ULUSLARARASI KONFERANS
.
.
.
DENIZ TICARE TI VE YABANCI YATIRIM
.
HUKUKUNDA ULUSLARARASI TAHKIM
Hukuk FakUltem izin duzenledigi konferans1m1za kat1hm1nizdan onur duyariz.
Prof. Dr. Sukran Sipka
Hukuk Fakultesi Dekani
---
Tarih
: 15 M�s 2014 - Pe�mbe
Saat
Yer
: istanbul Kemerburgaz Oniversitesi Konferans Salonu I Mahmutbey Yerl�
ileti�im
:
: 14.00 - 17.00
0212 604 01 37-38
Dahili
n.n--�
ii ••
._..
iSTANBUL
••
1934 / [email protected]
KEMERBURGAZ
ONiVERSiTESi
1STANBUL KEMERBURGAZ 0N1VERS1TES1
GLOBAL· MODERN
14.00
·
REALIST · DINAMIK
15.30 - 15.45
A\:ILIS KONUSMASI
KAHVE ARASI
Prof. Dr. $Ukran $1PKA
(istanbul Kemerburgaz Oniversitesi Hukuk FakUltesi Dekan1)
15.45 - 17.00
Ender KESKiN
II. OTURUM
(Transal Denizcilik A.$. Genel M UdUrU )
Moderator: Prof. Dr. Vehbi S. ATAERGiN
(LMAA & CIArb Arbitrator)
14.15 - 15.30
I. OTURUM
Konu�mac1lar:
Moderator: Prof. Dr. Sezer ILGIN
Do�. Dr. Andrea LISTA
(istanbul Teknik Oniversitesi Denizcilik FakUltesi)
(Southampton Oniversitesi Hukuk FakUltesi)
"Arbitration Clauses and Ship Arrests"
Konu�mac1lar:
(Tahkim Anla�malar1 ve Gemilerin lhtiyati Haczi)
Prof. Dr. Vehbi S. ATAERGiN
(LMAA & CIArb Arbitrator)
Do�. Dr. David COLLINS
"Some Issues on Application of English Arbitration"
(ingiltere'de Tahkim Uygulamasma lli�kin Baz1 Hususlar)
(London City Oniversitesi Hukuk FakUltesi)
"Dispute Settlement in International Investment Law"
(Uluslararas1 Yat1rim Hukukunda Uyu�mazhk <;ozUmU)
Prof. Dr. Didem ALGANTURK LIGHT
(istanbul Ticaret Oniversitesi Hukuk FakUltesi)
"Yeni TTK'da <;arter Sozle�meleri ve Tahkim Klozlari"
(Charter Parties under the New Commercial Code and
17.00 - 18.00
Arbitration )
RESEPSiYON (TRANSAL DENiZCiLiKA.S.)
•
Simultane <;:eviri: Sunumlann ingilizce-Turk�e simUltane �evirisi yap1lacakt1r.
•
Kattl1m ucretsiz ve herkese a�1kt1r.
•
Servis: Mecidiyekoy
(13.00)
ve incirli/Omur durag1ndan
(13.30)
ucretsiz servis saglanacakt1r.
Servis kullanmak isteyen kat1hmc1lann [email protected] adresine bilgi venmeleri rica olunur.
Organizasyon Sorumlusu: Yrd. Do�. Dr. Serhat ESKiYOROK
[email protected]
Download

denız tıcaretı ve yabancı yatırım hukukunda uluslararası tahkım