AN CILA
R
RNEĞİ
K
TÜR İ YE
RM
DE
O
1924
TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ
THE FORESTERS ASSOCIATION OF TURKEY
KAMUOYUNA
Türkiye Ormancılar Derneği,1924 yılında kurulmuş ülkemizin en eski ve en köklü
mesleki ve demokratik kitle örgütlerinden birisidir. Ormancılık sorunlarının ülke
sorunlarından bağımsız olmadığının bilincinde, iktidarların ormancılık konuları ile ilgili
yaptıkları olumsuz yasal düzenlemelere karşı mücadele etmeyi ve bunları kamuoyuna
aktararak ormanların korunması ve yasal yollarla daraltılmaması hususunda duyarlılık
yaratmayı ve ormanların korunmasını asli görevi olarak kabul etmektedir.
Ülkemizde son zamanda yaşanan rüşvet ve yolsuzluk olayları ile birlikte bunlara
bağlı olarak devam eden hukuksuz ve yasadışı uygulamalar, ülke gündeminde yoğun bir
şekilde yer almaktadır. Bugün demokratik kitle örgütleri ve sendikalar susturulmaya,
her türlü demokratik mücadele şiddetle engellenmeye çalışılmaktadır.
Diğer taraftan; Kısa bir süre önce Uluslararası Para Fonu IMF, ülkemizin dışarıdan
taze ve sıcak para bulamaması durumunda ekonomideki bu gidişi sürdüremeyeceğini
söylemiştir. Ülkeyi yönetenler sürekli daha fazla borçlanarak ekonominin düzgün olduğu
algısı yaratmak istemektedirler. Öte yandan, dünyadaki ekonomik krizin sürekli
derinleşmesi sıcak para bulmayı da güçleştirmektedir. Ekonominin üretim ve yatırıma
dayanarak geliştirilmesi de bugünkü ekonomik modelle söz konusu olmadığından,
ekonominin ihtiyacı olan sıcak paranın ancak doğal kaynakların satışı ile sağlanmaya
çalışıldığı görülmektedir.
Bu düşünce ve uygulamanın gereği olarak AKP iktidarı son 10 yılda Orman
Kanununda 9 kez değişiklik yaparak ormanlarımızın yok olmasına neden olacak yasal
düzenlemeler yapmış ve en son 18 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan,
Orman Kanununun 16, 17 ve 18. Maddeleri gereğince verilecek izinlerle ilgili Uygulama
Yönetmeliklerinde değişiklikler yapmak suretiyle orman alanlarının kuralsız bir şekilde
izne konu edilmesinin yolu açılarak,ormanların yok olma süreci hızlanacaktır.
Yapılan bu Yönetmelik değişiklikleri ile orman alanlarında verilen ulaşım,
savunma, güvenlik, enerji, haberleşme, su, petrol, doğalgaz boru, katı atık bertaraf
ve düzenli depolama, baraj, gölet, mezarlık, sağlık, eğitim ve spor tesisleri gibi
izinlere, dini eğitim tesisi yapılması da dâhil edilerek, bir taraftan ormanlarda kaçak olarak
yapılan bu tip tesisler Yasal hale getirilmeye, diğer taraftan da; idarenin kime isterse dini
eğitim tesisi adı altında ormanlardan izin verilmesinin önü açılmıştır. 17/3 ve 18. Madde
Uygulama Yönetmeliğinin 4. Maddesinde,karayollarındaki hizmet tesisleri ile bakım
işletme tesislerine, karayolu sınır çizgisi içinde kalmak kaydıyla izin verilir hükmü
getirilerek İstanbul Boğazında yapılacak 3. Köprü üzerindeki ormanlık sahalarda 5
yıldızlı otel yapılmasına olanak tanınmıştır. Ayrıca üniversitelere verilen izin
alanlarında yurt binası yapılması da sağlanmıştır.
Yine bu Yönetmelik değişikliği ile kamu özel işbirliği ve yap işlet devret modeli adı
altında sağlık ve eğitim tesisleri olarak kamu kurumlarına verilen izinlerin şahıslara
devrine ve üst hakkı verilmesine izin verilmektedir. Tapudan sonra en güçlü mülkiyet
belgesi durumunda olan üst hakkının verilmesinin, bir nevi mülkiyet hakkının devri olduğu
ADRES: Tuna Caddesi No: 5/8 Kat: 4 Yenişehir/ANKARA
Ziraat Bankası Yenişehir Şb. – Hesap No: 39775139-5002
Posta Çeki: 279 358
Telefon-Faks: 0312 433 84 13
E-mail: [email protected]
AN CILA
R
RNEĞİ
K
TÜR İ YE
RM
DE
O
1924
TÜRKİYE ORMANCILAR
DERNEĞİ
THE FORESTERS’ ASSOCIATION OF TURKEY
ortadadır ve bu durumun ormanların özelleştirilmesine yönelik bir düzenleme olduğu da
açıktır.
Orman Kanununun 16, 17 ve 18. Maddeleri gereğince verilecek izinlerle ilgili
Uygulama Yönetmeliklerinde yapılan bu değişikliklerin tümünün ormanın aleyhine ve yok
olmasına yönelik olduğu görülmektedir. Tüm bu düzenlemelerin orman ekosistemini
bozacağı, orman bütünlüğünü ortadan kaldıracağı ve ormanların azalması ile birlikte ciddi
çevre sorunlarına neden olacağı ortadadır. Yapılan bu düzenlemelerle rant
ekonomisine ve ormanların özelleştirilmesine adım adım izin verilmektedir.
Öte yandan; yapılan bu düzenlemeler Anayasanın 169. Maddesine de aykırıdır.
Anayasanın 169. Maddesi, Devlet ormanlarının korunması ve sahalarının
genişletilmesi görevini Devlete vermiştir. Anayasada; Devlet ormanlarının
mülkiyetinin devrolunamayacağı, Devlet ormanlarının Devletçe yönetilip işletileceği
ve ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği çok net bir
şekilde ifade edilmektedir. Anayasanın bu açık hükmüne rağmen her alanda verilen
ve verilecek olan izinlerle orman alanlarının daraltılacağı açıktır.
Yönetmeliklerde, izin sahalarının kontrolünün serbest yeminli ormancılık bürolarına
yaptırılabilmesine imkan tanıyan düzenleme mevcuttur. Bu durum Devletin Anayasa ile
kendisine verilen yönetme, işletme ve gerekli tedbirleri alma yetkilerini devretmesi
demektir ki, bu da Anayasa’ya açıkça aykırılık oluşturmaktadır.
Nitekim 2002 yılında Anayasa Mahkemesi; ormanları kamu yararı adı altında yasal
yolla daraltan ve tahribine neden olan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 3373 sayılı
Kanunla değişik 17’inci maddesi 3 üncü fıkrası olan;“Turizm alan ve merkezleri dışında
kalan devlet ormanlarında kamu yararına olan her türlü bina ve tesisler için gerçek ve
tüzelkişilere, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca bedeli karşılığı izin verilebilir. Turizm
amaçlı tesisler için hak sahipleri adına tapuda irtifak hakkı tesis edilir. İzin ve irtifak
hakları amaç dışı kullanılamaz” şeklindeki düzenlemeyi Anayasanın 7 inci ve 169 uncu
maddelerine aykırı olduğu için, 17/12/2002 tarih ve E:2000/75 ve K:2002/200 sayılı kararı
ile iptal etmiştir.
Anayasa ile güvence altına alınan ormanların, düzenlenen bu yönetmeliklerle
zarar göreceği ve yok olma sürecinin hızlanacağı açıkça görülmektedir. Türkiye
Ormancılar Derneği olarak, yapılan yönetmelik değişikliğindeki bu olumsuzlukları topluma
anlatmayı ormanları koruma anlayışımızdan dolayı en temel görevimiz olarak kabul
ediyoruz. Bu nedenle 6831 sayılı yasanın 16. Mad., 17. Mad. ve 18. Mad. ile ilgili
olarak yapılan yönetmelik değişiklikleri için yasal yollara başvuracağımızı,
mesleğimize ilişkin sorunlarımızı toplumu yanımıza alarak çözmek konusunda kararlı
olduğumuzu, bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. 12.05.2014
Türkiye Ormancılar Derneği
Yönetim Kurulu Adına
Genel Başkan
Fevzi KALELİ
ADRES: Tuna Caddesi No:5/8 Kat: 4 Kızılay/ANKARA
ZİRAAT Bankası Yenişehir Şb. – Hesap No: 5002
IBAN NO: TR250001000471397751395002
Posta Çeki: 279 358
Telefon-Faks: 0312 433 84 13
E-mail: [email protected]
Download

6831 Sayılı Yasanın 16. Mad., 17. Mad. ve 18. Mad. ile ilgili olarak