T.C.
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
AÇIK VE UZAKTAN EĞİTİM FAKÜLTESİ
MÜFREDAT FORMU
Ders İzlencesi
Sayı
:
Diploma Programı Adı
: HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM, LİSANS PROGRAMI, (UZAKTAN ÖĞRETİM)
Akademik Yıl
: 2014 - 2015
Dersin Adı :
Tarih :
İLETİŞİM HUKUKU
18.11.2014
Dersin Kodu :
HILT2001
Yarıyıl
Teorik Saati
Uygulama
Saati
Laboratuvar
Saati
Kredisi
AKTS
Öğretim Dili
Türü
2
3
0
0
3
5
Türkçe
Zorunlu
Derse Kabul Koşulları :
Derse Devam Zorunluluğu :
Dersi Veren(ler) :
Koşul Mevcut Değil
Teorik
Uygulama
Laboratuvar
70 %
0%
0%
Doç. Dr. FARUK BİLİR
İletişim hukukunun tanımı, unsurları, tarihsel süreci, ulusal ve uluslararası hukuktaki temelleri, kitle iletişim
hukukunda sorumluluk, kişilik haklarına saldırı durumunda açılabilecek olan ceza ve hukuk davaları.
Bu ders kapsamında öğrenciler iletişim dünyasının hukuki alt yapısını öğrenecekler, kanunlara uygun
Dersin Öğrenme Çıktıları : yayıncılık yapmanın önemini fark edecekler, kişi hak ve hürriyetlerine yönelik saldırılardan doğan hukukî
sorumluluk hakkında bilgi sahibi olacaklar.
Dersin İçeriği :
Dersin İşleniş Yöntemi :
Online sözlü anlatım.
DERSİN DEĞERLENDİRME SİSTEMİ
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Toplam
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARIN BAŞARI NOTUNA KATKISI
YARIYIL SONU SINAVININ BAŞARI NOTUNA KATKISI
Toplam
Sayı
Katkı Payı (%)
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
1
1
2
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80
100
20
80
100
Sayfa 1 / 4
Derslerin sürekli
iyileştirilmesi bağlamında
(anket, mülakat, vb.) ön
görülen ölçme ve
değerlendirme araçları
nelerdir ve hangi amaca
yönelik uygulanmaktadır?
Eğitim öğretim faaliyetleri içerisinde derslerin sürekli iyileştirilmesine yönelik olarak her dönem öğrencilerden
geri dönüşler alınmakta, sektördeki başarılı çalışanlardan sektördeki ihtiyaçlar ve yenilikler doğrultusunda
değerlendirmeler yapmaları istenmekte, fakülte kurulu tüm bu çalışma ve geri dönüşleri değerlendirerek
iyileştirme faaliyetlerine karar vermektedir. Öğrencilerden istenen bilgiler içerisinde, ders içerikleri, ders
materyelleri, öğretim üyesinin performansı, açık ve uzaktan eğitim platformundaki eksiklikler ve problemlere
yönelik ölçülebilir somut sorular sorulmakta ve alınan cevaplar değerlendirilmektedir.
AKTS - İŞ YÜKÜ TABLOSU
Etkinlikler
Ders Süresi
Sınıf Dışı Çalışma Süresi
Ödevler
Sunum
Arasınavlar (Hazırlık Süresi Dahil)
Proje
Klinik Uygulama
Laboratuar
Arazi Çalışması
Diğer Uygulamalar
Yarıyıl Sonu Sınavı (Hazırlık Süresi Dahil)
Kısa Sınavlar
Dönem Ödevi / Projesi
Portfolyo Çalışmaları
Raporlar
Öğrenme Günlükleri
Bitirme Tezi/Projesi
Seminer
Diğer
Kredi İş Yükü
Kredi İş Yükü / 25
Dersin AKTS Kredisi
Sayı
Süre (Saat)
Kredi İş Yükü
14
14
0
0
11
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
10
3
3
0
0
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
42
42
0
0
11
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
10
125
5
5
HAFTALIK KONU BAŞLIKLARI
Hafta
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Hafta
Dersin Teorik Konu Başlıkları
İletişim ve Kitle İletişim Kavramları
Kitle İletişimin Çeşitli Siyasal Sistemlerdeki Görünümü
Kitle İletişim Özgürlüğünün Kapsamı ve Uluslararası Hukuktaki Temelleri
Kitle İletişim Özgürlüğünün Ulusal Hukuktaki Temelleri
Kitle İletişim Özgürlüğünün Anayasal Sınırları
Radyo ve Televizizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hak. Kanun
Basın ve Radyo Televizyon Özgürlüğü, Düzeltme ve Cevap Hakkı
Basın Kanunu'nda Kitle iletişm Özgürlüğü
Türk Ceza Kanunu'nda Kitle İletişim Özgürlüğü
Ceza Muhakemesi, Sıkıyönetim, OHAL ve Terörle Müc. Kanunu'nda Kiştle İletişim Özgürlüğü
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da Kitle İletişim Özgürlüğü
Kitle İletişim Yay. Dolayı Sorumlulu Tutulabilmenin Koşulları
Yayın Yoluyla Yapılan Saldırılara Karşı Koruma Yolları: Düzeltme ve Cevap Hakkı, Hukuk Davaları
Ceza Davaları
Dersin Uygulama Konu Başlıkları
1
2
3
4
5
6
Sayfa 2 / 4
7
8
9
10
11
12
13
14
DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ
No
Program Yeterlilikleri
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
İletişim alanındaki tarihî, teorik, kavramsal, ve hukukî yaklaşımları öğrenme ve uygulayabilme.
Halkla ilişkiler temel kavramlarını edinme ve uygulamaya aktarabilme.
Teorik ve uygulamalı olarak bir bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı bilgisine sahip olabilme.
Kurumsal iletişim yönetimini ilgilendiren uygulama ve değerlendirme bilgisine sahip olabilme.
Kültürün oluşumu ve değişimi süreçlerine dair bilgi sahibi olabilme.
Reklâm çözümlemeleri yapabilme.
Küresel ve yerel medya sektörlerinin yapı ve işleyiş bilgisine sahip olabilme.
Siyasî iletişim sahasında bilgi sahibi olarak siyasi kampanyalar yapabilme, kamu diplomasisi araçlarını kullanabilme.
İktisadın temel kavramlarını bilme ve alanında uygulamalı tahliller yapabilme.
Siyaset, güç ve iktidar kavramlarını bilme.
Halkla ilişkiler alanına giren her türlü iletişim çalışmasını gerçekleştirebilme.
Bireysel ve kurumsal sosyal sorumluluğun şuurunda olarak iletişim kampanyaları gerçekleştirebilme, sponsorluk projeleri
hazırlayabilme.
Reklâm ve tanıtım kampanyalarını oluşturup, uygulayabilme.
Halkla ilişkiler disiplininin irtibatlı olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve halkla ilişkiler disipliniyle
olan bağlantılarını kurabilme
Halkla ilişkiler disiplinden edindiği bilgilere iletişim bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama
iletişimi, siyasî iletişim, sağlık iletişimi, kişilerarası iletişim, araştırma gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme
Halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme
Ulusal ve uluslar arası sahalarda halkla ilişkiler disiplini ile bağlantı olabilecek güncel olay ve durumları takip edebilme ve
halkla ilişkiler disiplini perspektifinden değerlendirebilme
Kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya
teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi, etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin önemli çalışma
alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme ve uygulamaya aktarabilme
Halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve
uygulayabilme
Halkla ilişkiler uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, ehliyet ve tecrübeleri kazanabilme
İletişim araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi, birikim
ve tecrübe kazanabilme
Halkla ilişkiler disiplini ve ilişkili olduğu diğer disiplinlerden edindiği bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler
üretebilme kabiliyeti kazanabilme
Topluluk önünde sunum yapabilme, fikirlerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme, karşılaşılan
problemlerin çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim tecrübeleri elde edebilme
Katkı Derecesi : 1 düşük, 5 yüksek.
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
Puan
5
5
4
5
3
4
5
4
2
3
4
5
4
4
4
5
5
5
4
5
3
4
5
Sayfa 3 / 4
Dersin Öğrenme
Çıktılarının Program
Yeterliliklerine Katkısı :
Son Güncelleme Tarihi :
İletişim hukuku dersini alan öğrenciler,kurum kimliği, kurum imajı, kurumsal itibar, sponsorluk, kurumsal
iletişim, sağlık iletişimi, medyayla ilişkiler, yeni medya teknolojilerinin kullanımı, sosyal sorumluluk iletişimi,
etkinlik yönetimi gibi halkla ilişkiler disiplininin önemli çalışma alanlarıyla ilişkili teorik bilgileri edinebilme
ve uygulamaya aktarabilme yeterliliğini orta derecede; halkla ilişkiler mesleğinin gerektirdiği etik kodların
farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme,halkla ilişkiler disiplinine yönelik araştırma,
planlama, uygulama ve değerlendirme süreçlerini kavrayabilme ve uygulayabilme ve halkla ilişkiler
uygulamalarını gerçekleştirmeyi sağlayacak bilgi, birikim, ehliyet ve tecrübeyi edinebilme yeterliliğini iyi
derecede; halkla ilişkiler disiplininin irtibatlı olduğu diğer disiplinlerin temel kavramlarını kavrayabilme ve
halkla ilişkiler disipliniyle olan bağlantılarını kurabilme, halkla ilişkiler disiplinden edindiği bilgilere iletişim
bilimi, davranış bilimi, siyaset bilimi, hukuk, ekonomi, pazarlama iletişimi, siyasal iletişim, sağlık iletişimi,
kişilerarası iletişim, araştırma gibi diğer alanlardan edindiği bilgileri uygulayabilme, halkla ilişkiler mesleğinin
gerektirdiği etik kodların farkında olma ve bu etik kodlara uygun biçimde davranabilme, İletişim
araştırmalarında kullanılan nitel ve nicel araştırmaları ve özelliklerini kavrayabilme, araştırma yapma bilgi,
birikim ve tecrübeyi kazanabilme, halkla ilişkiler disiplini ve irtibatlı olduğu diğer disiplinlerden edindiği
bilgileri kullanarak stratejik düşünebilme ve stratejiler üretebilme yeteğini kazanabilme, topluluk önünde
sunum yapabilme, fikir ve kanaatlerini net bir şekilde ifade edebilme, takım çalışmasında yer alabilme,
karşılaşılan problemlerin çözümüne katkı sunabilme gibi çeşitli iletişim becerilerini elde edebilme
yeterliliklerini çok iyi derecede öğrenmiş olacaklartır.
06.06.2014
İMZA
Sayfa 4 / 4
Download

İletişim hukuku - Halkla İlişkiler ve Tanıtım Lisans Tamamlama