Ünite
2
Karışımlar
Homojen Karışımlar
Heterojen Karışımlar
Karışımların Ayrılması
62
84
93
HOMOJENKARIŞIMLAR
ÜNİTE–2
KARIŞIMLAR
1. “Boyutu 10 nm den daha küçük olacak şekilde dağılmış
maddelerin oluşturduğu karışıma çözelti denir.”
3. Aşağıda verilen karışım bileşenleri ile karışım örnekleri
eşleştirilmek isteniyor.
Karışım
Örnek
I. Katı-sıvı
a. Kolonya
II. Sıvı-sıvı
b. Bronz
III. Katı-katı
c. Şekerli su
Bunagöre,yapılacakdoğrueşleştirmenasıldır?
Yukarıdaçözünmüşhaldebulunanmaddelerintanecik
boyutlarıverilenkarışımlardanhangileriçözeltidir?
(1nm= 10–9 m)
2. Aşağıdaverilençözeltilerdeçözücüveçözünentanecikleriarasındaetkinolarakhangitüretkileşimler
vardır?
Palme Yayıncılık
4.
Bir tuzun doymuş sulu çözeltisinin derişimi kütlece %
75'tir. Butuzunkütlece%25'lik40gramçözeltisinidoyurmakiçinkaçgramdahatuzeklememizgerekir?
5.
X
Y
Z
Kütlece
% 10 şeker
Kütlece
% 5 şeker
Kütlece
% 5 şeker
100 gram
100 gram
200 gram
a) HCl ile H2O
b) CaCl2 ile H2O
c) CH3OH ile H2O
d) NH3 ile H2O
e) CCl4 ile H2O
f) CCl4 ile I2
g) I2 ile H2O
62
1. III,IV
Yukarıda verilen çözeltiler 100°C'nin üzerinde kaynamayabırakıldıklarındakaynamayabaşlamasıralarınasıldır?
Soru
2. a.Dipol-dipol,b.İyon-dipol,c.Hidrojenbağı,d.Hidrojenbağı,e.İndüklenmişdipol-dipol,f.İndüklenmişdipolindüklenmişdipol,g.İndüklenmişdipol-dipol
3.Ic,IIa,IIIb 4.805.X,Y,Z
KARIŞIMLAR
Aynı koşullarda kaplar içerisinde bulunan sulara belirtilen
miktarlarda X katıları atılıp çözünmesi sağlanıyor.
7.
Buna göre, çözeltilerin derişiklikleri arasındaki ilişki
nasıldır?
1. bölme
10. Kütlece % 25'lik 400 gram tuz çözeltisini kütlece
% 40'lık hale getirmek için kaç gram su buharlaştırılmalıdır?
2. bölme
Yarı geçirgen zar
Yukarıdaki şekilde yarı geçirgen zar ile ayrılmış kabın her iki
bölmesinde derişimleri eşit olan sulu çözeltiler vardır.
Bukaptasıvıseviyesininbirincibölmedeyükselmesini
sağlamakiçin;
I. İkinci bölmeye saf su ilave etmek
II. Birinci bölmede bir miktar tuz çözmek
III. Birinci bölmeden bir miktar çözelti almak
işlemlerindenkaçtanesiuygulanamaz?
8.
Kütlece%30luk200gramşekerlisuçözeltisine,
İlave edilen
Yeni çözeltinin kütlece % si
I. 50 gram şeker
% 44
II. 40 gram su
% 20
III. 5 gram şeker + 120 gram su
% 20
7. 1
8. II
11. Kütlece%10'luk80gramşekerlisuilekütlece%40'lık
kaçgramşekerlisukarıştırıldığındasonçözeltininkütleceyüzdesi%16'lıkolur?
12. 1 kilogram sulu çözeltide 3 miligram O2 gazı çözünmüş
halde bulunmaktadır.
aynı koşullarda yukarıda verilenler ilave edildiğinde
yenioluşançözeltilerinkütlece%lerihangilerininkarşısındayanlışverilmiştir?
6. III > I = II
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
9. Kütlece%25’lik200gramşekerçözeltisindekisuyun
yarısıbuharlaştırıldığındasonçözeltikütlece%kaçlık
olur?
6.
Bunagöre,çözeltidekioksijeninderişimisırasıylakaç
ppmveppb'dir?
9. 4010.150
11. 20
12. 3ve3.103
63
ÜNİTE–2
KARIŞIMLAR
1.
Şekerli su karışımında çözücü madde ............................................. ve çözünen madde ............................................. dir.
2.
Her yerinde aynı özelliği gösteren karışımlara ............................................. karışım denir.
3.
Kütlece % 40'lık 600 gram çözeltiye 400 gram su ilave edildiğinde son durumda çözelti kütlece % .............................................
'lük olur.
4.
Homojen karışımlara ............................................. denir.
5.
Aynı miktar çözücüde, çözünen oranı fazla olan çözelti ............................................. çözeltidir.
6.
Bir maddenin moleküllerinin veya iyonlarının çözücü molekülleri tarafından kuşatılmasına ............................................. denir.
7.
Kütlece % 20'lik 210 gram şeker çözeltisini kütlece % 15'lik yapmak için ............................................. gram saf su eklenmelidir.
8.
Kütlece % 20'lik 600 gram şeker çözeltisi ile kütlece % 30'luk 800 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor. Karışıma 600 gram saf su
eklendikten sonra oluşan yeni çözelti kütlece % .............................................'lik olur.
9.
400 gram kütlece % 40'lık şekerli su çözeltisinden 80 gram su buharlaştırılırsa son çözelti kütlece % .........................................
lik olur.
10. Bir fazlı karışımlara ............................................., çok fazlı karışımlara ............................................. karışım denir.
11. Solvatasyon olayında ............................................. su değildir.
12. Boyutu 10 nanometreden daha küçük olacak şekilde dağılmış maddelerin oluşturduğu homojen karışıma ...................................
.......... denir.
13. Çözünen iyonların su molekülleri ile çevrilmesi sonucunda oluşan çözünmeye ............................................. denir.
14. Çözünme sırasında çözücüdeki ............................................. yüklü uçlar anyon olan iyonları sarar.
15. Gaz karışımları ............................................. karışımdır.
16. CaF2 katısının suda çözünmesi ................................. dur.
64
Soru
1. su,şeker 2. homojen 3. 24 4. çözelti5.derişik 6. solvatasyon 7. 70 8. 18 9. 50
10.homojen,heterojen 11. çözücü 12. çözelti 13. hidratasyon 14. pozitif15.homojen
16. hidratasyon
ÜNİTE–2
1. Bir karışım en fazla iki tür madde içerir.
KARIŞIMLAR
2. Karışımı oluşturan maddeler belirli oranda bir araya gelebilirler.
3. Karışımı oluşturan bileşenler her zaman aynı fiziksel halde olmalıdır.
4. Azot gazıyla, helyum gazının oluşturduğu karışım bir çözelti örneğidir.
5. Karışımlar, sembol veya formüllerle gösterilmezler.
6. Bir çözeltide çözünen türü birden fazla olabilir.
7. Çözeltiler biri sıvı olmak koşuluyla en az iki farklı madde içerirler.
8. Üç şekerli çay, aynı sıcaklıktaki iki şekerli çaydan daha seyreltiktir.
9. Derişik bir çözelti, saf su eklenerek seyreltik hale getirilebilir.
10. Apolar yapıya sahip CH4'ün polar yapıya sahip H2S sıvısında çözünmesi beklenir.
11. Gazozun çözücüsü sıvı, çözüneni gazdır.
12. NaCl katısının suda çözünmesi solvatasyondur.
13. Kütlece % 8'lik 250 gram tuzlu su çözeltisinin kütlece % 40'lık duruma gelebilmesi için 200 gram su buharlaştırılmalıdır.
14. Kütlece % 10'luk 40 gram tuzlu su çözeltisine 10 gram tuz eklendiğinde kütlece % 28'lik olur.
15. Kütlece % 20'lik şeker çözeltisinin 200 gramına 600 gram saf su eklendiğinde oluşan yeni çözelti kütlece % 5'lik olur.
16. HCl asidinin suda çözünmesi hidratasyona örnektir.
1. Y
2. Y
3. Y
4. D5.D
6.1.DB 7. Y 2.8.
DY
9. 3.
D10.Y
B
4. A11. D
12. Y
5.C
13. D
14. D 15.D
16. D
65
ÇÖZÜCÜLER VE ÇÖZELTİLER
1
1.
Çözeltilerileilgili;
5.
KARIŞIMLAR
I. İçerisinde iyon bulunduranları elektrik akımını iletir.
II. Bileşenleri belirli oranda karışır.
III. Bir çözeltinin kütlesi, çözücü ve çözünen maddenin kütleleri toplamına eşittir.
– X: Heterojen katı–sıvı karışımıdır.
– Y: Homojen sıvı–sıvı karışımıdır.
– Z: Homojen sıvı–gaz karışımıdır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
2.
C) Yalnız III
E) I ve III
B) I ve II
D) II ve III
6.
E) I, II ve III
Karışımıoluşturanmaddelerileilgili;
A) Yalnız I
D) I ve III
yargılarındanhangileridoğrudur?
B) Yalnız II
D) I ve III
7.
B) Yalnız II
Tümçözeltilerileilgili;
A) Yalnız I
yargılarındanhangileridoğrudur?
C) I ve II
E) II ve III
A) Kolonya
B) Tuzlu su
C) Türk kahvesi
D) Gazoz
E) Limonata
Aşağıdaverilenmaddeçiftlerindenhangisiylebirhomojenkarışımhazırlanamaz?
B) Oksijen gazı – Azot gazı
8.
I. Ham petrol
II. Toprak
III. Çamur
Yukarıdaverilenlerdenhangileriarısuylakarıştırıldığındabirçözeltioluşturamaz?
C) Nişasta – Su
A) Yalnız III
D) Tuz – Su
B) I ve II
D) II ve III
E) Alkol – Su
1. E
2. A
C) I ve II
Aşağıdaverilenlerdenhangisiçözeltideğildir?
E) II ve III
A) Şeker – Su
66
E) X, Y ve Z
I. Sıvı halde bulunurlar.
II. En az iki bileşenden oluşurlar.
III. Elektriği iletirler.
C) I ve III
I. Kimyasal özellikleri değişmez.
II. Fiziksel yollarla birleşirler.
III. Birleşme oranları sabittir.
4.
C) X ve Y
Çözeltilerileilgili;
A) Yalnız I
B) Yalnız Y
D) Y ve Z
yargılarındanhangileriyanlıştır?
3.
Bunagöre,X,YveZkarışımlarındanhangilerininçözelti
olduğusöylenebilir?
A) Yalnız X
I. Çözücü miktarı her zaman çözünenden fazladır.
II. Çözeltinin fiziksel halini çözücünün fiziksel hali belirler.
III. Üç fiziksel haldede bulunabilir.
X, Y ve Z karışımları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
3. C4. C5.D
6. B
7. C
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
8. E
Tuzlusuçözeltisiileilgiliaşağıdakiyargılardanhangisi
yanlıştır?
13.
Çözelti
Çözücü
Çözünen
X
Su
Alkol
Y
H 2O
C6H12O6
Z
Sn
Zn
A) Çözünen madde katıdır.
B) Karışım homojendir.
ÜNİTE–2
9.
Yukarıda 20°C sıcaklığında hazırlanan X, Y ve Z çözeltilerinin
karışanları verilmiştir.
D) Çözeltinin alt kısmı çok tuzlu üst kısmı az tuzludur.
E) Çözelti sıvıdır.
Bunagöre,X,YveZçözeltilerininfizikselhaliaşağıdakilerdenhangisidir?
X
I.
II.
III.
IV.
Sıvı – Sıvı
Sıvı – Gaz
Gaz – Gaz
Katı – Katı
Yukarıda verilen madde çiftlerinden oluşan karışımlardanhangileriherzamanhomojendir?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
Çözelti
I. Bronz
II. Şekerli su
III. Hava
Yukarıdaverilençözeltilerdenhangilerininçözücüveçözünenidoğrudur?
Çözücü
Katı
Katı
Gaz
Çözünen
Katı
Sıvı
Gaz
B) I ve III
D) II ve III
Katı
Gaz
B) Sıvı
Sıvı
Katı
C) Gaz
Sıvı
Katı
D) Katı
Gaz
Sıvı
E) Sıvı
Katı
Katı
14.
I. Saf maddelerdir.
II. Her noktasında tek bir görünüşe sahiptirler.
III. Birden fazla cins atom içerirler.
Yukarıdakilerdenhangilerihomojenyapılıtümmaddeler
içindoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve II
E) I, II ve III
15.
I. Gazoz
II. Hava
III. Şekerli su
II. Sulu çözeltileri elektriği iletir.
Yukarıdaverilenmaddelerileilgiliaşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
III. Bileşenleri arasında belirli bir oran yoktur.
A) Üçü de homojendir.
yargılarındanhangileriherzamandoğrudur?
B) Üçüncü karışımın belli bir kaynama noktası yoktur.
A) Yalnız I
C) Birinci karışımın çözücüsü gaz, çözüneni sıvıdır.
12. Çözeltilerileilgili;
I. Homojen karışımlardır.
A) Sıvı
E) I, III ve IV
11.
A) Yalnız II
Z
C) I ve IV
Palme Yayıncılık
10.
Y
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
D) Üçü de çözelti örneğidir.
E) II ve III
E) Üçüncü karışım iki farklı tür madde içerir.
9. D
10.B
11. B
12. D
13. B
14. B
15.C
67
KARIŞIMLAR
C) Çözücü sudur.
ÇÖZÜNME OLAYI
2
1.
4.
KARIŞIMLAR
İyonik XY bileşiği suya atıldığında H2O molekülleri tarafından
şekildeki gibi sarılır.
Su, molekülleri arasında hidrojen bağı içeren polar bir
moleküldür.
Bunagöre;
– CH4
– C2H5OH
+
X
Y
– NaCl
–
yukarıdakimaddelerileilgili;
I. NaCl iyonik bağlı bir bileşik olduğundan suda iyi çözünür.
II. CH4 moleküllerinin CO2'de çözünmesi hidratasyondur.
III. C2H5OH'ın suda çözünmesi hidratasyondur.
Buolayaşağıdakilerdenhangisidir?
A) Solvatasyon
B) Hidratasyon
C) Donma
D) Erime
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
E) Bozunma
2.
Çözücü
I. Su
II. Benzen
III. Azot gazı
5.
Çözünen
Alkol
CCl4
Oksijen gazı
Yukarıda verilen maddelerin oluşturduğu çözeltilerin
hangilerindesolvatasyonolayıgözlenir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I ve III
3.
I.
Su
II.
Eter
III.
Alkol
IV.
Tuz
V.
Aseton
D) II – V
C) III – V
E) IV – V
E) I, II ve III
Aşağıdabileşimiverilençözeltilerdenhangisindeçözücüileçözünenmolekülleriarasındakietkileşimtürüyanlışbelirtilmiştir?
Çözücü
E) I, II ve III
B) II – III
Çözünen
Etkileşim türü
A) H2O
NH3
Hidrojen
B) H2O
KCl
Dipol-iyon
C) N2
O2
Dipol-İndüklenmiş dipol
D) CO2
CH4
London
E) H2O
CH3OH
Hidrojen
6.
Benzen (C6H6) apolar bir çözücüdür.
Bunagöre,benzende,
I. CH3OH
II. CH4
III. HBr
moleküllerindenhangilerininçözünmesibeklenir?
(6C, 1H, 35Br, 8O)
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
68
1. ?
1. B
2. ?2. C
3. ?3. A
C) Yalnız III
(6C, 1H, 8O, 11Na, 17Cl, 19K, 7N)
C) II ve III
Yukarıda verilen maddelerden hangileri arasında gerçekleşençözünmeolayınahidratasyondenir?
A) I – IV
B) Yalnız II
D) I ve II
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
4. ?4. B5.C
5. ?
6. ? 6. A
7. ?
E) I ve III
Soru
C) II ve III
“KCl katısı suda çözünürken enerji gerekir.”
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıdaverilençözünmelerdenhangilerindeiyon-dipol
etkileşimigörülmez?
A) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
B) III ve V
12. HCl sıvısı polar bir moleküldür. Bu madde ile aşağıda belirtilen çözücülerde çözeltiler hazırlanıyor.
C) III ve IV
E) II, III ve IV
Palme Yayıncılık
D) I, II ve IV
Bunagöre,aşağıdaverilenyargılardanhangisiyanlıştır?
Birbiri içinde çözünen aşağıdaki madde çiftlerinden
hangilerinin oluşturduğu çözelti, dipol–dipol etkileşiminingörüldüğühidratasyondur?
A) Birinci kapta moleküller arası dipol-dipol etkileşimi vardır.
(1H, 6C, 8O, 7N, 11Na, 17Cl, 16S)
C) İkinci kapta iyon-dipol etkileşimi vardır.
A) NaCl – H2O
B) CH3Cl – H2
C) NH3 – HCl
D) H2S – H2O
B) İkinci kapta çözünme solvatasyon ile gerçekleşmiştir.
D) Birinci kapta çözünme hidratasyon ile gerçekleşir.
E) Birinci kapta oluşacak çözeltinin bileşenleri aynı fiziksel
haldedir.
E) CO2 – O2
10. Solvatasyonvehidratasyonolaylarınıngerçekleştiğiçözeltilerde;
13. İyon-dipoletkileşiminingörüldüğüçözeltilerileilgili;
I. Çözücü türü
II. Çözünen türü
III. Çözelti kütlesi
B) I ve II
D) II ve III
I. CCl4
II. HF
III. KCl
IV. CaF2
V. CO2
Yukarıdakimaddelerdenhangilerisudaçözünürkensuile
çözünenmaddetanecikleriarasındaiyon-dipoletkileşimlerioluşturur? (1H, 6C, 9F, 19K, 17Cl, 20Ca, 8O)
A) I ve II
9.
yargılarındanhangileriçıkarılabilir?
A) Yalnız II
8.
I. Bakır ile kalaydan bronz eldesi
II. He ve O2 gazlarının karışması
III. NH3 ün suda çözünmesi
KARIŞIMLAR
I. KCl nin çözünmesi hidratasyona örnektir.
II. Çözünme entalpisi endotermiktir.
III. K+ ve Cl– iyonlarının hidratlaşma enerjilerinin toplamı,
KCl nin çözünme ısısına eşittir.
11.
ifadesinegöre,
yukarıdaverilenlerdenhangilerikesinliklefarklıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve III
I.
Elektrik akımını iletirler.
II.
Hidratasyon olayı meydana gelmiştir.
III.
İyonik bileşiğin kristal örgü yapısı bozulmuştur.
yargılarındanhangilerinindoğruluğukesin değildir?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
7. B
8. C
9. D10.A
D) I ve III
11. E
12. C
13. B
B) Yalnız II
ÜNİTE–2
7.
C) I ve II
E) II ve III
69
ÜNİTE–2
TEST
ÇÖZELTİLERİN DERİŞİMLERİ
3
3.
1.
KARIŞIMLAR
Su kütlesi (g)
Tuz miktarı (g)
100
15
50
8
I.
II.
III.
IV.
Kaplariçerisindebelirtilenmiktarlardatuzçözündüğüne
göre;
I. İkinci kaptaki çözelti, üçüncü kaptaki çözeltiden daha
derişiktir.
II. Birinci kaptaki çözelti, ikinci kaptaki çözeltiden daha
seyreltiktir.
III. En derişik çözelti, birinci kaptaki çözeltidir.
5
20
4
Yukarıdaki tabloda bazı çözeltilerin içerdikleri su kütlesi ve
tuz miktarı verilmiştir. Buna göre, çözeltilerden sırasıyla
enseyreltikveenderişikolançözeltileraşağıdakilerden
hangisindedoğruverilmiştir?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) III ve IV
E) II ve IV
Yukarıda verilen kaplar içerisinde aynı koşullarda eşit miktarda su bulunmaktadır.
50
4.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) II ve III
Palme Yayıncılık
D) I ve III
C) I ve II
2.
Yukarıdaki kaplarda aynı koşullarda X tuzunun farklı çözeltileri verilmiştir.
Bunagöre;
I. İkinci çözelti birinci çözeltiye göre daha derişiktir.
II. Çözeltilerdeki çözünen X tuzunun miktarları arasındaki
ilişki III > I > II dir.
III. Elektrik iletkenliği en fazla olan üçüncü kaptaki çözeltidir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
fieker kütlesi (g)
X
5.
Y
Z
50 gram su
20 gram tuz
I
Su kütlesi (g)
Yukarıdaki grafik X, Y ve Z şekerli su çözeltilerinin içerisindeki şeker ve su miktarlarının değişimini göstermektedir.
Bunagöre,çözeltilerinseyreltiktenderişiğedoğrusıralanışıaşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
A) X, Y, Z
B) Y, Z, X
D) Y, X, Z
70
C) Z, Y, X
E) Z, X, Y
1. B
2. C
3. D
25 gram su
6 gram tuz
II
30 gram su
15 gram tuz
75 gram su
24 gram tuz
III
IV
Aynı koşullarda bulunan yukarıdaki tuzlu su çözeltileri
ileilgili;
I. En derişik olan çözelti üçüncü çözeltidir.
II. İkinci çözelti birinci çözeltiden derişik dördüncü çözeltiden seyreltiktir.
III. Tuz/su oranı en az olan çözelti dördüncü çözeltidir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
4. E5.A
Soru
Derişikçözeltilerileilgili;
I. Bir çözeltide çözünen/çözücü oranını belirtmek için
.................. kavramı kullanılır.
II. Bir çözeltiye çözücü ilave edilirse çözeltide ..................
olur.
III. Aynı maddenin iki farklı derişimde olan çözeltilerinden
derişimi daha fazla olan çözeltiye ...................... çözelti
denir.
Yukarıdaki ifadelerde boş olan yerlere yazılması gerekenkavramlarhangiseçenektedoğrusıralanmıştır?
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
I
7.
Su kütlesi (g)
Su kütlesi (g)
30
21
10
7
0
5
Tuz kütlesi
(g)
15
0
III
A) derişim
seyrelme
derişik
B) derişik
seyrelme
derişim
C) derişim
çökme
derişik
D) derişim
çökme
doygun
E) derişik
seyrelme
doygun
10. Derişikşekerlisuçözeltisiniseyreltikhalegetirmekiçin;
3
I. Sabit sıcaklıkta şeker eklemek
II. Su buharlaştırmak
III. Sabit sıcaklıkta su eklemek
Tuz kütlesi
(g)
9
II
Palme Yayıncılık
I
II
Su kütlesi (g)
42
işlemlerindenhangileriyapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
14
0
8
24
11.
Tuz kütlesi
(g)
Tuz miktarı (g)
III
Yukarıdaverilençözeltilerinderişiktenseyreltiğedoğru
sıralanışıaşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
A) I, II, III
B) III, II, I
D) III, I, II
60
50
C) II, III, I
40
E) I, III, II
I
II
III
100 110
Çözelti
kütlesi (g)
120
Bir miktar tuzlu su çözeltisine aynı sıcaklıkta I ve II'de bazı
işlemler yapıldığında şekildeki grafik elde ediliyor.
8.
I. Derişim
II. Çözücü
III. Çözünen
Yukarıdakilerden hangileri çözeltilerin bileşenlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
Bunagöre,
I. 110 gram çözeltinin 50 gramı sudur.
II. İkinci aralıktaki çözelti, birinci aralıktakine göre daha derişiktir.
III. 100 gram çözeltinin çözünen/çözücü oranı 1'dir.
C) I ve III
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
6. E
7. D
B) Yalnız II
D) II ve III
8. D
9. A10.C
11. E
C) I ve II
E) I, II ve III
71
KARIŞIMLAR
9.
I. Çözücü çözebileceğinin tamamını çözmüş olabilir.
II. Çözünen ilave edilirse çökme olabilir.
III. Özelliği her yerinde aynıdır.
ÜNİTE–2
6.
4
1.
KARIŞIMLAR
2.
KÜTLECE YÜZDE DERİŞİM
Kütlece%40lıkşekerlisuçözeltisihazırlamakiçingerekenşekermiktarınınsumiktarınaoranıaşağıdakilerin
hangisindedoğruverilmiştir?
1
2
3
A)
B)
C)
D) 2
E) 3
3
3
2
5.
t gram tuz ve U gram su kullanarak hazırlanan çözelti
kütlece%kaçlıkolur?
A)
U+t
100
100.t
U+t
B)
D)
t
100.U
C)
E)
Kütlece%40’lıkyemektuzuçözeltisihazırlamakiçin,16
gramyemektuzukaçgramsudaçözünmelidir?
A) 10
B) 18
C) 20
D) 22
E) 24
6.
Kütlece % 30'luk ve % 40'lık şekerli su çözeltilerinde çözünen şeker miktarları sırası ile 60 ve 80 gramdır.
Buna göre, bu iki çözeltideki su miktarlarının toplamı
kaçgramdır?
U
100.t
A) 120
B) 240
C) 260
D) 320
E) 400
U+t
100.t
7.
Çözelti kütlesi (g)
Çözelti kütlesi (g)
60
3.
I.
II.
III.
IV.
V.
40
160 gram su + 40 gram şeker
120 gram su + 30 gram şeker
80 gram su + 20 gram şeker
60 gram su + 15 gram şeker
45 gram su + 20 gram şeker
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
I. çözelti
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
18
Çözünen
kütlesi
(g)
27
II. çözelti
Çözünen
kütlesi
(g)
Yukarıdaki grafikler birinci ve ikinci çözeltilerin kütlelerinin
çözünen kütleleriyle değişimini göstermektedir.
Yukarıdaverilenmiktarlardasuveşekeriçerençözeltilerdenkaçtanesininkütleceyüzdelerieşittir?
A) 1
15
10
Bunagöre,birinciçözeltininkütlece%sininikinciçözeltininkütlece%sineoranıkaçtır?
2
5
3
A)
B)
C)
D) 1
E) 2
3
6
2
4.
Kütlece
% 20 lik
200 gram
tuzlu su
I
Kütlece
% 40 lık
100 gram
tuzlu su
Kütlece
% 10 luk
400 gram
tuzlu su
II
III
8.
Yukarıdaverilençözeltilerdeçözünentuzmiktarlarıarasındakiilişkiaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
A) III > II > I
B) III > I > II
C) II > I > III
D) I > II > III
Çözünen
kütlesi (g)
Çözücü
kütlesi (g)
Çözeltinin kütlece
yüzdesi
40
45
50
160
105
250
20
30
40
I.
II.
III.
Yukarıdaverilençözücüveçözünenlerdenoluşankarışımlardanhangilerininkütleceyüzdeleridoğruverilmiştir?
A) Yalnız I
D) I ve III
E) I = II = III
72
1. B
2. B
3. D
B) Yalnız II
4. E5.E
6. C
7. B
E) II ve III
Soru
8. C
C) I ve II
24 gram NaCl kullanarak kütlece % 40'lık sulu çözelti hazırlanıyor.
14. 6a gram şeker kullanılarak hazırlanan şekerli su çözeltisi kütlece % 30'luktur.
Bunagöre,oluşançözeltidekullanılansukaçgramdır?
A) 18
B) 27
C) 36
D) 45
Bunagöre,çözeltidekisumiktarıkaçagramdır?
A) 3
E) 60
B) 7
C) 9
D) 14
E) 15
ÜNİTE–2
9.
KARIŞIMLAR
10. 20gramsuilekütlece%20'liktuzlusuçözeltisihazırlamakiçinkaçgramtuzgerekir?
B) 5
C) 6
D) 7
15. Kütlece%20'lik400gramtuzçözeltisine120gramçözünen ve 280 gram su eklendiğinde tuz/su oranı kaç
olur?
1
1
3
3
3
A)
B)
C)
D)
E)
4
3
2
4
5
E) 8
11. 120gramşekerveyeterincesudankütlece%30'lukkaç
gramçözeltihazırlanabilir?
A) 400
B) 380
C) 280
D) 200
E) 140
Palme Yayıncılık
A) 4
16. 60 gram suda 12 gram şeker çözüldüğünde doygun çözelti
oluşmaktadır.
Bunagöre,
I. 5 gram suda 1 gram şeker
II. 30 gram suda 6 gram şeker
III. 180 gram suda 36 gram şeker
12. Kütlece % 40'lık 200 gram şeker çözeltisi hazırlamak
içinkaçgramşekergerekir?
A) 100
B) 80
C) 75
D) 60
Bunagöre,çözeltidekikütleceşekeryüzdesikaçtır?
B) 24
9. C10.B
C) 25
11. A
D) 32
12. B
katılmasıileoluşançözeltilerdenhangileridoygunolur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
E) 20
13. 200 gram suya 70 gram şeker ekleniyor. Bir süre beklendikten sonra şekerin 20 gramı çözünmeden kalıyor.
A) 20
C) I ve III
E) I, II ve III
17. Belli bir sıcaklıkta 100 gram suda 100 gram X katısı çözünmüştür.
Bunagöre,buçözeltikütleceyüzdekaçlıktır?
A) 20
B) 25
C) 40
D) 50
E) 60
E) 40
13. A
14. D15.B
16. E
17. D
73
ÇÖZELTİNİN KÜTLECE YÜZDE DERİŞİMİNİN
DEĞİŞMESİ
5
KARIŞIMLAR
1. Kütlece%20'lik200gramşekerlisuçözeltisinikütlece
%10lukyapmakiçinkaçgramsueklenmelidir?
A) 280
B) 240
C) 200
D) 160
5.
E) 120
Kütlece % 10'luk 200 gram şekerli su çözeltisine 60
gramsuilebirliktekaçgramşekereklendiğinde,oluşan
yeniçözeltikütlece%20şekeriçerir?
A) 15
2.
Kütlece % 10’luk 40 gram şekerli su çözeltisine kaç
gramşekerilaveedildiğindesonçözeltikütlece%25lik
olur?
A) 6
B) 7,5
C) 8
D) 10
E) 12
B) 25
C) 30
D) 35
E) 40
6.
240 gram suda 90 gram tuz çözündükten sonra oluşan çözeltiden aynı koşullarda bir miktar su uzaklaştırılıyor.
Oluşan yeni çözelti kütlece % 30 luk olduğuna göre
uzaklaştırılansumiktarıkaçgramdır?
A) 10
B) 20
C) 30
D) 45
E) 60
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
3.
Kütlece%40’lık600gramtuzlusuçözeltisindençökme
olmaksızın 120 gram su buharlaştırılırsa son durumda
çözeltininkütlece%'sikaçolur?
A) 90
B) 80
C) 70
D) 50
7.
Kütlece%25’lik200gramşekerlisuçözeltisine14gram
şekerve186gramsuilaveedildiğinde,yeniçözeltikütlece%kaçlıkolur?
A) 12
E) 30
B) 15
C) 16
D) 18
E) 20
8. Kütlece%40lık60gramtuzlusuçözeltisine;
Tuz kütlesi (g)
4.
Kütlece %20’lik 200 gram şekerli su çözeltisine 200
gram daha saf su ilave edildiğinde kütlece % kaçlık
olur?
A) 10
B) 20
C) 50
D) 80
I.
II.
III.
E) 90
Su kütlesi (g)
10
20
40
30
20
60
yukarıdaverilenlerdenhangileriaynıkoşullardaeklenirsekütleceyüzdesiartar?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
74
1. C
2. C
3. D
4. A5.E
6. C
7. C
C) I ve II
E) I, II ve III
Soru
8. A
Kütlece % 25'lik 400 gram NaOH çözeltisindeki suyun
kütlece %20'si buharlaştırılıp kalan kısımda 60 gram
daha NaOH çözünürse, son durumda NaOH'ın kütlece
yüzdesikaçolur?
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
13. Kütlece % 20'lik 150 gram tuzlu su çözeltisine 70 gram su,
40 gram tuz eklendiğinde 10 gram tuz dibe çöküyor.
E) 50
Bunagöre,oluşanyeniçözeltininkütleceyüzdederişimi
kaçtır?
B) 72
C) 24
D) 20
E) 15
10. Kütlece % 20 lik 850 gram sulu çözeltiden 300 gram su buharlaştırıldığında 20 gram katının çöktüğü gözleniyor.
Bunagöre;
14. Kütlece % 10'luk 200 gram tuz çözeltisine
I. Çözeltide 160 gram katı kalmıştır.
II. Çözeltide kalan su miktarı 480 gramdır.
III. Çözelti kütlece % 28’lik olur.
1. 10 gram tuz ekleniyor.
2. 90 gram su ekleniyor.
işlemleri sırasıyla yapılıyor.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
Bunagöre;
I. Birinci işlem sonunda çözelti kütlece % 20 lik olur.
II. Birinci ve ikinci işlem sonunda çözelti kütlece % 12'lik
olur.
III. Birinci ve ikinci işlem sonunda çözeltideki su miktarı 270
gramdır.
E) I, II ve III
Palme Yayıncılık
D) II ve III
C) I ve II
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
D) II ve III
11. Kütlece%15lik1200gramtuzlusuçözeltisindençökmeolmaksızınkaçgramsubuharlaştırıldığındasonçözeltikütlece%75likolur?
A) 240
B) 300
D) 960
B) Yalnız III
C) I ve II
E) I ve III
C) 480
E) 1000
15. Kütlece%20lik400gramXtuzunuiçerençözeltinin:
I. Kütlece %30'luk olması için
II. Kütlece %40'lık olması için
12. Kütlece % 50 lik 400 gram KOH çözeltisine sırasıyla;
• Sabit sıcaklıkta çökme olmadan suyunun % 25’ini buharlaştırma
• 25 gram KOH katısı ekleme
sabitsıcaklıktaaşağıdakilerdenhangisiyapılmalıdır?
I
II
A)
X katısı eklemek
Su eklemek
işlemleri uygulanıyor.
B)
Su eklemek
X katısı eklemek
Bunagöre,sondurumdaçözeltininkütleceyüzdesikaç
olur?
C)
Su buharlaştırmak
Su eklemek
D)
X katısı eklemek
Su buharlaştırmak
A) 30
E)
Su eklemek
X katısı eklemek
B) 45
C) 60
9. D10.E
D) 70
11. D
E) 80
12. C
13. C
14. B15.D
75
KARIŞIMLAR
A) 80
ÜNİTE–2
9.
FARKLI KÜTLECE YÜZDE DERİŞİMLERDEKİ
ÇÖZELTİLERİN KARIŞTIRILMASI
6
4.
1.
KARIŞIMLAR
Kütlece
% 25’lik
200 gram
tuzlu su
Kütlece
% 46’lık
100 gram
tuzlu su
I
II
Kütlece%20'lik200gramXçözeltisine
I. 80 gram su ve 20 gram X eklenerek
II. Kütlece % 20 lik 100 gram X çözeltisi eklenerek
III. 160 gram su ve 40 gram X eklenerek
yukarıdakiişlemlerdenhangileriyapılırsaçözeltininkütleceyüzdesiaynıkalır?
A) Yalnız I
A) 30
B) 32
C) 42
D) 50
B) 150
C) 250
C) I ve III
E) I, II ve III
E) 60
2. Kütlece%10’luk200gramşekerlisuçözeltisiilekütlece
% 40 lık kaç gram şekerli su çözeltisi karıştırıldığında
sonçözeltikütlece%30lukolur?
A) 100
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltiler karıştırıldığında
oluşanyeniçözeltikütleceyüzde(%)kaçlıkolur?
D) 300
E) 400
5.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
Kütlece%20'likvekütlece%40'lıkçözeltilerdensırasıylakaçargramkarıştırıldığında800gramkütlece%25'lik
çözeltioluşur?
A) 600, 200
B) 500, 300
D) 100, 700
C) 200, 600
E) 300, 500
3.
6.
60 gram
kütlece
% 40 lık
tuzlu su
Bofl
I. kap
140 gram
kütlece
% 10 luk
tuzlu su
II. kap
Yukarıda birinci ve ikinci kaplarda bulunan çözeltilerin sırası
ile kütlece % 25’i ve % 50’si boş olan kaba aktarılıyor.
Bunagöre,boşkaptakituzmiktarıkaçgramolur?
A) 6
76
B) 7
C) 13
D) 20
1. B
E) 25
2. E
3. C
Yukarıdaki kaplarda bulunan çözeltilerden birincisinin 1/4'ü
buharlaştırıldıktan sonra ikinci kaptaki çözelti ile karıştırılıyor.
Bunagöre,sonçözeltininkütleceyüzdesikaçtır?
A) 15
4. E5.A
B) 20
6. B
C) 25
Soru
D) 30
E) 40
11. Kütlece % 40'lık 300 gram tuz çözeltisi ile kütlece % 10'luk
600 gram tuz çözeltisi karıştırılıyor.
200 gram kütlece % 30 luk ve 400 gram kütlece % 10 luk
tuz çözeltileri karıştırılıyor. Karıştırılan çözeltiden 100 gram
su buharlaştırılıyor.
A) 10
B) 15
C) 20
D) 40
A) 52
B) 46
C) 34
D) 18
E) 12
E) 80
12. Kütlece % 10 tuz içeren 200 gram çözeltiyi kütlece
%20'likçözeltihalinegetirmekiçin;
8.
Kütlece % 60'lık 100 gram şeker çözeltisi ile kütlece % 40 lık
150 gram şeker çözeltisi karıştırılıyor.
Karışımınkütlece%30'lukolmasıiçinkaçgramsueklenmelidir?
B) 120
C) 150
D) 220
9.
B) 10
C) 15
D) 25
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
E) 250
Kütlece % 30 luk 300 gram tuzlu suya, kütlece % 40
lık400gramtuzlusu,100gramtuzve200gramsafsu
eklendiğindesonçözeltidekütlecetuzyüzdesiaşağıdakilerdenhangisiolur?
A) 8
işlemlerindenhangileriayrıayrıuygulanmalıdır?
A) Yalnız I
Palme Yayıncılık
A) 80
I. 20 gram daha tuz eklemek
II. 100 gram su buharlaştırmak
III. 200 gram kütlece % 30'luk tuz çözeltisi eklemek
13. Kütlece % 20'lik şeker çözeltisinden 10 gram, kütlece
% 15'lik şeker çözeltisinden 20 gram ve kütlece % 5'lik şeker çözeltisinden x gram alınarak, 130 gram su eklendikten
sonra yeni çözeltinin kütlece % 4'lük olduğu belirleniyor.
Bunagöre,x'indeğerikaçtır?
A) 140
B) 120
C) 80
D) 65
E) 42
E) 35
14. Kütlece % 20 lik tuz çözeltisinden A gram, kütlece
%50'liktuzçözeltisindenBgramalınarakkarıştırıldığında yeni oluşan çözelti kütlece % 32'lik olduğuna göre,
A oranıkaçtır?
B
10. Kütlece%40lık400gramtuzlusuya,kütlece%30luk
300gramtuzlusuvekütlece%20lik300gramtuzlusu
eklenirsesonçözeltidekütlecetuzyüzdesikaçolur?
A) 25
B) 31
7. C
C) 34
8. C
D) 36
9. E10.B
A)
E) 38
11. D
12. D
1
2
B)
13. A
14. B
3
2
C)
3
4
D)
2
5
E)
6
7
77
KARIŞIMLAR
Çökelmegözlenmediğinegöre,yenioluşançözeltikütleceyüzdekaçlıktır?
Karışıma100gramsafsueklendiğindeçözeltininkütleceyüzdederişimikaçolur?
ÜNİTE–2
7.
ÜNİTE–2
TEST
HACİMCE YÜZDE DERİŞİM, PPM, PPB
7
1.
KARIŞIMLAR
A) 10
2.
5.
40mililitreetilalkolve160mililitresukullanılarakhazırlanankolonyanınhacimcealkolyüzdesikaçtır?
B) 20
C) 40
D) 80
E) 90
A) 0,6
Hacimce%20'lik200mililitremetilalkol-suçözeltisine
200mililitresuilaveedildiğindeoluşankarışımınhacimceyüzdesiaşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
A) 10
B) 12
C) 15
D) 16
6.10–6gramCa(NO3)2katısınınsudaçözünmesiilehazırlanan1kilogramçözeltininderişimikaçppb'dir?
6.
B) 0,8
C) 2
E) 6
OcakayıverilerinegöreAnkara'dayapılanölçümlerden
solunanhavada20ppmSO2gazıölçüldüğünegöre,130
gramhavadakaçgramSO2gazıbulunur?
A) 1,3.10–3
E) 18
D) 2,8
B) 2,6.10–3
E) 6,9.10–3
Palme Yayıncılık
D) 5,2.10–3
C) 3,9.10–3
3.
Hacimce%5'lik300mililitreXçözeltisihazırlamakiçin
hacimce%20'likXçözeltisinekaçmililitresuilaveedilmelidir?
A) 125
4.
B) 150
C) 200
D) 225
B) 50
C) 80
D) 100
İçinde 50 kilogram su bulunan bir yüzme havuzu kaç
gramCl2(klor)ilekarıştırılırsaçözeltininderişimi5ppm
olur?
A) 0,1
E) 250
Hacimce%20'lik200mililitrelikH2SO4çözeltisinekaç
mililitreH2SO4ilaveedilirsehacimce%50'likH2SO4çözeltisieldeedilir?
A) 20
7.
8.
E) 120
B) 0,2
C) 0,25
1. B
2. A
3. D
4. E5.E
E) 5
Birdenizsuyuörneğinin5kilogramında2.10–3miligram
Mg2+iyonubulunduğunagöre,buçözeltidekiMg2+iyonununderişimikaçppm'dir?
A) 1.10–4
B) 2.10–4
D) 4.10–4
78
D) 0,5
6. B
7. C
C) 3.10–4
E) 5.10–4
Soru
8. D
13. Derişimi50ppmolanbirçözeltide40miligramçözünen
madde bulunduğuna göre, çözeltinin kütlesi kaç kilogramdır?
Aşağıda verilen maddelerden hangisi ile hazırlanan
2000kilogramçözeltininderişimi6ppb'dir?
A) 2 mg KCl
B) 4 g NaOH
D) 12 mg KCl
C) 6 mg CaBr2
A) 0,4
E) 15 mg Fe(CN)2
B) 0,8
C) 4
D) 8
E) 800
ÜNİTE–2
9.
KARIŞIMLAR
10. 0,1gramNa+iyonukaçkilogramsudabulunursaçözeltininderişimi20ppmolur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
14. 600mililitresuile500mililitreetilalkolkarıştırıldığında
oluşançözeltikütleceyüzdekaçalkoliçerir?
E) 5
(dsu= 1 g/mL, dalkol= 0,8 g/mL)
B) 30
C) 40
D) 50
E) 80
Palme Yayıncılık
A) 20
11. İçinde 100 ton su bulunan bir havuz 0,2 kilogram Cl2 gazı
ile dezenfekte ediliyor. HavuzdakiCl2gazınınderişimikaç
ppm'dir?(1 ton= 1000 kg)
A) 2
B) 3
D) 5
C) 4
E) 6
15. Hacimce % 20'lik 80 mililitre metil alkol-su çözeltisine
20mililitremetilalkolilaveedildiğindeoluşankarışımın
hacimceyüzdesiaşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
A) 28
12. Özkütlesi1,4g/mLolankütlece%40'lık200mililitretuz
çözeltisindeçözünmüşXkaçgramdır?
A) 112
B) 146
C) 152
9. C10.E
D) 160
11. A
12. A
E) 172
13. B
B) 36
C) 42
D) 54
E) 58
16. 4.10–3gramK2SO4katısınınsudaçözünmesiylehazırlanan1kilogramçözeltininderişimikaçppm'dir?
A) 1
14. C15.B
B) 2
16. D
C) 3
D) 4
E) 5
79
ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI
ÖZELLİKLERİ – I
8
KARIŞIMLAR
1.
Doymamış şeker çözeltisine aynı sıcaklıkta bir miktar şeker
ilave ediliyor.
Buolaydaçözeltinin,
4.
I. Derişimi
II. Kaynama noktası
III. Çözelti kütlesi
C) I ve II
E) I, II ve III
Arı suyun 1 atmosfer basınçta donma noktası 0°C, kaynama
noktası 100°C'tır.
Odakoşullarındabulunanbirmiktararısuya,
25
Zaman (dk)
II
işlemlerindenhangileriayrıayrıuygulandığındaaynıbasınçtasuyundonmavekaynamanoktasıdeğişir?
Bunagöre;
I. Başlangıçtaki çözeltideki tuz kütlesinin su kütlesine oranı 2/3 tür.
II. Başlangıçta, çözeltide bulunan suyun 2 katı kadar su eklenmiştir.
III. Aynı ortamda son çözelti başlangıçtaki çözeltiye göre
daha yüksek sıcaklıkta kaynar.
I. Yemek tuzu ekleyip çözme
II. Bir miktar daha arı su ekleme
III. Şekerli su ekleme
D) I ve II
0
Zaman (dk)
Yukarıdaki grafiklerin birincisinde çözeltinin kütlece yüzde
derişiminin zamanla değişimi, ikincisinde ise çözeltide çözünen tuz kütlesinin zamanla değişimi verilmektedir.
2.
B) I ve III
25
I
A) Yalnız I
20
0
B) Yalnız II
D) I ve III
Çözeltide çözünen
tuzun kütlesi
10
niceliklerindenhangileriartar?
A) Yalnız I
Çözeltinin kütlece
yüzde deriflimi
40
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
C) II ve III
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
5.
E) I, II ve III
yargılarındanhangileriyanlıştır?
C) I ve II
E) I ve III
Sıcaklık (°C)
t3
X
t2
Y
t1
3 8
3.
D) III > I > II
80
B) X'in donma noktası, Y'nin donmaya başlama sıcaklığından yüksektir.
C) X, 8. dakikada donmaya başlar.
C) I > III > II
D) 8. ve 12. dakikalar arasında Y sıvısı doymamıştır.
E) III > II > I
1. E
Bunagöre,aşağıdaverilenyargılardanhangisiyanlıştır?
A) X saf madde, Y ise karışımdır.
Aynı ortamda bulunan yukarıdaki maddelerin kaynama
noktaları arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde
doğruverilmiştir?
B) II > III > I
Zaman(dk)
X ve Y sıvılarının aynı ortamdaki sıcaklık-zaman grafiği yukarıda verilmiştir.
I. Kütlece % 10'luk tuzlu su çözeltisi
II. Saf su
III. Kütlece % 20'lik tuzlu su çözeltisi
A) I > II > III
12
E) Y, t2°C'de donmaya başlar.
2. B
3. D
4. D5.C
Soru
A(suda)
I. Çözelti derişimi
II. Kaynamaya başlama sıcaklığı
III. Donmaya başlama sıcaklığı
75 gram A kat›s›
niceliklerindenhangilerindeartmabeklenir?
A) Yalnız I
100 gram A katısı ve 100 gram su karıştırıldığında şekildeki
durum oluşuyor.
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Kaba100gramdahasueklenirse;
I. Doymamış bir çözelti oluşur.
II. Çözeltinin donmaya başlama sıcaklığı değişmez.
III. Dipte katı kalmaz.
yargılarındanhangileridoğruolur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) Yalnız III
E) I, II ve III
7.
Sıcaklık(°C)
Sıcaklık(°C)
Sıcaklık(°C)
10.
100
0
Zaman
Saf su
I
0
Zaman
Tuzlu su
0
Zaman
Tuzlu su
II
40 cm3 su
4 g tuz
Palme Yayıncılık
0
101
III
I
80 cm3 su
10 g tuz
II
III
Yukarıdaki grafiklerden hangileri koligatif özelliklerin
değişimisonucuçizilebilir?
Yukarıda verilen çözeltiler 0°C nin altında donmaya bırakıldığında donmaya başlama sıraları aşağıdakilerden
hangisindedoğruverilmiştir?
A) Yalnız II
A) I, II, III
B) I ve II
D) I ve III
8.
25 cm3 su
5 g tuz
C) II ve III
B) II, III, I
D) I, III, II
E) I, II ve III
C) II, I, III
E) III, II, I
Aşağıdaverilenyargılardanhangisiyanlıştır?
A) Çözeltilerin sabit basınçta belirli bir kaynama noktası
yoktur.
B) Buzlanmaya karşı tuz kullanılmasının nedeni, tuzun
suda çözünerek çözelti oluşturup donma noktasını düşürmesidir.
11. Çözeltilerinkoligatifözellikleriileilgili;
C) Katı-sıvı çözeltilerinin kaynamaya başlama sıcaklığı,
saf çözücünün kaynama noktasından yüksektir.
D) Doymamış çözeltinin donma noktası donma süresince
değişmez.
I. Çözücünün kimyasal yapısı
II. Çözünenin kimyasal yapısı
III. Çözünenin derişimi
E) Saf suda yemek tuzu çözmek donma noktasını azaltan
bir etki yapar.
6. B
7. C
8. D
9. C10.D
niceliklerindenhangilerinebağlıdır?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
11. B
C) I ve II
E) II ve III
81
KARIŞIMLAR
Çözünenikatıolandoymuşsuluçözeltiyeaynısıcaklıkta
azarazarbirmiktarsueklenirse;
ÜNİTE–2
9.
6.
ÇÖZELTİLERİN DERİŞİME BAĞLI
ÖZELLİKLERİ – II
9
KARIŞIMLAR
1.
I. Donma noktası düşmesi
II. Kaynama noktası yükselmesi
III. Ozmotik basınç
Yukarıda verilenlerden hangileri koligatif özelliklerden
biridir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
I
E) I, II ve III
Birhücreiçindekisıvınınderişimihücredışıortamagöre
dahaazise;
I. Hücre içine ozmos olur.
II. Hücre büzülmeye uğrar.
III. Hücre içi çözelti hipertonik olarak sınıflandırılır.
B) Yalnız III
D) II ve III
3.
D) I ve III
E) I ve II
Yukarıda verilen cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesigerekenuygunkelimeleraşağıdakilerinhangisinde
doğruverilmiştir?
82
II
Deniz
suyu
Ozmos
İzotonik
B) Ozmotik basınç
Ters ozmos
Hipertonik
C) Hidrostatik basınç
Ozmos
Hipertonik
D) Ozmotik basınç
Ters ozmos
İzotonik
E) Hidrostatik basınç
Ters ozmos
İzotonik
1. E
2. A
İçme
suyu
I
II
Yukarıdaki yarı geçirgen bir zarla ayrılmış sistemde birinci
bölmedeki piston üzerine basınç uygulanarak piston aşağı
doğru itiliyor.
Bunagöre,sistemileilgili;
I. İkinci bölmede sıvı seviyesi artar.
II. Ters ozmos olayı gerçekleşir.
III. İkinci bölmeye su geçişi gerçekleşir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
D) I ve II
B) Yalnız III
C) I ve III
E) I, II ve III
6.
I. Ozmotik basınç hidrostatik basınca eşit olduğunda ozmos durur.
II. Ozmos olayında çözücü molekülleri derişimin çok olduğu taraftan az olan tarafa hareket eder.
III. Deniz suyunun arıtılması ters ozmosa örnektir.
Yukarıdaverilenyargılardanhangileriyanlıştır?
III
A) Ozmotik basınç
E) II ve III
Basınç
5.
C) I ve III
I. Saf çözücüden, çözelti tarafına çözücü moleküllerinin
geçişinin önlenebilmesi için çözelti üzerine fazladan uygulanması gereken basınca ............................... denir.
II. ...............................'da suyun yarı geçirgen bir membran
yardımıyla daha yoğun bir ortamdan daha az yoğun olan
bir ortama geçişi için yüksek basınç kullanılır.
III. İki çözeltinin derişimleri birbirine eşitse, aynı ozmotik
basınca sahip olmalarından dolayı ...............................
adını alır.
I
II
Yukarıdaki kapta seyreltik ve derişik KNO3 çözeltileri geçirgen bir zarla ayrılmıştır.
Birsüresonrabölmelerleilgili;
I. Çözeltilerin derişimleri eşit oluncaya kadar çözücü geçişi devam eder.
II. İkinci bölmeden, birinci bölmeye çözücü geçişi olur.
III. Birinci bölmedeki KNO3’ün derişiminde artma, ikinci
bölmedeki KNO3’ün derişiminde azalma olur.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
Derişik
KNO3
çözeltisi
Seyreltik
KNO3
çözeltisi
2.
Geçirgen zar
4.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
TEST
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
3. D
4. B5.E
6. A
E) II ve III
Soru
C) I ve II
9.
Yarı geçirgen zar
A
Bir süre sonra
Yarı geçirgen zar
Başlangıçta bir kapta saf su ile şekerli su membran (yarı geçirgen zar) ile bölünmüş ve sıvı seviyeleri eşittir. Bu sistem
bir süre bekletildiğinde sağdaki kapta verilen durum oluşuyor.
Şekilde yarı geçirgen membranlar (zar) ile ayrılmış bölmelerde tuzlu su çözeltileri vardır. Zamanla ikinci bölmede sıvı
seviyesi azalırken birinci ve üçüncü bölmelerde sıvı seviyesi
artıyor.
Bunagöre,sondurumda;
I. Ozmos olayı A bölmesinden B bölmesine doğru olmuştur.
II. Oluşan h yüksekliğinin yaptığı basınç hidrostatik basınç
olarak adlandırılır.
III. B bölmesindeki çözeltide seyrelme olmuştur.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
8.
Yarı geçirgen zar
Bunagöre,
I. İkinci bölmeden birinci ve üçüncü bölmeye doğru ozmos olmuştur.
II. Başlangıçta ikinci bölmede bulunan çözeltinin derişimi
birinci ve üçüncü bölmedekilerden daha azdır.
III. Başlangıçta birinci bölmedeki çözelti ikinci bölmedeki
çözeltiden daha seyreltiktir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
Palme Yayıncılık
3.
bölme
h
Şeker
çözeltisi
B
Başlangıçta
2.
bölme
KARIŞIMLAR
Saf su
1.
bölme
ÜNİTE–2
7.
B) Yalnız II
D) II ve III
10.
C) I ve II
E) I, II ve III
Yarı geçirgen zar
Basınç
X
çözeltisi
A
X
çözeltisi
B
1. bölme
Başlangıç durumu şekilde verilen kapta yarı geçirgen zarla
ayrılmış X çözeltileri bulunmaktadır. A bölmesinde bulunan
çözeltinin derişimi, B bölmesindeki çözeltinin derişiminden
küçüktür.
2. bölme
Bunagöre,busistemileilgili;
Yukarıdaki gibi yarı geçirgen zarla ayrıştırılmış kabın birinci
bölmesine glikoz çözeltisi, ikinci bölmesine saf su dolduruluyor. Birincibölmeyebasınçuygulanırsa;
I. A ve B bölmesindeki çözeltiler başlangıçta izotoniktir.
II. B bölmesindeki sıvı seviyesi zamanla yükselir.
III. A bölmesindeki çözeltinin derişimi zamanla yükselir.
I. Ters ozmos gerçekleşir.
II. İkinci bölmede saf su seviyesi yükselir.
III. İkinci bölmeye glikoz geçişi olmaz.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
A) Yalnız II
E) II ve III
7. E
yargılarındanhangileridoğrudur?
B) Yalnız III
D) I ve III
8. A
9. C10.E
C) I ve II
E) I, II ve III
83
HETEROJENKARIŞIMLAR
4.
KARIŞIMLAR
I. Dağıtan fazı sıvı, dağılan fazı katı olan ve dağılmış tanecik boyutu 10–6 metreden büyük olan heterojen karışım
türü .................................. dur.
II. .................................., bir katı ile bir sıvının oluşturduğu
heterojen karışımdır.
III. Heterojen karışımların dağılan fazının homojene yakın
bir şekilde dağılmasının sağlanması işlemine ..............
..................... denir.
Heterojen
karışım
Dağıtan fazın
fiziksel hali
Dağılan fazın
fiziksel hali
I.
Jöle
Katı
Sıvı
II.
Duman
Gaz
Sıvı
III.
Sis
Katı
Gaz
Yukarıda bazı heterojen karışımlar ve bu karışımlarda dağılan
ve dağıtan fazların fiziksel halleri karşılarında verilmiştir.
Yukarıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere gelmesi
gerekenkelimelernedir?
Bunagöre,verilenlerdenhangileriyanlıştır?
5. I. Zeytinyağı
II. Tebeşir tozu
III. Benzin
IV. Yemek tuzu
V. Alkol
2.
I. ( ) Dağılan ve dağıtan fazı gaz olan tüm karışımlar
çözeltidir.
VI. Odun talaşı
VII. Naftalin
II. ( ) Koloit karışımlarda dağıtan faz sadece katı olabilir.
III. ( ) Süt, dağıtan fazı sıvı olan heterojen karışımdır.
IV. ( ) Krema ve sabunlu su, koloit karışıma örnektir.
V. ( ) Saç spreyi, böcek ilacı gibi karışımlar heterojen
karışımlardır.
Yukarıda verilen ifadelerden doğru olanın yanına D,
yanlışolanınyanınaYyazdığımızdahangilerineYharfi
yazılmışolur?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
1.
Yukarıdaki maddelerden kaç tanesinin su ile
karışımındansüspansiyonoluşur?
6.
X(g)
Y(g)
Girifl borusu
Ç›k›fl borusu
Z(g)
L sıvısı
K sıvısı
Şekildeki düzenekte, kapların birinde K diğerinde L sıvısı
vardır. X, Y, Z gazlarından oluşan bir karışım bu kaplardaki
sıvılardan geçirilmektedir.
3.
84
Aynı koşullarda X, Y ve Z saf sıvıları bir tüpte
karıştırıldığında aldıkları konum yandaki
şekilde verilmiştir. Buna göre, aşağıdaki
sorularıyanıtlayınız.
a)
X ile Y arasındaki karışım türünü yazınız.
b)
X ile Z arasındaki karışım türünü yazınız.
c)
Y ile Z arasındaki karışım türünü yazınız.
d)
X ile Y-Z arasındaki karışım türünü yazınız.
Y, Z
X
–
K sıvısında X ve Y gazlarının
–
L sıvısında X ve Z gazlarının
çözünmediği bilinmektedir.
Bunagöre,aşağıdakisorularıyanıtlayınız.
a)
K sıvısıyla heterojen karışım oluşturan gazlar
hangileridir?
b)
L sıvısıyla heterojen karışım oluşturan gazlar
hangileridir?
Soru
1. I.süspansiyon,II.Süspansiyon,III.homojenizasyon 2. II 3. a.Heterojen,b.Heterojen,c.Homojen,d.Heterojen
4.II,III5. 3 6.a.XveY,b.XveZ
ÜNİTE–2
1. Sis ve bulutun örnek olarak verildiği karışım türü .................................... dür.
KARIŞIMLAR
2. Sıvı içerisinde dağılan katı fazın tanecik boyutu 10–6 metreden büyükse karışım ............................. dur.
3. Bir gaz içerisinde bir katının ya da bir sıvının heterojen şekilde dağılmasıyla oluşan karışımlara ............................. denir.
4. Bir sıvı içerisinde bir katının tam olarak çözünmeyip küçük tanecikler şeklinde dağılmasıyla oluşan heterojen karışımlara
............................. denir.
5. Birden fazla faz içeren karışımlar .......................................................... karışım olarak nitelendirilir.
6. Mürekkep, dağılan fazı ............................., dağıtan fazı ............................. olan heterojen karışımlara örnektir.
7. Böcek ilaçları, deodorant gibi maddeler ............................. türündeki karışımlara aittir.
8. Şekerli su karışımında tanecik boyutu, 10–9 m den ............................. tür.
9. Kaya, dağılan ve dağıtan fazının ................................ olduğu heterojen bir karışımdır.
10. Emülsiyon oluşturan sıvılar kendi haline bırakıldığında bir süre sonra birleşerek birbirinden ayrılması durumuna .............................
denir.
11. Su moleküllerinin hava içerisinde dağılmasıyla oluşturduğu heterojen karışım ............................. dir.
12. Un ve suyun oluşturduğu karışımda katının tanecikleri, suda 10–6 m den ............................. tanecikler halinde dağılmıştır.
13. Heterojen karışımı oluşturan, dağılan fazın homojene yakın bir şekilde dağılmasının sağlanmasına ............................. denir.
14. Heterojen karışımlardaki faz ayrılmasının önüne geçmek için kullanılan katkı maddelerine ............................. denir.
1. aerosol
2. süspansiyon 3. aerosol 4. süspansiyon5.heterojen 6. katı,sıvı 7. aerosol
9. katı10.faz ayrılması 11. sis 12. büyük 13. homojenizasyon 14. emülgatör
8. küçük
85
ÜNİTE–2
KARIŞIMLAR
1.
Dağıtan ve dağılan fazı sıvı olan heterojen karışımlara süspansiyon denir.
2.
Dağıtan fazı sıvı, dağılan fazı katı olan homojen karışımlarda tanecik boyutu 10-9 m den küçüktür.
3.
Tanecik boyutu 10–9 m ile 10–6 m arasında olan heterojen karışım koloittir.
4.
Katı ve sıvı fazlardan oluşan tüm karışımlar heterojendir.
5.
Dağılan faz katı, dağıtan fazı gaz olan heterojen karışımlara köpük örnek verilebilir.
6.
Emülsiyonlar, katı-sıvı heterojen karışımlardır.
7.
Türk kahvesi süspansiyona örnektir.
8.
Şeker-su, kireç-su, yağ-su karışımlarının üçü de heterojendir.
9.
Sabunlu su ve krema gibi karışımlar koloit karışımlara örnektir.
10. Koloit karışımlarda dağılmış tanecik boyutu, süspansiyon karışımlardaki dağılmış tanecik boyutundan küçüktür.
11. Ayran, tebeşir tozu-su karışımı ve kumlu su süspansiyona örnektir.
12. Emülsiyon karışımların fazları gözle görülmez.
13. Deodorant, aerosollere örnektir.
14. Dağılan fazı katı, dağıtıcı fazı gaz olan heterojen karışımlara tozlu hava örnek verilebilir.
15. Zeytinyağı-su karışımında dağılan ve dağıtan fazlar sıvıdır.
16. Odun talaşı-su ve Türk kahvesi karışımlarında tanecik boyutları 10–6 m den büyüktür.
17. Emülsiyon karışımlar birbirini çözemeyen sıvılardan birinin diğerinde asılı kalmasıyla oluşur.
86
1. Y
2. D
3. D
4. Y5.Y 1. B
6. Y
7.2.DD
8. Y 3. B
9. D10.D
4. A
11. 5.
D C 12. Y
Soru
14. D15.D
13. D
16. D
17. D
TEST
1.
Aşağıda verilen koloidal karışımlardan hangisi yanlış
4.
Tanecik
boyutu (m)
örneklendirilmiştir?
Dağılan faz
Örnek
10–9
X
Kar›fl›m
türü
A)
Sıvı
Sıvı
Mayonez
B)
Sıvı
Katı
Krema
C)
Katı
Katı
Mürekkep
D)
Gaz
Katı
Duman
E)
Gaz
Sıvı
Sis
10–6
Y
Z
Dağılan fazın tanecik boyutu ile dağıtan fazda oluşturduğu
karışım türü yukarıdaki skalada verilmiştir.
BunagöreskaladaX,YveZşeklindesembolizeedilen
karışım türleri aşağıdakilerden hangisinde doğru
verilmiştir?
2.
X
Y
Z
Aşağıda verilen karışımlardan hangisinin karşısında
A)
Çözelti
Koloit
Süspansiyon
verilenörnekyanlıştır?
B)
Emülsiyon
Çözelti
Koloit
C)
Süspansiyon
Emülsiyon
Koloit
D)
Çözelti
Süspansiyon
Emülsiyon
E)
Emülsiyon
Koloit
Süspansiyon
Karışım
Örnek
Sıvı aerosol
Sis
B)
Süspansiyon
Kükürt tozu-su
C)
Koloit
Jöle
D)
Katı aerosol
Duman
E)
Emülsiyon
Çalkalanmış Yumurta
Palme Yayıncılık
A)
3.
I
Ayran
II
V
Karışım
Portakal suyu
5.
Tebeşir tozu–su
Alkol–su
Krema
IV
III
karışımlarla ilgili bazı örnekler verilmiştir.
Bunagöre,bukutucuklardakikarışımlardanhangisinde
–9mdenküçüktür?
tanecikboyutu10
A) I
B) II
C) III
Yukarıdaverilenkarışımlarınsınıflandırılmasıileilgili;
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
D) IV
1. ?
Sis
Krema
Gazoz
Fındık ezmesi
Çamurlu su
Duman
Sabunlu su
I. Sis, krema ve duman çözeltidir.
II. Gazoz ve fındık ezmesi emülsiyondur.
III. Çamurlu su ve sabunlu su süspansiyondur.
Yukarıdaki kavram haritasında yer alan kutucuklarda
–
–
–
–
–
–
–
2.1.
?C
D) II ve III
E) V
3. 2.
? E
B) I ve II
4. ?
3. D
5. ?4. A5.E
6. ?
7. ?
C) I ve III
E) I, II ve III
87
KARIŞIMLAR
Dağıtan faz
ÜNİTE–2
HETEROJEN KARIŞIMLAR – I
1
ÜNİTE–2
10. Aşağıdaverilenmaddelerdenhangisiheterojenkarışım
değildir?
6.
I. Kan
II. Benzin-su karışımı
III. Madeni para
Yukarıdaverilenlerdenhangileriheterojenkarışımdır?
KARIŞIMLAR
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve II
A) Jöle
B) Portakal suyu
C) II ve III
C) Çamurlu su
E) I ve III
D) Süt
E) Şerbet
7.
I. Türk kahvesi
II. Krema
III. Çalkalanmış yumurta
11. Aşağıdaverilenlerdenhangisiemülsiyondur?
Yukarıdaki karışımlardan hangilerinde dağılan taneciklerinboyutu10–9mile 10–6maralığındabulunur?
A) Gaz yağı
A) Yalnız I
C) Gaz yağı-su
B) Yalnız II
D) I ve III
B) Maden suyu
C) I ve II
D) Sirke
E) II ve III
Palme Yayıncılık
E) Deniz suyu
8.
Aşağıdakilerinhangisindebulunanmaddelerinkarıştırılmasıilekesinlikleheterojenkarışımoluşmaz?
A) Katı-katı
B) Gaz-gaz
D) Sıvı-sıvı
12. Aşağıdaverilenlerdenhangisikoloidalkarışımdır?
A) Alkol
C) Katı-sıvı
B) Mayonez
E) Katı-gaz
C) Kumlu su
D) Sabun köpüğü
E) Ayran
9.
Emülsiyon,süspansiyonveçözeltiileilgili;
I. Fiziksel yöntemlerle kendilerini oluşturan bileşenlere ayrılabilmeleri
II. En az iki tür madde içermeleri
III. Homojen olmaları
13. Aşağıdaki karışımlardan hangisi birden fazla faz içermez?
özelliklerindenhangileriortaktır?
A) Yalnız II
88
B) Maden suyu
C) Bulut
D) Boya
B) Yalnız III
D) II ve III
A) Deodorant
C) I ve II
E) Saç spreyi
E) I, II ve III
6. D
7. E
8. B
9. C10.E
11. C
12. D
Soru
13. B
TEST
1.
Karışım
Heterojen
–
+
–
+
–
+
I. Süt
II. Süzme bal
III. Deodorant
4.
suda10–6mdenbüyüktaneciklerhalindedağılmıştır?
A) Benzin - su
B) Zeytinyağı - su
Yukarıda verilen karışımların ait oldukları sınıfları (+) ile
olmadıkları (–) ile gösterilmiştir. Buna göre, hangilerinin
sınıfıdoğruişaretlenmiştir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
Aşağıdaki karışımlardan hangisinde katının tanecikleri,
KARIŞIMLAR
Homojen
C) Portakal suyu
D) Gazoz
C) I ve II
E) Hava
E) I, II ve III
5.
Aşağıda verilenlerden hangisi karışım olarak
sınıflandırılmayauygunörnekdeğildir?
A) Tuzlu su
2.
I. Katı – sıvı homojen karışım
II. Sıvı – sıvı heterojen karışım
III. Katı – sıvı heterojen karışım
Yukarıdaverilenkarışımlarınsınıflandırılmasıiçinaşağıdakilerdenhangisidoğrudur?
B) Ayran
D) Kalay
II
III
A)
Çözelti
Emülsiyon
Süspansiyon
B)
Çözelti
Süspansiyon
Emülsiyon
C)
Süspansiyon
Çözelti
Süspansiyon
D)
Emülsiyon
Çözelti
Çözelti
E)
Çözelti
Emülsiyon
Çözelti
Palme Yayıncılık
I
C) Lehim
E) Hava
6.
I. Sis kümesi ve parfümler aerosollere örnektir.
II. Bazı heterojen karışımlar yağ asidi ve lesitin gibi maddeler kullanılarak homojenize edilebilir.
III. Sis kümesinin içindeki su damlacıklarının boyutu 10–9 m
den daha büyüktür.
Yukarıdaverilenyargılardanhangileridoğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
3.
I. Tüm katı-sıvı karışımlar koloidal karışımlardır.
II. Emülgatörler, işlenmiş paketli gıdalar, şekerlemeler ve
fırın ürünleri gibi birçok gıda ürününün imalatında önemli
rol oynar.
III. Emülgatörler, heterojen karışımları farklı fazlara ayrıştırmak için kullanılırlar.
7.
I. Bir karışımın koloit ya da çözelti olduğunu anlamak için
bir ışık kaynağı tutarak ışığın dağılımı incelenebilir.
II. Karışımlar; dağılan maddenin tanecik boyutuna ve dağıtan faza bağlı olarak çözelti, koloit, aerosol, emülsiyon
ve süspansiyon olarak sınıflandırılabilir.
III. Homojen karışımlar ışığı saçmaz.
Yukarıdaverilenyargılardanhangileridoğrudur?
Yukarıdaverilenyargılardanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) II ve III
C) I ve II
A) Yalnız I
1.1.?E
B) Yalnız III
D) II ve III
E) I ve III
2.2.?A
3.3.? A
4.4.
? C5.D
5. ?
6. ?6. E
7. ?7. E
ÜNİTE–2
HETEROJEN KARIŞIMLAR
???
– II
12
C) I ve III
E) I, II ve III
89
KARIŞIMLAR
Madde
I. Temiz hava
II. Su buharı
III. Buz
11.
Sınıflandırma
Homojen karışım
Homojen karışım
Heterojen karışım
Yukarıda verilen maddelerin karşılarındaki sınıflandırmalardanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) II ve III
D) I ve III
Karışım
Karışımtürü
Su + X
Emülsiyon
Un + Su
Y
Su + Z
Süspansiyon
Yukarıdaki tabloda bazı heterojen karışımlar ve türleri verilmiştir. BunagöretablodakiX,YveZyerineaşağıdakilerdenhangisigetirilebilir?
C) I ve II
E) I, II ve III
X
9.
–
X–Y karışımı homojen
–
X–Z karışımı heterojen
–
Y–Z karışımı heterojen
yapıda olduğuna göre,bukarışımlarileilgili;
I. X–Z karışımı çözelti olamaz.
II. Y–Z karışımı emülsiyondur.
III. X–Y karışımına kolonya örnek verilebilir.
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
A) Benzin
Aerosol
Odun talaşı
B) Alkol
Aerosol
Tebeşir tozu
C) Zeytinyağı
Süspansiyon Tebeşir tozu
D) Benzin
Emülsiyon
E) Zeytinyağı
Süspansiyon Şeker
Süspansiyon
C) I ve II
E) II ve III
Odun talaşı
I. Katı ve gazdan oluşmuşlardır.
II. Bileşenler kendi özelliklerini korur.
III. Dağılan ve dağıtan fazlar katıdır.
B) Yalnız III
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
8. B
Emülsiyon
A) Kolonya
Çamurlu su
Zeytinyağı-su
B) Naftalin-su
Bronz
Mazot-su
C) Çamaşir sodası-su
Hava
Benzin-su
D) Benzin
Gazoz
Hava
E) Zeytinyağı
Lehim
Kolonya
Dağıtan faz
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
Çözelti
13. Kayakarışımındadağıtanvedağılanfazlarınfizikselhali
aşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
10. Süspansiyonlarileilgili;
90
Z
12. Aşağıdakilerdenhangisindeverilenmaddelerinsınıflandırılmasıdoğrudur?
yargılarındanhangileridoğrudur?
Y
X katısı ile Y ve Z sıvıları kullanılarak hazırlanan karışımlardan;
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
8.
9. C10.A
11. C
Dağılan faz
A)
Katı
Katı
B)
Gaz
Sıvı
C)
Katı
Sıvı
D)
Sıvı
Gaz
E)
Katı
Gaz
12. B
13. A
Soru
TEST
1.
Aerosollerileilgili;
4.
I. Katı-gaz
II. Katı-sıvı
III. Sıvı-gaz
I. Tuzlu su
II. Havaya yayılmış volkan külü
III. Duman
Yukarıdaki karışımlardan hangilerinde dağılan faz katı
haldedir?
karışımlarındanhangileriileoluşabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve III
A) Yalnız I
C) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
5.
2.
I. Koloidal bir karışımda dağılan tanecikler gözle görülür.
II. Koloitler ile süspansiyonların dağıtan fazları sıvıdır.
II
III
A)
D
Y
D
B)
Y
D
Y
C)
Y
D
D
D)
D
Y
Y
E)
Y
Y
Y
yargılarındanhangileridoğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Palme Yayıncılık
I
E) I, II ve III
Heterojenkarışımlarileilgili;
A) Yalnız I
Yukarıdaki ifadelerden doğru olanlarda kutulara "D",
yanlış olanlarda "Y" harfi yazıldığında doğru sıralama
hangiseçenektedoğruverilmişolur?
C) I ve III
I. Dağıtan tanecikleri sıvı halinde olabilir.
II. Dağılan tanecikleri katı halinde olamaz.
III. Gözle bakıldığında homojen ya da heterojen görünürler.
III. Sıvı-sıvı heterojen karışıma emülsiyon denir.
B) I ve II
6.
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
– X sıvısı ile Y sıvısı homojen karışım oluşturuyor.
– Y sıvısı ile Z sıvısı karıştırıldığında kısa sürede faz ayırımını gerçekleştiriyor.
Bunagöre;
I. X ile Y'nin oluşturduğu karışım çözeltidir.
II. Y ile Z'nin oluşturduğu karışım emülsiyondur.
III. Y ile Z'nin oluşturduğu karışımın bulunduğu kapta
Y
3.
Aerosollerileilgili;
Z
I. Bileşenlerinden biri her zaman gazdır.
II. Dağılan fazı gazdır.
III. Bir doğa olayı olan sis örnek olarak verilebilir.
şeklinde toplanır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve II
D) I ve III
yargılarındanhangilerinindoğruluğukesindeğildir?
A) Yalnız III
C) II ve III
D) II ve III
E) I, II ve III
1. D
B) I ve II
2. C
3. D
4. E5.C
6. A
C) I ve III
E) I, II ve III
91
KARIŞIMLAR
ÜNİTE–2
HETEROJEN KARIŞIMLAR
???
– III
13
10.
Aşağıdaverilenyargılardanhangisiyanlıştır?
A) Katı aerosole duman örnek verilebilir.
B) Emülsiyon olduğu bilinen bir karışımın bileşenleri arasında çözünme olayı gerçekleşir.
KARIŞIMLAR
C) Heterojen karışımlarda faz ayırımını engellemek için
emülgatörler kullanılır.
D) Bazı heterojen karışımlar gözle bakıldığında homojen
görülür.
E) Emülsiyonlarda faz ayırımı kısa sürede gerçekleşir.
Şekildekigibibirtüptebulunansıvıortamapüskürtüldüğündeoluşankarışımileilgili;
I. Dağıtan faz gaz olur.
II. Homojen bir karışım oluşur.
III. Aerosol sınıfı bir karışım oluşur.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
8.
I. Granit
II. Fındık ezmesi
III. Merhem
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki karışım türlerinden hangilerinde dağılan faz
katıdır?
A) Yalnız I
I. Y gaz, X ve Z sıvı haldedir.
II. X ile Y karışımında X maddesi dağıtan görevi görür.
III. X ile Z'nin oluşturduğu karışımda dağılan faz ile dağıtan
faz aynı fiziksel haldedir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
92
C) I ve III
A)
I. D
B)
9. C10.C
I. D
C)
I. D
II. D
II. D
II. Y
III. D
III. Y
III. D
D)
8. A
E) II ve III
Yukarıdakiyargılardandoğruolanlara"D"yanlışolanlara"Y"harflerikutularayazıldığındadoğrusıralamahangiseçenektekigibiolur?
E) I, II ve III
7. B
C) I ve III
I. Dondurma homojenize edilmiş katı-sıvı bir karışımdır.
II. Koloit bir karışımda gözle görünmeyecek kadar küçük katı tanecikler dağıtıcı faz içinde askıdadır.
III. Aerosol bir karışımın dağılan fazları katı ya da sıvı
olabilir.
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
Bunagöre;
B) Yalnız II
D) I ve III
– X ile Y'nin oluşturduğu karışım aerosoldür.
– X ile Z'nin oluşturduğu karışım emülsiyondur.
E) I, II ve III
I. Katı aerosol
II. Emülsiyon
III. Süspansiyon
12.
9.
C) I ve III
11.
Yukarıdakimaddelerdenhangileriheterojendir?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
7.
11. D
I. Y
E)
I. Y
II. D
II. D
III. D
III. Y
12. A
Soru
KARIŞIMLARINAYRILMASI
4. Kum,şeker,tuz,demirtozukarışımı,
Bileşenleri
Ayırmayöntemi
a
X ve Y
Süzme
b
Y ve Z
Basit damıtma
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
Bunagöre,avebkarışımlarınınbileşenleri;
X
I. Kum
II. Odun talaşı
III. Su
Su
Yemek tuzu
Naftalin
yöntemlerindenhangilerininhangisıralamaylakullanılmasıylabileşenlerineayrılır?
5.
Naftalin, yemek tuzu ve demir tozu oldukları bilinen X, Y ve
Z katılarından oluşan bir karışıma sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanıyor.
Z
Yemek tuzu
Su
Tebeşir tozu
yukarıdakilerdenkaçtanesiolabilir?
2.
I.
II.
III.
IV.
V.
Ayırma hunisi
Yüzdürme
Süzme
Dekantasyon
Basit damıtma
Yukarıdakiyöntemlerdenkaçtanesikatı-sıvıkarışımlarınıayırmadakullanılanbiryöntemolamaz?
Palme Yayıncılık
Y
Süzme
Ayrımsal kristallendirme
Suda çözme
Mıknatıslanma
Ayrımsal damıtma
Ayırma hunisi
KARIŞIMLAR
Karışım
Oda sıcaklığında X, Y ve Z saf maddeleriyle hazırlanan a ve b karışımları için tablodaki veriler biliniyor.
ÜNİTE–2
1.
– Mıknatıs yaklaştırıldığında X ayrılmaktadır.
– Geriye kalan karışım suya atılıyor. Oluşan karışım süzüldüğünde süzgeç kağıdında yalnız Y kalmaktadır.
Bunagöre,X,YveZmaddelerinindoğrueşleştirilmesi
nasıldır?
6.
3.
I. Sudan hafif askıda olan katı taneciklerinin su yüzeyine
yükseltilerek uzaklaştırılması işlemine ................. denir.
II. Katı veya sıvı bir karışımın ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı veya sıvıdan ayrılması
işlemine ....................... denir.
III. Böbreğin kandaki üreyi ayıramaması nedeniyle hasta
kanının üreden temizlenmesi için yapılan uygulamaya
............... denir.
IV. Katı-sıvı karışımının buharlaştıktan sonra soğutularak
yoğunlaştırılması işlemine ……. .……............. denir.
Yukarıdaki verilen cümlelerdeki noktalı yerlere gelmesi gerekenkelimelernedir?
1. 1
2. 1
1. Süzme
a. Kaynama noktas›
2. Dekantasyon
b. Tanecik boyutu
...........................
1. b
3. Özütleme
c. Yo€unluk
...........................
4. Ay›rma hunisi
d. Çözünürlük
...........................
5. Diyaliz
...........................
6. Kristallendirme
...........................
7. Flotasyon
...........................
8. Çöktürme
...........................
9. Ay›klama
...........................
10. Ayr›msal
...........................
dam›tma
Yukarıdaki tabloda verilen ayırma yöntemleri uygulanırkenmaddelerinhangiözelliklerininfarklıolmasıgerekir?Eşleştiriniz.
3.I.Flotasyon,II.Ekstraksiyon,III.Diyaliz,IV.Basitdamıtma 4. IV–III–I–II5.X:Demirtozu,Y:Naftalin,Z:Yemektuzu
6.2.b,3.d,4.c,5.b,6.d,7.b,8.d,9.b,10.a
93
ÜNİTE–2
KARIŞIMLAR
1.
Şekerli su karışımı .................................. veya .................................. yöntemiyle ayrıştırılabilir.
2.
Diyaliz makineleri .................................. görevini görür.
3.
Ayrımsal kristallendirme yöntemi ile ayrıştırılan bir karışımda yararlanılan fiziksel özellik karışımı oluşturan maddelerin ...........
......................... farklı olmasıdır.
4.
Ham petrolden, benzin ve mazot gibi bileşenleri elde etmek için ......................................... yöntemi kullanılabilir.
5.
........................ yöntemi Cu, Pb, Zn gibi sülfürlü cevherlerin ayrıştırılması ve saflaştırılmasında kullanılır.
6.
........................ türündeki karışımlar diyaliz yöntemiyle ayrıştırılabilir.
7.
Pul biber ve tuzdan oluşan bir karışımı ayrıştırmak için ......................................... yönteminden yararlanılabilir.
8.
Ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayırmada sıvıların ...................................................... farklı olmasından yararlanılır.
9.
Naftalin ve sudan oluşan bir karışım ........................ işlemiyle ayrıştırılabilir.
10.
Kum ve saman karışımı, maddelerin ................................................ farklı olmasından yararlanılarak ayrıştırılabilir.
11.
Bir katının ya da sıvının ilave edilen çözücü yardımıyla karışmış olduğu diğer katı ya da sıvılardan ayrılması işlemine
........................ denir.
12.
Kirli havadaki tozun ve dumanın hava filtresi kullanılarak ayrılması ........................ işlemidir.
13.
Bir sıvıda bulunan çökmüş maddenin üzerinde kalan sıvıyı başka bir kaba ayırma işlemine ......................................... denir.
14.
Nikel tozu ile bakır tozundan oluşan karışım ........................ kullanılarak ayrıştırılabilir.
15.
Farklı türde gazlardan oluşan bir karışımı ayrıştırmak için gazların ........................ noktalarının farklı olmasından yararlanılır.
16.
Ayıklama ve eleme ile ayrıştırılan karışımlarda karışımı oluşturan maddelerin ........................ büyüklüklerinin farklı olmasından
yararlanılır.
17.
Çamaşır sodası, yemek tuzu, kum ve sudan oluşan bir karışım uygun bir süzgeç kağıdından geçirilince, süzgeç kağıdında
kalan madde ...................... dur.
94
Soru
1. basitdamıtma,kristallendirme 2. böbreklerin 3. çözünürlüklerinin 4. ayrımsaldamıtma5.Flotasyon 6. Koloit 7. elektriklenme 8. kaynama
noktalarının 9. süzme10.yoğunluklarının 11. ekstraksiyon 12. süzme 13. dekantasyon 14. mıknatıs15.yoğunlaşma 16. tanecik 17. kum
ÜNİTE–2
1. Karışımların bileşenlerine ayrıştırılması basit fiziksel yöntemlerle mümkündür.
KARIŞIMLAR
2. Eleme yönteminde maddelerin tanecik büyüklüğü farkından yararlanılır.
3. Tuzlu su süzme yöntemiyle bileşenlerine ayrıştırılabilir.
4. Ham petrolün bileşenlerine ayrılmasında, kaynama noktası farkından yararlanılır.
5. Demir ve kalaydan oluşan bir alaşımdan mıknatıs kullanılarak demir ayrıştırılabilir.
6. Demir tozu ve bakır tozundan oluşan bir karışım mıknatıslama yöntemiyle ayrıştırılabilir.
7. Ayırma hunisi ile ayrıştırma işleminde karışımı oluşturan maddelerin yoğunluklarının farklı olmasından yararlanılır.
8. Bir sıvının buharlaştırılması ve oluşan buharın soğutularak tekrar yoğunlaştırılması şeklindeki saflaştırma işlemine dekantasyon
denir.
9. Sıvı-sıvı çözeltilerde, sıvıların kaynama noktalarının farklı olmasından yararlanılarak ayrımsal damıtma yapılabilir.
10. Diyaliz yönteminde maddelerin tanecik büyüklüklerinin farklı olmasından yararlanılır.
11. İçme suyundan demir uzaklaştırılmasında çöktürme yöntemi kullanılır.
12. Çöktürme işlemi sonucu, üste kalan sıvı kısmın başka bir kaba alınması işlemine özütleme denir.
13. Flotasyon (yüzdürme) işlemi, sudan hafif olan ve askıda kalan katı taneciklerin su yüzeyine yükseltilerek uzaklaştırılmasıdır.
14. İki ya da daha fazla katının oluşturduğu homojen bir karışımı, katıların çözünürlüklerinin farklı olmasından yararlanarak ayrıştırma işlemine ayrımsal kristallenme denir.
15. Çayın demlenmesi işleminde çaya renk ve tat veren maddelerin çözünerek suya geçmesi olayı ekstraksiyon (özütleme) dur.
16. Kandaki üreyi ayırmak amacıyla basit damıtma işlemi uygulanır.
17. Fiziksel ayırma yöntemlerinin tamamında maddeler % 100 saflıkta elde edilirler.
1. D
2. D
3. Y
4. D5.Y
6. D
7. D
8. Y
9. D 10.D
11. D
12. Y
13. D
14. D15. D
16. Y
17. Y
95
TANECİK BOYUTU FARKINDAN
YARARLANARAK UYGULANAN AYIRMA
YÖNTEMLERİ – I
TEST
1.
5.
KARIŞIMLAR
X, Y ve Z saf katılarından oluşan bir karışım suyla karıştırılıp süzülüyor.SüzgeçkağıdındayalnızXkatısıkaldığına
göre,bukatılarınsudaçözünmeleriileilgiliaşağıdakilerdenhangisidoğrudur?
A) Eleme
(+: Suda çözünür, – : Suda çözünmez)
2.
B) Ayıklama
X
Y
Z
C) Süzme
A)
–
+
–
D) Savurma
B)
+
+
–
E) Diyaliz
C)
+
–
+
D)
–
+
+
E)
–
–
–
6.
Katı–sıvıdanoluşanheterojenbirkarışım;
hangifizikselyöntemlebileşenlerineayrıştırılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
D) II ve III
3.
•
•
•
•
•
Mıknatıslamaileilgili;
I. Bütün metallere uygulanır.
II. Toz halindeki kobalt taneciklerini çeker.
III. Metaller dışındaki maddelere uygulanır.
I. Süzerek ayırma
II. Diyaliz ile ayırma
III. Elek ile ayırma
Karışımı oluşturan maddeleri tanecik boyutlarından yararlanarak ayırmak istediğimizde aşağıda verilen yöntemlerdenhangisikullanılmaz?
C) I ve II
E) I, II ve III
Yemek tuzu – su
Demir tozu – su
Odun talaşı – su
Tebeşir tozu – su
Çay şekeri – su
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
1
B) Yalnız II
D) I ve II
7.
B) 2
E) II ve III
Süzgeç
kağıdı
Toplama kabı
Toplama
kabı
Yukarıdaki karışımlardan kaç tanesi süzme yöntemi ile
bileşenlerineayrıştırılamaz?
A) 1
C) I ve III
C) 3
D) 4
Süzüntü
Süzüntü
Isıtıcı
E) 5
Beher
Beherdeki tahta talaşı, yemek tuzu ve sudan oluşan karışım
önce süzülüyor. Daha sonra toplama kabındaki süzüntü bir
ısıtıcı ile ısıtılıyor.
4.
96
Nohutveunkarışımıayrıştırılırkenaşağıdakiayırtedici
özelliklerinhangisindenyararlanılır?
A)
Eleme
B)
Ayırma hunisi
C)
Ayrımsal kristallendirme
D)
Süzme
E)
Dekantasyon
Buişlemlerileilgili;
I. Süzgeç kâğıdında tahta talaşı toplanır.
II. Süzüntüde tuzlu su vardır.
III. Süzüntü ısıtıldığında toplama kabında tuz kalır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
1. D
2. C
3. B
4. A5.D
6. B
7. E
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
11. Ayıklamayöntemindekarışantaneciklerin,
Yemek tuzu, odun talaşı, demir tozu karışımı yeteri kadar su
ile karıştırılıyor.
I. Renk
II. Şekil
III. Tanecik büyüklüğü
Bu karışım sırasıyla;
işlemlerinden geçiriliyor.
farklarındanhangilerikullanılabilir?
A) Yalnız I
D) II ve III
Birinci işlem sonucunda süzgeç kâğıdında ve ikinci işlemsonucundaısıtmakabındahangimaddelereldeedilir?
I. işlem sonunda
(Süzgeç kağıdında)
II. işlem sonunda
(Isıtma kabında)
A) Odun talaşı
Demir tozu
B) Demir tozu
Yemek tuzu
C) Odun talaşı
Yemek tuzu
D) Yemek tuzu
Demir tozu
E) Odun talaşı, demir tozu
Yemek tuzu
B) Yalnız III
KARIŞIMLAR
I. Süzgeç kâğıdından geçirme
II. Süzüntüyü ısıtarak buharlaştırma
ÜNİTE–2
8.
C) I ve II
E) I, II ve III
12. Aşağıdakilerdenhangisibirayırmayöntemideğildir?
A) Ayıklama
B) Ufalama
D) Elektriklenme
C) Eleme
E) Diyaliz
9.
Palme Yayıncılık
13. Diyalizyöntemivebuyöntemleayrılankarışımileilgili;
I. Demir tozu – Kükürt tozu
II. Nikel tozu – Alüminyum tozu
III. Nikel tozu – Kobalt tozu
I. Karışımın bileşenleri sıvı halde olmalıdır.
II. Yöntem, karışımdaki taneciklerin boyutlarındaki farklılıklardan yararlanır.
III. Böbrekleri çalışmayan bir hastanın kanının süzülmesinde diyaliz yöntemi kullanılır.
A) Yalnız II
Yukarıdakikarışımlardanhangilerimıknatısilebileşenlerineayrıştırılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
yargılarındanhangileridoğrudur?
D) I ve III
E) I, II ve III
E) I ve III
Süzme
Buharlaştırma
Suda çözme
Mıknatıs kullanma
işlemlerihangisırayagöreyapılmalıdır?
A) I, II, III, IV
B) II, III, I, IV
D) IV, III, I, II
8. E
C) IV, III, II, I
E) II, IV, III, I
9. C10.D
11. E
12. B
Karışım türü
Karışımı ayırma yöntemi
I. Kum – çakıl
II. Yoğurt
III. Kum – şeker
10. Demirtozu,şekervekükürttozukarışımınıbileşenlerine
ayırmakiçin;
C) II ve III
C) I ve II
14.
I.
II.
III.
IV.
B) I ve II
a. Süzme
b. Eleme
c. Suda çözme, süzme ve
buharlaştırma
Yukarıdakikarışımtürleriilebukarışımlarıayırmayöntemlerinindoğrueşleştirilmişhalihangiseçenektekigibidir?
A) I-a
B) I-a
C) I-b
D) I–b
E) I-c
II-b
II-c
II-c
II-a
II-b
III-c
III-b
III-a
III-c
III-a
13. C
14. D
97
TANECİK BOYUTU FARKINDAN
YARARLANARAK UYGULANAN AYIRMA
YÖNTEMLERİ – II
TEST
1.
KARIŞIMLAR
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi tanecik boyutufarkındanyararlanılarakyapılanayırmaişlemideğildir?
5.
X ve Y’den oluşan bir karışımdan Y’nin saf olarak elde edilebilmesi için suda çözme – süzme – buharlaştırma işlemleri
sırasıyla uygulanmaktadır.
A)
Ayıklama
Bunagöre;
B)
Eleme
C)
Dekantasyon
D)
Filtreleme
E)
Diyaliz
I. Y suda çözünür.
II. X’in fiziksel hali sıvıdır.
III. X suda çözünmez.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
2.
A) Tanecik büyüklüğü
6.
B) Kaynama noktası
D) Erime noktası
E) Öz kütle
Süzmeyöntemiileilgili;
I. Katı – sıvı heterojen karışımların ayrılmasında kullanılabilir.
II. Karışan taneciklerin boyutları farkından yararlanılır.
III. Toplama kabında toplanan kısma çökelek adı verilir.
E) II ve III
I. Koloidal bir karışımı bileşenlerine ayırmada süzgeç
kağıdı kullanılır.
II. Filtreleme yöntemi yalnızca katı – gaz karışımlara uygulanır.
III. Süzgeç aleti bileşenleri katı – sıvı olan heterojen karışımların ayrılmasında kullanılır.
C) Hacim
3.
C) Yalnız III
Eleme yöntemi ile bileşenlerine ayrışan karışımlardaki
maddelerinhangiözellikleriarasındaönemlibirfarkolmalıdır?
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
2
Yukarıdakiyargılardandoğruolanlarda“D”,yanlışolanlarda“Y”harflerikutularayazıldığındahangiseçenektekigibibirsıralamaeldeedilir?
A) I-D
B) I-D
C) I-Y
D) I–Y
E) I-D
II-D
II-Y
II-D
II-Y
II-Y
III-Y
III-D
III-Y
III-D
III-Y
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
4.
C) I ve III
E) I, II ve III
Yukarıdaki karışımların ayrıştırılmasında hangilerinde
tanecikboyutlarınınfarkındanyararlanılır?
B) Yalnız III
D) I ve III
98
Bir karışımı bileşenlerine ayırmak için aşağıdaki ayırma yöntemleri sırasıyla uygulanmaktadır.
I.
II.
III.
IV.
I. Un – pirinç
II. Tahıl – saman
III. Pirinç – nohut
A) Yalnız I
7.
C) I ve II
2.2.
A?
Bunagörekarışımaşağıdakilerdenhangisiolabilir?
A) Demir tozu, tuz, şeker
B) Demir tozu, naftalin, odun talaşı
C) Şeker, tuz, tuz, talaş
D) Demir tozu, tuz, naftalin
E) I, II ve III
1. 1.
C?
Mıknatıs yaklaştırma
Suda çözme
Süzme
Buharlaştırma
E) Naftalin, şeker, kum
3.3.B?
4.4.D5.B
?
5. ?
6.6.D?
7.7.D?
Soru
Demirtozu,kum,tuzvetebeşirtozundanoluşanheterojenbirkarışımsuyaatılıpkarıştırılırsa;
11. X: Su ile karıştırılıp süzüldüğünde süzüntü içerisinde bulunur.
I. Sadece tuz çözünür.
II. Demir tozu ile kum birbirinden ayrılmamıştır.
III. Oluşan karışımdan tebeşir tozu tek başına ayrılabilir.
I. X, suda çözünemeyen bir katıdır.
II. Y, süzme ile ayrılır.
III. Y, suda çözünemeyen bir sıvıdır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
BazıözellikleriverilenXveYsafmaddeleriileilgili;
C) I ve III
E) I, II ve III
yargılarındanhangileridoğruolamaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
I. Sıvı–sıvı heterojen karışımlar süzgeç kağıdı ile ayrılabilir.
II. Saçımıza sürülen tarağın, küçük kağıt parçalarını çekmesi elektriklenme ile olur.
III. Tuzlu sudan tuzu ayırmak için tanecik büyüklüklerinden
yararlanılır.
IV. Diyaliz, fiziksel özelliklere dayanarak yapılan ayırma işlemidir.
Yukarıdakicümlelerdendoğruolanı(D),yanlışolanı(Y)
iledeğerlendirildiğindeaşağıdakisıralamalardanhangisieldeedilir?
A) Y, Y, D, D
B) D, D, Y, Y
D) Y, D, Y, D
Karışım
E) II ve III
Karışımın niteliği
X+Y
Homojen
Y+Z
Heterojen
X+Y+Z
Heterojen
Bunagöre;
I. Y + Z karışımı süzülerek ayrılabilir.
II. X + Y + Z karışımı çözeltidir.
III. X + Y + Z karışımı ayırma hunisi ile karışanlarına ayrılır.
C) D, Y, D, Y
E) Y, D, Y, Y
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız II
B) II ve III
D) I ve II
10. X, Y ve Z saf maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
Yeterince suda çözme
Yeterince alkolde çözme
Süzme
Çöktürme
B) Y, X te çözünür.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) X ve Z sıvı haldedir.
D) Y ve Z karışımı çözeltidir.
C) Yalnız IV
E) X ve Z karışımı heterojendir.
E) III ve IV
8. E
Bunagöre,aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
A) Y katı haldedir.
işlemlerindenhangilerinegerekyoktur?
A) Yalnız I
E) I, II ve III
– X ve Y karışımı homojendir.
– X ve Z karışımı emülsiyondur.
– Y ve Z karışımı süzme ile bileşenlerine ayrılabiliyor.
Bunagöre,X,YveZsafkatılarınıntozhalindekikarışımınıayırabilmekiçin,
I.
II.
III.
IV.
C) I ve III
13. X, Y ve Z saf maddelerinin oda sıcaklığında hazırlanan karışımları için şu bilgiler veriliyor;
– X ve Y katıları suda çözünür, Z katısı çözünmez.
– Y ve Z katıları alkolde çözünür, X katısı çözünmez.
C) I ve II
12. X, Y ve Z arı sıvılarının oluşturdukları karışımlar için aşağıdaki bilgiler veriliyor;
Palme Yayıncılık
9.
KARIŞIMLAR
Y: Su ile karıştırıldığında üstte toplanır.
9. D10.C
11. A
12. E
13. D
ÜNİTE–2
8.
99
TEST
3
1.
KARIŞIMLAR
Aşağıdakimaddeçiftlerindenoluşankarışımlardanhangisiayırmahunisiilebileşenlerineayrışır?
5.
Birbirleri içerisinde çözünemeyen X, Y ve Z sıvılarının yoğunlukları arasındaki ilişki Y > X > Z şeklindedir.
A)
Yağlı boya – tiner
B)
Etil alkol – su
Bunagöre,sıvılarınayırmahunisiiçerisindekikonumları
aşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
C)
Tahta talaşı – demir tozu
D)
Benzin – su
E)
Tozlu hava
6.
I. Birbiri içerisinde çözünen iki sıvının oluşturduğu karışım
II. Birbiri içerisinde çözünemeyen bir katı ile bir sıvının oluşturduğu karışım
III. Birbiri içerisinde çözünemeyen iki sıvının oluşturduğu
karışım
Yukarıda verilen karışımlardan hangileri ayırma hunisi
ileayrılabilir?
2.
Çöktürmeyöntemiileilgili;
I. Katı – sıvı karışımlara uygulanabilir.
II. Mağaralardaki sarkıt ve dikitler, Pamukkale travertenleri
çökme tepkimeleri sonucu oluşmuştur.
III. Sanayi atık sularının temizlenmesinde kullanılabilir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
3.
C) I ve II
E) I, II ve III
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
YOĞUNLUK FARKINDAN YARARLANARAK
UYGULANAN AYIRMA YÖNTEMLERİ
I. Diyaliz
II. Aktarma
III. Flotasyon
Yukarıdaki işlemlerden hangileri heterojen karışımları
ayırmayöntemidir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
A) Yalnız I
E) I, II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
Aşağıdakilerdenhangisiyoğunlukfarkındanyararlanılarakyapılanayırmayöntemideğildir?
7.
C) Ayırma hunisi kullanma
Dekantasyonileilgili;
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
D) Mıknatıslama
B) Yalnız II
D) I ve III
E) Yüzdürme
100
E) II ve III
I. İri çökeleğin üzerindeki sıvının aktarılması işlemidir.
II. Altın madeninden altın elde edilmesinde kullanılır.
III. Yüzdürme ile ayırmadır.
A) Rüzgarda savurma
B) Çöktürme
1. ?
1. D
2. 2.
E ?
3. 3.
E?
C) Yalnız III
?
5. ?
4. 4.
D5.B
6. 6.
C?
7.7.C?
E) II ve III
Soru
C) Yalnız III
Bir karışım yoğunluk farklılığı kullanılarak bileşenlerine ayrılıyor.
Bukarışımınbileşenleri,
I. Buğday-saman
II. Kum–toprak
III. Odun talaşı-bakır tozu
Yukarıdakikarışımlardanhangilerinderüzgarilebirlikte
yoğunlukfarkıkullanılarakbileşenlerineayrılabilir?
A) Yalnız I
fizikselhallerindenhangilerindebulunabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
12.
9.
X–Y sıvısı
karışımı
Bileşenlerineayrıştırılmasındaflotasyonyöntemininuygulandığıbirkarışımileilgili,
Z sıvısı
I. Heterojen karışımdır.
II. Yoğunluk farkından yararlanılır.
III. Çözünmeyen katının sıvı yüzeyinde toplanması sağlanır.
X, Y ve Z saf sıvılarından oluşan karışımın kaptaki görünümü
yukarıda verilmiştir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Bunagöre,aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
A) Karışım ayırma hunisinden geçirildiğinde toplama kabında ilk toplanan Z'dir.
Palme Yayıncılık
B) X – Y karışımı ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrışamaz.
C) Z sıvısı, X ve Y sıvılarında çözünmez.
D) X–Y karışımının öz kütlesi, Z sıvısının öz kütlesinden büyüktür.
E) Üç sıvıdan oluşan karışım heterojendir.
10. Sıvı halde bulunan ve bileşenleri X, Y ve Z olan bir karışım ile
ilgili şu bilgiler veriliyor;
– İki fazlıdır.
– X maddesi Z maddesini çözer.
Bunagöre,
13.
I. Ayırma hunisi ile önce Y maddesi ayrıştırılır.
II. X ile Z'nin oluşturduğu karışım homojendir.
III. Bir cam kapta karışımın görünümü
Madde
Öz kütle
(g/cm3)
Sudaki
çözünürlük
X – Z
şeklindedir.
yargılarındanhangilerinindoğruluğukesindeğildir?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
Y
Z
T
0,6
1,2
1,6
2,7
Çözünmez
Çözünmez
Çözünür
Çözünür
Yukarıdaki tabloda X, Y, Z ve T maddelerinin öz kütleleri ve
sudaki çözünürlükleri verilmiştir.
Y
X
C) I ve III
E) I, II ve III
Bunagöre,aşağıdakimaddeçiftlerindenoluşankarışımlardanhangisisuyailaveedildiğindeayrışmaz?
(Suyun öz kütlesi 1 g/cm3'tür.)
A) X – Y
B) Z –T
D) Y – Z
8. ? 8. E 9. ? 9. E10.C
10. ?
11. ? 11. D 12. ? 12. D 13. ? 13. B 14. ?
C) X – T
E) X – Z
101
KARIŞIMLAR
I. Katı–katı
II. Katı–sıvı
III. Sıvı-sıvı
11.
ÜNİTE–2
8.
Y
I. Homojen karışım olmalı
II. Sıvı – sıvı bir karışım olmalı
III. Karışan maddeler birbiri içerisinde çözünmemeli
KARIŞIMLAR
X
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
AyırmahunisinekonulanXveYsafsıvılarınailişkin;
E) I, II ve III
I. X ve Y çalkalanırsa emülsiyon oluştururlar.
II. X'in öz kütlesi Y'ninkinden büyüktür.
III. Kap ters çevrilip bir süre sonra musluğu açılırsa ilk önce
Y sıvısı akar.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
15. X, Y ve Z saf maddelerinden oluşmuş,
X – Y karışımı süzme yöntemiyle
Y – Z karışımı ayırma hunisiyle
bileşenlerineayrıldığınagöre,bumaddelerinfizikselhalleriaşağıdakilerdenhangisindedoğruverilmiştir?
X
Y
Z
A)
Katı
Sıvı
Katı
B)
Katı
Sıvı
Sıvı
C)
Katı
Katı
Sıvı
D)
Sıvı
Katı
Sıvı
E)
Sıvı
Sıvı
Katı
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
17.
14. Ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılacak bir karışım ile
ilgili;
18. Zeytinyağı,mermertozuvesudanoluşanbirkarışımıbileşenlerineayırmakiçin;
I. Çözeltiyi süzmek
II. Mıknatıslama uygulamak
III. Ayırma hunisi kullanmak
verilenyöntemlerdenhangileriuygulanmalıdır?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
16. Oda koşullarında hazırlanan karışım
X ve Y
Ayırma hunisi
Y ve Z
Süzme
19. Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile hazırlanan karışım süzgeç kağıdından geçirildiğinde, süzgeç kağıdında
kalan yalnız X maddesidir.
Bunagöre,aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
A)
Y ile Z'nin tanecik büyüklükleri farklıdır.
B)
X ve Y karışımı emülsiyondur.
C)
Y maddesi X ve Z'de çözünür.
D)
Her iki karışımda heterojendir.
E)
Y ve Z karışımı süspansiyondur.
102
E) I, II ve III
Ayırma yöntemi
X, Y ve Z saf maddeleri ile hazırlanan iki karışım için yukarıdaki bilgiler veriliyor.
C) I ve III
8. ? 14. D15.B
9. ?
10. ? 16. C11. ?
Süzüntüayırmahunisiilebileşenlerineayrıldığınagöre,
I. Y ve Z karışımı emülsiyondur.
II. X, Y ve Z karışımı heterojendir.
III. X ve Y karışımı süspansiyon olabilir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
17. B12. ?
18. C13. ?
19. E14. ?
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
14
4.
Gülyapraklarındangülsuyueldeedilmesindeaşağıdaki
ayırmatekniklerindenhangisikullanılır?
KARIŞIMLAR
I. Özütleme yöntemi çözünürlük farkından yararlanılarak
kullanılan bir ayrıştırma yöntemidir.
II. Ayrımsal kristallendirmede çözünürlüğü sıcaklık değişiminden en fazla etkilenen katı öncelikle ayrılır.
III. Çamaşır sodası – naftalin karışımına su ekleyerek ayırma
işleminde karışımdaki maddelerin çözünürlük farkından
yararlanılır.
IV. Karabiber – şeker – su karışımı ayrımsal kristallendirme
ile ayrılır.
A) Ekstraksiyon
B) Destilasyon
C) Flotasyon
D) Dekantasyon
E) Santrifüjleme
Yukarıdaki cümlelerden doğru olanı (D) yanlış olanı (Y)
iledeğerlendirildiğindeaşağıdakisıralamalardanhangisieldeedilir?
A) Y, D, Y, D
B) Y, D, D, Y
D) D, Y, D, Y
C) D, D, D, Y
2.
I. Yüzdürme
II. Ayrımsal kristallendirme
III. Özütleme
Yukarıdaki ayırma yöntemlerinin hangilerinde çözünürlükfarkındanyararlanılır?
A) Yalnız I
5.
I. Kükürt tozu-yemek tuzu karışımı yüklü ebonit çubuk ile
ayrıştırılabilir.
II. Böbrekleri çalışmayan bir hastanın kanının süzülmesinde diyaliz yöntemi kullanılır.
III. Şeker pancarından şeker elde edilirken özütleme yöntemi kullanılır.
Yukarıdaverilenyargılardanhangileridoğrudur?
E) D, D, Y, Y
B) Yalnız II
D) II ve III
A) Yalnız III
Palme Yayıncılık
1.
C) Yalnız III
B) I ve II
D) II ve III
6.
E) I ve III
E) I, II ve III
B) Ekstraksiyon
D) Dekantasyon
3.
Kum,tuz,şekervedemirtozundanoluşankarışımbileşenlerineayrılırkenaşağıdakiyöntemlerdenhangisikullanılamaz?
A)
Suda çözme
B)
Ayrımsal kristallendirme
C)
Mıknatıs gezdirme
D)
Özütleme
E)
Süzme
7.
yargılarındanhangileridoğrudur?
B) I ve II
D) II ve III
3.3.
?D
E) Elektriklenme
Ekstraksiyon(özütleme)yöntemiileilgili;
A) Yalnız I
2.2.? D
C) Süzme
I. Çözücü değiştirilerek gerçekleşir.
II. Maddelerin her üç haline de uygulanabilir.
III. Çayın demlenmesi sırasında gerçekleşen olay örnek verilebilir.
1.1.?C
C) I ve III
Aşağıdakiyöntemlerdenhangisindebirkarışımıbileşenlerineayırmadabileşenlerinçözünürlüklerifarkındanyararlanılır?
A) Flotasyon
4. 4.
? A5.E
5. ?
6. ?6. B
7. ?7. E
ÜNİTE–2
ÇÖZÜNÜRLÜK FARKINDAN
???
YARARLANARAK UYGULANAN
AYIRMA
YÖNTEMLERİ
TEST
C) I ve III
E) I, II ve III
103
I. Bitkilerden yağ eldesinde
II. Şeker pancarından şeker eldesinde
III. Tuzlu su karışımından tuz eldesinde
Yukarıda verilen olaylardan hangilerinde ekstraksiyon
işlemiuygulanır?
KARIŞIMLAR
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
11. X, Y ve Z saf maddelerinden oluşan bir karışımı bileşenlerine
ayırmak için sırasıyla;
I. Mıknatıslanma
II. Suda çözme
III. Ayrımsal kristallendirme
C) I ve II
E) II ve III
işlemleri uygulandığında sırasıyla Y, X ve Z maddeleri
eldeedildiğinegöre,aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
A) X ve Z maddeleri suda çözünmekte, Y maddesi ise çözünmemektedir.
B) Y maddesi elektriği iletir.
C) Z maddesi katı haldedir.
D) X ve Z maddelerinin sudaki çözünürlükleri aynıdır.
9.
Saf X katısı, saf Y sıvısında çözünürken, saf Z katısı saf Y
sıvısında çözünmemektedir.
Bunagöre;
E) Y maddesi metaldir.
I. Z ile Y'den oluşan karışım kristallendirme yöntemi ile karışanlarına ayrılır.
II. X ile Y karışımı özütleme yöntemi ile karışanlarına ayrılır.
III. Z katısı, Y sıvısında yüzer.
yargılarındanhangileridoğruolabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
8.
12.
I.
II.
III.
IV.
V.
10. Karıştırılan arı maddeler
Karışım
Ayırma Yöntemi
Yöntem
Tuz + şeker + su
Kan
Nikel tozu + kükürt tozu
Buğday + saman
Su + alkol
Yukarıdaverilenkarışımlarıayırmayöntemlerindenhangisiaşağıdayanlışverilmiştir?
A) I – c
X ve Y
Çözünürlük
X ve Z
Ayrımsal kristallendirme
a- Diyaliz
b- Mıknatıs
c- Ayrımsal kristallendirme
d- Yoğunluk farkı
e- Ayırma hunisi
B) II – a
D) IV – d
C) III – b
E) V – e
Oda koşullarında katı fazdaki X, Y ve Z saf maddeleri ile
oluşturulan iki ayrı karışım ve aynı koşullarda su kullanılarak
iki karışımı bileşenlerine ayırma yöntemleri yukarıda verilmiştir.
Bunagöre,odakoşullarındabulunanX,YveZmaddeleriileilgili;
I. X ve Z karışımı suda çözünür.
II. X, Y ve su karışımı homojendir.
III. Y ve Z, su ile karıştırılıp süzüldüğünde süzgeç kağıdında
Y kalır.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
13.
I. Kristallendirme
II. Ayıklama
III. Eleme
Yukarıdaverilenişlemlerdenhangilerihomojenkarışımlariçinuygulanmaktadır?
A) Yalnız I
E) II ve III
B) Yalnız II
D) I ve III
104
8. ?
8. C 9. ?
9. C10.B
10. ?
11. ?
11. D12. ?
12. E13. ?
13. A14. ?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
Soru
15
1.
4.
Ayrımsal damıtma yöntemi ile aşağıdaki karışımlardan
hangisibileşenlerineayrıştırılır?
Sn – Pb alaşımı
B)
Hava
C)
Etil alkol – su karışımı
D)
Tahta talaşı – Fe tozları karışımı
E)
Naftalin – su karışımı
Basitdamıtma(destilasyon)olayıileilgili;
I. Toplama kabında sıvı toplanır.
II. Karışım kabında katı kalır.
III. Buharlaşma ve yoğuşma olayları gerçekleşir.
KARIŞIMLAR
A)
ÜNİTE–2
KAYNAMA SICAKLIKLARI
FARKINDAN YARARLANARAK
???
UYGULANAN AYIRMA YÖNTEMLERİ – I
TEST
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
2.
X, Y ve Z saf maddelerinden oluşan iki karışımdan X – Z
karışımı ayrımsal damıtma ile bileşenlerine ayrılırken, Y – Z
karışımı süzme ile ayrılmaktadır.
Buna göre, aynı şartlardaki X, Y ve Z saf maddeleri ile
ilgili;
I. Z sıvı haldedir.
II. X katı haldedir.
III. Y katı haldedir.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız III
B) I ve III
D) II ve III
Palme Yayıncılık
5.
C) I ve II
Ayrımsal damıtma düzeneğinde X, Y ve Z saf sıvılarından
oluşan homojen karışımın ısıtılması sırasında elde edilen sıcaklık-zaman grafiği şekildeki gibidir.
Bunagöre;
I. Üçüncü bölgede damıtma balonunda Y ve Z vardır.
II. Beşinci bölgede destilat kabındaki sıvı saftır.
III. Toplama kabında ilk toplanan sıvı X’tir.
E) I, II ve III
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I ve III
6.
C) I ve II
E) I, II ve III
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
X: Mıknatıslanma özelliğine sahiptir.
Y: Su ile karıştırılıp süzüldüğünde süzüntü içerisinde bulunur.
Z: Su ile karıştırıldığında üstte toplanır.
3.
Tuzlusuçözeltisibileşenlerineayrıştırılırken;
I. Süzme yapılırsa tuz ayrılır.
II. Buharlaştırma yapılırsa tuz elde edilir.
III. Damıtma yapılırsa hem tuz hem de su elde edilir.
I. X– kükürt tozu karışımı mıknatıs ile bileşenlerine ayrılır.
II. Y– su karışımı basit damıtma ile bileşenlerine ayrılabilir.
III. Z– su karışımı ayırma hunisi ile bileşenlerine ayrılabilir.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) II ve III
Bunagöre,X,YveZmaddeleriileilgili;
C) I ve II
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız III
E) I, II ve III
1. ?
1. C2. ?
B) I ve II
D) II ve III
2. B3. ?
3. A4. ?
5. ?
6. ?
4. E5.D
7. ?
6. E
C) I ve III
E) I, II ve III
105
Aşağıdaverilenyöntemlerdenhangisisıvı-sıvıkarışımlarıayırmadakullanılabilir?
A) Süzme
B) Ayrımsal damıtma
C) Eleme
D) Flotasyon
10.
Karışım
Ayırma Yöntemi
X–Y
Ayrımsal kristallendirme
Z–T
Ayrımsal damıtma
Yukarıdaki karışımların ayırma yöntemleri karşılarında verilmiştir. Bunagöre,
KARIŞIMLAR
E) Dekantasyon
I. X ile Y katı, Z ile T sıvı haldedir.
II. X ve Y nin aynı sıcaklıktaki çözünürlükleri farklıdır.
III. Z ile T nin kaynama noktaları farklıdır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
8.
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
11.
Yukarıdaki düzenek saf X, Y ve Z sıvılarından oluşan homojen karışımın ayrımsal damıtma ile ayrıştırılmasına aittir.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
7.
Sıcaklığın 78 °C'de sabit kaldığı zaman aralığında
– Damıtma kabında Y ve Z
– Toplama kabında X ve Z
sıvıları bulunmaktadır.
Yukarıda verilen düzenekteki damıtma kabında X, Y ve Z saf
sıvıları karışım halinde bulunmaktadır. X, Y ve Z sıvılarının
kaynama noktaları sırası ile 15°C, 27°C ve 42°C dir. Damıtma kabı 35°C ye kadar ısıtılıyor. Buna göre, toplama kabındahangimaddelerbirikmez?
Bunagöre,aynıbasınçtasafX,YveZsıvılarınınkaynamasıcaklıklarıarasındakiilişkiaşağıdakilerinhangisindedoğruverilmiştir?
A) X = Z > Y
B) Y > Z > X
D) Y = Z > X
C) X > Y > Z
A) Yalnız X
E) Z > Y > X
B) Yalnız Y
D) Y ve Z
C) Yalnız Z
E) X, Y ve Z
9.
Madde
P
A
L
M
E
Normal kaynama
noktası (°C)
112
94
82
44
30
Yukarıdakitablodanormalkaynamanoktalarıverilenarı
sıvılarınoluşturduğuhomojenkarışımaayrımsaldamıtmaişlemiuygulandığında,eldeedileceksonürünaşağıdakilerdenhangisidir?
A) P
106
B) A
C) L
D) M
8. ?
7. B 9. ?
E) E
12.
I. Ayrımsal damıtma
II. Ayırma hunisi
III. Ayrımsal kristallendirme
Yukarıda verilen ayırma yöntemlerinden hangilerinde
ayrılankısımsıvıdır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
8. B10. ? 9. A10.E
11. ?
12. ? 11. C 13. ? 12. B 14. ?
C) I ve III
E) I, II ve III
Soru
16
1.
Suda çözme
Basit damıtma
Mıknatıs kullanma
Süzme
4.
Birinci karışım süzme ile X katısı ve Y sıvısına, ikinci karışım
ayrımsal damıtma ile Y ve Z sıvılarına ayrılmaktadır.
Bunagöre;
I. Birinci karışım heterojen, ikinci karışım homojen olabilir.
II. İkinci karışımı bileşenlerine ayırmada Y ve Z sıvılarının
kaynama noktaları farkından yararlanılır.
III. Türk kahvesi birinci karışıma örnek olarak verilebilir.
Naftalin,tuzvedemirtozukarışımınıayırmakiçinyukarıdakiişlemlerhangisıraylayapılmalıdır?
A) I, II, III, IV
B) III, I, IV, II
D) II, III, I, IV
C) IV, I, III, II
E) III, II, IV, I
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
D) I ve III
I. Harmanda buğdayın samandan ayrılması
II. Ham petrolden benzin eldesi
III. Pul biber – yemek tuzu karışımından pul biber eldesi
Yukarıdakikarışımlarhangiözelliklerdenfaydalanılarak
ayrıştırılmıştır?
II
III
A) Kaynama
noktası
Yoğunluk
Çözünürlük
B) Çözünürlük
Kaynama
noktası
Yoğunluk
C) Yoğunluk
Kaynama
noktası
Elektriklenme
D) Yoğunluk
Yoğunluk
Kaynama
noktası
E) Çözünürlük
Yoğunluk
Elektriklenme
E) I, II ve III
X ve Y katılarından oluşan bir karışım ayrıştırılmak için suya
atılıyor. Oluşan karışım süzgeç kağıdından geçirildiğinde
süzgeç kağıdında X katısı kalırken homojen süzüntü altta
toplanıyor.
Bunagöre;
I. X suda çözünmez.
II. X–Y karışımının ayrıştırılmasında yoğunluk farkından yararlanılmıştır.
III. Süzüntüdeki Y ayrıştırılırken ayrımsal damıtma yönteminden yararlanılır.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
3.
C) I ve II
E) I, II ve III
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
-
C) I ve II
5.
Palme Yayıncılık
2.
I
B) Yalnız II
X ve Y den oluşan karışımı bileşenlerine ayırmak için ayrımsal damıtma yöntemi kullanılmaktadır.
6.
X ve Z den oluşan karışım süzgeç kâğıdı kullanılarak bileşenlerine ayrışmaktadır.
– X ile Y karışımı ayırma hunisi ile ayrıştırılabilmektedir.
– X ile Z karışımı ayrımsal damıtma ile ayrıştırılabilmektedir.
– X ile R karışımı süzme ile ayrıştırılabilmektedir.
Bunagöre,X,YveZmaddeleriaşağıdakilerdenhangisi
olabilir?
Z
X, Y, Z ve R saf maddeleri ile ilgili şu bilgiler veriliyor;
Bunagöre,aşağıdakilerdenhangisiyanlıştır?
X
Y
A) Su
Alkol
Tebeşir tozu
A) X, Y, Z sıvı, R katıdır.
B) Alkol
Su
Zeytinyağı
B) X ve Z birbiri içerisinde çözünebilir.
C) Su
Tebeşir tozu
Alkol
C) X ve R karışımı homojendir.
D) Su
Alkol
Zeytinyağı
D) X ve Y nin öz kütleleri farklıdır.
E) Su
Zeytinyağı
Şeker
E) X ve Z nin kaynama sıcaklıkları farklıdır.
1. ?
1. B2. ?
2. C3. ?
3. A4. ?
5. ?
6. ?
4. E5.A
7. ?
6. C
107
KARIŞIMLAR
I.
II.
III.
IV.
ÜNİTE–2
KAYNAMA SICAKLIKLARI FARKINDAN
YARARLANILARAK???
UYGULANAN AYIRMA
YÖNTEMLERİ – II
TEST
10.
Sıcaklık (°C)
100
KARIŞIMLAR
80
54
I
II
III
IV
V
VI
Zaman(dk)
Buna göre, 75°C de X, Y ve Z maddelerinden hangileri
karışımdantamamenayrılmıştır?
B) Yalnız Z
D) Y ve Z
Çözünürlük
Kaynama
noktası
Özkütle
(g/cm3)
X
Z de çözünür
78 °C
1,1
Y
Z ve X’te
çözünmez
110 °C
0,9
Z
X’te çözünür
35 °C
2,2
Bunagöre,X,YveZsıvılarıileilgili;
I. X–Z karışımı ayrımsal damıtma ile ayrışır.
II. X–Y karışımı yoğunluk farkı ile ayrıştırılabilir.
III. Y–Z karışımı heterojendir.
(Sıvıların aynı ortamdaki kaynama sıcaklıkları arasındaki ilişki
Y > Z > X şeklindedir.)
A) Yalnız X
Madde
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z saf sıvılarının birbirleri içerisinde
çözünüp-çözünememeleri, kaynama noktaları ve öz kütle
değerleri verilmiştir.
X, Y ve Z saf sıvılarından oluşan bir homojen karışımın sıcaklık – zaman grafiği şekildeki gibidir.
C) X ve Y
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
E) X ve Z
B) Yalnız II
D) II ve III
8.
X, Y ve Z maddeleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor;
- X ile Y'nin oluşturduğu homojen karışım ayrımsal damıtma ile ayrıldığında toplama kabında ilk önce X toplanıyor.
- X ile Z’nin oluşturduğu karışım süspansiyondur.
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
7.
Bileşenler
A) Katı – sıvı heterojen
Süzme
I. Y ile Z nin oluşturduğu karışım ayırma hunisi ile ayrılır.
II. X’in kaynama noktası, Y’ninkinden küçüktür.
III. X ile Z’nin fiziksel halleri farklıdır.
B) Sıvı – sıvı homojen
Ayırma hunisi
C) Katı – sıvı homojen
Destilasyon
D) Katı – katı
Mıknatıslama
E) Gaz – gaz
Yoğunlaştırma
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
12. Oda koşullarında X, Y ve Z saf maddeleri ile hazırlanan karışım süzgeç kağıdından geçirildiğinde, süzgeç kağıdında
kalan yalnız X maddesidir. Süzüntüayrımsaldamıtmaile
bileşenlerineayrıştırıldığınagöre;
I. Diyaliz
II. Basit damıtma
III. Elektriklenme
Yukarıdaverilenayırmayöntemlerindenbirikullanılarak
aşağıdakikarışımlardanhangisiayrıştırılamaz?
A) Tuzlu su
B) Kan
D) Sis
108
Ayırma Yöntemi
Bunagöre;
A) Yalnız I
E) I, II ve III
11. Maddekarışımlarınınbirbirindenayrılmasıiçin,aşağıda
verilen yöntemlerden hangisi, bileşenlerinin türüne uygunverilmemiştir?
yargılarındanhangileriyanlıştır?
9.
C) I ve II
C) Karabiber-tuz
E) Şekerli su
I. X maddesi Y ve Z de çözünmez.
II. Y ve Z maddelerinin kaynama noktaları farklıdır.
III. X ile Y'nin oluşturduğu karışım homojendir.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
7. A 8. ? 8. A 9. ? 9. D10.E
10. ?
11. ? 11. B 12. ? 12. C 13. ?
14. ?
E) II ve III
Soru
C) Yalnız III
TEST
17
1.
4.
I. Kaynatma
II. İyon değiştirici reçine yastık
III. Nötrleştirme
Yukarıdaverilenlerdenhangilerisertsularıyumuşatmak
içinkullanılabilir?
Yukarıdakicümlelerdendoğruolanı(D),yanlışolanı(Y)
iledeğerlendirildiğindeaşağıdakisıralamalardanhangisieldeedilir?
A) D, Y, Y, D
B) D, D, D, Y
D) Y, D, Y, D
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
C) D, D, Y, Y,
E) Y, Y, D, D
5.
Sert su
+
2.
A
1 litresindeki Mg2+
iyonu miktarı (mg)
X
İskenderun suyu
182
Y
Kadıköy suyu
95
Z
Çankaya suyu
210
Yumuşatılmış
su
Yukarıdaki tabloda X, Y ve Z ilçelerindeki suların 1 litresinde
bulunan Mg2+ iyonu miktarı verilmiştir.
Palme Yayıncılık
İlçe
Builçelerdekisulardakikada3litregeçecekşekildeözdeşiyondeğiştiricireçineyastıklarındangeçirildiğinde,
reçinelerhangisırailekullanılamazhalegelir?
A) Z, X, Y
B) X, Y, Z
D) Y, Z, X
Na içeren
iyon değiştirici
reçine yastığı
B
Yukarıdaki şekilde olduğu gibi A kabındaki sert su, iyon değiştirici reçine yastıktan geçirilerek yumuşatılıyor ve B kabında toplanıyor.
Bunagöre,buolayileilgili;
I. Reçine yastığında Ca2+ ve Mg2+ iyonları tutulur.
II. Reçine yastığından geçen suda Na+ iyonu miktarı artar.
III. İyon değiştiriciden geçen suyun tadında değişiklik olmaz.
C) Z, Y, X
E) Y, X, Z
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız II
B) I ve II
D) II ve III
3.
Aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisinde kimyasal
değişimgözlenir?
A) Süzme
B) Rüzgarda savurma
C) Flotasyon
6.
A)
Na+ + CI– → NaCI
B)
H2 + 1/2O2 → H2O
D)
E) Ekstraksiyon
E)
1. ?
1. B2. ?
2. A3. ?
3. D4. ?
E) I, II ve III
Sert su kaynatıldığında aşağıdaki kimyasal tepkimelerdenhangisigerçekleşir?
C)
D) İyon değiştirme
C) I ve III
Ca2+ + CO32- → CaCO3(k)
Na+ + NO3– → NaNO3(k)
H+ + OH– → H2O
5. ?
6. ?
4. B5.B
7. ?
6. C
109
KARIŞIMLAR
I. Sert suların tadı acıdır.
II. Bir suyun sert olması onun sağlıksız olduğu anlamına
gelmez.
III. Kirecin yağmur suyunda çözünmesiyle sert sular oluşur.
IV. Sadece Ca2+ iyonu suda sertliğe neden olur.
ÜNİTE–2
KOAGÜLASYON VE SERT SULARIN
???
YUMUŞATILMASI
İyondeğiştiricireçinedengeçirilerekyumuşatılansuile
ilgili;
10. İçerisindekalsiyum,magnezyumgibiiyonlarbulunduran
sularileilgili;
KARIŞIMLAR
I. Sert su olarak tanımlanır.
II. İyon değiştirici reçine yastıkları ile yumuşatılabilir.
III. Kalsiyum ve magnezyum iyonları sayısı azaltılarak yumuşak su elde edilir.
I. Sudaki H+ iyonu sayısı artmıştır.
II. Suya sertlik veren iyonların sayısı arttırılmış olur.
III. Ca2+ ve Mg2+ iyonları reçinede tutulmuştur.
yargılarındanhangileridoğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
A) Yalnız II
Kireçli
su
B) I ve II
D) II ve III
Yukarıdakicümlelerdendoğruolanı(D),yanlışolanı(Y)
iledeğerlendirildiğindeaşağıdakisıralamalardanhangisieldeedilir?
A) D, D, Y, Y
B) Y, D, Y, D
D) Y, Y, D, D
Asil, kireçli suyu yumuşatmak için yapacağı düzeneğin şeklini yukarıdaki gibi çizmiştir.
Bunagöre,işlembasamağıiçinAsil;
C) Y, Y, D, Y
E) Y, D, D, Y
12.
Sert su
+
I. İyon değiştirici reçine yastık kullanma
II. Güneşte dinlendirme
III. Filtreleme
E) I, II ve III
I. Sularda sertliğe neden olan iyonlar H+ ve OH– iyonlarıdır.
II. İyon değiştirici reçinelerde iyon değiştirici olarak Mg2+
iyonları kullanılır.
III. Sudaki koloidal taneciklerin kimyasallarla çöktürülmesine koagülasyon denir.
IV. Koagülasyon, kimyasal bir işlemdir.
Yumuşamış
su
İşlem
C) I ve III
11.
8.
yargılarındanhangileridoğrudur?
E) II ve III
Palme Yayıncılık
ÜNİTE–2
7.
Na içeren
İyon değiştirici
reçine yastığı
A
yukarıdakilerdenhangilerinitekbaşınaseçmelidir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Yumuşatılmış
su
C) I ve II
E) II ve III
B
9.
Suyunkaynatılmasıileilgili;
I. Su, ilk duruma göre yumuşamış olur.
II. İçindeki iyon sayısı azalacağından, içme suyu olarak kullanılması çok uygun değildir.
III. Suya sertlik veren iyonlar kalsiyum karbonat şeklinde
çöker.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
110
C) I ve II
Yukarıdaki şekilde olduğu gibi A kabındaki sert su, iyon değiştirici reçine yastıktan geçirilerek yumuşatılıyor ve B kabında toplanıyor.
Bunagöre,
I. Yumuşatılmış suda CaCO3 katısı vardır.
II. Yumuşatılan su miktarı arttıkça reçinede Ca2+ ve Mg2+
iyon miktarları da artar.
III. Reçinedeki Na+ iyonları suya geçer.
IV. Yumuşak su Na+ iyonlarınca zengindir.
yargılarındanhangileriyanlıştır?
A) Yalnız I
D) I, II ve IV
E) II ve III
8. ?
7.
9. C
?
B) I ve IV
8.
10.A?
9.11.
B10.E
?
12. ?
11.13.
D ?
12.14.
A ?
C) II ve III
E) I, II ve III
Soru
Download

Ünite 2: Karışımlar