T.C.
ÇAĞLA YANCERİT KAYM AKAM LIĞI
İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı
?3 ./03/2014
: 50625498.821.05/ J - 9 5 "
Konu : Yarışmalar
M ÜDÜRLÜĞÜNE
ÇAĞLA YANCERİT
İlgi
İlgi
İlgi
İlgi
İlgi
İlgi
İlgi
İlgi
a-) : İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 11/03/2014 tarihli ve 1048613
b-) : İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve 1074867
c-): İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 13/03/2014 tarihli ve 1094385
d-) : İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve 1072223
e-) : İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve 1071004
f-): İl M illi Eğitim M üdürlüğünün 13/03/2014 tarihli ve 1096118
g-): İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 13/03/2014 tarihli ve 1094388
h-): İl Milli Eğitim M üdürlüğünün 12/03/2014 tarihli ve 1071032
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
sayılı yazısı.
Söz konusu yarışma, tanıtım ve konferansların, okulunuz öğrencilerine duyurularak,
ilgi yazıda belirtilen ilke, esas ve am açlara uygun iş ve işlem lerin yapılm ası hususunda;
Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.
M ahm ut KORKM AZ
İlçe M illi Eğitim M üdürü
EKLER:
Ek-1: 19.Dünya Oyun Konferansı (2 Sayfa)
Ek-2: Resim ,Tasarım ve El Becerisi Yarışması (2Sayfa)
Ek-3: Siyer-i Nebi Yarışması (7 Sayfa)
Ek-4: D onatım Standartları (6 Sayfa)
Ek-5:Benim Ülkem K onulu Resim Yarışması (4 Sayfa)
Ek-6:”Denizi Geçmek” K ısa Flimi (2Sayfa)
Ek-7: Yarışma (3 Sayfa)
DAĞITIM :
Tüm İlkokul, Ortaokul ve Lise M üdürlüklerine
A D R E S :İlçe M illi Eğitim M üdürlüğü.( Din Öğretim i Bölüm ü) Telefon
M .S.O LC A Y W eb:http://caglayancerit46@ m eb.gov.tr
:351
2076
VHK I
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Millî Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 77674210/821/1094385
Konu: "Denizi Geçmek" Kısa Film
13/03/2014
.................................. KAYMAKAMLIĞINA
( İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi : Giresun İl Millî Eğitim Müdürlüğünün 11/03/2014 tarihli ve 1047695 sayılı yazıları.
Giresun ili merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sinema Kulübü öğretmenleri
tarafından ebeveynler ile çocuğun bakımından bizzat sorumlu kişilerin, çocuklarına karşı
olumlu tutum ve davranışlar geliştirmelerine yardımcı olmak, çocuk yetiştirme konusunda
farkında olmadan yapılan yanlışlara dikkat çekmek amacıyla "Denizi Geçmek" isimli 9
dakikalık kısa film hazırlandığı ve http://giresun.meb.gov.tr adresinde haberler kısmında
yayınlandığı ilgi yazıda belirtilmektedir.
Söz konusu kısa filmin ilçeniz okullarına duyurulması husususnda gereğini rica ederim.
Mesut ALKAN
Vali a.
Millî Eğitim Müdürü
i
DAĞITIM
A Planı
lu
1 3 2SİL
(o u b
iQrJ&Sl 20lL\
Kaymakam
/¿ r.o j.A D İ**
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci m addesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanm ıştır
Evrak teyidi http://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden ld99-5cl0-3d90-88d9-9630 kodu ile yapılabilir.
Yeni Şehir Mah. Cahit Zarifoğlu Sok.46100 K.M ARAŞ
Elektronik Ağ: ww w .km aras.m eb.gov.tr
'
e-posta: tem elegitim 46@ m eb.gov.tr
Ayrıntılı bilgi için: F.BU LU T Şef
Tel: (0 344)223 50 17 - 212
Faks: (0 344)223 54 63
T.C.
KAHRAMANMARAŞ VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 43856177/160/1074911
Konu: "Denizi Geçmek" Kısa Film
12/03/2014
.........................................KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
•?' •
d
Giresun Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 11/03/2014 tarihli ve 1047695 sayılı
"Denizi Geçmek isimli Kısa Film" ile ilgili yazısı ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Mesut ALKAN
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EK LER:
1- Yazı ve ekleri
(1 sayfa)
DAĞITIM:
A Planı (Nurhak Hariç)
lü H
v
_
mm mmm
13../0320.1C
Kaymakam
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İm za Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik im za ile imzalanm ıştır
Evrak tey id ihttp://evraksorgu.m eb.gov.tr adresinden 43f5-dl63-396c-9258-9a31 kodu ile yapılabilir.
Y enişehir M ah..Cahit Zarifoğlu Cad.46100
http://km aras.m eb.gov.tr
km araşm em @ m eb.gov.tr
Din Öğretimi Bölümü
Ayrıntılı bilgi için: B.GÜRCÜ N Ü N O G LU -M em ur
Tel: 0(344)223 50 17/177
Faks: : 0 (344)223 54 63
T.C.
GİRESUN VALİLİĞİ
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayı : 59117661/160/1047695
11/03/2014
Konu : "Denizi Geçmek" Kısa Film
...................................VALİLİĞİNE
( Milli Eğitim Müdürlüğü)
Öğrencinin okul başarısı; akademik başarının yanında, bilgi beceri gibi bilişsel davranışlar, ilgiler,
kişilik özellikleri ve tutumlar gibi bilişsel olmayan davranışları da içerir. Öğrencinin öğrenmeye dönük
tutumunu belirlemede ailenin tutumu ve değerleri son derece önemlidir. Ebeveynlerden birinin veya her
ikisinin okula ve öğrenmeye karşı olumsuz -tutumu, özellikle de çocuklarımızın diğer çocuklarla
kıyaslanması, öğrencilerimizin okula karşı negatif duygular geliştirmesine yol açar.
Bu kapsamda; Müdürlüğümüz Özel Eğitim ve Rehberlik Şubesinin desteği ile ; ebeveynler ile
çocuğun bakımından bizzat sorumlu kişilerin, çocuklarına karşı olumlu tutum ve davranışlar
geliştirmelerine yardımcı olmak, çocuk yetiştirme konusunda farkında olmadan yapılan yanlışlara dikkat
çekmek adına İlimiz Merkez Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Sinema Kulübü öğretmenleri tarafından
çekimleri yapılan "Denizi Geçmek" isimli 9 dakikalık kısa film hazırlandı.
Projedeki amacımız, filmin tüm ebeveynlere ulaşmasını ve farkındalık oluşturma sürecini kapsamakta
olup, söz konusu kısa film Müdürlüğümüzün İnternet sitesinde Haberler Kısmında "Denizi Geçmek" kısa
Filmi Yayına Hazır başlığı altında haber açıldığında en altta yer alan linkte bulunmaktadır.
Adı geçen kısa film aşağıda belirtilen İnternet adreslerinde de yer almakta olup, Müdürlüğümüz
tarafından hazırlanan DVD de ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinize arz ederim.
Necati AKKURT
Vali a.
Milli Eğitim Müdürü
EKLER:
EK-1 DVD (1 adet)
(DVD posta ile gönderilecektir.)
DAĞITIM:
80 İl Valiliğine(Milli Eğt. Müd.ne)
DENİZİ GEÇMEK KISA FİLMİNİN YAYINLANDIĞI ADRESLER:
https://www.youtube.com/watch?v=8NGjhQ-WJK0(Denizi Geçmek (İngilizce Alt Yazı))
Https://www.youtube.com/watch?v=8Ic8IATJW9o(Denizi Geçmek (Türk İşaret Dili))
Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır
-------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------Hüküm e
Ayrıntılı bilgi için: Halide CENGER -Ş ef
t Konağı Zemin Üstü ve K at:l 28200 - GİRESUN
Tel: (0 4 5 4 )2 1 5 75 25(179)
İnternet Adresi: http://giresun.m eb.gov.tr
Faks: (0454) 215 75 22
e-posta: ozelegitim 28@ m eb.gov.tr
Download

"Denizi geçmek" kısa flim yarışması - Çağlayancerit İlçe Milli Eğitim