DERSİN ADI: ELT 304 / Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II
Yarıyıl
Teori/Ders
Anlatımı
6 (BAHAR)
Ders
Sorumluları
Ders Dili
Zorunlu/
Seçmeli
Ön Koşul
Dersin
Tanımı
30
Dersin İçeriği
Dersin
Öğrenme
Çıktıları
ANABİLİM DALI: İngiliz Dili Eğitimi
Eğitim Öğretim Yöntemleri
Seminerler/
Proje/Alan
Uygulama Lab.
Çalışma
Çalışması
Grupları
30
40
40
Krediler
Diğer*
Toplam
Kredi
AKTS Kredisi
20
160
3
6
Yrd . Doç. Dr. Neslihan ÖZKAN
İngilizce
Zorunlu
Yok
Erken öğrenen gruplar (5-12 yaş) için farklı izlence türleri (hikaye temelli, içerik temelli, tema temelli, görev
temelli); seçilen izlence türünde çocuk edebiyatının etkili kullanımı, sınıf yönetimi, dil sunumu ve alıştırmaları.
Bu dersin amacı farklı program türlerini inceleyerek çocuklar için uygun program oluşturabilmek, Hikayeleri öğrenme
amaçlı kullanarak dilbilgisi ve kelime öğretimi yapabilmek.Dört beceriyi,dilbilgisini,kelime bilgisini kullanarak ders
planı hazırlayabilmek.
Bu dersi tamamlayan ve başarılı olan öğrencilerin elde edeceği kazanımlar şunlardır;
ÖÇ-1 Şarkı ,oyun ,kes yapıştır etkinlikleri, çoklu zeka kuramı,hikaye anlatımı gibi yollarla ikinci dil öğretimi
yöntemlerini etkili biçimde kullanır
ÖÇ-2çeşitli konuları doğaçlama yaparak ve rol oynayarak canlandırma becerisi kazanır.
ÖÇ-3Dersin sonunda öğrenciler sadece teorik bilgi değil aynı zamanda teorinin gerek malzeme uyarlama, geliştirme
ve desenleme gerekse ünite yazarak programlar oluşturulması yoluyla uygulamaya dökebileceklerdir.
Hafta
KONULAR
01 Giriş
02 Hikaye anlatimi
03 Çocuklarda hikaye kullanımı
04 Hikaye seçimi
05 Uygun materyal hazırlama ve örnek demo
Dersin Gidişatı
06 Öğrenci sunuları
07 Öğrenci sunuları
08 Öğrenci sunuları
09 Dilbilgisi ,kelime ve dört beceriyi kullanarak ders planı hazırlama
10 Dilbilgisi ,kelime ve dört beceriyi kullanarak ders planı hazırlama
11 Örnek sunu
12 Öğrenci sunuları
13 Öğrenci sunuları
14 Öğrenci sunuları
15 Öğrenci sunuları
Ara Sınavlar
Varsa (X) olarak
işaretleyiniz
X
Yüzde
(%)
X
70
X
50
X
50
30
Kısa Sınavlar
Ödevler
Değerlendirme
Uygulamalar
Ölçütleri
Laboratuar
Projeler/ Alan Çalışması
Seminerler/ Çalışma Grupları
Dönem Sonu Sınavı
Dersin Kitabı
ve/veya
Kaynaklar
Diğer (Katılım, kütüphane çalışması, vb.)
Andrew Wright (2004)Storytelling with Children.Oxford:OUPhillips, S. (1993). Young Learners.
Phillips, S. (1999). Drama with children. OUP:Oxford
Reilly, V. and Ward, S.M.. (2000). Very Young Learners. OUP: Oxford
Aydan Ersöz(2004) "Teaching English to Young Learners"
ÖÇ1
ÖÇ2
ÖÇ3
PY1
2
2
3
PY2
1
1
1
PY3
2
2
2
PY4
1
1
1
PY5
2
2
3
PY6
2
3
3
PY7
3
3
2
PY8
3
3
2
PY9
2
3
2
PY10
2
2
3
PY11
1
2
2
PY12
2
3
3
PY13
3
4
4
PY14
2
3
3
PY15
5
4
4
PY16
2
2
2
PY17
5
4
4
PY18
2
2
2
PY19
2
2
2
PY20
3
3
3
PY21
3
2
2
PY22
1
2
2
PY23
1
1
1
PY24
2
1
2
PY25
2
1
2
PY26
2
3
2
PY27
3
3
3
PY28
3
3
3
Program ve
PY29 3
3
3
Öğrenme
Çıktıları
1= Çok az 2= Biraz 3= Orta 4=Oldukça 5=Çok fazla
İlişkisi
* Ödevler, alan gezileri, kütüphane araştırması, internet uygulamaları, ders dışı okuma vb.
Download

DERSİN ADI: ELT 304 / Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi II ANABİLİM