AKDENİZ DENETİM
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.
Tarih:
Sayı :
24.11.2014
2014/179
TAKSİ FİŞLERİNE DİKKAT !
Bilindiği üzere son dönemde Maliye Bakanlığına çok sayıda vergi müfettişi alınmış ve bunların yetiştirilmesi
amacıyla birçok şirket usul yönünden denetimlere girmeye başlamıştır. Usul denetimlerinde ise ağırlıklı olarak
kasadaki hareketler ve faturalarda olması gereken asgari bilgilerin olup olmadığına yoğunlaşılmaktadır.
Bunlardan en önemlilerinden biri de taksi fişleridir.
VUK 229 uncu maddede faturanın tanımı yapılmış olup, 230. ncu maddede ise faturada bulunması gereken
asgari bilgilere yer verilmiş olup bunlar aşağıdaki gibidir,
1. Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası;
2. Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası;
3. Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası;
4. Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı;
VUK 233. Maddesinde ise perakende satış fişlerinin fatura yerine geçen belgelerden biri olduğu belirtilmiştir.
Yine aynı maddede aşağıdaki ibare dikkat çekmektedir;
“Perakende satış fişi; makineli kasaların kayıt ruloları ve biletlerde, işletme veya mükellefin adı, düzenlenme
tarihi ve alınan paranın miktarı gösterilir.”
Aynı kanunun “ispat edici kağıtlar” başlıklı 227’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre V.U.K.’na göre kullanılan
veya bu kanunun Maliye Bakanlığı’na verdiği yetkiye dayanılarak, kullanma mecburiyeti getirilen belgelerin,
öngörülen zorunlu bilgileri taşımaması halinde bu belgelerin vergi kanunları bakımından düzenlenmemiş
sayılacağı hüküm altına alınmıştır.
Bu bağlamda taksi fişlerinde şirket bilgileri yazılmadığı takdirde bu belgelerin hiç düzenlenmediği sayılarak
bu haller için özel usulsüzlük cezası kesilecektir.
Konu yargıya da intikal etmiş ancak en yüksek yargı mercilerinden biri olan Danıştay maalesef mükellef aleyhine
1
karar vermiştir. Bu kararlardan birinde adres kısmı boş bırakılan faturanın V.U.K.’nun 227’inci maddesince hiç
düzenlenmemiş sayılacağını belirtmiş ve ilgilisine V.U.K.’nun 353/1’inci maddesine göre özel usulsüzlük cezası
kesilmesine ait kararı onamıştır.
Sonuç itibariyle şirketlerin giderleştirdikleri taksi fişlerine mutlaka VUK 230. Maddede belirtilen asgari bilgilerin
yazılması gerekmektedir.
Saygılarımızla,
AKDENİZ DENETİM
1
Danıştay 3. Dairesinin 19.11.1992 tarih, 3317/1991 Esas ve 3458/1192 Sayılı Kararı
Fevzi Çakmak Cad. Burçin III. İş Merkezi 10. kat No: 135
Fomara / BURSA
Tel: 0.224. 220 61 61 Pbx Fax : 0.224. 224 53 54
Download

taksi fişlerine dikkat - akdeniz denetim yeminli mali müşavirlik ltd. şti.