İLAN
FETHİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Belediye Meclisinin 2015 Yılı Ocak Ayı Toplantısı aşağıdaki gündem uyarınca
2 Ocak 2015 Cuma günü saat 14:00’de Belediye Meclis Salonunda yapılacaktır.
İlgililere ve sayın halkımıza duyurulur.
GÜNDEM
:
1. 01/12/2014 tarihinde yapılan 2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının Karar Özetinin okunması,
2. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,Belediye Meclisi’nin 2015 Yılında yapacağı aylık toplantılarının başlangıç
gününün tespit edilmesi hakkındaki Meclise havaleli 22/12/2014 tarih ve 82332389.301.01.690/122
sayılı yazısının görüşülmesi,
3. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,Belediye Meclisi’nin 2015 Yılında izinli sayılacağı ayın tespit edilmesi
hakkındaki Meclise havaleli 22/12/2014 tarih ve 82332389.301.01.691/123 sayılı yazısının
görüşülmesi,
4. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,2015 Yılı Denetim Komisyonu Üyelikleri seçiminin yapılması hakkındaki
Meclise havaleli 22/12/2014 tarih ve 82332389.301.01.692/124 sayılı yazısının görüşülmesi,
5. Yazı İşleri Müdürlüğü’nün,Fethiye Vergi Dairesi Müdürlüğü’nün 28/11/2014 tarih ve
96590829-250.04(satış) 22749-1903 sayılı yazısına istinaden Amme Alacakları Tahsili Usulü
Hakkındaki Kanunun “Satış ve Satış Komisyonları” başlıklı 90.maddesindeki hükmüne göre
oluşturulacak olan Taşınmaz Mal Kıymet Takdir ve Satış Komisyonuna Belediye Meclis Üyelerimiz
arasından Üye seçimi yapılması hakkındaki Meclise havaleli 22/12/2014 tarih ve
82332389.301.01.693/125 Sayılı yazısının görüşülmesi,
6. Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün,2015 Mali Yılı Belediye Gelirleri ve Harçlarına İlişkin Tarife
Cetvelindeki Buz Kalıbı fiyatında değişiklik yapılması hakkındaki Meclise havaleli 17/12/2014 tarih ve
95742943/320-99-1150-1978 sayılı yazısının görüşülmesi,
7. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası
uyarınca Belediyemizde Sözleşmeli olarak istihdam edilen personellerin ücretlerinin tespit edilmesi
hakkındaki Meclise havaleli 18/12/2014 tarih ve 72745708-903-892-1981 sayılı yazısının
görüşülmesi,
8. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün,Belediyemiz işlerinin düzenli,sağlıklı bir şekilde
yürütülmesi ve 2015 Mali Yılı içerisinde geçici işçi çalıştırılabilmesi için 12 Ocak 2008 tarih ve
26754 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli
İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmeliğin 1.maddesi hükmü uyarınca Belediyemiz ilgili Yönetmeliğe göre C-10 Norm Kadro Alt
Grubunda bulunduğu ve bu Gruba göre 308 adet Memur Norm Kadrosu verildiğinden;308 adet
Memur Kadrosunun %20’si olan 61 adet kadro ile 732 Adam/Ay Geçici İşçinin Belediyemizde
çalıştırılması hakkındaki Meclise havaleli 18/12/2014 tarih ve 72745708-903-893-1982 sayılı
yazısının görüşülmesi,
9. Zabıta Müdürlüğü’nün,Belediyemiz Zabıta Hizmetlerinde fiilen çalışan Zabıta Memurlarına
2015 Yılında ödenecek olan Aylık Fazla Çalışma Ücretinin tespit edilmesi hakkındaki Meclise
havaleli 19/12/2014 tarih ve 31457944-304.99-2105-1993 sayılı yazısının görüşülmesi,
10. Zabıta Müdürlüğü’nün,486 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkâmı Cezaiye Hakkındaki
Kanununun Bazı Maddelerini Değiştiren 1608 Sayılı Yasanın 2.maddesi hükmü uyarınca tanzim
edilen 2015 Yılı Tembihnamesinin tespit edilmesi hakkındaki Meclise havaleli 19/12/2014 tarih ve
31457944-304.99-2106-1994 sayılı yazısının görüşülmesi,
İlan olunur.
Fethiye Belediyesi
Download

Detay dosyası için tklayınız.