FAALİYET RAPORU
01.01.2014 – 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN
FAALİYET RAPORU
ŞİRKET ÜNVANI
:FİNANS YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
GENEL MERKEZ ADRESİ
:Nispetiye Cad. Akmerkez B kulesi Kat/7
Etiler / İSTANBUL
TELEFON NO
:212 282 17 00
FAX NO
:212 282 17 79
VERİ DAİRESİ , VERGİ NUMARASI
:Beşiktaş V.D. 6430052069
TİCARER SİCİL NUMARASI
: 333817 / 281399
E-MAİL ADRES
:[email protected]
İNTERNET SİTESİ
:www.finansyo.com
PERSONEL SAYISI
:3 ( Üç )
ŞİRKET SERMAYESİ VE ORTAKLIK YAPISI
Şirket’in Kayıtlı sermayesi 50,000,000.-TL, Ödenmiş sermayesi de 18,000,000.-TL’dır.
Şirket’in % 5’inden fazlasına sahip olan ortakların adları ve sermayedeki payları aşağıda gösterilmiştir.
Ortağın Adı
Grup
Pay Tutarı
Pay Oranı
Finans Bank A.Ş.*
A
25.000.-
% 00.14
Finans Bank A.Ş.*
B
13.666.100-
% 75.92
National Bank of Greece S.A.
B
954.040,-
% 05.30
Brookdale Internatıonal Partners L.P
B
1.472.748,-
% 08.18
Diğer
B
1.882.112,-
% 10.46
----------------------
----------
18,000,000.-
%100.00
(*) Finansbank A.Ş., Şirket üzerindeki % 10,01’lik ortalık payına ek olarak, BIST’de işlem gören hisse
senetleri ile birlikte toplam % 76,06’lik kısmına sahiptir.
İMTİYAZLI PAYLAR VE PAYLARIN OY HAKLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Şirket’in imtiyazı Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin)
oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1 (bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu
paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır.
YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Adı Soyadı
Göreve
Başlangıç
Tarihi
Ünvanı
Bitiş
Tarihi
Şirket Dışındaki
Görevi
Celalettin Özgür GÜNERİ
Başkanı
27.06.2012
Finans Yatırım Menkul
Mar-15 Değerler A.Ş. Genel
Müdür
Hüseyin Gökhan
ÇEŞMELİ
Üyesi
27.06.2012
Mar-15
Mansur ÇELEPKOLU
Üyesi
13.12.2013
Turhan Cemal BERİKER
Üyesi
27.06.2012
Osman Necdet TÜRKAY
Üyesi
27.06.2012
Finans Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.
Mar-15
Operasyon ve Mali İşler
Genel Müdür Yardımcısı
Palmali Holding Baskanı
Mar-15 ve Yönetim Kurulu
Bağımsız
danısmanı
Strateji Menkul
Mar-15 Degerler A.S.Yönetim
Bağımsız
kurulu üyesi
DÖNEM İÇİNDE ŞİRKET YÖNETİMİNDE MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLER:
Yoktur.
DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Turhan Cemal BERİKER
Ünvanı
Başkan
Bağımsızlık
Osman Necdet TÜRKAY
Üyesi
Bağımsız
Bağımsız
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Osman Necdet TÜRKAY
Ünvanı
Başkan
Mansur ÇELEPKOLU
Üyesi
Bağımsızlık
Bağımsız
-
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Turhan Cemal BERİKER
Ünvanı
Başkan
Mansur ÇELEPKOLU
Üyesi
Bağımsızlık
Bağımsız
-
Bağımsızlık
DENETÇİ
Ünvanı
Göreve
Başlangıç
Tarihi
Bitiş Tarihi
Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş
31.03.2014
Mar-15
ŞİRKET GENEL KURULUNCA VERİLEN İZİN ÇERÇEVESİNDE YÖNETİM ORGANI ÜYELERİNİN ŞİRKETLE
KENDİSİ VEYA BAŞKASI ADINA YAPTIĞI İŞLEMLER İLE REKABET YASAĞI KAPSAMINDA FAALİYETİ
Bulunmamaktadır.
ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MENFAATLER
30 Eylül 2014 ve 30 Eylül 2013 tarihlerinde sona eren hesap dönemi içerisinde, Şirket’in üst düzey yöneticilerine
sağlamış olduğu ücret ve benzeri faydaların toplamı:
Brüt ücretler ve diğer kısa vadeli faydalar
1 Ocak30 Eylül
2014
1 Ocak30 Eylül
2013
234,066
273.051
ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş’ti, Sermaye Piyasası Kanun’a tabii bir şirkettir. Bu kapsamda Kanun’da meydana
gelen değişikliklere uyum sağlamak için gerekli olan tüm yasal yükümlülükler yerine getirilmektedir.
YATIRIM ORTAKLIKLIĞI SEKTÖRDEKİ YERİ VE VE FAALİYETLERİ
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kanunu’nun menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin
esaslar tebliğinde (III-48-2) yer alan aşağıdaki esaslara uyar.
a) Özelleştirme kapsamına alınanlar dahil Türkiye’de kurulu ihraççılara ait paylar, özel sektör ve kamu
borçlanma araçları,
b) 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Türk Parası Kıymetini
Koruma Hakkında 32 sayılı Karar hükümleri çerçevesinde alım satımı yapılabilen, yabancı özel sektör ve
kamu borçlanma araçları ve ihraççı payları,
c) Borsada işlem görmeleri kaydıyla; altın ve diğer kıymetli madenler ile bu madenlere dayalı olarak ihraç
edilmiş sermaye piyasası araçları,
ç) Kira sertifikaları, repo ve ters repo işlemleri, türev araçlar, varantlar ve sertifikalar,
d) Takasbank para piyasası işlemleri,
e) Borsalarda gerçekleştirilen türev araç işlemlerinin nakit teminatları ve primleri,
f) Kurulca uygun görülen diğer varlık ve araçlar.
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kanun hükümleri uyarınca tebliğde belirtilen varlıklar ve araçlardan oluşan portföyü
işletmek amacıyla anonim ortaklık şeklinde ve kayıtlı sermaye esasına göre kurulan sermaye piyasası kurumudur.
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ilgili dönem itibariyle portföy büyüklüğü 21,216,687.18 TL’dir. 30 Eylül 2014 itibarıyle
Şirket portföyünde % 30,74 Hisse senedi, % 40,56 Devlet Tahvili, % 27,49 ters repo ve % 1.21 vob nakit
teminatı bulunmaktadır.
ŞİRKETİN İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ DENETİM FAALİYETLERİ HAKKINDA BİLGİLERİ İLE
YÖNETİM ORGANININ BU KONUDAKİ GÖRÜŞÜ
İç Denetim : Şirketimiz yılda bir kez Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin, İç Denetim ve Yasal Uyum
birimi tarafından denetlenmektedir. Denetimin kapsam ve amacı; Şirket süreçlerinin incelenmesi ve iş
akışlarının şirket politikaları ile ilgili mevzuata uygunluğunun araştırılmasıdır. Denetim çalışmaları sırasında
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş’nin iş süreçlerinin incelenmesi ile tesis edilen kontrollerin süreçler üzerindeki
etkinliğinin ve yeterliliğinin irdelenmesi amaçlanmaktadır. Dönemler itibariyle gerçekleştirilen denetim
çalışmaları sonucunda denetim raporu oluşturulmaktadır.
İç Kontrol : Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VI No: 30 sayılı tebliği çerçevesinde alınan 07.09.2012 tarihli
Yönetim Kurulu kararıyla İç Kontrol Prosedürü güncel hale getirilmiştir. Yatırım ortaklığının İç kontrol
faaliyetleri Finansinvest İç denetim ve yasal uyum biriminden sağlanan personel tarafından düzenli olarak
yürütülmektedir. İç Kontrol Personeli İç kontrolden sorumlu yönetim kurulu üyesine bağlı olarak
çalışmaktadır.
DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI İŞTİRAKLER VE PAY ORANLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bulunmamaktadır.
İKTİSAP ETTİĞİ KENDİ PAYLARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bulunmamaktadır.
HESAP DÖNEMİ İÇİNDE YAPILAN ÖZEL DENETİME VE KAMU DENETİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
ŞİRKET ALEYHİNE AÇILAN VE ŞİRKETİN MALİ DURUMUNU VE FAALİYETLERİNİ
ETKİLEYEBİLECEK NİTELİKTEKİ DAVALAR VE OLASI SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİLER;
Bulunmamaktadır.
MEVZUAT HÜKÜMLERİNE AYKIRI UYGULAMALAR NEDENİYLE ŞİRKET VE YÖNETİM ORGANI
ÜYELERİ HAKKINDA UYGULANAN İDARİ VEYA ADLİ YAPTIRIMLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Bulunmamaktadır.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDE BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞILIP ULAŞILAMADIĞI, GENEL KURUL
KARARLARININ YERİNE GETİRİLİP GETİRİLMEDİĞİ, HEDEFLERE ULAŞILAMAMIŞSA VEYA
KARARLAR
YERİNE
GETİRİLMEMİŞSE
GEREKÇELERİNE
İLİŞKİN
BİLGİLER
VE
DEĞERLENDİRMELER
Bulunmamaktadır.
YIL İÇERİSİNDE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMIŞSA, TOPLANTI TARİHİ,
TOPLANTIDA ALINAN KARARLAR VE BUNA İLİŞKİN İŞLEMLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULA İLİŞKİN BİLGİLER
Olağanüstü genel kurul yapılmamıştır.
YIL İÇİNDE YAPILAN BAĞIŞLAR
01.01.2014– 30.09.2014 tarihleri arasında yapılan bağış bulunmamaktadır.
Şirketi; hakim şirketle, hakim şirkete bağlı bir şirketle, hakim şirketin yönlendirmesiyle onun
ya da ona bağlı bir şirketin yararına yaptığı hukuki işlemler ile hakim şirketin yararına alınan,
hakim şirketin yararına alınmasından kaçınılan, başka bir bağlı şirketin yararına alınan ve
başka bir bağlı şirketin yararına alınmasından kaçınılan önlemi, bulunmamaktadır
FİNANSAL GÖSTERGELER
Toplam Aktifler
Özkaynaklar
Net Kar / (Zarar)
Hisse Başına Kar / (Zarar)
21.285.108 TL
21.000.524 TL
1.359.141 TL
0,07551
Şirkete ait Performans Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi :
Karşılaştırma Ölçütü
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
%65 oranında KYD TL Bono Endeksleri 182 gün
%30 - %60 aralığında Hisse Senedi
%30 oranında İMKB Ulusal 100 Endeks
%35 - %65 aralığında Devlet İç Borçlanma Senetleri
%5 oranında KYD Özel Sektör Endeksi (Sabit)
%0 - %30 aralığında Ters Repo
%0 - %30 aralığında Özel Sektör Tahvili
ÖNEMLİ RİSK VE BELİRSİZLİKLER
Şirket Sermaye Piyasası Kurul’unun Seri VI: No: 30 sayılı tebliğin 19. Maddesine uygun risk yönetim
sistemlerini oluşturarak buna ilişkin prosedürleri yazılı hale getirmiş ve yönetim kurulu kararına
bağlamamıştır. Risk yönetim sisteminin oluşturulması, prosedürlerinin yazılı hale getirilip yönetim kurulunun
onayına sunulması ve risk yönetim sisteminin sağlıklı bir şekilde işlemesinden iç kontrolden sorumlu yönetim
kurulu üyesi sorumludur. Risk yönetim sistemi, ortaklığın karşılaşabileceği temel risklerin tanımlanmasını,
risk tanımlamalarının düzenli olarak gözden geçirilmesini ve önemli gelişmelere paralel olarak
güncellenmesini, maruz kalınan risklerin tutarlı bir şekilde değerlendirilmesi için riskin toplam portföy ve
spesifik enstrümanlar bazındaki değişik boyutları arasında kıyas imkanı yaratacak bir risk ölçüm
mekanizmasının geliştirilmiştir.
Risk yönetimi süreci ve personel sorumluluğu:
* İç kontrolden sorumlu Yönetim Kurulu Üyesine bağlı Risk Yönetim personeli; risk faktörlerinin belirlenmesi,
ölçülmesi ve çıkabilecek risklerin en alt düzeye indirilmesi ile ilgili olarak portföy yöneticisini bilgilendirir.
* Risk yönetim personeli performans sunuş raporlarını altı ayda bir Yönetim Kuruluna sunar.
* Risk yönetimi süreci,
a) Risklerin tanımlanması,
b) Risklerin ölçülmesi,
c) Risklerin analizi ve izlenmesi,
d) Risklerin raporlanması,
e) Risklerin teyidi ve denetimi
safhalarından meydana gelir.
Risk yönetimi görev ve sorumluluklar
Risklerin ölçümü aşamasında, portföyün maruz kalabileceği risklerin belirli kriterler kullanılarak bilgisayar
uygulamalarına dayalı analitik modellerle ifade edilmesi sağlanır. 01.11.2012 tarihi itibariyle Finans Portföy
Yönetimi A.Ş ile portföy yöneticiliği ve risk yönetim çerçeve sözleşmesi imzalanmıştır.
Risklerin İzlenmesi ve Denetim
Risk ölçüm sistemi, fonun iç denetimi kapsamında bir kontrole tabi tutulur. Söz konusu süreçte hem portföy
yönetiminden sorumlu birimler hem de Risk Yönetimi biriminin faaliyetleri değerlendirilir.
Risk Yönetim sistemi yılda en az bir defa olmak üzere iç denetimden geçirilerek denetçiler tarafından Kurucu
Şirket Yönetim Kuruluna raporlama yapılmalıdır. Risk Yönetimi Birimi denetimler esnasında denetçiler
tarafından istenen verileri sağlamakla yükümlüdür.
DÖNEM İÇİNDE ANA SÖZLEŞMEDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER:
Şirket’in ana sözleşmesinin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa uyum
sağlayabilmesi amacıyla 5., 9., 12., 13., 15., 21 ve 22. ilişkin tadil tasarısı Başbakanlık Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 14 Mart 2014 tarih ve 2848 sayılı yazısına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç
Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 19 Mart 2014 tarih ve 1658 sayılı yazıları ile tadil edilerek 31 Mart 2014
tarihinde genel kurulda onaylanmıştır.
MERKEZ DIŞI ÖRGÜTLENMELERİNİN OLUP OLMADIĞI HAKKINDA BİLGİ:
Bulunmamaktadır.
01.01.2014– 30.09.2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN GELİŞMELER
Merkez bankalarının gevşek para politikaları ve ABD faizlerin uzunca bir süre düşük kalacağı mesajlarının ön
planda olduğu bir ikinci çeyreğin ardından, FED Başkanı Yellen’ın güvercin tonda verdiği mesajlarını
sürdürmesi gelişmiş ve gelişmekte olan ülke piyasaları açısından genel olumlu görünümü desteklemeyi
sürdürdü.
Ancak Temmuz ayı içerisinde Avrupa’da Portekiz kaynaklı endişeler, Ortadoğu’da İsrail-Filistin bölgesindeki
gerginlik ve Irak belirsizliği, Rusya-Ukrayna arasındaki sıcak gelişmeler piyasalarda dalgalanmalara neden
oldu.
Temmuz enflasyonu aylık %0.45 ile beklentilerin çok üzerinde gerçekleşti. Yıllık enflasyon önceki %9.2
seviyesinden %9.3’e yükseldi. Ağustos’ta aylık enflasyon %0.09 ile beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece
yıllık enflasyon önceki %9.3 seviyesinden %9.5’e yükseldi. Enflasyonun ilerleyen vadede beklendiği kadar
düşmeyeceğine yönelik beklentiler para politikasına ilişkin beklentileri de değiştirdi.
TCMB Temmuz ayında politika faizinde 50 baz puan indirime giderken %12 olan koridorun üst bandını sabit
tuttu. Ağustos ayı toplantısında ise politika faizi %8,25 seviyesinde sabit bırakılırken, faiz koridorunun üst
bandı 75 baz puan indirimle %11,25’e çekildi. Faiz indirimleri TL açısından negatif olsa da, koridorun üst
bandının korunuyor olması, TCMB’nin gerektiğinde TL likiditesini sıkıştırarak TL üzerindeki baskıyı
sınırlandırabilecek bir adım olarak değerlendirildi.
Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında açıklanan yeni Bakanlar Kurulu’nda ekonomi yönetimindeki tüm
bakanlar yerini korurken, Rusya-Ukrayna gerginliğinin azalması, Eylül’de açıklanan enflasyon verisinin
beklentilere paralel gelmesi, piyasalar açısından yeterli olmadı.
Beklentilerin üzerinde seyreden enflasyon ve FED’in son toplantısı sonrasındaki açıklamalarda verdiği
mesajın öncekilere göre kısmen şahin tonda olması, Mart ayında başlayan iyimserliğin sorgulanmaya
başlanmasına neden oldu. Tüm gelişmekte olan ülke piyasaları ile birlikte bizim piyasalarımız da zor bir Eylül
dönemi geçirdi.
Her ne kadar ECB’den gevşek para politikalarına yönelik mesajlar gelse de, Arjantin, Rusya, FED, enflasyon,
Irak ve kredi derecelendirme şirketlerinin uyarıları gibi faktörler nedeniyle etkili olan olumsuz ayrışma süreci
bu dönemde piyasalar üzerinde etkili oldu.
Üçüncü çeyrek içerisinde yaşanan ciddi volatilitelerin ardından dönem sonunda USD/TL %7,5 değer
kaybederek 2,28 seviyelerine yükseldi. Borsa %5’e varan kayıplar yaşarken gösterge bileşik faiz %10
seviyelerine kadar yükselerek kapandı.
KAR DAĞITIM
Şirketimizin izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikasının belirlenmesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun
Seri VI No:30 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği” çerçevesinde hesap dönemi
karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra
kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20’sinin birinci temettü olarak nakden dağıtılması
zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak
net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde dağıtılması esasına dayanan “Kar Payı
Dağıtım Politikası” hakkında 27.06.2012 tarihli genel kurulda karar alınmıştır. Şirketimiz 2013 yılını
2.135.318 TL zarar ile kapamıştır.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Beyanı
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu’nun yayımladığı Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum
sağlanması yönünde çalışmalarını sürdürmektedir. Şirketimiz 01.01.201 4-30.09.2014 tarihleri arasındaki
faaliyet döneminde aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda kurumsal yönetim ilkelerini uygulamaktadır.
BÖLÜM I – PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi
Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No.41 tebliğinin 7.maddesine istinaden pay sahipleri ile ilişkiler birimi
oluşturulmuş ve birim yöneticisi olarak C.Yeşim Yıldırım görevlendirilmiştir.İletişim için Tel:212 3367136
Fax:212 3367140 E-posta: [email protected]
Sermaye piyasası kanunu Seri IV,No:41 tebliğinin 8.maddesine istinaden ortaklığın sermaye piyasası
mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirilmesinde ve kurumsal yönetim uygulamalarında
koordinasyonu saglamak ve Genel müdüre raporlama yapmak üzere Budak Güllüdağ görevlendirilmiştir.
İletişim için Tel:212 3367137 Fax:212 3367140 E-posta: [email protected]
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
İlgili dönemde şirketimize yazılı bir başvuru yapılmamıştır. Pay sahipleri şirketin www.fnsyo.com internet
adresinden ortaklık yapısı, ticaret sicil bilgileri, ana sözleşmesi, yönetim kurulu, denetim kurulu üye listesi,
dönemsel mali tablolara ilişkin bilgilere ulaşabilmektedir.
Pay sahipleri, şirket bilgilerini KAP (Kamuyu Aydınlatma Platformu) internet sayfasından izleyebilecekleri
konusunda bilgilendirilmektedir.
Şirket ana sözleşmesinde özel denetçi atanması ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
4. Genel Kurul Bilgileri
Finans Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi’nin 2013 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 31 Mart 2014
tarihinde, saat 11:00’ da, Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat: 3 Etiler – İSTANBUL adresinde yapılmıştır.
Genel Kurul öncesinde faaliyet raporu, bilanço ve bağımsız denetim raporu pay sahiplerine sunulmuştur.
Toplantıya ait davet, Kanun ve Ana Sözleşme’de öngörüldüğü gibi ve gündemi de kapsayacak şekilde,
Türkiye Ticaret Sicil gazetesinin 06/03/2014 tarih ve 8522 sayılı, Dünya Gazetesinin 06/03/2014 tarihli
sayısında ilan edilmek sureti ile süresi içinde yapılmıştır. Ana Sözleşmede öngörülen asgari toplantı
nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı gerçekleştirilmiştir. Kar dağıtımı hakkında Yönetim
Kurulu’nun teklifi doğrultusunda; Şirketin 01.01.2013 - 31.12.2013 döneminde oluşan 2.135.318 TL’lik
zarar ile ilgili 31 Mart 2014 tarihinde yapılan Genel Kurulda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sermaye
Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümlerine uygun olarak hazırlanmış
finansal tablolarına göre zarar oluşması nedeniyle 2013 yılı için ortaklara kar dağıtımı yapılmamasına ve
SPK’nın Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin III-48-2 Tebliğinin 42. Maddesinin 3. Fıkrası gereği
Ortaklıkların finansal tablolarındaki net dönem ve geçmiş yıl zararlarının uygun özsermaye kalemleriyle
mahsup edilmesi zorunludur. Ancak mevzuat gereği veya vergisel yükümlülük doğurması nedeniyle mahsup
edilemeyen geçmiş yıl zararları net dağıtılabilir karın tespitinde indirime konu edilebilir, maddesine
istinaden
mahsup işlemi
vergisel yükümlülük doğurduğundan ve yatırımcıların aleyhine sonuçlar
doğuracağından ilgili mahsup işleminin yapılmaması kararı alındı.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine aylık 2.200 TL net ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu
Üyelerine ücret ödenmemesine, bağımsız denetim firmasına ödenecek net ücretin ise Yönetim Kurulu
tarafından belirlenmesine oy birliği ile karar verildi.
Genel Kurulda, Pay sahipleri tarafından öneri verilmemiştir. SPK mevzuatı gereği yatırım ortaklıklarının
malvarlığı satımı, alımı, kiralanması gibi faaliyetler için belirli kısıtlamalar mevcut olduğundan ana
sözleşmeye bu nitelikteki kararların genel kurul tarafından alınması konusunda bir hüküm konmamıştır.
Genel kurul tutanakları şirket merkezinde ve web sitesinde sürekli pay sahiplerine açık tutulmakta,
ayrıca isteyen pay sahiplerine e-mail veya posta ile iletilmektedir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Oy haklarında imtiyazlı paylar mevcuttur. Esas sözleşmede mevcut imtiyazlar: Yönetim Kurulu Üyelerinin
seçiminde 1. Tertip (A) Grubu paylarının herbiri 10,000 (onbin) oy hakkına (B) Grubu paylarının herbiri 1
(bir) oy hakkına sahiptir. Bunun dışında 1. Tertip (A) Grubu paylara herhangi bir imtiyaz sağlanmamıştır.
Azınlık payları yönetimde temsil edilmemektedir. Birikimli oy kullanma yöntemi kullanılmamaktadır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VI No:30 sayılı “Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar
Tebliği” çerçevesinde hesap dönemi karından kanunlara göre ayrılması gereken yedek akçeler ile varsa
geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden ortaklara dağıtılabilir karın en az % 20’sinin
birinci temettü olarak nakden dağıtılması zorunludur. Kalan tutar için ekonomik koşullar, büyüme stratejisi
ve karlılık durumuna göre her yıl oluşacak net dağıtılabilir karını, nakit ve/veya bedelsiz hisse senedi şeklinde
dağıtılması esasına dayanan “Kar Payı Dağıtım Politikası” Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
7. Payların Devri
Esas sözleşme dikkate alındığında pay sahiplerinin paylarının devrine ilişkin herhangi bir kısıtlama
mevcut değildir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Genel çerçeve
Bilgilendirme politikamızın amacı, Şirketin hak ve yararlarını da gözetecek bir şekilde, ticari sır kapsamı
dışındaki bilgilerin pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve ilgili diğer taraflara tam zamanında, doğru,
eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir ve düşük maliyetle kolay erişilebilir bilgilerin sunulmasıdır.
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kamuyu Aydınlatma konusunda Sermaye Piyasasi Mevzuatı, Borsa İstanbul
A.Ş. ve Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde gereken her türlü finansal bilgi ile diğer açıklama ve
bilgilendirmelere, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ile Kurumsal Yönetim İlkelerine azami özeni
gösterir.
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Bilgilendirme Politikası yukarıda belirtilen çerçevede hazırlanarak
Yönetim Kurulu tarafından onaylanmış ve uygulamaya konulmuştur.
Bilgilendirme Politikasında bir değişiklik olması halinde, değişiklik yapılan hususlar ve gerekç eleri
Yönetim Kurulunun onayından geçtikten sonra kamuya açıklanır.
Yetki ve Sorumluluk
Bilgilendirme Politikası Yönetim Kurulu tarafından oluşturulmuştur. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin
Kamunun Aydınlatılması ve Bilgilendirme Politikasının izlenmesi, gözetimi, geliştirilmesi Yönetim
Kurulu’nun yetki ve sorumluluğu altındadır.
Bilgilendirme koordinasyonu için raporlamadan ve yatırımcı ilişkilerinden sorumlu Birim Yöneticisi
görevlendirilmiştir. Söz konusu yetkili, Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu ile yakın işbirliği içinde bu
sorumluluğu yerine getirir.
Kamuyu Aydınlatma Çalışmaları ile Kullanılan Yöntem ve Araçlar
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Türk Ticaret Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde Finans Yatırım
Ortaklığı A.Ş.’nin kamuyu aydınlatma yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir;

Portföy Değer Tablosu haftalık olarak Elektronik ortamda KAP’a bildirim yapılır.

Periyodik olarak üçer aylık dönemler itibariyle Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına uygun
olarak hazırlanan; mali tablolar, mali tablolara ilişkin dipnot, döneme ait faaliyet raporu ve ilgili
dönemlerdeki bağımsız denetim raporu öngörülen yasal süreler içerisinde Elekronik ortamda
KAP’a bildirim yapılır. Sermaye Piyasası Kurulu’na iletilir. Şirket’in internet sitesinde yayımlanır.

Sermaye Piyasası Kurumu mevzuatı kapsamında yapılması gereken özel durum açıklamaları,
süresi içinde KAP’a bildirim yapılır. Şirketin internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.

Ana sözleşme değişikliği, genel kurul toplantıları, sermaye arttırımı gibi durumlarda Ticaret Sicili
Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla gerekli ilan ve duyurular yapılmaktadır.

Faaliyet raporu, bilanço, gelir tablosu, kar dağıtım önerisi ve denetim raporu her yıl olağan
genel kurul toplantısı öncesinde mevzuatın gerektirdiği süreler içerisinde Şirket merkezinde pay
sahiplerinin incelemesine sunulur ve Şirket internet sitesinde yayımlanır.

Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin www.finansyo.com internet sayfası Şirket yetkilileri tarafından
takip edilerek güncel tutulmaktadır.
Özel Durumların Kamuya Açıklanması ve Yetkili Kişiler
SPK Seri:VIII,No:54 Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği ile belirlenen özel
durumların gerçekleşmesi halinde bu konuya ilişkin özel durum açıklamaları Borsa İstanbul A.Ş.’ye
bildirilir. Şirketin özel durum açıklamaları, Yönetim Kurulu’nun bilgisi dahilinde ve prensip olarak Şirketi
temsil ve ilzama yetkili olarak imza sirkülerinde tespit edilmiş kişilerin imzasıyla Borsa İstanbul A.Ş.’ye
bildirilir. Özel durum açıklamaları ayrıca Kamuyu Aydınlatma Platformu bildirimi olarak elektronik
ortamda ve Şirket’in internet sitesi aracılığıyla kamuya duyurulur.
İdari Sorumluluk
İdari sorumluluğu bulunan kişiler, doğrudan ya da dolaylı olarak Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilişkili
içsel bilgilere düzenli erişen ve Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin gelecekteki gelişimini ve ticari
hedeflerini etkileyen idari kararları verme yetkisi olan kişilerdir.
Özel Durum Açıklamaları
01.01.2014 - 30.09.2014 faaliyet dönemi içinde toplam 15 özel durum açıklaması ve 39 haftalık portföy
tablosu gönderim süresi içinde yapılmış olup bu açıklamaların herhangi birisi için Borsa İstanbul A.Ş. ve
SPK tarafından ek açıklama istenmemiştir. Tüm özel durum açıklamaları zamanında yapıldığından SPK
tarafından özel durum açıklamalarının zamanında yapılmaması nedeniyle herhangi bir yaptırım
uygulanmamıştır.
9. Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.İnternet Sitesi
Kamunu aydınlatılmasında Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinin tavsiye ettiği şekilde
Şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Mevcut web adresi www.finansyo.com. dur.
İnternet sitesinde izlenilebilecek önemli başlıklar aşağıda özetlenmiştir.
Ticaret sicil bilgileri
Esas sözleşmenin son hali
Ortaklık yapısına ilişkin bilgiler
Özel durum açıklamarı
Yıllık faaliyet raporları
Periyodik mali tablo ve raporlar
İzahname ve halka arz sirküleri
Genel kurul toplantılarının gündemleri
Katılanlar cetvelleri
Toplantı tutanakları
Hazırlanan zorunlu bilgi formları vb formlar
Sermaye piyasası araçlarının değerlerini etkileyecek önemli yönetim kurulu kararları
Vizyon, Misyon ve Politikalarına ilişkin bilgiler yeralmaktadır.
Kurumsal yönetim uygulamaları ve uyum raporu
Bilgilendirme politikası
10. Faaliyet Raporu
Şirketimizin faaliyet raporunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı gereğince
Kurumsal Yönetim İlkelerinde sayılan asgari bilgileri içeren içerik ile yapılmıştır.
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ
11. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahipleri Şirket hakkındaki bilgileri ilgili mevzuat gereği kamuya yapılan açıklamalardan Borsa
İstanbul A.Ş. Bültenleri, KAP sistemi ve internet sitesi aracılığıyla öğrenebilirler. Menfaat Sahiplerinin
şirketin mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemlerine ilişkin bildirimleri Pay Sahipleri ile ilişkiler
Birimi tarafından Kurumsal Yönetim Komitesine iletilir.
12. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Finans Yatırım Ortaklığı, anonim şirket yapısına sahiptir. Kurum içi yürütme organları tarafından
yönetilmektedir.Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda bir model oluşturulmamıştır. Menfaat
sahiplerinin hakları mevzuat tarafından korunmaktadır
13. İnsan Kaynakları Politikası
Yatırım Ortaklıklarının az sayıda personel çalıştırması nedeniyle çalışanlar ile ilişkileri yürütmek üzere
bir çalışanlar temsilci atanmasına gerek duyulmamıştır. Çalışanlardan ayrımcılık konusunda gelen herhangi
bir şikâyet olmamıştır. Şirketimizin internet sitemizdede yayınlamış olduğu ücret skala tespit
prosedürümüz mevcuttur.
14. Etik Kurallar
Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş, işlettiği portföyün etkin ve rasyonel bir şekilde yönetilmesini ve bu sayede
yatırımcılarına yüksek bir getiri sağlamayı hedeflemektedir. Şirket çalışanları bu hedefi gerçekleştirirken
aşağıda yer alan etik kurallara uyarlar:

Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini adil, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde; misyon,
vizyon, hedefler, stratejiler ve politikalar çerçevesinde; kurumun ve paydaşların itibarını en yüksek
düzeyde tutarak yürütürler.

Yöneticiler ve çalışanlar davranışlarında dürüst, etik kurallara uygun hareket etmek, Şirket’in genel
hedef ve politikaları, saygınlığa, güvene ve gizliliğe dayanan çalışma ilkesi çerçevesinde, görevlerin
yapılması sırasında Şirket’in ve pay sahiplerinin menfaatlerini korumak ve Şirket’in itibarına zarar
verecek hareketlerden kaçınmak zorundadırlar.

Yöneticiler ve çalışanlar görevlerini yerine getirirken mevzuata, esas sözleşmeye, şirket içi
düzenlemelere ve politikalara uyarlar.

Genel Müdür şirket dışında başka herhangi bir görev üstlenmez. Ancak Genel Müdür şirketin
çıkarlarını koruyabilmek için şirketin yönetim ve sermaye bağı bulunan kuruluşlarında yönetim
kurulu üyesi veya yönetici olarak görev alabilir.

Yöneticiler ve çalışanlar şirket hakkındaki gizli ve kamuya açık olmayan bilgiyi kendileri veya
başkaları lehine kullanamaz, şirket hakkında yalan, yanlış, yanıltıcı, mesnetsiz bilgi veremez, haber
yayamaz ve yorum yapamazlar.

Yöneticiler ve çalışanlar yönetilen portföyün performansının ya da muhtemel performansının yanlış
anlaşılmasına sebep olabilecek açıklamalar yapmaz, yatırımların performansları ile ilgili bilgi
verdikleri takdirde bu bilginin doğru olmasına ve gerçeği yansıtmasına dikkat ederler.

Yöneticiler ve çalışanlar şirket işleri ile ilgili olarak doğrudan veya dolaylı hediye kabul etmezler,
haksız menfaat sağlamazlar. Görev ve sorumlulukları kapsamındaki işlemlerin gerçekleştirilmesi için
üçüncü kişilerden herhangi bir değer talep edemez ve verilmesi halinde ise kabul edemezler.

Yöneticiler ve çalışanlar, mesleki faaliyetin dürüst ve tarafsız yürütülmesi ilkesi çerçevesinde her
türlü çıkar çatışmalarından uzak kalarak, dürüstlük ve tarafsızlıklarını etkileyecek hiçbir müdahaleye
imkân vermeyerek, çalışmalarında ve karar almada gerekli mesleki özen ve titizliği gösterir. Özel
çıkar karşılığında görev ve yetkilerini kötüye kullanarak kendilerine veya üçüncü kişilere doğrudan
veya dolaylı olarak yarar sağlayamaz ya da yarar isteminde bulunamazlar. Görevlerini yerine
getirirken, kendi kişisel çıkarlarıyla profesyonel ilişkileri arasında çatışma oluşması durumunda dahi,
onurlu ve etik davranışları öne çıkartarak dürüst davranış sergilerler.

Yöneticiler ve çalışanlar kamuya açıklanan ve ilgili kurumlara gönderilen bilgi ve belgelerin doğru,
eksiksiz ve anlaşılabilir olması, zamanında açıklanması konusunda azami gayreti gösterirler.

Çalışanlara iş güvenliği ön planda olan sağlıklı bir ortamda çalışma imkanı sağlanır.
BÖLÜM IV- YÖNETİM KURULU
15. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Yönetim Kurulu Üyeleri:
C.Özgür Güneri
Yönetim Kurulu Başkanı
H.Gökhan Çeşmeli
İcradan Sorumlu Yön.Kurulu Üyesi
Mansur Çelepkolu
Yön.Kurulu Üyesi
Turhan Cemal BERİKER
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Osman Necdet TÜRKAY
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
16. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulunun faaliyet esasları ana sözleşmede de yer aldığı şekilde; şirket işleri açısından gerekli
görülen zamanlarda başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması
mecburidir. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulunun toplantı gündemi Yönetim
Kurulu Başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.
Fevkalade durumlarda üyelerden birisinin yazılı isteği üzerine, Başkan yönetim kurulunu toplantıya
çağırmazsa, üyeler de re'sen çağrı yetkisini haiz olurlar.
Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile, başka bir yerde de toplanabilir.
Yönetim kurulu üye tam sayısının yarıdan fazlasıyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların çoğunluğuyla
alınır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri
reddedilmiş sayılır.
Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Kararların muteberliği, yazılıp imza edilmiş
olmasına bağlıdır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar. Toplantıya katılmayan
üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiyle oy kullanamazlar.
Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve şirketin her
türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur. Zorunlu
ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı
sayılır.
01.01.2014-30.09.2014 Faaliyet döneminde yönetim kurulu toplantı sayısı 13 dur.
17. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
DENETİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Turhan Cemal BERİKER
Ünvanı
Başkan
Bağımsızlık
Osman Necdet TÜRKAY
Üyesi
Bağımsız
Bağımsız
KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Osman Necdet TÜRKAY
Ünvanı
Başkan
Mansur ÇELEPKOLU
Üyesi
Bağımsızlık
Bağımsız
-
RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ ÜYELERİ
Adı Soyadı
Turhan Cemal BERİKER
Ünvanı
Başkan
Mansur ÇELEPKOLU
Üyesi
Bağımsızlık
Bağımsız
-
Kurumsal Yönetim İlkelerinin belirlenmesine ve uygulanmasına ilişkin tebliğ (Seri IV, no: 56)’de değişiklik
yapılmasına dair (seri: IV, no: 63) tebliğin 6. Maddesindeki 4.5.1‘te Yönetim kurulunun görev ve
sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken
Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme Komitesi, Ücret Komitesi oluşturulur.
Ancak yönetim kurulu yapılanması gereği ayrı bir Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi
oluşturulamaması durumunda, Kurumsal Yönetim Komitesi bu komitelerin görevlerini yerine getirir.
Şeklindedir.
Komite başkan ve üyeleri Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde faaliyet göstermektedir.
18. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu'nca, başta pay sahipleri olmak üzere şirketin menfaat sahiplerini de etkileyecek ve
şirketin karşı karşıya kalabileceği risklerin etkilerini en aza indirebilecek bir risk yönetim ve iç kontrol
mekanizması oluşturulmuştur. “İç Kontrol Prosedürü” yönetim kurulunun 07.09.2012 tarihli toplantısında
revize edilerek kabul edilmiştir. İç kontrol personeli Budak Güllüdağ’dır.
Ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:VI No:30 sayılı Menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar
tebliği’nin 19’uncu maddesi gereği hazırlanan “Risk Yönetim Prosedürü” yönetim kurulunun 07.09.2012
tarihli toplantısında revize edilerek kabul edilmiştir. Risk yönetim personeli Ayhan Yüksel’dir.
19. Şirketin Stratejik Hedefleri
Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
VİZYON: Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Türk sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım ortaklıkları
arasında, portföy işletmeciliği açısından; yatırım performansı ve risk yönetimi uluslararası profesyonel
standartlarda olan, örnek bir kuruluş olmayı hedeflemektedir.
MİSYON: Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetimi ve çalışanları güncel bilişim altyapısını kullanarak olası
gelişmeleri takip eden, maliyet ve gelir odaklı, etik değerlerin rehberliğinde sektör içinde öncü bir kuruluş
olmayı hedeflemektedir.
STRATEJİMİZ:



SPK mevzuatı çerçevesinde riskini en aza indirmek ve getiriyi yüksek tutmak,
Portföy çeşitlemeleri ve risk yönetimi uygulamalarında, proaktif denetim sistemlerini kullanmak,
Kurumsal yönetim ilkeleri ve etik değerlere bağlılık üzerine yapılandırılmıştır.
Bu hedeflerin oluşturulması,
gerçekleştirilecektir.
onaylanması
ve
uygulanması
süreci
mevzuatın
öngördüğü
şekilde
20. Mali Haklar
Şirketimizin esas sözleşmesinde yer aldığı üzere; yönetim kurulu üyelerine ve üst düzey yöneticilere huzur
hakkı, ücret, komisyon, prim kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından
ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat
sağlayamaz.
Şirketimizin Ücret skala tespit prosedürü belirlenmiş internet sitemizde kamuya açıklanmıştır. Bağımsız
yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin bağımsızlıklarını koruyacak düzeyde olması kuralına uyulmakta,
Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerinin ücretleri Genel Kurul tarafından belirlenmektedir.
Şirketin yönetim kurulu üyelerine şirket kaynağından borç verilmemiştir, kredi kullandırılmamıştır. Üçüncü bir
kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine herhangi bir teminat verilmemiştir.
Download

1- 30 09 2014 Faaliyet Raporu - Finans Yatırım Ortaklığı A.Ş.