T.C
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
FOTOĞRAFÇILIK TOPLULUĞU TÜZÜĞÜ
Topluluğun Amacı
MADDE 1:
Fotoğraf sanatının toplumsal işlevini gerçekleştirmek, fotoğraf sanatı aracılığıyla
kitlelerle bağ kurmak, fotoğraf sanatçılarının tanışma ve dayanışmalarım sağlamak, bir araya
toplamak ve onlara eser verecek imkanlar hazırlamak, eserlerini değerlendirmek, eserlerin
sağlam temellere oturtulması için bilimsel araştırmalar öncelikle Muş Alparslan
Üniversitemizin, ilimizin, bölgenin ve genelde ülkenin Tarihi kültürel ve Tabii değerleri
üzerine çalışmalar yapmak, yasal çerçevede (fotoğraf dernekleri ve sanat kuruluşları) ortak
çalışmalar yapmak, dayanışmaya gitmek topluluğumuzun amacıdır. Öğrenciler arasında
Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklerle desteklenmesine
katkıda bulunmak.
Topluluğun Adı ve Amblemi
MADDE 2:
Topluluğun adı, Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğudur. Amblemi ise
aşağıdaki gibidir. (Logomuz bir fotoğraf makinesinin içindeki aynanın perdelerinden oluşur.)
Topluluğun adresi
MADDE 3: Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölüm Programları, merkez kampüs
49100 Muş
Üyelik
MADDE 4:
Muş Alparslan üniversitesi öğrencileri doğal olarak topluluk üyesidir. Ayrıca üyelik
başvurusu yönetim kurulunca kabul edilen her öğrenci bir eğitim-öğretim süresince Muş
Alparslan üniversitesi fotoğrafçılık topluluğu üyesi olur. Topluluğa kaydolan öğrenciler
üyelere sağlanan tüm imkânlardan yararlanır ve etkinlikler için sorumluluklar yüklenir. Her
üyenin bir oy hakkı vardır. Topluluk faaliyetlerinden yararlanma da öncelik hakkı bu
üyelerindir.
Üyelikten Çıkarma
MADDE 5:
a) Üyeler gurubun amacını aşan ve yasal olmayan, ahlaki sınırları aşan davranışları tespit
edildiğinde gurup yönetimi tarafından üyelikten düşürülebilir.
b) Topluluğa üye olan herkes, Yönetim Kurulu Başkanlığı'na gerekçe bildirerek veya
gerekçe bildirmeksizin istedikleri anda üyelikten çıkabilirler.
c) Topluluk Tüzüğüne aykırı davranmak, Yönetim Kurulu Toplantılarından ve
çalışmalarından üç kere özürsüz olarak uzak kalmak, verilen görevleri yapmamak,
görev almaktan kaçınmak ve böylelikle Topluluğun yaşamasına ve amaçlarına karşı
ilgi göstermemek, ve üniversitemize aykırı gruplarla iş birliği yapan üyelerin üyelikten
çıkarılmasını gerektirir.
Genel kurul
MADDE 6: Muş Alparslan Üniversitesi Fotoğrafçılık Topluluğunun üyeleri genel
kurulu oluşturur.
Genel Kurul Toplantıları
Toplantı yeter sayısı ilk kurulda sağlanmaz ise bir hafta sonra toplantı yeter sayısı
aranmaksızın Genel Kurul toplanmış olur.
Kurulun Görevleri
Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı sonunda bir sonraki yıl için Yönetim ve Denetim Kurulun
asil üyeleri ile yedek üyelerini seçer. Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla kendi tüzüğünde
değişikliğe karar verir. Bunu Genel Sekreterlik onayına sunar.
a) Genel Kurul, Eğitim Öğretim yılı basında Yönetim Kurulu’nun teklif ettiği 2/3
çoğunlukla üyelik esaslarını kabul eder.
b) Genel Kurul, 2/3 çoğunlukla üyelikten çıkarma kararı verir.
c) Genel Kurul, öğrenci kulüpleri koordinatörlüğünde, Muş Alparslan Üniversitesi
mensupları arasından bir danışman görevli talep edilir.
d) Genel Kurul Yönetim Kurulunun isteği ile toplanır. Yönetim Kurulu üyelerinin
1/3’ünün imzası ile Genel Kurul’u toplayamazsa, toplantı öğrenci Kulüpleri
Koordinatörlüğü’nce yapılır.
e) Genel Kurulun karar alabilmesi için üyelerin salt çoğunluğunun hazır bulunması
gerekmektedir.
Yönetim Kurulu
MADDE 7: Topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, yazman, sayman ve bir asil üyeden
oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere beş yedek üye de yönetim
kuruluna seçilir. Yönetim Kurulu topluluk başkanı, Başkan yardımcısı, yazman, sayman ve
bir asil üyeden oluşur. Yönetim kuruluna gerektiği durumlarda iştirak etmek üzere beş yedek
üye de yönetim kuruluna seçilir.
Yönetim Kurulunun Görevleri
Bu madde yönetim kurulunun organlarını ve işleyişini belirler.
a)Genel Kurul Toplantılarının gün, saat ve yerini belirler, Karar Defterine işler ve
Danışmanın üst yazısı ekinde SKS Daire Başkanlığına iletir.
b) Yönetim Kurulu üyeleri Genel kurul tarafından seçilir. Yönetim kurulu her genel
kurul sonrasında göreve başlar ve bir sonraki genel kurula kadar göreve devam eder.
c) Yönetim Kurulu faaliyet programını gerçekleştirmek ve topluluğun amaçlarına
ulaşabilmek için tüzük ve yönerge dâhilinde her türlü kararı alma yetkisinde sahiptir.
d) Yönetim Kurulu öğretim dönemlerinde ayda bir toplanır gerekli görülmesi halinde
başkanın çağrısı ile olağanüstü de toplanır.
e) Mazeretsiz olarak toplantıya üst üste üç defa katılmayan topluluk üyesi yönetim
kurulu kararı ile topluluktan çıkarılır.
f) Yönetim Kurulu topluluğu bağlayan her türlü yazışma ve denetleme işlerini yürütür.
g) Yönetim Kurulu belirtilen toplantı yeter sayısının altına düğmesi durumunda yedek
üyelerle yönetim işlerini yürütür.
h) Yönetim Kurulu uygun görmesi veya üyelerden bir başvuru yapılması halinde
sosyal, kültürel, toplumsal ve felsefi konularla ilgili alt komisyonlar oluşturulabilir.
i) Bu tüzükte belirtilen hususların dışında oluşabilecek durumlarda Yönetim Kurulu
Muş Alparslan Üniversitesi topluluk yönergesine göre hareket eder.
Denetleme Kurulu
MADDE 8: Genel Kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen denetleme kurulu 3
asil ve 3 yedek üyeden oluşur.
Denetleme Kurulunun Görevleri
Topluluğun saymanlık defter, muhtelif evrak ve demirbaş eşyalarının durumu ile elde
edilen gider ve giderlerin harcanmasını denetler, demirbaş eşyalarının kayıtlarının uygun
düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bu denetleme sonucunda durumu bir raporla
Yönetim Kuruluna bildirilir.
Disiplin Kurulu
MADDE 9:
Genel Kurul tarafından her ders yılı sonunda seçilen Disiplin Kurulu 3 asil, 3 yedek
üyeden oluşur.
Disiplin Kurulunun Görevleri
Muş Alparslan Üniversitesi Çevre Topluluğu Yüksek Öğretim Öğrenci Disiplin
Yönetmeliği hükümlerinde disiplin suç olarak ve disiplin cezası gerektiren hiçbir faaliyette
bulunamaz. Bu disiplin suçlarından birini işleyen birini işleyen üye öğrenci disiplin kurulunca
tespit edilir. Genel Kurul 2/3 çoğunlukla üyeyi topluluktan çıkarır.
Evraklar
MADDE 10:
a) Karar Defteri: Sekreter tarafından tutulur ve saymana zimmetlenir.
b) Üye Kayıt Forumları: isimleri, bölümleri, sınıfları, adres ve telefonları yazılı
fotoğraflı form; sayman tarafından muhafaza edilir.
c) Kasa defteri, para makbuzu, topluluk demirbaş defteri, sayman tarafından tutulur.
İşleyiş
MADDE 11:
a) Yönetim Kurulu, yeterli çoğunluğun oluştuğunun tespiti durumunda toplantıyı açar.
Divan Kurulu için üyeler tarafından verilen önergeler oylanır, en çok oyu alan adaylar
seçilir. Divan Kurulu bir başkan ve iki yazman üyeden oluşur. Divan Kurulu,
dernekler kanunu, medeni kanun, dernekler yönetmeliği ve dernek tüzüğü hükümleri
doğrultusunda önceden belirlenmiş olan gündemle toplantıyı yönetir. Toplantıda hazır
bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme
alınması zorunludur.
b) Genel Kurul’da kararlar salt çoğunlukla alınır.
c) Topluluk organlarının seçimi gizli oy ve açık sayım ile yapılır.
Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi ve Sorumlulukları
MADDE 12:
Topluluğun yönetim kuruluna adaylıkları genel kuruldan bir hafta önceden duyurulur
ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.
Yıllık Aidatlar
MADDE 13: Topluluğumuzun yıllık aidat ücreti yoktur.
Toplantı Yeter Sayısı
MADDE 14: Üyelerin yarısından bir fazlasıdır.
Toplantı Yöntemi
MADDE 15:
Toplantı Genel Kurul için yılda en az iki, Yönetim Kurulu için en az ayda bir yapılır.
Olağanüstü durumlarda başkanın çağrısı üzerine olağanüstü toplantılar da yapılır. Topluluk
faaliyetleri, kurul toplantıları, sosyal medya ve internet üzerinden sosyal paylaşım siteleri
yardımıyla, topluluk üyelerine topluluğun iletişim kaynakları (internet, topluluk panosu
vb.)kullanılarak duyurulur.
Adaylıklar
MADDE 16: Topluluğun Yönetim Kuruluna adaylıklar Genel Kuruldan bir hafta önce
duyurulur ve adaylar çarşaf liste ile seçilir.
Tüzük Değişikliği ve Boşluklar
MADDE 17:
Yönetim Kurulu mevcut tüzükte ihtiyaçları karşılaması ve sıkıntıların giderilmesi
Yönetim Kurulunun salt çoğunluk kararıyla tüzük değişiklikleri yapılabilir. Tüzükte doğacak
boşluklar için Muş Alparslan Üniversitesi yönergesinin ihtiyaca cevap vermemesi durumunda
son karar Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliğine sunulur.
Topluluğun Feshi
MADDE 18: Kuruluş amaçları doğrultusundaki faaliyetlerin dışına çıkması
durumunda kurucu üyeler tarafından veya genel kurulun toplanması ve karara bağlanması ile
topluluk faaliyetleri senatoda feshi edilir.
Yürürlülük
MADDE 19: Bu topluluk Tüzüğü Muş Alparslan Üniversitesi Senatosu’nda kabul
edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 20: Bu Tüzük Topluluk Başkanı tarafından yürütülür.
Faaliyetler
MADDE 21:
Üniversitemizde öğrenimlerini sürdüren öğrenci arkadaşlarımızın doğayı korumak ve
ölümsüzleştirmelerine katkıda bulunmak. Üniversitemize, Muş halkına ve Türkiye’ye örnek
olacak çalışmalarımız ile çevremize örnek olmak çabası içerisinde olacağız.
Üniversitemizin sosyal aktivitelerinde, konferans ve panellerde aktif olmak ve fotoğrafçılık
hakkında ki bilgilerimizi üyelerimize son derece titizlikle aktarmak amacımız ve öncelikli
faaliyetimiz olacaktır. Yurt içi ve yurt dışı gezilerimiz ile üyelerimize yeni yerler tanıtmayı ve
öğrenilenleri uygulama fırsatı tanımayı amaçlamaktayız.
123456789-
Asil ve Kurucu üyeler
MADDE 24:
Mustafa KILIÇ
(Başkan)
Ömer Mustafa YALÇINER (Başkan Yrd.)
Gülistan ŞEN
Volkan KIVANÇ
Ayşenur HAS
Übeyd KAPLAN
Esra BAŞARAN
Kübra PİŞKİN
Hakan AYDIN
Download

Tüzük - Muş Alparslan Üniversitesi