HÜRRİYET GAZETECİLİK VE MATBAACILIK A.Ş. / HURGZ [] 18.07.2014 21:48:01
Finansal Duran Varlık Satışı
Ortaklığın Adresi
Telefon ve Faks Numarası
E-posta adresi
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks Numarası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
mı?
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel
Durum Açıklamasının Tarihi
Özet Bilgi
100. Yıl Mahallesi Matbaacılar Cad. No:78 34204
Bağcılar / İstanbul
: + 90 212 677 00 00 / +90 212 677 01 82
: [email protected]
:
: + 90 212 449 60 30 / +90 212 677 01 82
: Evet
: Hayır
: Hayır
: 25.04.2014, 26.06.2014,10.07.2014
: Finansal Duran Varlık Satışı
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
:
Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı
Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi
:
:
:
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
:
Satış Koşulları
:
Satılan Payların Nominal Tutarı
Beher Pay Fiyatı
Toplam Tutar
Satılan Payların Finansal Duran Varlığın
Sermayesine Oranı (%)
Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak
:
:
:
09.07.2014 (Pay Alım ve Satış Sözleşmesi'nin
imzalanmasına
esas Yönetim Kurulu
Kararı);18.07.2014 ("Kapanış" ile birlikte
Satış ve Devir işlemine esas Yönetim Kurulu
Kararı).
Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.
Dergi ve Kitap Basımı
25.000.000 Türk Lirası
Pay Alım ve Satım Sözleşmesi"nde belirlenen
"kapanış koşulları"nın sağlanmış olduğu
tespit edildiğinden, pay senetlerinin satışı ve
devir işlemleri 18.07.2014 tarihinde (bugün)
tamamlanmıştır.
Nihai pay bedelinin 1.125.000 Avro
tutarındaki kısmı sözleşme öncesinde avans
olarak; 2.254.000 Avro tutarındaki kısmı
"Pay Alım ve Satım Sözleşmesi" tarihinde
(10.07.2014); 700.393 Avro tutarındaki kısmı
ise 18.07.2014 "Kapanış" tarihinde (bugün)
nakdenödenmiş olup; bakiye 500.000 Avro
tutarındaki kısım ile ilgili olarak da
30.09.2014 vadeli "Marsaş Baskı ve Ambalaj
Sanayi Ticaret A.Ş." avalli bir adet çek
alınmış bulunmaktadır
24.982.235 Türk Lirası (24.982.235 adet)
0,18 Avro
4.579.393 Avro
: % 99,93
: Satış ve devir sonrasında Doğan Ofset
Oranı (%)
Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal
:
Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%)
Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya
Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına :
Oranı (%)
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
:
Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı
:
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
:
Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'de herhangi
bir payımız kalmamaktadır
Satış ve devir sonrasında Doğan Ofset
Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'de herhangi
bir payımız kalmamaktadır
Satışa konu Doğan Ofset Yayıncılık ve
Matbaacılık A.Ş.'nin net varlık değerinin,
Ortaklığımızın kamuya açıklanan son mali
tablosundaki (31.03.2014) aktif toplamına
oranı %1,11'dir
Önemli bir etkisi bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu Karar tarihi (18.07.2014)
itibariyle, SPK/TFRS'ye göre hazırlanan
finansal tablolarımızda oluşacak finansal
duran varlık (bağlı ortaklık) pay senetleri satış
zarar tutarı ortaklığın halka açıklanmış son
finansaltablolara göre yaklaşık 2.073.292TL
tutarında,TTK/VUK'a
göre
tutulan
kayıtlarımıza
göre
yaklaşık
50.502.154TLtutarında
finansal
duran
varlık(bağlı ortaklık)pay senetleri satış zararı
hesaplanmaktadır. Kesinleşentutarlar kamuya
açıklanacak
ilkmalitablolarımızdayer
alacaktır.
Yönetim Kurulu Karar tarihi (18.07.2014)
itibariyle, hem SPK/TFRS'ye göre hazırlanan
finansal tablolarımızda, hem de TTK/VUK'a
göre tutulan kayıtlarımızda, finansal duran
varlık (bağlı ortaklık) pay senetleri satışı
zararı olup, kar bulunmamaktadır.
Varsa
Satış
Karının
Ne
Şekilde
Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar : Yoktur.
Tarihi
Fulya Kavak ve Marsaş Baskı ve Ambalaj
Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı
:
Sanayi A.Ş. (Birlikte Alıcı)
Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi
: İlişkili taraf değildir.
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme
: Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlenip Düzenlenmediği
: Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
: Satış bedeli pazarlık usulü belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
: Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun
Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse
: Değerleme Raporu düzenlenmemiştir.
Gerekçesi
EK AÇIKLAMALAR:
Yukarıda detayları verilen "Finansal duran varlık (Bağlı Ortaklık)" pay senetleri satışı ve devir işlemi
Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında "önemli nitelikteki işlem" kapsamına girmemektedir.
Şöyle ki; Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere ilişkin Ortak Esaslar ve
Ayrılma Hakkı Tebliği (SPK II-23.1 Tebliği)'nin, "Önemlilik kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi
hükmüne göre;
a- "Finansal duran varlığın (Bağlı Ortaklık)", kamuya açıklanan son finansal tablodaki (31.03.2014)
"net varlık değeri"nin (15.223.019 Türk Lirası), varlık (aktif) toplamına (1.366.670.730 Türk Lirası)
oranı
%
1,11,
b- Pay Alım ve Satım Sözleşmesi'nin imzalanmasına esas Yönetim Kurulu Karar tarihi (09.07.2014)
itibariyle "Finansal duran varlık (Bağlı Ortaklık)" pay senedi satış ve devir bedelinin (13.231.240 Türk
Lirası), Şirketimiz Yönetim Kurulu Karar tarihinden önceki altı aylık günlük düzeltilmiş ağırlıklı
ortalama fiyatların aritmetik ortalaması baz alınarak hesaplanan Şirketimiz değerine (328.197.120
Türk
Lirası)
oranı
%4,03,
c- "Finansal duran varlığın (Bağlı Ortaklık)", kamuya açıklanan son yıllık finansal tabloda
(31.12.2013) elde edilen gelire katkısının (42.639.035 Türk Lirası), toplam gelire (805.574.612 Türk
Lirası)
oranı
%5.29,
olarak hesaplanmakta ve her üç oran da %50 oranının altında kaldığından, söz konusu, "Finansal duran
varlık (Bağlı Ortaklık) pay senedi satış ve devir işlemi, SPK II-23.1 Tebliği kapsamında "önemli
nitelikteki
işlem"
olarak
değerlendirilmemektedir.
"Pay Alım ve Satım Sözleşmesi" ("Sözleşme")'nden kaynaklanan ve ileriye yönelik Şirketimize
yükümlülük
doğurabilecek
şartlar
şu
şekilde
özetlenebilir;
1- Kapanış Mali Tabloları Tarihi olan 30.06.2014'den önceki döneme ait olmak ve Sözleşme'deki
hükümler dahilinde kalmak kaydıyla, Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'den kamu
alacakları dahil resmi kurum ve kuruluşlar ile özel hukuk kişileri tarafından her türlü hak ve alacak
talebinde bulunulması, adli/ idari para cezası veya benzeri bir yaptırım uygulanması, gecikme cezaları
ve gecikme faizleri dahil vergi, resim, fon, SGK primleri dahil ve bunlarla sınırlı olmamak üzere
herhangi bir yükümlülük doğması veya (pay bedelinden düşülmek suretiyle ifa edilecek personel izin
ücretleri ile kıdem ve ihbar tazminatları hariç olmak üzere) işçilik hakları talep edilmesi halinde,
Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş. tarafından ödenen bedelin tamamı Şirketimiz tarafından
tazmin
edecektir.
Kapanış'ı takip eden dönemde, Sözleşme ile belirlenen sayıda personelin iş aktinin feshi halinde,
Sözleşme'de belirlenen hükümlere ve prosedürlere uyulmuş olması kaydıyla, belirli sayıda personelin
ihbar tazminatları ile belirli sayıda personelin açacağı işe iadeye dair davalar neticesinde kesinleşmiş
mahkeme kararına binaen yapılacak tazminat ödemeleri Şirketimiz tarafından ödenecektir.
2- Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık A.Ş.'de pay senedi satış bedelinden indirim konusu yapılan
alacaklarda Sözleşme'de belirlenen koşullar dahilinde tahsilat yapılması halinde, tahsil edilen
meblağlar
aynen
ve
defaten
Şirketimize
ödenecektir.
3- Doğan Ofset Yayıncılık ve Matbaacılık Anonim Şirketi'nin kullandığı Mart 2015 vadeli 900.000
Avro tutarındaki banka kredisindeki mevcut kefaletimizin, kapanış tarihini takiben azami 30 iş günü
içinde Alıcı Taraflara devredilmesi konusunda Alıcı Taraflar ile mutabık kalınmıştır.
Saygılarımızla,
Download

18.07.2014 21:48:01 Finansal Duran Varlık Satışı Ortaklığın Adre