ÜMĠT TANER ATALAN
Atatürk'ün izindeyiz(Çok
devamsızlık)
HURĠYE KOCAMAN
Hatay anavatana katılıyor(Çok
devamsızlık)
SELENAY YAZIR
Atatürkçülükte Milli güç
unsurlarının önemi
METĠN OKTAR
Cumhuriyetin kazandırdıkları
ALPER YAZAR
Türk olmanın gururu
Atatürk'ün ölümü üzerine yayımlanan
yazılı ve görsel kanırlardan hareketle
onun kiĢilik özellikleri ile fikir ve
görüĢlerinin evrensel değerine iliĢkin
çıkarımlarda bulunur.Mayıs1. hafta
Atatürk'ün Hatay'ı ülkemize katmak
konusunda yaptıklarını ve bu uğurda
gösterdiği özveriyi fark eder.Mayıs1.
Hafta
Milli güç unsurlarının Atatürk'ün
yönetim anlayıĢındaki yerini ve
önemini kavrar.Şubat4. hafta
Cumhuriyetçilik ilkesinin önemini ve
cumhuriyet yönetiminin türk
toplumuna sağladığı faydaları
kanıtlara dayalı olarak açıklar.Mart1.
hafta
Atatürk2ün milliyetçilik ilkesinden
yola çıkarak milli birlik ve beraberliğin
önemine inanır.Atatürk'ün'' TC yi
kuran Türkiye halkına Türk Milleti
denir'' özdeyiĢinden hareketle ''Ne
mutlu Türküm diyene ifadesinin
anlam ve önemini
kavrar.Mart2.hafta
Halkçılık
Milli egemenlik
eĢitlik,adalet,demokratik hak
kavramlarını Atatürkçü DüĢünce
sistemindeki halkçılık ilkesi ile
iliĢkilendirir.Mart3. hafta
Neden Devletçilik
Devletçilik ilkesinin devlete siyasi
,sosyal kültürel alanda yüklediği
görevleri açıklar.Ulusal ve uluslar
arası faktörlerin devletçilik ilkesinin
benimsenmesindeki etkisini
değerlendirir.Mart4.
Laiklik
ilkesinin devlethafta
yönetimi
RABĠA AKKAYA
Laiklik
,hukuk ve eğitim sistemi ile sosyal
alanda meydana getrdiği
değiĢimlerden yola çıkarak bu ilkenin
temel esaslarını fark eder.Nisan 1.
hafta
HABĠBE GÜRBÜZ
ÇağdaĢlaĢmanın temeli
inkılapçılık
Ġnkılapçılık ilkesini türk milli kültür
değerlerini geliĢtirerek
çağdaĢlaĢmasının bir aracı olarak
kavrar.Nisan 1. hafta
SELÇUK AKKAYA
Atatürk ilkelerinin modernTtürkiye'nin
Modern Türkiye'nin kuruluĢu ve kuruluĢu ve geliĢmesindeki yerine ve
Atatürk ilkeleri
önemine inanır.Nisan 2. hafta
YUSUF ÖZDEMĠR
Atatürk ilke ve inkılaplarını
oluĢturan esaslar
ÖMER METE
En değerli eser
MUZAFFER KÜRBÜZ
Atatürk ve ezilen milletler
ALEYNA KELEġ
Cumhuriyet gençliğe emanet
Atatürk ilkelerinin amaçları ve
özellikleri hakkında çıkarımlarda
bulunur.Nisan 3. hafta
Türk milli mücadelesinin ve
Atatürkçülüğün ,bağımsızlık savaĢı
veren mazlum milletlere örnek
olduğunu fark eder.Nisan 3. hafta
Atatürk ilke ve inkılaplarına sahip
çıkma ve devamlılığını sağlama
konusunda kiĢisel sorumluluk
alır.Nisan 4. hafta
SAMET DOĞAN
TC'nin dıĢ politikası
Lozan barıĢ anlaĢmasının Türk dıĢ
politikasının geliĢimine yaptığı etkileri
değerlendirir.Nisan5. hafta
ÇAĞRI ÖZDÜZENCĠLER
Yabancı okullar sorunu
çözülüyor,Musul sorunu ve
sonucu
Atatürk dönemi Türk dıĢ politikasının
temel ilkelerini ve amaçlarını analiz
ederek Türk dıĢ politikası hakkında
çıkarımlarda bulunur.Mayıs1. hafta
SEDAT AYHAN
Yunanistan ile nüfus değiĢimi
,boğazlara egemen oluyoruz
Atatürk dönemi Türk dıĢ politikasının
temel ilkelerini ve amaçlarını analiz
ederek Türk dıĢ politikası hakkında
çıkarımlarda bulunur.Mayıs1. hafta
EMRE OKTAR
ġEVAL SATILMIġ
Atatürkçü düĢünce sistemineden yola
çıkarak Atatürk ilke ve inkılaplarını
oluĢturan temel esasları
belirler.Nisan 3. hafta
G
2
1
1
1
2
2
9
G
G
G
G
G
G
NOT KARŞILIĞI
TOPLAM
Atatürkçülüğümn amaç ve niteliklerini
kavrar.Şubat4. hafta
ZAMAN
ÇağdaĢ Türkiye'ye Doğru
DÜZEN
DĠLARA OKTAR
KAYNAKLAR
TUĞBA EVGÖTÜREN
Atatürk dönemi Türk dıĢ politikasının
Türkiye Millletler Cemiyetine
temel ilkelerini ve amaçlarını analiz
katılıyor,Balkan antantı,sadabat ederek Türk dıĢ politikası hakkında
paktı (Çok devamsızlık)
çıkarımlarda bulunur.Mayıs1. hafta
MATERYAL
KAZANIM
ÖZGÜNLÜK VE
YARATICILIK
KONU
İÇERİK
ADI SOYADI
Download

ADI SOYADI KONU KAZANIM İÇER İK ÖZ G ÜN LÜK VE Y A R A T