alımları ( Bağış ve Yardımlar )
Kişi ve kurumlardan alınan bağış ve yardımlar için 2012 yılından devreden tutar 475.909,25 TL’dir.
2013 yılında eklenen 871.333,31 TL ile toplam tutar 1.347.242,56 TL olmuştur. Bu tutarın 532.322,85 TL’si
giderleştirilmiş, 339.010,46-TL ise 2014 yılında devredilmiştir.
Cari Transferler
2013 yılı Bütçe Kanunu ile verilen başlangıç ödeneği tutarı 2.337.000-TL’dir. Bu ödeneğin 1.624.841,74TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 712.158,26-TL’si tenkis edilmiştir. Harcamanın başlangıç ödeneğine
göre gerçekleşme oranı % 70 olmuştur.
Sermaye Giderleri ( Hazine Yardımı )
2013 yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen başlangıç ödeneği 25.000.000-TL’dir. Yıl içinde finansman
fazlası kaynaklardan 16.453.321,64-TL eklenmiş, toplam ödenek 41.453.321,64-TL’ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin
25.184.772,18-TL’si giderleştirilmiştir. Kullanılmayan 16.178.549,46-TL ise tenkis edilmiştir. Harcamanın
başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı %100,7dir.
Sermaye Giderleri ( Öz gelir )
2013 Mali yılı Bütçe Kanunu ile tahsis edilen kesintili başlangıç ödeneği 1.000.000-TL’dir. Yıl içerisinde
gelir fazlası ödenek olarak 1.139.970,44-TL ekleme ile toplam ödenek 2.139.970,44-TL olmuştur. Gelir
gerçekleşmeleri ve ihtiyaçlar doğrultusunda 2.139.970,44-TL giderleştirilmiştir. Harcamanın başlangıç
ödeneğine göre gerçekleşme oranı %213,9 olmuştur.
132
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Grafik 14 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Ekonomik Sınıflandırma)
80.000.000
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
Personel
Giderleri
SGK Prim
Giderleri
Mal ve Hizmet
Alım Giderleri
Cari
Transferler
Sermaye
Giderleri
Sermaye
Transferleri
2010
44.012.935,00
8.220.677,00
2011
50.364.591,00
9.050.497,00
12.278.201,00
6.831.609,00
19.349.138,00
3.757.000,00
16.035.150,00
10.773.522,00
22.453.278,00
4.770.000,00
2012
62.455.513,29
2013
72.544.335,33
10.711.762,17
19.585.965,89
1.599.362,72
21.564.781,84
0
12.496.369,45
22.602.874,03
1.624.841,74
27.324.742,62
0
2013 yılı bütçe giderleri, 2012 yılına göre Personel Giderlerinde %16,15 oranında, SGK Devlet Pirimi
Giderlerinde %16,66 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %15,40 oranında, Cari Transferlerde %1,59
oranında ve Sermaye Giderlerinde %26,71 oranında artmış, Sermaye Transferlerinde ise 2012 ve 2013 yıllarında
harcama gerçekleşmesi olmamış; (bkz. Grafik-14 )
2013 yılı bütçe giderleri, 2010 yılına göre Personel Giderlerinde %64,83 oranında, SGK Devlet Pirimi
Giderlerinde %52,01 oranında, Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde %84,09 oranında, Sermaye Giderlerinde
%41,22 oranında artmış; Cari Transferlerde %76,22 oranında azalmış ve Sermaye Transferlerinde ise 2010
yılındaki gerçekleşmeye rağmen 2013 yılında harcama gerçekleşmesi olmamıştır. (bkz. Grafik-14 )
2013 yılı toplam bütçe giderleri 2012 yılına göre %17,84 oranında, 2010 yılına göre ise %44,62 oranında
artmıştır. (bkz. Tablo-75)
Grafik 15 - Bütçe Giderlerinin Yıllar İtibarıyla Dağılımı (Fonksiyonel Sınıflandırma)
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Genel
Kamu Hizmetleri
Savunma
Hizmetleri
Kamu Düzeni ve
Güvenlik
Hizmetleri
Sağlık
Hizmetleri
Dinlenme Kültür
ve
Din Hizmetleri
Eğitim
Hizmetleri
2010
6.437.750,00
5.754,00
2.325.929,00
14.783.531,00
1.836.700,00
69.064.620,00
2011
12.509.612,00
7.644,00
3.139.339,00
12.077.656,00
1.380.663,00
84.332.154,00
2012
9.637.865,87
2.997,38
4.514.270,55
8.649.444,04
756.857,61
92.355.950,46
2013
9.812.749,51
6.775,57
4.540.862,23
13.190.889,89
3.774.568,03
105.267.292,94
2013 yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırmaya göre, 2012 yılına göre Genel Kamu Hizmetlerinde
%1,82 oranında, Savunma Hizmetlerinde %126,05 oranında, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde %0,59
oranında, Sağlık Hizmetlerinde %52,51 oranında, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinde %398,72 oranında ve
Eğitim Hizmetlerinde %13,98 oranında artmıştır.
2013 yılı bütçe giderleri fonksiyonel sınıflandırmaya göre, 2010 yılına göre Genel Kamu Hizmetlerinde
%52,43 oranında, Savunma Hizmetlerinde %17,75 oranında, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetlerinde %95,23
oranında, Dinlenme Kültür ve Din Hizmetlerinde %105,51 oranında, Eğitim Hizmetlerinde %52,42 oranında
artmış, Sağlık Hizmetlerinde %10,77 oranında azalmıştır. (bkz. Grafik-15 )
133
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 76- İdari Birimlerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Birim
Özel Kalem (Rektörlük)
Özel Kalem (Genel Sekreterlik)
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı
Hukuk Müşavirliği
TOPLAM
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
8.582.388,38
8.292.997,02
289.391,36
4.108.665,81
3.969.692,90
138.972,91
14.917.611,43
14.187.740,80
729.870,03
2.870.000
2.760.662,33
109.337,67
946.200
935.496,74
10.703,26
9.756.600
7.774.982,41
1.981.617,59
731.276,21
727.656,04
3.620,17
38.491.439,48
22.269.207,18
16.222.232,30
387.600
383.628,26
3.971,74
2.609.980
785.877,72
1.824.102,28
294.015,39
290.737,84
3.277,55
83.695.776,70
62.378.679,24
21.317.096,86
Tablo 77- Fakültelerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Tertip
Fen-Edebiyat Fakültesi
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
7.453.424,17
7.396.658,98
56.765,19
17.313,561,22
17.290.933,34
22.627,88
Mühendislik Fakültesi
8.870.006,65
8.846.631,46
23.375,19
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
4.761.979,17
4.705.861,88
56.117,29
Ereğli Eğitim Fakültesi
4.288.898,16
4.275.422,45
13.475,71
Tıp Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
684.610
682.420,76
2.189,24
Diş Hekimliği Fakültesi
1.831.020,51
1830.628,75
391,76
İletişim Fakültesi
111.941
111.933,14
7,86
İlahiyat Fakültesi
911.101,78
893.185,45
17.916,29
Eczacılık Fakültesi
42.425.000
42.340,87
84,13
88.651.538,66
46.076.017,08
192.950,54
TOPLAM
Tablo 78- Enstitülerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
221.900
206.788,29
15.111,71
Sosyal Bilimler Enstitüsü
298.964,86
275.343,50
23.621,36
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
165.742,04
158.965,87
6.776,17
686.606,9
641.097,66
45.509,24
Birim
Fen Bilimleri Enstitüsü
TOPLAM
Tablo 79- Konservatuar ve Yüksekokulların Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
Devlet Konservatuarı
1.341.224
1.341.008,71
215,29
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Birim
1.285.085
1.283.233,88
1.851,12
Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi Yüksekokulu
595.910
593.551,97
2.358,03
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
365.445
354.479,41
1.965,59
20.000
20.000
6.390,03
3.598.664
3.592.273,97
6.390,03
Yabancı Diller Yüksekokulu
TOPLAM
134
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 80- Meslek Yüksekokullarının Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
Alaplı Meslek Yüksekokulu
3.615.254,90
3.614.424,36
830,54
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek
Yüksekokulu
Devrek Meslek Yüksekokulu
2.401.840,11
2.400.473,90
1.366,21
1.251.990
1.248.991,24
2.098,76
1.885.419,35
1.885.312,38
106,97
Çaycuma Meslek Yüksekokulu
Gökçebey Mithat Mehmet Çanakçı Meslek
Yüksekokulu
Kdz. Ereğli Meslek Yüksekokulu
2.567.122,48
2.558.619,78
8.502,70
1.093.336,60
1.092.589,06
747,54
145.915,22
128.361,39
17.553,83
12.959.978,66
12.928.772,11
31.206,55
Birim
TOPLAM
Tablo 81- Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Diğer Birimlerin Masraf Cetveli (2013 Yılı)-TL
Tertip
Uygulama ve Araştırma Hastanesi
Toplam Ödenek
Harcama
Kalan
10.947.500
10.933.717,17
13.782,83
7.800
7.583,03
216,97
Bilim ve Teknoloji Uygulama Araştırma Merkezi
Diğer Merkezler
15.700
140
15.560
Diğer Merkezler
4.000
1.639,32
360,68
Diğer Bölümler
TOPLAM
1.500
1.281,13
218,87
10.976.500
10.946.360,65
30.139,35
Tablo 82 -2013 Yılı Bütçe Gelirlerin Dağılımı (Ekonomik Kod)-TL
Gelir
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Gelir Tahmini
Gerçekleşme
Ret ve İadeler
Net Gelir
10.060.000
9.538.140.46
656.00
9.537.484.46
9.985.000
7.630.012.23
0
7.630.012.23
75.000
1.908.128.23
656.00
1.907.472.23
0
0
0
0
04 - Alınan Bağışlar, Yardımlar, Özel Gelirler
115.280.000
124.593.253.12
0
124.593.253.12
04.1 – Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
0
19.413.75
0
19.413.75
115.280.000
122.743.237.00
0
122.743.237.00
04.3 - Diğer İdarelerden Alınan Bağış Yardımlar
0
0
0
0
04.4 - Kurumlardan ve Kişilerden Alınan
Yardım ve Bağışlar
0
815.758.98
0
815.758.98
04.5 – Proje Yardımları
0
1.014.843.39
0
1.014.843.39
05 - Diğer Gelirler
6.272.000
9.212.383.57
4.804.70
9.207.578.87
05.1 - Faiz Gelirleri
0
1.338.017.41
317.26
1.337.700.15
2.244.000
3.579.068.44
0
3.579.068.44
0
19.255.16
0
19.255.16
4.487.44
4.271.501.12
03.1 - Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03.6 - Kira Gelirleri
03.9 - Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04.2 - Merkezi Yönetim Bütçesi Dâhilindeki
İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
05.2 - Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
05.3 - Para Cezaları
05.9 - Diğer Çeşitli Gelirler
4.028.000
4.275.988.56
06 - Sermaye Gelirleri
0
16.00
0
16.00
06.2 - Taşınır Satış Gelirleri
0
16.00
0
16.00
131.612.000
143.343.793.15
5.460,7
143.338.332.45
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
135
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 83 - Hazine Yardımı
Bütçe Teklifi - TL
2012
Gerçekleşme - TL
2013
ARTIŞ %
2012
ARTIŞ %
2013
Cari Hazine Yardımı
73.866.000
90.141.000
22,03
73.799.263
95.720.237
29,70
Sermaye Hazine Yardımı
21.710.000
25.139.000
15,79
21.429.000
27.023.000
26,10
TOPLAM
95.576.000
115.280.000
20,62
95.228.263
122.743.237
28,89
Tablo 84 - Bütçe Gelirlerinin Önceki Yıla Göre Değişimi (Ekonomik Kod)
2012 Gelir
Gerçekleşmesi-(TL)
2013 Gelir
Gerçekleşmesi-(TL)
03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
11.125.409.68
9.538.140.46
Artış
%
-14,27
04 - Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
95.734.788.91
124.593.253.12
30,14
6.952.122.88
9.212.383.57
32,51
1.077.45
16.00
-98,52
113.813.398,92
143.343.793.15
25,95
319.689.00
5.460.70
-98,29
113.493.709.92
143.338.332.45
26,30
Gelir Ekonomik Kod
05 - Diğer Gelirler
06 - Sermaye Gelirleri
TOPLAM GELİR
09 - Red ve iadeler (-)
TOPLAM NET GELİR
Grafik 16 - Yıllar İtibariyle Gelir Gerçekleşmeleri (Ekonomik Kod)
140.000.000
120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000
0
Teşebbüs ve
Mülkiyet Gelirleri
Alınan Bağış ve
Yardımlar Özel Gelirler
Diğer
Gelirler
Sermaye
Gelirleri
2010
10.929.140,00
87.134.787,00
3.374.396,00
2.955,00
2011
11.200.867,94
96.065.085,87
4.339.858,12
10.922,68
2012
11.125.409,68
95.729.387,71
6.952.122,88
1.077,45
2013
9538140,46
124593253,1
9212383,57
16
Bütçe Gelirlerine İlişkin Açıklamalar
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
2013 yılı için10.060.000-TL gelir tahmin edilmiştir. 2013 yılı sonuna kadar Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
(şartname, basılı evrak, form satış geliri, sergi ve fuar geliri, örgün ve yaygın öğretimden, ikinci öğretimden elde
edilen gelirler, sosyal tesis işletme geliri, diğer hizmet gelirleri olarak) 7.630.012.23-TL, Kira gelirleri (lojman
kira geliri ve sosyal tesis kira geliri) 1.908.128.23-TL olmak üzere toplam 9.538.140.46-TL gelir gerçekleşmesi
sağlanmıştır. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı % 94.8 olmuştur.
Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
2013 yılı için 115.280.000-TL gelir tahmin edilmiştir. Merkezi Yönetim Bütçesinden Üniversitemize
aktarılan Cari Hazine Yardımı 95.720.237.00-TL ve Sermaye Hazine Yardımı ise 27.023.000.00-TL olmak
üzere toplam 122.743.237.00-TL gelir gerçekleşmiştir.
136
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Avrupa Birliği’nden alınan bağış ve yardımlardan elde edilen gelirler 19.413.75-TL’dir. Kurumlardan ve
kişilerden alınan şartlı bağış ve yardımlar toplamı 815.758.98-TL’dir. Proje Yardımları toplamı (30.12.2013
tarihli BUMKO Genelge yazısına istinaden şartlı bağış ve yardımlardan aktarılan YÖK öğretim üyesi yetiştirme
programı destekleri ve YÖK yurtdışı destekleri) 1.014.843.39-TL’dir. 2013 yılında Alınan Bağış ve Yardımlar
ile özel Gelirler toplamı 124.593.253.12-TL olarak gerçekleşmiştir. Tahmin edilen gelir miktarına göre
gerçekleşme oranı %108,07 olmuştur.
Diğer Gelirler
2013 yılı için 6.272.000-TL gelir tahmin edilmiştir. 2013 yılı sonuna kadar Faiz geliri olarak
1.338.071.41-TL, Araştırma Proje Gelirleri olarak 3.579.068.44-TL, Para cezalarından 19.255.16-TL, Diğer
Çeşitli Gelirler (Teminatlardan gelir kaydedilenler, kişilerden alacaklar, öğrenci katkı payı telafi gelirleri,
elektrik, su vb. gelirler ile diğer gelirler ) kaleminden 4.275.988.56-TL olmak üzere toplam 9.212.383.57-TL
gelir elde edilmiştir. Tahmin edilen gelire göre gerçekleşme oranı %146.8 olmuştur.
Sermaye Gelirleri
2013 yılı için sermaye gelirleri taşınır satış gelirlerinden elde edilmiş olup 16.00-TL’dir.
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler
2013 yılında Bütçe Gelirlerinden red ve iade olarak yapılan toplam tutar 5.460.70-TL’dir. Red ve
iadelerin, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinden yapılan iadeler toplamı 656,00 -TL, Kişilerden Alacak Faiz
Gelirlerinden olan iade toplamı 317,26-TL ve Kişilerden Alacaklar alt hesabından yapılan iade 4.487.44-TL’dir.
Tablo 85 - Birim Bazında Döner Sermaye Gelirleri
Sıra No
2012 Yılı Gelir
( TL )
Gelir Elde Eden Birim
1
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
2
Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi
3
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
4
Sürekli Eğitim Merkezi
5
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
6
2013 Yılı Gelir
( TL)
61.879.076,77
73.592.652,89
1.497.813,55
3.801.624,10
307.079,01
849.146,73
583.402,73
269.196,56
407,41
74.676,46
Uzaktan Eğitim Merkezi
-
2.974,17
7
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
-
165.993,89
8
Yer Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi
-
14.647,23
591.824,08
797.937,51
84.745,76
346,42
7.200
1,06
9
Ahşap Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi
10
Afet Uygulama ve Araştırma Merkezi
11
Fen Edebiyat Fakültesi
12
Tıp Fakültesi
13
Mühendislik Fakültesi
14
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
15
Ereğli Eğitim Fakültesi
16
Alaplı Meslek Yüksekokulu
17
18
11.526,20
63.951,37
913.961,14
807.788,63
12.872,54
8.875,36
279.424,99
14.085,55
5.549,18
5.386,53
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
-
1.251,39
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
-
70,86
66.174.883,36
80.470.606,71
TOPLAM
137
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 86 - Döner Sermaye Giderleri
Sıra No
Gider Türü
2012 Yılı Gider
( TL )
8.845.419,00
2013 Yılı Gider
( TL)
10.547.815,32
1
Personel Giderleri
2
Mal ve Malzeme Alım Giderleri
20.352.341,32
24.245.700,71
3
Hizmet Alım Giderleri
16.112.525,00
18.346.247,74
4
Yapım İşleri Giderleri
287.524,99
1.090.041,11
5
Diğer Giderler
26.102.932,76
24.461.734,98
TOPLAM
71.700.743,07
78.691.539,86
2-MALİ DENETİM SONUÇLARI
SAYIŞTAY DENETİMİ
2012 Yılı Sayıştay Denetim Bulguları
2013 yılı şubat ayında Sayıştay denetçileri tarafından üniversitemiz 2012 mali yılına ilişkin iş ve
işlemlerin denetimi yapılmış, denetim sonucu hazırlanan 2012 Sayıştay Denetim Raporuna ilişkin bulgular ve bu
rapora istinaden 2013 yılında yapılan işlemler aşağıda belirtilmiştir:
1. Kurum mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların 250- Arazi ve Arsalar Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.
2. Kurum mülkiyetindeki yer altı ve yer üstü düzenlerinin tamamının 251- Yer Altı ve Yerüstü Düzenleri
Hesabına kaydedilmediği görülmüştür.
3. Kurum binalarının gerçek değerleriyle kaydedilmemesi nedeniyle 252-Binalar Hesabında kayıtlı tutarın,
kurum binalarının tamamına ilişkin durumu yansıtmadığı görülmüştür.
4. Kuruma tahsisli taşınmazların, nazım hesaplardan 964-Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabı
ile 965- Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Karşılığı Hesabında izlenmediği görülmüştür.
Denetim Görüşü
Bülent Ecevit Üniversitesi Özel Bütçesinin 2012 yılına ilişkin mali rapor ve tablolarının Denetim
Görüşünün Dayanakları bölümünde açıklanan nedenlerden dolayı (Taşınmazlar ve Nazım Hesaplar) hesap
alanlarındaki hata ve eksiklikler hariç tüm önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği; gelir, gider ve
mallarına ilişkin hesap ve işlemlerinin kanun ve diğer hukuki düzenlemelere uygun olduğu kanaatine varılmıştır.
Sayıştay Denetim Raporlarına İlişkin Gerçekleştirilen İşlemler
1. Kurumumuz mülkiyetinde bulunan arazi ve arsaların 250- Arazi ve Arsalar hesabında gerçek değerleri
ile kayıtlarının yapılabilmesi için bir inceleme komisyonu oluşturulmuş olup, inceleme komisyonu tarafından
belirlenen bedeller sonucunda ilgili hesaba Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince
muhasebe birimi tarafından 250- Arazi ve Arsalar Hesabına ilgili kayıtlar yapılmıştır.
2. Kurumumuz mülkiyetinde bulunan yeraltı ve yer üstü düzenlerimizin 251- Yer Altı ve Yerüstü
Düzenleri hesabına gerçek değerleri ile kayıtlarının yapılabilmesi için kurumumuzca oluşturulan inceleme
komisyonu tarafından belirlenen bedeller sonucunda 251- Yeraltı ve Yerüstü düzenleri hesabına Genel Yönetim
Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince muhasebe
birimi tarafından ilgili kayıtlar yapılmıştır.
3.Kurumumuz kullanımında bulunan kurum binalarının tamamının 252- Binalar hesabında gerçek
değerleri ile izlenebilmesi için oluşturulan inceleme komisyonu tarafından belirlenen bedeller sonucunda Genel
Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ve Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinin amir hükümleri gereğince
muhasebe birimi tarafından ilgili kayıtlar yapılmıştır.
4. Kurumumuza tahsisli taşınmazların tamamına ait envanter çalışması başlatılmıştır. Bu amaçla kurulan
komisyon tarafından gerekli tespitler yapılmaktadır. Bu çalışma neticesinde tespit edilen bedeller üzerinden,
Kamu İdarelerine ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik ve Hazine Taşınmazları Hakkındaki
Yönetmelik amir hükümleri gereğince taşınmazların Nazım Hesaplardan 964- Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar
ve Araziler Hesabı ile 965-Kamu İdarelerine Tahsisli Binalar ve Araziler Hesabında izlenmesi temin edilmiştir.
138
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
İÇ DENETİM
İç Denetim Programı Gerçekleşme Durumu
İç denetim programı gereğince 2013 yılı içerisinde denetlenen süreçler ve ilgili birimler aşağıdaki tabloda
belirtilmiştir:
SIRA
NO
SÜREÇ
İLGİLİ BİRİM
1
Mal Alım, Bakım ve Onarım İşlemleri
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2
Katkı Payları, Hazine Hisseleri, Gelir Tahakkuk ve Tahsil
Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü
3
Mal ve Hizmet Alımları
Diş Hekimliği Fakültesi
4
Hizmet Alımları
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
2013 yılı programında yer almasına rağmen, aşağıda belirtilen denetimlere yıl içerisinde başlanılmış
fakat programda öngörülmeyen danışmanlık görevlerinin ortaya çıkması nedenleriyle program döneminde
tamamlanamayıp 2014 yılına sarkmıştır.

Öğrenci Kayıt Kabul ve Kimlik İşlemleri -------------- Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Kitap ve Dokümantasyon İşlemleri ---------------------- Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı
Program Dışı Denetim ve Danışmanlık Faaliyetleri
2013 Yılında iç denetçilerce program dışı yapılan danışmanlık faaliyetlerine ait bilgilere aşağıdaki
tabloda yer verilmiştir.
Sıra No
1
2
3
4
İlgili Birim
Denetçi
Üniversitemiz Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca
2012 yılında avans ve kredi hesapları kullanılarak yapılan
harcamaların mevzuata uygunluk yönünden incelenmesi.
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
M. USTA
O. GÜRELİ
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinin
teknik destek hizmetlerini ifa etmekte olan yüklenici firmanın
çalıştırdığı personelin maaş ödemelerini sözleşme ve
eklerindeki hükümler çerçevesinde yerine getirmediği
hususunda Rektörlüğümüze gelen ihbar ve şikâyetlerin hukuki
açıdan incelenip değerlendirilmesi.
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
M. USTA
O. GÜRELİ
Farabi Koordinatörlüğü
M. USTA
O. GÜRELİ
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
M. USTA
Konusu
Üniversitemiz “Yükseköğrenim Kurumları Arasında Öğrenci
ve Öğretim Üyesi Değişim Programı Koordinatörlüğü” işlem
süreçlerinin ilgili mevzuat hükümleri yönünden denetlenmesi.
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
tarafından gerçekleştirilen “faturalandırma işlem sürecinin”
ilgili mevzuat hükümleri ve uygulanan sistem yönünden
incelenmesi.
139
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
5
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde
yatan hastalar için verilen yemek hizmetinden bu merkezde
görev yapan tüm personel ile stajyer ve intörn öğrencilerin
bedelsiz yararlanma koşullarının ilgili mevzuat hükümleri
yönünden değerlendirilmesi.
Sağlık Uygulama ve
Araştırma Merkezi
O. GÜRELİ
6
Kamu İhale Kurulunun, Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor
Daire Bşk.ca yapılan yemek hizmeti alımı ihalesi hakkında
verdiği kararının mahkemece iptal edilmesi üzerine yapılacak
işlemler ve tereddüte düşülen konular hakkında birim
görüşümüzün Rektörlük Makamına sunulması.
Sağlık, Kültür ve Spor
Daire Başkanlığı
O. GÜRELİ
Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğüne sunulan
“Altyapı Projelerinde” bazı durumlarda alınacak makine
teçhizatın kurulumunun yapılabilmesi için gereken ve küçük
boyutlu olmayan fiziki mekânla ilgili tadilatların “proje
kapsamında” yapılıp yapılamayacağına ilişkin birim
görüşümüzün bildirilmesi.
BAP Koordinatörlüğü
M. USTA
7
Ayrıca, 2013 yılında iç denetçilerimiz tarafından bazı konularda sözlü olarak da danışmanlık hizmeti
verilmeye devam edilmiştir.
Kritik Tespit ve Öneriler
İç denetçilerimiz 2013 yılında gerçekleştirdikleri denetim faaliyetleri sonucunda yaptıkları tespit ve
önerilerini Rektörlük Makamına raporlamış ve denetim raporlarının bir nüshasını da Kurula göndermişlerdir. Bu
çerçevede, idaremizde gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sonucunda yapılan tespit ve önerilerin bazılarına
aşağıdaki tabloda yer verilmiştir
SIRA
TESPİTLER
ÖNERİLER
Bir birimde iç kontrolle ilgili “risk
değerlendirmesi” ve “kontrol faaliyetleri”
standartlarının yerine getirilmediği.
Daha etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde hizmet
verilmesi açısından, süreçlerdeki risklerin belirlenerek
kontrol faaliyetlerinin yazılı olarak oluşturulması,
çalışanların risk ve kontrol kavramları hakkında
bilgilendirilmesi önerilir.
2
İki birimde 4734 sayılı Kanunun 22/d bendi
gereğince doğrudan temin yoluyla yapılan
alımlarda, alım yapılacak kişi ya da firmanın
ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığının
Kurumun internet sayfasından kontrol edildiğine
dair bir bilgiye rastlanılmadığı.
Kanunun 22/d bendi kapsamında yapılan alımlarda
alım yapılacak kişi veya firmanın Kurumun internet
sitesinden yasaklı olup olmadığı sorgulanmalı ve
yasaklı olması durumunda söz konusu kişi veya
firmadan alım yapılmamalıdır.
3
Bir birimde avans sınırlarını aşan giderler için
kullanılan kredilerde, özel bütçeli idareler için
mevzuatta bir düzenlemeye yer verilmemesine
rağmen, genel bütçeli idareler için belirlenmiş
“Kredi Talepnamesi Formu” nun kullanıldığı.
Genel bütçeli idareler için getirilmiş kredi izni
sisteminin özel bütçeli idare olan üniversitemizde
uygulanmaması ve kredi talepnamesi formlarının da
kullanılmaması önerilir.
4
Bir birimde Hazine ve BAP paylarının eksik
hesaplandığı.
(Süreç devam ediyor)
1
140
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Kabul Edilmeyen Bulgular
Gerçekleştirilen iç denetim faaliyetleri sırasında, denetçilerimizce yapılan tespit ve öneriler karşısında
denetlenen birimlerle uzlaşılamayan bir bulgu ortaya çıkmış olup, konu hakkındaki süreç devam etmektedir.
İzleme Faaliyetleri
Denetim ve danışmanlık raporlarında belirtilen öneriler, bu öneriler doğrultusunda sorumlu birimlerce
gerçekleştirilmesi taahhüt edilen ve bir takvime bağlanan eylemlerin gerçekleşme düzeyi bir sonraki izleme
periyodunda kapsama alınacak olup, izleme sonuçları birleştirilerek dönemsel raporlama kapsamında üst
yöneticiye sunulacaktır. Ayrıca, bundan sonraki süreçlerde, Kamu İç Denetim Rehberine uygun olarak izleme
sonuçları tabloları da düzenlenerek İDKK’na iletilecektir.
Denetim Planı Gerçekleşme Durumu
Birimimizce denetlenecek birim ve süreçlerin belirlenmesinde İç Denetim Koordinasyon Kurulunca
yayımlanan “Kamu İç Denetiminde Risk Değerlendirme Rehberi” esas alınmıştır. Yönetimce bir risk yönetimi
sürecinin oluşturulmaması nedeniyle, çalışmalarımızda öncelikle Üniversitemizin faaliyet alanına ilişkin risk
faktörleri tanımlanmış, risk seviyeleri ölçülmüş ve yüksek risk içeren alan ve konulara denetim önceliği verilerek
“2011–2013 Dönemi İç Denetim Planı” hazırlanmış olup, Rektörlük Makamının 22.02.2011 tarihli onayı ile
yürürlüğe konulmuştur.
Bu doğrultuda, 2011-2013 Dönemi İç Denetim Planında denetlenmesi öngörülen ve risk düzeyi yüksek
olarak değerlendirilen toplam 14 alandan 9’unun ve risk düzeyi orta olarak değerlendirilen toplam 12 alandan 9
tanesinin denetimi gerçekleştirilebilmiştir (yani, öngörülen denetimin yüzde 70’i ). İdaremizin teşkilat yapısına
yeni birimlerin katılması, iç denetçi kadrolarındaki değişiklikler ve program dışı görevler nedenleriyle 3 yıllık
planda sapmalar meydana gelmiştir.
Denetim Evreni
Plan hazırlanırken, İç Denetim Birimimizce Üniversitemiz faaliyetlerine etki eden beş yapısal risk kriteri
tanımlanmıştır. Bunlar;





Bütçe Büyüklüğü,
İşlem Hacmi ve Personel Sayısı,
Faaliyetlerin Karmaşıklığı ve Mevzuatın Yoğunluğu,
Kontrol Ortamı,
İmaj ve İtibar
Plan döneminde birim/süreç esaslı denetim benimsenmiş ve risk puanlaması birimler bazında yapılmış
olup, üniversitemiz birimleri risk önceliğine göre sıralanmıştır. Daha sonra, bu birimlere ait işlem süreçleri
arasından seçilen süreçler denetim alanları olarak değerlendirilmiştir.
Planlamada yüksek riskli süreçlerin her yıl, orta riskli süreçlerin iki yılda bir, düşük riskli süreçlerin ise üç
yılda bir denetlenmesi ve en yüksek riskli alanlara öncelik verilmesi esas alınmış olmakla birlikte, iç denetçi
sayımızın yetersizliği ve denetim alanlarının çokluğu nedeniyle, ancak risk düzeyi yüksek ve orta olan birimlerin
önemli kabul edilen bazı süreçleri iç denetime tabi tutulmuştur. Ayrıca üst yönetici istekleri doğrultusunda tercih
edilen bazı alanlarda öncelikli olarak denetlenmiştir.
141
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
B- PERFORMANS BİLGİLERİ
1- YATIRIM PROJELERİ (Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)
Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi
2013 Yılı içerisinde ihale edilecek olan Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi Binasının
etüd-projeleri yapılmıştır. Diğer taraftan doğrudan temin usulü etüd-proje hizmetlerinin satın alımı işlemleri
yapılmıştır. Program yılı ödeneği 35.000 TL olan projeye öz gelirlerden 200.000 TL altyapı projesinden ise
185.000 TL olmak üzere toplam 385.000 TL ödenek aktarılmıştır. 2014 yılında ihale edilecek olan Sağlık
kampüsü Merkezi Yemekhane ve Sosyal Merkez Binasının etüd-projesi yılın ikinci yarısında yaptırılmıştır.
Yapılan işler için 410.345 TL harcama yapılmıştır.
Derslikler ve Merkezi Birimler Projesi
Toplulaştırılmış bu proje kapsamında 4 adet projemiz bulunmaktadır. 2013 Yılı proje tutarı 66.518.000
TL olup, program yılı ödeneği 12.000.000 TL’dir. Projeye öz gelirlerden 3.907.503 TL ödenek aktarılmıştır.
Ayrıca Diş Hekimliği Fakültesi için 1.900.000 TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Bu projeden dönem sonuna kadar
11.625.289 TL gider yapılmıştır.
1- Merkezi Yemekhane, İdari Bürolar, Trafo Ünitesi Konukevi ve Oditoryum İkmal İnşaatı
20.07.2009 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen ikmal inşaatı işinin 2010 yılında betonarme imalatları yapılan
Konukevi ve Trafo Üniteleri Bölümünün yapımı tamamlanıp 2011 Temmuz ayı sonunda hizmete hazır hale
getirilmiştir. İşin son etabını oluşturan 4500 m² lik Oditoryum ve İdari Büroların bulunduğu bölümünde binanın
temelinin iyileştirilmesi sonucunda binada, sözleşme bedelinin %10 u tutarında iş artışı ile işlerin
tamamlanamayacağı anlaşılmıştır. Sözleşme kapsamında iş tutarı kadar işlerin yapılarak tasfiye edilmesi
planlanmıştır. Ancak yüklenici firma işin bitim süresi içinde işleri tasfiye edilebilir halde tamamlayamamıştır.
Kalan işlerin ikmal ihalesi için 2013 yılında süre yeterli olmamıştır.
2- Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı ve İş Atölyeleri İnşaatı
01.06.2010 tarihinde ihalesi gerçekleştirilen 5980 m² kapalı alanı bulunan binaların 2011 yılı sonunda
temel imalatları ve betonarme imalatlarının bir bölümü tamamlanmıştır. 2012 yılı içerisinde kalan betonarme
imalatlar yapılıp iş atölyesi ve bir bölüm laboratuar imalatı tamamlanıp hizmete hazır hale getirilmiştir. 2013
yılında laboratuar binalarından A ve B blokların yapımı tamamlanıp hizmete alınmıştır. Binalarda yapılan temel
iyileştirilmesi imalatlarının yapımı sonucunda sözleşme bedelinin %10'u üzerinde iş artışı olacağı
anlaşıldığından, sözleşme kapsamındaki iş tutarı kadar imalat yapılarak işin tasfiyesi gerçekleştirilmiştir. Bu
durumda C blok laboratuarı temel altı imalatları yapılabilmiştir. Kalan işlerin ikmal ihalesi 04.11.2013 tarihinde
yapılmıştır. Yeni yapılan ihale sonucunda C blokun temel ve zemin katı betonarme imalatları yapılmıştır.
3- Diş Hekimliği Fakültesi İnşaatı
Diş Hekimliği Fakülte Binası inşaatının ihalesi 30.06.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin kapalı
alanı 8145 m² dir. İhale süreci içinde aşırı düşük sorgusu ve diğer işlemler tamamlanmış ancak ihale dosyasının
Kamu İhale Kurumuna gönderilmesi sonucu işin sözleşmesi 19.01.2012 tarihinde imzalanabilmiştir. 2012
yılında binanın betonarmesi tamamlanmıştır. 2013 yılında binanın kalan işleri tamamlanmış ve ağustos ayı
sonunda bina hizmete hazır hale getirilmiştir. Proje tamamlanmıştır.
4- Merkezi Derslikler ve Ofisler Binası İnşaatı
2012 yılı yatırım programına giren projenin, yıllara sâri ihale edilerek yapımına başlanması planlanmıştır.
2012 yılında kullanılacak ödeneği öz gelirlerden karşılanacak olup bina için TOKİ tarafından ihale hazırlığı
yapıldığından 2012 yılında 2.592.-(Bin TL) avans ödenmiştir. İşin ihalesi 11.02.2013 tarihinde yapılmıştır.
Kampüs Altyapısı Projesi
Projenin 2013 yılı ödeneği 2.500.000 TL’dir. Projeden, etüd proje işlerine 185.000 TL ödenek
aktarılmıştır. Geçmiş yıllarda bu proje kapsamında; Sağlık Kampüsünde yer alan başta Hastane Binası olmak
üzere Tıp Fakültesi, Sağlık MYO ve Merkezi Laboratuvar binalarının alt yapı eksikleri 2012 yılı sonunda
tamamlanmıştır. Ayrıca aynı proje kapsamında Merkez Kampüste, kampüs içi yol bağlantıları ve çevre
düzenleme işleri yapılmıştır.
142
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Bu defa 2013 yılı içinde Merkez Kampüste, çevre aydınlatma, fiberoptik kablo ağının yapımı, ısıtma
sisteminin doğalgaza dönüşümü işinin ihalesi 5 Ağustos 2013 tarihinde yapılmıştır. İşin sözleşmesi 02.10.2013
tarihinde imzalanmıştır. Sözleşme kapsamındaki işlerin yapımına devam edilmekte olup yıl sonuna kadar
ödeneğin 928.260.-TL si harcanmıştır.
Onkoloji Merkezi İnşaatı
Hastane binası bloklarına bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihalesi Üniversitemiz adına TOKİ
tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları tamamlanmış olup
temel imalatları tamamlanmış betonarme ve çelik yapı imalatları yapılmaktadır. Projenin 2013 yılı ödeneği
2.500.000 TL dir. Projeye öz gelirlerden 3.830.000 TL ödenek aktarılmıştır. İşin yılsonuna kadar tamamlanması
için bu projeye 1.500.000 TL ek ödenek tahsis edilmiştir. Toplam ödenek tutarı 7.830.000 TL olmuştur. İhale
sonucu projelerin yapımı ve onaylanması zaman almıştır. Yılsonunda 2.155.426 TL harcama yapılabilmiştir.
Diyabet ve Obezite Araştırma ve Uygulama Merkezi İnşaatı
Merkez Kampüs sınırından geçen karayolunun alt kısmında yurt binalarının yakınında, yapımına başlanan
kapalı yüzme havuzunun bulunduğu parsele bitişik olarak yapımı planlanan binanın ihale hazırlıkları
tamamlanmış olup işin ihalesi 31 Temmuz tarihinde yapılmıştır. 02.10.2013 tarihinde işin sözleşmesi
imzalanmıştır. Binanın öncelikle kazısı yapılmıştır. Kazı alanında zeminin güvenliği için jeofizik etüd
yapılmıştır. Zemin raporunun Üniversitemizin ilgili birimleri tarafından değerlendirilip zemin iyileştirmesi için
gerekli önerilerin Müteahhit Firmaya bildirilmesi süreci uzun zaman almıştır. Yılsonuna kadar yapılan kazı
imalatlarına karşılık 71.784 TL harcama yapılmıştır.
Açık ve Kapalı Spor Tesisleri
Projenin program yılı ödeneği 2.000.000 TL’dir. Projeye öz gelirlerden 1.324.839 TL ödenek
aktarılmıştır. Bu proje kapsamında yapımı planlanan kapalı yüzme havuzu binası ihalesi Üniversitemiz adına
TOKİ tarafından 11.02.2013 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Yer teslimi yapılan işin kazı imalatları ve temel
imalatlarının yapımı tamamlanmış olup betonarme imalatlarının yapımı devam etmektedir. Bu projeden dönem
sonuna kadar 2.839.071 TL harcama yapılmıştır.
Büyük Onarım İşleri
Eğitim sektöründe, muhtelif işler projesi kapsamında yer alan Büyük Onarım işlerinin program yılı
ödeneği 1.000.000 TL olup, ayrıca öz gelirlerden 500.000 TL ödenek aktarılmıştır. Büyük Onarım kapsamında
yapılan işler için 1.492.195 TL harcanmıştır. Aşağıda adı geçen yazılı büyük onarım işleri 2013 yılı içerisinde
ihale edilerek yıl içerisinde yapımları tamamlanmıştır.
 Sağlık Hizmetleri Yüksekokulu binası çatısı yağmur dereleri yenilenmesi işi
 Merkez Kampüste Kapalı Spor Salonu dış cephe kaplaması ve ses yalıtımı ve tadilat işleri
 Denizcilik Fakültesi girişi teras kaplaması ve binaların yağmur dereleri ile bina içi onarım işi
 Kilimli ‘de Zonguldak Meslek Yüksekokulu binası içi ve dışında tadilat ve onarım işleri
 Ereğli Eğitim Fakültesi spor salonunun radyan sistemi ile ısıtılması işi
 Makine Mühendisliği Bölümü derslik blokunda takviye, dış cephe mantolama ve onarım işi
 Tribün ve oturma yerlerinin ahşap kaplamalarının yapımı
 Sağlık Kampüsü Diş Hekimliği önü yol kaplaması, otopark kaplaması ve çevre düzenleme işi
Vatandaş Katkısıyla Yaptırılan İşler
 Üniversitemiz Sağlık Kampüsünde Cami İnşaatı İşi: EMKO Fenni Malzeme Sanayi Ticaret A.Ş. tarafından
(bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. Yapımı devam etmektedir.
 Merkez Kampüste Cami İnşaatı: Türkiye Diyanet Vakfı Zonguldak Şubesi tarafından (bağış olarak)
yapılması taahhüt edilmiştir. Yapımı devam etmektedir.
 Açık Spor Tesislerinin İnşası: Merkez Kampüste çok amaçlı açık spor sahaları Cemile ÇOLAK (Seçil İnşaat
Taahhüt Malzeme ve Hafriyat) tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. Kullanım alanı yaklaşık
2.240 m² dir. Yıl içerisinde tamamlanıp hizmete alınmıştır.
143
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
 Zonguldak MYO Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşası: Zonguldak MYO
Kilimli Kampüsünde Prefabrik Yemekhane
ve Kantin Binası İnşası İşi Kilimli Üniversite ve
Yükseköğrenimi Geliştirme Derneği tarafından (bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. 2013 yılı sonu
itibariyle yapımı tamamlanmıştır. Eksik ve noksanlıklar giderilmektedir.
 Ereğli Eğitim Fakültesi Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı: Ereğli Eğitim Fakültesi
Kampüsünde Prefabrik Yemekhane ve Kantin Binası İnşaatı İşi, Ereğli Ticaret ve Sanayi Odası tarafından
(Bağış olarak) yapılması taahhüt edilmiştir. 2013 yılı sonu itibariyle yapımı tamamlanmıştır. Eksik ve
noksanlıklar giderilmektedir.
Hizmet Alımı Olarak ( 22/d ye Göre ) Yaptırılan Yapım İşleri
Hizmet Alımı ihale edilen 22 Adet yapım işi ve 7 adet etüd-proje işi tamamlanarak hizmete alınmıştır.
144
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
145
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ ( B.A.P. Koordinatörlüğü )
Tablo 87- BAP Tarafından Desteklenen Projeler (2013 yılı)
Proje Türü
Proje Sayısı
Destek Miktarı (TL)
Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri
38
502.750,00
Altyapı Projeleri
28
4.946.690,00
Bağımsız Araştırma Projeleri
25
231.319,00
Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri
80
213.877,00
Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projeleri
11
13.759,00
Eğitim-Öğretim Kalitesini Geliştirme Projeleri
-
TOPLAM
-
182
5.908.395,00
Proje Türü
Proje Sayısı
Destek Miktarı (TL)
TÜBİTAK
5
750.157,00
BAKKA
1
83.556,00
TOPLAM
6
833.713,00
Tablo 88- Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projeler (2013 yılı)
Tablo 89 - Kurum Dışı Fon Desteği Alan Projelerin Listesi (2013 yılı)
Proje
Yürütücüsü
Projenin
Bitiş Tarihi
Dizel ile Kirlenmiş Toprakların Biyolojik Yolla Arıtımında Azot
Kaynağının Etkisi
Doç. Dr. Ahmet
ALTIN
15.08.2014
Bazı Femantrolin Bazlı Ligantların Kuatemer Türevlerinin ve Platin (II)
Komplekslerinin DNA ile Etkileşimlerinin İncelenmesi
Yrd. Doç. Dr.
Burak ÇOBAN
GPS İle Atmosferik Su Buharı Kestirimi
Doç. Dr. Çetin
MEKİK
4
4,5-Bisaril-3(2H)- Piridazinonların Sentezi ve Fotokramik Özelliklerinin
Araştırılması
5
6
NO
Proje Adı / Konusu
1
2
3
Toplam
Proje Bedeli
(TL)
Toplam
Ödenek
(TL)
Toplam
Harcama
(TL)
26.966,00
19.440,53
30.000,00
26.344,72
01.11.2015
283.441,00
116.653,00
Prof. Dr.
Mahmut KÖSE
01.12.2014
30.000,00
Anadolu Endemik Memelilerinin Yayılış Alanlarının ve Genetik
Çeşitliliklerinin Belirlenmesi, Öncelikli Koruma Alanlarının Önerilmesi
Doç. Dr Ferhat
MATUR
01.10.2016
379.750,00
64.684,85
TR81 Düzey 2 Bölgesi Ekonomik Yapı ve Rekabet Gücünün Girdi Çıktı
Modeli İle Analizi
Doç. Dr. Necla
AYAŞ
14.02.2014
83.556,00
37.028,97
01.08.2014
30.000,00
9.162,00
Tablo 90 - Yurtdışı Makale Projeleri (2013 Yılı)
NO
Yayın
Bedeli
(TL)
Kalan
Ödenek
(TL)
Makalenin Yayınlanacağı Dergi
Protokol
Süresi
Projenin
Bitiş Tarihi
Proje Sonuç
Raporlarının
Teslim Tarihi
Bağlı Olduğu
Fakülteler
1
531,00
3,18
JOURNAL OF THE KOREAN
PHYSICALSOCIETY
06.08.2013
20.02.2013
Fen Edebiyat
Fakültesi
2
1.485,00
23,56
JOURNAL OF MEDICINAL FOOD
08.10.2013
01.07.2013
Tıp Fakültesi
3
867,00
225,33
EUROPEAN NEUROLOGY
08.10.2013
19.06.2013
Tıp Fakültesi
73,95
INTERNATIONAL JOURNAL OF
MORPHOLOGY
18.12.2013
28.10.2013
Tıp Fakültesi
EURASİAN JOURNAL OF EDUCATIONAL
RESEARCH
26.02.2014
05.11.2013
Ereğli Eğitim Fak.
08.01.2014
18.11.2013
Mühendislik
Fakültesi
08.02.2014
02.12.2013
Tıp Fakültesi
4
560,00
5
1.036,00
0
6
1.700,00
0
7
1.028,00
0
PUBLISHED BY THE AMERİCAN PHYSİCAL
SOCİETY
HINDAWI PUBLISHING CORPORATION
INTERNATIONAL JOURNAL OF
ENDOCRİNOLOGY
146
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
NO
Yayın
Bedeli
(TL)
Kalan
Ödenek
(TL)
8
1.464,00
10,00
BOUNDARY VALUE PROBLEMS
23.04.2014
9
1.422,00
0
İNTERNATIONAL JOURNAL OF
ENDOCRINOLOGY
23.04.2014
10
985,00
0
ACTUAL PROPLEM OF ECONOMY
22.05.2014
Devrek MYO
11
2.681,00
0
26.12.2013
Mühendislik
Fakültesi
Makalenin Yayınlanacağı Dergi
Protokol Süresi
Projenin Bitiş
Tarihi
Proje Sonuç
Raporlarının
Teslim Tarihi
Bağlı Olduğu
Fakülteler
Fen Edebiyat
Fakültesi
Fen Edebiyat
Fakültesi
Tablo 91 - Yurtdışı Kongre Desteği Projeleri (2013 Yılı)
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
PROJEDEN YURTDIŞINA
GİDECEK KİŞİ
TOPLAM
BÜTÇE
(TL)
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu
Fakülte
3.989,13
Çin
Zonguldak MYO
2.565,00
2.565,00
ABD
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Ekonometri Bölümü
Nüket KIRCI
ÇEVİK
2.565,00
2.565,00
ABD
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Prof. Dr.
Şenol Hakan
KUTOĞLU
(Arş. Gör. Ali İhsan
ŞEKERTEKİN)
3.996,00
3.500,10
ABD
Mühendislik Fak.
Jeodezi ve
Fotogrametri
Birinci Dünya Savaşı Sırasında Macarların
Osmanlı Hilal-i Ahmer Cemiyeti’ne (Kızılay)
Yaptığı Yardımlar
Yrd. Doç.
Dr.
Ahmet EFİLOĞLU
(Okutman Yücel
NAMAL)
1.540,00
932,97
Macaristan
Fen Edebiyat Fak
Tarih Bölümü
6
Yüksek Çözebilirlikli Uydu Görüntülerinin Bilgi
İçeriğinin CBS Veritabanlarının
Güncellenebilmesi Bağlamında İrdelenmesi
Doç. Dr.
Mehmet ALKAN
4.000,00
0,00
ABD
Mühendislik Fak.
Jeodezi ve
Fotogrametri
7
Sağlık Alanında Çalışanlar ve Homoseksüel,
Biseksüel Bireylerde Eşcinsellere Yönelik
Tutumların İncelenmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Latife UTAŞ
AKHAN
2.580,00
2.580,00
Finlandiya
Zonguldak Sağlık YO
1.460,00
1.460,00
ABD
Fen Edebiyat Fak
Fizik Bölümü
NO
PROJENİN KONUSU
1
PFC3D’de Kayaç Kesme Mekanizmasının
Modellenmesi ve Yenilme Türünün Belirlenmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Okan SU
4.000,00
2
Merkez ve Doğu Avrupa Ülkelerinin Hisse
Senedi Piyasaları Arasındaki Nedensellik İlişkisi:
Asimetrik Nedensellik Testi Sonuçları
Yrd. Doç.
Dr.
Emrah İsmail
ÇEVİK
3
Türkiye’deki Hemşirelerin Yurtdışında Çalışma
Tercihlerini Belirleyen Nedenlerin Probit Model
İle Analizi
Yrd. Doç.
Dr.
4
Uzaktan Algılama ile Termik Santrallerin Yerel
İklim Değişikliğine Olan Etkileri: Zonguldak
Örneği, Türkiye
5
TOPLAM
HARCAMA
8
Sözlü Mülakatlarda Notlandırıcı Önyargısı
Prof. Dr.
Yüksel AYAZ
(Okutman Fatma
TANRIVERDİ
KÖKSAL)
9
Kuzey Anadolu Fayı İsmetpaşa Segmentinin
İzlenme Çalışmalarının Tarihçesi ve Son Bulgular
Doç. Dr.
Çetin MEKİK
4.000,00
4.000,00
İspanya
10
Hava Yolu İşletmelerinin Sundukları Hizmet
Kalitelerine Göre Sıralanması
Yrd. Doç.
Dr.
Mehmet PEKKAYA
3.102,00
2.601,87
Bosna
Hersek
11
InSAR Teknolojisi İle Elde Edilen Yüksek
Çözünürlüklü Sayısal Yüzey Modellerinin
Performans Değerlendirmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Umut Güneş
SEFERCİK
4.000,00
4.000,00
Çin
Mühendislik Fak.
Jeodezi ve
Fotogrametri
12
Behçet Hastalarında QRS Varlığının
Değerlendirilmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Muhammet Raşit
SAYIN
1.000,00
1.000,00
Portekiz
Tıp Fakültesi Dahili
Tıp Bil. Kardiyoloji
A.D.
13
Hızlı Frekans Hoplamalı Dik Frekans Bölmeli
Çoğullamanın Doppler Yayılımı Altında Başarımı
Yrd. Doç.
Dr.
Rıfkı HENDEN
(Öğr. Gör. Ahmet
OTURAK)
3.610,00
3.416,61
İtalya
Alaplı MYO Elektrik
ve Enerji Bölümü
14
Dönüşüm Sürecindeki Erken Türkiye
Cumhuriyeti’nde Resmi Tarih: 1940’larda
Değişimler ve Süreklilikler
Arş. Gör.
Dr.
Ayça ERİNÇ
ERDAL
2.145,00
2.132,79
Rusya
Fen Edebiyat Fak
Tarih Bölümü
15
Değişken Kesitli ve Ek Kütle Taşıyan Eğri
Kirişlerin Düzlem İçi ve Düzlem Dışı Titreşimleri
Doç. Dr.
Hamdi Alper
ÖZYİĞİT
3.870,00
3.657,82
Portekiz
Mühendislik Fak.
Mekatronik
Mühendisliği
147
Mühendislik Fak.
Jeodezi ve
Fotogrametri
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
NO
16
17
18
PROJENİN KONUSU
Doğal Eğimli Petek Dokulu Sandviç Kirişlerinin
Farklı Hasar Modelleriyle Deneysel Dinamik
Analizi
Fırsatçı Röle Seçiminin Dağıtılmış Turbo
Kodlamalı İşbirlikli İletişim Sistemine
Uygulanması
Türkiye’de Madencilik Sektöründe Çalışanların
İşe Gitmeme ve Varmış/Çalışıyormuş Gibi
Yapma Eğilimlerinin Örgütsel Performansa
Etkileri
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
PROJEDEN YURTDIŞINA
GİDECEK KİŞİ
Mehmet YETMEZ
Yrd. Doç.
(Arş. Gör. Hamza
Dr.
ERDOĞAN)
TOPLAM
BÜTÇE
(TL)
TOPLAM
HARCAMA
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu
Fakülte
3.961,00
3.961,00
İspanya
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği
Doç. Dr.
Ertan ÖZTÜRK
3.850,00
3.826,18
İtalya
Mühendislik Fak.
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Yrd. Doç.
Dr.
Halil YILDIRIM
2.700,00
2.454,37
Hırvatistan
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
19
Çatapat Yemeye Bağlı Çocuk Ölümleri
Doç. Dr.
Rıza YILMAZ
3.530,00
3.254,19
İngiltere
Tıp Fakültesi Dahili
Tıp Bil. Adli Tıp A.D.
20
Farklı Lamellerarası Mesafeye ve Yüzey
Pürüzlüğüne Sahip Perlitik Ray Çeliklerinin
Abrasif Aşınmaya Etkisi
Yrd. Doç.
Dr.
Handan BAYCIK
2.719,00
2.648,25
Danimarka
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği
21
Aktif Spor Yapan Üniversite Öğrencilerinin İlk
Yardım Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Mustafa GÜMÜŞ
1.000,00
527,24
İspanya
Beden Eğitimi ve
Spor YO Beden
Eğitimi ve Spor
Bölümü
22
Ornidazolun GalleriaMellonella’nın Biyolojik ve
Biyokimyasal Parametreleri Üzerine Etkisi
Prof. Dr.
Kemal
BÜYÜKGÜZEL
(Öğr. Gör. Meltem
ERDEM)
1.000,00
1.000,00
ABD
Fen Edebiyat Fak.
Moleküler Biyoloji
ve Genetik Bölümü
23
Eikosanoid Biyosentezi İnhibitörlerinin Büyük
Bal Mumu Güvesi, Galleria Mellonella ve
Ektoparasitoidi, Bracon Hebetor’unOksidatif ve
Antioksidatif Cevabı Üzerine Etkileri
Doç. Dr.
Ender
BÜYÜKGÜZEL
2.620,00
2.620,00
ABD
Fen Edebiyat Fak.
Moleküler Biyoloji ve
Genetik Bölümü
24
Patlatma Yükü Altında Üç-Boyutlu Sayısal Kaya
Hasar Analizi
Doç. Dr.
Tuğrul ÜNLÜ
(Arş. Gör. Özgür
YILMAZ)
4.000,00
4.000,00
Kanada
Mühendislik Fak.
Maden Mühendisliği
25
1929 Ekonomik Krizinde İstanbul ve Krizin
Çözümüne Türk Usulü Katkı: Ucuzluk Kuponları
Yrd. Doç.
Dr
İdris SARISOY
1.486,00
1.402,33
Bosna
Hersek
26
Genç Elit Güreşçi ve Futbolcularda Kol-Bacak ve
Çabukluk Performanslarının Karşılaştırılması
Yrd. Doç.
Dr.
Uğur Altay MEMİŞ
1.000,00
Yrd. Doç.
Dr
Hasan ÖZER
1.060,00
1.027,88
Ürdün
Yrd. Doç.
Dr.
Serpil KARAKUŞ
3.870,00
3.860,54
Portekiz
Doç. Dr.
Şermin ŞENTURAN
1.480,00
1.480,00
Sırbistan
Doç. Dr.
Özlem KORAY
2.900,00
2.736,80
İtalya
Yrd. Doç.
Dr.
Burak ÇOBAN
2.880,00
2.108,67
Slovakya
4.000,00
4.000,00
Kanada
2.350,00
2.350,00
Portekiz
27
28
29
30
31
XV. Asır Sufilerinden ZeyneddinHafi’nin Arapça
Eserlerinin Eski Anadolu Türkçesi Üzerindeki
Yansıma ve Tesirleri
Hareketli Yükler Altındaki Kren Kirişlerinin
Optimum Tasarımı
Uluslararası Rekabette Sektörel Gelişmelerin
Önemi: Türkiye’de Mobilya Sektörü Örneği
Bilgisayar Simülasyonları ile Desteklenmiş
Probleme Dayalı Öğrenmenin Muhakeme
Becerisi Üzerine Etkisi
İki Yeni Platin Kompleksinin DNA’ya Bağlanma
Çalışması
32
Şişen Kayaçlardaki Yeraltı Yapıları
Prof. Dr.
33
Yeni Bir Hibrit Birleştirme Tekniği: YapıştırmaYumuşak Lehimli Bağlantılar
Yrd. Doç.
Dr.
Yadigar V.
MÜFTÜOĞLU
Fatmagül KOLTUK
(Arş. Gör. Nergizhan
KAVAK)
İspanya
34
Öğrenme İdare Sistemlerinde Gagne’nin Dokuz
Öğretim Durumunun Kullanılması
Doç. Dr.
Ömür AKDEMİR
2.900,00
2.900,00
İtalya
35
Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan
Öğretim Materyalleri Ne Derece Yaratıcı
Yrd. Doç.
Dr.
Gürkay BİRİNCİ
2.900,00
2.736,80
İtalya
36
Öğretmenlere Yönelik Motivasyon Ölçeğinin
Geliştirilmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Ali ARSLAN
(Öğr. Gör. Elif
AKDEMİR)
2.900,00
2.874,16
İtalya
148
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Maliye Bölümü
Ereğli Eğitim
Fakültesi İlköğretim
Bölümü
Fen Edebiyat Fak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği
Çaycuma MYO
Yönetim ve
Organizasyon Bölümü
Ereğli Eğitim
Fakültesi İlköğretim
Bölümü
Fen Edebiyat Fak.
Kimya Bölümü
Mühendislik Fak.
Maden Mühendisliği
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği
Ereğli Eğitim
Fakültesi Bilgisayar
ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
Ereğli Eğitim
Fakültesi Bilgisayar
ve Öğretim
Teknolojileri Eğitimi
Bölümü
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
NO
PROJENİN KONUSU
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
PROJEDEN YURTDIŞINA
GİDECEK KİŞİ
TOPLAM
BÜTÇE
(TL)
TOPLAM
HARCAMA
Gidilecek
Ülke
Bağlı Olduğu
Fakülte
Fen Edebiyat Fak.
Tarih Bölümü
37
Türkistan’dan Türkiye’ye Cumhuriyet
Döneminde Yapılan Göçler Kapsamında 1982
Afganistan Göçleri
Yrd. Doç.
Dr.
Nurettin
HATUNOĞLU
2.130,00
1.673,71
Kırgızistan
38
Türkçenin Güncel Bir Sorunu Olarak Medya Dili
Yrd. Doç.
Dr.
Musa DEMİR
(Okt. Ali
YUMURTACI)
2.050,00
1.589,13
Kırgızistan
Müge UZUN
2.700,00
Ayça DEMİR
GÜRDAL
2.300,00
2.300,00
İtalya
Fen Edebiyat Fak.
Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü
Zonguldak Sağlık YO
Hemşirelik Böl.
Fen Edebiyat Fak.
Sosyoloji Bölümü
Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Planlama
Konusundaki Düşünceleri
Çocuk Cinsel İstismarı ve Çocuk Koruma
Kanunu
İnorganik Nanoparçacıklar İçeren Amfifilik Tarak
Tipi Graft Kopolimerler. Optik Özellikleri ve
Tıbbi Uygulamaları
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Prof. Dr.
Baki HAZER
3.560,00
3.560,00
Hindistan
Fen Edebiyat Fak.
Kimya Bölümü
42
Yakın Fay Etkisinin Binaların Deprem
Performansına Etkisi
Yrd. Doç.
Dr.
Eray KÖKSAL
(Öğr. Gör. Seda
COŞKAN)
2.550,00
2.550,00
İtalya
Zonguldak MYO
43
Asidite Tarafından Yönlendirilen Tümör Hücre
İstilasını Modelleyen Sistem İçin Matematiksel
Analiz ve Nümerik Simülasyonlar
Yrd. Doç.
Dr.
Gülnihal MERAL
3.672,50
3.374,02
Almanya
Fen Edebiyat Fak.
Matematik Bölümü
44
Bilgisayar Destekli Dil Öğrenim Yazılımlarının
Yatırım Öncesi Karşılaştırılması
Yrd. Doç.
Dr.
2.550,00
2.480,00
İtalya
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
45
Ağırlık İle İlgili Kelimelerin Edebi Metinlerde ve
Halk Dilinde Farklı Kullanımları
Yrd. Doç.
Dr.
2.550,00
2.550,00
İtalya
Zonguldak MYO
39
40
41
46
47
Cerchar Aşınma İndeks Deneyine Çizme
Mesafesinin Etkisi
Fizik Öğretmen Adayları Fizik Öğretirken
Bilgisayar Kullanımına Karşı Nasıl Eğitim
Gösterir?
Ramazan Şükrü
PARMAKSIZ
(Okt. Dinçer BİÇER)
Emel KESİM
(Okt. Elçin
ŞARKGÜNEŞİ)
İngiltere
Doç. Dr.
Olgay YARALI
4.000,00
4.000,00
Polonya
Yrd. Doç.
Dr.
Nilüfer DİDİŞ
3.360,00
3.023,69
İspanya
48
Gastrik Sıvının İndirekt Laboratuvar
Kompozitleri Üzerindeki Mikrosertliğinin Etkisi
Yrd. Doç.
Dr.
Seda CENGİZ
4.000,00
3.439,06
Finlandiya
49
Darrier Rahatsızlığı Olan Bir Hastanın Oral
Rehabilitasyonu
Doç. Dr.
Murat İnanç
CENGİZ
1.000,00
1.000,00
Finlandiya
50
Türkiye Ekonomisinde Büyümenin Arz
Kaynakları: Sektörel Analiz (1987-2006)
Doç. Dr.
Necla AYAŞ
3.587,00
51
Tek Faz Bilgisi İle Hologramdan Sayısal Olarak 3
Boyutlu Cismin Görüntüsünün Elde Edilmesi İçin
Yeni Algoritmalar Geliştirilmesi
Doç. Dr.
Zehra SARAÇ
4.000,00
4.000,00
Çin
52
Gros ve Klinik Anatomi Uygulamalarında
Fotograf Çekimi İçin Kurallar
Doç. Dr.
Çağatay BARUT
4.000,00
4.000,00
Arjantin
Rusya
Mühendislik Fak.
Maden Mühendisliği
Ereğli Eğitim
Fakültesi İlköğretim
Bölümü
Diş Hekimliği Fak.
Protetik Diş Tedavisi
AD.
Diş Hekimliği Fak.
Periodontoloji AD.
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisadi Gelişme ve
Uluslararası İktisat
AD.
Mühendislik Fak.
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
Tıp Fakültesi Temel
Tıp Bilimleri Bölümü
Anatomi A.D.
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Bilimleri
Bölümü Endodonti
AD.
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Bilimleri
Bölümü Endodonti
AD.
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Bilimleri
Bölümü Endodonti
AD.
53
Üç Farklı Kökucu Bulucunun Farklı İrrigasyon
Solüsyonu Varlığında Etkinliğinin
Karşılaştırılması
Yrd. Doç.
Dr.
M. Murat KOÇAK
1.000,00
1.000,00
Portekiz
54
Paralel ve Konik Formdaki Farklı Post Tiplerinin
Kök Kanalına Bağlanma Dayanımları ve Kırılma
Dirençlerinin İncelenmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Sevinç AKTEMUR
TÜRKER
1.000,00
1.000,00
Portekiz
Yrd. Doç.
Dr.
Baran Can
SAĞLAM
1.000,00
1.000,00
Portekiz
Yrd. Doç.
Dr.
Hülya KESKİN
ÇITIROĞLU
4.000,00
4.000,00
Hırvatistan
Mühendislik Fak.
Jeoloji Mühendisliği
Yrd. Doç.
Dr.
Serdar ULUBEYLİ
3.804,00
3.804,00
Hırvatistan
Mühendislik Fak.
İnşaat Mühendisliği
55
56
57
Farklı Çözücülerin Eğri Kanallardan GutaPerkanın Uzaklaştırılmasındaki Etkinliklerin
İncelenmesi:Mikro Bilgisayarlı Tomografi
Çalışması
Karadeniz Ereğli’de (Batı Karadeniz, Türkiye)
Dalga Enerjisi Üretim Uygulamasına Bir
Yaklaşım
İşgücü Verimliliği Hakkında Planlama
Mühendislerinin Tahminleri: Teori ve Pratik
149
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
NO
PROJENİN KONUSU
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
PROJEDEN YURTDIŞINA
GİDECEK KİŞİ
TOPLAM
BÜTÇE
(TL)
TOPLAM
HARCAMA
Gidilecek
Ülke
58
Progressi fPulmonerFibrozis Saptanan Emekli
Madencilerde PET-CT Bulguları
Prof. Dr.
Müge Meltem TOR
1.000,00
59
Ptozis Cerrahisinde Sık Kullanılan Üç Cerrahi
Tekniğin Karşılaştırılması
Prof. Dr.
Suat Hayri
UĞURBAŞ
2.272,00
Karadeniz Bölgesinde Farklı Geleneksel Tatlar:
Mıhlama (Muhlama) ve Kuymak
Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın Bölgesel
Entegrasyona Dönüşümünde Engelleyici
Faktörler: Bölge İçi Ticaret Açısından Bir
Değerlendirme
Yrd. Doç.
Dr.
Özge Duygu OKUR
1.000,00
1.000,00
Makedonya
Doç. Dr.
Hamza ÇEŞTEPE
2.080,00
2.005,69
Rusya
62
Kamu Harcamaları İle Bürokrasi Arasındaki
İlişki: Avrasya Ekonomileri Örneği
Yrd. Doç.
Dr.
Özcan SEZER
2.080,00
2.080,00
Rusya
63
Bir Açık İşletmedeki Şişen Kayaçlar
Yrd. Doç.
Dr.
M. Erdinç BİLİR
4.000,00
3.863,38
Polonya
64
Farklı İrrigasyon Sistemleri Kullanıldığında
Sodyum Hipokloritin EnterococcusFaecalis
Üzerine Etkinliği
Yrd. Doç.
Dr.
Sibel KOÇAK
1.000,00
1.000,00
Portekiz
65
Tip 1 Diabetes Mellitustan Korunmada BCG
Aşısının Etkisi
Yrd. Doç.
Dr.
Mehmet KARACI
1.915,00
1.902,75
İngiltere
66
Mobilya Dekorasyon Programlarında Uygulamalı
Derslerin Etkin Kullanımı Üzerine Bir İnceleme
Yrd. Doç.
Dr.
Hikmet YAZICI
2.517,00
2.395,95
İspanya
Yrd. Doç.
Dr.
Zafer ÖZTÜRK
2.620,00
2.620,00
İspanya
Doç. Dr.
Ahmet ALTIN
3.200,00
2.914,40
İspanya
60
61
67
68
G7 Ülkelerinde Petrol Fiyatı ve Sanayi Üretimi:
Asimetrik ve Asimetrik Olmayan Nedensellik
Testlerinden Kanıtlar
Orta Öğretim Öğrencilerinin Çevresel Bilinç
Seviyesi: Balıkesir Örneği
1.000,00
İspanya
İspanya
Bağlı Olduğu
Fakülte
Tıp Fakültesi Dahili
Tıp Bil. Göğüs
Hastalıkları A.D.
Tıp Fakültesi Cerrahi
Tıp Bilimleri Göz
Hastalıkları A.D.
Mühendislik Fakültesi
Gıda Mühendisliği
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fak. Siyaset
Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü
Mühendislik Fak.
Maden Mühendisliği
Diş Hekimliği Fak.
Klinik Bilimleri
Bölümü Endodonti
AD.
Tıp Fakültesi Dahili
Tıp Bil. Çocuk Sağlığı
ve Hastalıkları A.D.
Çaycuma MYO
Malzeme ve Malzeme
İşleme Teknolojileri
Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
Zonguldak MYO
Ahmet Erdoğan
Sağlık Hizmetleri
MYO Tıbbi Hizmetler
ve Teknikler Bölümü
Ereğli Eğitim
Fakültesi Eğitim
Bilimleri Bölümü
Mühendislik Fak.
Makine Mühendisliği
69
Çokkültürcülük (ler) ve Almanya’da Yaşayan
Türkler
Yrd. Doç.
Dr.
Yunus Emre YANDI
(Okt. Derya ÇAKIR
DEMİRHAN)
3.460,00
2.638,16
İtalya
70
Sahne Sizin: Aktör Olarak Öğrenciler
Yrd. Doç.
Dr.
Sezai KALAFAT
(Okt. Fatma Duygu
BORA)
3.075,00
2.752,14
İspanya
Toz Katkılı Elektriksel Aşındırma Yöntemiyle Ti6AI-4V Yüzeyi Üzerine Hidroksiapatit Kaplama
Petrolden Doğalgaz Tüketimine Geçişin Cari
Açık ve Ekonomik Büyüme Üzerindeki
Nedensellik Etkisi: 11 OECD Ülkesi için
Boostrap Düzeltilmiş Panel Nedensellik
Testinden Kanıtlar
Yrd. Doç.
Dr.
Nihal EKMEKÇİ
2.902,50
2.547,74
İngiltere
Yrd. Doç.
Dr.
Ferdi KESİKOĞLU
2.650,00
2.650,00
İspanya
73
Türkiye'de Tarımsal Hammadde Fiyat Artışlarının
Tarımsal İstihdam ve Gelir Üzerindeki Etkisi
Yrd. Doç.
Dr.
Arzu TAY
BAYRAMOĞLU
2.593,00
2.405,38
İspanya
74
Temel Analiz Yaklaşımı ile Hisse Senedi
Seçiminde Gri İlişkiler Analizinin Uygulanması
Yrd. Doç.
Dr.
Mehmet Fatih
BAYRAMOĞLU
2.593,00
2.405,38
İspanya
75
15 Avrupa Ülkesinde Enerji Kullanımı ve
Ekonomik Büyüme: Panel Veri Analizi
Yrd. Doç.
Dr.
Deniz
ŞÜKRÜOĞLU
2.655,00
2.493,02
İspanya
76
İlkokul Öğrencilerinin Çevresel Bilinç Seviyesi:
Zonguldak Örneği
Doç. Dr.
Süreyya ALTIN
(Arş. Gör. Elif
ALAYDIN)
3.200,00
2.437,33
İspanya
Mühendislik Fak.
Çevre Mühendisliği
77
Metal Çalışma Sıvıları İçin Video
Görüntülerinden Damlacık Boyutlarının
İncelenmesi
Yrd. Doç.
Dr.
Rıfat HACIOĞLU
2.570,00
2.570,00
İtalya
Mühendislik Fak.
Elektrik Elektronik
Mühendisliği
78
Öteki Kavramının Bir Bakış Nesnesi Olarak Ele
Alınışı: Elif Şafak'ın Mahrem Adlı Eseri Üzerine
Öteki-Türlü Bir Okuma
Yrd. Doç.
Dr.
Özlem AYDIN
ÖZTÜRK
(Öğr. Gör. Fatma
AYKANAT)
1.647,00
1.263,29
Slovenya
Fen Edebiyat Fak.
Batı Dilleri ve
Edebiyatları Bölümü
71
72
150
Devrek MYO
Muhasebe ve Vergi
Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
NO
PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ VE
PROJEDEN YURTDIŞINA
GİDECEK KİŞİ
PROJENİN KONUSU
TOPLAM
BÜTÇE
(TL)
79
İşletmelerde Öğrenilmiş Çaresizlik ve Başarı
Korkusunun Rekabet Gücü Üzerindeki Etkileri
Doç. Dr.
Ahmet Ferda
ÇAKMAK
1.670,00
80
Makroekonomik Değişkenler Üzerinde Petrol
Fiyat Şoklarının Etkisi: Gelişmekte Olan Bir
Ülkeden Kanıt
Yrd. Doç.
Dr.
Halime TEMEL
NALIN
2.825,00
TOPLAM
HARCAMA
1.464,34
Bağlı Olduğu
Fakülte
Gidilecek
Ülke
Makedonya
Dubai
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Tablo 92 - Bağımsız Araştırma Projeleri (2013 Yılı)
NO
PROJENİN KONUSU
4
5
Kilimli İlçesinde Bulunan Ergenlik Dönemindeki Çocukların
Televizyon Eğilimlerinin Özdeşleşme ve Medya Okuryazarlığı İle
İlişkisinin Araştırılması ve Belgeselleştirilmesi
Ebru İle Sanat Terapisi Uygulamalarının Psikiyatri Hastalarının
Anksiyete Düzeylerine Etkisi
Yenice Ormanları Endemik Türü Camiyanı Karaçamı’nın
(PinusNigraArn. Subsp. Pallasiana Var. Pallasiana) Kemanda Ses
Tahtası Olarak Kullanılması
Batı Karadeniz Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırmaları
Kanserlerde Yeni Bir Biyobelirteç Adayı Olarak HLJ1 (DNAJB4)
6
Vitiligo’nun Patogenezinde IL-17 Gen Polimorfizmi
1
2
3
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Kilimli İlçesindeki Betonarme Yapıların Beton Sınıflarının
Araştırılması
Diabetli Bireylerde Elde Edilen Plateletten Zengin Fibrinin İçerdiği
Büyüme Faktörlerinin Biyokimyasal Analizi
Sodyum Perborat ile Yapılan İntrakoronal Ağartma İşlemlerinde Nd:
YAG ve Diyot Lazer Uygulamalarının Karşılaştırılması: Renk ve
Raman Spektroskopi Analizi
Periodontal Hastalıklı Bireylerde Plazma, Dişeti Oluğu Sıvısı ve
Tükürük 8-OHdG ve Glutatyon Seviyeleri Üzerine Obezitenin Etkisi
Tavşanlarda Konsantre Büyüme Faktörlerinin Kemik İyileşmesi
Üzerine Etkisinin Histolojik Olarak İncelenmesi
Fiber İle Güçlendirilmiş Laboratuar Kompozitlerinin Bükülme
Dayanımının İncelenmesi
Dişeti Çekilmelerinin Tedavilerinde Koronale Pozisyona Flep İle
Birlikte Uygulanan Konsantre Büyüme Faktörünün Etkisi
Zonguldak Bölgesi Toprak Örneklerinde Radyoaktivite Tayini ve
Halkın Aldığı Radyasyon Doz Değerinin Belirlenmesi
Velilerin Çocuklarında Görmek İstedikleri Değerler, Bu Değerlerin
Okul Tercihlerine Etkisi ve Okulların Beklentileri Karşılama Düzeyi
Öğrencilerin Fizikte Zihinsel Modellerine Kültürün Etkisinin
İncelenmesi
Bi-2212 Eklenmesiyle Külçe MgB2 Süperiletkenlerinin Üretimi ve
Yapısal, Fiziksel Özelliklerinin Maglev Uygulamaları İçin Araşt.
Triklabendazolun Yapay Besin İle Yetiştirilen GalleriaMellonella
(Lepidoptera: Pyralidae) Pup ve Erginlerinin Total Protein Miktarına
Etkisi
Prefabrike ve Kişisel Olarak Hazırlanan İmplant Abutmentlarının
Pasif Uyum ve Yorulma Davranışlarının Karşılaştırılması
Periodontal Hastalığı Olan ve Periodontal Sağlıklı Bireylerde FetuinA ve Serum Amyloid A Proteinlerinin Seviyesinin Biyokimyasal
Olarak İncelenmesi
Kadın Cinsel Fonksiyon Bozukluğu Tanılı Kadınlarda e-NOS 894G/T
ve Dopamin DRD4 48bp VNTR Gen Polimorfizmlerinin İncelenmesi
Nazal Septum Deviasyonlu Hastalarda Operasyon Öncesi ve Sonrası
Ekokardiyografik, Ambulatuvar Kan Basıncı ve Ritm Holter
Sonuçlarının Karşılaştırılması
Farklı Elektronik Kök Ucu Bulucuların İn Vitro Etkinlikleri
Farklı Kanal Şekillendirme Hareketlerinin İşlem Sonrası Ağrı Üzerine
Etkisi
Ortodonti Kliniğinde Tedavi Gören Hastaların Tükürük Özelliklerinin
ve İçeriğinin İncelenmesi
PROJE YÖNETİCİSİ
TOPLAM
BÜTÇE
TOPLAM
SÜRE
BİTİŞ
TARİHİ
Doç. Dr.
Ahmet ALTIN
9.998,00
24 ay
08.04.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Latife UTAŞ AKHAN
9.926,00
12 ay
08.04.2014
Yrd. Doç.
Dr.
İlker KÖMÜRCÜ
10.000,00
18 ay
08.10.2014
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç. Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Adnan BAYSAL
Tolga ACUN
Sevim KARAKAŞ
ÇELİK
10.000,00
9.986,00
36 ay
12 ay
08.04.2016
08.04.2014
10.000,00
12 ay
08.04.2014
Prof. Dr.
Ali İhsan EROL
9.740,00
24 ay
08.04.2015
Arş. Gör.Dr.
Umut BALLI
9.998,00
18 ay
08.10.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Baran Can SAĞLAM
9.630,00
12 ay
08.04.2014
Figen ÖNGÖZ DEDE
9.953,00
24 ay
17.02.2014
M. Cenk
DURMUŞLAR
6.981,00
18 ay
08.10.2014
Seda CENGİZ
9.370,00
12 ay
08.04.2014
Şeyma BOZKURT
9.912,00
24 ay
08.04.2015
Abdullah KORAY
10.000,00
12 ay
08.04.2014
Hasan MEYDAN
7.270,00
15 ay
22.02.2015
Nilüfer DİDİŞ
10.000,00
12 ay
22.11.2014
Ezgi TAYLAN
KOPARAN
8.000,00
24 ay
22.11.2015
10.000,00
12 ay
22.11.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Doç. Dr.
Ender
BÜYÜKGÜZEL
Yrd. Doç.
Dr.
Doğu Ömür DEDE
9.950,00
24 ay
22.11.2015
Dr. Dt.
Çiğdem COŞKUN
TÜRER
9.715,00
24 ay
22.11.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Adem TOK
5.370,00
12 ay
22.11.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Murat DAMAR
8.620,00
12 ay
22.11.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Mustafa Murat
KOÇAK
8.400,00
12 ay
10.12.2013
Arş. Gr. Dr.
Ersan ÇİÇEK
8.500,00
12 ay
22.11.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Nurhat ÖZKALAYCI
10.000,00
36 ay
22.11.2016
151
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 93 - Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projeleri (2013 Yılı)
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
PROJENİN KONUSU
Fibromiyalji Sendromu Tanılı Hastalarda Periferik Kanda
Proinflamatuar Sitokinlerin Araştırılması
Metotreksat ve Paklitaksel Kemoterapilerinin Farklı
Koryokarsinom Hücre Kültür Modelleri Üzerindeki
Etkilerinin Karşılaştırılması
Ratlardaİntestinal İskemi Reperfüzyon Hasarı Modelinde
Humaninin Olası Anti-apoplotik ve Anti-inflammatuar
Etkilerinin Araştırılması
Patellofemoral Ağrı Sendromunda Kinezyotaping
Uygulamasının Etkinliği
Sugammadeks İle NondepolarizanBloğun Geri
Döndürülmesinde Cinsiyetin Etkisi
Beslenme Yetersizliği Olan Çocuklarda Perkutan
Enterogastrostomi Öncesi ve Sonrası İmmun Fonksiyonların
Değerlendirilmesi
Preeklamptik Anne ve Bebeklerinde Asimetrik Dimetil
Arginin Düzeyi ve Oksidan/Antioksidan Sistemin Rolü
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) KlinikRadyolojik Fenotiplerinin Serum Biyobelirteçleri İle Olan
İlişkisinin Değerlendirilmesi
Ayak Asimetrisinin El Tercihine Göre Değerlendirilmesi
İnfliksimabın Sıçanlarda Testiküler Torsiyon Detorsiyon
Hasarı Üzerine Etkileri
Poli (Kaprolakton) Esaslı Heterograft Kopolimerlerin
Sentezi ve Karakterizasyonu
Mikrodalga Dalga Enerjisi Kullanılarak Kömürdeki
Kükürdün Giderilmesi
Mikrokanallarda Nanoakışkan Kullanımının Akış ve Isı
Transferine Etkilerinin Araştırılması
Zonguldak ve Çevresinde Açılan Karayolu Tünellerinin
Çevre Kaya Özelliklerinin Belirlenmesi ve Duraylılığının
Değerlendirilmesi
TKİ Bursa-Orhaneli Linyit İşletmesi’ndeki Kayaçların Şişme
Davranışının İncelenmesi
3B CBS’de Konumsal Modelleme; Zonguldak Örneği
Cosmo-SkyMed Uydu Verilerinden 3 Boyutlu Yeryüzü
Modellerinin Üretilmesi ve Farklı Arazi Sınıfları Üzerinde
Değerlendirilmesi; İstanbul Örneği
Farklı Azot Kaynaklarının Toprakta Biyolojik Yolla Dizel
Arıtımı Üzerindeki Etkileri
Yükseköğretimde Öğrenci Harcama ve Maliyetleri: Bülent
Ecevit Üniversitesi Örneği
Mebendazolun Galleria Mellonella L (Lepidoptera:
Pyralidae)’nın Yaşama ve Gelişimi Üzerine Etkileri
Oksfendazolun Yapay Besin İle Beslenen Galleria
Mellonella L (Lepidoptera: Pyralidae) Larvalarının Bazı
Biyolojik Özellikleri Üzerine Etkileri
Çatalağzı (Zonguldak) Bölgesinde Atmosferik Polisiklik
Aromatik Hidrokarbonların Birikiminin Karayosunları
Kullanılarak Araştırılması
Betulaceae Familyası Duyarlı Hastalarda Alnus Orientalis
(Doğu Kızılağacı) Decne. Polenine Karşı Gösterilen
IgEReaktivite Profilinin Belirlenmesi ve Major
Alerjenlerinin Saflaştırılması
Globularia Trichosantha Bitkisinde Bitki Doku Kültürü
Teknikleri İle Kallus Üretimi ve Bazı Sekonde
rMetabolitlerin Analizi
PROJE YÖNETİCİSİ
TOPLAM
SÜRE
PROJENİN
BİTİŞ TARİHİ
11.495,00
12 ay
08.04.2014
8.500,00
18 ay
08.10.2014
TOPLAM
BÜTÇE
Doç. Dr.
Şenay ÖZDOLAP
Doç. Dr.
Aykut BARUT
Prof. Dr.
Mustafa CÖMERT
11.203,00
12 ay
08.04.2014
Doç. Dr.
Selda SARIKAYA
2.430,00
18 ay
08.10.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Özcan PİŞKİN
10.974,00
12 ay
08.04.2014
Doç. Dr.
Gonca HANDAN
ÜSTÜNDAĞ
6.420,00
18 ay
07/05/2013 tarih
ve 2013/05 nolu
Komisyon
Kararı ile iptal
edilmiştir.
Yrd. Doç.
Dr.
İbrahim Etem
PİŞKİN
18.000,00
18 ay
08.10.2014
Prof. Dr.
Müge Meltem TOR
25.000,00
12 ay
08.04.2014
Doç. Dr.
Çağatay BARUT
12.500,00
12 ay
08.04.2014
Doç. Dr.
Zehra KURÇER
12.032,00
24 ay
08.04.2015
Prof. Dr.
Baki HAZER
12.500,00
12 ay
08.04.2014
Prof. Dr.
İhsan TOROĞLU
25.000,00
24 ay
08.04.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Adnan TOPUZ
7.900,00
24 ay
08.04.2015
Doç. Dr.
Melih GENİŞ
12.500,00
24 ay
08.04.2015
Yrd. Doç.
Dr.
M. Erdinç BİLİR
12.296,00
12 ay
08.04.2014
22.546,00
36 ay
01/10/2013 tarih
ve 2013/11 nolu
Komisyon
Kararı ile iptal
edilmiştir.
5.200,00
12 ay
05.01.2014
12.053,00
24 ay
08.04.2015
Doç. Dr.
Mehmet ALKAN
Yrd. Doç.
Dr.
Umut Güneş
SEFERCİK
Doç. Dr.
Ahmet ALTIN
Yrd. Doç.
Dr.
Mehmet CURAL
4.831,00
12 ay
08.04.2014
Prof. Dr.
Kemal
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
22.11.2014
Prof. Dr.
Kemal
BÜYÜKGÜZEL
12.500,00
12 ay
22.11.2014
Yrd. Doç.
Dr.
Muhammet ÖREN
12.450,00
18 ay
22.05.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Şenol ALAN
12.440,00
12 ay
22.11.2014
12 ay
23/01/2014 tarih
ve 2014/01 nolu
Komisyon
Kararı ile iptal
edilmiştir.
Doç. Dr.
152
Hatice
ÇÖLGEÇEN
12.455,00
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2013 Yılı Faaliyet Raporu
PROJENİN KONUSU
NO
Batı Karadeniz Bölgesinde Bol Yağışı Bulunan Bazı
Karayosunu Türlerinin Antimikrobiyal Aktivitelerinin
Belirlenmesi
Zonguldak İli Büyük Memelilerinin (Mammalia) Fotokapan
Yöntemiyle Tespit Edilmesi
25
26
Safranbolu (Karabük) İlçesi Bryofit Florası
27
12.500,00
12 ay
22.11.2014
Prof. Dr.
Mustafa SÖZEN
25.000,00
24 ay
22.11.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Muhammet ÖREN
12.230,00
12 ay
22.11.2014
Doç. Dr.
Ayşe KAPLAN
7.965,00
18 ay
22.05.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Ersöz GONCA
12.500,00
15 ay
22.02.2015
Prof. Dr.
Baki HAZER
25.000,00
12 ay
22.11.2014
Prof. Dr.
Baki HAZER
12.500,00
12 ay
22.11.2014
Doç. Dr.
Zuhal GERÇEK
Özden ÖZEL
GÜVEN
12.500,00
24 ay
22.11.2015
12.500,00
18 ay
22.05.2015
Şevket ATA
11.750,00
12 ay
22.11.2014
Emre HANHAN
12.500,00
12 ay
22.11.2014
Emre HANHAN
10.500,00
12 ay
22.11.2014
Prof. Dr.
Sait KIZGUT
25.000,00
24 ay
22.11.2015
Yrd. Doç.
Dr.
Kadir ÖZDEMİR
12.380,00
24 ay
22.11.2015
33
Bazı Heterohalkalı Bileşiklerin Sentezi
Prof. Dr.
34
Manyetik Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Analitik
Uygulamaları
35
Bor-salisilaldehit Türevlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
Yrd. Doç.
Dr.
30
31
İki Çekirdekli Pd(II) Komplekslerinin Sentezi ve Suzuki
Reaksiyonu Üzerine Etkilerinin İncelenmesi
Altının Yığın Liçi Uygulamalarında Kazanma Veriminin
Artırılması İçin Geçirgenlik Etkisinin İncelenmesi
İçme Sularında Bulunan Doğal Organik Maddelerin
Ultrafiltrasyon Yöntemi İle Karakterizasyonu: Zonguldak
Örneği
36
37
38
PROJENİN
BİTİŞ TARİHİ
Şenol ALAN
32
29
TOPLAM
SÜRE
Yrd. Doç.
Dr.
Türkiye’de Doğal Olarak Yetişen Bazı Centaurea L.
(Asteraceae) Taksonlarının Anatomik Özelliklerinin
İncelenmesi
Kannabidiol’ün İskemi/Reperfüzyon İle Uyarılan Aritmiler
Üzerine Etkisi
Biyobozunur Poliester Esaslı Nanokompozitlerin
Hazırlanması ve Fizikokimyasal Karakterizasyonu
Yeni Amfifilik Biyobozunur Polyester Üretiminin Sentezi ve
Karakterizasyonu
Bodipy Esaslı Floresans Kemosensörler
28
TOPLAM
BÜTÇE
PROJE YÖNETİCİSİ
Tablo 94 - Desteklenen Bilimsel Araştırma Projelerinin Birimlere Göre Dağılımı (2013 Yılı)
Birimler
Lisansüstü Öğretim
Araştırma Projeleri
Altyapı Projeleri
Proje
Sayısı
Destek
Miktarı
Proje
Sayısı
Fen Edebiyat F.
18
242.290
1
15.500
Mühendislik F.
9
134.875
9
1.663.989
Tıp Fakültesi
10
118.554
10
2.657.995
2
13.990
1
240.000
11
104.609
1
4.831
2
73.746
Çaycuma MYO
1
50.000
Alaplı MYO
1
15.000
1
10.500
Diş Hekimliği F.
İ.İ.B.F.
Destek
Miktarı
Bağımsız
Araştırma Projeleri
Ereğli Eğitim F.
Proje
Sayısı
4
3
Zonguldak MYO
2
A.E. Sağlık HMYO
Zon. Sağlık MYO
Destek
Miktarı
39.986
28.000
19.738
1
9.926
BESYO
Devrek MYO
1
90.000
Yurtdışı Kongre
Desteği Projeleri
Bilimsel Makale
Desteği Projeleri
Proje
Sayısı
Proje
Sayısı
Destek
Miktarı
Destek
Miktarı
TOPLAM
Proje
Sayısı
Destek
Miktarı
13
28.065
3
3.417
39
329.258
21
74.093
2
4.381
41
1.877.338
6
13.717
4
3.940
32
2.810.356
6
9.000
18
351.409
14
35.121
17
113.698
8
21.585
12
50.621
2
3.997
3
53.997
1
3.610
2
18.610
4
12.300
6
32.038
1
3.460
2
13.960
2
5.280
3
15.206
1
1.000
1
1.000
1
2.650
3
93.635
1
1
1.036
985
İlahiyat Fakültesi
1
7.270
1
7.270
D. Konservatuarı
1
10.000
1
10.000
1
130.000
Bil. Teknoloji UAM
Genel Toplam
1
38
500.550
130.000
4.946.690
25
233.519
153
80
213.877
11
13.759
182
5.908.395
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
3-FAALİYET BİLGİLERİ
Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi ( ARTMER )
Merkezi Laboratuvar binamız 2010 yılı eylül ayı sonunda ilgili iş programı ve projesi doğrultusunda
tamamlanarak hizmete verilmiş ve ilgili DPT projesi kapsamında cihaz alımları ve ihale çalışmaları devam
etmektedir. 12 adet laboratuvar, gaz odaları, asistan odaları, ofisler mevcuttur. Cihazlarımız;
ICP-MS
TG-DTA
DSC
TPD/TPR/TPO
Ultra Piknometre
Makro-CHNS
TOC
NMR
SEM
Sürtünme-Yorulama Test C.
Dinamik Darbe Sistemi
Statik Test Cihazı
DNA Analizörü
LC-MS/MS
Kalorimetre
XRD
Raman
ANALİZ LİSTESİ:




ICP-MS ile Yapılabilen Analizler:
Kanda element analizleri,
Serumda element analizleri,
Toprakta ağır metal analizleri,
Su ve deniz suyu analizleri,
Kaya, toprak ve cevher minerallerinin
jeokimyasal analizleri,
Mineralli ve termal su analizleri,
Endüstriyel hammadelerde iz element
analizleri,
Vücut sıvılarında iz metaller,
Metal zehirlenmeleri,
Silah atışı kalıntıları,
İçeceklerde ve gıdalarda iz element analizleri
SEM ile Yapılabilen Analizler:
 Metaller ve alaşımlar, oksidasyon/ korozyon,
kırıklar, kaynaklar, parlatılmış yüzeyler, manyetik
ve süper iletken malzemeler,
 Seramikler, kompozitler, plastikler,
 Filmler/kaplamalar,
 Jeolojik kesitler, mineraller,
 Yumuşak malzemeler: Polimerler, ilaçlar,
filitreler, jeller, dokular, bitki materyalleri,
 Parçacıklar, porlu yapılar, fiberler,
 Hidrasyon/dehidrasyon
 Islanma davranışı/kontak açısı analizi
 Oksidasyon/korozyon
 Gerilme (ısıtma ve soğutma ile birlikte)
 Kristalizasyon/faztransformasyonu analizleri.





LC-MS/MS ile Yapılabilen Analizler:
Veterinerlik ilaç kalıntı analizleri,
Gıda pestisit analizleri,
Suda kalıntı ve kirlilik tayini,
Tıpta yenidoğan taraması,
İlaç metabolitleri analizi.
Petrol Ürünleri Analizleri:
 Yoğunluk analizi,
 Kinematik Vislozite analizi,
 Toplam Tortu analizi,
 Parlama Noktası analizi,
 Su Muhtevası analizi,
 Kül analizi,
 Kükürt analizi










RAMAN ile Yapılabilen Analizler:
Diş uygulamaları,
İlaç,
Malzeme bilimi,
Biyolojik bilimler,
Nanoteknoloji,
Adli uygulamalar,
Sanat ve müzeler,
Karbon-Elmas,
Yarıiletkenler,
Yer bilimi ve Gemoloji
TG-DTA ile Yapılabilen Analizler:
 Erime sıcaklığı,
 Faz değişimi,
 Cam geçiş sıcaklığı,
 Oksitleme/ İndirgeme,
 Kütle kaybı,
 Korozyon,
 Sublimleşme,
 Isı kapasitesi,
 Yüzeyeçekilme/ Salıverme.







Yoğunluk (Piknometre) ile yapılabilen Analizler:
 Malzemelerin yoğunluk analizlerinin belirlenmesi
Makro-CHNS ile Yapılabilen Analizler:
 Polimer malzemelerde C, H, N, S analizi,
 Fuel oil de kükürt analizi,
 Çeşitli inorganik materyallerde C, H, N, S analizi
154
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
BET ile Yapılabilen Analizler:
Quantachrome autosorb automated gas
sorption cihazı ile Physisorption analiz,
 Quantachrome autosorb automated gas
sorption cihazı ile Chemisorption analiz,
 BET yüzey alanı analizi,
 BET yüzey alanı ile gözenek boyut analizi.














DNA Dizi Analizörü ile Yapılabilen Analizler:
SNP, STR Analizleri,
MLPA, AFLP,
Gen Ekspresyonu Dizilim,
Patolojik Uygulamalar,
Filogenetik Uygulamalar.
DSC ile Yapılabilen Analizler:
Isı kapasitesi,
Korozyon,
Termal kararlılık,
Erime, Sublimleşme,
Oksitleme/ İndirgeme,
Termal genleşme,
Faz değişimi,
Cam geçiş sıcaklığı.

TOC-N Cihazı ile Yapılabilen Analizler:
Su ve atık su, içme sularında toplam
organik karbon, toplam karbon, toplam
azot, inorganik karbon, uçucu karbon ve
uçucu olmayan karbon analizi.
Tablo 95 - Üniversitemiz Tarafından Düzenlenen Etkinlikler (2013 Yılı)
Etkinlik Türü
Etkinlik Sayısı
Etkinlik Türü
Etkinlik Sayısı
Etkinlik Türü
Etkinlik Sayısı
Kongre
1
Seminer
78
Tiyatro
6
Sempozyum
2
Söyleşi
13
Çalıştay
3
Konser/Dinleti
22
Toplantı
-
Sergi
5
Turnuva
2
Konferans
107
Panel
1
TOPLAM
240
155
1
1
1
4
9
45
10
63
134
13
1
1
1
8
24
TOPLAM
4
1
7
1
2
2
1
4
6
28
Sunum
5
4
1
2
1
5
2
2
9
1
2
34
Kurs / Sınav
8
1
2
9
3
10
1
8
2
44
Turnuva
Spor
Sosyal
Sorumluluk
4
1
5
3
3
5
3
1
1
26
Tiyatro
Toplantı
7
2
2
2
7
8
4
32
Çalıştay
1
1
1
5
8
Teknik Gezi
22
8
2
1
2
2
10
15
4
8
9
7
2
3
95
Sergi
Seminer
4
5
4
2
1
1
17
Konser
Dinleti
Panel
11 11
7
14 13 10
4
13
7
5
10
33
6
1
5
1
4
2
14
8
7
1
7
19 17 17
1
5
7
2
1
7
11
4
9
10
6
8
2
6
2
3
124 97 110
Söyleşi
Konferans
Fen Edebiyat Fakültesi
Mühendislik Fakültesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fak.
Ereğli Eğitim Fakültesi
Güzel Sanatlar Fakültesi
Diş Hekimliği Fakültesi
Eczacılık Fakültesi
İlahiyat Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Devlet Konservatuarı
Zonguldak Sağlık Yüksekokulu
Beden Eğitimi ve Spor YO
Yabancı Diller Yüksekokulu
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Alaplı Meslek Yüksekokulu
Zonguldak Meslek Yüksekokulu
A.E.Sağlık Hizmetleri MYO
Devrek MYO
Çaycuma MYO
Gökçebey MMÇ MYO
TOPLAM
Kongre
Birim
Sempozyum
Tablo 96 - Diğer Kurumların Düzenlediği Etkinliklere Katılım (2013 Yılı)
3
3
1
1
1
1
10
11
11
3
2
1
6
10
3
25
62
91
20
26
8
43
2
14
4
6
50
6
18
102
19
5
56
60
96
8
95
5
796
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Tablo 97 - Araştırma ve Uygulama Merkezlerinin Etkinlikleri (2013 Yılı)
Etkinlik
Sayısı
Hizmet
Verilen
Kurum
Sayısı
Hizmet
Verilen
Kişi
Sayısı
Sürekli Eğitim Merkezi (BEÜSEM)
30
8
848
Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi
1
-
-
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Araştırma Merkezi
3
-
131
Karadeniz Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSAM)
1
-
120
Sakine-Şevki Yurtbay Gıda Araştırma ve Uygulama Merkezi
4
-
-
Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER)
39
-
57
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM)
2
-
49
Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
1
-
-
Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
1
-
-
Merkez
156
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
ÇALIŞTAY
157
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
158
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
159
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
YAYINLARIMIZ
160
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi
(www.higheredu-sci.org; www.
Higheredu - sci.beun.edu.tr) (ISSN: 2146-5959), *Bülent Ecevit Üniversitesi'nin
resmi yayın organıdır. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, üniversiteler, teknoloji
enstitüleri, araştırma merkezleri ve meslek enstitüleri dâhil olmak üzere
öncelikle yükseköğretim ile ilgili uzmanlık alanlarına yöneliktir. Derginin
amaçları Türkiye’de ve dünyada yükseköğretimdeki güncel sorunların ve çözüm
önerilerinin; öğretim stratejilerinde yeniliklerin, bilim ve teknolojide yeni
yönelimlerin ve gelişmelerin ileri sürüldüğü ve tartışıldığı makaleler
yayımlamak, bilimsel ve sosyal iletişimin sağlanmasına katkıda bulunmak,
bölgemizde (Balkan ve Karadeniz Ülkeleri, Orta Doğu Ülkeleri ve Orta Asya
Türk Cumhuriyetleri, v.b.) uluslararası ve saygın bir bilimsel medya olmaktır.
Dergide "Özgün Araştırmalar", "Derlemeler", "Editöre Mektuplar",
"Biyografiler", "Yükseköğretim Kurumları Tanıtım Yazıları", "Bilimsel Toplantı Bildirileri/Özetleri" ve "Kitap
Yorumları" yayımlanır. Editörler Kurulunun kararı ile özel sayı yayımlanabilir. Bu dergide yer alan makaleler,
bağımsız ve ön yargısız çift - körleme hakemlik ("peer-review") ilkeleri doğrultusunda bir danışma kurulu
tarafından değerlendirilir. Makaleler Türkçe veya İngilizce dillerinde yazılabilir; Yükseköğretim ve Bilim
Dergisi, yılda üç sayı olarak Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yayımlanır. Açık erişimli olan dergiye çevrimiçi olarak (e-ISSN:2146-5967) da erişmek mümkündür. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi OAJI, DOAJ, Index
Copernicus, EBSCO, NewJour, Google Akademik ve Akademia Sosyal Bilimler İndeksi (ASOS Index)
tarafından dizinlenmektedir.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi (http://www.ijmeb.org)
(ISSN:2147-9208, E-ISSN:2147-9194), Bülent Ecevit Üniversitesi’nin resmi
yayın organıdır. Dergi, ekonomi, işletme, yönetim ve uluslararası ilişkileri içeren
konu başlıklarının oluşturduğu geniş bir alanda, bilimsel çalışmaları yayınlar. Bu
alanlara katkı yapan araştırma, ampirik, metodolojik ya da teorik yapıda olabilir.
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, “Özgün Makaleler”, “Tanıtım
Makaleleri”, “Editöre Mektuplar”, “Toplantı ve Konferans Raporları" ve "Kitap
Yorumları” yayımlar. Yayın Kurulu’nun kararıyla Özel Sayılar da
yayımlanabilir. Tüm katılımlar, Yayın Kurulu’nca çift körleme hakemlik
tarzında değerlendirilir. Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi’nin,
Mart, Temmuz ve Kasım sayıları olmak üzere yılda üç düzenli sayısı
bulunmaktadır. Dergiye aynı zamanda çevrim-içi olarak erişilebilir.
Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi (KEBD), Bülent Ecevit Üniversitesi
Ereğli Eğitim Fakültesi tarafından yılda 2 kez olmak üzere elektronik ortamda
yayınlanan hakemli bir dergidir. Dergi genel anlamda eğitim politikaları,
araştırmaları, teknoloji ve uygulamaları ile ilgili eserlere yer vermekte ve bu
alanlarla ilgilenen her ülkeden ve her disiplinden akademisyen, araştırmacı ve
tüm eğitim uygulayıcılarına hitap eden açık erişim anlayışını benimseyen bir
yayındır.
161
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Üstün Yetenekliler Eğitimi Araştırmaları Dergisi (UYAD), üstün
yeteneklilerin eğitimi ile ilgili online uluslararası, hakemli, akademik bir dergidir.
UYAD yılda üç kez Nisan, Ağustos ve Kasım aylarında yayımlanmaktadır.
UYAD' ın amacı üstün yeteneklilerin eğitimi ile ilgili araştırmaların paylaşıldığı
bir platform olmaktır.
Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi ( http://fbd.beun.edu.tr ), Bülent
Ecevit Üniversitesi’nin resmi yayın organıdır. Amacı, bilimsel yayıncılık yapmak
olan dergi: Orijinal makale, yorumlar, temel bilimler, temel tıp
bilimleri ve mühendislik alanlarında bilimsel çalışmalar yayımlanmaktadır. Bu
dergide yer alan makaleler bir danışma kurulu tarafından bir çift kör, hakemli bir
şekilde değerlendirilir. Makaleler ağırlıklı olarak "Araştırma makaleleri",
"İnceleme Makaleler", "Kısa Communications", "Teknik Notlar ve Olgu
Sunumları", “Mektuplar” olmak üzere altı kategoride yayınlanmaktadır Karaelmas
Fen ve Mühendislik Dergisi, Haziran ve Aralık aylarında yılda iki sayı olarak
yayımlanır. ISSN:2146-4987, E-ISSN: 2146-7277.
Dergiye, aynı zamanda web ortamında on-line olarak erişim mevcuttur.
( http://fbd.beun.edu.tr.Soyutlama / Endeksleme) Karaelmas Fen ve Mühendislik
Dergisi (KSEJ) İsra, DOAJ, EBSCO-Host veritabanı, Index Copernicus,
ULAKBİM tarafından endeksli Arastirmax Bilimsel Yayın İndeksi .
162
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
Güçlü Yönlerimiz
Akademik çalışmayı teşvik edici, sorunlara çözüm bulma noktasında yapıcı ve demokratik bir yönetim
yaklaşımının benimsenmesi,
Batı Karadeniz Bölgesinde tıp, fen, sosyal ve eğitim bilimleri alanında ön lisans, lisans ve lisansüstü (yüksek
lisans ve doktora) programlarında eğitim-öğretim faaliyetlerinin yürütülmesi,
Doktora programı aracılığıyla kendi ihtiyacı olan akademik personelini yetiştiren bir üniversite olma
özelliğini taşıması ve ÖYP kapsamında öğretim elemanı yetiştirilmesi,
Genç, dinamik, yurtdışı doktoralı ve nitelikli akademik personele sahip olması,
Öğrencilere yönelik hizmetlerin sunulmasında otomasyona geçilmesi,
Lisans programlarında İngilizce hazırlık eğitimi veren üniversitelerden biri olması,
Sokrates-Erasmus öğrenci-öğretim elemanı değişim programlarına katılım olanağına sahip olması,
Öğrenci-öğretim elemanı arasında güçlü ilişkiler ve diyalog kurulabilmesi,
Öğrencilerimize dönük bilimsel, sosyal ve kültürel faaliyetlerin düzenlenmesi ve öğrencilerin bu faaliyetlere
katılımının teşvik edilmesi,
Öğretim üyelerinin hızlı bir şekilde akademik kariyerlerini gerçekleştirmesi,
Öğrenci odaklı bir eğitim sisteminin benimsenmiş olması,
Batı Karadeniz Bölgesinde Klasik Batı Müziği alanında eğitim veren tek Konservatuara sahip olması,
Modern teknoloji ile donatılmış üniversite hastanesine sahip olması,
Akademik araştırmaları bilim dünyasına aktaracak tıp, sosyal, fen ve eğitim bilimleri alanında bilimsel
dergiler çıkarılması,
Öğrencilerin öğretim elemanlarını değerlendirmesine olanak tanınması,
Fiziki ve teknolojik alt yapı olanaklarının zamanla artması ve yeni yatırımlarla yakın gelecekte fiziki alt yapı
ihtiyacının tamamen karşılanacak olması,
Batı Karadeniz Bölgesi’nde Zonguldak, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Alaplı, Ereğli ve Kilimli
kampüsleriyle geniş alanda büyük bir Üniversite olma özelliğini taşıması,
Tüm fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında öğrencilere dönük eğitim araç, gereç ve
olanaklarının geliştirilmesi,
Tüm kampüslerde akademik ve idari birimlerin internet alt yapısına kavuşturulması ve paydaşlara dönük bazı
hizmetlerin internet üzerinden gerçekleştirilmesi,
Bilimsel Projeler kapsamında Yurtdışı Etkinlikleri Destekleme Projelerine destek sağlanarak üniversitemizin
tanıtılması ve bilimsel çalışmaların uluslararası platformda bilinmesi ve yayınlanması amacıyla öğretim
üyelerimizin yurtdışı bilimsel etkinliklere (kongre, sempozyum, konferans gibi etkinliklere sunum yapmak
üzere) katılımına mali destek sağlanması,
Merkez laboratuarları aracılığıyla üniversite dışı hizmet taleplerinin karşılanması,
Uluslararası indekslere giren yayınlara üniversitemizce maddi destek sağlanarak yayın sayısının artırılması
Çalışan akademik ve idari personelin okul öncesi eğitim çağındaki çocuklarının eğitim ve gelişimini
sağlamaya yönelik anaokullarına sahip olması,
Karadeniz Bölgesinin tarihi, coğrafi, stratejik ve ekonomik dokusuna yönelik bilimsel araştırma ve
incelemeler yaparak bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel yapısını ortaya koyma, muhtemel gelişmelere
yönelik tespitler yapma ve kullanılabilir bilgi ve veri üretme amacıyla kurulmuş Karadeniz Stratejik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni bünyesinde barındırması,
Yükseköğretimde eğitim, araştırma, yönetimin kalitesinin geliştirilmesi, yükseköğretimin yaygınlaştırılması
konularında bilimsel araştırmalarda bulunmak, stratejiler geliştirmek ve projeler üretmek amacıyla ülkemizde
kurulan ilk ve tek Yükseköğretim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne sahip olması,
Uzaktan Eğitim Merkezi aracılığıyla ihtiyaç duyulan alanlarda toplumun her kesimine yönelik diploma ve
sertifika programları düzenleyerek bilgiyi topluma yayma ve yaşam boyu öğrenim ilkesini topluma
benimsetme yeterliliğine sahip olması,
Teoriden pratiğe geçiş bağlamında konularında uzman akademisyen, iş adamı ve yöneticilerin kongre,
seminer, panel konferanslara katılması.
163
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Zayıf Yönlerimiz
Öğretim elemanı ve öğrenci sayılarına paralel ortaya çıkan fiziki mekan noksanlıklarının bulunması,
Öğretim elemanlarımızın nicelik olarak yetersiz olması,
Üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde sistematik bir işbirliğinin kurulamaması,
Mezun olacak öğrencilerin takibi ve ilişkilerin mezuniyet sonrası korunabilmesi için gerekli alt yapının henüz
oluşturulamaması,
Öğretim üyelerinin ulusal ve uluslararası alanda projelere katılımının henüz istenen düzeye gelmemiş olması,
Ereğli, Alaplı, Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Kilimli gibi farklı kampüslerde yerleşim düzeninin iletişim ve
koordinasyonu zorlaştırması,
Fırsatlar
Bilimsel, sosyal ve kültürel etkinliklerin yoğun olarak gerçekleştirildiği büyük metropollere yakın olması,
Yüksek lisans ve doktora eğitimine olan talebin artması,
Erdemir, Türkiye Taş Kömürü Kurumu ve Kardemir gibi büyük ölçekli işletmelerin yanı sıra bölgede küçük
ve orta ölçekli işletmelerin var olması,
Değişen ekonomik, teknolojik, yönetsel ve sosyal çevrenin iş dünyasında sürekli eğitim ve uzmanlaşmanın
önemini artırması,
Karadeniz Ekonomik İşbirliği (KEİ) bölgesine yönelik çalışmalara katkıda bulunabilme fırsatının var olması,
Ekonomik gelişmelere paralel mezunlarımıza kamu ve özel sektörde yeterli istihdam alanlarının bulunması,
Bölgede ulusal ve uluslararası sanatsal ve bilimsel etkinliklerin yapılması ve bölge halkı tarafından bilim,
kültür ve sanatla ilgili etkinliklere yoğun ilgi gösterilmesi,
Meslek yüksekokullarının bazı programlarında uygulama derslerinin çevredeki işletmelerde yapılabilmesi,
Üniversitemizin kurulu bulunduğu bölgenin turizm potansiyeline sahip olması,
Türkiye’nin en büyük taşkömürü rezervine ve nitelikli ormanlarına sahip bir bölgede yer alması nedeniyle
öğrenci ve öğretim üyeleri için zengin araştırma ve uygulama imkanına sahip olması,
TÜBİTAK, KOSGEB ve BAKKA gibi kurumların akademik faaliyetlere yönelik destekler sunması.
Tehditler
Yeni üniversitelerin kurulmasıyla akademik kadrolarda hareketliliğin artması,
Öğrenci yurtlarının yetersiz olması ve yüksek barınma maliyetinin öğrencileri olumsuz yönde etkilemesi,
Mezun olan başarılı ve yetenekli gençlerin büyük çoğunluğunun ücret ve çalışma şartlarının yetersiz olması
nedeniyle akademisyenliği tercih etmemesi,
Akademik personelin ücretlerinin düşük olması,
Yüksek kiralar ve hava kirliliği gibi kentten kaynaklanan tehditlerin bulunması,
Sınavsız geçiş sisteminden dolayı meslek yüksekokullarının öğrenci kalitesinin giderek düşmesi,
Tüm mesleklerde ara insangücü istihdamında meslek yüksekokulu mezunlarına öncelik verilmemesi,
Lojman sayısının artırılamaması,
Zonguldak şehrinin göç veren bir şehir olması şeklinde sıralanabilir.
164
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
Değerlendirme
Üniversitemiz 2013 yılında, Zonguldak ili merkez ve 7 ilçesinde 11 kampüste 11 fakülte, 3 enstitü, 7
Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul, 1 Konservatuar, 22 tane Araştırma ve Uygulama Merkezlerinden oluşan
bir yapıyla faaliyet göstermiştir. Yapılan bu çalışma birim olarak değerlendirdiğimizde, güçlü ve gelişmeye açık
yönlerimiz ile fırsat ve tehditlerimizi ortaya koymaktadır. Genel olarak bakıldığında üstün yönlerimizin fazla
olduğu, belirlenen misyon ve vizyon doğrultusunda çalışıldığı, imkanların kamu yararına uygun olarak
kullanıldığı, mevzuatlara uygun hareket edildiği görülmektedir. Üniversitemiz 2013–2017 yıllarına ait Stratejik
Planı 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Belirlemiş olduğumuz stratejik hedefler ve faaliyetler
doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
 Üniversitemiz ile kent ve sanayi işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunacak ve Batı Karadeniz’in
kalkınmasında lokomotif rol oynayacak Serbest Bölge Projesinin biran önce hayata geçirilmesi
gerekmektedir. Teknoloji Geliştirme (Teknopark) alanının kurulması halinde bölgede özel müteşebbislerin
yatırımlarının artırılmasına ve istihdam yaratılmasına olanak sağlanacaktır.
 Yatırım ödeneklerinde Bölgenin yapısı ve diğer güçlükler dikkate alınarak bazı avantajlar sağlanmalıdır.
 Öz kaynakların sınırlı olması nedeniyle araştırma geliştirme faaliyetleri istenilen düzeyde yapılamamaktadır.
Bütçede araştırma- geliştirme faaliyetlerine ilişkin olarak yeterli ödenek tahsis edilmesi halinde üniversitemiz
de bilimsel araştırma çalışmaları artacak ve buna bağlı olarak bilimsel yayınlarda artış sağlanacaktır.
 Üniversitemiz geniş bir bölgede faaliyet göstermektedir. Kentin pahalı olması, kiraların yüksek olması
nedeniyle akademik ve idari personeli üniversitemizde tutmak her geçen gün zorlaşmaktadır. Bu nedenle
akademik ve idari personel açısından kenti cazip kılacak tedbirler alınmalıdır.
 Bürokratik organizasyon yapısının yeniden düzenlenmesi ve uygulamaya yönelik işlevlerin asgariye
indirilerek koordinasyon işlevinin güçlendirilmesi gerekmektedir.
 Organizasyon yapısının basitleştirilmesi ve yatay örgütlenmenin güçlendirilmesi gerekmektedir.
 Kariyer temelli uzmanlığın güçlü kılınması gerekmektedir.
 Sürekli gelişen ve öğrenen örgüt kültürünün geliştirilmesi gerekmektedir.
 Proje geliştirme ve uygulama kapasitesinin artırılması gerekmektedir.
 Bilgi ve iletişim teknolojilerinden azami derecede fayda sağlanması gerekmektedir.
 Kendini analiz etme, yenileme ve konumlandırma kapasitesinin geliştirilmesi gerekmektedir..
165
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
EK-1
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI (1)
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde ; bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir,
tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş kaynakların,
planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim ilkelerine uygun olarak
kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli
güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç
kontroller ile iç denetçi raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır.(2)
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus
hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. (Zonguldak–30.04.2014)
Prof. Dr. Mahmut ÖZER
Rektör
1
Bu beyan için, 17.03.2006 tarihli ve 26111 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet
Raporları Hakkında Yönetmelik” ekinde (Ek–2) yer alan örnek esas alınmıştır.
2 İç Kontrol Sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalar, Bülent Ecevit Üniversitesi İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı kapsamında devam ettiğinden bu beyan, bu hususun dikkate alınması kaydıyla geçerlidir. Bu Rapor’un hazırlandığı
tarih itibariyle 2012 Yılı Faaliyetleri kapsamında Sayıştay tarafından sorguya alınmış harcaması veya ilama bağlanmış
herhangi bir borcu bulunmamaktadır. Bu açıklamalara anılan yönetmeliğin 5 numaralı dipnotu gereğince yer verilmiştir.
166
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
2012 Yılı Faaliyet Raporu
EK-2
MALİ HİZMETLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN BEYANI
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde ; bu idarede, faaliyetlerin
mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü,
kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek
üzere iç kontrol süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan ederim.
İdaremizin 2012 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler” bölümünde yer
alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
(Zonguldak -30.04.2014)
Hüseyin ONAN
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
167
Download

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU