T.e.
MU~
vALiLi(;i il Milli Egitim Miidiirliigii 12112/2014
Say. : 32026198/300/6379416
Konu: Bu Benim Eserim Proje Yan~masl
...................................... KA YMAKAMLIGINA
ilye Milli Egitim MUdUrlUgU
........................ ORTAOKULU MOOORLOGUNE Bakanhglmlz He TOBiTAK arasmda imzalanan protokol geregince projelerinin
degerlendirme sUreci TOBiT AK tarafmdan olu~turulan bilim kurullan tarafmdan
yUrUtUlmektedir. Oaha onceki ytllarda BBE proje yah~maSl te~vik amayh yaptlml~ olup bu
Ylldan itibaren "proje yarl~masma" donU~tUrUlmU~tUr. Proje yapma ve yilrUtmenin ogrencinin
geli~imine ve b~arlsma olan onemi ~Uphesiz tartl~damaz. Bu ytl Ortaokul Ogrencilerine
Yonelik X.su dilzenlenen Matematik ve Fen Bilimleri Bu Benim Eserim Proje Yarl~masma
Matematik, Fen ve Teknoloji ogretmenlerinin fikir ~amasmda olsa dahi en az birer proje
giri~i yapmasl hususunda,
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN YaH a. Milli Egitim MUdilrU Not: Proje yaplm a~amasmda kar~da~tlabilecek problemler i~in a~aglda ileti~im bilgileri
yazdI olan ki~ilerden yardlm alabilirsiniz.
BOlge KoordinatOrU Prf.Dr.Cernil TUN<; Van 100.Ytl Onv. Fen Fak.Dekam 0537 5517167
BiLSEM Proje KoordinatorU ibrahirn KO<; M~ Bilirn ve Sanat Merkezi Ogrt. 05054771198
Ekler: 1-Yazl (2 Sayfa) Oagltlm:
iIye Kaymakamhklanna
Ortaokul Mild.
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~t1r httpJ/evraksorgu,meb,gov,tr adresindendb9a-aOc5-31 Oe-beee-27be kodu ile tevit enil"hair
A. Bu yan~mamn amacI;
Olkemizin insan yeti~tinne kapasitesini gU~lendinnek, bunun i~in Ulkemizin ihtiya~ duydugu
bilim insanlanm yeti~tinnek, yetenekli ~ocuklanmlza sahip pkmak; Ulke genelinde bilimsel
ama~h etkinlikleri ilgiyi-katlhml arttrarak yaygml~ttnnak ve te~vik etmek, gelecegin bilim
insam olma potansiyeline sahip ~ocuklanmlzl erken y~larda ke~fedip var olan yeteneklerini
geli~tinnek, gerekli destegi vererek onlara ar~tlnnacl bir ruh kazandlnnakttr. Yan~mamn
Hedefleri Ogrencileri, temel bilimler olan matematik ve fen bilimleri alanlannda yaratlclhga
te~vik etmek, ogrencilerin gizli kalml~ yeteneklerinin desteklenerek geli~tirilmesine ortam
hazlrIamak, ogrencilerin, ~ah~malannda bilimsel d~Unce, yontem ve teknikleri kullanarak
bilgi ve beceri kazanmalanm saglamak, Ulkenin gelecegini yonlendirecek, bilimsel alanlarda
ozgUn ve farkh dU~Unceler ortaya koyabilen, oz gUveni geli~mi~ bireyler yeti~tirilmesine
katklda bulunmakttr.
B. Yarl~mamn Kapsaml;
2014-2015 egitim ogretim Ylhnda da Ulke genelinde resmi ve ozel ortaokullarm 5, 6, 7 ve 8.
smlf ogrencilerine yonelik olarak ger~ekle~tirilecektir.
C. Proje Yan~masma B~vuru Yaparken Dikkat Edilecek Hususlar;
1. Proje konulan Matematik ve Fen Bilimleri mUfredatlanna uygun ara~tJnna projelerini
kapsamaktadlr. <;ah~malar mUfredattaki i~erik ve kazanlmlarla ili~kili olmahdtr.
2. Yarl~maya her ogrenci bireysel katIlacakttr. Projedeki ogrenci saYISI bir (1) ile smtrhdlr.
3. Ogrenciler, hazlrlayacaklan proje i~in 1 (bir) danl~man ogretmen se~eceklerdir.
4. Her okul, birden fazla proje ile yarl~maya kattlabilecektir.
5.0grenci, Matematik ve Fen Bilimleri alanlannm sadece birinden 1 (bir) proje ile ~ah~maya
katdabilir.
6. Danl~man ogretmen en fazla 3 projeye dam~manhk yapabilecektir.
7. Danl~man ogretmenlerinin gorevi proje hazlrIayan ogrencilere danl~manhk yapmakttr.
8. Yan~maya kattlanlar "final sona enneden" ulusal ya da uluslararasl hi~bir yan~maya
katllamazlar. Kattlanlarm tespit edilmesi halinde yarl~macl hangi a~amada olursa olsun
elenecektir.
D. B~vurular;
08 Araltk 2014 -09 Ocak 2015 tarihleri arasmda yapdacaktlr. Proje b~vuru i~lemleri internet
ortammda yapllacakttr. Ba~vuru tarihlerinin bitiminden sonraki mfuacaatlar kabul
edilmeyecektir. Kdavuz baslh olarak okullara gonderilmeyecek, yalmzca internet Uzerinden
ul~tlabilecektir. Elektronik ortamda yapdan ba~vurular ogrencilerin ogrenim gordUgU
kurum/okul mUdUrlUgU tarafmdan yine elektronik ortamda onaylanacaktu. Kurum/okul
mUdUrIUkleri tarafmdan onaylanmayan ba~vurular dikkate almmayacaktlr. Okulda Fen
Bilimleri ve Matematik bran~lannda gorevli ogretmenin bulunmamasl yada okulda bu
bran~larda gonUllU ogretmenin olmamasl durumunda, ba~ka bran~lardaki ogretmenler de
dam~man ogretmen olarak gorev alabilirler. Ba~vuru tarihinin bitiminden sonra b~vuru
fonnunda degi~iklik yapdamayacakttr.
Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~t1r. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendb9a-aOc5-31 Oe-beee-27be kodu ile teyit edilebilir.
E. BOige ve final sergisine kattlan;
Ogrencilerin yol Ucretleri, dam~rnan ogretmenierin yol Ucreti He 2 gUnlUk yevrniyeleri, ico
Uyeleri ve it koordinatOrlerinin yol Ucreti ile 2 gUnlUk yevrniyeleri TEO MUdUrIUgUnUn
gonderecegi odenekten ka~llanacaktlr. Ogrencilerin zihinsel Uretirn i~inde olrnalanm
saglamak esas almdlgmdan hazlrlanan ve onaylanan projelerin ba~ka bir projenin birebir
aymsl (kopyasl) ya da ~evirisi oldugu, bilirnsel etik beyanma aykm davranlldlgl tespit
edilirse, proje hangi a~arnada olursa olsun sUre~ten ~lkanlacak ve ilgililer hakkmda idari
soru~turma a~tlacakttr. Aynca veriten odUl ve belgeler geri ahnacakttr.
Ba~vuru
SUresi; Yan~rna Han edilen uygulama takvirni dogrultusunda ger~ekle~tirilir. Proje ba~vurulan 08 Arahk 2014 Saat 1O.00'da ba~laYlp 09 Ocak 2015 tarihinde saat 17.00'de sona erecektir. ~ah~rnaslyla
ilgili
ayrmtlh
bilgiler
ve
duyurular Proje
http://tegm.meb.gov.tr/bubenimeserim adresindeki proje internet sayfasmda yer alrnaktadtr. Bu evrak guvenli elektronik imza ile imzalanml~tIr. http://evraksorgu.meb.gov.tr adresindendb9a-aOc5-31 Oe-beee-27be kodu ile teyit edilebilir.
Download

Duyuru İçin Tıklayınız.