I
ionnnnn
UyU$TURUCU TESri
rnxl{iK gARTNnUnsi
(Sentetik esrar (Spice/k2,
Bonzai))
l. Kitler, tek kullanrmhk nemden koruyan kendi orijinal ambalajlarrnda yer alan kasettest
/ karttest / kaptest olabilece[i gibi immunoassey yontemli otomatik cihaz kiti de teklif
cdilebilir.
2. Ayrrca son kullanrm tarihleri, lot numaralan ve isimleri ambalaj i.izerinde yazlt
olmahdrr.
j. Kitler, immunfloresen, immunkromajenik veya immunokromotografik vb. gibi
immunoassay yontemle gahgmahdrr. Firma teklif etti$ kitlerin hangi prensiple
qalqtrfrnr, kag testlik ambalajda oldu[unu ve i.iretici firma isimlerini agrk olarak
belirtmelidir.
4. Kitler, idrar numunesinde
agalrda belirtilen Sentetik Esrar (Spice/K2' Bonzai)
testini gahgmahdrr.
5. idran aktarmak igin pipetler kitlerin iginde olmahdrr.
olarak
6. Kitler, Sentetik Esrar (Spi celK2, Bonzai) testine kalitatif (Pozitif-negatif)
bakabilmelidir. Test sonuglan herhangi bir cihaz gerektirmeden elde edilmelidir.
1.
8.
9.
Kitler en fazla I 5 dakika iginde sonuq vermelidir.
Testlerin dofiru uygulandrfimr gdsteren dahili bir kontrol mekanizmasr bulunmahdrr.
Testlelin gahgrlmasr igin idrar numunesinde ayfl bir 6n iglem yaprlmasr
gerekmemelidir.
tarihinden
10. 'l'estlerin iizerinde i.iretim tarihi ve miadlarr bulunmah ve miadlarr teslim
sonra en az 6 aY olmahdrr.
miadhlarla
I l. Firma miadr yaklagan kitleri (sonkullanma tarihine bir ay kala) uzun
i.icretsiz de[igtirmeyi taahhtit etmelidir.
Kitler prospekttisiinde bi.itiin testlere ait cut-off defierleri yer almahdrr.
olan bir
13. Test tipi olarak otomatik cihaz kiti teklif edildi[inde laboratuvarda kurulu
cll-taza aplike edilebileceli gibi, tam uyumlu cihaz ihale siiresince laboratuara
kurulmahcLr. otomatik cihaz kiti teklif edildifinde kit verimliliEi %100 olmah test
qalErlmasr igin gerekli herttirlii sarf malzeme (kalibratdr, kontrol vb.) firma tarafindan
12.
ticretsiz kargrlanmahdtr.
idare tarafindan talep edilmasi halinde; istekliler tektif edelin malzemenin ihale
doktimanrnda belirtilen gartlara uygunlufunu teyit etmek amac;ryla numunelerini ihale
rarihinden itibaren 3 (tiq) ig giinii igerisinde, ayrrntrh teknik bilgilerinin yer aldrlr
kataloglal ve benzeri tanltlm materyallerini ilgili bdliime teslim edeceklerdir.
15. Kitler ve teklif ediliyor ise cihazlar TC Sa[hk Bakanh[r kriterlerine -uYgun olmahdrr'
16. Atrmr yaprlacak testlerin cinsi ve miktarr aga[rda belirtilmigtil2.l0l''120I4
14.
Srra No
Test ismi
I
S
Miktarr (test)
entetik Esrar ( Spic e lK2, Bonzal)
ioplam
10.000 (onbintest)
10.000 (onbintest)
/\
Download

immunoassay yontemle gahgmahdrr. Firma teklif etti$ kitlerin hangi