PLAN BÜTÇE KOMİSYON RAPORU
Özü: Çatalca Belediyesi 2015 Yılı ve İzleyen 2 yıla ait bütçesi hk.
Komisyon İncelemesi: 2015 Yılı Bütçesi 01/10/2014 tarihli Belediye Meclisimizden
incelenmek üzere Komisyonumuza gönderilmiştir. Komisyonumuzca yapılan incelemede Bütçenin
hazırlık süreci ve ekindeki cetvellerin 5393 Sayılı Belediye Kanununun ilgili maddeleri ile Mahalli
İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 24. maddesine uygun olduğu görülmüştür.
2015 yılı ve izleyen 2 yıla ait Bütçe tahminlerinin değerlendirilmesinde aşağıdaki hususlar
tespit edilmiştir.
( A ) Gider Bütçesi 2015 Yılı;
01- Personel Giderleri
02- Sos. Güv. Kur. Dev. Prim.Gid.
03- Mal ve Hiz. Alım Gid.
04- Faiz Giderleri
05- Cari Transferler
06- Sermaye Giderleri
07- Sermaye Trasferleri
09- Yedek Ödenekler
7.144.580,00
1.261.541,00
21.906.229,00
200.000,00
1.228.650,00
3.209.000,00
50.000,00
3.500.000,00
Toplam: 38.500.000,00
( B ) Gelir Bütçesi 2015 Yılı;
01- Vergi Gelirleri
03- Teşebbüs ve Mülk. Gelirleri
04- Alınan Bağış Yardımlar ile Özel Gel.
05- Diğer Gelirler
06- Sermaye Gelirleri
Toplam:
17.765.000,00
2.976.000,00
551.000,00
16.408.000,00
800.000,00
38.500.000,00
1) ( A ) Ödenek Cetvelinde gösterildiği gibi toplam 38.500.000,00 TL Ödenek verilmiştir.
2) ( B ) Gelirler Cetvelinde 38.500.000,00 TL Gelir tahmininde bulunulmuştur.
3) 2015 Yılı Gider ve Gelir Bütçesi denk olarak hazırlanmıştır.
4-) İzleyen 2 yıla ait artışlar % 4,5 üzerinden hazırlanmıştır.
5-) Bütçeye konan Yedek Ödeneğin Yönetmeliğe uygun olduğu görülmüştür.
6-) ( 01 ) Kodlu Personel Giderleri toplamı Gelir Bütçesinin % 30 ' unu aşmamıştır.
7-) 2015 Yılı Bütçesinin, geçen yılın toplam Bütçe rakamına % 3,50 oranında makul artışlı
yapıldığı görülmüştür.
Komisyon Görüşü: Çatalca Belediyesi 2015 Yılı Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve
hükümlerine uygun olduğu, '' Komisyon incelemesi '' bölümünde açıklandığı şekliyle
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.
Meclisimize arz olunur. 09/10/2014
Ufuk AKIN
Kom. Başkanı
Cavit ETEKE
Üye
Hasan GÖKÇE
Süleyman SEÇİLMİŞ
Üye
Hüseyin KAHYA
Üye
Üye
Download

2015 yılı bütçesi kom.rap.