Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Uygulama Talimatı 2014/1
Modern Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Uygulama Talimatı, 25 Haziran 2014
tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Örtüaltı Kayıt Sistemi
Yönetmeliği” hükümleri ile T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince
Tarımsal Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Kullandırılmasına İlişkin
Bakanlar Kurulu Kararı ve Uygulama Tebliği çerçevesinde, yeni kurulacak veya modernize
edilecek sera işletmelerine kullandırılacak yatırım kredilerine yönelik Bakanlık İl/İlçe
Müdürlüklerince onaylanan projelerde desteklemeye esas uyulması gereken asgari
standartların belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.
Bu talimat hükümleri örtüaltı yetiştiriciliğinde üretimin geliştirilmesi amacı ile ilk defa
kurulacak veya modernize edilecek ticari bitkisel üretim seralarının yapısal tasarımı, inşaları
ve işletilme şartlarını belirlemek sureti ile teknik sorunları olmayan, çevre koşulları iyi
düzenlenmiş, ekonomik ömrü uzun, alt yapısı tamamlanmış, mekanizasyon içeren, yatırım,
gider, gelir, bakım ve onarımları ekonomik sınırlar içinde kalabilen seralar içerisinde,
üretimde kullanılan bitkisel materyalin yetiştirme isteklerinin en ekonomik şartlarda
karşılanmasını sağlayarak, optimum verim elde etmek sureti ile desteklemeye konu olacak
yüksek sistemlerden seralar ile ilgili yapım kurallarını kapsar.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş. ve Tarım Kredi Kooperatiflerince kullandırılan Tarımsal
Üretime Dair Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredilerinden faydalanmak ve Örtüaltı Kayıt
Sistemine (ÖKS) kayıt olmak amacıyla Bakanlık İl/İlçe Müdürlüklerine başvuruda bulunan
üreticilere ait, yeni kurulacak veya modernize edilecek sera işletmelerinde, 25 Haziran 2014
tarih ve 29041 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Örtüaltı Kayıt sistemi
Yönetmeliği”nde aranan yükümlülüklere ilaveten aşağıdaki şartlar aranır.
1. Bakanlık İl/ilçe müdürlüklerine onaylanması için sunulan projeleri bu talimat
hükümlerinde yer alan zirai kriterlere uygunluğunu denetlemek etmek üzere, Bakanlık İl ve
İlçe Müdürlükleri bünyesinde 3 adet asil, 3 adet yedek ziraat mühendisi ile komisyon
kurulur. Yeterli sayıda ziraat mühendisi olmaması durumunda komisyon asgari iki teknik
(ziraat mühendisi/teknikeri/teknisyeni) personelden oluşur.
2. Komisyon üyeleri başvuruda bulunan müteşebbislere ait projenin ve kurulumu
tamamlanmış işletmenin bu talimat hükümlerinde yer alan zirai kriterlere uygunluğunu
denetler.
a. Projeleri bu talimat hükümlerinde belirtilen zirai kriterlere uygun olduğu tespit
edilen gerçek veya tüzel kişilerin kimlik ve adres bilgileri Örtüaltı Kayıt
Sistemine kayıt edilir.
b. Yapım sözleşmesinde belirtilen proje bitiş süresi sonunda, ilgili projenin bu
talimat hükümlerinde yer alan örtüaltı bitkisel üretime yeterlilik kriterleri
açısından tamamlanıp tamamlanmadığı, komisyon üyelerince yerinde tespit
edilerek tutanak altına alınır.
c. Bu talimat hükümlerinde yer alan örtüaltı bitkisel üretime yeterlilik kriterleri
açısından tamamlanmadığı tespit edilen işletmeler, kredi sağlayan kurumların
ilgili birimlerine bildirilir.
d. Bu talimat hükümlerinde yer alan örtüaltı bitkisel üretime yeterlilik kriterleri
açısından tamamlandığı tespit edilen işletmelerin alan ve üretime başlamışsa
üretim bilgileri Örtüaltı Kayıt Sistemine kaydedilir.
1
3. Başvuru sahibi dilekçesinin ekinde ve işletmenin dosyasında saklanmak üzere il/ilçe
müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri ve bilgileri ibraz etmelidir.
a. Başvuru sahibi dilekçesinde kredi kullanacağı kurumu belirmelidir.
b. Başvuru sahibinin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını içerir kimlik
fotokopisi,
c. Sera kurulumunu gerçekleştirecek olan, firma/firmalara ait,
i. Vergi levhası sureti,
ii. Bu firmaların bağlı olduğu meslek odasından son altı ay içerisinde
alacağı ve sera projelendirmesi, imalatı ve montajı iştigal konusu
açıkça yazılı olan onaylı oda sicil kayıt belgesi,
d. İşletmeye ait sera projesinin, sera kurulumunu gerçekleştirecek
firma/firmalarca onaylı bir sureti,
e. Yapım sözleşmesinin taraflarca imzalı bir sureti; sözleşmede taraflar arasında
belirlenecek diğer hükümler yanında, konstrüksiyon elemanlarının özellikleri,
malzeme ve montaj hatalarına karşı verilen garanti süresi, projenin başlama,
bitiş süresi, sabit ve hareketli yük dayanımları, tepe ve toplam havalandırma
açıklıklarının miktarı ve varsa kullanılan ısıtma/soğutma sistemleri ile diğer
otomasyon sistemleri açıkça belirtilmelidir.
f. Projede yer alan sera ünitesinin konstrüksiyonunda kullanılacak tüm
malzemelerin asgari TSE onaylı olduğu, sera ünitesinin statik yapısı ve
mukavemeti ile sera ünitesinin montajının ise asgari TS EN 13031-1 nolu Türk
Standartlarını karşılanacağını, ayrıca bu talimat hükümlerinde belirtilen şartları
eksiksiz projelendireceğini ve inşasını buna göre yapacağını belirtir, sera
kurulumunu yapacak firma/firmalar tarafından, verilecek imzalanmış ve
kaşelenmiş taahhütname,
g. Projede yer alan seranın kurulacağı arazinin aidiyetini gösterir onaylı belge,
4. Sera ünitesi, ideal havalandırma için 3 dekara kadar olan projelerde mutlaka taban
alanın en az % 15’i, 3 dekardan daha büyük projelerde ise mutlaka taban alanın en az
% 25’i kadar tepe havalandırması olacak şekilde projelendirilmeli ve inşası buna göre
yapılmalıdır. Ancak fidan, muz ve çok yıllık meyve türleri gibi özel iklim ve toprak
istekleri olan bitkilerin yetiştiriciliği yapılması planlan; projesinde ve yapım
sözleşmesinde açıkça belirtilen bu tip özel ürün seralarında tepe havalandırması oranı,
bölgenin şartlarına göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri
bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
5. Sera ünitesinde yer alacak tüm havalandırma açıklıkları tül çekimine uygun klips
yatakları bulunacak projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır. Fidan, muz ve
çok yıllık meyve türlerinin yetiştiriciliği yapılması planlan ve projesinde bu durum
açıkça belirtilen seralarda bu hüküm şartları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
il/ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
6. Sera ünitesi giriş kapısı/kapıları asgari iki kademeli ve iki kapı arasında kalan geçiş
bölgesinde dezenfeksiyon çukuru olacak şekilde projelendirilmeli ve inşası buna göre
yapılmalıdır. Sera iç kapısının üst bölümü üzerinde yüksek devirli fan sistemi olacak
şekilde projelendirilmeli ve inşası buna göre yapılmalıdır. Fidan, muz ve çok yıllık
meyve türlerinin yetiştiriciliği yapılması planlan ve projesinde bu durum açıkça
belirtilen seralarda yüksek devirli fan şartı aranmaz.
2
7. Sera projesinde, plastik örtü malzemesi kullanılacak seralarda örtü malzemesinin,
konstrüksiyona tutturulması, yırtılmaları ve kopmaları önlemek amacı ile asgari
silikon veya plastik klips ile olacak şekilde tasarlanmalı ve inşası buna göre
yapılmalıdır. Ancak fidan, muz ve çok yıllık meyve türleri gibi özel iklim ve çevre
istekleri olan bitkilerin yetiştiriciliği yapılması planlan; projesinde ve yapım
sözleşmesinde açıkça belirtilen bu tip özel ürün seralarında bu şart Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon
tarafından belirlenir.
8. Sera ünitesi, bölgenin mevcut iklim yapısı göz önüne alınarak içerisinde yetiştirilen
bitkilerin optimum gelişimini sürdürebilecek, asgari TSE onaylı malzemelerden imal
edilmiş ısıtma ve/veya soğutma sistemine sahip olacak şekilde veya gerektiği durumda
bu sistemlerin sera ünitesine kolaylıkla montajının yapılabileceği şekilde tasarlanmalı
ve yapım sözleşmesinde bu hüküm yer almalıdır. Ancak projesinde ve yapım
sözleşmesinde açıkça belirtilmek koşulu ile özel iklim ve çevre istekleri olan bitkilerin
yetiştiriciliği yapılması planlanan, fidan, muz ve çok yıllık meyve türlerinin
yetiştiriciliğinin yapılması planlanan özel ürün seraları ile yayla seracılığı yapılan
bölgelerde bu hüküm şartları Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe
müdürlükleri bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
9. İlk kez kurulacak olan sera işletmeleri için her sera işletmesinde seradan ayrı olarak en
az toplam 20 metrekare idari ve teknik bina bulunmalıdır. Ancak bölge ve yörenin
ekonomik, ekolojik ve teknik özelliklerinin yeterli olmadığı durumlarda, bu ünitelerin
alanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il/ilçe müdürlükleri bünyesinde
oluşturulacak komisyon tarafından belirlenir.
10. Topraklı yetiştiricilik yapılması planlanan sera ünitesinde taban suyunun 1,5 metreden
yukarı olması halinde, atık ve fazla suyun uzaklaştırılması için drenaj kanalları projede
yer almalıdır. Bu hüküm şartlarını sera kurulumunu gerçekleştirecek firma/firmalar
fizibilite etmekle yükümlüdür.
11. Topraksız tarım yapılması planlanan sera ünitesinde, sistemden çıkan atık suyun geri
dönüşümünü sağlayacak ekipmanlar projelendirilmeli ve inşası buna göre
yapılmalıdır.
12. Başvuru sahibi, projesinde yer alan sera işletmesinde üreteceği bitkisel ürünlerin
üretiminde kullanılabilecek bitki koruma ürünlerinin zirai mücadele teknik
talimatlarına ve teknik tavsiyelerine uygun olarak kullanılması ile tüketici sağlığı ve
çevrenin korunmasına yönelik olarak yetiştirdiği üründe kullanılan bitki koruma
ürünlerinin izlenebilirliğinin sağlanmasına yönelik olarak sera işletmesini kurulacağı
bölgede daha önceden kurulmuş seracılık veya konu ile ilgili diğer üretici birliklerin
bulunması ve bu birliklerin bünyesinde ziraat mühendisi istihdam etmeleri durumunda
bu birliklerden hizmet almayı, bu şartları taşıyan birliklerin olmadığı yerlerde Tarım
Danışmanı veya Ziraat Mühendisinden teknik destek almayı taahhüt etmelidir.
3
Download

1 Seralarda Aranacak Asgari Şartlara Dair Uygulama Talimatı 2014