PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞÜ ÜCRET TARİFESİ
İŞLEM
BİRİM
2014 YILI TL
1-Ruhsata esas yapı yeri uygulama krokisi
(İmar Hattı ve Kitle Aplikasyonu)
a)
1
katlı imarlı yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x
b)
2-3 katlı imarlı yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x
c)
4-5 katlı imarlı yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x
d)
6
katlı imarlı yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x
e) 7-8 katlı imarlı yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x
f)
Parselin yüzölçümü (m2)
x
TAKS-KAKS imarlı olan yerlerde
Parselin yüzölçümü (m2)
x KAKS
2- İlk Parselasyon harcı (Yapı yeri uygulama krokisi onayı ile birlikte
Beher (m2) için
8
kattan fazla imarlı yerlerde
alınacaktır.)
0,26
0,35
0,49
0,67
0,83
1,01
0,61
Ticaret / Konut
0,12
0,09
3-Kot
a) Ruhsata esas kot krokisi
Bir parseldeki her bir kitle için
b) Yapı yüksekliğinin belirlenmesi
Bir yapı için
c) Yol profili kontrolü ve Onayı
(1 metre için)
d) Yol silüeti kontrolü ve Onayı
Sokak cephesini oluşturan 5 yapıdan fazla
her yapı için ayrıca 10TL ek ücret alınır.
61,00
61,00
0,61
90,00
4-Ruhsat sonrası onaylar
a) Aplikasyon ve temel onayı
Konut Bölgesinde
Ticaret Bölgesinde
Toplam İnşaat alanı 0,00m2 ve 499,99m2 arası
Yapının Taban Alanı x 0,20 x 2
Toplam İnşaat alanı 500,00m2 ve fazlası
Yapının Taban Alanı x 0,40 x 2
Toplam İnşaat alanı 0,00m2 ve 499,99m2 arası
Yapının Taban Alanı x 0,25 x 2
Toplam İnşaat alanı 500,00m2 ve fazlası
Yapının Taban Alanı x 0,50 x 2
b) Subasman onayı
Toplam İnşaat alanı 0,00m2 ve 499,99m2 arası
Yapının Taban Alanı x 0,20
Toplam İnşaat alanı 500,00m2 ve fazlası
Yapının Taban Alanı x 0,40
Toplam İnşaat alanı 0,00m2 ve 499,99m2 arası
Yapının Taban Alanı x 0,25
Toplam İnşaat alanı 500,00m2 ve fazlası
Yapının Taban Alanı x 0,50
Konut Bölgesinde
Ticaret Bölgesinde
5-Numarataj
a) Numarataj belgesi ve krokisi verilmesi (1' er adet)
48,00
b) Numarataj krokisi bir bölümden sonrası için
(Bölüm başına)
16,00
c) Hatalı bağımsız bölüm düzeltmesi
Bir bina için
70,00
6-Özel İstemler
a) Parsel içindeki ağaçların ölçülmesi
5 ağaçtan fazla her ağaç için 10,00TL ek
ücret alınır.
b) Yol genişliği belirlenmesi
Bir parsel için
c) Onaylı imar paftası veya Halihazır paftası üzerine parsel işlenmesi
Bir parsel için
d) Yerinde tespit yapılması
Bir parsel için
100,00
50,00
50,00
70,00
e) Düzenleme sahası seçilmesi ,düzenleme sahasında değişiklik istenmesi
120,00
f)Vaziyet planındaki ölçülerine göre kat mülkiyeti ve kat irtifakına esas
bağımsız bölüm kontrolü ve onayı
Yüksekliği 5 kattan fazla yapılarda her fazla
kat için ayrıca 15TL ek ücret alınır
120,00
7-Değişiklik İşlemleri
a) İfraz ve tevhid harcı
Ticaret / Konut
Beher (m2) için
b) İmar planı olmayan yerlerde İfraz ve tevhid harcı
0,12
0,09
0,00
0,08
8- Onaylı Suret Verilmesi
Her sayfa başına (A4)
Bir sayfa için
Harita ve plan
Beher (m2) için
Sayısal halihazır haritaların manyetik ortamda
Bir pafta için
0,75
8,00
90,00
(disket,CD) verilmesi
NOT :
a) Resmi kurumlarca yapılan ve planda Eğitim Tesisi,Sağlık Tesisi,Dini Tesis , Karakol (v.b.) olarak ayrılmış olan yerler ile ilgili yukarıda belirtilen
hizmetler karşılığında ücret alınmayacaktır.
b) Zorunlu tevhitten (imar plan notlarında belirtilen) ücret alınmayacaktır.
Download

plan ve proje müdürlüğü ücret tarifesi işlem birim 2014 yılı tl