AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ
ÇAY MESLEK YÜKSEK OKULU
PROTOTİP MOTORLU ARAÇLAR KULUBÜ
(P.M.A.K.)
SPONSORLUK SÖZLEŞMESİ (NAKDİ)
A.K.Ü. Çay M.Y.O. Prototip Motorlu Araçlar Kulubü (P.M.A.K.) (iş bu Sözleşmede
Sponsorluk Alan olarak anılacaktır) ile ………………………………………………………….……..
(iş bu Sözleşmede Sponsor olarak anılacaktır) arasında, aşağıdaki şartlarda iş bu Sponsorluk
Sözleşmesi imzalanmıştır.
Madde-1: Tarafların kanuni ünvanları ve tebligat adresleri
1.1. Sponsorluk Alanın;
Kanuni Ünvanı : A.K.Ü. Çay M.Y.O. Prototip Motorlu Araçlar Kulubü (P.M.A.K.)
Adresi
: Elbiz Deresi Mevkii Çay / Afyonkarahisar
E-Posta Adresi : [email protected] - [email protected]
Telefonu
: 0.272.6313972
1.2. Sponsorun;
Kanuni Ünvanı : ………………………………………………..
Adresi
: ………………………………………………..
E-Posta Adresi : …………………..@......................................
Telefonu
: 0._ _ _._ _ _ _ _ _ _
1.3. Yukarıda belirtilen adresler kanuni adresler olup, değişiklik bildirimi yapılmadığı sürece bu
adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır.
Madde-2: Tarafların bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası
2.1. Sponsorluk Alanın;
Vergi Dairesi
: Vergi Kimlik no. : 2.2. Sponsorun;
Vergi Dairesi
: ………………………………………………..
Vergi Kimlik no. : ………………………………………………..
Madde-3: Sponsorluğun konusu
…………………………………………….……………………..
Madde-4: Sözleşme bedeli
Sponsorluk konusu işin bedeli (KDV Dahil) ………………………………………………..’dir.
Madde-5: Sponsorluğu alanın banka hesap numarası
Sponsor; sponsorluk bedelini; …………….……..……….………………………………………
……………………………………….…………………...……………... yatıracaktır (teslim edecektir).
Madde-6: Faaliyetin/işin başlama, bitiş tarihleri ve yeri
6.1. Faaliyetin/işin başlama tarihi : 27.05.2015
6.2. Faaliyetin/işin bitiş tarihi
: 29.05.2015
6.3. İşin yeri
: A.K.Ü. Çay M.Y.O. Yerleşkesi
1
Madde-7: Sponsorluğun başlama ve bitiş tarihleri
7.1. Sponsorluğun başlama tarihi : _ _ /_ _ /20 _ _
7.2. Sponsorluğun bitiş tarihi
: 29.05.2015
Madde-8: Tarafların hakları ve mücbir sebepler dışındaki yükümlülükleri
8.1. Sponsor, iş bu sözleşmenin 4.ncü maddesinde yazılı sponsorluk bedelini sponsorluk alanın
yazılı talebi ile belirleyeceği tarihlerde ve miktarlarda, 5.ncü maddesinde belirtildiği dahilde yatırmayı
(teslimi) taahhüt eder.
8.2. Sponsorluk alan, “………………………….…….” logosunun www.caymyo.aku.edu.tr ve
www.pmak.aku.edu.tr web sitelerine konularak link verilmesini, ayrıca organizasyon süresince sosyal
medya üzerinden tanıtımlarda sponsorluk verenin yer almasını sağlayacaktır.
8.3. Sponsorluk alan, “…………………………...……………………” firmasını kulübün “resmi
sponsoru” olduğunu ve sponsorun bu sıfatla tanıtım yapmasını kabul eder.
Madde-9: Sponsorluk iş ve işlemlerinde uyulacak hususlar
9.1. Sponsorluk iş ve işlemlerinde kamu düzenini bozucu, siyasi, etnik, dil, din, ırk, mezhep,
cinsiyet ayrımı yapan, genel ahlak ve adaba aykırı, zararlı ve kötü alışkanlıkları özendirici, kanunlarla
yasaklanmış yazı, logo, amblem ve benzeri işaretler kullanılamaz.
9.2. Sponsorluk konusu iş ve işlemlerin mevcut mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden
sponsorluk alan ve sponsor müşterek ve müteselsil sorumludur.
Madde-10: Tazminat
Sponsor mücbir sebepler dışında, iş bu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine
getirmemesi veya eksik yerine getirmesi halinde, sponsorluğu alan tarafa ………….……………… TL
(………….……………… Türk Lirası) tazminatı ödemeyi taahhüt eder.
Madde-11:
Sponsorun taahhüt ettiği işle ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya yapacağı
anlaşmalar
Sponsorun taahhüt ettiği işlerin yerine getirilmesi ile ilgili üçüncü şahıslarla yaptığı veya
yapacağı anlaşmalardan kaynaklanan zarar ve ziyanlardan sponsorluğu alan taraf sorumlu tutulamaz.
Madde-12: Vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderlerinin kimin tarafından ödeneceği
Her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri sponsor tarafından ödenecektir.
Madde-13: İhtilafların halli
İş bu Sözleşmenin uygulanması sırasında doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde
Çay/Afyonkarahisar mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
Madde-14: Sözleşmenin madde adedi ve imza tarihi
İş bu Sözleşme 14 (On dört) maddeden ibaret olup, _ _ /_ _ /20 _ _ tarihinde imzalanmıştır.
Sponsorluk Alan
Sponsor
Prototip Motorlu Araçlar Kulubü (P.M.A.K.)
……… ..…… . adına
……………………
……………………
Mert AVCI
P.M.A.K. Başkanı
2
Download

Sponsorluk Sözleşmesi (Nakdi) - Prototip Motorlu Araçlar Kulübü