ELEKTRĠK PĠYASASINDA LĠSANSSIZ ELEKTRĠK ÜRETĠMĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK KAPSAMINDA YAPILAN
NĠSAN/2014 DÖNEMĠ BAġVURULARININ
EKSĠK EVRAKLAR ĠÇĠN DEĞERLENDĠRME KOMĠSYON KARARI
10.06.2014
AĢağıda bilgileri verilen Üretim Tesisi bağlantı baĢvurusu için verilmiĢ olan bilgi ve belgeler eksik evraklar için değerlendirmeye alınmıĢ olup,
eksik ve/veya yanlıĢ evrakları süresi içerisinde tamamlanmayan baĢvurular reddedilmiĢtir.
Eksik ve/veya yanlıĢ evrakları süresi içerisinde tamamlanan baĢvurular, “Olumlu” olarak değerlendirilmiĢtir ve Teknik Değerlendirmeye
alınmıĢtır.
Sıra
No
BaĢvuru
No
BaĢvuru Sahibi
Üretim Tesisi Adresi
Kurulu
Güç
(kW)
Kaynak
Türü
Değerlendirme Sonucu
1
93662
KWA ENERJĠ ÜRETĠM
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 11 Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
2
93672
KWA ENERJĠ ÜRETĠM
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Karaman Ġli Ayrancı Ġlçesi
Hüyükburun Köyü Balas Mevkii
124 Ada 11 Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
3
88715
KESTAġ ENERJĠ VE
TEKNOLOJĠ A.ġ.
Karaman Ġli Ermenek Ġlçesi
Görmeli Köyü Kuyuönü Mevkii 180
Ada 27 Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
4
91272
NAZĠFE KOYUNCU
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi Cedit
Mh. 3142 ADA 8 Parsel 4 Katlı
Bina
11
GÜNEġ
Olumlu
5
91264
NAĠM ÜNLÜER
Karaman Ġli Merkez Ġlçesi
11
GÜNEġ
Olumlu
Hadimiye Mh. 319 ADA 21 Parsel
6
93916
GÜN IġIĞI ENERJĠ ÜRETĠM
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Altınekin Ġlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
35, 36 ve 45 Nolu Parseller
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
7
93900
GÜN IġIĞI ENERJĠ ÜRETĠM
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Altınekin Ġlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
35, 36 ve 45 Nolu Parseller
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
8
93919
GÜN IġIĞI ENERJĠ ÜRETĠM
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Altınekin Ġlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
35, 36 ve 45 Nolu Parseller
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
9
93914
GÜN IġIĞI ENERJĠ ÜRETĠM
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Altınekin Ġlçesi Kale
Mahallesi Suluk Mevkii 254 Ada
35, 36 ve 45 Nolu Parseller
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
10
93213
ALP ERKĠN
Konya Ġli Çumra Ġlçesi Alibeyhüyü
Köyü Çukurlakırı Mevkii 583
Parsel
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
11
71296
CEY YENĠLENEBĠLĠR
ELEKTRĠK ENERJĠ ÜRETĠM
A.ġ.
Konya Ġli Çumra Ġlçesi Yörükcamili
Köyü Lille Mevkii 1088 Parsel
800
GÜNEġ
Kira SözleĢmesi BaĢvuru Sahibi adına
değildir. Kira sözleĢmesinde kiracı adına
imza atan vekilin imza beyanı
bulunmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
12
71260
IġIN YENĠLENEBĠLĠR ENERJĠ
ÜRETĠM A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahalle Arkazlar Mevkii 428 Ada
73 Parsel
1000
GÜNEġ
Arazi maliklerinin vekalet verdikleri kiĢinin
araziyi kiralamaya yetkisi
bulunmamaktadır. Arazi mülkiyetini
gösterir hisseli tapular eksiktir. Kira
sözleĢmesinde kiraya veren maliklerin
imzaları imza beyanları ile
uyuĢmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
13
71274
EK ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahalle Kocakır Deresi Mevkii 442
Ada 5 ve 6 Parsel
1000
GÜNEġ
6 nolu parsele ait tapu bilgisi, kira
sözleĢmesi, koordinat bilgileri
bulunmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
14
71289
MOL ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahalle Kocakır Deresi Mevkii 442
Ada 6 Parsel
1000
GÜNEġ
Kira sözleĢmesinde kiracı adına imza
atan vekilin imza beyanı
bulunmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
15
71315
EKOSAN ENERJĠ ÜRETĠM
A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahalle Sincek Deresi Mevkii 435
Ada 10 Parsel
1000
GÜNEġ
Arazi maliklerinin vekalet verdikleri kiĢinin
araziyi kiralamaya yetkisi
bulunmamaktadır. Arazi mülkiyetini
gösterir hisseli tapular eksiktir. Kira
sözleĢmesinde kiraya veren maliklerin
imzaları imza beyanları ile
uyuĢmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
16
94219
BOBĠN ENERJĠ ÜRETĠM A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahallesi Köyüstü Mevkii 434 Ada
13 Parsel
1000
GÜNEġ
13 nolu parsele ait hisseli tapulardan birisi
bulunmamaktadır. 13 nolu parsele ait kira
sözleĢmesinde kiraya veren hissedarlara
ait imzalar imza beyanları ile
uyuĢmamaktadır. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
17
94220
KURġUN ENERJĠ ÜRETĠM
A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahallesi Köyüstü Mevkii 434 Ada
7 ve 13 Parsel
1000
GÜNEġ
13 nolu parsele ait hisseli tapulardan birisi
bulunmamaktadır. 13 nolu parsele ait kira
sözleĢmesinde kiraya veren hissedarlara
ait imzalar imza beyanları ile
uyuĢmamaktadır. 7 ve 13 nolu parseller
için yapılan kira sözleĢmelerinde belirtilen
köĢe koordinatlar ve baĢvuru formundaki
köĢe koordinatlar aynı koordinatlar
belirtilmiĢtir, dolayısıyla kira sözleĢmeleri
hatalıdır.
18
94225
ABAKÜS ENERJĠ ÜRETĠM
A.ġ.
Konya Ġli Derbent Ġlçesi Yukarı
Mahallesi Köyüstü Mevkii 434 Ada
8 ve 9 Parsel
1000
GÜNEġ
Kira SözeĢmelerinde Kiraya alan kiĢinin
vekaletnamesinin geçerlilik süresi
dolmuĢtur ve kira sözleĢmesi bu tarihten
sonra tadil edilmiĢtir. Kira sözleĢmesi
geçersizdir. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
19
93435
SALĠH DEMĠRCĠ
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü
441.6
GÜNEġ
Olumlu
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
20
93467
AHD ĠNġ. ENERJĠ MAD. GIDA
VE TARIM ÜR. TĠC. LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
650
GÜNEġ
Olumlu
21
93451
AHD ĠNġ. ENERJĠ MAD. GIDA
VE TARIM ÜR. TĠC. LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Ereğli Ġlçesi Zengen Köyü
Gaffar Tepesi Mevkii 320 Ada 215
Parsel
650
GÜNEġ
Olumlu
22
94181
SOLKAR TARIM ENERJĠ
HAY.SERACILIK SAN.TĠC
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
23
94173
PINAR SOLAR TARIM.
ENERJĠ HAY.SERACILIK
SAN.TĠC LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
24
94171
KAR SOLAR TARIM. ENERJĠ
HAY.SERACILIK SAN.TĠC
LTD. ġTĠ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
25
94195
ADANA BESĠ YEM TĠC. SAN.
A.ġ.
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Adalet
Mh. Kulfel Mevkii 254 Ada 46
Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
26
94163
FÜSUN SÖZEN
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi
PaĢa Mh. Gümülük Mevkii 1769
Ada 29 Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
27
94184
CĠHANBĠR SÖZEN
Konya Ġli Karapınar Ġlçesi Fevzi
PaĢa Mh. Gümülük Mevkii 1769
Ada 30 Parsel
1000
GÜNEġ
Olumlu
28
87405
KONYA SELÇUKLU KROM
MAĞ.TUĞ.SAN. A.ġ.
Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü
1837 Parsel
1000
GÜNEġ
Belirtilen Santral sahası köĢe
koordinatları santralin kurulabileceği
alandan çok küçük değerdedir (4596 m2).
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
29
87417
KONYA SELÇUKLU KROM
MAĞ.TUĞ.SAN. A.ġ.
Konya Ġli Meram Ġlçesi Dere Köyü
1837 Parsel
1000
GÜNEġ
Belirtilen Santral sahası köĢe
koordinatları santralin kurulabileceği
alandan çok küçük değerdedir (4596 m2).
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
30
92820
DERYA ĠLGÜN
Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Tatköy
Köyü Çuvaldızyassı Mevkii 206
Ada 24 Parsel
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
31
92803
CUMA BULDUK
Konya Ġli Selçuklu Ġlçesi Tatköy
Köyü Çuvaldızyassı Mevkii 206
Ada 24 Parsel
1000
GÜNEġ
BaĢvuru dosyasındaki eksikliklerin
ve/veya hataların süresi içerisinde
giderilmemesinden dolayı baĢvuru
reddedilmiĢtir.
32
80801
KWA ENERJĠ ÜRETĠM
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 2212
Parsel
1000
GÜNEġ
ÇED ile ilgili yazı BaĢvuru sahibi adına
alınmamıĢ olup, 2212 nolu parsel için
toplam 2 adet baĢvuru aynı tüzel kiĢi
adına yapılmıĢtır. ÇED Yönetmeliği
kapsamında tekrar değerlendirilip ilgili
evraklar ile yeni baĢvuru yapılması
gerekmektedir. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
33
80796
KWA ENERJĠ ÜRETĠM
TĠCARET LĠMĠTED ġĠRKETĠ
Niğde Ġli Merkez Ġlçesi Gölcük
Köyü Kalın Tırman Mevkii 2212
Parsel
1000
GÜNEġ
ÇED ile ilgili yazı BaĢvuru sahibi adına
alınmamıĢ olup, 2212 nolu parsel için
toplam 2 adet baĢvuru aynı tüzel kiĢi
adına yapılmıĢtır. ÇED Yönetmeliği
kapsamında tekrar değerlendirilip ilgili
evraklar ile yeni baĢvuru yapılması
gerekmektedir. BaĢvuru dosyasındaki
eksikliklerin ve/veya hataların süresi
içerisinde giderilmemesinden dolayı
baĢvuru reddedilmiĢtir.
Download

Dökümanı buradan indirebilirsiniz.