TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
Sayı: 18.GM.SLM./ 61
21/03/2014
Konu: Elektrik Dağıtım Tesislerinin Arıza Onarım Ve Bakım İşleri Hizmet Alım İhalesi
İş: Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş’nin sorumluluğundaki Dağıtım Tesisleri’nin Arıza Onarım İşlerinin, Bakım
İşlerinin ve bu işler için yapılması gereken montaj, demontaj ve demontajdan montaj işlerinin, İşveren’in
talep etmesi halinde; AG/OG Bağlantı İşlerinin, Şebeke İyileştirmesi ve Kapasite Artırımı İşlerinin, Enerji
Kesme-Bağlama İşlerinin, Sayaç Kontrolü ve Değişimi İşlerinin yapılması ve bu işlerle ilgili montaj, demontaj,
demontajdan montaj işlerinin Sözleşme ve eklerine uygun olarak Yüklenici tarafından yapılması işidir.
İşin niteliği ve türü: İhaleyi kazanacak İstekli/İsteklilerle birim fiyat esaslı sözleşme imzalanacaktır.
İşin yapılacağı yer: İşveren‘in Tekirdağ, Edirne, Kırklareli il ve ilçelerindeki sorumluluk alanında bulunan tüm
dağıtım tesisleridir. İhale dokümanlarında yer verilen bölgeler bazında kısmi teklifler geçerli olacaktır.
Son teklif verme tarihi ve saati: 02.04.2014 saat 18:00’dir.
İhale dokümanının temini: İhale katılım ön şartı olarak İsteklilerin ihale dokümanını temin etmesi
zorunludur. İhale doküman bedeli 3.000 TL (Üç bin Türk Lirası) olup İstekliler, banka hesabına yapacakları
ödemenin dekontunu Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlük Binası Satın Alma ve Lojistik Müdürlüğü
(Hürriyet Mahallesi Tepebaşı Sokak No:10 – Tekirdağ) adresine şahsen müracaatla veya e-posta yoluyla
ileterek ihale dokümanlarını talep edebilirler.
Banka hesap numarası veya diğer sorularınız için iletişim kurabileceğiniz telefon numarası 0 282 258 26 00
(dahili 1318), e-posta adresi [email protected]
Teklif Geçerlilik Süresi: 60 gün
Söz konusu ihale KİK kapsamında olmayacaktır. İhaleye verilmiş olan tekliflerin değerlendirmesi İşveren
tarafından yapılacak olup, İşveren aldığı en düşük/yüksek teklifi seçmek zorunda değildir.
Download

TRAKYA ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. - Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş.