(PUBLIC RELATİONS ÖRNEK SORULAR)
HALKLA İLİŞKİLER SINAV SORULARI
Numaranız
:
Adınız ve Soyadınız:
N.Ö. ( )
İ.Ö. ( )
3-Kuruluş tarafından beklenmeyen zamanda meydana gelen, kuruluşun itibarını sarsan ve sorunun çözümlenmesi için
sürenin çok sınırlı olmasına ne ad verilir?
a-5N 1K
b-Kimlik bunalımı
c-Kriz d-İtibar
e-Duyuru
4-Çekoslavakya ve Polonya’daki av alanlarının belirlenmesine kamu yöneticileriyle avcıların birlikte karar vermesi, ne
tür bir tanıma yöntemidir?
a-Danışma
b-Katılma
c-Ortak Karar d-işbirliği
e-Bütünleşme
5-Ülkemizde lobicilikler ilgili kanun kaç yılında çıkarılmıştır?
a-2001
b-2002
c-2003
d-2004
e-Böyle bir kanun yoktur.
6) Asağıdakilerden Hangisi Basınla İlgili Halkla İliskiler Faaliyetlerinden Biri Değildir?
A) Basın Bildirisi B) Basın Bülteni C) Basın Merkezi D) Basın Toplantısı
7) Hazırlanan programlar ışığında plan ve projelerin gerçekleştirilmesi için kaynak kullanımına imkan sağlayan
araçtır.
Yukarıdaki tanım aşağıdaki terimlerden hangisinin açıklamasıdır?
A)Bütçe B)Mesaj C)Hedef D)Proje
8) Aşağıdakilerden Hangisi Halka İlişkiler Faaliyetlerinde Olmaması Gerekenlerden Biridir?
A) Halkla İlişkiler Bilimsel, Planlı Ve Sürekli Olmalıdır
B)Halkla İlişkilerde Tutarsız Davranılabilir Ve Eleştirilere Kapalı Olunabilir
C) Halkla İlişkiler Siyasi Erklerle İşbirliği Yapmalıdır
D) Halkla İlişkiler şirket Çalışanlarının Motivasyonunu Ve Huzurunu Sağlamalıdır
9- Kisilerin Veya Örgütlerin Siyasal Karar Alma Süreçlerini Etkilemek Amacıyla Yürüttükleri Çalısmalar
Asağıdakilerden Hangisidir?
A) Propaganda B) Kurumsal Reklâmcılık C) Lobicilik D) Pazarlama Ve Halkla İlişkiler E) Hiçbiri
10-Aşağıdakilerden hangisi yönetim halk ilişkilerinde zorlukları aşmada kullanılan yöntemlerden biri değildir?
a-Yönlendirme b-Formalite karmaşasını aşma c-Dil sorununu çözme
d-Yönetsel içreklik (içe dönüklük)
e-İşbirliği ve bütünleşme
11-Herhangi bir soru yöneltme söz konusu olmadan insanları, nesneleri ve olayları sistematik bir şekilde gözleyerek
teşhis ve not etme sürecine ne ad verilir?
a.Derinlemesine görüşmeler b.Vaka çalışmaları c.Odak grupların belirlenmesi d.Anket e.Gözlem
12.Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin uygulama alanlarından biri değildir?
a.Aile ilişkileri b.Kamu yararına faaliyetler c.Danışmanlık d.Anket hazırlama e.Medya ilişkileri
13-Aşağıdakilerden hangisi okuryazarlığın olmadığı toplumlarda halkla ilişkinin etkili şekillerinde biri değildir?
a.Yüzyüze ilişkiler
b.Söylev c.Bülten
d.Konferans e.Hitabet
14- Aşağıdakilerden hangisi halkın yönetime tepkilerinden biri değildir?
a-Aracı kullanma
b- Rüşvet c-İş takibi d-İnternetten yararlanma
e-Geri bildirim
15-Reklam ve halkla ilişkiler arasındaki farklılıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a-Halkla ilişkilerde her zaman ücret ödenmediği için kullanılma garantisi olmadığından düzenli sonuç sağlanamaz.
b-Halkla ilişkilerin fonksiyonu, kamuoyunda kuruluş hakkında olumlu imaj yaratmaktır.
c-Halkla ilişkilerde sadece kitle iletişim araçları kullanılır.
d-Reklam ücret ödendiği için kullanılması garantili ve düzenlidir. e-Reklam reklam verenin kontrolü altındadır.
16-Aşağıdakilerden hangisi yönetimin belleğini genişleten tanıma yöntemlerinden biri değildir?
a-İşbirliği
b-Danışma
c-Kamusal Anketler
d-Basını izleme e-Yönetici ile halkın yüz yüze görüşmesi
17-Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerin gelişimini sağlayan olaylardan biri değildir?
a-Kamuoyunun gücünün azalması
b-internetin gelişimi c-İletişimde yaşanan gelişmeler
d-Toplumsal örgütlerin artması e-Büyük şirketlerin gelişimi
18-Aşağıdakilerden hangisi halkla ilişkilerde kurumsal kimlik – logo, slogan, kurum rengi vb- anlamlardan kullanılan
halkla ilişkiler deyimidir?
a-Publications b- Event
c-News
d- Community invalvements activities e- Identity media
19-Aşağıdakilerden hangisi pazarlama amaçlı hakla ilişkilerden araçlarından değildir?
a-Medya reklamlarından önce pazarda heyecan yaratmak
b-Marka- müşteri bağlantısı geliştirmek
c-Az reklam olduğunda veya hiç olmadığında ürünü göstermek
d- marketing public relations – mpr
e- ürünleri risklere karşı korumak
20- Aşağıdakilerden hangisi, sponsorluk ile reklam arasındaki benzerliklerden biri değildir?
a. Her ikisi de mesaj iletir b. Her ikisi de dikkat artırır c. Her ikisi de marka imajını yansıtır
d. Her ikisi de aynı iletişim araçlarını kullanır e. Her ikisi de ürün ve hizmetleri hedef pazarlara aktarır
Download

publıc relations örnek sorular