Hemşirelerde Madde Kullanımı ve Hemşirelik Hizmetleri
Substance Abuse in Nursing and Nursing
Editörden Okura,
Öncelikle 12 Mayıs Hemşirelik Haftası dolayısıyla hemşire meslektaşlarımızın hemşirelik haftasını kutluyoruz. Uluslararası Hemşirelik Örgütü (ICN) her yıl olduğu gibi bu yıl da yayınlamış olduğu temasında hemşirelikle ilgili önemli
konulara değinmektedir.
ICN 2014 temasının başlığı “Hemşireler: Değişim İçin Bir Güç, Sağlık İçin Hayati Bir Kaynak” şeklinde belirtilmiştir. Bu tema kapsamında, küreselleşmenin ve değişen sağlık sistemine ve hemşirelik hizmetlerine, tüm ülkelerde yaşanan hemşire insan gücünün yetersizliğine, hemşirelerin iş yüküne ve işten ayrılmalarının yansımalarına, çalışma
ortamının önemine, hemşirelerin yetiştirilmesi ve geliştirilmesine değinilerek, sağlık hizmetlerinde yaşanan değişim
ve sağlık hizmetleri kalitesi açısından hemşirelerin hayati önem taşıdıklarına vurgu yapılmıştır. Yüksek kaliteli bakım: Eğitimli hemşire işgücü+İyi çalışma ortamı denkleminin küresel ve yerel boyutta dikkate
alınmasını ve hemşirelerden en iyi şekilde yararlanılmasının önemi üzerinde durulmuştur.
Değerli okurlar, 2011 yılında kurulmuş olan “Yönetici Hemşireler Derneği (YÖHED)” tarafından çıkarılmakta olan
“Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi” Nisan, Ağustos ve Aralık dönemi olmak üzere yılda en az üç sayı şeklinde
yayınlanacaktır. Dergimiz, ülkemizde sağlık ve hemşirelik yönetimi alanında var olan hakemli dergi açığını kapatmak
amacına hizmet edecektir. Dergi sayfasından ayrıntılı bilgi edinilebileceği gibi sağlık hizmeti ve hemşirelik yönetimi
konu alanına giren tüm bilimsel yazınların gönderilmesi söz konusudur.
Okumakta olduğunuz bu sayıda dört araştırma ve iki derleme makale yer almaktadır. Araştırma makalelerimiz; sağlık
yönetimi öğrencilerinin problem çözme becerileri, hemşirelik hizmetlerinde hasta güvenliği kültürünün değerlendirilmesine yönelik bir çalışma, sağlık çalışanlarının sağlıkta dönüşüm projesine ilişkin görüşleri, hemşirelik yüksekokulu
mezunlarının kişisel ve mesleki özellikleri ile performans düzeylerini etkileyen etmenler başlıklarını kapsamaktadır.
Bu sayıdaki derleme makalelerimiz ise ülkemizin son ayların önemli konularından biri olan Suriyeli sığınmacılarla
ilgili olarak, “Sığınmacıların sağlık ve hemşirelik hizmetlerinde yarattığı sorunlar” başlığını içerirken; ikincisi insan
kaynakları yönetimi açısından önemli olan madde kullanımıyla ilgili olarak “Bağımlılık yapıcı madde kullanımı olan
hemşireler ve hemşirelik hizmetleri yönetiminin yaklaşımı: Bir literatür incelemesi” başlığıyla ele alınmıştır.
Bu sayıda yer alan tüm makalelerimizin okuyucularımıza yararlı olmasını umuyoruz.
Editör
Doç. Dr. Ülkü Baykal
[email protected]
1
I
Sayı / Number: 1 Cilt / Volume: 1, 2014
www.journalagent.com/shyd
Download

Hemşirelerde Madde Kullanımı ve Hemşirelik