T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
911.MKH.PGT/F04
01.06.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
1/4
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Açıklama
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni
Kamil AKYAR
Şube Müdürü
Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Birim :
Doküman No
Yürürlük Tarihi
911.MKH.PGT/F04
01.06.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
2/4
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama
Görev Adı :
Amiri :
Muhasebe Birim Görevlisi(MBG1)
Muhasebe Yetkilisi, Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı
Sorumluluk
Alanı :
Muhasebe, Kesin Hesap ve Raporlama birimi iş süreçleri
Görev Devri :
MBG1 elemanı herhangi bir nedenle görevinde olmadığı durumlarda görevleri
MBG2 ve MBG3 elemanları tarafından onlarında bulunmaması halinde Muhasebe
Yetkilisince görevlendirilecek personel tarafından yerine getirilecektir.
 MBG2 numaralı muhasebe birim elemanına devredilen görevler:
 1 , 2 , 3 , 4 , 9 , 13 , 14 , 15
 MBG3 numaralı muhasebe birim elemanına devredilen görevler:
 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 , 10 , 11 , 12 , 14 , 15
Görev Amacı :
Sorumluluk alanına giren iş ve işlemleri etkin ve verimli bir şekilde yapmak
suretiyle hizmet kalitesini yükselterek birim başarısına katkıda bulunmaktır.
Temel İş ve
Sorumluluklar:
1. Üniversite bütçesinden yapılacak ödemelerin muhasebeleştirilmesi işlemini
yapmak.
2. Bütçe dışı proje ödemelerinin (BAP, TÜBİTAK, BAKA, TAGEM vb.) SAY2000i
programı ile muhasebeleştirilmesi işlemini yapmak.
3. Ay sonu muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
4. Yıl sonu muhasebeleştirme işlemlerini yapmak.
5. Damga vergisi beyannamesi tahakkuku ve ödemesini yapmak
6. Katma Değer Vergisi 1 beyannamesi tahakkuku ve ödemesini yapmak
7. Katma Değer Vergisi 9015 beyannamesi tahakkuku ve ödemesini yapmak
8. Muhtasar beyanname tahakkuku ve ödemesini yapmak
9. Hak ediş icra / temlikname yazışma işlemlerini yapmak
10. Hak ediş icra / temlikname kesinti ve ödeme işlemlerini yapmak
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni
Kamil AKYAR
Şube Müdürü
Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
911.MKH.PGT/F04
01.06.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
3/4
11. Avukatlık vekâlet ücretinin tahsilatını yapmak
12. Kira(Kantin, çay ocağı, kırtasiye, tarla, salon, stant kiraları ve afiş asma bedelleri)
gelirlerinin takibi ve tahsilini yapmak
13. Verilen avans ve kredilerin sürelerinin takibini yapmak.
14. Ödeme belgesinde kesilen prim borcunun Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmesi
işlemini yapmak
15. Ödeme belgesinde kesilen vergi borcunun vergi dairesine ödenmesi işlemini
yapmak.
16. Daire başkanı ve muhasebe birim sorumlusu tarafından verilecek diğer işleri
yapmak.
Yetkileri :
Bilgi :
1. SAY200i Web tabanlı muhasebe kayıt sistemi programını 500 yetki seviyesinde
kullanmak.
2. KBS programını kullanmak.
3. EBYS programını kullanmak.
4. E-Bütçe programını kullanmak.
5. EBYS programını kullanmak.
1. Gerekli mevzuatlara hakim olmak
 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 124 sayılı Yüksek Öğewtim Üst Kuruluşları ile Yüksek Öğretim Kurumlarının
İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Hararname ve bağlı düzenlemer
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 2914 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 5510 sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 3843 sayılı Yükseköğretim Kurumlarında İkili Öğretim Yapılması Hakkındaki
Kanun ve İkincil Mevzuatı
 488 sayılı Damga vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 6085 sayılı Sayıştay Kanunu ve İkincil Mevzuatı
 2489 sayılı Kefalet Kanunu ve ve İkincil Mevzuatı
 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ve İkincil
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni
Kamil AKYAR
Şube Müdürü
Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
T.C.
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
PERSONEL GÖREV TANIMI
Doküman No
Yürürlük Tarihi
911.MKH.PGT/F04
01.06.2014
Revizyon Tarihi
Revizyon No
Sayfa No
4/4
Kanunları
 Bütçe kanunu ve buna bağlı düzenlemeler
 Merkezi yönetim muhasebe yönetmeliği ve buna bağlı düzenlemeler
 Tahsilat iç genelgesi
Beceri ve
Yetenekler :











Analitik düşünebilme ve analiz yapabilme
Hoşgörülü ve sabırlı olma
Empati kurabilme
İleri düzey iletişim becerisi
Güçlü hafıza
Sorun çözebilme
Ekip çalışmasına uyumlu ve katılımcı
İleri düzey bilgisayar ve internet kullanımı
Değişim ve gelişime açık olma
Sonuç odaklı olma
Kurumsal ve etik prensiplere bağlılık
Bu dokumanda açıklanan görev tanımımı okudum. Görevimi burada belirtilen kapsamda
yerine getirmeyi kabul ediyorum.
Adı-Soyadı
Asil
Ruhşen ŞAHİN
Bilgisayar İşletmeni
Vekil MBG2
Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni
Vekil MBG3
Mehmet GÖKÇİMEN
Bilgisayar İşletmeni
Tarih
İmza
Hazırlayan
Kontrol Eden
Onaylayan
Mehmet TEPELİ
Bilgisayar İşletmeni
Kamil AKYAR
Şube Müdürü
Hüseyin YAVUZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı
Download

Muhasebe Birimi Görevlisi1(MBG1) - Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi