AP
alternatif
politika
Sanaldan Gerçeğe Ağlara Tutunmak: Engelli
Gençlerin Facebook’ta Sosyalleşme
Deneyimleri
Esra KÖTEN – Barış ERDOĞAN
Ortadoğu’da Bir Kürt Topluluğu: Feyliler
Özkan GÖKCAN
İslami Muhafazakâr Kadın Yazarların
Perspektifinden Kürtaj Tartışması: Eleştirel
Bir Değerlendirme
Çağla KUBİLAY
Coming to terms with the 12 September Coup
D’état: the South African Experience
Reconsidered
Gülden Gürsoy ATAMAN
Dört Aylık
Disiplinlerarası
Cilt 6, Sayı 3,
Aralık 2014
i
Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı
nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir yayınlanan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini
merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji
gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik
çalışmaların yanı sıra, kitap incelemelerine de yer vermektedir.
Alternatif Politika Dergisi’nin amacı, yayınladığı konularda hem bilimsel çalışmalar için akademik zemin hazırlamak, hem
de söz konusu görüşlerin paylaşılmasını sağlayarak yeni açılımlar yaratmaktır. Bu bağlamda, teorik çalışmalara olduğu
kadar, alan çalışmalarına da yer vermek amacındadır. Çalışmalarınızı Alternatif Politika’ya bekliyoruz.
Alternatif Politika; Worldwide Political Science Abstracts, Scientific Publications Index, Scientific Resources Database, Recent Science
Index, Scholarly Journals Index, Directory of Academic Resources, Elite Scientific Journals Archive, Current Index to Scholarly
Journals, Digital Journals Database, Academic Papers Database, Contemporary Research Index, Ebscohost, Index Copernicus ve Asos
Index'de taranmaktadır.
Danışma Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)
Editöryâl Kadro
Editör:
Asistan Editör:
Asistan Editör:
Asistan Editör:
Prof. Dr. Ayşe Kadıoğlu (Sabancı Üniversitesi)
Prof. Dr. Bogdan Szajkowski (The Maria Curie- Skłodowska
University, Lublin)
Prof Dr. Füsun Arsava (Atılım Üniversitesi)
Prof Dr. Mithat Sancar (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Tayyar Arı (Uludağ Üniversitesi)
Prof. Dr. Tim Niblock (University of Exeter)
Prof Dr. Ümit Cizre (İstanbul Şehir Üniversitesi)
Prof. Dr. Aylin Özman (Hacettepe UÜniversitesi)
Doç. Dr. Sibel Kalaycıoğlu (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. İnci Özkan Kerestecioğlu (İstanbul
Üniversitesi)
Dr. Rubba Salih (University of Exeter)
Rasim Özgür Dönmez
Betül Noyan
Nuh Uçgan
Çağla Pınar Tuncer
Yayın Kurulu (Alfabetik Sıraya Göre)
Prof. Dr. Bruno S. Sergi (Messina University)
Prof. Dr. Darko Marinkovic (Megatrend University of Applied
Sciences)
Prof. Dr. Edward L. Zammit (Malta University)
Doç. Dr. Aksu Bora (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Berna Turam (Hampshire College)
Doç. Dr. Esra Hatipoğlu (Marmara Üniversitesi)
Doç. Dr. Filiz Başkan (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Doç. Dr. Hamit Coşkun (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. Kamer Kasım (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Prof. Dr. M. Kemal Öke (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Burak Arıkan (Sabancı Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Defne Karaosmanoğlu (Bahçeşehir Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Fatih Konur (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Maya Arakon (Yeditepe Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nilay Ulusoy Onbayrak (Bahçeşehir
Üniversitesi)
Doç. Dr. Pınar Enneli (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Doç. Dr. Veysel Ayhan (Abant İzzet Baysal Üniversitesi)
Dr. Elçin Aktoprak (Ankara Üniversitesi)
Dr. Evgina Kermeli (Bilkent Üniversitesi)
Dr. Ipek Eren (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
Dr. Şener Aktürk (Koç Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Gökhan Telatar (Ankara Üniversitesi)
Avukat Ebru Sargıcı
Download

alternatif politika