ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı:
Konu:
TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/2793-19055
DİR Kapsamında Mercimek İthalatı.
Ankara, 19/09/2014
SİRKÜLER (H/2014)
Sayın Üyemiz,
İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 16/09/2014 tarih ve 0000120006540 sayılı yazıda;
-İhracat:2011/1 Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi (DİR) Genelgesinin “Kabuğu
çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB)
kapsamında; “01 Mayıs – 30 Eylül” tarihleri arasında kabuklu mercimek ithalatı yapılmaması
(ihracat taahhüdüne konu eşyanın ihracatının tamamının gerçekleştirilmesi halinde, bu dönemde de
ithalata izin verilir) kaydıyla mercimek ithalatına izin verilir.” hükmü çerçevesinde, ülkemizde
mercimeğin iç piyasadaki arz talep dengesinin sağlanması ve fiyat dalgalanmalarının önlenmesi
amaçlandığı,
Son dönemde ülkemizde yaşanan olumsuz iklim koşulları nedeniyle mercimek arzındaki düşüşe
bağlı olarak mercimeğin yurt içi satışındaki fiyat dalgalanmalarının önüne geçilmesini teminen; sektörün
de talebi doğrultusunda, DİR kapsamında mercimek ithalatında 01 Mayıs – 30 Eylül dönemi olarak
uygulanan ithalat kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus olmak üzere, yeniden düzenlenmesi ihtiyacı
doğduğu,
-2014 yılında ülkemizde mercimek arzındaki düşüş ve mercimeğin yurt içi satış fiyatındaki
dalgalanmalar göz önünde bulundurularak, mercimek ihracatımızda Pazar paylarımızın korunmasını
teminen; 30 Eylül 2014 tarihinden önce (bu tarih dahil) düzenlenmiş ve henüz ihracat taahhüt hesabı
kapatılmamış, kabuğu çıkarılmış, işlenmiş ve paketlenmiş mercimek ihracatı öngören DİİB’ler
kapsamında, 01 Mayıs – 30 Eylül dönemi olarak uygulanan ithalat kısıtlamasının sadece bu yıla mahsus
olmak üzere, 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren kaldırılması uygun görüldüğü,
belirtilmektedir..
Bilgileri ve gereğini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V.
Ayrıntılı bilgi için: Halit Hasırcı - Bilgisayar İşletmeni
Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ceyhun
Atuf Kansu Cad. No: 120
06520 BALGAT ANKARA
Tel : (312) 447 27 40 Faks : (312) 446 96 05 - 447 01 80
e-posta : [email protected] / www.oaib.org.tr
5070 sayılı kanun gereğince Esra
Arpınar (19.09.2014 12:31:50)
tarafından güvenli elektronik imza ile
imzalanmıştır.
ID:1467573732014917111421
Bu Kod İle http://evrak.oaib.org.tr/
adresinden doğrulayabilirsiniz.
5070 sayılı kanun gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. ID:1467573732014917111421. Bu kod ile http://evrak.oaib.org.tr/ adresinden doğrulayabilirsiniz.
Download

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ