TEMEL BİLİMLER/BASIC SCIENCES
53
Empathy Scores of “Ankara University School of
Medicine” Fifth Year Students in Two Different
Curricula; a Preliminary Report • Ankara Üniversitesi
75
Dokusunun Laktasyonel Dönemde MRG ile
Değerlendirilmesi
Tıp Fakültesinde Paralel Yürütülen Farklı Eğitim
Sistemleriyle Öğrenim Gören Dönem 5 Öğrencilerinin
“Empati” Beceri Düzeyleri; Ön Çalıșma Raporu
İpek Gönüllü, Fulya Dökmeci
Alper Dilli, İdil Güneș Tatar, Volkan Kızılgöz, Elif
Rayegan Koç, Baki Hekimoğlu
79
DAHİLİ BİLİMLER/MEDICAL SCIENCES
59
Gougerot And Carteaud: A Case Treated With
Azithromycin
Aslıhan Yonca Koçak, Bengü Nisa Akay, Aylin Okçu
Heper
Nuray Haliloğlu, Esra Özkavukcu, Ayșe Erden
CERRAHİ BİLİMLER/SURGICAL SCIENCES
Akut Miyeloid Lösemili Hastaların Pekiștirme
Tedavisinde Hematopoetik Büyüme Faktörü
Kullanımının Maliyet Etkinliği • Cost-Effectiveness Of
83
Using Haematopoetic Growth Factor In Consolidation
Therapy Of Patients With Acute Myeloid Leukemia
Conservative Treatment of Neonatal
Pneumomediastinum With Subcutaneous Emphysema
Due To Airway Injury • Havayolu Hasarına Bağlı Olușan
Pnömomediastinum ve Subkutan Amfizemli Bir
Yenidoğanda Konservatif Tedavi Yaklașımı
Dilek Kahvecioğlu, Serdar Alan, Gülnur Göllü, Ömer
Erdeve, Begüm Atasay, Murat Çakmak, Saadet Arsan
Dört Farklı Supraklaviküler Blok Tekniğinde Plexus
Brachialis Derinliği ile Demografik Veriler Arasındaki
İlișkinin Değerlendirilmesi • The Relation Between the
Demographic Data and Plexus Brachialis Depth in Four
Different Supraclavicular Block Techniques
Pınar Tarkun, Elif Birtaș Ateșoğlu, Abdullah
Hacıhanefioğlu, Özgür Mehtap, Emel Gönüllü
71
Gaugerot ve Carteaud'un Konflüan ve Retiküle
Papillomatozisi: Azitromisine Yanıt Veren Bir Olgu
Sunumu • Confluent And Reticulated Papillomatosis Of
Magnetic Resonans İmaging Of Intrapancreatic
Collaterals in Portal Vein Thrombosis With And Without
Cirrhosis • Sirozu Olan ve Olmayan Hastalarda Portal
Ven Trombozunda İntrapankreatik Kollaterallerin
Magnetic Resonans Görüntülemesi
65
MRI Appearance Of Ectopıc Axillary Breast Tissue
Durıng Lactational Period • Ektopik Aksiller Meme
Senem Tüfekçioğlu, Ayhan Cömert, Halil İbrahim Açar,
Bülent Șam, Alaittin Elhan
91
Arachnoid Cyst With Spontaneous Subdural
Hematoma and Intracystic Hemorrhage in a Child •
Çocukta Araknoid Kist Zemininde Gelișen Spontan
Subdural Hematom ve İntrakistik Hemoraji
Gökmen Kahiloğulları, Ümit Eroğlu, Melih Bozkurt,
Ağahan Ünlü
Download

Tıp Fakültesinde Paralel Yürütülen Farklı Eğitim Sistemleriyle