Oda Çalışmalarının Gösterdiği Özellikler ve
Oda Temsilcilikleri
M i m a r l a r Odası ü y e l e r i n i n özlük i ş l e r i n i n y ü r ü t ü l m e s i n i n
y a n ı s ı r a ve daha ağırlıkla sürdürdüğü ç a l ı ş m a l a r ,
m i m a r l a r t o p l u l u ğ u n u n m e s l e k i ve t o p l u m s a l
ilişkilerde
a r ş ı k a r ş ı y a bulunduğu teknolojik, ekonomik ve siyasal
sorunlardan kaynaklanmaktadır. Bu sorunlar ülkemizin
ve halkımızın üzerinde bir bütün olarak etkisini sürdüren
genel koşullarla belirlenmekteyse de, m i m a r l a r
topluluğuna özgü görünümleri, halkın diğer çalışan
k e s i m l e r i n e göre f a r k l ı l ı k l a r g ö s t e r m e k t e d i r . M i m a r l a r ı n
demokratik kitle örgütü olan M i m a r l a r Odasının
ç a l ı ş m a l a r ı n ı n somut temeli, genel sorunların bu özel
g ö r ü n ü m l e r i d i r . M i m a r l a r Odasının halkımızın
demokrasi ve bağımsızlık mücadelesine katkısı, m i m a r l a r
topluluğunun sorunlarını bu genel ç e r ç e v e içinde ele
a l a r a k , m i m a r l a r ı n dayanışmasını örgütlerken, tüm
teknik e l e m a n l a r ı n benzer sorunlar k a r ş ı s ı n d a
birlikteliğini sağlamak ve giderek bu mücadelede
çalışanların örgütlü olarak y e r l e r i n i almasını
g e r ç e k l e ş t i r m e k yönündedir.
çalışmalarının bütünlüğünü izleyememektedir. Ya Oda
merkezinin ve İnşaat Mühendisleri Odasının ortak belge
uygulamasına verdiği önemin a b a r t ı l m a s ı , ya da
genellikle s e r b e s t çalışan üyelerin oluşturduğu temsilcilik
yönetimlerinin kendi ç a l ı ş m a biçimlerinin özgül
sorunlarının s ı n ı r l a r ı n ı a ş a m a m a l a r ı , temsilcilik
ç a l ı ş m a l a r ı n ı ortak belge uygulamasını.' s ı n ı r l a r ı n a
hapsetmektedir. Bu d u r u m , giderek temsilciliğin s e r b e s t
çalışan üyelerle sınırlanması eğilimini doğurmakta,
temsilcilik toplantılarına kamu görevlisi m i m a r l a r
ç a ğ r ı l m a m a k t a , toplantılar m e s a i s a a t l e r i içinde
tertiplenmekte, hatta bu toplantılara kamu kesiminde
çalışan üyelerin katılmaması bile istenebilmektedir.
Böylelikle üç büyük kent dışında, M i m a r l a r Odası
çalışmalarının çok yönlülüğü kaybolmakta, Oda çoğu
yerde aynı zamanda T i c a r e t Odasına kayıtlı olan üyelerinin
dışında kalan m i m a r l a r ı (kamu görevlilerini, ü c r e t l i l e r i ,
şantiye ş e f l e r i ve m i m a r l a r ı n ı ) yalnız bırakmaktadır.
YANLIŞ EĞİLİMLERİ GİDERMELİYİZ
ODA ÇALIŞMALARININ ÇOK YÖNLÜLÜĞÜ
M i m a r l a r topluluğu ölçeğinde bu şekilde özetlenebilen
Oda çalışmalarının bütünü, m i m a r l a r ı n çalışma
biçimleriyle birbirinden ayrılan belirgin k e s i m l e r i n e
göre ayrı, hatta ilk bakışta çelişik görünebilen
ç a l ı ş m a l a r d a n oluşmaktadır. Bir yandan s e r b e s t çalışan
üyelerin ekonomik ve mesleki sorunlarını yakından
ilgilendiren ortak mesleki denetim uygulaması ( asgari
p r o j e s t a n d a r t l a r ı , a s g a r i ü c r e t cetvelleri, ihtisas
a y r ı m ı ) , y a r ı ş m a l a r - i ş dağıtımı uygulaması, İ m a r ve
İskan Bakanlığı kanalıyla belediye s ı n ı r l a r ı dışında kalan
yapıların ( f a b r i k a , turistik t e s i s l e r ) proje hizmetlerinde
oda denetiminin sağlanması, teknik uygulama sorumluluğu
hak ve yükümlülüklerinin üyeler ve toplum y a r a r ı n a
g e l i ş t i r i l m e s i için üyeler, hukukçular ve belediyeler
ile i l i ş k i l e r k u r u l m a s ı gibi ç a l ı ş m a l a r sürdürülürken,
diğer yandan da m i m a r i bürolarda ücretli olarak çalışan
üyelerin sorunlarına el atılmakta, bir tip sözleşme ve
yönetmelik h a z ı r l a n a r a k ücretli çalışan m i m a r l a r ı n
geç de olsa, İş Kanununun ve dayanışmanın diğer
ç a l ı ş a n l a r a sağladığı sosyal güvenliği elde e t m e l e r i
yönünde a d ı m l a r atılmaktadır.
Kamu görevlisi m i m a r l a r ı n sorunlarına büyük ölçüde
cevap verebilecek olan sendikalaşma hakkının elde
edilmesi için, gerek TMMOB, gerek diğer teknik eleman
örgütleriyle birlikte ortak ç a l ı ş m a l a r sürdürülmektedir.
İşlerinden u z a k l a ş t ı r ı l a n , kıyıma uğrayan üyelerin hakları
TMMOB bünyesinde kurulan hukuk bürosu ve Sosyal
Güvenlik Fonu aracılığıyla aranırken, Oda Yönetim Kurulu
k a r a r ı y l a tüm üyeler işlerinden u z a k l a ş t ı r ı l a n
m i m a r l a r l a dayanışmaya yöneltilmektedir. Oda merkez
ve şubelerinin bu ç a l ı ş m a l a r ı n ı n y a n ı s ı r a Oda yayın
organı MİMARLIK dergisi de, f a r k l ı k e s i m l e r i n bu
bir yerde özel, s o r u n l a r ı ve ilgileri ile biçimlenmektedir.
TEMSİLCİLİK ÇALIŞMALARINDA TEK YÖNLÜLÜK
Bugün, sayısal v e r i l e r l e , M i m a r l a r Odasının
t e m s i l c i l i k l e r i büyük bir canlılık g ö s t e r m e k t e d i r .
Temsilcilik sayısının 23'ü bulmasına rağmen, yeni
temsilcilik k u r m a istekleri doğmakta, temsilcilik genel
k u r u l l a r ı n a katılan üye sayısı kat kat a r t m a k t a ,
t e m s i l c i l i k l e r i n vize g e l i r l e r i g e l i r bütçelerinin çok
üstüne çıkmaktadır. Ama bu canlılığa rağmen
temsilciliklerdeki Oda ç a l ı ş m a s ı , m e r k e z ve şube
Serbest çalışan üyelerin s o r u n l a r ı , m i m a r l a r topluluğunun
bir bütün olarak k a r ş ı k a r ş ı bulunduğu sorunlardan
ayrılamaz. Bu sorunların bütünü, ülkede hüküm s ü r e n
nesnel koşullardan, e m p e r y a l i z m e bağımlı bir ekonomik
yapı ve onun siyasi iktidarının biçimlenişinden
doğmaktadır. Dar k e s i m l e r i n sınırlı örgütlenmeleri, ne
onların sorunlarını halledebilir, ne de böyle bir
örgütlenme çıkar çevrelerinin baskıları k a r ş ı s ı n d a
yürütülecek mücadelenin sürekliliğini sağlayabilir.
Ancak m i m a r l a r ı n ve inşaat mühendislerinin bütününün
( b ü r o sahipleri, ü c r e t l i l e r , kamu g ö r e v l i l e r i ) birlikteliği
sağlanabildiği ölçüde, müteahhit birliklerinin ve onların
siyasi iktidardaki belediye meclislerindeki uzantıları,
ortak belge uygulamasının y e r l e ş t i r i l m e s i için veril n
mücadele sonucunda sindirilebilmiştir.
T e m s i l c i l i k l e r ancak bölgelerindeki m i m a r l a r ı n
bütününün t e m s i l c i s i durumuna ulaşabildiklerinde, Odanın
yurt ölçeğindeki işlevini kentler ölçeğinde t e m s i l
e d e b i l i r l e r . Ortak belge uygulaması dışında, s e r b e s t
çalışan üyelerin bile birçok sorunu bugün el atılamadan
duruyorsa, bunun nedenini temsilcilik örgütlenmesinin
bugünkü sınırlılığında aramak g e r e k i r . Birçok kentimizde
s e r b e s t çalışan üyelerin k a r ş ı k a r ş ı y a kaldığı i m a r
planı uygulamasındaki aksaklıklar, gelişigüzel verilen
r u h s a t l a r , SSK ve Bayındırlıkla ilişkilerdeki tıkanıklıklar,
temsilciliğin m i m a r l a r ı n birlikteliğini sağlayabilme siyle
ve kent yönetiminde sesini duyurabilen bir örgüt durumuna
gelmesiyle çözülebilir.
Oda temsilciliklerinin ç a l ı ş m a l a r ı , s ı r a s ı y l a f a r k l ı
biçimde çalışan m i m a r l a r ı n mühendislerin, tüm teknik
e l e m a n l a r ı n birlikteliğini sağlamak; somut sorunlardan
kaynaklanan mücadelenin bütününü il ve kent çerçevesinde
örgütlemek olmalıdır. Kamu görevlisi ve ücretli
m i m a r l a r ı n temsilcilik toplantılarına ve yönetimine
katılmalarını sağlamak bir zorunluluk olarak kendini
duyurmaktadır. Oda temsilciliklerinin kent çerçevesindeki
tüm m i m a r l a r ı n dayanışmasını sağlamak için ilk atacakları
adım, üye toplantılarını sıklaştırmak ve genişletmek
olmalıdır. Oda m e r k e z ve şubeleriyle ilişkilerin
yoğunlaştırılması, temsilcilik yönetimlerinin
ç a l ı ş m a l a r ı n d a bütünü kavrayabilmelerinde, bugünkü
u ğ r a ş ı l a r ı n ı n dar s ı n ı r l a r ı n ı a ş m a l a r ı n d a ve Oda
politikasının dayandığı g e r ç e k l e r i n daha doğru tahlilinde
vazgeçilmez b i r b a s a m a k t ı r .
Yönetim Kurulu Üyesi
SAİT KOZACIOĞLU
ıGRETIM UYELIGI İÇİN ODTU'YE BAŞVURAN 8 MİMAR ODA ONUR KURULUNA VERİLDİ
ORUM: ODTÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ VE MESLEK DAYANIŞMASI
ENDİKALAŞMA FORUMU
5TANBUL NAZIM PLANDA GREV
İCE'DE NELER OLUYOR?
NİVERSİTE VE YÜKSEK OKULLARDA BASKI VE ŞİDDET OLAYLARI
EMSİLCİLİK SEÇİMLERİ YAPILIYOR
ONUT SORUNU TRT'DE
IYILARIN KORUNMASI VE TOPLUMA AÇILMASI
ARIŞMA TÜRKİYE ELEKTRİK KURUMU
ARIŞMA KIBRIS ÖZGÜRLÜK ANITI
ONUT DAR GELİRLİLERİN SORUNUDUR
TANBULDA KANALİZASYON VE METRO
ezici ağırlığı h e r an
o m u z l a r ı m ı z d a . 1970'den bu
yana m a a ş l a r ı m ı z d a k i a r t ı ş
% 25 iken, f i a t l a r % 112 a r t m ı ş .
Y a ş a m ı m ı z h e r gün b i r a z
SENDİKALAŞMA
daha işkenceye dönüşmekte.
?ORUMl)
Bugün m a a ş l a r ı m ı z ı n y a r ı d a n
çoğunu konut k i r a l a r ı götür
götürmekte. Alınması zorunlu
besin maddelerinden, gerekli
:, TMMOB, TIB, TOB-DER,
sağlık h i z m e t l e r i n d e n ,
, TÜM-DER, TÜS-DER ve
çocuklarımızın ö ğ r e n i m l e r i n i
ED' in o r t a k l a ş a düzenledikleri s ü r d ü r m e olanaklarından
DİKALAŞMA f o r u m u ,
yoksunuz. Yoksun olmadığımız,
a s ı m günü A n k a r a ' d a yapıldı,
iyice nasiplendiğimiz tek nimet
sayıda kamu görevlisinin
v a r : İ k t i d a r l a r ı n baskı, zulüm
liği f o r u m d a , TÖB-DER Genel
ve t a h a k k ü m ü . . .
anı Cemil Çakır "Günümüzde
irliğinin Önemi ve G e r e ğ i " ,
"Ekonomik ve demokratik
'ten Aydın M e r i ç " T ü r k i y e ' d e
mücadelenin önemli bir a r a c ı
ikacılığın G e l i ş i m i " , Doç.
sendikadır. Bugün yeryüzünün
slan Işıklı "Sosyal
pek çok kalkınmış ya da g e r i
ıdelede Sendikalaşmanın
b ı r a k t ı r ı l m ı ş ülkesinde kamu
ve İ ş l e v i " , TÜM-DER Genel
görevlileri sendikalaşma
p- 1 E r h a n Tezgör " M e m u r l a r
hakkım elde e t m i ş l e r d i r .
n Sendikalaşmalı" ve TMMOB F r a n s a ' d a n Etopya'ya,
1 Başkanı Teoman Oztürk
A m e r i k a ' d a n Bengaldeş'e dek,
iikal Haklarımızı Nasıl
bir yığın ülkede ç a l ı ş a n l a r ı n
z" konularında konuştular.
tümü sendikaların çatısı altında
ı görevlilerinin grevli,
s ö z l e ş m e l i sendika hakkım
k ve bu konuda gerekli
ıışmayı sağlamak için ortak
deleye g i r d i k l e r i n i açıklayan
ütün f o r u m dolayısıyla
ladıkları b i r bildiride şöyle
yor:
in tüm kamu personelinin
iminde çok önemli b i r
e v a r : GREVLİ, TOPLU
JîŞMELİ SENDİKA HAKKI,
a r d e ş l e r i m i z i n k a r a r l ı ve
li m ü c a d e l e l e r i sonunda
ittikleri ve savundukları
d a ; kamu p e r s o n e l i de
ka a l a c a k t ı r . Tüm
ınlar b i r bütündür. Kafa, ve
mekçileriııi b i r b i r i n d e n a y r ı ,
k a r ş ı t g ü ç l e r olarak
-mek y a n l ı ş l a r ı n en büyüğü,
saplı k i t a p l ı s ı d ı r . Bu
yanlışı bozmalıyız. Bu
lı, kitaplı yanlışı
iliyiz. İşçi k a r d e ş l e r i m i z i n
ve desteğinden
anarak SENDİKA hakkı
lelemizin bayrağını
ıyız.
ı personeli olarak
nik durumumuz y ü r e k l e r
Ulusal g e l i r d e n aldığımız
n d e r e c e az. Giderek de
ikta. Hayat pahalı lığının
t o p l a n m ı ş l a r d ı r . Ülkemizde
900 000'e v a r a n kamu
görevlisinin büyük çoğunluğu
hâlâ örgütsüz. Örgütlü
olanların da ekonomik,
demokratik mücadele v e r m e
olanakları son d e r e c e s ı n ı r l ı d ı r .
Ama SENDİKA HAKKI'm
elde etmek için mücadele
etme güçleri, k a r a r l a r ı
ve ç a l ı ş m a l a r ı var. Bir bir
hepimize düşen sorumluluk,
kendi ö r g ü t l e r i m i z d e
bütünleşmek ve o r t a k l a ş a
yürütülecek bu büyük
mücadelede g ö r e v a l m a k t ı r .
"Kamu g ö r e v l i l e r i n i n de elbet
b i r i ş v e r e n i v a r d ı r . Bu i ş v e r e n ,
e g e m e n s ı n ı f l a r ı t e m s i l eden,
s i y a s a l i k t i d a r d ı r . Egemen
s ı n ı f l a r ı n t e m s i l c i l e r i ile kamu
görevlilerinin temsilcileri
elbette p a z a r l ı ğ a o t u r a c a k l a r ;
k a r ş ı l ı k l ı hak ve m e n f a a t l e r i n i
s a p t a y a c a k l a r d ı r . SENDİKA,
ekonomik-demckratik
h a k l a r ı m ı z ı öz olarak egemen
s ı n ı f l a r d a n , b i ç i m s e l olarak da
onun t e m s i l c i l e r i n d e n koparıp
a l m a m ı z ı n en etkin a r a c ı d ı r .
Sendikalaşma hakkımızı istiyoruz.
"Bunun için:
• İ ş ç i , m e m u r a y ı r ı m ı yapanların
oyununu bozalım!
bazılarının e s a s e n bugün
ODTÜ'dek i antidemokratik
lygulamaları benimseyen k i ş i l e r
olduğu anlatılan açıklamada şöyle
::eniliyor:
yaşasın tüm (ofcş onların
GREVLİ
TOPLU SÖZLEŞMELİ
semBari haklar mücaddBi
FORUM
' M i m a r l a r Odası ü y e l e r i , açılan
unava g i r m e y e r e k , ODTÜ
•önetiminin antidemokratik
u y g u l a m a l a r ı n a a r a c ı olmayı
reddeden y u r t s e v e r ve i l e r i c i
ö ğ r e t i m üyelerinin i ş l e r i n e son
vermesini protesto amacıyla
Odanın a l m ı ş olduğu boykot
k a r a r ı n a sahip çıktıklarım
göstermişlerdir.
" M i m a r l ı k bölümü için yapılan
DİSK • TİB • TMMOB
s ı n a v l a r a , 7 ' s i a s ı l , b i r i de
TÖB-DER • TÖD • TÜM-DERyabancı
uyruklu olduğu için
TÜSDER- TÜTED
geçici üyemiz olan 8 k i ş i
• Kendi ö r g ü t l e r i m i z c e v e r i l e n
bu haklı mücadeleye katılalım!
• Ö r g ü t l e n m e m i z i engelleyen
güçlere karşı savaşalım!
• Y a ş a s ı n tüm ç a l ı ş a n l a r ı n
sömürüye, baskıya ve zulme
k a r ş ı haklı m ü c a d e l e s i .
• Yaşasın emeğin yüce değeri! "
ÖĞRETİM ÜYELİĞİ İÇİN
ODTÜ'YE BAŞVURAN
8 MİMAR ONUR
KURULUNA VERİLDİ
M i m a r l a r Odası Yönetim Kurulu,
son toplantısında, daha önce
alınmış olan k a r a r a u y m a y a r a k
ODTÜ'de ö ğ r e t i m üyesi olarak
g ö r e v almak için b a ş v u r a n ve
sınava g i r e n 8 Oda üyesinin
Onur Kuruluna sevkedilmesine
k a r a r verdi. Onur Kuruluna
sevkedilen ü y e l e r ş u n l a r :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Numan Cebeci,
Saim Hacıhabiboğlu,
Kemal İli sulu,
Mehmet Tacettin,
Ayten Yüksekülkü,
İbrahim Numan,
Adil Kılıçal,
Mutlu Başakman,
Vedia Dökmeci ( A r p a c ı ) .
M i m a r l a r Odası k a r a r d a n sonra
basına yaptığı bir açıklamada,
konuya ilişkin g ö r ü ş l e r i n i
belirtti. Boykot k a r a r ı n a
üyelerin büyük bir çoğunluğunun
uyduğu, sınava g i r e n l e r i n
y e t e r s i z l i k l e r i n i n sınav j ü r i s i n c e
de saptandığı, sınava g i r e n l e r d e n
g i r m i ş t i r . Bunlardan sadece
birinin daha önce y a p ı l m ı ş
akademik ç a l ı ş m a s ı v a r d ı r .
jSınava k a t ı l a n l a r ı n y e t e r s i z l i k l e r i
j ü r i c e de saptandığından
Ü n i v e r s i t e d e eğitim başladığı
halde, bunlardan h i ç b i r i göreve
başlayamamıştır.
" M i m a r l ı k F a k ü l t e s i Şehircilik
Bölümünde ise, b i r i s i üyemiz
olan üç k i ş i s ı n a v l a r a g i r m e k
için b a ş v u r m u ş t u r .
" S ı n a v ı a r a g i r e n l e r d e n bazılarının,,
bugünkü ODTÜ yönetiminin g e r i c i
f i k i r l e r i n i , antidemokratik,
baskıya dayanan ç a l ı ş m a biçimini
benimsediği bilinmektedir.
Örneğin, sınava g i r e n l e r d e n
Numan Cebeci ve Saim
Hacıhabiboğlu, öğrencilik
yıllarında ODTÜ Öğrenci Birliği
s e ç i m l e r i n e g e r i c i l e r i n yönetim
kurulu adayı olarak k a t ı l m ı ş l a r d ı r . ,
"İşsizlik nedeniyle b i r tek odacılık
görevine dahi y ü z l e r c e kişinin
başvurduğu y u r d u m u z d a , 10
ö ğ r e t i m üyeliği için açılan sınava
9 M i m a r l a r Odası üyesinin
k a t ı l m a s ı , ODTÜ yönetimi ve
rektörlüğün ö ğ r e n c i l e r ve öğretim
ü y e l e r i ü z e r i n d e Uyguladığı f a ş i s t
baskıların, halkımız t a r a f ı n d a n
benimsenmediğinin bir b a ş k a
göstergesidir.
' S o r u m s u z c a bir k a r a r l a Mimarlık
Fakültesindeki ö ğ r e t i m üyelerinin
önemli bir bölümünün işine son
veren rektörlük, yerlerine
y e n i l e r i n i b u l a m a y a r a k bugün
bu fakülteyi eğitim y a p ı l a m a z
hale g e t i r m i ş t i r . "
Download

Oda Çalışmalarının Gösterdiği Özellikler ve Oda Temsilcilikleri