KİLER ALIŞVERİŞ HİZMETLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
KAR DAĞITIM POLİTİKASI
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 23.01.2014 tarihinde yayınlanan II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve
Şirket Esas Sözleşmesinin ilgili hükümleri çerçevesinde yenilenen, Kiler Alışveriş Hizmetleri Gıda Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi’nin 2013 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası ilk Genel Kurul toplantısında
ortakların onayına sunulacaktır.
Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye
Piyasası Kurulu tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Kâr
dağıtımına ilişkin esaslar Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.
Yönetim kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurul tarafından kararlaştırılan yıllık karın ortaklara dağıtımında
yasal süreler içinde en kısa sürede yapılmasına azami gayret gösterilir.
Şirketin Kar Dağıtım Politikasının yürütülmesinde Şirket Esas Sözleşmesinin Karın Saptanması ve Dağıtımı
Başlıklı 12.maddesi hükümlerine uyulur.
Karın Saptanması ve Dağıtımı
Madde 12
Şirketin karı Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve genel kabul gören muhasebe ilkelerine
göre tespit edilir.
Şirketin genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi şirketçe ödenmesi veya ayrılması zorunlu miktarlar ile
şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap dönemi sonunda tespit edilen gelirlerden
indirildikten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken net (safi) kardan varsa geçmiş yıl zararlarının
düşülmesinden sonra sırasıyla aşağıda gösterilen şekilde tevzi olunur;
Genel Kanuni Yedek Akçe:
a) Kalanın %5’i Türk Ticaret Kanunu’nun 519. maddesi uyarınca ödenmiş sermayenin %20 sini buluncaya
kadar genel kanuni yedek akçe olarak ayrılır.
Birinci Temettü :
b) Kalandan, varsa yıl içinde yapılan bağış tutarının ilavesi ile bulunacak meblağ üzerinden, genel kurul
tarafından belirlenecek kar dağıtım politikası çerçevesinde ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak birinci
temettü ayrılır.
c) Yukarıdaki indirimler yapıldıktan sonra, genel kurul, kar payının, yönetim kurulu üyeleri ile memur,
müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş vakıflara ve benzer nitelikteki kişi ve kurumlara
dağıtılmasına karar verme hakkına sahiptir.
İkinci Temettü :
d) Net dönem karından, (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen meblağlar düştükten sonra kalan kısmı, genel
kurul, kısmen veya tamamen ikinci temettü payı olarak dağıtmaya, veya Türk Ticaret Kanunu’nun
521.maddesi uyarınca kendi isteği ile ayırdığı yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.
e) Pay sahipleriyle kara iştirak eden diğer kimselere dağıtılması kararlaştırılmış olan kısımdan ödenmiş
sermayenin %5’i oranında kar payı düşüldükten sonra bulunan tutarın onda biri Türk Ticaret Kanununun
519. maddesinin 2. fıkrası c. bendi uyarınca genel kanuni yedek akçeye eklenir.
f) Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile bu esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen kar
payı ayrılmadıkça, başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kâr aktarılmasına ve yönetim kurulu üyeleri ile
memur, müstahdem ve işçilere kârdan pay dağıtılmasına karar verilemeyeceği gibi, belirlenen kar payı
ödenmedikçe bu kişilere kardan pay dağıtılamaz.
g) Kar payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate
alınmaksızın eşit olarak dağıtılır.
h) Temettü bakımından pay grupları arasında imtiyaz yoktur.
I) Dağıtılmasına karar verilen karın dağıtma şekli ve zamanı Yönetim Kurulunun bu konudaki teklifi üzerine
Sermaye Piyasası Mevzuatının ilgili hükümleri göz önünde bulundurularak Genel Kurulca kararlaştırılır.
Sermaye Piyasası Mevzuatında öngörülen sürelere uygun olmak kaydıyla Genel Kurul, kar dağıtımı
zamanının belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulunu yetkilendirebilir.
I) Ana Sözleşme hükümlerine uygun olarak genel kurul tarafından verilen kar dağıtım kararı geri alınamaz.
j) Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde ortaklara kar payı avansı dağıtılabilir.
Download

Kâr Dağıtım Politikası