T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.PR.22
ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
21.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
1/2
1.0 AMAÇ: Çalışanları, çalışan hakları ve güvenliği konusunda bilgilendirmek, gereğinde danışmanlık görevi
yapmak. Çalışan güvenliğinin sağlanmasına yönelik önlemlerin alınmasını sağlamak. Çalışanların, çalışan
hakları ve güvenliği konularındaki şikayetlerini, görüş ve önerilerini değerlendirerek iyileştirme çalışmalarının
başlamasını sağlamak.
2.0 KAPSAM: Hastanedeki tüm birimleri ve çalışan tüm personeli kapsar.
3.0 SORUMLULAR:
 Hastane yöneticisi
 Başhekimlik
 İdari- Mali İşler Müdürü
 Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 Güvenlik Personeli Sorumlu Müdürü
 Beyaz Kod Yönetim Ekibi
 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
4.0. FAALİYET AKIŞI
 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi 3 ayda bir ve gereğinde acil toplantı yapar.
 Çalışanların çalıştıkları bölümlere göre risk analiz yapılır. Çalışanların karşılaşabileceği olası risklerin
önlenmesine yönelik çalışan güvenliği programı yapılır.
 Çalışan hakları ve güvenliği ile ilgili konulardaki çalışan şikâyetleri, Orhaneli Devlet Hastanesi Çalışan
Şikayetleri ve Önlemleri Değerlendirme Ekibine yazılı olarak ve www.orhanelidh.gov tr adresinden
iletişim bölümünü açarak bu bölümdeki Personel Görüş Öneri ve Şikâyetleri bölümüne yazarak yapılır.
 Çalışanların yaptığı görüş, öneri ve şikayetler Çalışan Şikayetleri ve Önlemleri Değerlendirme Ekibi
toplantılarında değerlendirilerek gereğinde iyileştirme yapılır.
4.1 Bildirim Süreci ve Hukuki Yardım
 Şiddete uğrayan/uğrama ihtimali olan çalışan veya diğer çalışanlar iç hattan 1111 nolu Beyaz Kod çağrı
telefonunu arayarak Beyaz kod uygulama ekibine çağrı yapılır.
 Güvenlik görevlisi görülebilir alanda ise sözlü olarak da Beyaz Kod Çağrısı yapılır.
 Beyaz Kod Müdahale Ekibi YÖN.FR.14 Beyaz Kod Bildirim Formunu şiddete uğrayan çalışan ile birlikte
doldurduktan sonra Kalite Yönetim Birimine ulaştırılır.
 Mesai saatlerinde Beyaz Kod çağrısı yapmış, yapmamış/yapamamış ancak sözlü veya fiziksel şiddete
uğrayan çalışanlar, olay sonrası düzenledikleri tutanağı, YÖN.FR.14 Beyaz Kod Bildirim Formunu ve
hukuksal yardım talep formunu doldurarak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine teslim elmelidir.
 Nöbetlerde Beyaz Kod çağrısı yapmış, yapmamış/yapamamış ancak sözlü veya fiziksel şiddete uğrayan
çalışanlar, olay sonrası düzenledikleri tutanağı, YÖN.FR.14 Beyaz Kod Bildirim Formunu ve hukuksal
yardım talep formunu doldurarak ilk mesai gününde Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine teslim
edilmelidir.
 Nöbetlerde meydana gelen şiddet olayları, nöbetçi acil hemşiresi tarafından 113 numaralı telefonla
Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirim yapılır.
 Şiddete uğrayan sağlık çalışanı "113" numaralı telefona doğrudan Bakanlık Beyaz Kod Birimine bildirim
yapabilir.
 Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine bildirimi yapılan şiddet olayları, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi
tarafından aynı gün, Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği, İdari Hizmetler Başkanlığı /
Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine, bakanlık "www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresine, 113 numaralı
1
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
BURSA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ
ORHANELİ İLÇE DEVLET HASTANESİ
Doküman Kodu
YÖN.PR.22





ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
Yayın Tarihi
21.01.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
0
Sayfa Sayısı
2/2
telefonla Bakanlık Beyaz Kod Birimine, Cumhuriyet Başsavcılığına bildirim yapılır. Aylık olarak ta Beyaz
Kod İl Koordinatörüne bildirim yapılır.
Mesai saatlerinde bildirim yapılan şiddet bildirimleri, Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi Sorumlusu
tarafından "www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresinde bulunan "Beyaz Kod Bildirim Formu" (FORM 1
)doldurulur.
Nöbette veya mesai saatlerinde şiddete uğrayan çalışan ise "www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresinde
bulunan "Beyaz Kod Bildirim Formu" (FORM 2’yi) doldurur.
Kamu görevlilerine karşı işlenen şiddet olaylarının takibi şikâyete bağlı olmadığından, ilgili personelin
şikâyetinin olup olmadığına bakılmaksızın yöneticiler olayı mutlaka adli mercilere intikal ettirir.
Bursa İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Hukuk birimi, işlenen suçtan mağdur olan bakanlık
personeline veya vefatı halinde kanuni mirasçılarına bir avukatın hukuki yardım talep etmeleri halinde
Bakanlık avukatlarınca ilgili personele 28/04/2012 tarihli ve 28277 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan
"Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hukuki yardım yapılır.
Gereğinde/talebinde şiddete uğrayan çalışana psikolojik destek sağlanır.
4.2 Hizmetten Çekilme Talebi
Sağlık çalışanları, sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler
hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunabilir.
 Hekimler hizmetten çekilme talebini, mesai saatlerinde başhekime/başhekim yardımcısına, nöbetlerde
ise başhekim yerine bakan nöbetçi uzman doktora, diğer çalışanlar ilgili bölüm sorumlularına
taleplerini sözlü ya da yazılı olarak bildirir. Yerine başka çalışan verilene kadar hastaya hizmet verilir.
 Bildirim üzerine yetkili yönetici, olayı derhal değerlendirerek hizmetten çekilme talebinin uygun olup
olmadığı hakkında gecikmeksizin karar verir.
 Yetkili yönetici, hizmetten çekilme talebini uygun bulduğu takdirde hastanın sağlık hizmeti almasına ve
tedavisinin devamına yönelik tedbirleri güvenlik tedbirleriyle birlikte alır. Bu kapsamda ilgili hastanın
sağlık hizmetini devam ettirecek yeni sağlık çalışanını belirler, kurum içerisinde bunun mümkün
olmaması halinde hastanın hizmet alabileceği başka bir sağlık kurumuna sevkini ve hizmet alımını
sağlar. Bu süreç sırasında hastanın tedavisinin aksatılmamasına itina edilir.
5.0 İLGİLİ DÖKÜMANLAR






"www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresindeki Beyaz Kod Bildirim Formu"(FORM 1 )
"www.beyazkod.saglik.gov.tr" adresindeki Beyaz Kod Bildirim Formu"(FORM 2 )
Hukuksal Yardım Talep Formu
Sağlık Bakanlığı Personeline Karşı İşlenen Suçlar Nedeniyle Yapılacak Hukuki Yardımın Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik
YÖN.TL.01 Beyaz Kod Uygulama Talimatı
YÖN.FR.14 Beyaz Kod Bildirim Formu
2
Download

çalışan hakları ve güvenliği birimi işleyiş prosedürü