• Transabdominal
–
–
–
–
Acil Serviste Pelvik
Ultrasonografi
Dr. Erkan Göksu
Acil Tıp A.D.
Mesanenin dolu olması gerekir (Akustik pencere)
3-5 Mhz probe gerekli
Sagittal (çentik başa doğru)
Tranvers (çentik hastanın sağına)
• Transvajinal
–
–
–
–
Boş mesane
5-8 Mhz prob gerekli
Sagittal (çentik tavana doğru)
Koronal (çentik hastanın sağına)
Uterus
• Doğum yapmamış bayanlarda
– Uzunluk 8 cm
– Tranvers ve AP çap 3-5 cm
•
•
•
•
•
Doğum yapmışlarda 1-2 cm daha büyük
Orta derece ekojenite, kalın kas yapısı
Endometrium hiperekojen çizgi şeklinde
Erken siklus döneminde 2-8 mm
Geç siklus döneminde (sekretuar fazda)7-14
mm
• Hormon replasman tedavisi almayan
postmenapozal bayanlarda 9 mm’nin altında
Over
• Uterusun her iki yanında
• İnternal iliak arterlerin önünde
• Eksternal iliak damarların
anteromedialinde
• Boyutları 2-3 cm
• İçlerinde hipoekoik yapılar (mature olan
foliküller)
1
2
Normal erken gebelik
• İlk olarak gestasyonel kese görülür
– Uterin boşlukta ekzantrik hipoekoik yapı
– Decidua capsularis ve decidua vera gestasyonel
keseyi sarar
– İki ayrı hiperekoik yapı (Double decidual sac sign)
• Yolk sac
– Gestasyonel kese içerisinde hiperekoik halka
– Yolk sac’a bitişik embriyo (fetal kutup) görülür
– Erken gebelikte kalp atım sayısı 112-136/dakika
Gestasyonel Yaşın Hesaplanması
• Gebelik kesesi ölçümü (erken gebelik)
– Genetik ve beslenmeye ait faktörlerden
etkilenmez
• Fetus başı-makat mesafesi (erken gebelik)
• Biparietal çap (ilk trimesterdan sonra)
Ektopik Gebelik
• Gebelik materyalinin uterin kavite dışında
bir yere yerleşmesidir.
• İntrauterin gebelik görülemezse hem TA
hem de TVUSG yapılmalıdır.
3
Ektopik Gebelik
• TAUSG ile 6. haftadan sonra gestasyonel
kese görülür
Ektopik Gebelik
• Psödo-gebelik kesesi
– Ektopik gebelikte %10-20
– Trofoblastik hormonlar ve intrauterin kanama
nedeniyle
– Yüksek yerleşimli ektopik gebelik
– Morrison ve Douglas’ta serbest sıvı varlığı
• TVUSG 5. haftada gösterir
• TAUSG’ye göre sensitif ve spesifik
– Tubal halka
– Adneksial kitle
– Az miktarda pelvik sıvı
• Gebelik kesesinde mutlaka desidual
reaksiyon ve çift halka görülmelidir.
• Pelvik sıvı EG’de 2/3
• Heterotopik Gebelik
– Fertilite destek ilaçları
Spontan Abortus
•
•
•
•
Düşük Tehdidi
• Büyük gestasyonel kesede yolk sac yada embriyonun
görülememesi
• TVUS’de MSD 10 mm’den büyük, yolk sac yok
• TAUS’de MSD 20 mm’den büyük, yolk sac yok
• TVUS’de MSD 16 mm’den büyük, embriyo yok
• TAUS’de MSD 25 mm’den büyük, embriyo yok
• Distorsiyone gestasyonel kese
• Uterusun alt kısmına lokalize gestasyonel kese
• Düzensiz, ince veya zayıf ekojen koroidodesidual
reaksiyon
• Kalp hızı 90 atım/dk altında ise
• Amniyon sıvısı azalmışsa
Sıklıkla ilk trimester
Fetal kardiyak aktiviteden sonra nadir
USG’de boş uterus
Postpartum endometrial kalınlık 10
mm’den fazla ile konsepsiyon materyali
kalmıştır.
mesane
vajina
rektum
uterus
4
Sol over
uterus
mesane
Sağ over
Sol over
5
Download

Acil Serviste Pelvik Ultrasonografi Uterus Over