Akyürek Tüketim Ürünleri Pazarlama Dağıtım ve Ticaret AŞ. Hisse Geri
Alım Programı (Geri Alım Programı)
Geri Alımın Amacı
Şirket paylarımızın Borsa İstanbul’daki işlem fiyatının, halka arz sonrasında yaşanan aşırı değer
kaybına bağlı olarak pay fiyatına destek olabilmek amacıyla mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek,
Borsa İstanbul AŞ’ de işlem gören paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alımının yapılabilmesi
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Şirketimiz kendi paylarını Sermaye Piyasası Kurulu’nun 03.01.2014
tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan II-22.1 sayılı “Geri Alınan Paylar Tebliği” ve Geri Alım Programı
uyarınca satın alacaktır.
Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı ve Geri Alım Programının Süresi
SPK’ nun II-22.1 sayılı tebliği ile azami pay alım miktarı ödenmiş sermayenin %10’ u kadar
belirlenmiştir. Geri alım programı kapsamında 4.600.000 adet payın 36 ay içerisinde geri alımı
yapılabilir. Söz konusu pay sayısı kadar geri alım yapıldığı tarihte geri alım programı sonlandırılacaktır.
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı
Geri alım için şirket kaynakları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 16.000.000-TL
tutarında bir fon kullanılabilir. Her halükarda geri alım için kullanılacak toplam tutar SPK mevzuatına
göre hazırlanmış , genel kurul onayından geçmiş en son mali tablolarda yer alan, kar dağıtımına konu
edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.
Payların Geri Alımı için Alt ve Üst Fiyat Limitleri
Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 TL(sıfır), üst fiyat limiti ise 5,00 TL (Beş Türk Lirası)’dir.
Genel Kurul’dan Talep Edilen Yetki Süresi ve işlem Prosedürü
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36
ay boyunca pay geri alımı ve mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir.
Bu geri alım programı 06.08.2014 tarihinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında onaya
sunulacaktır.
Genel kurul onayına sunulmuş geri alım programında genel kurul tarafından herhangi bir değişiklik
yapılması durumunda değiştirilmiş geri alım programı genel kurul tarihini izleyen iş günü içerisinde
yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak şirketin web sitesinde
yayımlanır.
Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen
iş günü içerisinde, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, varsa bu
paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.
Şirket tarafından, geri alım programının sona ermesini izleyen 5 iş günü içerisinde, geri alım programı
çerçevesinde geri alınan paylardan iptal edilenler ve elde tutulanlar için ayrı ayrı belirtilmek suretiyle,
bir pay için ödenmiş olan maksimum ve ortalama geri alım bedelini, geri alımın maliyetini, geri alınan
toplam pay sayısını, bu payların sermayeye oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem
tarihlerini içeren özel durum açıklaması yapılır. Geri alım programının özeti mahiyetindeki bu bilgiler
ayrıca ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulur.
Onaylanmış geri alım programında sonradan genel kurul kararı ile değişiklik yapılması durumunda söz
konusu değişiklikler, sebeplerini de içeren bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur.
Geri alınan payların elden çıkarılması halinde gerçekleşen her bir satış işlemi, işlem tarihini izleyen iş
günü içerisinde şirket tarafından, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye
oranını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılması
suretiyle kamuya duyurulur.
Geri alım programının ortaklığın finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerindeki muhtemel
etkilerine ilişkin açıklamalar:
Planlanan geri alım programı Şirketin finansal durumu ve faaliyetleri üzerinde olumsuz bir etki
oluşturmayacaktır
Yıllık ve son üç aydaki en yüksek, en düşük ve ağırlıklı ortalama pay fiyatı bilgisi:
Son bir yıllık fiyat bilgisi ;
En düşük kapanış
En yüksek kapanış
Ağırlıklı ortalama
1,72
2,54
2,14
Son üç aylık fiyat bilgisi ;
En düşük kapanış
En yüksek kapanış
Ağırlıklı ortalama
1,80
2,19
1,98
Alımlar için Yetkilendirme
Şirket Yönetim Kurulu, söz konusu işlemi Genel Kurul'dan alacağı yetki ile icra eder. Söz konusu yetki,
Yönetim Kurulu tarafından sunulan geri alım programının Genel Kurul toplantısında onaylanması
suretiyle verilir. Bununla birlikte, Yönetim Kurulu koşulları değerlendirmek suretiyle Geri Alım
Programını yetki süresi içerisinde dilediği tarihte sonlandırmakta yetkilidir yönetim kurulu, bu yetkiyi
belirleyeceği gerçek veya tüzel kişilere devredebilir.
Download

Geri Alım Programı - Akyürek Pazarlama