19. Ulusal Biyoloji Kongresi
PZ293
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae
(Insecta:Hymenoptera) Familyası Üzerine
Faunistik Araştırma
Mehmet Ali KIRPIK1, Ayla TÜZÜN2, Nil
BAĞRIAÇIK3, Yaşar GÜLMEZ4
1
Kafkas Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Biyoloji Bölümü Kars
2
Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji
Bölümü Ankara
3
Niğde Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü Niğde
4
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Biyoloji Bölümü Tokat
[email protected]
Ankara, Kırıkkale ve Çankırı illerini
kapsayan bu çalışmada toplam 360 adet örnek
toplanarak 28 tür tespit edilmiştir. Türlerden 22
tanesi bölge faunası için, 6 tanesi de Türkiye
Pompilidae (Hymenoptera) faunası için yeni
kayıttır. Türlerin lokaliteleri ve sayıları incelenen
materyal bölümünde belirtilmiştir. Türlerin ülkemiz
ve dünyadaki yayılışları verilerek ayrıca yayılışları
sonuç kısmında tartışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Hymenoptera, Pompilidae,
Fauna, Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Türkiye.
PZ294
Samsun Çevresinde Mevcut Platycnemis
pennipes ( Pallas, 1771) (Insecta, Odonata,
Platycnemididae) Populasyonlarında Tespit
Edilen Varyasyonlar
Ali MİROĞLU, Veysel KARTAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 55139, Kurupelit,
Samsun
[email protected]
Samsun çevresinde 2003 yılı MayısAğustos ayları arasında toplanan Platycnemis
pennipes ( Pallas, 1771) türünün dişi ve erkek
bireylerinin morfolojik karakterlerinde görülen
varyasyonlar incelenmiştir. Başlıca varyasyon
bireylerin
vücut
renklenmesinde
ve
desenlenmesinde görülmektedir. Bu çalışmada,
Platycnemis pennipes ( Pallas, 1771)’e ait ergin
erkek ve dişi bireylerin resimleri çekilmiş, ikinci
abdominal segmentin ve genital yapıların şekilleri
çizilerek varyasyonlar gösterilmiştir.
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Biyoloji Bölümü, TRABZON
Anahtar Kelimeler:
Platycnemis pennipes,
varyasyon, genital yapı, Samsun, Türkiye
PZ295
Türkiye’den Az Bilinen Tür Sympetrum
haritonovi Borisov, 1983 (Insecta, Odonata,
Libellulidae)’nin Taksonomisi Üzerine Bir
Araştırma
Ali MİROĞLU, Veysel KARTAL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Biyoloji Bölümü, 55139, Kurupelit,
Samsun
[email protected]
Sympetrum haritonovi Borisov, 1983 türü
şimdiye kadar Türkiye’de yalnız Erzurum ve
Antalya’dan
kaydedilmiştir
ve
taksonomik
karakterleri
yeterince
bilinmemektedir.
Bu
çalışmada, Erzurum-Oltu’dan toplanan erkek
örnekler incelenmiş ve bunlara ait taksonomik
karakterler,
şekillerle
gösterilip
literatür
bulgularıyla karşılaştırılarak tanımlanmıştır.
Anahtar Kelimeler :
Taksonomi, Türkiye
Sympetrum haritonovi,
PZ296
Amasya ve Çevresinde Yayılış Gösteren
Microtus dogramacii (Mammalia:Rodentia)’nin
Morfolojik Özellikleri
Zülal ATLI ŞEKEROĞLU, Haluk KEFELİOĞLU
Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji
Bölümü, Ordu, Türkiye.
[email protected]
Bu çalışmada, Amasya’nın Boyalı
köyünden toplanan 74 Microtus dogramacii örneği,
morfolojik açıdan ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir.
Post özelliklerine ilave olarak, her bir örneğin
kafatasından alınan 17 iç özellik ölçüsü, beş
standart dış ölçü, baculum ve diş özelliklerinin
morfolojik analizleri yapılmıştır. M. dogramacii
örneklerinin morfolojik özellikleri Türkiye’de
yayılış gösteren Microtus guentheri, Microtus
socialis, Microtus rossiameridionalis, Microtus
arvalis, Chionomys roberti ve Chionomys nivalis
ile karşılaştırılmış ve karşılaştırmalara dayalı olarak
filogenetik soy ağacı oluşturulmuştur. Morfolojik
karşılaştırmalarda
SPSS-ANOVA
testi
uygulanmıştır. Bu sayede M. dogramacii
örneklerinin morfolojik özellikleri Türkiye’de
yayılış gösteren Microtus guentheri, Microtus
socialis, Microtus rossiameridionalis, Microtus
597
Download

Ankara, Kırıkkale ve Çankırı İlleri Pompilidae(Insecta:Hymenoptera)