T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
2013 YILI
FAALİYET RAPORU
Ankara, Nisan 2014
İÇİNDEKİLER
Bakanın Mesajı ...................................................................................................5
Müsteşarın Sunuşu ............................................................................................7
I - GENEL BİLGİLER ...........................................................................................9
A. Misyon ve Vizyon .........................................................................................9
B. Yetki ve Sorumluluklar ................................................................................9
C. İdareye İlişkin Bilgiler ................................................................................10
1. Örgüt Yapısı ........................................................................................... 10
2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ..................................................................14
a. Bilişim Sistemleri.................................................................................14
b. Kütüphane .......................................................................................... 15
3. İnsan Kaynakları .................................................................................... 16
4. Sunulan Hizmetler..................................................................................20
a. Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler ............................ 20
b. Danışma ve Denetim Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler..............23
c. Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler .................................24
5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi..................................................................25
II - AMAÇLAR VE HEDEFLER ...........................................................................28
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri ........................................................................28
B. Temel Politikalar ve Öncelikler ...................................................................29
III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER........................ 38
A. Mali Bilgiler ............................................................................................... 38
1. Bütçe Uygulama Sonuçları......................................................................38
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar .................................................39
3. Mali Denetim Sonuçları ..........................................................................43
B. Performans Bilgileri ...................................................................................44
1. Faaliyet Bilgileri ...................................................................................... 44
a. Vergi Denetim Faaliyetleri ....................................................................44
b. Gelir Politikalarına İlişkin Çalışmalar...................................................48
c. Bütçe Yönetimi ve Merkezi Uyumlaştırma Faaliyetleri........................... 52
d. Mali Suçlarla Mücadele........................................................................54
e. Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri....................................55
f. Milli Emlak İşlemleri .............................................................................56
g. Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar ......................................................... 58
h. Eğitim Çalışmaları ...............................................................................61
i. İç Denetim Faaliyetleri ..........................................................................61
2. Proje Bilgileri .......................................................................................... 62
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi.............................................77
4. Performans Sonuçları Tabloları ............................................................... 89
IV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ ............. 121
EKLER ............................................................................................................ 123
1
2
ŞEKİLLER DİZİNİ
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
Şekil
1: Bakanlık Kütüphanesindeki Kitap Sayısı .............................................................. 15
2: Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı ............................................................................. 16
3: Personelin 2013 Yılı İtibarıyla Dağılımı (%) ............................................................. 17
4: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı...................................................... 17
5: Çalışanların Yaş Dağılımı ..................................................................................... 18
6: Çalışanların Hizmet Süreleri Dağılımı .................................................................... 18
7: Yabancı Dil Bilen Çalışanların Seviyelerine Göre Dağılımı....................................... 19
8: Engelli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı ............................................................. 19
9: Ödenek ve Harcama Dağılımı (Milyar TL) ............................................................... 39
10: 2013 Yılı Harcamaları Fonksiyonel Dağılımı ........................................................ 40
11: 2013 Yılı Harcamaları Ekonomik Dağılımı............................................................ 40
12: Harcamaların Hizmet Yerlerine Göre Dağılımı (TL) ................................................ 42
13: Sektörler İtibarıyla Proje Ödeneklerinin Oransal Dağılımı...................................... 42
14: Sektörler İtibarıyla Proje Harcamalarının Oransal Dağılımı ................................... 43
15: Milli Emlak Gelirleri (Milyon TL) ........................................................................... 58
16: Bakanlık Birimlerince Düzenlenen Eğitim Programı ve Katılımcı Sayıları ................ 61
17: Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Ödeneği Dağılımı .................................................. 77
18: Stratejik Hedeflere Göre Bütçe Ödeneği Dağılımı .................................................. 77
19: Stratejik Amaçlara Göre Harcama Dağılımı .......................................................... 78
20: Stratejik Hedeflere Göre Harcama Dağılımı .......................................................... 78
21: Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi .............................................. 85
TABLOLAR DİZİNİ
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
Tablo
1: Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayısı........................................................
2: Yıllar İtibarıyla Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (%).........................
3: Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL) .........................................................................
4: Bakanlık Hizmetleri İçin Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL) .....................................
5: 2012-2013 Yılları Vergi İnceleme Sonuçları ...........................................................
6: Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları (2013,TL) ..............................................
7: Teftiş Edilen Birimlerin Dağılımı ...........................................................................
8: 2013 Yılı Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri ........................................................
9: 2013 Yılı İtibarıyla Taşınmazların Niteliğine Göre Dağılımı.....................................
10: Hazine Taşınmazlarının İdare Şekline Göre Dağılımı ...........................................
11: Performans Göstergeleri Gerçekleşme Sonuçları Tablosu .....................................
12: Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Tablosu ..................................................
13: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Tabloları............................
14: Performans Göstergesi İzleme Raporları .............................................................
16
18
38
41
44
44
47
55
57
58
80
86
89
93
EKLER DİZİNİ
EK-1:
EK-2:
EK-3:
EK-4:
EK-5:
EK-6:
EK-7:
EK-8:
EK-9:
İç Kontrol Güvence Beyanı.....................................................................................
Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı ..............................................................
Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayılarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı ..
Maliye Bakanlığı 2013 yılı Denetim Gücü ve Uzmanlaşma Durumu..........................
Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu .........................
Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma (1. Düzey) Tablosu ......
Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma (2. Düzey) Tablosu .........
Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Tablosu ...................................
Maliye Bakanlığı 2012-2013 Yılları Merkez-Taşra-Yurtdışı Harcama Bilgileri ...........
3
125
127
129
130
131
132
133
134
135
4
Bakanın Mesajı
Ülkemiz,
Hükümetlerimiz
döneminde
makroekonomik
dengelerini
iyileştirmiş,
hızla
büyümüş, rekor düzeyde istihdam oluşturmuş ve
enflasyonu tek hanelere indirmiştir. Ekonomideki
güçlü seyirle beraber sosyal göstergeler de önemli
oranda iyileşmiş; eğitim, sağlık, altyapı gibi birçok
alanda büyük ilerlemeler sağlanmıştır. Uygulanan
sağlıklı politikalar sayesinde Türkiye, bölgesinde ve
dünyada önemli bir ekonomik ve siyasal aktör haline
gelmiştir.
Elde ettiğimiz bu başarılar; tesis edilen güven
ve istikrar ortamı ile başta kamu mali yönetimi
alanında olmak üzere uygulamaya koyduğumuz yapısal reformların ve mali
disiplinin bir sonucudur.
Kamu mali yönetiminde gerçekleştirdiğimiz dönüşüm sayesinde kamu
idareleri geleceğini planlayan, belirlediği hedeflere göre hareket eden ve bu
hedeflere ulaşırken hesap verebilen bir yapıya kavuşmuştur.
Bu kapsamda 2008-12 dönemi boyunca başarıyla uyguladığımız ilk
Stratejik Plan, diğer kamu idareleri için de iyi bir uygulama örneği olmuştur.
Bu uygulamadan elde edilen tecrübeler ışığında 2013-17 dönemi Stratejik
Planımızı daha saydam ve hesap verebilir bir Bakanlık olma hedefi ile
hazırladık.
2013 Yılı Faaliyet Raporu yeni Stratejik Planımızın ilk performans
programının uygulama sonuçlarını gösteren bir rapor olma özelliğini
taşımaktadır.
Faaliyet Raporunun hazırlanmasına katkı sağlayan tüm Bakanlık
çalışanlarına teşekkür eder, hesap verebilirliği ön plana alan bir anlayış
içerisinde hazırlanan bu Raporun, amacını en iyi şekilde gerçekleştirmesini
içtenlikle dilerim.
Mehmet ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
5
6
Müsteşarın Sunuşu
Son dönemde ülkemiz birçok alanda yoğun
bir reform sürecine sahne olmuştur. Bu reformların
en önemlilerinden birisi de kamu mali yönetim
reformudur. Söz konusu mali reform ile kaynakların
stratejik önceliklere göre dağıtımı ve kullanılması,
kaynakları kullananların daha fazla sorumluluk
üstlenmeleri, yürütülen faaliyetlerin ve sunulan
hizmetlerin
sonuçlarının
izlenmesi,
değerlendirilmesi ve hesap verebilir bir yönetim
anlayışıyla raporlanması ve bütün bunların
sonucunda kamu hizmetlerinde etkinlik ve
verimlilik sağlanması hedeflenmiştir.
Kamu mali yönetim reformunun yansımalarından birisi olan stratejik
yönetim anlayışının devamlılığını sağlamaya yönelik olarak önceki plan
döneminin kazandırdığı tecrübeler ve paydaşların katkıları ışığında
Bakanlığımız 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı hazırlanarak 2013 yılı
itibarıyla uygulamaya konulmuştur.
Mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğu çerçevesinde Stratejik
Planımızda belirlenen hedeflere ne kadar ulaşıldığının sonuçları ise faaliyet
raporları aracılığıyla kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bu kapsamda hazırlanmış olan 2013 Yılı Maliye Bakanlığı Faaliyet
Raporu ile 2013 Yılı Performans Programında öngörülen hedeflerimizin
uygulama sonuçlarını ve Bakanlığımızda gerçekleştirilen faaliyetleri ve
yürütülen hizmetleri sizlerle paylaşmış bulunuyoruz.
2013-2017 Dönemi Stratejik Planının ilk uygulama sonuçları olan
2013 Yılı Faaliyet Raporu çalışmalarında emeği geçen tüm Bakanlığımız
personeline katkılarından dolayı teşekkür eder, Raporun Bakanlığımız
faaliyetleri hakkında bilgi edinmek isteyen tüm taraflara faydalı olmasını
dilerim.
Naci AĞBAL
Müsteşar
7
8
I - GENEL BİLGİLER
A. Misyon ve Vizyon
Maliye Bakanlığının Misyonu
Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla
geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı.
Maliye Bakanlığının Vizyonu
Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali
disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet
içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı
artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir
Maliye Bakanlığı.
B. Yetki ve Sorumluluklar
178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (KHK) ile Maliye Bakanlığına tevdi edilmiş olan
görevler şunlardır:
 Maliye politikasının
politikasını uygulamak,
hazırlanmasına
yardımcı
olmak,
maliye
 Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerin
hukuk danışmanlığını ve muhakemat hizmetlerini talepleri halinde yerine
getirmek,
 Harcama politikalarının geliştirilmesi ve uygulanması ile Devlet
bütçesinin
hazırlanması,
uygulanması,
uygulamanın
takibi
ve
yönlendirilmesine ilişkin hizmetleri yürütmek,

Devlet hesaplarını tutmak, saymanlık hizmetlerini yapmak,

Gelir politikasını geliştirmek,
 Devlete ait malları yönetmek, kamu malları ile kamu kurum ve
kuruluşlarının taşınmaz malları konusundaki yönetim esaslarını belirlemek
ve bunlara ilişkin diğer işlemleri yapmak,
 Her türlü gelir gider işlemlerine ait kanun tasarılarını ve diğer
mevzuatı hazırlamak veya hazırlanmasına katılmak,
 Milletlerarası
kuruluşların
Bakanlık
hizmetlerine
ilişkin
çalışmalarını takip etmek, bu konulardaki Bakanlık görüşünü hazırlamak,
yurtdışı ve yurtiçi faaliyetleri yürütmek,
9
 Bakanlığın ilgili kuruluşlarının işletme ve yatırım programlarını
inceleyerek onaylamak ve yıllık programlara göre faaliyetlerini takip etmek ve
denetlemek,
 Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine ilişkin usul ve esasları
belirlemek,
 Vergi incelemesi ve denetimine ilişkin temel politika ve stratejileri
belirlemek ve uygulanmasını sağlamak,

Çeşitli kanunlarla Maliye Bakanlığına verilen görevleri yapmak,
 Yukarıdaki görevlerin uygulanmasını takip etmek, değerlendirmek,
incelemek, teftiş etmek ve denetlemek.
Ayrıca, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu
Kanunda
değişiklikler
yapan
5436
sayılı
Kanun
hükümlerinin
uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya Maliye Bakanlığı
yetkilidir.
C. İdareye İlişkin Bilgiler
1. Örgüt Yapısı
Maliye Bakanlığı teşkilatı merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatı ile bağlı,
ilgili ve ilişkili kuruluşlardan oluşmaktadır.
Bakanlık Merkez Teşkilatı
Bakanlık merkez teşkilatı, ana hizmet birimleri, danışma ve denetim
birimleri ile yardımcı birimlerden meydana gelmektedir.
Bakanlığımız Ana Hizmet Birimleri

Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Muhasebat Genel Müdürlüğü

Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü

Milli Emlak Genel Müdürlüğü

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
10
Bakanlığımız Danışma ve Denetim Birimleri

Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı

Strateji Geliştirme Başkanlığı

Bakanlık Müşavirleri

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Bakanlığımız Yardımcı Birimleri

Personel Genel Müdürlüğü

Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Özel Kalem Müdürlüğü
Bakanlığımız Bağlı Kuruluşları

Gelir İdaresi Başkanlığı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü

Kefalet Sandığı
Bakanlığımız İlgili Kuruluşu

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü
Bakanlığımız İlişkili Kuruluşları

Kamu İhale Kurumu

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu
11
Bakanlık Taşra Teşkilatı
Bakanlığımız taşra teşkilatı, 81 ilde bulunan Defterdarlıklar ve
ilçelerde Defterdarlıklara bağlı toplam 892 Malmüdürlüğü vasıtasıyla hizmet
vermektedir. İllerde Defterdarlıklara bağlı;






Milli Emlak Dairesi Başkanlığı ile
Muhasebe,
Saymanlık,
Milli Emlak,
Muhakemat ve
Personel Müdürlükleri
İlçelerde ise Malmüdürlükleri ve bazı illerin bazı ilçelerinde ilaveten
Milli Emlak Müdürlükleri* bulunmaktadır.
Bakanlık Yurtdışı Teşkilatı
Bakanlığımız yurtdışı teşkilatı, çeşitli ülkelerdeki daimi temsilciliklere,
büyükelçiliklere ve başkonsolosluklara bağlı Maliye Müşavirlikleri ve Maliye
Ataşeliklerinden oluşmaktadır.
Maliye Bakanlığının teşkilat şeması aşağıdaki şekilde gösterilmiştir:
* Adana’nın Ceyhan, Antalya’nın Alanya ve Manavgat, Hatay’ın İskenderun, İzmir’in Çeşme, Mersin’in Erdemli ve
Tarsus, Muğla’nın Bodrum ve Fethiye ile Tekirdağ’ın Çorlu ilçelerinde 17/04/2012 tarihli ve 514 sayılı Bakanlık
Makam Onayı ile Milli Emlak Müdürlükleri kurulması uygun görülmüştür.
12
13
2. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
a. Bilişim Sistemleri
Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojilerindeki yenilikler, ekonomik ve
sosyal yaşamın her alanını ve toplumun tüm kesimlerini çeşitli yönlerden
etkilemekle birlikte kamu yönetimi anlayışında da yeni açılımları
beraberinde getirmektedir. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler
sayesinde bilgiyi üretme, kullanma, işleme, saklama, paylaşma ve bilgiye
erişim aşamalarında giderek yaygınlaşan ve çeşitlenen araç ve imkanların
kullanıldığı, bilgi ve teknolojiyi etkin birer araç olarak kullanan ve bilgiye
dayalı karar alma süreçleriyle daha fazla değer üreten bir kamu yönetimi ön
plana çıkmıştır.
Bilgiye dayalı kamu yönetimi anlayışını ilke edinen Bakanlığımız da,
bilgi ve teknolojiyi etkin araçlar olarak kullanarak, karar alma süreçlerinde
etkinliği artırmak, nitelikli insan kaynağı ve kurumsal kapasitesini
geliştirmek amacıyla donanım ve yazılım kapasitesini her yıl geliştirmiştir.
Bakanlığımızda;
 Dava süreçlerinin takip, denetim ve dava hizmet kalitesini
yükseltmeye yönelik tasarlanan Merkezi Erişimli Taşra Otomasyon Projesi
(METOP),
 Bütçe süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlayan
ve bu sayede ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan
süreci kontrol altında tutarak etkili bir bütçe politikası uygulamasına imkan
sunan e-bütçe Projesi,
 Mali işlemlerin harcama birimleri ve muhasebe birimi aşamalarını
tek bir otomasyon sistemi içinde bütünleştiren, harcama birimleri ile
muhasebe birimleri arasında elektronik iletişim ortamı sağlayan ve kamu
hesaplarının elektronik ortamda izlenmesine imkan tanıyan Kamu Hesapları
Bilgi Sistemi (KBS),
 Milli emlak bilgi sistemi oluşturma imkanı sağlayan Milli Emlak
Otomasyon Projesi (MEOP),
 Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatında görev yapan her
düzeydeki personelin tüm özlük bilgilerinin bilgisayar ortamında saklanması
ve takibi ile Bakanlık Personel Bilgi Sisteminin oluşturulmasını sağlayan
Personel Otomasyon Projesi (PEROP) ve
 Bakanlığımızın yapmış olduğu tüm mali ve mali olmayan işlemleri
elektronik ortamda yönetilebilir, ölçülebilir ve analiz edilebilir hale getiren ve
diğer bilgi sistemleriyle entegre edilebilen Maliye SGB.net Sistemi Projeleri
yürütülmektedir.
14
b. Kütüphane
Maliye Bakanlığı Kütüphanesinde, Bakanlığın görevleri ile ilgili
araştırma alanlarında kütüphane ve yayın hizmeti sağlamak üzere
okuyucuların ve araştırmacıların kitap ve dergi ihtiyaçları karşılanmaktadır.
Şekil 1: Bakanlık Kütüphanesindeki Kitap Sayısı
2013 yılı itibarıyla Bakanlık Kütüphanesinde toplam 18.976 adet kitap
ve 228 adet süreli yayın mevcut olup, 12 adet de aboneliği süren yayın
bulunmaktadır.
Maliye Bakanlığının küresel bilgi ağına en üst düzeyde erişimini
sağlamak, Türkiye ve dünya ekonomilerinde yaşanan gelişmeleri anında
takip edebilmek amacıyla;
 OECD’nin çıkarmış olduğu yayınların tamamına erişim ile
yayımlamış olduğu istatistikler ve referans kaynaklarının izlenebilmesi için
“Source OECD” veri tabanı üyeliği,
 Aylık ülke risk raporları, ülke öngörüleri ve günlük cereyan eden
ekonomik, politik ve sosyal gelişmelerin izlenmesi için The Economist
Intelligence Unit veri tabanı üyeliği,
 Tüm dünya ülke ekonomileri ile Türkiye’ye ilişkin başta finansal ve
makroekonomik olmak üzere geniş bir yelpazeye yayılan verilere ve
uluslararası kuruluş raporlarına erişim için “Bloomberg Anywhere”
aboneliği,
2013 yılında da devam etmiştir.
15
3. İnsan Kaynakları
Maliye Bakanlığında 2013 yılı sonu itibarıyla personel sayısı 28.494
olup toplam kadro sayısı 57.311’dir. Personelin 7.766’sı merkez teşkilatında,
20.726’sı taşra teşkilatında ve 2’si yurtdışında hizmet vermektedir.
Personelin ve boş kadroların yıllar itibarıyla dağılımı aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
Tablo 1: Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayısı
2009
Yıllar/
Açıklama
Personel
Sayısı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
TOPLAM
2010
Boş
Kadro
Personel
Sayısı
2011
Boş
Kadro
Personel
Sayısı
2012
Boş
Kadro
Personel
Sayısı
2013
Boş
Kadro
Personel
Sayısı
Boş
Kadro
2.988
4.295
2.952
4.125
7.270
12.550
7.288
12.523
7.766
12.158
20.429
16.635
20.781
16.308
20.550
16.613
20.473
16.699
20.726
16.630
12
19
10
21
3
28
4
27
2
29
23.429
20.949
23.743
20.454
27.823
29.191
27.765
29.249
28.494
28.817
Personel sayısında
Başkanlığı bünyesindeki;
2011
yılındaki
artışın
sebebi
Gelir

368 gelirler kontrolörü ve stajyer gelirler kontrolörü ile

3.854 vergi denetmeni ve vergi denetmen yardımcısının
İdaresi
646 sayılı KHK ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığında ihdas edilen
vergi müfettişi ve yardımcısı merkez kadrolarına atanmış olmalarıdır.
Şekil 2: Yıllar İtibarıyla Personel Sayısı
16
Personelin dağılımı 2013 yılı itibarıyla yüzdelik dilimler şeklinde
aşağıda gösterilmiştir.
Şekil 3: Personelin 2013 Yılı İtibarıyla Dağılımı (%)
Şekil 4: Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı
2009 yılında lisans ve lisansüstü öğrenim görmüş çalışanların oranı
yüzde 49,8 iken bu oran 2013 yılına gelindiğinde yüzde 66,2’ye yükselmiştir.
Buna karşılık, aynı dönemde ilkokul, ortaokul ve lise mezunu çalışanların
oranı yüzde 32,5’ten yüzde 21’e gerilemiştir.
17
Tablo 2: Yıllar İtibarıyla Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı (%)
2009
İlkokul
Ortaokul
2010
0,7
2011
0,7
2012
0,7
2013
0,6
0,4
4,9
4,6
3,7
3,4
3,5
Lise
26,9
24,9
19,7
18,2
17,1
Önlisans
17,7
16,9
13,9
13,6
12,7
Lisans
Lisansüstü
48,4
1,4
52,2
0,7
60,3
1,7
62,3
2,0
64,1
2,1
Şekil 5: Çalışanların Yaş Dağılımı
Şekil 6: Çalışanların Hizmet Süreleri Dağılımı
18
Şekil 7: Yabancı Dil Bilen Çalışanların Seviyelerine Göre Dağılımı
Şekil 8: Engelli Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı
Personelin ve boş kadroların hizmet sınıflarına göre yıllar itibarıyla
dağılımı Ek 3’te; Bakanlık denetim gücü ve uzmanlaşma durumu Ek 4’te yer
almaktadır.
19
4. Sunulan Hizmetler
a. Ana Hizmet Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, muhakemat
hizmeti kapsamında Bakanlığın taraf olduğu adli ve idari davalarda, iç ve dış
tahkim yargılamasında, icra işlemlerinde ve yargıya intikal eden diğer her
türlü uyuşmazlıklarda Bakanlığı temsil etmekte, hizmet satın alınan
avukatların koordinasyonunu sağlamakta, izlemekte ve denetlemektedir.
Açılmasında ve takibinde Hazine hak ve menfaati bulunmayan, yanlışlıkla
açılan veya konusu kalmayan dava ve icra takipleri ile her türlü davada
karar
düzeltilmesi
yoluna
başvurulmasından
vazgeçme
yetkisi
bulunmaktadır.
Genel Müdürlük hukuk danışmanlığı hizmeti kapsamında ise kamu
idarelerinin hukuk birimlerine paralel olarak Bakanlıkça hazırlanan
mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarını, uyuşmazlıklara ilişkin işleri
inceleyip hukuki görüş belirtmekte, anlaşmazlıkları önleyici hukuki
tedbirleri almakta, hukuki uyuşmazlık komisyonuna katılmakta ve bu
komisyonun sekretarya hizmetlerini yapmakta, uyuşmazlıkların sulh yoluyla
çözümü konusunda mütalaa vermekte, Bakanlık amaçlarını daha iyi
gerçekleştirmek ve mevzuata, plan ve programa uygun çalışmaları temin
etmek için gerekli hukuki teklifleri hazırlamaktadır.
Ayrıca, Bakanlık dışındaki genel bütçe kapsamındaki idarelerle, özel
bütçeli idarelerce muhakemat hizmeti talep edilmesi veya takip edilmekte
olan dava ve icra dosyaları hakkında devir talep edilmemesi halinde bu
idareleri dava ve icra takiplerinde hazine avukatları tarafından vekil sıfatı ile
temsil etmekte, diğer kamu idarelerine ait dava ve icra takiplerinde, dosya
devir talebi mevcut ise idarelerin dava dosyalarını devretmektedir. Diğer
kamu idareleri hukuk birimlerinden farklı olarak sulh yoluyla çözümlenmesi
yetkisi Bakanlar Kuruluna ait olan uyuşmazlıklarda bu idarelere Bakanlık
görüşünü hazırlamaktadır.
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü
Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, harcama politikasının
belirlenmesine ve uygulanmasına katkı sağlama, merkezi yönetim bütçesinin
hazırlık çalışmalarını koordine ederek bütçe kanun tasarılarını hazırlama ve
merkezi yönetim bütçesinin uygulanmasına yön verme hizmetlerini
sunmaktadır.
Genel Müdürlük harcama politikalarını etkileyebilecek her türlü
kanun, tüzük, kararname ve yönetmelik tekliflerini inceleyerek Bakanlığın
görüşünü hazırlama, kanun tasarı ve teklifleri ile KHK’ların TBMM ihtisas
komisyonlarında görüşülmesi esnasında Bakanlığı temsil etme, Genel
20
Müdürlük görev alanına giren konularda yenileme, iyileştirme veya
geliştirme amacıyla mevzuat taslakları hazırlama hizmetlerini yerine
getirmektedir. Ayrıca, mali kontrol ve uygulama birliğinin sağlanması
amacıyla, görev alanına giren konularda, ihtiyaca binaen tebliğ veya genelge
yayımlamakta, mali mevzuatın uygulanmasına yönelik görüş vermektedir.
Genel Müdürlüğün bir diğer görevi de kamu istihdam politikasının
oluşturulmasına katkı sağlamak, personel istihdamına ilişkin talepleri
değerlendirerek vize etmektir.
Merkezi uyumlaştırma görevi kapsamında Genel Müdürlük, mali
yönetim ve iç kontrol süreçlerine ilişkin yöntem ve standartlar belirlemekte,
ikincil ve üçüncül düzey mevzuatı çıkarmakta, eğitim faaliyetlerini
düzenlemekte ve İç Denetim Koordinasyon Kurulunun sekreterya
hizmetlerini yürütmektedir. Performans programlarının hazırlanması,
uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ile faaliyet raporlarının
hazırlanmasına ilişkin yöntem ve standartları belirlemek, düzenleme
yapmak, uygulamayı izlemek, eğitim ve rehberlik yapmak Genel Müdürlüğün
merkezi uyumlaştırma alanında yürüttüğü diğer hizmetlerdir.
Ayrıca Genel Faaliyet Raporu ve Merkezi Yönetim Bütçe
Gerçekleşmeleri ve Beklentiler Raporu Genel Müdürlük tarafından
hazırlanmaktadır.
Milletlerarası faaliyetler çerçevesinde, IMF, Dünya Bankası, OECD ve
diğer milletlerarası kuruluşlarla mali konularda ilişkiler yürütülmekte, AB’ye
katılım müzakereleri sürecinde Kamu Alımları Faslına ilişkin Genel
Müdürlük sorumluluğunda bulunan çalışmalar ile Mali Kontrol Faslının
Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Bölümü müzakereleri yürütülmektedir.
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarının
tutulması görevini yerine getirmektedir. Mali raporlar, milletlerarası
standartlara uygun olarak bütünlük, güvenirlik, kullanışlılık, yöntemsel
geçerlilik ve ulaşılabilirlik ilkeleri çerçevesinde, muhasebe kayıtlarındaki
verilere dayanılarak ve istatistiksel yöntemler kullanılarak hazırlanmaktadır.
Ayrıca, kamu hesaplarına güvence verilmesi ve denetim, genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde görev alacak muhasebe
yetkililerinin eğitim ve sertifikalandırılması, genel ve özel bütçeli idarelere
bağlı döner sermaye işletmelerinin mali işlemlerine yön verilmesi ve
muhasebe sistemlerinin kurulması, uygun görülenlerin muhasebe
hizmetlerinin yürütülmesi faaliyetleri yerine getirilmektedir. Görev alanına
giren konularda kamu idarelerine görüş verilmekte ve ilgili mevzuat
çerçevesinde genel bütçe hesaplarından pay aktarma faaliyetleri yerine
getirilmektedir.
21
Bunun yanı sıra Genel Müdürlük, merkezi yönetim kapsamındaki
idarelerin kesin hesaplarını inceleme, hataların tespiti ve düzeltme
işlemlerini yaparak Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısını
hazırlamaktadır.
Gelir Politikaları Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, milletlerarası gelişmelere uygun gelir politikaları
çalışmaları yürütülmesi, devlet gelirlerine ilişkin mevzuatın hazırlanması ve
güncel ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara göre iyileştirilmesi, orta vadeli
program ve orta vadeli mali plan çerçevesinde gelir bütçesinin hazırlanması
faaliyetlerini yürütmektedir.
Ayrıca Genel
vergilendirme faslı
sağlamaktadır.
Müdürlük, AB Müktesebatına uyum sürecinde
kapsamında gereken yasal düzenlemelere katkı
Milli Emlak Genel Müdürlüğü
Genel Müdürlük, Hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve
tasarrufu altındaki taşınmazların edinim, yönetim ve elden çıkarma
hizmetlerini yerine getirmektedir.
Kamu hizmetlerinin yerine getirilmesi için gerekli veya diğer zorunlu
hallerde taşınmazlarla ilgili satın alma, kamulaştırma, bedelsiz edinim
(bağış), trampa ve arsa/kat karşılığı inşaat işlemleri yürütülmektedir.
Hazinenin özel mülkiyetindeki ve Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazların yönetimi ile ilgili olarak Bakanlığımız genel yetkili
idaredir. Yönetim faaliyetleri kapsamında Hazineye ait taşınmazların kiraya
verilmesi, irtifak hakkı tesisi, tahsis, inşaat, onarım, ecrimisil ve kamu
konutları işlemleri yürütülmektedir.
5018 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi ve Maliye Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13’üncü
maddesinin (b) bendine göre; Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların
satış yetkisi Milli Emlak Genel Müdürlüğüne aittir.
Ayrıca, Genel Müdürlük muhtelif kanunlara istinaden Hazineye ait
taşınmazların devir ve terk işlemlerini yapmakla görevli ve yetkilidir.
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
ile görev ve yetkileri yeniden tanımlanan MASAK, suç gelirlerinin aklanması
ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda politika hazırlama,
uygulama stratejileri geliştirme ve araştırmalar yapma, suç gelirlerine ilişkin
gerekli incelemeleri yaptırma, karapara aklama ve terörün finansmanı ile
mücadele konusunda mevzuat hazırlama, konuyla ilgili şüpheli işlem
22
bildirimlerini alma, analiz etme ve değerlendirme, ciddi bulguları
Cumhuriyet Savcılığına iletme ve yükümlülük denetimi hizmetlerini
yürütmektedir.
MASAK ayrıca, görev alanına giren konularda milletlerarası ilişkileri
yürütme, görüş ve bilgi alışverişinde bulunma, yabancı ülkelerdeki muadil
kurumlarla bilgi ve belge değişiminde bulunma ve bu amaçla milletlerarası
antlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalama hizmetlerini
de yürütmektedir.
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, Bakanlığın yurtdışı ve
milletlerarası veya ikili münasebetlerini yürütmekte, Bakanlığın görev ve
faaliyet alanına giren konularda, Avrupa Birliği ile ilgili hususlarda
koordinasyonu sağlamakta, bu alanda Hükümetin genel politikasını
uygulamaya yönelik tedbirleri almakta, uyum ve uygulama çalışmaları ile
ilgili işleri yürütmekte ve Bakanlığın yurtdışında bulunan görevli birimlerinin
faaliyetlerini düzenlemekte ve yönetmektedir.
Başkanlık, Avrupa Birliği ile ilgili olarak Bakanlığımız AB Daimi Temas
Noktasının gözetiminde, Kamu Alımları, Vergilendirme, Mali Kontrol ve Mali
ve Bütçesel Hükümler başta olmak üzere Bakanlığımızın ilgili olduğu
müzakere fasılları kapsamında, Bakanlığımız birimleri ve ilgili kurumlarla
çalışmaları yürütmekle görevlidir.
b. Danışma
Hizmetler
ve
Denetim
Birimleri
Tarafından
Sunulan
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı
Başkanlık, vergi denetiminde etkinlik ve verimliliğin artırılması
amacıyla 10/07/2011 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 646 sayılı Kanun
Hükmünde Kararname ile kurulmuş olup Kurula; vergi incelemelerinin
yapılması; mükelleflerin faaliyetlerinin analiz edilerek risk alanlarının tespit
edilmesi; ihbar ve şikayetlerin değerlendirilmesi; inceleme ve denetim
sonuçlarının izlenmesi; vergi inceleme ve denetimleri ile raporlamaya ilişkin
standart, ilke, yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi; inceleme ve denetim
rehberlerinin hazırlanması; etik kuralların belirlenmesi ve Bakan tarafından
verilen teftiş, inceleme, denetim, soruşturma ve benzeri görevlerin yapılması
gibi görev ve yetkiler verilmiştir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bakanlık Stratejik Planı ve Performans Programı ile İzleme ve
Değerlendirme Raporunun hazırlanması, koordinasyonu ve izlenmesi;
Bakanlık Cari ve Yatırım Bütçesinin hazırlanması ve uygulanması, Bakanlık
Kesin Hesabının çıkarılması, İdare Faaliyet Raporunun hazırlanması, Taşınır
23
Mal Yönetmeliği işlemlerinin yerine getirilmesi ile program tedbirlerinin
izlenmesi faaliyetlerini yürütmektedir.
Bakanlığın iç kontrol sisteminin kurulması, geliştirilmesi ve buna
ilişkin olarak üst yönetime ve harcama birimlerine danışmanlık hizmeti
sunulması ve ön mali kontrol işlemlerinin yürütülmesi, yönetim bilgi
sisteminin kurulması ve geliştirilmesi faaliyetleri de Başkanlık tarafından
yerine getirilmektedir.
Ayrıca, Başkanlık, başta Yıllık Ekonomik Rapor olmak üzere
makroekonomik gelişmelere ilişkin çeşitli raporlar ile Bakan ve üst yönetici
konuşma ve sunumlarını hazırlamakta ve Maliye Dergisini çıkarmaktadır.
Bakanlık Müşavirleri
Bakanlık Müşavirleri, Bakanlıkta önem ve öncelik taşıyan konularda
Bakana yardımcı olmak üzere gerekli görülen hizmetleri yürütmektedir.
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği
Kitle iletişim araçlarında yer alan haber, fıkra, yorum ve makaleler ile
kitle iletişim organlarının her türlü faaliyetlerinin günü gününe izlenmesi,
Maliye Bakanının basın toplantılarının düzenlenmesi ile gezi ve
incelemeleriyle ilgili faaliyetlerinin talimatlar doğrultusunda basın ve yayın
organları aracılığıyla kamuoyuna duyurulması, görsel medyada yapılan ve
Bakanlığı ilgilendiren haber programlarının deşifre edilerek Makama
sunulması, vatandaş başvurularının ve doğrudan Bakanlığa yapılan her
türlü dilek, şikayet, ihbar, Bilgi Edinme Kanunu ve Başbakanlık İletişim
Merkezi (BİMER) doğrudan Başbakanlık kapsamındaki başvuruların kabulü,
kontrolü ve Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmesi hizmetlerini yerine
getirmektedir.
c. Yardımcı Birimler Tarafından Sunulan Hizmetler
Personel Genel Müdürlüğü
Personel Genel Müdürlüğü, Bakanlık personelinin ilgili mevzuatta yer
alan düzenlemeler çerçevesinde atama, nakil, ilerleme, terfi, yer değiştirme,
intibak, geçmiş hizmet değerlendirmeleri ve emeklilik gibi özlük işlemlerinin
yanı sıra personel istatistik bilgilerini üreterek Bakanlık insan kaynaklarının
yönetimi konusunda karar mercilerine doğru, güvenilir ve güncel bilgi
sunmakta, merkez ve taşra teşkilatı kadrolarına ilişkin standartları
belirleyerek kadro tahsis işlemlerini gerçekleştirmekte, taşrada görev yapan
yönetici personelin yer değiştirme işlemlerini planlamakta, uygulamakta ve
merkez ve taşra teşkilatı ile ilgili eğitim planlarının koordinasyonunu
sağlamaktadır
Ayrıca Genel Müdürlük, disiplin hukukunun gerektirdiği iş ve işlemler
ile buna ilişkin kayıtların tutulmasına yönelik hizmetleri yerine getirerek
24
Bakanlık ile personelin hak ve hukukunun gözetilmesine, dolayısıyla
hizmetin etkin ve verimli bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlamakta,
personel hareketleri ve mesleki eğitim kursu faaliyetleri ile ilgili yayım
hizmetlerini yürütmektedir.
Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı
Başkanlık, Bakanlık personelinin çağdaş yönetim teknikleri ve mali
mevzuat konularında bilgilerini artırmak, modern kamu yönetiminin
gereklerine uygun, yenilikçi ve gelişmeye açık birer yönetici olarak
yetiştirilmelerini sağlamak amacıyla personele yönelik eğitim faaliyetlerini
programlamakta, koordine etmekte ve yürütmektedir.
Ayrıca, kamu maliyesi ve ekonomi yönetimi alanındaki gelişmeler,
uygulamalar ve yayınlar izlenmekte ve 5018 sayılı Kanun uyarınca Bakanlık
tarafından yürütülecek eğitimler de ilgili birimlerle işbirliği içinde Başkanlık
tarafından gerçekleştirilmektedir.
İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı
Başkanlık, Bakanlığın genel temizlik, yemek, güvenlik, ulaştırma ve
sağlık hizmetlerini, Bakanlığa bağlı sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili
hizmetleri, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlığın bina kiralama işlemlerini,
genel evrak ve kurum arşivi hizmetlerini yürütmektedir.
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Başkanlık, Bakanlığın bilgi işlem ve haberleşme hizmetlerini
yürütmektedir. Başkanlık ayrıca kendi bilgi işlem birimlerini henüz
oluşturamamış merkez birimlerinin bilgisayar donanım taleplerini
karşılamakta ve birimlerin kendi imkanları ile temin ettikleri donanımın
kurulumunu, çalışır hale getirilmesini ve çalışır durumda tutulmasını
sağlamaktadır.
Özel Kalem Müdürlüğü
Özel Kalem Müdürlüğü, Maliye Bakanının resmi ve özel yazışmalarını
yürütme ve her türlü protokol ve tören işleri ile ziyaret, davet, karşılama,
ağırlama, uğurlama, milli ve dini bayramlarla ilgili hizmetleri düzenleme ve
diğer kuruluşlarla koordine etme hizmetlerini yerine getirmektedir.
5. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Yönetsel sorumluluğun kilit nokta olduğu kamu mali yönetiminde,
yönetime destek sağlayacak en önemli reformlardan birisi iç kontrol
sisteminin kurulmasıdır.
İç kontrol sistemi yönetimin; ulaşmayı planladığı hedeflerin
gerçekleşmesi, yöneticinin kararları daha sağlam bilgiye dayanarak daha
25
güvenle alması, yönetimindeki kaynakları daha etkin kullanması, işini
yapmasını engelleyebilecek olayları öngörebilmesi ve yaptığı işler ile ulaştığı
sonuçlar için kanıtlara dayalı olarak hesap verebilmesine yardımcı olan bir
yönetim aracıdır.
İç kontrol “iyi yönetim” ifadesinin başka bir söyleniş tarzıdır; güçlü bir
iç kontrol sistemi, amaçlanan hedeflere ulaşmanın bir anahtarıdır.
Uluslararası standartlar ve Avrupa Birliği uygulamalarına uygun bir
şekilde 5018 sayılı Kanun ile yeniden düzenlenen kamu mali yönetim
sistemimizde iç kontrol;
“İdarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak
faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve
kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak
tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak
üretilmesini sağlamak üzere idare tarafından oluşturulan organizasyon,
yöntem ve süreçle iç denetimi kapsayan mali ve diğer kontroller bütünüdür.”
şeklinde tanımlanmıştır.
Bakanlığımızda iç kontrol sisteminin oluşturulması, uygulanması,
geliştirilmesi ve izlenmesini sağlamakla görevli birim olan Strateji Geliştirme
Başkanlığının bu fonksiyonlara yönelik olarak yerine getirdiği görevler;
 İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve
geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak,

İdarenin görev alanına ilişkin konularda standartlar hazırlamak,

Ön mali kontrol görevini yürütmek,
 Amaçlar ile sonuçlar arasındaki farklılığı giderici ve etkililiği artırıcı
tedbirler önermektir.
Strateji Geliştirme Başkanlığı, bu görevlerin büyük bir kısmını, üst
yönetici tarafından onaylanarak öncelikle merkez birimlerinde uygulanmak
üzere 03/05/2010 tarihinden itibaren yürürlüğe konulan “Maliye Bakanlığı
Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı” aracılığıyla yerine
getirmektedir.
Eylem Planı kapsamında 2013 yılı içerisinde aşağıdaki eylemler
gerçekleştirilmiştir:
 Bakanlık merkez birimlerinde uygulanan iç kontrol eylem planının
taşra teşkilatına yaygınlaştırılması amacıyla 04/01/2013 tarihli ve 2013/1
sayılı Defterdarlıklar İç Kontrol Genelgesi yayınlanarak tüm Defterdarlıklara
gönderilmiştir. Bu Genelge ile defterdarlıklarda gerçekleştirilecek eylemler ile
26
bu eylemlerin gerçekleştirilmesinde ve izlenmesinde görevli ve sorumlular
tespit edilmiştir.
 Üst yöneticinin iç kontrol sistemi ile ilgili beklentilerine yönelik her
yılın başında bir duyuru yayınlaması eylemi kapsamında 01/03/2013 tarihli
ve 2013/2 sayılı İç Kontrol Genelgesi yayınlanarak tüm birimlere
gönderilmiştir.
 Defterdarlıklar İç Kontrol Genelgesi kapsamında, 10 Mart-27 Nisan
2013 tarihleri arasında 12 grup halinde defterdarlık yöneticileri ve
personeline (toplam 522 kişiye) 3 gün süreyle iç kontrol eğitimi verilmiştir.
 Ayrıca, iç kontrole ilişkin farkındalığın ve sahiplenmenin artırılması
amacıyla 21-25 Mayıs 2013 ve 2-6 Haziran 2013 tarihlerinde 2 grup halinde,
tüm defterdarlara 3 gün süreyle iç kontrol farkındalık eğitimi verilmiştir.
 Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığı tarafından, Defterdarlık
Uzmanlarına yönelik olarak (4 Mart - 26 Nisan 2013 ve 28 Ekim - 6 Aralık
2013 tarihleri arasında) 14 grup olarak düzenlenen eğitimlerde 1 gün süreyle
Kamu Mali Yönetiminin Genel Esasları, İç Kontrol Sistemi ve Kamu İç
Kontrol
Standartları
konularında
Strateji
Geliştirme
Başkanlığı
uzmanlarınca eğitim verilmiştir.
 Bakanlığımız merkez birimlerinde operasyonel düzeydeki risk
çalışmaları koordine edilmiş ve birimlere gerekli danışmanlık hizmeti
sunulmuştur. Bu kapsamda, SGB Portal’da yer alan Risk Yönetim Sistemi
yazılımı aracılığıyla operasyonel riskler tespit edilmiş ve bu riskleri yönetmek
üzere risk eylem planları oluşturulmuştur.
 Defterdarlıkların birim yönergesi çalışmaları koordine edilmiş, ilgili
merkez birim yönetici ve uzmanları ile birçok defterdarlıktan yöneticilerin
katılımıyla kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilerek “Defterdarlıklar Birim
Yönergesi Örneği” hazırlanmış ve 2013 yılı Eylül ayında tüm illere
gönderilmiştir. Defterdarlıklar, Birim Yönergelerini bu örneği esas alarak
2013 yılı Ekim ayı sonu kadar hazırlamışlardır.
 Defterdarlıkların 2014 yılı operasyonel planlarının hazırlanmasına
teknik destek sağlanmıştır. Bu kapsamda, eğitim dokümanları hazırlanarak
tüm illere gönderilmiş, SGB.net yazılımın ilgili modülünde defterdarlıklar
için gerekli uyarlama ve değişiklikler yapılarak ilgili personele yetki ve
şifreler verilmiştir.
 Bakanlığımızda etkin bir iç kontrol sisteminin kurulması hedefine
yönelik olarak hazırlanan “Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve
Değerlendirme Rehberi” 26/12/2013 tarihli ve 2013/3 sayılı Genelge ekinde
yayımlanarak öncelikle merkez birimlerinde uygulanmak üzere 01/01/2014
tarihinden itibaren yürürlüğe konulmuştur.
27
Netice itibarıyla, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planları ile
Bakanlığımız merkez birimlerinde uygulanması öngörülen 105 eylemden
92’si, Defterdarlıklarda uygulanması öngörülen 53 eylemden 18’i 2013 yılı
sonu itibarıyla gerçekleştirilmiştir.
II - AMAÇLAR VE HEDEFLER
A. İdarenin Amaç ve Hedefleri
Misyon
“Maliye politikasını tüm paydaşlarla birlikte katılımcı bir anlayışla
geliştiren, uygulayan ve izleyen bir Maliye Bakanlığı”
Vizyon
“Güçlü ve sürdürülebilir bir büyüme ortamını desteklemek üzere mali
disiplinden taviz vermeyen, mali yüklerin seviyesi ve dağıtımında adalet
içinde optimali gözeten, kamu kaynaklarının kullanımında toplumsal faydayı
artıran, saydamlığı ve hesap verebilirliği sağlayan, proaktif ve örnek bir
Maliye Bakanlığı”
Amaç 1: Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla
Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Hedef 1: Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek
Hedef 2: Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran
bir vergi sistemi oluşturmak
Hedef 3: Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak
tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Hedef 4: Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi
ve raporlanmasını sağlamak
Hedef 5: Kamu taşınmazlarını
olarak proaktif bir şekilde yönetmek
ekonominin
ihtiyaçlarına
uygun
Amaç 2: Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Hedef 6: Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Hedef 7: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin
mücadele etmek
Amaç 3: Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve
Muhakemat Hizmeti Sunmak
28
Hedef 8: Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği
artırmak
Amaç 4: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Hedef 9: Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını,
teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
B. Temel Politikalar ve Öncelikler
Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013)
Dokuzuncu Kalkınma Planının Makroekonomik Politikaları, Hedefleri
ve Tahminlerinde;
 Ekonominin rekabet gücünün artırılması ve yüksek büyümenin
sürdürülebilir kılınması için makroekonomik istikrar ortamının devamının
sağlanacağı,
 Makroekonomik istikrarı sürekli kılacak ve ekonominin etkin,
esnek ve verimli bir yapıya kavuşmasını sağlayacak olan yapısal reformların
sürdürüleceği,
 Maliye, para ve gelir politikalarının uyumlu ve birbirlerini destekler
şekilde uygulanmasına devam edileceği,
 Mali disiplinin sürdürülebilmesinde önemli katkı sağlayacak
harcama reformuna ilişkin düzenlemelere devam edileceği; kamu
harcamalarında etkinliği, şeffaflığı ve hesap verebilirliği artırmayı amaçlayan
5018 sayılı Kanunun tüm unsurlarıyla hayata geçirileceği ve bu amaçla;

Plan dönemi sonuna gelindiğinde kamuda kaynak tahsisinin,
stratejik planlara ve performans esaslı bütçeleme sistemine
dayandırılmış olacağı,

İdarelerin yönetim sorumluluğunun güçlendirilmesi için gerekli
olan iç kontrol ve iç denetim sistemlerinin, bu sistemlere
rehberlik ve gözetimden sorumlu Merkezi Uyumlaştırma
Birimleriyle
birlikte
milletlerarası
standartlar
ve
AB
uygulamalarıyla uyumlu olarak milletlerarası geçerlilikte
kaliteye sahip olabilecek şekilde tüm unsurlarıyla birlikte
uygulamaya konulacağı,

Kamu harcamalarının etkinleştirilmesine yönelik çalışmalarda
sosyal güvenlik, tarım, sağlık ve personel alanlarına öncelik
verileceği,

Yapısal reformlarla öngörülen amaçlara aykırı düzenlemelerden
kaçınılacağı,
29

Kamu yatırımlarının ekonominin rekabet gücünü artıracak
nitelikteki altyapıya yönlendirileceği; sektörel, bölgesel ve AB’ye
uyum yönündeki amaçların gerçekleştirilmesinde etkili bir araç
olarak kullanılacağı,

Kamu
hizmetlerinin
sunulmasında
ve
kamu
yatırımlarının yapılmasında özel sektör katılımını
modeller geliştirileceği,
altyapı
artırıcı
 Gelir politikasının, ekonomik konjonktürün gereklerine uygun
olarak fiyat istikrarını ve rekabet gücünü dikkate alacak şekilde
uygulanacağı,
 Güçlü bir toplumsal ve siyasi irade ile toplumun tüm kesimlerinin
katıldığı kapsamlı bir mücadele stratejisi oluşturularak kayıt dışılıkla
mücadele başlatılacağı,
 Transfer politikalarının, gelirin yoksullar lehine yeniden dağıtımının
sağlanması yoluyla etkili hale getirileceği ve bu kapsamda, sosyal güvenlik
sisteminin, sosyal risklere karşı toplumun her kesimine güvence sağlayarak
gelir dağılımını iyileştirici bir etkiye sahip olmasının sağlanacağı,
 Verimliliğin ve rekabet gücünün artırılması
faaliyetlerinin yenilik üretecek şekilde ve pazara
tasarımlanmasının sağlanacağı belirtilmiştir.
amacıyla Ar-Ge
yönelik olarak
61’inci Hükümet Programı
61’inci Hükümet Programında maliye politikası alanında;

Mali disipline devam edilmesi,
 Kamu harcamalarında kalkınma potansiyelimizi destekleyici
mahiyette olan altyapı yatırımlarına ve sosyal amaçlı alanlara öncelik
verilmesi,
 Stratejik planlama ve performans esaslı bütçe uygulamalarının
etkinliğinin artırılması,
 Kamu harcamalarının finansmanında dolaysız vergilerin ağırlığının
artırılması,
 Gelir politikalarının belirlenmesinde ve uygulanmasında şeffaflık ve
öngörülebilirliğin esas alınması,
 Vergilemede adalet ve etkinliğin artırılması, istihdamın ve
yatırımların teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin
geliştirilmesi ve daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulması,
30

Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edilmesi,
 Kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında yeni bir eylem planı
yürürlüğe konulması,
 Kamu Mali Yönetimi Reformunun en önemli unsurlarından olan iç
denetim
sisteminin
kurumsallaşması
yönündeki
çalışmaların
tamamlanması,
 Kurumların politika hazırlama, uygulama, eşgüdüm, izleme ve
değerlendirme konularında kapasitelerini geliştirmeye yönelik kaynakların
artırılması,
 Özelleştirme
hedeflenmiştir.
uygulamalarına
kararlılıkla
devam
edilmesi
Orta Vadeli Program (2013-2015)
2013-2015 dönemini kapsayan Orta Vadeli Programın temel amacı;
potansiyel büyüme hızına ulaşmak, cari işlemler açığını daha da azaltmak,
enflasyonu düşürmek, kamu mali dengelerini iyileştirmek ve böylece
makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmektir.
Program döneminde maliye, para ve gelir politikaları ile makro ihtiyati
düzenlemelerin güven, istikrar ve öngörülebilirliği güçlendirmesi ve
ekonominin dış şoklara karşı dayanıklılığını artıracak şekilde uygulanması
planlanmaktadır.
Ayrıca, ekonominin rekabet gücü, kamu harcamalarında etkinlik, iyi
yönetişim, eğitim, yargı, vergi sistemleri, kayıt dışılık, yerel yönetimler,
bölgesel gelişme ve sürdürülebilir kalkınma alanlarındaki yapısal
dönüşümün devam ettirilmesi, kentsel dönüşümün gerçekleştirilmesi
programın temel öncelikleri arasında yer almaktadır.
2013-2015 dönemi Orta Vadeli Programda kamu maliyesine ilişkin
olarak aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir:
 Program döneminde maliye politikası; makroekonomik istikrarın
güçlendirilmesine, özel sektör öncülüğünde bir büyüme sürecinin
desteklenmesine, cari açıkla ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olacak bir
yaklaşımla yürütülecektir.
 Programda öngörülen gelir, harcama ve borçlanma büyüklükleri
gözetilecek, Programın mali hedeflerinden sapmaya yönelik güçlü emarelerin
ortaya çıkması durumunda gerekli politika müdahaleleri yapılacak, mali
disiplin korunacaktır.
 Kamu harcama politikası, kamu idarelerinin, belirlenen politika ve
öncelikler doğrultusunda kendilerine tahsis edilen ödenekleri etkili,
31
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanmaları ve çok yıllı bütçeleme
yaklaşımıyla belirlenen kamu harcamalarında programlanan miktarın
aşılmaması esasına göre uygulanacaktır.
Ayrıca;

Kamu idarelerinin karar verme süreçlerini güçlendirmek, mali
saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla uygulamaya
konulan stratejik planlama ve performans esaslı bütçeleme
anlayışı yaygınlaştırılacak, kaynak tahsis sürecinde stratejik
planlar ve performans programları esas alınacaktır.

Harcama programları verimlilik artışı sağlamak amacıyla gözden
geçirilecektir. Bu amaçla idari bir mekanizma oluşturulacaktır.

Kamu idarelerinin etki analizi yapma kapasiteleri artırılacaktır.
 Kamu gelir politikasının temel amacı; etkin, basit ve adil bir vergi
sistemi oluşturarak sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek, yurt içi
tasarrufları artırmak, istihdam ve yatırımları teşvik etmek, ekonomide kayıt
dışılığı azaltmak ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda
bulunmaktır. Bu kapsamda:

Vergi düzenleme ve uygulamalarında istikrar ve öngörülebilirlik
esas olacaktır.

Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yüksek katma değerli
ürünler geliştirilerek ülke ekonomisinin milletlerarası düzeyde
rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik vergi
politikası uygulamalarına devam edilecektir.

Temel vergi kanunlarının günümüz ihtiyaçları doğrultusunda
gözden geçirilmesi çalışmaları tamamlanacaktır.

Başta yurt içi tasarruf yetersizliği ve cari açık olmak üzere,
büyüme ortamının sürdürülebilirliğini tehdit eden unsurlarla
mücadelede vergi politikası gerektiğinde etkin bir şekilde
kullanılacaktır.

İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcaması
tutarlarının hesaplanarak kamuoyuyla paylaşılması uygulaması
genişletilerek sürdürülecektir.

Vergiye uyumun artırılması ve vergi tabanının genişletilmesine
yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Kamu taşınmazlarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasına yönelik olarak satış dahil tüm alternatifler
değerlendirilecektir.
32
 Hukuki altyapısı önemli ölçüde tamamlanan mali yönetim, kontrol
ve denetim anlayışı tüm unsurlarıyla uygulanacaktır. Bu kapsamda:

Kamu idarelerinde iç ve dış denetimin etkin ve koordineli bir
şekilde çalışması ve iç kontrol sisteminin sağlıklı bir şekilde
işletilmesi sağlanacaktır.

Kamuda etkin bir dış denetimin sağlanması için Sayıştayın
uygulama altyapısı güçlendirilecektir.

Kamu idarelerinin iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum
düzeyi artırılacaktır.

Kamu idarelerinin mali yönetim ve denetim alanındaki insan
kaynakları altyapısı güçlendirilecektir.
Orta Vadeli Mali Plan (2013-2015)
Orta Vadeli Mali Plan döneminde büyümeyi potansiyel seviyesine
çıkarmak, istihdamı artırmak, kamu dengelerini iyileştirmek, enflasyonla
mücadeleye devam etmek, cari işlemler açığındaki düşüş eğilimini
sürdürmek, yurt içi tasarrufları artırmak ve bunların sonucunda
makroekonomik istikrarı güçlendirmek ekonomi politikasının temel amacı
olarak belirlenmiştir.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2013-2015 yılları
merkezi yönetim bütçesi, kaynakların belirlenmiş politika ve öncelikler
doğrultusunda tahsisi ile etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılmasını amaçlamaktadır.
2013-2015 döneminde izlenecek maliye politikası, büyümeyi
potansiyel seviyesine çıkarmayı, istihdamı artırmayı ve kamu dengelerini
iyileştirmeyi hedeflemektedir.
2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planın bütçe giderlerine ilişkin
temel politikalar kısmında aşağıdaki önceliklere yer verilmiştir:
 Büyümeyi ve istihdamı destekleyen harcamalar ile bölgesel
gelişmişlik farklarını azaltan harcamalara daha fazla önem verilecektir.
Sağlık, eğitim ve sosyal nitelikli harcamalara öncelik verilmesi suretiyle
toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesi ve beşeri sermayenin niteliğinin
arttırılmasına yönelik politikalar uygulanmaya devam edilecektir.
 Orta ve uzun vadede ekonominin verimliliğini ve üretken yapısını
destekleyen altyapı yatırımlarına ağırlık verilecektir. Eğitim, sağlık,
teknolojik araştırma, ulaştırma, içme suyu ile bilgi ve iletişim teknolojilerinin
geliştirilmesine yönelik altyapı yatırımlarına öncelik verilecektir.
33
 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında
kamu idarelerinin, mali yönetim ve kontrol ile iç denetim alanında görev ve
sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirebilmelerini sağlamak üzere
idari kapasite geliştirilmesine yönelik faaliyetlere devam edilecektir.
 Mali yönetim ve iç kontrol ile iç denetim faaliyetlerinin genel
yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde etkin bir şekilde uygulanması için
gerekli çalışmalar sürdürülecektir.
 Kamu idarelerinin milletlerarası standartlar çerçevesinde Kamu İç
Kontrol Standartlarına ve Kamu İç Denetim Standartlarına uyum düzeyini
artıracak çalışmalara devam edilecek ve faaliyetlerinde bu standartları esas
almaları sağlanacaktır.
 Kamu idarelerinin karar alma süreçlerini güçlendirmek, mali
saydamlık ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla stratejik planlama ve
performans esaslı bütçeleme yaygınlaştırılacaktır.
 Kamu taşınmazlarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde
kullanılması ve ekonomiye kazandırılması için gerekli tedbirler alınacaktır.
 Kamu mali yönetiminde saydamlığın önemli bir unsuru olan kamu
mali istatistikleri milletlerarası standartlarla uyumlu olarak yayımlanacaktır.
Kamu mali yönetim bilgi sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar
yürütülecektir.
2013-2015 dönemi Orta Vadeli Mali Planın bütçe gelirlerine ilişkin
temel politikalar kısmında aşağıdaki hususlara yer verilmiştir:
 Mali Plan döneminde uygulanacak gelir politikalarının temel amacı;
vergilemede adalet ve etkinliğin arttırılması, istihdamın ve yatırımların
teşviki, bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılması, rekabetin geliştirilmesi ve
daha etkin bir vergi sisteminin oluşturulmasıdır.
 Bu çerçevede, vergi kanunları ile uygulamalarında istikrar ve
sadeliği sağlayıcı düzenlemeler yapılacaktır. Gelir Vergisi Kanunu ve Vergi
Usul Kanunu başta olmak üzere temel vergi kanunlarının gözden geçirilmesi
çalışmaları önümüzdeki dönemde tamamlanacaktır. Vergiye gönüllü
uyumun arttırılması ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
Ayrıca;
 Cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltmak için katma değeri yüksek
ürün ve hizmet ihracatıyla ithal edilen ara malları ile yatırım mallarının yurt
içinde üretiminin desteklenmesine devam edilecektir. Milletlerarası alanda
rekabet gücünün arttırılması amacıyla sınai mülkiyet haklarının
ticarileştirilmesine
yönelik
teşvik
tedbirlerine
ilişkin
çalışmalar
sürdürülecektir.
34
 Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yatırım, istihdam ve
ihracatın arttırılmasına, sanayide yüksek katma değerli ürünler geliştirilerek
ülke ekonomisinin milletlerarası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya
kavuşturulmasına ve ülkeye giren doğrudan sermaye yatırımlarının
arttırılmasına yönelik vergi politikası uygulamalarına devam edilecektir.
 İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile
dezavantajlı grupların istihdamının arttırılması, işletmelerin ilave istihdam
oluşturması ve kayıt dışının engellenmesi için gerekli düzenlemeler
yapılmaya devam edilecektir.
 Yerel yönetimlerin öz gelirlerinin artırılmasına ilişkin düzenlemelere
yönelik çalışmalara devam edilecektir.
 Rekabet gücünün artırılması ve ekonomide kayıt dışılığın
azaltılması amacıyla 2011-2013 dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele
Stratejisi Eylem Planı kararlılıkla uygulanacaktır. Bu Eylem Planı
kapsamında, kayıt dışılığa ilişkin toplumsal farkındalığın artırılmasına
yönelik çalışmalar sürdürülecektir.
2013 Yılı Programı
2013 Yılı Programının temel makroekonomik amaçları; gelişmiş ülkeler
kaynaklı olmak üzere küresel ekonomide devam eden sorunlara, belirsizlik
ve risklere rağmen büyüme sürecinin devam ettirilmesi, istihdam artışının
sürdürülmesi, kamu mali dengelerinin iyileştirilmesi, cari işlemler açığında
kaydedilen düşme eğiliminin sürdürülmesi, yurt içi tasarrufların artırılması,
enflasyonla mücadeleye devam edilmesi ve finansal istikrarın korunmasıdır.
Kamu Harcama Politikası kapsamında 2013 yılında kamu idarelerinin
karar verme süreçleri güçlendirilecek, mali saydamlık ve hesap verilebilirliği
artırmak amacıyla uygulamaya konulan stratejik planlama ve performans
esaslı bütçeleme anlayışı yaygınlaştırılacak, kaynak tahsis sürecinde
stratejik planlar ve performans programları esas alınacaktır.
Kamu hizmetlerinde kalite ve etkinliğin artırılması, gelişme ekseni
çerçevesinde politika oluşturma ve uygulama kapasitesinin artırılması
amacıyla;
 Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelikte belirlenen geçiş programı kapsamında kamu
idarelerinin çoğunun ilk stratejik planlarını hazırladığı, performans programı
çalışmalarını sürdürdüğü ve yeni kurulan kamu idarelerinde de stratejik
plan hazırlanması çalışmalarının devam edeceği,
 Merkezi kamu kurumlarının stratejik planlama süreçlerini daha
etkin ve etkili hale getirmeyi amaçlayan stratejik yönetimde kapasite
geliştirme projesine başlanacağı ve stratejik planlamanın daha işlevsel hale
35
getirilmesi için elde edilen deneyimler ışığında ilgili mevzuat güncellemesi
yapılacağı ifade edilmiştir.
Katılım Öncesi Ekonomik Program (2012-2014)
Helsinki Zirvesinin ardından adaylık statüsü kazanan ülkemiz, katılım
öncesi mali izleme süreci çerçevesinde 2001 yılından bu yana AB usullerine
uygun olarak üç yıllık dönemler itibarıyla Katılım Öncesi Ekonomik Programı
(KEP) hazırlamakta ve Avrupa Komisyonuna sunmaktadır.
On birincisi 2012-2014 dönemini kapsayan KEP, Dokuzuncu
Kalkınma Planı (2007-2013) kapsamında, Orta Vadeli Program (2012-2014)
ve 2012 Yılı Programı esas alınarak hazırlanmıştır.
KEP (2012-2014) döneminde sürdürülecek maliye politikası
Programda öngörülen gelir, harcama ve borç stoku büyüklükleri gözetilerek;
makroekonomik istikrarın sürdürülmesi, özel sektör öncülüğünde bir
büyüme sürecinin desteklenmesi ve cari açıkla mücadele edilmesine
yardımcı olacak bir yaklaşımla yürütülmesi öngörülmüştür. Bu dönemde,
maliye politikasının uygulanmasında mali disiplinden taviz verilmeyerek,
2010 yılında azalmaya başlayan genel devlet nominal borç stokunun
GSYH’ye oranının azalma eğiliminin Program döneminde de devam
ettirilmesi hedeflenmiştir.
Maliye politikasının, orta vadede kamu dengelerinin iyileştirilmesini ve
özel sektörün kullanabileceği kaynakların artırılmasını sağlayarak özel
sektör öncülüğünde bir büyüme sürecinin desteklenmesine, makroekonomik
istikrarın sürdürülmesine ve cari açıkla mücadele edilmesine yardımcı
olacak bir yaklaşımla yürütülmesi öngörülmüştür.
Saydamlığın
Artırılması
ve
Güçlendirilmesi Stratejisi (2010-2014)
Yolsuzlukla
Mücadelenin
Aralık 2009’da şeffaflığın sağlanması ve yolsuzluğa karşı kurumsal
kapasitenin geliştirilmesi amacıyla Saydamlığın Artırılması ve Yolsuzlukla
Mücadelenin Güçlendirilmesi Stratejisinin kabulüyle ilgili Milletlerararası
Antlaşma Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.
2010–2014 yılları arasında uygulanacak olan stratejinin amacı;
saydamlığı engelleyen ve yolsuzluğu besleyen faktörlerin ortadan kaldırılması
suretiyle daha adil, hesap verebilir, saydam ve güvenilir bir yönetim
anlayışının geliştirilmesidir. Stratejinin temel bileşenleri; yolsuzluğu
önlemeye, yaptırımların uygulanmasına, toplumsal bilincin artırılmasına
yönelik tedbirler olmak üzere üç ana başlık altında toplanmıştır.
36
Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem Planı (20112013)
Ekonomik faaliyetlerin kayıt altına alınarak vergi toplanması ve bu
ekonomik büyüklüğün vergi, istihdam ve milli gelir boyutlarıyla da
kavranmasına yönelik olarak hazırlanan 2008-2010 dönemi Eylem Planı
2011-2013 dönemini kapsayacak şekilde güncellenmiştir.
2011-2013 dönemi Eylem Planında gönüllü uyumun artırılması,
denetim kapasitesinin güçlendirilmesi, yaptırımların caydırıcılığının
artırılması, veri tabanı paylaşımı ve toplumsal farkındalığın artırılması
amaçları çerçevesinde 47 eylem yer almaktadır.
37
III -FAALİYETLERE
DEĞERLENDİRMELER
İLİŞKİN
BİLGİ
VE
A. Mali Bilgiler
1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Bakanlığın 2013 Yılı Bütçesine konulan 98 milyar TL ödeneğin yıl
sonu harcaması 96,9 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 3: Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)
AÇIKLAMA
BAKANLIK HİZMETLERİNDE KULLANILAN ÖDENEKLER
DİĞER İDARELERE AKTARILAN ÖDENEKLER
GENEL TOPLAM
KBÖ
(1)
1.576.341.371
2012
2013
TOPLAM
ÖDENEK
(2)
TOPLAM
ÖDENEK
(5)
HARCAMA
(3)
1.924.756.546
1.708.928.778
KBÖ
(4)
1.920.503.650
1.934.148.650
(%)
HARCAMA
(6)
1/4
1.780.621.609 21,83
2/5
3/6
0,49
4,20
86.997.254.730 83.206.824.946 82.902.611.749 97.296.262.600 96.102.129.128 95.135.440.834 11,84 15,50 14,76
88.573.596.101 85.131.581.492 84.611.540.527 99.216.766.250 98.036.277.778 96.916.062.442 12,02 15,16 14,54
Bakanlık bütçesindeki ödeneğin 1,8 milyar TL’si İdare hizmetleri için
kullanılmış olup kalan 95,1 milyar TL ise kamu hizmetlerinin finansmanında
kullanılmak üzere diğer idarelere transfer edilmiştir.
Bu kapsamda;

Sosyal Güvenlik Kurumuna 36,5 milyar TL,

Mahalli idare payları olarak 32,4 milyar TL,

Fon payları olarak 6,7 milyar TL,
 Yükseköğretim kurumlarına 477 milyon TL’si öğrenci katkı payı
karşılığı olmak üzere toplam 14,7 milyar TL,
 İl özel idarelerine; köylerin altyapısının desteklenmesi için 878
milyon TL, kaldırılan Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün devredilen
personelinin ücretleri için 1,5 milyar TL,

Belediyelere altyapılarının desteklenmesi amacıyla 526 milyon TL,

Diğer idarelere ise 1,9 milyar TL,
kaynak aktarımı yapılmıştır.
38
Bütçemizin yüzde 1,8’i Bakanlık ihtiyaçları için kullanılmış olup 20122013 yıllarına ilişkin ödenek ve harcamaların ekonomik sınıflandırma
düzeyindeki dağılımı “Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar” başlıklı
bölümde yer alan Tablo 4’te gösterilmektedir.
Bakanlığın 2013 Yılı Yatırım Programında; Genel İdare Sektörüne
102.000.000 TL, Konut Sektörüne 3.000.000 TL, Eğitim Sektörüne
20.000.000
TL,
Teknolojik
Araştırma
Sektörüne
1.000.000
TL,
Kamulaştırma işlemleri için ise 5.000.000 TL olmak üzere toplam
131.000.000 TL ödenek tahsis edilmiş olup toplam harcama 64.169.275 TL
olarak gerçekleşmiştir. Bakanlığın 2013 yılı yatırım projelerine ilişkin bilgiler
Ek 8’de yer almaktadır.
Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatından oluşan genel bütçeli
bir kuruluştur. Bu kapsamda Bakanlığın merkez, taşra ve yurtdışı
teşkilatının 2012-2013 yıllarına ilişkin ödenek ve harcama bilgileri Ek 9’da
yer almaktadır.
2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
Bakanlık bütçesinin yıllar itibarıyla karşılaştırmalı analizine imkan
sağlayacak ödenek ve harcamaları gösteren tablolar Raporun eklerinde yer
almakta olup 2009-2013 dönemine ait ödenek ve harcama bilgileri aşağıdaki
grafikte yer almaktadır.
Şekil 9: Ödenek ve Harcama Dağılımı (Milyar TL)
99,2
100,0
88,6
90,0
79,2
80,0
98,0 96,9
85,1 84,6
78,9
72,1
70,0
60,0
64,4
64,2
59,8
57,8
52,5
52,3
50,0
40,0
30,0
20,0
10,0
0,0
2009
2010
KBÖ
2011
Toplam Ödenek
39
Toplam Harcama
2012
2013
Söz konusu döneme ilişkin ödenek ve harcamaların fonksiyonel ve
ekonomik bazda detay tabloları Ek 6 ve Ek 7’de, 2013 yılı harcamasına
ilişkin grafiksel gösterimleri ise aşağıda yer almaktadır.
Şekil 10: 2013 Yılı Harcamaları Fonksiyonel Dağılımı
Harcamaların fonksiyonel sınıflandırılmasına bakıldığında, yüzde
58,9’unun genel kamu hizmetleri, yüzde 37,9’unun sosyal güvenlik ve sosyal
yardım hizmetleri ve yüzde 3’ünün ise iskan ve toplum refahı hizmetlerinden
oluştuğu görülmektedir.
Şekil 11: 2013 Yılı Harcamaları Ekonomik Dağılımı
40
Harcamaların ekonomik sınıflandırılmasına bakıldığında ise, yüzde
93,2’sinin cari transferler ve yüzde 5’inin ise sermaye transferlerinden
oluştuğu görülmektedir. Söz konusu transfer harcamalarının tamamına
yakını kamu hizmetlerinin finansmanı için diğer idarelere aktarılmış olup
aktarılan kaynakların detayına ilişkin bilgiler “Bütçe Uygulama Sonuçları”
başlıklı bölümde açıklanmıştır.
Tablo 4: Bakanlık Hizmetleri İçin Ödenek ve Harcama Bilgileri (TL)
AÇIKLAMA
PERSONEL GİDERLERİ
KBÖ
(1)
2012
2013
TOPLAM
ÖDENEK
(2)
TOPLAM
ÖDENEK
(5)
HARCAMA
(3)
KBÖ
(4)
(%)
HARCAMA
(6)
1/4
2/5
3/6
1.081.796.000
1.239.491.819
1.216.719.680
1.252.481.000
1.252.481.000
1.223.011.021
15,78
1,05
0,52
379.201.371
555.036.232
412.187.715
526.456.000
532.499.617
486.135.633
38,83
-4,06
17,94
CARİ TRANSFERLER
11.344.000
11.088.000
9.159.402
10.566.650
10.315.500
7.305.679
-6,85
-6,97
-20,24
SERMAYE GİDERLERİ
103.000.000
118.140.495
70.361.981
130.000.000
137.852.533
64.169.275
26,21
16,69
-8,80
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
TOPLAM
1.000.000
1.000.000
500.000
1.000.000
1.000.000
0
0,00
0,00
-100,00
1.576.341.371
1.924.756.546
1.708.928.778
1.920.503.650
1.934.148.650
1.780.621.609
21,83
0,49
4,20
2012 yılında Bakanlık hizmetleri için yapılan 1,7 milyar TL’lik
harcama, 2013 yılında yüzde 4,2’lik bir artış ile 1,8 milyar TL’ye ulaşmıştır.
Bakanlık hizmetleri için yapılan harcamaların ekonomik sınıflandırma
düzeyinde detayına bakıldığında personel giderleri (sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderleri dahil) yüzde 0,5, mal ve hizmet alım
giderleri ise yüzde 17,9 oranında artış gösterirken cari transferlere ilişkin
giderlerde yüzde 20,2, sermaye giderlerinde ise yüzde 8,8’lik bir azalma
olmuştur.
Söz konusu giderlerdeki değişim incelendiğinde mal ve hizmet alım
giderlerindeki artışın büyük bir kısmının ilam giderlerinden kaynaklandığı
görülürken kamulaştırma giderleri ile lojman onarım giderlerindeki düşüş
nedeniyle sermaye giderlerinde, bazı projelerin tamamlanması nedeniyle de
transfer harcamalarında bir azalış yaşandığı gözlenmiştir.
41
Şekil 12: Harcamaların Hizmet Yerlerine Göre Dağılımı* (TL)
* Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin harcamalar Bakanlık merkez teşkilatında gösterilmiştir.
Bakanlık hizmetleri için 2013 yılında yapılan harcamaların yüzde
46,2’si merkez teşkilatında, yüzde 53,7’si taşra teşkilatında ve yüzde 0,1’i ise
yurtdışı teşkilatında gerçekleştirilmiştir.
Bakanlığımız 2013 Yılı Yatırım Projeleri
Bakanlığımız tarafından 2013 yılında 4 sektörde 12 adet yatırım
projesi yürütülmüştür. Sektörler itibarıyla ödenek ve harcama sonuçları
aşağıdaki gibidir.
Şekil 13: Sektörler İtibarıyla Proje Ödeneklerinin Oransal Dağılımı
2013 yılında yatırım proje ödeneklerinin sektörel bazda oransal
dağılımına bakıldığında ödeneklerin yüzde 80’ini Genel İdare Sektörü, yüzde
42
16,1’ini Eğitim Sektörü, yüzde 3,1’ini Konut Sektörü, yüzde 0,8’ini ise
Teknolojik Araştırma Sektörü oluşturmaktadır.
Şekil 14: Sektörler İtibarıyla Proje Harcamalarının Oransal Dağılımı
0,5
99,5
G enel İdare Sektörü
Konut Sektörü
2013 yılında yatırım proje harcamalarının sektörel bazda oransal
dağılımına bakıldığında ise harcamaların yüzde 99,5’ini Genel İdare Sektörü
ve yüzde 0,5’ini Konut Sektörü oluşturmaktadır.
3. Mali Denetim Sonuçları
6085 sayılı Sayıştay Kanununun 38’inci maddesi uyarınca Sayıştay
Başkanlığı tarafından Maliye Bakanlığında yürütülen denetimler sonucunda
2012 yılı Taslak İdare Denetim Raporu hazırlanmış ve 27/05/2013 tarihinde
Bakanlığımıza gönderilmiştir.
Taslak Denetim Raporuna ilişkin olarak
oluşturulan görüş ve cevaplar 27/06/2013 tarihinde Sayıştay Başkanlığına
iletilmiştir.
Sayıştay Başkanlığı, Bakanlığımızın verdiği cevapları değerlendirerek
Maliye Bakanlığı 2012 Yılı Nihai Denetim Raporunu hazırlamış ve
27/09/2013 tarihinde Bakanlığımıza göndermiştir.
Bu kapsamda, 2012 yılı Taslak İdare Denetim Raporunda yer verilen
35 adet bulgudan 15’i Nihai Rapora konu edilmiş, 12 bulgu ise 2013 yılında
Sayıştay Başkanlığınca izlemeye alınmıştır.
Nihai rapora konu edilen bulgular ile 2013 yılında izlemeye alınan
bulgular düzeltilmek üzere takibe alınmıştır. Bu çerçevede, Bakanlık
birimlerinde bulgulara yönelik alınan tedbirler ve eylemler ile bunların
tamamlanma durumları her üç ayda bir alınarak üst yöneticiye
raporlanmaktadır.
43
B. Performans Bilgileri
1. Faaliyet Bilgileri
a. Vergi Denetim Faaliyetleri
i. Vergi İncelemeleri
Vergi Denetim Kurulu Başkanlığınca yapılan vergi incelemeleri, sektör,
konu ve mükellef itibarıyla Risk Analiz Merkezinde (RAMER), Risk Analiz
Sistemi kullanılarak yapılan analiz ve mukayeseler neticesinde
belirlenmiştir.
Bu kapsamda Grup Başkanlıklarında görevli vergi müfettişlerince
2013 Yılı Genel Çalışma Planında belirlenen turne programına göre vergi
incelemeleri gerçekleştirilmiştir.
2013 yılında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarhı önerilen vergi
tutarı 8,6 milyar TL olmuştur. Böylelikle Kurul tarafından tarhı istenilen
vergi tutarı 2012 yılına kıyasla yaklaşık 2 katına çıkmıştır.
Tablo 5: 2012-2013 Yılları Vergi İnceleme Sonuçları
2012
İncelenen Mükellef Sayısı
2013
46.845
71.352
Tarhı Önerilen Vergi Tutarı
4.535.523.091
8.561.313.250
Kesilmesi Önerilen Ceza Tutarı
8.776.095.415
19.086.884.477
Tablo 6: Vergi Türleri İtibarıyla İnceleme Sonuçları (2013,TL)
Vergi Türü
Bulunan Matrah Farkı
Tarhı Önerilen Vergi Tutarı Kesilmesi Önerilen Ceza Tutarı
Kurumlar Vergisi
3.611.848.486
597.221.130
1.004.059.710
Kurumlar Vergisi Geçici
4.288.173.336
417.619.880
682.880.632
Gelir Vergisi
692.410.441
223.582.299
501.875.292
Gelir Vergisi Geçici
1.195.740.550
85.958.809
140.128.500
Katma Değer Vergisi (KDV)
7.341.473.802
3.750.769.267
8.887.103.974
Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV)
1.729.497.961
82.580.661
107.636.607
Özel Tüketim Vergisi (ÖTV)
Damga Vergisi
Gelir Vergisi Stopaj
Kurumlar Vergisi Stopaj
Diğer Vergiler
TOPLAM
576.602.754
2.571.361.540
5.934.085.985
28.227.169.653
69.506.793
81.640.429
2.780.790.643
366.834.171
499.984.394
880.139.067
90.811.321
103.985.530
2.351.112.291
305.067.379
1.143.503.426
53.674.958.984
8.561.313.250
19.086.884.477
44
2013 yılında yapılan vergi incelemeleri sonucunda tarhı önerilen vergi
tutarının yüzde 44’ü Katma Değer Vergisi, yüzde 30’u Özel Tüketim Vergisi,
yüzde 7’si Kurumlar Vergisi, yüzde 5’i Geçici Kurumlar Vergisi, yüzde 4’ü
Gelir Vergisi Stopajı, yüzde 3’ü Gelir Vergisi, yüzde 3’ü Diğer Vergiler,
yüzde1’i Geçici Gelir Vergisi, yüzde 1’i Banka ve Sigorta Muamele Vergisi,
yüzde 1’i Damga Vergisi, yüzde 1’i Kurumlar Vergisi stopajından
oluşmaktadır.
ii. Kayıt Dışı Ekonomi
Mücadeleye Yönelik Çalışmalar
ve
Organize
Vergi
Kaçakçılığı
ile
2013 yılında Grup Başkanlıkları tarafından yürütülen araştırmalar
sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek incelenmesi uygun görülen
sektörler nezdinde vergi incelemesine başlanılmıştır.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadele kapsamında kayıt dışı faaliyette
bulunma riski taşıyan sektörler, ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak, risk
analiz çalışmaları gerçekleştirilerek ve yazılı basın takip edilerek tespit
edilmektedir. Bu çalışmalar sonucunda düzenlenen raporlarda tespit edilen
konular hakkında ilgili kurumların katılımıyla 2013 yılında sekiz adet
bilgilendirme toplantısı yapılmış olup söz konusu raporlar değerlendirilmek
üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir.
Tütün ve Tütün Mamullerinde Kayıtdışılık ile Mücadeleye Yönelik
Çalışmalar
2013 yılında, sigara üretim ve pazarlama sektörünün analiz edilmesi,
bu sektörde vergi kayıp ve kaçağına yol açan mükelleflerin tespit edilebilmesi
ve kaçakçılık faaliyetleri ile etkin mücadele edilebilmesi amacıyla sigara
üretimi ve pazarlamasını gerçekleştiren mükellefler nezdinde fiili envanter ve
denetim çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu fiili envanter ve denetim çalışmalarının analiz edilmesi
neticesinde; tütün ve tütün mamulleri üretimini ve dağıtımını gerçekleştiren
büyük ölçekli 7 mükellef ile küçük ve orta ölçekli 10 mükellef hakkında fiili
envanter ve denetim çalışması yapılmış, tütün ve tütün mamulleri imalatı
faaliyetinde bulunan 7 mükellef ile tütün ve tütün mamulleri pazarlama ve
satış faaliyetinde bulunan 10 mükellef olmak üzere 17 mükellef nezdinde
vergi incelemelerine başlanmış, ayrıca tütün ve tütün kaçakçılığıyla
mücadele çalışmaları kapsamında ilişkili kişiler de kapsama dahil edilerek
26 mükellef nezdinde daha vergi incelemesine başlanmıştır.
Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Çalışmalar
Akaryakıt kaçakçılığından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi
amacıyla Ankara ve İstanbul Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele Grup
Başkanlıklarında görevli 19 Vergi Müfettişinin koordinatörlüğünde; İstanbul,
Kocaeli, Bursa, İzmir, Ankara, Bolu, Konya, Gaziantep, Adana, Mersin ve
45
Kayseri illerinde yer alan 276 mükellefin 341 işyerinde, 10 numara yağa
ilişkin olarak fiili envanter ve denetim çalışması gerçekleştirilmiştir.
Söz konusu fiili envanter çalışmasından elde edilen verilerin VDKRAMER’de değerlendirilmesi sonucu iş ve işlemleri riskli görülen toplam 196
mükellef vergi incelemesine sevk edilmiştir. İncelemeye sevk edilen
mükelleflerden 150’sinin incelemesi tamamlanmış olup bu incelemelerin
sonucunda 1,7 milyar TL vergi tarh edilmesi istenmiştir.
Ayrıca kayıt dışı akaryakıt satımı konusunda riskli bulunan 36
mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
Lüks Oto İthalatı Sırasında ÖTV Aşındırmasını Önlemeye Yönelik
Çalışmalar
Vergi kayıp ve kaçağının tespiti ve bu kayıp ve kaçağın önlenmesi
amacıyla başlatılan çalışmalar neticesinde 189 mükellef incelemeye sevk
edilmiştir. İncelemeye sevk edilen mükelleflerden 172’sinin incelemesi
tamamlanmış olup incelemeler sonucunda 463,7 milyon TL matrah farkı
tespit edilmiş ve 379,5 milyon TL vergi tarh edilmesi istenmiştir.
Diğer taraftan, lüks araç satışı gerçekleştiren 207 mükellefin iş
merkezleri, şubeleri ve araç depoları nezdinde fiili envanter ve denetim
çalışmaları yapılmıştır. Söz konusu çalışmalar sonucunda düzenlenen fiili
envanter tutanakları analize tabi tutulmuş olup vergi kayıp ve kaçağına
sebep olma bakımından riskli bulunan 142 mükellef incelemeye sevk
edilmiştir.
Jet Yakıtının Amaç Dışı Kullanımı Dolayısıyla Oluşan Vergi Kayıp
ve Kaçağını Önlemeye Yönelik Çalışmalar
Jet yakıtının havacılık sektörü dışında amaç dışı kullanılmasından
kaynaklanan vergi kayıp ve kaçaklarının tespiti ve önlenmesine yönelik
olarak 23 mükellef incelemeye sevk edilmiştir. İncelemeye sevk edilen
mükelleflerden 2’sinin incelemesi tamamlanmış olup yaklaşık 246,3 milyon
TL vergi tarh edilmesi istenmiştir.
Konut Kredili Gayrimenkul Satışına Yönelik Çalışmalar
Çalışmalar kapsamında yapılan analizler neticesinde; toplam 1.038
mükellef riskli bulunmuştur. Riskli bulunan bu mükellefler incelenmek
üzere ilgili Grup Başkanlıklarına sevk edilmiştir.
İncelemeye sevk edilen mükelleflerden 809’unun incelemesi
tamamlanmış olup yaklaşık 96 milyon TL vergi tarh edilmesi istenmiştir.
46
2009 Yılı Motorlu Taşıt Araçlarında Uygulanan ÖTV İndirimine
Yönelik Çalışmalar
Çalışmalar sonucunda riskli bulunan 322 mükellef incelemeye sevk
edilmiştir. İncelemeye sevk edilen mükelleflerden 214’ünün incelemesi
tamamlanmış olup incelemeler sonucunda 22,6 milyon TL vergi tarh
edilmesi istenmiştir.
Aerosol Üretiminde Kullanılan LPG Hakkında Çalışmalar
Çalışmalar sonucunda 79 mükellef incelemeye sevk edilmiştir.
İncelemeye sevk edilen mükelleflerden 55’inin incelemesi tamamlanmış olup
incelemeler sonucunda 27,2 milyon TL vergi tarh edilmesi istenmiştir.
iii. Teftiş
2013 yılında 108 birim teftişe tabi tutulmuş olup Vergi Daireleri
Denetim Bilgi Sistemi (VEDEBİS) kapsamında yürütülen “e-teftiş”
uygulamaları sonucunda vergi dairesi teftişleri ilk sırada yer almıştır.
Tablo 7: Teftiş Edilen Birimlerin Dağılımı
Yıl
T e ftiş E dile n B irim le r
2011
2012
2013
D ö ne r S e rma ye S a yma nlığı
2
-
-
M a l M üd ürlüğü
5
17
21
M a l M üd ürlüğü G e lir S e rvisi
-
-
2
19
9
4
8
-
3
M uha se b e M üd ürlüğü
12
5
3
P e rso ne l M üd ürlüğü
18
-
3
V e rgi D a ire si B a şk a nlığı
-
-
3
V e rgi D a ire si M üd ürlüğü
27
47
45
Y M M /S M M M O d a la rı
-
6
22
D iğe r B irimle r
-
-
2
91
84
108
M illi E mla k M üd ürlüğü
M uha k e ma t M üd ürlüğü
TO PLA M
2013 yılında VEDEBİS kapsamında yürütülen e-teftiş çalışmaları
sonucunda 45 vergi dairesi teftişe tabi tutulmuş, 2.604.056 mükellefe
yönelik olarak toplam 305.662.750 adet çapraz kontrol yürütülmüştür.
2013 Yılında Kurul tarafından 37 ilde en az bir birimde teftiş
gerçekleştirilmiştir.
47
b. Gelir Politikalarına İlişkin Çalışmalar
Ekonomideki büyümenin devam ettirilmesi, istihdamın artırılması,
fiyat istikrarının korunması, cari açığın kontrol altına alınarak azaltılması ve
yurtiçi tasarrufların artırılması amacıyla vergi düzenlemeleri hayata
geçirilmiştir.
Etkin, basit ve adil bir vergi sistemi oluşturmak, kamu finansmanını
sağlam temellere dayandırmak, üretim, istihdam ve yatırımları teşvik etmek,
ekonomideki kayıtdışılığı ve bölgesel gelişmişlik düzeylerini azaltmak
amacıyla Gelir Vergisi Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
Gelir politikası alanında yapılan ve Bakanlığımızın katkı sağladığı
düzenlemelere aşağıda yer verilmiştir.
Kanun ile Yapılan Düzenlemeler

Gelir Vergisi Kanununun Yeniden Düzenlenmesi

Hazırlanan Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Taslağı Başbakanlığa
gönderilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı Başbakanlık
tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmiş olup Plan
ve Bütçe Komisyonunda alt komisyon çalışması yapılması
amacıyla karar alınmıştır.
 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Sahte belge düzenlemek amacıyla mükellefiyet tesis ettirdiği
vergi inceleme raporuyla tespit edilenlerden mükellefiyet
kayıtları terkin edilenlerin işe başlama bildiriminin alınması
halinde bunlar adına mükellefiyet tesis edilebilmesi için işe
başlama bildiriminde bulunanların ve mükellefiyeti terkin
edilenlerin tüm vergi borçlarının ödenmiş ve 75.000 Türk
lirasından ve düzenlenmiş olan sahte belgelerde yer alan toplam
tutarın yüzde 10’undan az olmamak üzere teminat verilmiş
olması şartı getirilmiştir. Sahte belge düzenleme fiillerine
karışan yeminli mali müşavir ve serbest muhasebeci mali
müşavirlere meslekten 3 yıl süre ile geçici men veya tamamen
meslekten çıkarma cezası uygulanabilmesine, bu fiilleri
işledikleri ya da bu fiillere iştirak ettikleri kesinleşenlerin 6 yıl
süreyle vergi teşvik ve desteklerinden yararlanamayacağına
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Akaryakıt, alkollü içecekler ve tütün mamulleri ve benzeri
mallarla ilgili kaçakçılıkla mücadelede etkinliği arttırmak
amacıyla ulusal markeri bulunmayan veya bandrolsüz ürün
tespitlerinde, söz konusu ürünleri bulunduran, üreten veya ithal
48
edenlerin de cezalı tarhiyattan müteselsilen sorumlu tutulması
öngörülmüştür.
 6456 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanun ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Avrupa Birliği organlarıyla imzalanan sözleşmeler çerçevesinde
sağlanan hibelerin gelir vergisine tabi tutulmayarak tamamının
ilişkili olduğu projelerde kullanılabilmesine imkân sağlanmıştır.
Ayrıca bu şekilde hibelerle finanse edilen yıllara sari inşaat ve
onarım işleri dolayısıyla yapılacak hak ediş ödemeleri ile serbest
meslek ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılmayarak söz
konusu hibelerin etkinliği artırılmıştır.
 4749 sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi
Hakkında Kanunun 7/A maddesi kapsamında kurulan Varlık Kiralama
Şirketleri ile ilgili yapılan düzenlemeler

Bu şirketler 492 sayılı Harçlar Kanunu kapsamında ticaret sicil
harcından (ticari işletme rehni dahil) muaf tutulmuştur.

7/A maddesi kapsamında gerçekleştirilecek işlemler ve ihraç
edilecek kira sertifikaları ile kira sertifikalarının ihracına ilişkin
işlem ve kağıtların damga vergisi ve harçlardan müstesna
olmasına yönelik düzenleme yapılmıştır.

7/A maddesine göre kurulan şirketler tarafından ihraç edilen
kira sertifikalarından elde edilen kira gelirleri ve vade sonunda
lehe alınan paralar banka ve sigorta muameleleri vergisinden
istisna edilmiştir.

7/A maddesi kapsamında kira sertifikası işlemine konu olan
binalar emlak vergisinden muaf tutulmuştur.

7/A maddesine göre kurulan ve tamamı Hazine Müsteşarlığına
ait olan varlık kiralama şirketleri kurumlar vergisi muafiyeti
kapsamına alınmıştır.
 6487 sayılı Bazı Kanunlar ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5746
sayılı
Araştırma
ve
Geliştirme
Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanunla personele sağlanan gelir
vergisi stopajı desteğinden işverenin faydalanmasına yönelik
geçici madde düzenlemesinin süresi 2023 yılı sonuna
uzatılmıştır.
49


Vergi Usul Kanununda yapılan değişiklik ile avukat-müvekkil
ilişkisine dayanılarak verilmeyen vergi ile ilgili bilgilerin
alınabilmesine ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Mahkeme kararları kapsamında karar ve ilam harcının,
tebliğden itibaren bir ay içinde ödenmesine yönelik düzenlenme
yapılmıştır.

Banka şubesi açılışında yılın hangi ayında açıldığına
bakılmaksızın tam harç bedeli tahsil edilirken düzenleme ile kıst
dönem uygulamasına geçilerek şubenin açıldığı ay, tam ay
sayılmak kaydıyla kalan dönem için harç ödeme yükümlülüğüne
yönelik düzenleme yapılmıştır.

Şehir içi raylı ulaşım sistemleri, metrolar ve bunlarla ilgili
tesislerin
Ulaştırma
Bakanlığınca
devralınması
ve
tamamlanmasını müteakip devri ile belediyeler ve bunların bağlı
kuruluşları arasında yapılacak devir ve teslimlerin 31/12/2023
tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna olmasına
ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Motorlu araçların beyan edilen ÖTV matrahlarının, imalatçının
satış bedeli veya ithalatta hesaplanan katma değer vergisi
matrahının
altında
olmasının
ve
ÖTV
matrahının
aşındırılmasının
önüne
geçilmesine
yönelik
düzenleme
yapılmıştır.

Cep telefonlarının her bir adedinden alınan en az ÖTV tutarı
uygulaması 2023 yılı sonuna kadar uzatılmıştır.

Akaryakıt harici petrol ürünü bazı malların, mevzuata aykırı
olarak liste kapsamında olan ürünlere karıştırılmak veya
doğrudan akaryakıt olarak kullanılmak suretiyle vergi kaybına
ve haksız rekabete neden olmasını önlemek amacıyla ÖTV
listesine tutarlarıyla eklenmiştir. Ayrıca, Türk Gümrük Tarife
Cetvelindeki malların tarife ve numaralarındaki değişikliklere
göre güncelleme yapılmıştır.

Taşınmazların varlık kiralama şirketlerine devri ile bu varlıkların
tekrar kaynak kuruluşa devrinde ortaya çıkan vergi kaybının
önlenmesine yönelik düzenleme yapılmıştır.

Yeşilay Vakfına vergi istisna ve muafiyetleri getirilmesine yönelik
düzenleme yapılmıştır.
6491 sayılı Petrol Kanunu

Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı Listedeki
87.01.20, 87.04, 87.05 ve 87.09 G.T.İ.P. numaralarında yer alan
50
malların, münhasıran petrol arama faaliyetinde kullanılmak
üzere ilk iktisabı özel tüketim vergisinden istisna edilmiştir.

Ticari ve medeni işlerle ilgili kağıtlardan Türk Petrol Kanunu
kapsamında petrol hakkı sahiplerinin petrol arama ve üretim
faaliyetlerine ilişkin olarak düzenlenen sözleşmeler damga
vergisinden istisna edilmiştir.
 6495 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Taşınmazların, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman
Şirketleri Kanunu kapsamında geri kiralama amacıyla ve
sözleşme sonunda geri alınması şartıyla finansal kiralama
şirketlerine satışı ile finansal kiralama şirketlerince taşınmazın
devralındığı kuruma satışı kurumlar vergisinden; finansal
kiralama şirketlerince bizzat kiracıdan satın alınıp geriye
kiralanan
taşınmazlar,
kiralamaya
konu
taşınmazın
mülkiyetinin sözleşme süresi sonunda kiracıya devredilecek
olması koşulu ile kiralamaya konu taşınmazların kiralayana
satılması, satan kişilere kiralanması ve devri işlemleri katma
değer vergisinden istisna edilmiştir.
Bakanlar Kurulu Kararı ile Yapılan Düzenlemeler

2013/4552 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 4749 sayılı Kanun
kapsamında kurulan varlık kiralama şirketleri tarafından yurt
dışında ihraç edilen kira sertifikalarından sağlanan gelirlerden
vergi kesinti oranı yüzde sıfır olarak belirlenmiştir.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile gazete ve dergilerin
elektronik ortamda satışında (elektronik gazete ve dergi
okuyucu, tablet ve benzerleri hariç) KDV oranı yüzde 1’e;
elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik
ortamda satışında (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri
hariç) KDV oranı yüzde 8’e indirilmiş, başta takım tezgahları
olmak üzere birçok makine ve cihazın finansal kiralama yoluyla
ediniminde KDV oranı yüzde 1’e indirilmiştir.

2013/5595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ÖTV Kanununa
ekli (I) sayılı Listedeki bazı malların vergi tutarları, bu mallara
yalnızca Türkiye'de üretilen tarım ürünlerinden veya Türkiye'de
toplanan kullanılmış kızartmalık bitkisel yağlar ile kullanım
süresi geçmiş bitkisel yağlardan elde edilen aynı Listedeki oto
biodizelin harmanlanmış olduğunun tespiti halinde, oto biodizel
miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar
eksik uygulanmaya başlanmıştır.
51

Bazı Mallara Uygulanan Vergi ve Fonlara İlişkin Oran ve
Tutarların Yeniden Belirlenmesine İlişkin 2013/5761 sayılı BKK
hazırlanarak bazı mallara uygulanan ÖTV oranları, maktu ve
asgari maktu vergi tutarları ve tütün fonu tutarları tespit
edilmiştir.
c. Bütçe Yönetimi ve Merkezi Uyumlaştırma Faaliyetleri
2013 yılında bütçe yönetimi kapsamında;
 Orta Vadeli Program ile uyumlu olmak üzere 2014-2016 Orta
Vadeli Mali Plan hazırlıklarına destek verilmiştir.
 Bütçe tekliflerinin hazırlanmasına esas olmak üzere 2014 Yılı Bütçe
Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi hazırlanmıştır.

2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.
 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin uygulanmasına ilişkin olarak
5 adet Bütçe Uygulama Tebliği çıkarılmıştır. Ayrıca bütçe uygulamasına
yönelik olarak 2 adet genelge çıkarılmıştır.
 Kamu idarelerinin Ayrıntılı Harcama Programı (AHP) ve Ayrıntılı
Finansman Programları (AFP) vize edilmeden önce harcamaya izin verilen
tutarlar üzerinde yer alan zorunlu ve acil durumları dikkate alınarak serbest
bırakma işlemleri yapılmıştır.
 Kamu idarelerinin AHP/AFP teklifleri değerlendirilerek vize
edilmiştir. Kamu idarelerinin vize edilen AHP ve AFP’lerde yıl içinde doğan
ihtiyaçlar neticesinde revize işlemleri yapılmıştır.
 Kamu idarelerinin bütçeleri içinde ve idareler arasında ödenek
aktarma işlemleri yapılmıştır.
Dünyadaki kamu mali yönetimi ve kontrol sistemi konusunda ortaya
çıkan gelişmelerle uyumlu yeni düzenlemeler getiren 5018 sayılı Kanun 2006
yılından bu yana uygulanmakta olup Bakanlığımız kamu idarelerini söz
konusu Kanuna hazırlama konusunda öncü bir rol oynamış ve merkezi
uyumlaştırmayı sağlamaya yönelik birçok çalışma yapmış ve mevzuat
yayımlamıştır.
2013 yılında merkezi uyumlaştırma kapsamında;
 Bütçe belgelerinin hükümet öncelikleriyle uyumlu, kamu
idarelerinin temel hedef ve önceliklerini gösterecek bir program
sınıflandırmasını içerecek şekilde yeniden tasarlanması için çalışmalar
sürdürülmüştür. Bu kapsamda geliştirilen model önerisi kamu idarelerinin
strateji geliştirme birim yöneticileriyle ve akademisyenlerle paylaşılarak
görüş ve değerlendirmeleri alınmıştır.
52
 Kamu iç mali kontrolü alanında mevcut durum analizi ile gelecekte
yapılması planlanan çalışmaların belirlenmesi amacıyla hazırlanacak olan
Kamu İç Mali Kontrolü (KİMK) Politika Belgesinin taslak metni üzerine
hazırlık çalışmalarına devam edilmiştir.
 Kamu idareleri tarafından 5018 sayılı Kanunun uygulamalarına
ilişkin olarak düzenlenen eğitim programlarına eğiticiler görevlendirilmiş
olup bu programlara toplam 1.398 kişi katılmıştır.

2012 yılına ilişkin Kamu İç Denetim Genel Raporu hazırlanmıştır.
 İdarelerde yürütülen iç denetim faaliyetlerinin otomasyon
üzerinden yürütülmesine yönelik olarak kamu iç denetim yazılımı
geliştirilmiştir. 2013 yılı sonu itibarıyla 45 büyük ölçekli idarede yazılım
hayata geçirilmiştir. Bu kapsamda toplam 380 iç denetçiye kullanıcı eğitimi
verilmiştir.
 Dış değerlendirme uzmanlığı eğitim programı düzenlenmiş ve bu
eğitimler sonunda 50 iç denetçi dış değerlendirme uzmanı olarak
yetkilendirilmiştir.
 İç Denetim Koordinasyon Kurulu tarafından 2013 yılında toplam
290 iç denetçinin sertifika derecelendirmesi gerçekleştirilmiştir.
 Kamu
konulmuştur.
iç
denetim
rehberi
10/09/2013
tarihinde
yürürlüğe
 2014-2016 dönemi Kamu İç Denetim Strateji Belgesi 03/12/2013
tarihinde yürürlüğe konulmuştur.
 Kamu İç Kontrol Standartlarına uyuma ilişkin Genelge hazırlanarak
02/12/2013 tarihinde yayımlanmıştır.
 İlgili Bakanlar Kurulu Kararlarını müteakip merkezi idarelere 480,
mahalli idarelere 210 olmak üzere toplam 690 yeni iç denetçi kadrosu tahsis
edilmiştir.
 Açık bulunan mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına atama
yapmak üzere gerçekleştirilen sınavda başarılı olan 360 aday kamu
idarelerine yerleştirilmiştir.
 Merkezi uyumlaştırma birimi olarak Bakanlığımızın gerçekleştirdiği
düzenleme ve faaliyetlerin aktarılması, kamu idarelerinin iç kontrol
standartlarına
uyum
çalışmalarında
karşılaştıkları
güçlükler
ve
geliştirdikleri çözüm önerileri ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması
amacıyla Mahalli İdareler Strateji Geliştirme/Mali Hizmetler Birimi
Yöneticileri, Strateji Geliştirme Birim Yöneticileri ve Yüksek Öğretim
Kurumları
Strateji
Geliştirme
Daire
Başkanları
ile
toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
53
 5018 sayılı Kanunun 41’inci maddesi gereğince merkezi yönetim
kapsamındaki idareler ile sosyal güvenlik kurumlarının faaliyet sonuçlarının
gösterildiği,
mahalli
idarelerin
mali
yapılarına
ilişkin
genel
değerlendirmelerin de yer aldığı 2012 Yılı Genel Faaliyet Raporu
yayımlanmıştır.
 Avrupa Birliğine aday ve potansiyel aday ülkelere yönelik olarak
SIGMA tarafından düzenlenen Kamu İç Mali Kontrol Bölgesel Konferansının
üçüncüsü bu sene Bakanlığımız işbirliği ile 3-7 Haziran 2013 tarihleri
arasında gerçekleştirilmiştir.
d. Mali Suçlarla Mücadele
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı suçlarına ilişkin
toplanan verileri ve şüpheli işlem bildirimlerini analiz, değerlendirme ve ilgili
birimlere sevk faaliyetlerinin yanı sıra düzenleme ve koordinasyon, aklama
suçu incelemeleri, yükümlülük denetimleri ve yükümlü grupları ile yasa
uygulama birimlerinin eğitimleri ve bilgilendirilmeleri faaliyetleri 2013
yılında da sürdürülmüştür.
2013 yılı ayrıca ülkemizin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karşılıklı
değerlendirme süreci ve kamuoyu listesi sürecinden eksikliklerini
tamamlayarak çıkabilmesi adına önemli adımların atıldığı bir yıl olmuştur.
Bu çerçevede, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında
Kanun 16/02/2013 tarihli ve 28561 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak
yürürlüğe girmiştir. Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Terörizmin
Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul
ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise 31/05/2013 tarihli ve 28663 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulu, Üst Yönetici
başkanlığında 24/04/2013 ve 25/09/2013 tarihlerinde iki kez olağan olarak
toplanmış
ve
terörün
finansmanıyla
mücadele
çalışmalarını
değerlendirmiştir.
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede 5549
sayılı Kanun ve ilgili ikincil mevzuatla getirilen yükümlülükler konusunda
gerek finansal kuruluşlar gerekse finansal kuruluşlar dışındaki yükümlü
çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetleri sürdürülmüştür.
2013 yılı içinde suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı
suçları ile mücadele konusunda, yükümlüler ve ilgili yasa uygulama
birimlerine yönelik gerçekleştirilen toplam 39 adet eğitim faaliyetine 1.804
kişi katılmıştır.
54
Tablo 8: 2013 Yılı Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri
Eğitim Faaliyetine Katılan Birimler
Y ükümlü Grupları
Y asa Uygulama Birimleri
Denetim Birimleri
T OPLAM
Eğitim Faaliyeti
Sayısı
Verilen Eğitim
Saati
Eğitici
Sayısı
Katılımcı
Sayısı
8
35
13
386
26
131
29
1.288
5
14
5
130
39
180
47
1.804
Gerçekleştirilen eğitim, denetim ve çalıştay faaliyetleri sonucunda,
MASAK’a intikal eden şüpheli işlem bildirimi sayısı 2012 yılında 15.318 iken
2013 yılında 25.592 olarak gerçekleşmiştir. Bu sıçramanın bir diğer nedeni
de, 2012 yılında devreye alınan elektronik şüpheli işlem bildirimi
uygulamasının 2013 yılında da etkin bir şekilde işlemesidir. Nitekim, 2013
yılında bankacılık sektöründen gelen şüpheli işlem bildirimlerinin yüzde
99,9’u elektronik ortamda gönderilmiştir.
MASAK’a intikal eden ihbar ve şüpheli işlem bildirimlerinin analiz ve
değerlendirme çalışmaları sürdürülmüştür. Bu kapsamda, tamamlanan
değerlendirme ve incelemeler sonucunda 2013 yılında;

Terörün finansmanı suçu kapsamında 39 kişi

Aklama suçunun işlendiği gerekçesiyle 238 kişi
hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur.
Diğer taraftan, aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda
yabancı ülkelerdeki muadil kurumlarla işbirliğini geliştirmeye yönelik
çalışmalar kapsamında, Güney Afrika, Almanya, Tunus, Türkmenistan,
Danimarka, Suudi Arabistan ve Fas Krallığı mali istihbarat birimleri ile
mutabakat muhtırası imzalanmıştır.
e. Hukuk Danışmanlığı ve Muhakemat Hizmetleri
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünce toplam
4.864 adet hukuki mütalaa verilmiştir. Bunların,

2.874’ü taşra teşkilatımıza,
 1.559’u genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli
idarelere,
 330’u genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli
idarelerin gönderdikleri mevzuat, sözleşme ve şartname taslaklarına,

101’i uyuşmazlıkların sulh yolu ile halli için
verilen mütalaalardan oluşmaktadır.
55
Muhakemat hizmetlerini yürütmek görevi kapsamında; Hazinenin
taraf olduğu 481.224 adet dava, 41.063 adet icra takibi olmak üzere toplam
522.287 adet uyuşmazlık takip ve müdafaa edilmiştir.
Ayrıca, milletlerarası tahkimde 35 davanın gerek savunmalarının
oluşturulmasına katkı sağlanmış gerekse bu davaların bir kısmı bizzat takip
edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti veya ilgili Bakanlık ve idareler aleyhine
açılan davalardan 23’ü sonuçlanmış, 12 davanın yargılamasına devam
edilmiştir. Sonuçlanan davalardan 21’i lehte, 1’i aleyhte, 1’i ise sulh ile
sonuçlanmıştır. Milletlerarası tahkim davalarının 6’sı Milletlerarası Yatırım
Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezine, 27’si Milletlerarası Ticaret Odasına ve 2’si
de Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonuna açılmıştır.
2013 yılında Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde görevli Hazine
avukatlarınca
125.564
dava
ve
icra
takibi
sonuçlandırılarak
kesinleştirilmiştir. Bu davalardan 71.489 adedi Hazine lehine, 54.075 adedi
Hazine aleyhine sonuçlanmıştır.
Ayrıca, 659 sayılı KHK ile verilen vazgeçme yetkisi ile makamca
devredilen yetkiler kapsamında; takibinde Hazine veya idareye ait hak ve
menfaat bulunmayan 4.120 adet dosyada, dava ve icra takibinden veya
kanun yollarına müracaattan vazgeçilmiştir.
f. Milli Emlak İşlemleri
2013 yılında milli emlak mevzuatı kapsamında;
 18/04/2013 tarihli ve 28622 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
6456 sayılı Kanun ile 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.

30/01/2013 tarihli ve 6412 sayılı ve 06/03/2013 tarihli ve 6444
sayılı Kanunlar ile 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının
Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin
Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında
Kanunun ilgili maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.
 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununun uygulanmasına ilişkin
olarak 350 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
 6292 sayılı Kanunda, 6412 sayılı Kanunla yapılan değişiklik
sonrasında uygulamada karşılaşılan sıkıntıları gidermek amacıyla 345 sıra
sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak
hazırlanan 351 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
 6292 sayılı Kanunda, 6444 sayılı Kanunla yapılan değişiklik
sonrasında uygulamada karşılaşılan sıkıntıları gidermek amacıyla 345 sıra
56
sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin olarak
hazırlanan 352 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
 4706 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin “Hazine taşınmazlarının
harca esas değer üzerinden satışına ilişkin düzenlemeler içeren” mevcut
üçüncü fıkrasında 4916, 5228 ve 5838 sayılı Kanunlarla yapılan
değişiklikler dikkate alınarak uygulamada karşılaşılan bazı sorunların
giderilmesi amacıyla 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik
yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 353 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği,
 4706 sayılı Kanunda yapılan değişiklik sonrası ortaya çıkan
sorunların giderilmesi amacıyla 313 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde
değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 354 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği,
 6292 sayılı Kanun hükümlerine göre Hazineye ait tarım arazilerinin
satışına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanan 355 Sıra
Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
 4706 sayılı Kanunda ve 334 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği
uyarınca harca esas değer üzerinden doğrudan satışına ilişkin uygulamada
karşılaşılan bazı sorunların giderilmesi amacıyla anılan Genel Tebliğde
değişiklik yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 356 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği,
 Bakanlıkça yıllık olarak yürürlüğe konulan ve kamu konutlarının
cari yıl aylık kira bedelleri ile bu bedellere ilave edilecek bedellerin
belirlendiği 350 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik
yapılmasına ilişkin olarak hazırlanan 357 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel
Tebliği,
 Ağaçlandırma Yönetmeliğine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi
amacıyla 358 Sıra Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği,
 6292 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik olarak 345 Sıra Sayılı
Milli Emlak Genel Tebliğinde değişiklik yapan 359 Sıra Sayılı Milli Emlak
Genel Tebliği Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Tablo 9: 2013 Yılı İtibarıyla Taşınmazların Niteliğine Göre Dağılımı
TAŞINMAZIN HUKUKİ NİTELİĞİ
Hazine Adına Tescilli
TOPLAM ADET
İÇİNDEKİ PAYI (%)
ADET
YÜZÖLÇÜMÜ (m²)
TOPLAM ADET
İÇİNDEKİ PAYI (%)
3.781.507
95,3
228.748.565.256
94,7
Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında
88.121
2,2
6.830.559.135
2,8
Hazine ile İlişikli
99.444
2,5
6.042.662.780
2,5
3.969.072
100
241.621.787.171
100
TOPLAM
57
2013 yılı itibarıyla yaklaşık 4 milyon adet ve 242 milyar m2
yüzölçümüne sahip taşınmaz bulunmakta olup bunların gerek miktar
gerekse yüzölçümü itibarıyla yaklaşık yüzde 95’ini Hazine adına tescilli
taşınmazlar oluşturmaktadır.
Tablo 10: Hazine Taşınmazlarının İdare Şekline Göre Dağılımı
AÇIK LAM A
TO PLAM AD ET
İÇİND EK İ PAYI (% )
AD ET
Kiraya Ve rile n
Kullanma İ zni / Ö n İ zin
Ve rile n
Ecrimis il Alınan
Tahs is Edile n
TO PLAM
YÜZÖ LÇÜM Ü (m²)
TO PLAM AD ET
İÇİND EK İ PAYI (% )
1.276
2,1
7.903.981
0,9
171
0,3
1.472.740
0,2
54.924
90,3
399.007.054
47,9
4.423
7,3
425.225.223
51,0
60.794
100
833.608.998
100
2013 yılında idare edilen hazine taşınmazları 60.794 adet ve yaklaşık
834 milyon m2 olarak gerçekleşmiştir. Miktar itibarıyla en büyük pay
ecrimisil elde edilen taşınmazlara, yüzölçümü olarak ise tahsisli
taşınmazlara aittir.
Şekil 15: Milli Emlak Gelirleri (Milyon TL)
2013 yılında kira, irtifak hakkı tesisi ve ecrimisil gibi idari işlemlerden
1,3 milyar TL ve taşınmaz satış geliri olarak 1,8 milyar TL olmak üzere
toplamda 3,1 milyar TL milli emlak geliri elde edilmiştir.
g. Avrupa Birliği ile İlgili Çalışmalar
Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde Maliye Bakanlığının
koordinatörlüğünü yürüttüğü fasıllara ilişkin olarak 2013 yılında yapılan
çalışmalar ve meydana gelen gelişmeler aşağıda yer almaktadır.
Vergilendirme
Vergilendirme faslına ilişkin kapanış kriterlerinin karşılanmasına
yönelik çalışmalara devam edilmiştir.
58
Mali Kontrol
Mali Kontrol faslında 26 Haziran 2007 tarihinde Brüksel’de
gerçekleştirilen Hükümetler Arası Konferansta müzakerelerin açılmasına
karar verilmiş olup müzakerelerin tamamlanması için yedi adet kapanış
kriterinin karşılanması gerekmektedir.
4-6 Haziran 2013 tarihleri arasında Bakanlığımız ile OECD-SIGMA
işbirliğinde Üçüncü Bölgesel Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Konferansı
gerçekleştirilmiştir. “Mali Yönetim ve Kontrol (MYK) Uygulamaları-Güçlükler
ve Kazanımlar” başlığı altında gerçekleştirilen Konferans, özellikle
uygulamada güçlük yaşanan MYK bileşenine odaklanmıştır. Anılan
Konferansa, başta AB Komisyonu ve OECD-SIGMA temsilcileri olmak üzere
AB’ye aday ve potansiyel aday ülkeler olan Türkiye, Hırvatistan, Arnavutluk,
Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sırbistan’ın KİMK alanından
sorumlu yetkilileri katılım sağlamıştır.
OECD-SIGMA’dan iki kişilik bir heyet ile 5018 sayılı Kanunda
değişiklik öngören kanun taslağına ilişkin olarak Şubat ayında bir toplantı
gerçekleştirilmiştir.
Diğer yandan OECD-SIGMA’dan üç kişilik bir heyetin, AB
Komisyonunun talebi üzerine 2013 yılı İlerleme Raporunda kullanılmak
üzere “Dış Denetim” alanında görüşmelerde bulunmak amacıyla Şubat
ayında Ankara’ya gerçekleştirmiş oldukları çalışma ziyareti kapsamında
Bakanlığımızda bir toplantı düzenlenmiş ve toplantıya ilişkin tüm
koordinasyon çalışmaları Başkanlığımız tarafından yürütülmüştür.
Belirtilen hususların yanı sıra OECD-SIGMA Başkanının da aralarında
bulunduğu dört kişilik bir heyet ile ülkemize yönelik gerçekleştirdikleri
programlama ziyareti çerçevesinde Haziran ayındaki toplantıya katılım
sağlanmıştır.
Mali ve Bütçesel Hükümler
Bu fasılda müzakerelere başlanmamış
müktesebatı yakından takip edilmiştir.
olup
bu
alandaki
AB
Kamu Alımları
Kamu alımları alanında mevzuat uyumunun sağlanması ve gerekli
idari kapasitenin oluşturulması konusunda atılacak adımları ve takvimi
içeren kapsamlı bir Strateji Belgesinin hazırlanmasına ilişkin ikinci açılış
kriteri kapsamında çalışmalar sürdürülmektedir.
Türk
kamu
alımları
mevzuatının
ilgili
AB
mevzuatı
ile
uyumlaştırılması,
AB
mevzuatında
meydana
gelen
değişikliklerin
mevzuatımıza aktarılması ve AB mevzuatı ile uyumlu olmayan ancak pek
çok kanunda yer alan ihale rejimine yönelik tüm istisnaların yürürlükten
59
kaldırılmasını kapsayan üçüncü açılış kriterine ilişkin çalışmalara devam
edilmiştir.
Bu kapsamda, OECD-SIGMA yetkilileri ile “kamu alımları” alanında
Bakanlığımızın ilgili birimlerinin yanı sıra ilgili kamu idarelerinin de katılım
sağladığı çalışmalar gerçekleştirilmiştir.
AB’de kamu alımları alanında meydana gelen gelişmelerin takip
edilmesi ve Bakanlığımızın kamu alımları alanındaki görevlerinin daha etkin
bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, yılda 4 kez düzenlenen Avrupa
Komisyonu Kamu Alımları Danışma Komitesi toplantıları ile OECD Önde
Gelen Kamu Alımı Uygulayıcıları Toplantısı ve OECD Kamu Özel Sektör
Ortaklıkları Toplantısı düzenli olarak takip edilmiştir.
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu faslı tanıtıcı
tarama toplantısı 11-12 Eylül 2006, ayrıntılı tarama toplantısı ise 9-10 Ekim
2006 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmiştir. Fasıl 5 Kasım 2013
tarihinde Litvanya Dönem Başkanlığında müzakerelere açılmıştır.
Fiscalis Çalışmaları
2013 yılında Fiscalis Programının Koordinasyonu kapsamında 3
seminer, 31 çalışma ziyareti, 7 çalıştay, 12 eğitim faaliyeti ve 4 koordinasyon
toplantısı ve diğer benzeri faaliyetlere Bakanlığımızdan toplam 57 temsilci
katılım sağlamıştır. Diğer taraftan, Fiscalis Programı katılımcısı ülkelerin
vergilendirme alanında çalışan temsilcilerine ülkemizde iki çalışma ziyareti
düzenlenmiştir.
60
h. Eğitim Çalışmaları
Bakanlığımız birimleri tarafından 2013 yılında 308 eğitim programı
gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde gerçekleştirilen programlara toplam 20.500
kişi katılmıştır.
Şekil 16: Bakanlık Birimlerince Düzenlenen Eğitim Programı ve Katılımcı
Sayıları
i. İç Denetim Faaliyetleri
2013 yılında Bakanlığımız iç denetim faaliyetleri, Üst Yönetici
tarafından onaylanan İç Denetim Programı kapsamında Başkan dahil 7 iç
denetçi tarafından yürütülmüştür. Söz konusu program kapsamında;



Muhasebe Hizmetleri
Milli Emlak Hizmetleri
Muhakemat Hizmetleri
alanlarında denetim ve inceleme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve 6 adet
rapor düzenlenmiştir. Ayrıca, yıl içerisindeki ihtiyaçlar doğrultusunda
program dışı denetim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür.
Hazırlanan raporlar hakkında Üst Yönetici bilgilendirilerek her bir
rapor için Rapor Takip ve Eylem Planı Tablosu düzenlenmiştir. Bu
kapsamda, raporlarda yer alan tespitler ve yapılan önerilerden eylem
öngörülenler Üst Yönetici talimatıyla gerekli çalışmalar yapılmak üzere ilgili
birime gönderilmiş ve neticesinde izleme safhasına geçilmiştir. Birimlerce
gerçekleştirilen çalışmaların sonuçları Üst Yöneticiye raporlanmıştır.
61
2. Proje Bilgileri
Vergi Denetim Kurulu Bilgi İşlem Sistemi Projesi (VDK-BİS)
Vergi Denetim Kuruluna verilen görevlerin gerektirdiği bütün iş
süreçlerinin elektronik ortamda yürütülmesi amacıyla hazırlanan VDK-BİS
Projesi Şubat ayı itibarıyla tüm vergi müfettişlerinin kullanımına açılmıştır.
Uygulama sırasında karşılaşılan eksiklikler raporlanarak Projenin geliştirme
sürecine devam edilmiştir. Bu kapsamda, Kasım ayında performans
değerlendirme şubesinin iş süreçlerini yürütmek üzere uygulama geliştirme
çalışmaları başlatılmıştır. 2013 yılında Proje kapsamında;
 Tüm birim ve personelin yazışmalarının sistem
hazırlanması, kaydedilmesi ve takip edilmesi sağlanmıştır.
üzerinden
 Belirlenen hedefler doğrultusunda cari yılda yapılması planlanan
işlerin vergi müfettişlerine sevk edilmesinden sonuçlandırılması aşamasına
kadar geçen sürecin sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır.
 Vergi müfettişleri tarafından düzenlenen raporların gerekli yasal
prosedürlerinin, elektronik ortamda takip edilerek sonuçlandırılmasının
sistem üzerinden takip edilmesi sağlanmıştır.
 Personelin özlük bilgileri ve yetiştirilme durumunun elektronik
ortamda izlenmesi ve bu bilgilerin iş planlamasında kullanımının
sağlanabilmesi için çalışmalar yapılmıştır.
 Vergi müfettişlerinin performans bilgilerinin elektronik ortamda
sistem üzerinden takip edilebilmesi için gerekli çalışmalar tamamlanmış ve
ilgili şube tarafından tüm işlemlerin bu modül üzerinden yapılabilmesi
sağlanmıştır.
 Vergi müfettişlerinin görevlendirmelerine ilişkin tüm işlemlerin
elektronik ortamda takibine başlanmıştır.
Hukuk Bilişim Sistemi (HBS)
Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün merkez ve
taşra teşkilatının hukuki mevzuata erişimi için geliştirilen HBS, BAHUM
PORTAL üzerinden hem vatandaşlara hem de portal kullanıcılarına hizmet
sunmaktadır.
Mevzuat değişiklikleri günlük olarak yapılmış ve sisteme vatandaşların
ve diğer kamu idarelerinin abone olmaksızın doğrudan erişimi sağlanmıştır.
Hazine avukatlarına yönelik hazırlanan kurumsal mevzuata, Resmi Gazeteye
ve yargı kararlarına şifre veya elektronik kayıt aranmaksızın erişim
sağlanmıştır.
62
Ayrıca, BAHUM PORTAL’da kurum tanıtımı, iç genelgeler, hukuki
görüşler, mevzuata yönelik uygulamalara ait dokümanlar ve hizmet içi eğitim
seminerlerine ait duyurular yayımlanmıştır.
E-Bütçe Projesi
BYES/E-Bütçe Projesi, karar alma süreçlerine veri sağlayarak daha
sağlıklı analizler yapılmasına ve özellikle kurumlar arası bilgi alışverişine
imkan tanıması nedeniyle Bakanlığımızın önde gelen e-devlet projelerinden
birisidir.
Merkezi Yönetim Bütçesi kapsamındaki 203 kamu idaresi tarafından
kullanılan e-bütçe sisteminde aktif kullanıcı sayısı 15.000’i aşmıştır. Bütçe
süreçlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesini sağlamak ve bu sayede
ödenek teklif aşamasından harcama aşamasına kadar olan süreci kontrol
altında tutarak etkili bir bütçe politikası uygulamasına imkan sağlamak
amacıyla geliştirilen e-bütçe sistemi kapsamında yürütülen işlemler aşağıda
sunulmuştur:
 Kamu idareleri, Bütçe Hazırlama Rehberi ile istenilen tüm formları
sistem üzerinden üreterek bütçe tekliflerini oluşturmuş ve elektronik
ortamda konsolidasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Öte yandan, tekliflerin
Yüksek Planlama Kurulunda belirlenen büyüklüklere göre revize edilerek
Tasarı haline getirilmesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile Genel Kurulda
yapılan değişikliklerin de işlenerek baskı için Resmi Gazeteye gönderilmesi
işlemleri sistem üzerinden gerçekleştirilmiştir.
 Kalkınma Bakanlığı ile yapılan işbirliği sonucu; yatırım ödenekleri
ve edinilecek taşıtları gösteren cetvelin vizesine ilişkin işlemlerin web
servisler aracılığıyla elektronik ortamda yapılmasına devam edilmiştir.
 Bütçe uygulama süreçleri e-bütçe sistemi üzerinden yürütülmüş,
izlenmiş ve konsolide edilmiştir. Bu çerçevede idarelerin; serbest bırakma,
AHP/AFP vize ve revize, aktarma, ödenek ekleme, bütçe işlem iptali,
üniversitelerin detay işlemlerine ilişkin talepleri ile gerek idarelerin yetkisi
dahilinde gerçekleştirdikleri bütçe işlemleri gerekse Bakanlık yetkisi
dahilinde gerçekleştirilen bütçe işlemlerine ilişkin süreçler e-bütçe sistemi
üzerinden yürütülmüştür.
 İdareler tarafından ödenek gönderme belgeleri ile tenkis belgeleri bu
sistem üzerinden düzenlenmekte ve say2000i sistemine elektronik ortamda
aktarılmaktadır.
 Kadro Modülü ile idarelerin kadro bilgileri doğrudan kullanıcılar
vasıtasıyla sistem üzerinden alınmaya başlanmış ve idarelerin kadro
taleplerinin daha güncel bilgilerle değerlendirilebilmesi imkanı sağlanmıştır.
 Maaş ve Yük Hesabı Modülü ile Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlar hariç olmak üzere merkezi yönetim bütçesi kapsamında yer alan
63
idarelerin personel giderlerinin tahmininde kullanılacak verilerin toplanması
ve toplanan verilerin belirlenecek standart formlarla ve excel eklentileri
aracılığıyla raporlanabilmesi sağlanmıştır.
 Performans Bütçe Modülü ile idarelerin performans verilerini ve
ilgili Yönetmelikle istenilen tabloları e-bütçe sistemi aracılığı ile
üretebilmeleri sağlanmıştır. Ayrıca, Performans Programları ve Faaliyet
Raporları Hakkında Genel Yazı ve eklerine göre söz konusu Modül ve
raporlar revize edilerek kullanıma sunulmuştur. 2013 yılında ise bir yandan
kurum kullanıcılarının diğer yandan Bakanlığımız kullanıcılarının
ihtiyaçları, görüş ve önerileri çerçevesinde modülde muhtelif revizeler
yapılarak geliştirmeler sağlanmıştır.
 Sayıştay Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde bütçe işlemlerinin
doğrudan e-bütçe sisteminden Sayıştay Başkanlığının sistemine elektronik
ortamda aktarılmasına ilişkin mutabakata varılmıştır. İlgili aktarma
işlemlerine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
 BYES sistemi üzerinden işletilen evrak ve personel modüllerinin
e-bütçeye aktarılması için gerekli yazılım çalışmalarında tamamlanma
aşamasına gelinmiştir.
 E-bütçe sistemiyle başta Bakanlığımız Muhasebat Genel
Müdürlüğü olmak üzere MASAK ve SGB ile elektronik ortamda veri alışverişi
yapılmaktadır. Ayrıca, Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri
Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve üniversiteler ile de veri
alışverişine devam edilmektedir.
 Maliye Bakanlığı SGB.net Sistemini kullanmaya yeni başlayan
idareler aynı zamanda web servis yöntemini kullanarak e-bütçeyle veri
alışverişi yapmaya başlamışlardır.
 Öte yandan kendi bilgi işlem sistemleri ile e-bütçenin veri
alışverişini sağlamak üzere talepte bulunan idarelerle veri alışverişine
başlanmıştır.
Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Projesi (KBS)
Ödeneklerin Elektronik Ortamda Gönderilmesi
Genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin ödenek
gönderme belgeleri ve tenkis işlemleri elektronik ortamda yapılmaktadır.
Uygulamanın amacı, kesin hesabın muhasebe kayıtlarından
çıkarılması ve yıl içinde de kesin hesaba ilişkin mali rapor ve istatistiklerin
üretilmesini
sağlayarak
mali
saydamlığın
en
önemli
aşamasını
gerçekleştirmektir.
64
5018 sayılı Kanunun kesin hesabın muhasebe kayıtlarından
çıkarılacağına ilişkin hükmü çerçevesinde ödeneklerin ve tenkislerin
gönderilmesi ve muhasebeleştirilmesi işlemleri elektronik ortamda
yapılmaktadır.
Personele Ait Kesenek ve Kurum Karşılıklarının Sosyal Güvenlik
Kurumuna Aktarılması
Maaş ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlüğüne bağlı muhasebe
birimleri tarafından yapılan kurumların (Türk Silahlı Kuvvetleri ve MİT hariç)
personeline ait kesenek ve kurum karşılıkları KBS ile Sosyal Güvenlik
Kurumu (SGK) sistemi arasında kurulan entegrasyon çerçevesinde SGK’ya
gönderilmektedir.
Gümkart Tahsilat Sistemi
Gümrük vergilerine ait tahsilat işlemlerinde nakit para ile tahsilat
uygulaması kaldırılarak gümrük işlemleri dolayısıyla tahakkuk eden
gelirlerin tahsilatı Bakanlığımız, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve Vakıflar
Bankası bilgi işlem sistemleri arasında elektronik bağlantı tesis edilerek
GUMKART adı verilen nakit kartları ile gerçekleştirilmektedir.
Nakde Dayalı Ödeme Sistemi Uygulaması
Nakde Dayalı Ödeme Sistemi ile muhasebe birimlerinin banka
hesaplarına aktarılacak nakit mevcudu kadar ödeme yapabilecekleri
benimsenmiştir. Sistemin uygulama esasları üzerinde Muhasebat Genel
Müdürlüğü, Hazine Müsteşarlığı ve Merkez Bankası tarafından ortaklaşa bir
çalışma yürütülmüş ve kurulacak olan sistemin çerçevesini belirleyen
protokol imzalanmıştır. 2007 yılı Haziran ayında pilot olarak uygulamaya
konulan sistem, 2007 sonundan itibaren vergi daireleri hariç olmak üzere
bütün muhasebe birimlerinde kullanılmaya başlanmıştır. Sisteme dahil
olmayan muhasebe birimleri ise Elektronik Gönderme Emri Uygulaması
kapsamında Ziraat Bankası nezdindeki hesapları üzerine düzenleyecekleri
gönderme emirlerini elektronik ortamda bankaya aktarmakta ve akıbet
bilgilerini (hesap ekstresi) kağıt ekstre ile kontrol ederek elektronik ortamda
muhasebeleştirebilmektedir. Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin
Ödeme ve Tahsilat İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine
İlişkin Usul ve Esaslar 18/06/2011 tarihli ve 27968 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu çerçevede ödemelere ilişkin nakit talep
karşılama işlemleri söz konusu Usul ve Esaslar çerçevesinde
yürütülmektedir.
Merkez Bankasına Gönderme Emirlerinin Elektronik Ortamda
Gönderilmesi
Genel bütçeye dahil muhasebe birimlerinin düzenledikleri gönderme
emirlerinin aktarılması, Muhasebat Genel Müdürlüğü ile Merkez Bankası
65
tarafından ortak olarak hazırlanan Kamu Elektronik Ödeme Sistemi (KEÖS)
aracılığı ile yapılmaktadır.
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Ödeme ve Tahsilat
İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gerçekleştirilmesine İlişkin Usul ve
Esasların “Vergi dairelerinin ret ve iade ödemeleri” başlıklı 15’inci
maddesinde, vergi dairelerinin ret ve iade ödemelerinde nakit talebi,
gönderme emri oluşturulması ve bankaya aktarılması işlemlerinin
Bakanlığımızca belirlenecek muhasebe birimleri tarafından yapılacağı
belirtilerek uygulamaya ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Bu kapsamda vergi
dairelerinin ret ve iade ödemelerinin KEÖS üzerinden gerçekleştirilmesine
devam edilmektedir.
Harcama Yönetim Sistemi
Harcama birimleri ile muhasebe birimleri arasında entegrasyonu
sağlayan Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aşağıdaki uygulamaları
kapsamaktadır.
Ödeme Emri Belgesi Uygulaması
Harcama birimleri, muhasebe birimleri ve kamu tarafından ödeme
yapılan üçüncü kişiler arasındaki süreci yöneten bir sistemdir. Ödeme Emri
Belgesi Uygulaması sayesinde her üç kısımdaki taraf da kamu ödemeleri ile
ilgili aşamaları şeffaflık ilkesi gereğince takip edebilecektir. Ödeme Emri
Belgesi Uygulaması, harcama birimleri tarafından düzenlenen ödeme emri
belgelerinin, elektronik ortamda say2000i uygulamasına aktarılması için
başlatılan bir çalışmadır. 2010 yılında pilot birimlerde uygulamaya açılan
Ödeme Emri Uygulaması, 2012 yılı sonu itibarıyla genel bütçeye dahil tüm
harcama birimlerinde uygulamaya açılmıştır. Ödeme Emri Belgesi
Uygulamasının özel bütçeye dahil harcama birimlerinde uygulanabilmesine
yönelik çalışmalar tamamlanmış olup özel bütçeli harcama birimleri 2013
yılından itibaren uygulama kapsamına alınmıştır.
Yolluk Uygulaması
6245 sayılı Kanun hükümlerine göre harcırah ödemesi yapılacak
kişilerin bilgilerinin KBS ortamında girilmesi sonucu, harcama talimatı,
görevlendirme yazısı ve yolluk bildiriminin sistem üzerinden hazırlanmasını
ve avans Muhasebe İşlem Fişi ve Ödeme Emri Belgelerinin elektronik
ortamda muhasebe birimine gönderilmesini sağlayacak Yolluk Uygulaması
geliştirilmiştir. Harcırah almaya hak kazanan kamu çalışanları e-Devlet
şifresi alarak e-Devlet portalı üzerinden giriş yapabilmektedir.
Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması
Kamu
alacaklarının
tahsilinde
etkinlik,
doğruluk
ve
güvenilirlik ilkesini yerine getirmek amacıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile
yapılan çalışma sonucu elektronik ortamda vergi borcu sorgulama
uygulaması geliştirilmiştir. Vergi Borcu Sorgulama Uygulaması 2010 yılı
66
içerisinde kademeli olarak Türkiye genelinde uygulamaya açılmış olup 2013
yılı sonu itibarıyla genel bütçeye dahil tüm muhasebe birimlerinde
uygulanmaktadır.
Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)
Taşınırların giriş, çıkış, zimmet ve hurda işlemlerinin yapılabildiği,
taşınır yönetim ve kesin hesap cetvellerinin alınabildiği ve düzenlenen taşınır
işlem fişlerinin Harcama Yönetim Sistemine gönderilmesiyle birlikte
muhasebe işlemlerinin de yapılmasının sağlandığı entegre bir sistemdir. Bu
sayede
muhasebe
birimine
gönderilen
belgedeki
bilgilerin
muhasebeleştirilmesi için veri girişi gerekmediğinden, veri girişinden
kaynaklanan hatalar da önlenmiş olmaktadır. 2013 yılı sonu itibarıyla
merkezi yönetim kapsamındaki Taşınır Mal Yönetmeliğine tabi olan 198
kamu idaresinden 179 tanesi bu sistemi kullanmaktadır.
Taşınır Mal Yönetmeliğinin 30’uncu maddesinde yer alan “Taşınır kayıt
ve kontrol yetkilileri tarafından, kamu idarelerinin muhasebe kayıtlarında
ilgili stok ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırlardan; satın
alma suretiyle edinilenlerin giriş işlemleri ile değer artırıcı harcamalar için
düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin bir nüshası ödeme emri belgesi ekinde,
muhasebe birimine gönderilir. Diğer şekillerde edinilen taşınırların girişleri
ve maddi duran varlık hesaplarında izlenen taşınırların çıkışları için
düzenlenen Taşınır İşlem Fişlerinin birer nüshasının, düzenleme tarihini
takip eden en geç on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce
muhasebe birimine gönderilmesi zorunludur.” hükmünce taşınır kayıt ve
kontrol yetkililerince düzenlenen taşınır işlem fişleri, HYS Taşınır
Uygulaması
üzerinden
ödeme
emri
belgesi
düzenlenerek
veya
düzenlenmeden muhasebe birimine elektronik ortamda gönderilmesi
sürecini kapsamaktadır.
MİLE - MEOP Tahsilat Entegrasyonu
2011 yılında yazılım ve analiz çalışmaları başlayan Tahsilat ve e-İhale
Entegrasyonu projesi ile Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
birimlerince yapılacak tahsilatın elektronik ortamda say2000i sistemine
aktarılması ve Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra birimlerince yapılacak
tahsilata ilişkin gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüşünün
sağlanması hedeflenmektedir. 2012 yılında satışa çıkarılan 2-B arazilerinin
başvuru bedellerinin MEOP sistemi ile koordineli olarak KBS üzerinden
tahsilatı gerçekleştirilmiştir. Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra
birimlerince yapılacak tahsilatın elektronik ortamda KBS’ye aktarılması ve
Muhasebat Genel Müdürlüğü taşra birimlerince yapılacak tahsilata ilişkin
gerekli verilerin de elektronik ortamda geri dönüşünün sağlanması
neticesinde
taşınmazlara
ilişkin
işlemler
otomatik
olarak
muhasebeleştirilmektedir.
Projenin izleyen aşamasında; Milli Emlak Genel Müdürlüğü görev
alanına giren hususlarla ilgili olarak yapılacak tahsilat (satış, ecrimisil
67
tahsilatı vb.) ve iadelerin bankalar aracılığı ile yapılmasına yönelik 2013
yılında analiz çalışmaları başlatılmıştır.
Kamu İhale Kurumu (KİK) ile Veri Alışverişi
Kamu İhale Kurumu EKAP sistemi ile veri paylaşımında bulunarak
EKAP sisteminin yerleşmesine bağlı olarak sonuçlanmış ihale bilgilerinin
KBS’ye aktarılmasının sağlanması hedeflenmiştir. KİK ile yapılan protokol
çerçevesinde Muhasebat Genel Müdürlüğünden KİK’e veri aktarımı
yapılmaktadır. KİK uygulamasını 2010 yılı Eylül ayında idarelere açmıştır.
KİK’ten KBS’ye veri aktarımı yapılmasına ilişkin çalışmalar devam
etmektedir.
KBS Verilerinin Sayıştay Başkanlığına Aktarılması
KBS verilerinin istenilen her detayda Sayıştay Başkanlığına
aktarılmasına ilişkin çalışmalar tamamlanmış olup 02/09/2010 tarihinde
imzalanan protokol ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya
Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi
Hakkında Usul ve Esaslar" kapsamında veriler Sayıştay Başkanlığına
aktarılmaktadır.
KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi Projesi (KPHYS)
KBS-Kamu
Personel
Harcamaları
Yönetim
Sistemi;
kamu
kurumlarında memur, kadro karşılığı sözleşmeli, vekil gibi değişik adlarla
çalıştırılan personele yapılan maaş, ek ders, fazla çalışma ve doğum, ölüm
gibi sosyal ödemelerin yapıldığı, bu ödemeler yapılırken personelin özlük
bilgilerinin tutulduğu ve bu bilgilere göre de maaşlarının hesaplandığı,
bordrolarının oluşturulduğu, muhasebe kayıtlarının tutulduğu, personelin
maaş ödeme bilgilerinin bankalara elektronik olarak gönderildiği ve
elektronik denetim yapılabilmesi için maaş bordro bilgilerinin Sayıştay
Başkanlığına elektronik ortamda aktarıldığı bir sistemdir.
Kamu kesimi ve bu kesimde istihdam edilen personelin büyüklüğü ile
istihdama etkisinin çok önemli bir olgu olması nedeniyle operasyonel
işlemlerini Sistemin içinde yürüten Bakanlık, Müsteşarlık, Genel Müdürlük,
Başkanlıklar ve Üniversitelerin yaklaşık 265.186 personeli ile sendikalar,
bankalar ve memurlar sistemin uygulama katmanındaki paydaşlarıdır.
Sistemden üretilen bilgilerle, KBS Kullanıcı Raporları ve Kamu Elektronik
Bordro Sistemi, kısa adı ile e-Bordro Sistemi gibi birçok alt uygulama ve
modüller oluşturulmuştur.
Kamu personeli maaş ve benzeri ödemelerinin gerçekleştirilmesinde
maaş mutemedi tarafından memurun hesabının bulunduğu banka şubesine
elektronik posta, disket, kağıt gibi araçlarla bildirilen banka listelerinin
elektronik ortamda aktarılmasına ilişkin yapılan çalışma kapsamında İş
Bankası, Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Akbank ve çalışmaları
68
devam eden Vakıfbankın dahil olması ile yaklaşık 1.850.000 memurun maaş
banka listeleri ilgili banka şubelerine elektronik ortamda aktarılabilir hale
gelmiştir. Bu uygulama, standart ve kontrollü bir maaş ödeme süreci
oluşturulması, zamandan tasarruf, emek kaybının önlenmesi, işlemlerin
elektronik ortama taşınarak tek tuşla aktarımın gerçekleştirilebilmesi ve
suistimallerin önüne geçilmesi gibi faydaları sağlamak üzere hayata
geçirilmiştir.
Memurların maaş bordrolarının sistemde elektronik ortamda
tutulması nedeniyle kağıt ortamında dökümünden vazgeçilmiş olup ayrıca,
memurların maaş bordrolarını elektronik ortamda görebilme imkanına
kavuşması nedeniyle de işlemlerde büyük kolaylık ve maliyetlerde ciddi
düşüş sağlanmıştır.
Bunun dışında maaş ödeme sürecinde tespit edilen yaklaşık 70 çeşit
belgenin, üstelik her ay maaş ödemesinin yapıldığı göz önüne alındığında
elektronik ortamda üretilmesi durumunda; zaman, insan gücü ve maliyet
açısından çok büyük bir tasarruf yapılacağı açıktır. Sistemde, belgelerin
elektronik olarak üretilmesi, personel harcamalarının uygulama sürecinde
mevcut mevzuat düzenlemelerinin buna uygun olarak değiştirilmesi,
elektronik imza ile belgelerin imzalanması gibi çalışmalar devam etmektedir.
Ek Ders Ödemeleri
KBS-Ek Ders Ödemeleri Modülünde güncelleme çalışmalarına devam
edilmiş ve versiyon değişikliğine gidilmiştir. Yaklaşık 1,2 milyon kişiye ek
ders ücretleri sistem üzerinden ödenmiştir.
Akademik Personel Ek Ders Ödemeleri
Üniversitelerde görev yapan akademik personelin ek ders ücretlerinin,
ek ders puantaj bilgileri girilmek suretiyle hesaplanması, ödeme emri ve eki
belgelerin sistem üzerinden otomatik olarak oluşturulması ve muhasebe
birimine elektronik ortamda gönderilmesine yönelik olarak bu modülde
güncelleme yapılmıştır.
Fazla Çalışma Ödemeleri
Genel bütçeli kamu idarelerinde çalışan personele yapılan fazla
çalışma ödemesinin hesaplanması, bordro ve ödeme emri belgesinin
otomatik
oluşturularak
muhasebe
birimine
elektronik
ortamda
aktarılmasına devam edilmiş olup kamuda çalışan personelin fazla çalışma
ödemeleri sistem üzerinden yapılmıştır. Ayrıca, fazla çalışma ödemesi
bordroları Sayıştay Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılmıştır.
Sosyal Hak ve Yardım Ödemeleri
Bu uygulama ile birlikte genel ve özel bütçeli idarelerde çalışan
personelin doğum, ölüm, ödül ve ikramiye ödemeleri ile öğretmenlere ödenen
69
öğretim yılına hazırlık ödeneğine ilişkin bilgilerin harcama birimleri
tarafından kendi bilgisayar ve internet hattı üzerinden sisteme girilmesi,
hesaplanması, bordro ve ödeme emri belgesi oluşturularak elektronik
ortamda muhasebe birimine gönderilmesi imkanı sağlanmaktadır.
2013 yılı içerisinde İçişleri Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı personeli için
ödenen fiili hizmet zammı ödemelerinin de sistem üzerinden yapılması
yönündeki yazılım çalışmaları tamamlanmış ve uygulama başlatılmıştır. Söz
konusu ödemelere ilişkin bordroların Sayıştay Bilgi İşlem Merkezine
elektronik ortamda gönderilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir.
KBS’de Üretilen Bilgilerin Paylaşımı
 Maaş ve yük tablolarının elektronik ortamda düzenlenmesine
imkan sağlamak üzere sistemde kayıtlı bilgilerin Bütçe ve Mali Kontrol Genel
Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine aktarılması,
 Burs ve kredi ödemesi yapılacak öğrencilerin tespitinde velileri
memur olanların maaş bordro bilgilerinin Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması,
 Kamu
kurum
ve
kuruluşlarına
ait
konutların
takibi,
değerlendirilmesi ve elde edilen sonuçlara göre yeni politikaların belirlenmesi
için memurların maaşlarından yapılan lojman kira kesintilerinin Milli Emlak
Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda aktarılması,
 Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği, Merkezi Yönetim Harcama
Belgeleri Yönetmeliği vb. diğer mevzuat düzenlemelerinde öngörülen
harcama evraklarından elektronik ortamda aktarılacakların Muhasebat
Genel Müdürlüğü veri tabanından Sayıştay Başkanlığı veri tabanına
elektronik ortamda aktarılması,
 Genel bütçeli idarelerin kendi personeline ait bordro vb. bilgilerin
periyodik olarak aktarılması,
 Kefalete tabi memurların maaşlarından yapılan kefalet aidatı
kesintilerinin Kefalet Sandığı Bilgi İşlem Merkezine elektronik ortamda
aktarılması yönünde imzalanan veri aktarım protokolleri kapsamında bilgi
paylaşımı yapılmasına devam edilmiştir.
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi Projesi (DMIS)
Genel ve özel bütçeli idarelere bağlı, başta sağlık olmak üzere eğitim,
tarım, kültür ve orman gibi farklı alanlarda faaliyette bulunan toplam 2.904
döner sermayeli işletme bulunmaktadır. Bu işletmelerin muhasebe
hizmetleri 1.420 birim tarafından yürütülmekte olup yıllık işlem hacimleri
2013 yılı sonu itibarıyla 33 milyar TL’ye ulaşmıştır.
70
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi ile işletmelerin bütçe, muhasebe,
harcama, personel, gelir ve taşınır işlemlerinin yürütülmesini sağlayan ortak
bir web tabanlı uygulama yazılımı ile yöneticilerin sağlıklı, hızlı ve doğru
karar vermelerine imkan veren bir yönetim bilgi sisteminin kurulması
amaçlanmaktadır.
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi iki ana bölümden oluşmaktadır.
Döner Sermaye Mali Yönetim Sistemi kapsamında geliştirilen
modüllere ilişkin döner sermayeli işletmelerin mali süreçlerinde görev alan
3.500 kişiye 14 Ocak - 1 Mart 2013 tarihleri arasında toplam 7 hafta süren
uygulamalı eğitim verilerek tüm modüllerin devreye alınmasına başlanmıştır.
Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP)
MEOP, Milli Emlak Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında
yapılmakta olan ve giderek artan iş hacmini karşılamak üzere tüm işlemlerin
bilgisayar destekli olarak yapılmasına yönelik olarak yürütülen, taşıdığı
önem, donanım ve yazılım büyüklüğü, yürütülme şekli, finans durumu,
izlenen metot ve kullanılan insan gücü açısından ülkemizin sayılı ve örnek
projelerinden birisidir.
1995 yılında başlayıp 2002 yılında tamamlanan Proje kapsamında
yazılımı kurum elemanları tarafından yapılan uygulama yazılımlarının sayısı
52’ye yükselmiş olup bu alt sistemler MEOP ana ekranında uygulamaya
konulmuştur. Proje kapsamında merkez ve taşra teşkilatına ait tüm birimler
otomasyona geçirilmiştir. Bu Projenin devamı niteliğinde MEOP II çalışmaları
tamamlanarak web tabanlı mimaride çalışan, merkezde tek bir veri tabanı ve
merkezdeki sistem odasından idare edilecek olan sisteme geçilmiştir.
MEOP sisteminin tekrar yapılandırılması çalışmaları 2011 yılında
başlamış olup 2012 yılı sonunda yapısal değişiklikler tamamlanmıştır. Bu
süreçte Milli Emlak işlemlerine ilişkin gelirlerin MEOP ile say2000i sistemi
arasında sağlanacak entegrasyon ile yürütülmesi konusunda mutabakat
sağlanmıştır.
Ancak 6292 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesi ile entegrasyon
çalışmalarının 2/B niteliğinde taşınmazların satış süreci üzerinden öncelikle
yapılması kararlaştırılmış olup bu çalışmalar tamamlanmıştır. Söz konusu
entegrasyondaki mimari esas alınarak diğer tahsilat işlemlerinin de online
veri alışverişi ile sağlanması planlanmıştır.
Coğrafi Bilgi Sistemi Projesi (CBS)
Proje kapsamında 2013 yılında yürütülen bazı faaliyetlere aşağıda yer
verilmiştir:
 Personele gerekli güncel eğitimler verilerek hizmetlerin etkin ve
verimli sunulması sağlanmıştır.
71
 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Beykoz
Belediyesi ile veri paylaşımı çalışmaları başlatılmıştır.
 6292 sayılı Kanunun uygulanabilmesi için MEOP uygulama
yazılımlarında geliştirmeler yapılarak donanımsal ve yazılımsal ihtiyaçlar
karşılanmıştır. Kanun kapsamında hak sahibi olan yaklaşık 400.000
kullanıcıya 320.000 adet taşınmazın satışı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 6292
sayılı Kanun kapsamında Beykoz Belediye Başkanlığına devri yapılan
yaklaşık 10.000 adet taşınmazın anılan belediyece hak sahiplerine satışının
gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç duyulan teknik altyapı desteği ve yazılımlar
sağlanmıştır.
 MEOP II CBS Sanal Küre uygulamasına örnek veri olarak Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü Harita Dairesinden alınan İstanbul ve Ankara
İllerine ait tarihi görüntüler eklenmiş, Ankara İli görüntüsü 2012 Harita
Genel Komutanlığı ortofoto görüntüsüyle beraber Isparta İli 2011 Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğü ortofoto görüntüleri uygulamaya adapte
edilmiştir. Muğla ve İzmir illerinin 2012 Harita Genel Komutanlığı ortofoto
görüntüleri de kısmi olarak uygulamaya eklenmiştir. Antalya, Mersin
illerinin ortofotoları da sisteme eklenmiştir.
 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü verileri üzerinde detaylı
incelemeler yapılarak güncellemelerde 31/12/2013 tarihi itibarıyla sistemde
güncel 3.021.683 adet taşınmaz ve 537.092 adet 2/B parsel koordinat
bilgisine ulaşılmıştır.
 Harita Genel Komutanlığı ile ortofoto temini için protokol
kapsamında İzmir, Ankara ve Akdeniz Bölgesi illerinin hava görüntüleri CBS
sistemine web servis olarak eklenmiştir. Ayrıca Mart ayında Harita Genel
Komutanlığından Antalya ve Isparta il merkezine ait örnek ortofoto
görüntüsü sisteme eklenmiştir. Harita Genel Komutanlığından tüm
Türkiye’ye ait ortofoto temin edebilmek amacıyla harita mutemedi ataması
yapılmış olup tüm Türkiye’ye ait ortofotoların temini çalışmaları
sürmektedir.
 Bakanlık ile Harita Genel Komutanlığı arasında düzenlenen
protokol gereğince yukarıda belirtilen verilerin temini için Harita Genel
Komutanlığınca ihtiyaç duyulan donanım ve yazılım ürünleri satın alınmış
olup ayrıca Harita Genel Komutanlığı envanterinde bulunan hava
kamerasının 2013 yılı parçalı bakım onarımı ve kalibrasyonu protokol
çerçevesinde Bakanlık tarafından yaptırılmıştır.
 2/B taşınmazlarının sorgulanması ve analiz edilmesi için arayüzler
geliştirilmiş ve program kullanıma açılmıştır. Bu aşamada programın
mevzuatta yapılan değişikliklere uyumlu olabilmesi konusunda geliştirme
çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca KBS veri girişleri uygulama üzerinden
yapılabilir hale getirilmiştir.
72
 TAKBİS Tapu servisinin yeni versiyonuna entegre olma
konusundaki teknik sorunlar giderilmiştir. Söz konusu entegrasyon
çerçevesinde protokol hazırlanmıştır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile
TAKBİS Tapu servisinin yeni versiyonuna entegrasyon çalışmaları
tamamlanmıştır.
 2/B taşınmazları başvuru uygulaması tamamlanıp hizmete
alınmıştır. Başvuru iadesi ve raporlar menüleri eklenmiştir. Kontrol ve
istatistik
raporları
eklenmiş
verilerde
kontrollere
başlanılmıştır.
Saymanlıklar 2/B taşınmaz ödeme bilgilerini sorunsuz bir şekilde
alabilmekte ve envanter, tahakkuk ve tahsilat kayıtlarını yapabilmektedir.
Taksitli ödemelerde de bu aşamaların otomatik geçilebilmesi için çalışmalar
tamamlanmıştır.

CBS veri tabanı optimizasyonu çalışmaları tamamlanmıştır.
 CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) devreye alınmıştır, il ve ilçelerden
gelen talepler CRM üzerinden yapılmaktadır. Her türlü talebin yapılabilmesi
için yazılım geliştirme çalışmaları devam etmektedir.
 e-Learning hizmeti devreye alınmıştır. Özellikle MEOP II
programlarının mevzuat destekli eğitiminin e-learning üzerinden yapılması
planlanmaktadır.
Yönetimsel Kabiliyetlerin Artırılması ve MASAK Bilgi Teknolojileri
Modernizasyon Programı
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının bilgi sistemlerinin Ulusal
Plan ve Programlar, e-Dönüşüm Türkiye Projesi ve Bilgi Toplumu
Stratejisiyle uyumlu olarak “kesintisiz hizmet”, “kolay yönetim” ve “sistem
kaynaklarının verimli kullanımı” esasları gözetilerek yeniden tesis edilmesi
gerekliliği doğrultusunda “Yönetimsel Kabiliyetlerin Artırılması Programı” ve
“MASAK BT Modernizasyon Programı” hazırlanarak 2012 yılı içerisinde
uygulanmaya başlanmış ve 2013 yılı içerisinde tamamlanmıştır.
İş Sürekliliği Merkezinin Tesisi
Başkanlığın kritik iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak, yasal
yükümlülüklerini yerine getirmek ve kurumsal itibarı korumak amacıyla
Vergi Denetim Kurulu nezdinde İş Sürekliliği Merkezi tesis edilmiştir.
Felaket Kurtarma Merkezinin Tesis Edilmesi
Herhangi bir felaket durumunda Başkanlığın bilişim sistemlerinin ve
buna bağlı olarak iş süreçlerinin maruz kalacağı riski en aza indirgemek
amacıyla Konya’da Gelir İdaresi Başkanlığı binasında Felaket Kurtarma
Merkezi tesis edilmiştir.
73
Elektronik Arşiv Hizmeti
MASAK’ın arşivlerinde yer alan evraklar taranmış ve elektronik arşiv
oluşturulmuştur.
Bakım, İşletim Destek ve İdame Faaliyetleri
Donanım, Ağ ve Güvenlik Sistemlerinin Bakım ve İdamesi kapsamında
Başkanlığın Bilgi Sistemleri uhdesinde olan sistem yazılımları ve uygulama
yazılımlarının, garanti süreleri dolan veya yıl içerisinde dolacak olan
ürünlerin lisans ve güncellenmesi hizmetleri ile işletim ve teknik destek
hizmetleri temin edilmiştir.
Ayrıca, Başkanlığın internet sitesi ve intranet yeniden tasarlanmış ve
gerçek ortamda yayına geçirilmiştir.
Maliye SGB.net Sistemi Projesi
Maliye SGB.net Sistemi kamu mali yönetim anlayışının tüm
unsurlarını kapsayan bir anlayış çerçevesinde tasarlanmıştır. Yeni kamu
mali yönetim anlayışının içerdiği planlama, uygulama, izleme ve kontrol
bileşenleri sistemin temelini oluşturmakta, böylelikle plan ile uygulama,
uygulama ile izleme, izleme ile kontrol arasında bağ kurulmaktadır.
Sistem, tüm kamu idarelerinde uygulanabilir ve diğer sistemlerle
entegre bir şekilde çalışabilir yapıdadır. Maliye SGB.net Sistemi, 159 kamu
idaresine devredilmiş olup gerektiğinde her türlü yazılım, kurulum, teknik ve
eğitim işletme desteği verilmektedir. 2013 yılı sonu itibarıyla Maliye SGB.net
Sisteminde başta Bakanlık merkez ve taşra birimleri olmak üzere toplam
11.330 yetkilendirilmiş kullanıcı bulunmaktadır.
Sistemin kullanım amacını, uygulamaları ve yaygın etkisini anlatmak
üzere genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin yanısıra özel bütçeli
idarelere yönelik eğitimler düzenlenmektedir.
Ayrıca, merkez ve taşra arasında iletişim sağlamak amacıyla kurulan
“SGB.net Çağrı Merkezi” (444 1 (SGB) 742) aracılığıyla ilgililer,
kullanıcılardan gelen sorun ve talepleri cevaplamaya ve çözmeye devam
etmiştir.
Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi Projesi
(IPA Projesi)
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Programı (IPA) kapsamında yer alan
“Kamu Maliyesinde Karar Alma ve Performans Yönetimi (Decision Making
and Performance Management in Public Finance)” isimli Projenin ana
yararlanıcısı Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı olup eş
yararlanıcılar, Başbakanlık Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hazine
Müsteşarlığı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Kalkınma Bakanlığı
74
Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ile Kurumsal ve Stratejik Yönetim
Dairesi Başkanlığıdır.
Projenin ana amacı; yararlanıcı kuruluşların mali konularda karar
verme ve performans yönetimi açısından idari kapasitelerinin güçlendirilmesi
ve bu amaçla öncelikle yararlanıcı kuruluşlarda kullanılmak ve daha sonra
diğer kamu idarelerine yaygınlaştırılmak üzere bir karar destek sisteminin
kurulmasıdır.
Proje; eşleştirme, teknik yardım ve tedarik olmak üzere üç bileşenden
oluşmaktadır.
Projenin ilk aşaması olan eşleştirme bileşeni 2011 yılında
tamamlanmıştır. Bu bileşen kapsamında; kamu mali yönetiminin tüm
süreçlerinin ve AB ülkelerinde mevcut olan iyi uygulamaların incelenmesi
sonucu, yararlanıcı kurumların hesap verebilirlik, stratejik yönetim ve karar
verme süreçleri ile idari ve teknik kapasitelerinin güçlendirilmesine yönelik
çalışmalarda bulunulmuştur. Bu kapsamda ayrıca “Performans Yönetimine
İlişkin Tavsiyeler Raporu” hazırlanmıştır.
Tedarik bileşeni kapsamında; Projenin teknik yardım bileşeninde
oluşturulacak model ve yazılımda kullanılmak üzere gerekli donanım temin
edilmiştir.
Projenin teknik yardım bileşeni kapsamında ise 2013 yılı içerisinde
aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
 Başlangıç Raporu, Ön Hazırlık Raporu, Boşluk Analizi Raporu,
Göstergeler Kataloğu, Kamu Mali Yönetimi Ontoloji Raporu, Veri Zarflama
Analizi Raporu, Program Bütçe Hazırlama Rehberi (Taslak) gibi rapor ve
dokümanlar hazırlanmış ve Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB) ile Proje
ortaklarına sunulmuştur.
 Projede gelinen nokta ve gelecek çalışmaların paylaşıldığı, fikir
alışverişinin yapıldığı, yararlanıcı kuruluş, eş yararlanıcılar, Proje Takımı,
Merkezi Finans ve İhale Birimi, AB Bakanlığı ve AB Delegasyonu
temsilcilerinin katıldığı beş adet yönlendirme komitesi toplantısı
düzenlenmiştir.
 Eş yararlanıcı ve pilot kurumlarla çalıştaylar ve toplantılar
gerçekleştirilmiştir.
 25-27 Mart 2013 tarihleri arasında yararlanıcı ve pilot kurumların
katıldığı bir Fayda-Maliyet Analizi Eğitimi düzenlenmiştir.
 2-4 Nisan 2013 tarihleri arasında Hollandalı bir bütçe uzmanı ile
Hollanda Bütçe Sistemi üzerine bir çalıştay düzenlenmiştir.
75
 18-19 Nisan 2013 tarihlerinde İstanbul’da özel sektör (İş Bankası
ve Anadolu Hayat Emeklilik) deneyimini görmek amacıyla çalışma ziyaretleri
gerçekleştirilmiştir.

Bileşen kapsamında ayrıca “Faaliyet Esaslı İş Yönetim Modeli”
teorik çalışmaları ve Modele uygun yazılım çalışmaları paralel olarak
yürütülmüştür. Bu çalışma kapsamında, makro politika ve programlarla
uyumlu, iş programları temelinde faaliyet esaslı bir iş yönetim modeli ile
bunu destekleyecek bir program bütçe modeline geçiş önerilmiştir.
 Söz konusu modelin hayata geçirilebilmesi amacıyla program
bütçe, yönetici ekranları ve veri zarflama analizini içeren ve kurumların
mevcut operasyonel bilgi sistemleri ile birlikte çalışabilecek esnek bir
uygulama yazılımı geliştirilmiştir.
 Proje süresince yürütülen faaliyetleri, Proje sonunda elde edilen
sonuçları, çıkarılan dersler ve önerileri içeren "Taslak Final Raporu"
hazırlanmıştır.

Ayrıca Proje kapanış toplantısı hazırlıkları yapılmıştır.
76
3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
2013 yılı Maliye Bakanlığı bütçesi 99,2 milyar TL’dir. Toplam bütçe
ödeneğinin yüzde 1,9’unu oluşturan 1,9 milyar TL Bakanlık giderleri için
tahsis edilmiştir. 1,9 milyar TL’lik bu ödeneğin yaklaşık 1,6 milyar TL’si
2013 yılı Performans Programında yer alan performans hedefleri için ayrılmış
olup bu hedefler için yapılan harcama 1,3 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.
Şekil 17: Stratejik Amaçlara Göre Bütçe Ödeneği Dağılımı
1.062,5
1.200
Milyon¨
1.000
800
600
383,9
400
91,0
200
9,8
0
Şekil 18: Stratejik Hedeflere Göre Bütçe Ödeneği Dağılımı
800
592,7
Milyon¨
600
400
213,2
254,4
200
1,2
322,0
61,9
0,9
91,0
9,8
0
77
Şekil 19: Stratejik Amaçlara Göre Harcama Dağılımı
1.000
M ilyon¨
800
746,2
600
357,8
400
213,6
200
6,2
0
Şekil 20: Stratejik Hedeflere Göre Harcama Dağılımı
563,5
600
Milyon¨
400
301,3
213,6
163,4
200
56,6
1,1
0,9
17,3
6,2
0
2013 yılı Faaliyet Raporu, 2013-2017 dönemi Stratejik Planımızın ilk
uygulama sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılması açısından büyük önem
taşımaktadır. Stratejik Planımızda 21 adet performans göstergesine yer
verilmiştir. Bu göstergelerden 17’si performans programı kapsamında
izlenmiş ve sonuçları faaliyet raporunda yer almıştır.
78
Performans Programı uygulama sonuçları, önceki yıllarda olduğu gibi
harcama birimleri tarafından üçer aylık dönemler itibarıyla SGB.net izleme
ve değerlendirme modülüne yapılan girişler üzerinden takip edilmiştir.
Sistemden alınan raporlar üçer aylık dönemler itibarıyla üst yöneticiye
raporlanmıştır. Ayrıca yılsonunda elde edilen veriler Strateji Geliştirme
Başkanlığı tarafından konsolide edilmiş ve değerlendirmesi yapılarak İzleme
ve Değerlendirme Raporu adıyla üst yöneticiye sunulmuştur.
Performans Programı kapsamında 10 adet harcama biriminin gösterge
gerçekleşmeleri izlenmiştir. Performans Programında yer alan performans
göstergelerinin gerçekleşme değerleri Tablo 12’de yer almaktadır.
79
Tablo 11: Performans Göstergeleri Gerçekleşme Sonuçları Tablosu
No
Performans Göstergesi
Birim Adı
2013
Hedef
Hedefe
Ulaşma
Derecesi (% )
Yılsonu
Gerçekleşme
Hedefe
Ulaşıldı mı?
Stratejik Hedef 1: Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek
1
Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış (Yüzde)
GELPOL
0,2
0,06
30,0
2
Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı (Yüzde)
GELPOL
50,24
50,06
99,6
√
2
100,0
√
Stratejik Hedef 2: Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak
3
Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler (Adet)
GELPOL
2
Stratejik Hedef 3: Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
4
Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı
(Adet)
BUMKO
4
4
100,0
√
5
Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan
düzenleme sayısı (Adet)
BUMKO
29
28
96,6
√
6
Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı (Yüzde)
BUMKO
-2,2
-1,2
145,5
√
7
Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik yapılan analiz
sayısı (Adet)
BUMKO
12
12
100,0
√
8
Mali disiplini korumaya yönelik yapılan düzenleme sayısı
(Adet)
BUMKO
20
22
110,0
√
9
Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje
sayısı (Adet)
BUMKO
1
1
100,0
√
10
Performans programı değerlendirilen idare sayısı (Adet)
BUMKO
100
80
80
11
Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı (Adet)
SGB
689
757
109,9
√
12
Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı
sayısı (Adet)
BUMKO
300
360
120,0
√
13
Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (Adet)
BUMKO
300
0
0,0
14
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı
sayısı (Adet)
BUMKO
1
1
100,0
15
Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik
gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)
BUMKO
5
4
80,0
16
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol
sistemi düzenleme ve uygulamaları izlenen ve
değerlendirilenlerin oranı (Yüzde)
BUMKO
40,0
0,0
0,0
17
İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı (Adet)
BUMKO
100
58
58,0
18
Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı (Adet)
BUMKO
600
662
110,3
√
19
5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim
programlarına dahil edilen personel sayısı (Adet)
BUMKO
600
752
125,3
√
80
√
No
Performans Göstergesi
Birim Adı
2013
Hedef
Hedefe
Ulaşma
Derecesi (% )
Yılsonu
Gerçekleşme
Hedefe
Ulaşıldı mı?
Stratejik Hedef 4: Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
20
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) kapsamına
alınan kamu idaresi sayısı (Adet)
MUHASEBAT
60
21
35,0
21
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı (Adet)
MUHASEBAT
350
921
263,1
22
Uyarlanan toplam IPSAS standardı sayısı (Adet)
MUHASEBAT
3
2
66,7
23
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) manuel ödeme emri
uygulama yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
100,0
100,0
100,0
√
24
Vatandaş bütçesi kapsamında incelenen ülke sayısı (Adet)
MUHASEBAT
9
9
100,0
√
25
İncelenen milletlerarası tabloların toplam milletlerarası tablo
(GFS, ESA ve IPSAS) sayısına oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
48,0
48,0
100,0
√
26
Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu
idaresi oranı (Genel bütçeli idareler hariç) (Yüzde)
MUHASEBAT
10,0
0,0
0,0
27
Genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerinden
MUHASEBAT
denetlenenlerin oranı (Yüzde)
7,5
14,0
186,7
28
Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlarda çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden
yürütülme oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
90,0
82,0
91,1
29
KBS uygulamaları rol ve yetki tanımlarının harcama birimleri
tarafından yapılma oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
90,0
70,0
77,8
30
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama
yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
60,0
40,0
66,7
31
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı
ödemeler uygulama yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
50,0
50,0
100,0
32
Mahsuben tahsilat işlemlerinde (emanet mahsubu)
entegrasyonun tamamlanma oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
100,0
70,0
70,0
33
Saymanlık Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve
Saymanlık Müdür Yardımcılarınca yönetilen muhasebe birimi
sayısının toplam muhasebe birimi sayısına oranı (Yüzde)
MUHASEBAT
86,0
84,0
97,7
81
√
√
√
√
No
Performans Göstergesi
Birim Adı
2013
Hedef
Hedefe
Ulaşma
Derecesi (%)
Yılsonu
Gerçekleşme
Hedefe
Ulaşıldı mı?
Stratejik Hedef 5: Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
34 Ecrimisilden elde edilen gelir (¨)
MİLE
350.000.000
305.646.000
87,3
35 Taşınmaz satışından elde edilen gelir (¨)
MİLE
400.000.000
359.175.000
89,8
36 2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri (¨)
MİLE
4.838.345.252
1.432.980.000
29,6
MİLE
230.000.000
186.041.000
80,9
Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni
38 işlemleri yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen
gelirler (¨)
MİLE
425.000.000
335.551.000
79,0
39 Sosyal tesis satışından elde edilen gelir (¨)
MİLE
60.000.000
0
0,0
40 CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı (Adet)
MİLE
2.000.000
3.021.990
151,1
41 Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
MİLE
16.000
2.670
16,8
42 Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
MİLE
3.750.000.000
166.715.907
4,4
43 Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
MİLE
20.000
1.442
7,2
44 Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
MİLE
7.000.000.000
253.125.011
3,6
37
Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal
tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç) (¨)
45
4706* sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen
taşınmaz miktarı (Adet)
MİLE
60
39
65,0
46
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen
taşınmaz miktarı (m²)
MİLE
1.500.000
8.740.716
582,7
*Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
82
√
√
No
Performans Göstergesi
Birim Adı
2013
Hedef
Hedefe
Ulaşma
Derecesi (%)
Yılsonu
Gerçekleşme
Hedefe
Ulaşıldı mı?
Stratejik Hedef 6: Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele
47 konusunda yapılan görevlendirme sayısı (iptal edilen görevler
hariç) (Adet)
VDK
80.000
134.714
168,4
√
Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin
görevlendirme sayısı (Adet)
VDK
500
540
108,0
√
49 İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (Yüzde)
VDK
10,0
52,0
520,0
√
50 İncelenen matrahtaki artış oranı (Yüzde)
VDK
10,0
36,5
365,0
√
VDK
80.000
144.547
180,7
√
VDK
90.000.000
320.741.970
356,4
√
0,2
0,7
350,0
√
MASAK
10.000
25.592
255,9
√
MASAK
85
60
70,6
56 Denetlenen yükümlü sayısı (Adet)
MASAK
90
130
144,4
57 Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay)
MASAK
6
7,5
75,0
48
51
İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme rapor sayısı
(Adet)
52 E-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı (Adet)
53 Kayıt dışı ekonominin oranında meydana gelen azalma (Puan)
GELPOL
Stratejik Hedef 7: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
54 Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet)
55
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya
sayısı (Yüzde)
√
58
Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin
tamamlanma süresi (Ay)
MASAK
15
21,0
60,0
59
Genel analiz çalışması neticesinde düzenlenen rapor ve bilgi
notu sayısı (Adet)
MASAK
4
5
125,0
√
60
Cari yılda 5549* sayılı Kanun kapsamında yapılan
görevlendirme sayısı (Adet)
VDK
60
75
125,0
√
VDK
30
74
246,7
√
61 Cari yılda MASAK ile ilgili yazılan rapor sayısı (Adet)
Stratejik Hedef 8: Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak
62
Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı
(Yüzde)
BAHUM
25,0
19,4
77,5
63
Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı
(Yüzde)
BAHUM
61,0
56,9
93,3
BAHUM
2.300
1.990
86,5
BAHUM
100
100,0
100,0
64 Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet)
65
Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına
oranı (Yüzde)
* Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
83
√
No
Performans Göstergesi
Birim Adı
2013
Hedef
Hedefe
Ulaşma
Derecesi (% )
Yılsonu
Gerçekleşme
Hedefe
Ulaşıldı mı?
Stratejik Hedef 9: Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
66
Stratejik Planda yer alan göstergelerin izlenme oranı (Yüzde)
SGB
81,0
81,0
100,0
√
67
İç Kontrol Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin
belirlenen tarihte tamamlanma oranı (Yüzde)
SGB
90,0
90,6
100,6
√
68
Risk Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen
tarihte tamamlanma oranı (Yüzde)
SGB
70,0
73,7
105,3
√
69
Risk Eylem Planı ile iyileştirlen süreç sayısı (Adet)
SGB
60
70
116,7
√
70
İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek
eğitim/seminer sayısı (Adet)
SGB
27
18
66,7
71
Bilgi teknolojilerinde yapılan yatırımın Bakanlık bütçesindeki
payında artış (Yüzde)*
SGB
41,7
42,1
100,1
√
72
Merkez personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
MAYEM
5
5
100,0
√
73
Taşra personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
MAYEM
5
5
100,0
√
74
Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri konusunda
bilgilerini artırmak için düzenlenen program sayısı (Adet)
MAYEM
3
3
100,0
√
75
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamında düzenlenen sertifika programı sayısı (Adet)
MAYEM
4
5
125,0
√
76
Bakanlık bilgi sistemleri arasında entegrasyonu sağlamak
için Bakanlık birimlerinin talebi halinde düzenlenen eğitim
programı sayısı (Adet)
MAYEM
1
0
0,0
77
Elektronik ortamda sunulan hizmet sayısı (Adet)
PERGEN
10
1
10,0
78
Yurtdışında eğitim alan personel sayısı**
PERGEN
20,0
37,0
185,0
√
79
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması (Adet)
PERGEN
1
1
100,0
√
80
Yapılan kariyer uzmanlık sınavı sayısı (Adet)
PERGEN
2
4
200,0
√
81
Taşra teşkilatı yönetim kadrolarına ilişkin olarak yapılan
görevde yükselme sınavı sayısı (Adet)
PERGEN
2
0
0,0
82
Entegrasyon sağlanan otomasyon projesi sayısı (Adet)
PERGEN
2
0
0,0
*Sözkonusu gösterge "Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık yatırım bütçesi içindeki payı" olarak değiştirilmiştir.
**Sözkonusu gösterge "Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı (Yüzde)" olarak değiştirilmiştir.
***Mavi renkte işaretlenmiş olan göstergeler 2013-2017 Maliye Bakanlığı Stratejik Planı kapsamında yer alan göstergelerdir.
84
Yıl içerisinde izlemeye tabi tutulan performans göstergeleri, Ocak ayı
itibarıyla hedefe ulaşma derecesine göre değerlendirilmiş ve aşağıdaki şekil
elde edilmiştir:
Şekil 21: Performans Göstergelerinin Hedefe Ulaşma Düzeyi
% 43
% 57
Hedefe Ulaşan Performans Göstergesi Oranı (47/82)
Hedefe Ulaşamayan Performans Göstergesi Oranı (35/82)
Performans Programında yer alan göstergelerden yüzde 57’sine
ulaşılmış, yüzde 43’ü ise hedef değerlerinin altında kalmıştır.
Performans göstergelerinin niteliği, performans programı uygulama
sonuçlarının değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucunda karar alıcılara
sağlıklı verilerin sağlanması bakımından son derece önemlidir.
Bu amaçla gerek 2013-2017 Dönemi Stratejik Planı gerekse 2013 yılı
Performans Programında yer alan performans göstergeleri nitelik açısından
önceki Stratejik Plan dönemine göre daha da geliştirilmiş, politika
kararlarının alınmasında girdi olarak kullanılabilecek nitelikte tespit
edilmesine özen gösterilmiştir.
Önümüzdeki yıllarda performans
yönelik çalışmalara devam edilecektir.
85
göstergelerinin
geliştirilmesine
Tablo 12: Performans Göstergesi Sonuçları (PGS) Tablosu
G ö s te r g e s i
P e r fo r m a n s
H e d e fi
P e r fo r m a n s
İd a re A d ı
1
1 2 - M A L İY E B A K A N L IĞ I
H e d e f le n e n Gö st e rg e
D ü ze y i
A çık la m a
Yılso n u
Ge rçe k le şm e
D ü ze y i
Ge rçe k le şm e
D u ru m u
V e rg ile m e k ap sam ı g e n işle t ile re k m ali g ü c e g ö re v e rg i alın ac ak t ır.
1
V e rg i h arc am aları/ G S Y H o ran ın d ak i azalış ( Y ü zd e )
2
T o p lam v e rg ile r iç e risin d e d o lay sız v e rg ile rin p ay ı ( Y ü zd e )
2
0 ,2 0
0 ,0 6
İy ile şt irilm e li
5 0 ,2 4
5 0 ,0 6
B aşarılı
2
2
B aşarılı
A z say ıd a, k o lay an laşılab ile n v e u y u m sağ lan ab ile n b ir v e rg i m e v zu at ı o lu şt u ru lac ak t ır.
3
M ille t le rarası k arşılaşt ırm alard a sağ lan an iy ile şm e le r ( A d e t )
K am u ist ih d am v e ü c re t p o lit ik asın a ilişk in m e v zu at ın h azırlan m ası v e u y g u lan m ası
m e rk e zi d ü ze y d e u y u m laşt ırılac ak v e y ö n le n d irile c e k t ir.
3
4
K am u ist ih d am ın a ilişk in ist at ist ik le rin y ay ın lan m a say ısı ( A d e t )
5
K am u ist ih d am v e ü c re t p o lit ik asın a y ö n e lik y ap ılan d ü ze n le m e say ısı ( A d e t )
4
4
B aşarılı
29
28
B aşarılı
K am u k ay n ak ları, k am u n u n ö n c e lik le ri d o ğ ru lt u su n d a 3 E t e m e lli y ö n e t ile c e k v e
d ağ ılım ı sağ lan ac ak t ır.
4
6
M e rk e zi y ö n e t im b ü t ç e si aç ığ ın ın G S Y H iç in d e k i p ay ı ( Y ü zd e )
-2 , 2
-1 , 2
B aşarılı
7
K am u k ay n ak ların ın e t k in k u llan ılm asın a y ö n e lik y ap ılan an aliz say ısı ( A d e t )
12
12
B aşarılı
8
M ali d isip lin i k o ru m ay a y ö n e lik y ap ılan d ü ze n le m e say ısı ( A d e t )
20
22
B aşarılı
9
K ay n ak t ah sis sü re ç le rin i iy ile şt irm e y e y ö n e lik y ü rü t ü le n p ro je say ısı ( A d e t )
1
1
10
P e rfo rm an s p ro g ram ı d e ğ e rle n d irile n id are say ısı ( A d e t )
100
80
11
E k o n o m ik an aliz k ap sam ın d a h azırlan an rap o r say ısı ( A d e t )
689
757
B aşarılı
İy ile şt irilm e li
B aşarılı
K am u id are le rin in m ali y ö n e t im v e k o n t ro l araç ları g e lişt irile c e k v e k am u m ali
y ö n e t im in d e izle m e v e d e ğ e rle n d irm e sist e m in in e t k in liğ i art ırılac ak t ır.
5
12
K am u id are le rin e y e rle şt irile n m ali h izm e t le r u zm an y ard ım c ısı say ısı ( A d e t )
300
360
13
E ğ it im v e rile n m ali h izm e t le r u zm an y ard ım c ısı say ısı ( A d e t )
300
0
İy ile şt irilm e li
B aşarılı
14
M ali y ö n e t im v e k o n t ro l alan ın a ilişk in ç ık arılan re h b e r/ e l k it ab ı say ısı ( A d e t )
1
1
B aşarılı
15
S t rat e ji g e lişt irm e b irim le rin in y ö n e t ic ile rin e y ö n e lik g e rç e k le şt irile n t o p lan t ı say ısı
(A de t )
5
4
İy ile şt irilm e li
16
M e rk e zi y ö n e t im k ap sam ın d ak i k am u id are le rin d e n iç k o n t ro l sist e m i d ü ze n le m e v e
u y g u lam aları izle n e n v e d e ğ e rle n d irile n le rin o ran ı ( Y ü zd e )
4 0 ,0
0 ,0
İy ile şt irilm e li
17
İç d e n e t ç i ad ay ları se rt ifik a e ğ it im in e k at ılan k işi say ısı ( A d e t )
100
58
İy ile şt irilm e li
18
E ğ it im alan se rt ifik alı iç d e n e t ç i say ısı ( A d e t )
600
662
B aşarılı
19
5 0 1 8 say ılı K an u n ç e rç e v e sin d e d ü ze n le n e n d iğ e r e ğ it im p ro g ram ların a d ah il e d ile n
p e rso n e l say ısı ( A d e t )
600
752
B aşarılı
60
21
350
921
D e v le t m u h ase b e sist e m in in m ille t le rarası st an d art lara u y u m d e re c e si art ırılac ak v e
m ali işle m le re ait so n u ç ların e ş zam an lı izle n e re k k am u o y u v e k arar v e ric ile re
rap o rlan m ası sağ lan ac ak t ır.
6
20
K B S T aşın ır K ay ıt v e Y ö n e t im S ist e m i ( T K Y S ) k ap sam ın a alın an k am u id are si say ısı
(A de t )
21
M u h ase b e y e t k ilisi se rt ifik a e ğ it im i v e rile n k işi say ısı ( A d e t )
22
U y arlan an t o p lam IP S A S st an d ard ı say ısı ( A d e t )
23
K B S H arc am a Y ö n e t im S ist e m i ( H Y S ) m an u e l ö d e m e e m ri u y g u lam a y azılım ın ın
t am am lan m a o ran ı ( Y ü zd e )
24
V at an d aş b ü t ç e si k ap sam ın d a in c e le n e n ü lk e say ısı ( A d e t )
25
İy ile şt irilm e li
B aşarılı
3
2
1 0 0 ,0
1 0 0 ,0
B aşarılı
9
9
B aşarılı
İn c e le n e n m ille t le rarası t ab lo ların t o p lam m ille t le rarası t ab lo ( G FS , E S A v e IP S A S )
say ısın a o ran ı ( Y ü zd e )
4 8 ,0
4 8 ,0
B aşarılı
26
M ali t ab lo ları d e n e t le n e n g e n e l y ö n e t im k ap sam ın d ak i k am u id are si o ran ı ( G e n e l
b ü t ç e li id are le r h ariç ) ( Y ü zd e )
1 0 ,0
0 ,0
27
G e n e l b ü t ç e li id are le re h izm e t v e re n m u h ase b e b irim le rin d e n d e n e t le n e n le rin o ran ı
( Y ü zd e )
7 ,5
1 4 ,0
B aşarılı
28
Ö ze l B ü t ç e li İd are le r v e D ü ze n le y ic i v e D e n e t le y ic i K u ru m lard a ç alışan p e rso n e lin
m aaşların ın K B S ü ze rin d e n y ü rü t ü lm e o ran ı ( Y ü zd e )
9 0 ,0
8 2 ,0
M ak u l
29
K B S u y g u lam aları ro l v e y e t k i t an ım ların ın h arc am a b irim le ri t arafın d an y ap ılm a o ran ı
( Y ü zd e )
9 0 ,0
7 0 ,0
İy ile şt irilm e li
30
K B S H arc am a Y ö n e t im S ist e m i ( H Y S ) e -y o llu k u y g u lam a y azılım ın ın t am am lan m a o ran ı
( Y ü zd e )
6 0 ,0
4 0 ,0
İy ile şt irilm e li
31
K B S H arc am a Y ö n e t im S ist e m i ( H Y S ) ab o n e liğ e b ağ lı ö d e m e le r u y g u lam a y azılım ın ın
t am am lan m a o ran ı ( Y ü zd e )
5 0 ,0
5 0 ,0
B aşarılı
32
M ah su b e n t ah silat işle m le rin d e ( e m an e t m ah su b u ) e n t e g rasy o n u n t am am lan m a o ran ı
( Y ü zd e )
1 0 0 ,0
7 0 ,0
İy ile şt irilm e li
33
S ay m an lık M ü d ü rü , M u h ase b e M ü d ü rü , M alm ü d ü rü v e S ay m an lık M ü d ü r
Y ard ım c ıların c a y ö n e t ile n m u h ase b e b irim i say ısın ın t o p lam m u h ase b e b irim i say ısın a
o ran ı ( Y ü zd e )
8 6 ,0
8 4 ,0
B aşarılı
86
İy ile şt irilm e li
İy ile şt irilm e li
12 - MALİYE BAKANLIĞI
Performans
Göstergesi
Performans
Hedefi
İdare Adı
Hedeflenen Gösterge
Düzeyi
Açıklama
Yılsonu
Gerçekleşme
Düzeyi
Gerçekleşme
Durumu
Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen
arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
7
34
Ecrimisilden elde edilen gelir (¨)
350.000.000
305.646.000
İyileştirilmeli
35
Taşınmaz satışından elde edilen gelir (¨)
400.000.000
359.175.000
Makul
36
2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri (¨)
4.838.345.252
1.432.980.000
İyileştirilmeli
37
Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis kira gelirleri ve
ecrimisil hariç) (¨)
230.000.000
186.041.000
İyileştirilmeli
38
Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri yapılarak
değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler (¨)
425.000.000
335.551.000
İyileştirilmeli
39
Sosyal tesis satışından elde edilen gelir (¨)
60.000.000
0
İyileştirilmeli
40
CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı (Adet)
2.000.000
3.021.990
41
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
16.000
2.670
İyileştirilmeli
42
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
3.750.000.000
166.715.907
İyileştirilmeli
43
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
20.000
1.442
İyileştirilmeli
44
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
7.000.000.000
253.125.011
İyileştirilmeli
45
4706* sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen taşınmaz miktarı (Adet)
60
39
İyileştirilmeli
46
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre değerlendirilen taşınmaz miktarı (m²)
1.500.000
8.740.716
Başarılı
80.000
134.714
Başarılı
500
540
Başarılı
Başarılı
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey
kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
8
47
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yapılan
görevlendirme sayısı (iptal edilen görevler hariç) (Adet)
48
Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin görevlendirme sayısı (Adet)
49
İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (Yüzde)
10,0
52,0
Başarılı
50
İncelenen matrahtaki artış oranı (Yüzde)
10,0
36,5
Başarılı
51
İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme rapor sayısı (Adet)
80.000
144.547
Başarılı
52
E-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı (Adet)
90.000.000
320.741.970
Başarılı
53
Kayıt dışı ekonominin oranında meydana gelen azalma (Puan)
0,2
0,7
Başarılı
10.000
25.592
Başarılı
85,0
60,0
İyileştirilmeli
90
130
Başarılı
6,0
7,5
İyileştirilmeli
15,0
21,0
İyileştirilmeli
4
5
Başarılı
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı
analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
9
54
Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet)
55
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya sayısı (Yüzde)
56
Denetlenen yükümlü sayısı (Adet)
57
Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay)
58
Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin tamamlanma süresi (Ay)
59
Genel analiz çalışması neticesinde düzenlenen rapor ve bilgi notu sayısı (Adet)
60
Cari yılda 5549* sayılı Kanun kapsamında yapılan görevlendirme sayısı (Adet)
60
75
Başarılı
61
Cari yılda MASAK ile ilgili yazılan rapor sayısı (Adet)
30
74
Başarılı
* H aziney e A it Taşınmaz M alların Değerlendirilmesi v e Katma Değer V ergisi Kanununda Değişiklik Yapılması H akkında Kanun
87
12 - MALİYE BAKANLIĞI
Performans
Göstergesi
Performans
Hedefi
İdare Adı
10
Hedeflenen Gösterge
Düzeyi
Açıklama
Yılsonu
Gerçekleşme
Düzeyi
Gerçekleşme
Durumu
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
62
Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı (Yüzde)
25,0
19,4
İyileştirilmeli
63
Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı (Yüzde)
61,0
56,9
Makul
64
Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet)
2.300
1.990
İyileştirilmeli
65
Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı (Yüzde)
100,0
100,0
Başarılı
11
Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
66
Stratejik Planda yer alan göstergelerin izlenme oranı (Yüzde)
81,0
81,0
Başarılı
67
İç Kontrol Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte tamamlanma
oranı (Yüzde)
90,0
90,6
Başarılı
68
Risk Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin belirlenen tarihte tamamlanma oranı
(Yüzde)
70,0
73,7
Başarılı
69
Risk Eylem Planı ile iyileştirlen süreç sayısı (Adet)
60
70
Başarılı
70
İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek eğitim/seminer sayısı (Adet)
27
18
İyileştirilmeli
71
Bilgi teknolojilerinde yapılan yatırımın Bakanlık bütçesindeki payında artış** (Yüzde)
41,7
42,1
Başarılı
72
Merkez personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
5
5
Başarılı
73
Taşra personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
5
5
Başarılı
74
Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri konusunda bilgilerini artırmak için
düzenlenen program sayısı (Adet)
3
3
Başarılı
75
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında düzenlenen sertifika
programı sayısı (Adet)
4
5
Başarılı
76
Bakanlık bilgi sistemleri arasında entegrasyonu sağlamak için Bakanlık birimlerinin talebi
halinde düzenlenen eğitim programı sayısı (Adet)
1
0
İyileştirilmeli
77
Elektronik ortamda sunulan hizmet sayısı (Adet)
10
1
İyileştirilmeli
78
Yurtdışında eğitim alan personel sayısı***
20,0
37,0
Başarılı
79
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması (Adet)
1
1
Başarılı
80
Yapılan kariyer uzmanlık sınavı sayısı (Adet)
2
4
Başarılı
81
Taşra teşkilatı yönetim kadrolarına ilişkin olarak yapılan görevde yükselme sınavı sayısı
(Adet)
2
0
İyileştirilmeli
82
Entegrasyon sağlanan otomasyon projesi sayısı (Adet)
2
0
İyileştirilmeli
*Suç Gelirlerinin A klanmasının Ö nlenmesi Hakkında Kanun
**Sözkonusu gösterge "Bilgi teknolojilerine y apılan y atırımın Bakanlık y atırım bütçesi içindeki pay ı" olarak değiştirilmiştir.
***Sözkonusu gösterge "Yurtdışında eğitim alan personel say ısındaki artış oranı (Yüzde)" olarak değiştirilmiştir.
88
4. Performans Sonuçları Tabloları
Performans Programında yer alan performans hedef ve göstergelerine
ilişkin gerçekleşme raporları performans hedefi ve ilgili oldukları amaç ve
hedefler bazında gruplandırılarak aşağıda sunulmuştur.
Tablo 13: Performans Göstergesi Gerçekleşmeleri İzleme (PGGİ) Tabloları*
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış (Yüzde)
2
Toplam vergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı (Yüzde)
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
0,2
-
-
-
0,06
0,06
İyileştirilmeli
50,24
-
-
-
50,06
50,06
Başarılı
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
1
Performans Göstergeleri
Hedef
Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler (Adet)
I. Üç
Aylık
2
II. Üç
Aylık
-
III. Üç
Aylık
-
IV. Üç
Aylık
-
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
2
2
Başarılı
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi
düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
1
Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma sayısı (Adet)
4
1
1
1
1
4
Başarılı
2
Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan düzenleme
sayısı (Adet)
29
8
3
7
10
28
Başarılı
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı
sağlanacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı (Yüzde)
2
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
-2,2
-
-
-
-1,2
-1,2
Başarılı
Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik yapılan analiz
sayısı (Adet)
12
-
-
-
12
12
Başarılı
3
Mali disiplini korumaya yönelik yapılan düzenleme sayısı (Adet)
20
-
16
0
6
22
Başarılı
4
Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik yürütülen proje
sayısı (Adet)
1
-
-
-
1
1
Başarılı
5
Performans programı değerlendirilen idare sayısı (Adet)
100
-
-
-
80
80
İyileştirilmeli
6
Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı (Adet)
689
161
225
173
198
757
Başarılı
* Üçer aylık gerçekleşme değerleridir.
** Yüzde olarak ifade edilen göstergelerin gerçekleşmeleri son dilime yansıtılmıştır.
89
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme
ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
1
Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman yardımcısı
sayısı (Adet)
300
0
0
360
0
360
2
Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı sayısı (Adet)
300
0
0
0
0
0
İyileştirilmeli
3
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan rehber/el kitabı
sayısı (Adet)
1
0
0
0
1
1
Başarılı
4
Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik
gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)
5
2
2
0
0
4
İyileştirilmeli
5
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden iç kontrol
sistemi düzenleme ve uygulamaları izlenen ve
değerlendirilenlerin oranı (Yüzde)
40,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
İyileştirilmeli
6
İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi sayısı (Adet)
100
58
0
0
0
58
İyileştirilmeli
7
Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı (Adet)
600
0
662
0
0
662
Başarılı
8
5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer eğitim
programlarına dahil edilen personel sayısı (Adet)
600
635
81
0
36
752
Başarılı
Başarılı
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali
işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
1
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS) kapsamına alınan
kamu idaresi sayısı (Adet)
2
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı (Adet)
3
Uyarlanan toplam IPSAS standardı sayısı (Adet)
4
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) manuel ödeme emri
uygulama yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
5
Vatandaş bütçesi kapsamında incelenen ülke sayısı (Adet)
6
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
60
2
10
8
1
21
İyileştirilmeli
350
231
690
0
0
921
Başarılı
3
0
2
0
0
2
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
Başarılı
9
3
3
1
2
9
Başarılı
İncelenen milletlerarası tabloların toplam milletlearası tablo
(GFS, ESA ve IPSAS) sayısına oranı (Yüzde)
48,0
0,0
0,0
0,0
48,0
48,0
Başarılı
7
Mali tabloları denetlenen genel yönetim kapsamındaki kamu
idaresi oranı (Genel bütçeli idareler hariç) (Yüzde)
10,0
-
-
-
0,0
0,0
İyileştirilmeli
8
Genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerinden
denetlenenlerin oranı (Yüzde)
7,5
-
-
-
14,0
14,0
Başarılı
9
Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarda
çalışan personelin maaşlarının KBS üzerinden yürütülme oranı
(Yüzde)
90,0
0,0
0,0
0,0
82,0
82,0
Makul
10
KBS uygulamaları rol ve yetki tanımlarının harcama birimleri
tarafından yapılma oranı (Yüzde)
90,0
0,0
0,0
0,0
70,0
70,0
İyileştirilmeli
11
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk uygulama
yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
60,0
0,0
0,0
0,0
40,0
40,0
İyileştirilmeli
12
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı ödemeler
uygulama yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
50,0
0,0
0,0
0,0
50,0
50,0
Başarılı
13
Mahsuben tahsilat işlemlerinde (emanet mahsubu)
entegrasyonun tamamlanma oranı (Yüzde)
100,0
0,0
0,0
0,0
70,0
70,0
İyileştirilmeli
14
Saymanlık Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü ve Saymanlık
Müdür Yardımcılarınca yönetilen muhasebe birimi sayısının
toplam muhasebe birimi sayısına oranı (Yüzde)
86,0
0,0
0,0
0,0
84,0
84,0
Başarılı
90
İyileştirilmeli
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç Aylık
III. Üç Aylık
IV. Üç Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
1
Ecrimisilden elde edilen gelir (¨)
350.000.000
50.569.000
114.608.000
54.814.000
85.655.000
305.646.000
İyileştirilmeli
2
Taşınmaz satışından elde edilen gelir (¨)
400.000.000
52.669.000
64.294.000
78.299.000
163.913.000
359.175.000
Makul
3
2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri (¨)
4.838.345.252
183.000
121.970.000
777.556.000
533.271.000
1.432.980.000
İyileştirilmeli
4
Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman, sosyal tesis
kira gelirleri ve ecrimisil hariç) (¨)
230.000.000
49.496.000
48.085.000
47.764.000
40.696.000
186.041.000
İyileştirilmeli
5
Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve kullanma izni işlemleri
yapılarak değerlendirilmesi suretiyle elde edilen gelirler (¨)
425.000.000
69.097.000
102.511.000
79.065.000
84.878.000
335.551.000
İyileştirilmeli
6
Sosyal tesis satışından elde edilen gelir (¨)
60.000.000
0
0
0
0
0
İyileştirilmeli
7
CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı (Adet)
2.000.000
767.044
46.602
2.102.271
106.073
3.021.990
8
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
16.000
633
513
729
795
2.670
İyileştirilmeli
9
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
3.750.000.000
9.105.699
22.294.221
21.556.088
113.759.899
166.715.907
İyileştirilmeli
10
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (Adet)
20.000
157
259
205
821
1.442
İyileştirilmeli
11
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı (m²)
7.000.000.000
25.210.837
45.854.603
22.626.328
159.433.243
253.125.011
İyileştirilmeli
12
4706* sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine göre değerlendirilen
taşınmaz bilgileri (Adet)
60
3
14
13
9
39
İyileştirilmeli
13
4706 sayılı Kanunun Ek-3. Maddesine göre değerlendirilen
taşınmaz bilgileri (m²)
1.500.000
615.617
1.229.098
6.631.970
264.031
8.740.716
Başarılı
Başarılı
*Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra
edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele
konusunda yapılan görevlendirme sayısı (iptal edilen görevler
hariç) (Adet)
2
Hedef
I. Üç Aylık II. Üç Aylık III. Üç Aylık IV. Üç Aylık
Kümülatif
Gerçekleşme
Durumu
80.000
53.655
28.109
25.366
27.584
134.714
Başarılı
Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara ilişkin
görevlendirme sayısı (Adet)
500
78
191
0
271
540
Başarılı
3
İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (Yüzde)
10,0
0,0
0,0
0,0
52,0
52,0
Başarılı
4
İncelenen matrahtaki artış oranı (Yüzde)
10,0
0,0
0,0
0,0
36,5
36,5
Başarılı
5
İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme raporu sayısı
(Adet)
80.000
27.525
39.162
29.099
48.761
144.547
Başarılı
6
E-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı (Adet)
0 236.808.504
0
83.933.466
320.741.970
Başarılı
7
Kayıt dışı ekonominin oranında meydana gelen azalma (Puan)
-
-
0,7
0,7
Başarılı
90.000.000
0,2
91
-
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve
denetim gerçekleştirilecektir.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
1
Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet)
2
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan dosya
sayısı/Yüzde
3
Denetlenen yükümlü sayısı (Adet)
4
Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay)
5
Terörün finansmanı suçuna ilişkin değerlendirmelerin
tamamlanma süresi (Ay)
6
Genel analiz çalışması neticesinde düzenlenen rapor ve bilgi notu
sayısı (Adet)
7
Cari yılda 5549* sayılı Kanun kapsamında yapılan görevlendirme
sayısı (Adet)
8
Cari yılda MASAK ile ilgili yazılan rapor sayısı (Adet)
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
10.000
5.174
6.419
5.751
8.248
25.592
Başarılı
85,0
0,0
0,0
0,0
60,0
60,0
İyileştirilmeli
90
42
1
34
53
130
Başarılı
6,0
0,0
0,0
0,0
7,5
7,5
İyileştirilmeli
15,0
0,0
0,0
0,0
21,0
21,0
İyileştirilmeli
4
1
1
2
1
5
Başarılı
60
40
14
0
21
75
Başarılı
30
1
0
5
68
74
Başarılı
* S uç G elirlerinin A klanmasının Ö nlenmesi H akkında Kanun
Yıl/Dönem
2013
Performans Hedefi
Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Gerçekleşme
Sıra
Performans Göstergeleri
Hedef
I. Üç
Aylık
II. Üç
Aylık
III. Üç
Aylık
IV. Üç
Aylık
Gerçekleşme
Durumu
Kümülatif
1
Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına oranı
(Yüzde)
25,0
0,0
0,0
0,0
19,4
19,4
İyileştirilmeli
2
Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava sayısına oranı
(Yüzde)
61,0
0,0
0,0
0,0
56,9
56,9
Makul
3
Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet)
2.300
462
405
614
509
1.990
İyileştirilmeli
4
Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına
oranı (Yüzde)
100,0
0,0
0,0
0,0
100,0
100,0
Başarılı
Y ıl/ D ö n e m
2013
Pe r fo r ma n s He d e fi
S tr a te j ik yö n e tim , in s a n ka yn a kla r ı, te ş kila t ya p ıs ı ve te kn o lo j ik a ltya p ı g e liş tir ile c e ktir .
Ge r ç e kle ş m e
S ır a
P e r f o r m a n s Gö s t e r g e le r i
He de f
I. Üç
A y lık
II. Üç
A y lık
III. Üç
A y lık
IV . Üç
A y lık
Ge r ç e kle ş m e
Durumu
Kü m ü la t if
1
S tr a te j ik P la n d a ye r a la n g ö s te r g e le r in iz le n m e o r a n ı ( Y ü z d e )
8 1 ,0
-
-
-
8 1 ,0
8 1 ,0
B a ş a r ılı
2
İç K o n tr o l E yle m P la n ın d a s o r u m lu o lu n a n e yle m le r in b e lir le n e n
ta r ih te ta m a m la n m a o r a n ı ( Y ü z d e )
9 0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
9 0 ,6
9 0 ,6
B a ş a r ılı
3
R is k E yle m P la n ın d a s o r u m lu o lu n a n e yle m le r in b e lir le n e n ta r ih te
ta m a m la n m a o r a n ı ( Y ü z d e )
7 0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
7 3 ,7
7 3 ,7
B a ş a r ılı
4
R is k E yle m P la n ı ile iyile ş tir le n s ü r e ç s a yıs ı ( A d e t)
60
29
36
5
0
70
B a ş a r ılı
5
İç ko n tr o l a la n ın d a ta ş r a p e r s o n e lin e d ü z e n le n e c e k
e ğ itim / s e m in e r s a yıs ı ( A d e t)
27
6
3
9
0
18
İyile ş tir ilm e li
6
B ilg i te kn o lo j ile r in d e ya p ıla n ya tır ım ın B a ka n lık b ü tç e s in d e ki
p a yın d a a r tış * ( Y ü z d e )
4 1 ,7
0 ,0
0 ,0
0 ,0
4 2 ,1
4 2 ,1
B a ş a r ılı
7
M e r ke z p e r s o n e li o r ta la m a e ğ itim s ü r e s i ( G ü n )
5
0
0
0
5
5
B a ş a r ılı
8
T a ş r a p e r s o n e li o r ta la m a e ğ itim s ü r e s i ( G ü n )
5
0
0
0
5
5
B a ş a r ılı
9
B a ka n lık yö n e tic ile r in in yö n e tim te kn ikle r i ko n u s u n d a b ilg ile r in i
a r tır m a k iç in d ü z e n le n e n p r o g r a m s a yıs ı ( A d e t)
3
0
2
0
1
3
B a ş a r ılı
10
5 0 1 8 s a yılı K a m u M a li Y ö n e tim i ve K o n tr o l K a n u n u ka p s a m ın d a
d ü z e n le n e n s e r tifika p r o g r a m ı s a yıs ı ( A d e t)
4
2
0
0
3
5
B a ş a r ılı
11
B a ka n lık b ilg i s is te m le r i a r a s ın d a e n te g r a s yo n u s a ğ la m a k iç in
B a ka n lık b ir im le r in in ta le b i h a lin d e d ü z e n le n e n e ğ itim p r o g r a m ı
s a yıs ı ( A d e t)
1
0
0
0
0
0
İyile ş tir ilm e li
12
E le ktr o n ik o r ta m d a s u n u la n h iz m e t s a yıs ı ( A d e t)
10
0
0
1
0
1
İyile ş tir ilm e li
13
Y u r td ış ın d a e ğ itim a la n p e r s o n e l s a yıs ı* * ( A d e t)
2 0 ,0
0 ,0
0 ,0
0 ,0
3 7 ,0
3 7 ,0
B a ş a r ılı
14
E ğ itim ih tiya ç a n a liz in in ya p ılm a s ı ( A d e t)
1
1
0
0
0
1
B a ş a r ılı
15
Y a p ıla n ka r iye r u z m a n lık s ın a vı s a yıs ı ( A d e t)
2
2
0
1
1
4
B a ş a r ılı
16
T a ş r a te ş kila tı yö n e tim ka d r o la r ın a iliş kin o la r a k ya p ıla n g ö r e vd e
yü ks e lm e s ın a vı s a yıs ı ( A d e t)
2
0
0
0
0
0
İyile ş tir ilm e li
17
E n te g r a s yo n s a ğ la n a n o to m a s yo n p r o j e s i s a yıs ı ( A d e t)
2
0
0
0
0
0
İyile ş tir ilm e li
* S ö z k o n u s u g ö s te rg e " B ilg i te k n o lo j ile rin e y a p ıla n y a tırım ın B a k a n lık y a tırım b ü tç e s i iç in d e k i p a y ı" o la ra k d e ğ iş tirilm iş tir.
* * S ö z k o n u s u g ö s te rg e " Y u rtd ış ın d a e ğ itim a la n p e rs o n e l s a y ıs ın d a k i a rtış o ra n ı (Y ü z d e )" o la ra k d e ğ iş tirilm iş tir.
92
Tablo 14: Performans Göstergesi İzleme Raporları*
AMAÇ 1: Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla
Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
HEDEF 1: Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek
Yıl
2013
Birim
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek
Performans Göstergesi
Vergi harcamaları/GSYH oranındaki azalış (Yüzde)
Hedef
0,2
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
-
-
-
0,06
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0,06
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
30,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-70,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Vergi muafiyet, istisna ve indirimleri vergi harcamaları kapsamında değerlendirilmektedir. Bu gösterge vergi harcamalarının gözden geçirilerek
GSYH içindeki payının düşürülmesi ve kapsamının daraltılmasını izlemek üzere belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
2013 yılında 2012 yılına göre vergi harcamalarının GSYH'ye oranı %0,06 oranında azalmıştır. 2012 yılında vergi harcaması tutarı 20,6 milyar TL
olarak gerçekleşirken, GSYH tutarı 1.416 milyar TL olmuştur. 2012'de vergi harcamalarının GSYH'ye oranı %1,45'tir. 2013 yılında ise vergi
harcamalarının 21,7 milyar TL olması beklenirken; GSYH 1.561 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durumda 2013 yılı vergi harcamalarının
GSYH'ye oranının %1,39 olması beklenmektedir.
Yıl
2013
Birim
GELİRPOLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
PerformansHedefi Vergileme kapsamı genişletilerek mali güce göre vergi alınacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Vergi tabanını adil ve öngörülebilir bir şekilde genişletmek
PerformansGöstergesi
Toplamvergiler içerisinde dolaysız vergilerin payı
(Yüzde)
Hedef
50,24
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
-
-
-
50,06
50,06
Hedefin
Hedefin Sapma
Gerçekleşme
Oranı (%)
Oranı (%)
99,6
-0,4
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Toplamvergi gelirleri içindeki dolaysız vergilerin payının arttırılmasına yönelik düzenlemelere öncelik verilecek ve mevcut vergi sistemi gelişmiş
ekonomilerle paralel bir yapıya kavuşturulacaktır. Bu kapsamda toplamvergi gelirleri içerisinde dolaysız vergi oranının değişimi takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Gelir Bütçesi Daire Başkanlığı
Hedefe ulaşılmıştır. Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Mahalli İdarelerin Vergi Gelirleri 2013/3. çeyrek rakamı 5,8 milyar TL’dir. 2013 yılı
gerçekleşmesi yayınlanmadığı için, 2012 Mahalli İdarelerin Vergi Gelirleri OVP’da yayınlanan nominal büyüme (10,13) oranında arttırılmış ve 2013
yılı gelir tutarı 8 milyar TL olarak hesaplanmıştır.
PerformansSonuçlarının Analizi
Muhasebat Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı Sosyal Güvenlik PrimGelirleri toplamı 2013/3. çeyrekte kümülatif olarak 82,6 Milyar TL olarak
gerçekleşmiştir. 2013 yılı gerçekleşmesi yayınlanmadığı için 2014-16 OVP’de yayınlanan Sosyal Güvenlik Kuruluşları PrimTahsilatları 120 milyar
TL ve İşsizlik Sigortası Fonu PrimGelirleri 5,5 milyar TL ve toplamprimgelirleri tutarı 125,5 milyar TL olarak dikkate alınmıştır.
2013 yılı vergi gelirleri toplamtutarı 459,6 milyar TL olup, dolaysız vergi gelirleri toplamtutarı 230,1 milyar TL'dir. Mahalli idareler ile sosyal
güvenlik primgelirleri dahil dolaysız vergilerin toplamvergiler içerisindeki payı 2013 yılında %50,06'dır. Gösterge hedefi çok az bir sapmayla
yakalanmıştır.
* Üçer aylık gerçekleşme değerleri kümülatif olarak ilerlemektedir.
93
HEDEF 2: Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir
vergi sistemi oluşturmak
Yıl
2013
Birim
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Az sayıda, kolay anlaşılabilen ve uyum sağlanabilen bir vergi mevzuatı oluşturulacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Basit, küresel gelişmelere duyarlı ve rekabet gücünü artıran bir vergi sistemi oluşturmak
Performans Göstergesi
Hedef
Milletlerarası karşılaştırmalarda sağlanan iyileşmeler
(Adet)
2
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
-
-
-
2
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
2
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Milletlerarası karşılaştırmalarda dolaylı/dolaysız vergilerin genel vergi yükü içindeki payı, ortalama ücret üzerindeki vergi yükü, kurum kazançları
üzerindeki vergi yükleri gibi konularda sağlanan iyileşmeler takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Dolaysız Vergiler Mevzuat Daire Başkanlığı
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. Dünya Bankası/İş Ortamı Raporuna göre "İş Yapma Kolaylığı" Endeksinde Türkiye genel endeks sıralamasında 2013 yılında 3
basamak ilerleme kaydederek 69. sırada yer almış, alt endekste yer alan "Vergi Ödeme" başlığında ise 71'inci sıraya yükselmiştir. Ayrıca Forbes
Dergisi tarafından yayımlanan "Sermayaperver Ülke Sıralamasına İlişkin Endeksler'e" bakıldığında "Vergi Yükü" bakımından 2012' de 62'nci sırada
yer alan Türkiye, 57'nci sıraya yükselerek iş yapmak için en iyi ülkeler sıralamasında geçen yıla göre ilerleme kaydetmiştir.
HEDEF 3: Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis
ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin yayınlanma
sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1
2
3
4
4
4
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
2012-2016 dönemi Resmi İstatistik Programı’nda kamu istihdamına ilişkin istatistiklerin üretilmesi Bakanlığımız sorumluluğundadır. Bakanlığımız
koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı ile yapılan ortak çalışma sonucunda kamu sektörü istihdamına ilişkin istatistikler
hazırlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Kadrolar Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu istihdam ve ücret politikasına ilişkin mevzuatın hazırlanması ve uygulanması merkezi düzeyde uyumlaştırılacak ve yönlendirilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Kamu istihdam ve ücret politikasına yönelik yapılan
düzenleme sayısı (Adet)
29
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
8
11
18
28
28
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
96,6
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-3,4
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Bu gösterge ile tutarlı, dengeli ve etkili bir kamu istihdam ve ücret politikasının yürütülmesi amacıyla hazırlanan her türlü düzenleme izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Mevzuatı I Dairesi, Personel Mevzuatı II Dairesi, Kadrolar Dairesi, Maaş ve Yük Hesabı Dairesi, Sağlık ve Sosyal Güvenlik, Mahalli
İdareler, İş Hukuku ve KİT Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır. Kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bir kamu istihdam ve ücret politikasının
yürütülmesi amacıyla mevzuatın öngördüğü hallerde periyodik olarak, diğer durumlarda gerekli görüldükçe, yenileme, iyileştirme veya geliştirme
amacıyla kanun, tüzük, bakanlar kurulu kararı, kanun hükmünde kararname taslakları ile yönetmelik, esas ve usul, tebliğ, genelge veya genel yazı
gibi düzenlemeler hazırlanmış veyahut katkı sağlanmıştır.
94
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Merkezi yönetim bütçesi açığının GSYH içindeki payı
(Yüzde)
-2,2
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
-
-
-
-1,2
-1,2
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
145,5
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
45,5
Hedef Aşılmış
Tanım
Mali disiplinin göstergelerinden birisi de bütçe açıklarının sürdürülebilir düzeyde olmasıdır. Bu kapsamda merkezi yönetim gelirleri ile giderleri
arasındaki farkın GSYH'ye oranı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Bütçe Politikası ve Uluslararası İlişkiler Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. 2013 yılı için merkezi yönetim bütçesi açığı 18.448.853.000 TL, TÜİK tarafından 31.03.2014 tarihinde açıklanan GSYH
1.561.510.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik
yapılan analiz sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
-
-
-
12
12
12
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Bu gösterge ile mali disiplin ve kaynak tahsisi süreçleri hakkında hazırlanan ve üst yönetim ya da kamuoyu ile paylaşılan öneri (bilgi notu, rapor,
sunum vb. yazılı dokumanlar) sayısının izlenmesi ve böylece kaynak tahsisi süreçlerinin etkinleştirilmesine yönelik kurumsal çabaların artırılması
planlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Ekonomik Hizmetler Dairesi, Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi, Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi,
Yatırım Hizmetleri Dairesi, Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Kamu kaynaklarının etkin kullanılmasına yönelik olarak;
- Üniversite Hastanesi Döner Sermaye İşletmelerinin mali yapılarının analizi, Ar-Ge ve Bölgesel Sigorta Prim Teşvik Uygulamasının analizi, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu harcamalarının analizi, Yükseköğretim kurumları bütçelerinin analizi, TÜBİTAK harcamalarının analizi ile
Nüfus Dinamikleri ve Kadın istihdamına ilişkin analiz çalışmaları yapılmıştır.
- Sağlık Harcamaları İzleme ve Değerlendirme Komisyonu raporu, Sağlık Bakanlığı Döner Sermaye Global Bütçesi raporu, Performans Esaslı
Program Bütçe Çalışma Grubu raporu, Yurtdışı Kültür Varlıklarının Korunması Komisyonu raporu, Türkiye Kalkınma İşbirliği Temel Politika ve
Strateji Belgesi Hazırlama Çalışmaları raporu hazırlanmıştır.
- Yedek ödeneğin kullanımının kamuoyuna duyurulması çalışmaları yürütülmüştür.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Mali disiplini korumaya yönelik yapılan düzenleme
sayısı (Adet)
Hedef
20
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
-
16
16
22
22
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
110,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
10,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Bu gösterge ile kamu harcamalarında tasarruf sağlanması, tutarlı, dengeli ve etkili bütçe politikasının yürütülmesi amacıyla hazırlanan her türlü
düzenleme izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Sağlık ve Sosyal Güvenlik, İş Hukuku, Mahalli İdareler ve KİT Dairesi, Harcırah ve Taşıt Dairesi, Kamu Alımları Koordinasyon Dairesi, Ekonomik
Hizmetler Dairesi, Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi, Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi, Yatırım
Hizmetleri Dairesi, Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. Performans esaslı bütçelemeye işlerlik kazandırmak amacıyla, performans bilgisini de içerecek şekilde, program yapısını esas
alan bütçe modelinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür.
95
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Kaynak tahsis süreçlerini iyileştirmeye yönelik
yürütülen proje sayısı (Adet)
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
1
-
-
-
1
1
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Tespit edilen harcama alanlarına ilişkin ortaya konulan öneriler doğrultusunda süreçleri iyileştirmeye yönelik olarak geçmiş deneyimler ve
milletlerarası uygulamalar da dikkate alınarak yürütülen projeler izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Ekonomik Hizmetler Dairesi, Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi, Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi,
Yatırım Hizmetleri Dairesi, Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Performans programı değerlendirilen idare sayısı
(Adet)
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
100
-
-
-
80
80
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
80,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-20,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
İdareler tarafından hazırlanan performans programlarından değerlendirilenlerin sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Ekonomik Hizmetler Dairesi, Eğitim, Kültür ve Spor Hizmetleri Dairesi, Genel ve Adalet Hizmetleri Dairesi, Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi,
Yatırım Hizmetleri Dairesi, Yükseköğretim Hizmetleri Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır. Performans programlarının hazırlanması ve uygulanması süreci Bakanlığımızca izlenmeye ve değerlendirilmeye devam
edilmekte, tespit edilen eksiklikler ve öneriler idarelerle paylaşılmaktadır. Bu kapsamda kamu idareleri tarafından hazırlanan 80 adet performans
programı değerlendirilmiştir.
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kamu kaynakları, kamunun öncelikleri doğrultusunda 3E temelli yönetilecek ve dağılımı sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan rapor sayısı
(Adet)
689
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
161
386
559
757
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
757
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
109,9
Hedefin Sapma
Oranı (%)
9,9
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Ekonomik analiz kapsamında hazırlanan Yıllık Ekonomik Rapor, Bakanın Plan Bütçe Komisyonunda ve Genel Kurulda yapacağı bütçe sunuş
konuşmaları ile yapacağı konuşma ve sunumlar, Ekonomik Veriler Kitapçığı, Makroekonomik Görünüm Raporu, Temel Ekonomik Göstergeler,
Günlük Piyasa Raporu ve Ekonomi Haber Özetleri sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Ekonomik ve Sektörel Analiz Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Hazırlananan ve sunulan belgelerin ekonomik konjoktüre bağlı olarak değişmesi ve çeşitlenmesi, hedef ile gerçekleşme arasında sapmaya neden
olmaktadır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Sapmanın olmaması için göstergenin hedef değeri belirlenirken bir önceki yıl gerçekleşmeleri ile mevcut ekonomik konjoktür dikkate alınacaktır.
96
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Kamu idarelerine yerleştirilen mali hizmetler uzman
yardımcısı sayısı (Adet)
300
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
-
-
360
360
360
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
120,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
20,0
Hedef Aşılmış
Tanım
Kamu idarelerinin strateji geliştirme birimlerinde çalıştırılmak üzere, Bakanlığımız tarafından 2013 yılında yapılacak özel yarışma sınavı ile 300 mali
hizmetler uzman yardımcısı kamu idarelerinin kadrolarına yerleştirilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. 360 mali hizmetler uzman yardımcısının açık kadrolara yerleştirilmesi amacıyla 31.12.2012 tarihinde ilan verilmiş olup, 27.03.2013
tarihine kadar başvurular alınmıştır. Mali hizmetler uzman yardımcılarının alınmasına ilişkin yazılı sınav 27.04.2013 tarihinde, sözlü sınav ise 17-21
Haziran 2013 tarihinde gerçekleştirilmiş olup kazanan 360 aday ÖSYM tarafından kamu idarelerine yerleştirilmiştir.
Sapmanın Nedeni
Mali hizmetler uzman yardımcısı sınavı öncesinde kamu idarelerinden talep alınmış olup bu talep hedeflenen değerden yüksek çıkmıştır.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Eğitim verilen mali hizmetler uzman yardımcısı
sayısı (Adet)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
300
0
0
0
0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
0,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bakanlığımız tarafından açılan Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Özel Yarışma Sınavı sonucunda kamu idarelerine atanan Mali Hizmetler Uzman
Yardımcılarına 120 saatten az olmamak üzere mesleki eğitim verilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Temmuz ayında idarelere yerleştirilmesi öngörülen uzman yardımcılarına yönelik eğitim programının yılsonunda başlanması planlanmakta olup
uzman yardımcılığı sınavı ve yerleştirme işlemlerinin tamamlanması yılsonunu bulduğundan, eğitimin 2014 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi
öngörülmüştür.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Mali yönetim ve kontrol alanına ilişkin çıkarılan
rehber/el kitabı sayısı (Adet)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
1
2. Çeyrek
0
3. Çeyrek
0
0
4. Çeyrek
1
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Türkiye'de Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında Mali Yönetim ve Kontrol Merkezi Uyumlaştırma Birimi El
Kitabı hazırlanacaktır.
Göstergenin Kaynağı
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. Merkezi Uyumlaştırma Birimi El Kitabı hazırlanmış olup onaylanma aşamasındadır.
97
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik
gerçekleştirilen toplantı sayısı (Adet)
5
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
2
4
4
4
4
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
80,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-20,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idareleri ile mahalli idarelerin strateji geliştirme birimlerinin (SGB) idari
kapasitelerinin geliştirilmesi, merkezi uyumlaştırma biriminden beklentilerinin öğrenilmesi, sorunlar ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılmasını
sağlamak üzere SGB yöneticilerinin katılımıyla toplantılar düzenlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Mahalli idarelerin strateji geliştirme birimlerinin yöneticilerine yönelik toplantılar Antalya’da 25-31 Mart tarihleri arasında 2 grup halinde
gerçekleştirilmiştir.
9-10 Mayıs 2013 tarihleri arasında Bolu’da genel bütçeli idareler ile özel bütçeli diğer idareler, 16-18 Mayıs tarihleri arasında ise Van’da
yükseköğretim kurumlarının strateji geliştirme birim yöneticilerine yönelik toplantılar düzenlenmiştir. 2013 yılında bir önceki yılın aksine mahalli
idarelerin strateji geliştirme birimleri yöneticilerine yönelik olarak 3 yerine (birleştirilmek suretiyle) 2 adet toplantı düzenlendiği için yıl sonu gösterge
rakamı 4 olarak gerçekleşmiştir.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinden
iç kontrol sistemi düzenleme ve uygulamaları
izlenen ve değerlendirilenlerin oranı (Yüzde)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
40,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
0,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
5018 sayılı Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde yer alan kamu idarelerinin mali yönetim ve iç kontrol sistemlerine ilişkin düzenleme ve
uygulamalarının 5 yılda bir izlenmesi ve değerlendirilmesi öngörülmektedir. Bu çerçevede 2013 yılı sonu itibarıyla iç kontrol sistemleri
değerlendirilen kamu idaresi oranının kümülatif %40 olması planlamaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Mali Yönetim ve Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Hedefi gerçekleştirmek için öngörülen idari kapasite genişlemesi sağlanamamıştır.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
İç denetçi adayları sertifika eğitimine katılan kişi
sayısı (Adet)
Hedef
100
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
58
58
58
58
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
58
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
58,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-42,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
İç Denetim Koordinasyon Kurulunca belirlenen müfredat ve programa göre sertifika eğitime katılan iç denetçi adayı sayısı izlenecektir
Göstergenin Kaynağı
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı neticesinde, sınavı kazanan aday sayısı beklenenin altında kalmıştır.
98
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı (Adet)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
662
662
662
662
600
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
110,3
Hedefe Ulaşma
Derecesi
10,3
Hedef Aşılmış
Tanım
5018 sayılı Kanun kapsamında kamu idarelerinde görev yapan sertifikalı iç denetçilerin mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amaçlanmaktadır.
Bu kapsamda eğitim alan sertifikalı iç denetçi sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. Planlanan Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı Mayıs-Haziran aylarında gerçekleştirilmiştir.
Yıl
2013
Birim
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kamu idarelerinin mali yönetim ve kontrol araçları geliştirilecek ve kamu mali yönetiminde izleme ve değerlendirme sisteminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Mali disiplini ve sürdürülebilir büyümeyi gözeterek kaynak tahsis ve kullanım süreçlerini etkinleştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
5018 sayılı Kanun çerçevesinde düzenlenen diğer
eğitim programlarına dahil edilen personel sayısı
(Adet)
600
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
635
716
716
752
752
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
125,3
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
25,3
Hedef Aşılmış
Tanım
Bu gösterge ile mevzuat gereği verilmesi zorunlu eğitimler dışında idarelerin yönetici ve personeline 5018 sayılı Kanun çerçevesinde verilen
eğitimlere katılan personel sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu İç Mali Kontrolü Eğitim ve Rehberlik Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. Kamu idarelerinin iç kontrol sistemini uygulama kapasitelerinin artırılmasına katkı sağlamak üzere idarelerin talepleri
doğrultusunda iç kontrol sistemine yönelik eğitimler verilmiştir.
Sapmanın Nedeni
Kamu idarelerinden gelen talepler hedeflenen değerden yüksek gerçekleşmiştir.
HEDEF 4: Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve
raporlanmasını sağlamak
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
KBS Taşınır Kayıt ve Yönetim Sistemi (TKYS)
kapsamına alınan kamu idaresi sayısı (Adet)
Hedef
60
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
2
12
20
21
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
21
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
35,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-65,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bu gösterge ile taşınır kayıt ve işlemleri Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) üzerinden yapılan merkezi yönetim kapsamına alınan kamu idaresi
sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
2013 yılında TKYS kapsamına alınması planlanan 20 kamu idaresi 2012 yılı içerisinde kapsama dahil edildiğinden belirlenen hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın diğer bir nedeni de TKYS yazılımında iyileştirme ve güncelleştirme çalışmalarının bitirilememiş olmasıdır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Geriye kalan 19 kamu idaresinin 2014 yılı içerisinde sisteme dahil edilmesi için TKYS yazılımında geçişi ve kullanımı kolaylaştıracak iyileştirmeler
ve güncellemeler yapılacaktır.
99
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı
(Adet)
350
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
231
921
921
921
921
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
263,1
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
163,1
Hedef Aşılmış
Tanım
Kamu idarelerinin muhasebe birim sayıları, mevcut sertifikalı muhasebe yetkilisi sayısı ve sertifika eğitimine katılma şartlarını taşıyan personel
sayısı değerlendirilerek muhasebe yetkilisi sertifika eğitimi verilen kişi sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. 2013 yılı muhasebe yetkilileri sertifika eğitimlerine 2.056 aday müracaat etmiş olup yapılan değerlendirmeler sonucunda 1.490
adayın başvurusu kabul edilmiş, 566 adayın başvurusu reddedilmiştir. 921 aday eğitime katılmış ve eğitimi tamamlamıştır. 569 aday ise şartları
taşıdığı ve başvurusu kabul edildiği halde eğitime katılmamıştır.
Sapmanın Nedeni
26/01/2013 tarihli Resmi Gazete ile muhasebe yetkilisi yardımcısı ve eşiti görev tanımında değişiklik yapılmış ve defterdarlık uzmanları eğitim
kapsamına dahil edilmiştir.784 defterdarlık uzmanının başvuruları kabu ledilmiş olup 662 aday eğitime katılmıştır. 2013 yılı eğitim programına
mevzuattaki değişiklik sebebiyle defterdarlık uzmanlarının dahil edilmesi göstergede %163 oranında bir sapmaya neden olmuştur.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Uyarlanan toplam IPSAS standardı sayısı (Adet)
3
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
2
2
2
2
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
66,7
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-33,3
Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Devlet muhasebesi standartlarının milletlerarası standartlara ulaştırılması amacıyla IPSAS (Kamu Sektörü Uluslararası Muhasebe Standartları)
ülkemiz şartlarına uyarlanmaktadır. Uyarlama çalışmaları, Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu ve Bakanlığımız tarafından yürütülmektedir. 2012
yılı itibarıyla 32’ye ulaşan IPSAS standartlarından 19’u Devlet Muhasebesi Standardı (DMS) olarak yayımlanmıştır.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır. 2013 yılı içerisinde Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından milletlerarası muhasebe standartlarından uyarlanarak
"Devlet Muhasebesi Standardı" olarak 10 numaralı "Yüksek Enflasyonlu Ekonomilerde Mali Raporlama" Standardı ile 20 numaralı "İlişkili Taraf
Açıklamaları" Standardı yayımlanmıştır.
Sapmanın Nedeni
Çalışmaları yapılacak standartların sırası ve yıllara göre dağılımı Devlet Muhasebesi Standartları Kurulu tarafından yapılmakta olup bu kararlar da
değişikliğe uğrayabilmektedir. Milletlerarası standartlardaki değişiklik çalışmaları, yürürlükteki mevzuatın hazırlanan standardın uygulamasına imkan
vermemesi yada ciddi tereddütlere yol açma ihtimalinin varlığı gibi teknik nedenler Kurul'un kararlarında değişikliğe neden olabilmektedir.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) manuel ödeme
emri uygulama yazılımının tamamlanma oranı
(Yüzde)
100,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
90,0
95,0
95,0
100,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
100,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
HYS Ödeme Emri Uygulaması 2012 yılı Nisan ayında genel uygulamaya açılmıştır. Yazılımsal eksikliklerin tamamlanmasını müteakiben 2013 yılı
sonu itibarıyla tüm muhasebe birimlerinde uygulanması hedeflenmektedir. Bu gösterge ile manuel ödeme emri uygulama yazılımının tamamlanma
oranı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. HYS Ödeme Emri Uygulaması ile ilgili analiz ve yazılım çalışmaları tamamlanmış, 2013 sonu itibariyle uygulama genel ve özel
bütçeli harcama birimlerinde uygulamaya açılmıştır. 2013 yılında genel ve özel bütçeli kurumlara eğitim verilmiş olup bu eğitimde harcama birimleri
ve muhasebe birimlerinin talepleri alınmıştır. Talep edilen sistemsel değişiklikler analiz edilmiş ve uygun görülen değişiklikler hakkında sistemsel
çalışmalar yapılmıştır. Genel bütçede var olan ödenek kontrolü özel bütçeli harcama birimleri için de sisteme konulmuş ve özel bütçede sadece bazı
harcama birimlerinde çalışan hesaplara yönelik uygulamalar sisteme aktarılmıştır.
100
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Vatandaş bütçesi kapsamında incelenen ülke sayısı
(Adet)
9
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
3
6
7
9
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
9
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Vatandaşların hesap sorma sürecinde etkin bir şekilde yer alabilmesi için kamu hesaplarının kolayca izlenebileceği vatandaş bütçesi adıyla bir rapor
yayımlanması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda, Milletlerarası Bütçe Ortaklığının (IBP) açık bütçe endeksi araştırmasında (OBI) vatandaş bütçesi
konusuyla ilgili 100 tam puan alan 9 ülkenin raporları incelenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. Vatandaş bütçesi adıyla bir rapor yayımlanması hedefi doğrultusunda vatandaş bütçesi konusuyla ilgili 100 tam puan alan 9
ülkenin raporları incelenmiş, vatandaş bütçesinin etkinliği açısından bilgi sahibi olunmuştur.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
İncelenen milletlerarası tabloların toplam
milletlerarası tablo (GFS, ESA ve IPSAS) sayısına
oranı (Yüzde)
48,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
6,0
6,0
48,0
48,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
48,0
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Milletlerarası standartların yakalanması amacıyla incelenen milletlerarası tabloların toplam milletlerarası tablo (GFS, ESA ve IPSAS) sayısına oranı
takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. Milletlerarası tablolar incelenerek genel yönetim mali tabloları ile milletlerarası standartlar arasındaki farklılıkların tespiti,
farklılıkların giderilmesine yönelik gerekli mevzuat düzenlemelerinin yapılarak mali raporlamada milletlerarası standartların yakalanması amacıyla
bilgi sahibi olunmuştur.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin uluslararası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Mali tabloları denetlenen genel yönetim
kapsamındaki kamu idaresi oranı (Genel bütçeli
idareler hariç) (Yüzde)
Hedef
10,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
-
-
-
0,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
0,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Mali tablolarda yer alan verilerin doğruluğunun araştırılması, muhasebe tekniği ve raporlama standartlarına uygunluğu bakımından kontrol edilmesi,
mali tabloların dayanağını oluşturan mali işlemlerin muhasebe kayıtlarına doğru aktarılıp aktarılmadığının incelenmesi hususlarında gerekli
çalışmaların yapılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda genel yönetim kapsamındaki (genel bütçeli idareler hariç) kamu idarelerinden mali tabloları
denetlenenlerin toplam içerisindeki yüzdesi izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun geçici 18'inci maddesinde yer alan düzenlemenin değiştirilerek 2013 yılında da uygulanacağı
öngörüsüyle hedef belirlenmiştir. Ancak, belirlenen "mali tablo analizinin", söz konusu değişikliğin yapılmaması nedeniyle yıllık çalışma programına
alınmamasının sonucu hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Öngörülen düzenlemeler yerine mevcut yasal düzenlemeler dikkate alınmak suretiyle hedef belirlemesi yapılacak ve hedefin gerçekleştirilmesine
azami gayret gösterilecektir.
101
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe
birimlerinden denetlenenlerin oranı (Yüzde)
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
7,5
-
-
-
14,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
14,0
186,7
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
86,7
Hedef Aşılmış
Tanım
Denetlenen birimlerin mali işlemlerinin yürürlükteki muhasebe düzenlemelerine uygun olarak kayıt altına alınması, muhasebeleştirme ve raporlama
hatalarının tespiti, veri kalitesi ve güvenirliğinin artırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda genel bütçeli idarelere hizmet veren muhasebe birimlerinin
yüzde kaçının denetlendiği izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
2013 yılında öngörülen mahalli idareler mali tablo analizinin yasal gerekçelerle gerçekleştirilememesi nedeniyle kullanım imkanı artan insan
kaynağının değerlendirilmesi ve 2013 yılı içerisinde oluşturulan ek programlar nedeniyle hedef aşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Özel Bütçeli İdareler ve Düzenleyici ve Denetleyici
Kurumlarda çalışan personelin maaşlarının KBS
üzerinden yürütülme oranı (Yüzde)
90,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
75,0
77,5
80,0
82,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
82,0
91,1
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-8,9 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
KBS-Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi aracılığıyla 5018 sayılı Kanunun eki 2 ve 3 sayılı cetvelde sayılan idarelerde çalışan personelin
maaş işlemlerinin sistem üzerinden yürütülmesi bu gösterge kapsamında takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
KBS Personel Modülünü kullanmak istemeyen üniversiteler için sistemi kullanması yönünde mezuatta zorlayıcı bir hüküm bulunmaması nedeniyle
hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
KBS Maaş Bilgi Ekranı çalışması 2014 yılı içerisinde tamamlandığında sistemin kullanımının zorunluluğu yönünde mevzuaatta değişiklik yapılması
yönünde öneri sunulacaktır.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
KBS uygulamaları rol ve yetki tanımlarının harcama
birimleri tarafından yapılma oranı (Yüzde)
90,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
20,0
20,0
40,0
70,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
70,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
77,8
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-22,2 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
KBS’de yer alan uygulamalardan sadece harcama yönetim sistemine ilişkin kullanıcı tanımları muhasebe birimlerine gelmeden harcama birimlerinin
kendisi tarafından yapılmaktadır. Bu gösterge ile KBS’ye ait diğer uygulamaların da yetkilendirme işlemlerinin harcama birimlerince yapılması
izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Harcama birimlerince, Harcama Yönetim Sistemi ve Taşınır Uygulamalarında sistem üzerinden yetkilendirme yapılabilmektedir. Maaş ve ek ders
uygulamasının da yetkilendirme işlemlerinin harcama birimlerince yapılabilmesi için gerekli yazılım yapılmış, testleri tamamlanmış ve devreye
alınacak hale gelmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Belirlenen performans hedefi için gerekli alt yapı tamamlanmıştır. Muhasebe birimlerinin yıl sonu yoğunluğu göz önüne alınarak sistemin açılması
2014 yılına ertelenmiştir. 2014 yılı içinde resmi yazıyla gerekli duyurular yapılacak ve sistem devreye alınacaktır.
102
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) e-yolluk
uygulama yazılımının tamamlanma oranı (Yüzde)
60,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
20,0
25,0
25,0
40,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
40,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
66,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-33,3 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Yurt dışı geçici görev, yurt içi sürekli görev, yurt dışı sürekli görev ve denetim elemanları yolluk işlemlerinin de HYS e-yolluk uygulama yazılımı
kapsamına alınması için uygulama yazılımının tamamlanma oranı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Toplu yolluk uygulamasının analizlerinin bitişi yılsonu çalışmaları ile kesişmiştir. Toplu yolluk uygulamasının yazılım çalışması yılsonu işlemlerinin
tamamlanmasının sonrasına ertelenmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Toplu yolluk uygulamasına ilişkin çalışmanın 2014 takviminin ilk çeyreğinde gündeme alınması kararlaştırılmıştır.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
KBS Harcama Yönetim Sistemi (HYS) aboneliğe bağlı
ödemeler uygulama yazılımının tamamlanma oranı
(Yüzde)
50,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
25,0
30,0
30,0
50,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
50,0
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
HYS aboneliğe bağlı ödemeler uygulamasının bir sonraki aşamasında sabit telefon ve ADSL ödemeleri dışında kalan diğer aboneliğe bağlı ödeme
türlerinin de kapsama alınması için uygulama yazılımının tamamlanma oranı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır. Telekom’un ADSL ve PSTN dışındaki diğer ödemelerinin KBS Harcama Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirilebilmesi için
gerekli olan analiz ve yazılım çalışmaları tamamlanmıştır.
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Mahsuben tahsilat işlemlerinde (emanet mahsubu)
entegrasyonun tamamlanma oranı (Yüzde)
Hedef
100,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
10,0
15,0
25,0
70,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
70,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
70,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-30,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Gelir İdaresi Başkanlığı E-VDO sisteminden alınacak tahsilat, tahakkuk, takip ve düzeltme bilgilerinin say2000i sistemine aktarılarak başlatma ve
kapatma kayıtlarının otomatik muhasebeleştirilmesi ile say2000i emanet defterindeki bilgilerin E-VDO aracılığı ile sorgulanarak mahsuben tahsilatının
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Analiz çalışması tamamlanmış olup mahsuben tahsilat işlemlerine ilişkin süreç haritası çıkartılmıştır. Entegrasyon için web servis metodları yazılmış
ve test işlemlerine başlanmıştır. Test işlemleri devam etmektedir. Web servisin testleri tamamlandıktan sonra muhasebe ve yazılım entegrasyonu
gerçekleştirilecektir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Süreç haritasının yenilenmesi ve değişikliklerin web servis metodolojisine yansıması belirlenen hedeflerde sapmaya neden olmuştur. Web servis
testleri ve muhasebe web servis entegrasyonu için ayrılacak emek kuvvetinde artış yapılacaktır. Muhasebe analizleri web servis testleri ile paralel
yürütülecektir.
103
Yıl
2013
Birim
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Devlet muhasebe sisteminin milletlerarası standartlara uyum derecesi artırılacak ve mali işlemlere ait sonuçların eş zamanlı izlenerek kamuoyu ve karar vericilere raporlanması
sağlanacaktır.
Performans Hedefi
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu kaynaklarının etkin bir şekilde yönetilmesi, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak
Performans Göstergesi
Hedef
Saymanlık Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü
ve Saymanlık Müdür Yardımcılarınca yönetilen
muhasebe birimi sayısının toplam muhasebe birimi
sayısına oranı (Yüzde)
86,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
82,4
80,0
78,0
84,0
84,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
97,7
-2,3
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Muhasebe yetkilisi olarak görev yapan Müdür (Saymanlık Müdürü, Muhasebe Müdürü, Malmüdürü) ve Saymanlık Müdür Yardımcıları tarafından
yürütülen muhasebe birimi sayısının toplam muhasebe birimi sayısına oranı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Muhasebat Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe büyük ölçüde ulaşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
2013 yılı içerisinde 100 adet saymanlık müdür yardımcısı atanması için yapılan sınav sonucunda yapılan atamalarla (ortalama her yıl emeklilik,
ölüm, başka kuruma geçme gibi nedenlerle 60'a yakın müdür ve saymanlık müdür yardımcısının Bakanlığımızdan ayrıldığı da göz önüne alınarak)
performans göstergesi oranının %86 oranına ulaşacağı hesaplanmıştır.
Ancak, 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun ( 6447 sayılı Kanunla Ordu ilinde Altınordu ilçesi de kurulmasıyla) ile yeni kurulan 27 yeni ilçede malmüdürlüklerinin 2013
yılı içerisinde faaliyete geçmesi nedeniyle muhasebe birimi sayısının artması sonucu % 2,3' lük bir sapma ortaya çıkmıştır.
HEDEF 5: Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak
proaktif bir şekilde yönetmek
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Ecrimisilden elde edilen gelir (¨)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
350.000.000 50.569.000 165.177.000 219.991.000 305.646.000
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
305.646.000
Hedefin Sapma
Oranı (%)
87,3
-12,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Hazine taşınmazlarının idarenin izni dışında işgal veya tasarruf edilmesi sebebiyle, idare tarafından elde edilen toplam gelir gerçekleşme ve tahminlerini
göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Taşra teşkilatının 6292 sayılı Kanun kapsamında 2/B taşınmazlarının satışına yoğunlaşması, mevzuat değişikliği ile ecrimisil tahsilatlarının geriye
dönük son 10 yıl yerine 5 yıl için alınması ve ecrimisil tahsilatında indirim yapılması nedeniyle hedeflenen değere ulaşılamamıştır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Taşınmaz satışından elde edilen gelir (¨ )
400.000.000 52.669.000 116.963.000 195.262.000 359.175.000
Tanım
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yapılan ve yapılması öngörülen toplam satış tutarlarını göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Satışı düşünülen yüksek bedelli taşınmazların bir kısmı kamu ihtiyaçlarını karşılamak üzere trampa işlemine konu edilmiş olduğundan satış gelirleri
planlanan seviyenin altında kalmıştır.
104
359.175.000
89,8
-10,2
Hedefe Ulaşılamamış
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
2/B vasıflı taşınmazlardan elde edilen satış geliri (¨) 4.838.345.252
Gerçekleşen
1. Çeyrek
183.000
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
4. Çeyrek
122.153.000 899.709.000 1.432.980.000 1.432.980.000
Hedefin Sapma
Oranı (%)
29,6
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-70,4 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait
Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanuna (2/B Kanununa) dayalı olarak tahmin edilen toplam satış gelirini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır. Milli Emlak Genel Müdürlüğünün 06.06.2013 tarihli yazısı 2013 yılı gerçekleşme tahmini 2.750.550.376 TL olarak revize edilmiştir.
Sapmanın Nedeni
Satış bedeli hesaplarına ilişkin olarak 6444 sayılı Kanun ile tarım arazisi vasfındaki 2/B taşınmazlarında % 50, diğer 2/B taşınmazlarında 6412 sayılı
Kanun ile bir hak sahibinin bir defa kullanabilmesi şartıyla 400 m²'ye kadar olan kısmında % 50 indirim yapılması şartları getirilmesi ve taksitli ödemelerin
de cazip hale gelmesi sonucunda hedefe ulaşılamamıştır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Taşınmaz yönetiminden elde edilen kira geliri (lojman,
sosyal tesis kira gelirleri ve ecrimisil hariç) (¨)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Yıl Sonu
4. Çeyrek Gerçekleşmesi
230.000.000 49.496.000 97.581.000 145.345.000 186.041.000
186.041.000
Hedefin Sapma
Oranı (%)
80,9
-19,1
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Hazine taşınmazlarının çeşitli amaçlar doğrultusunda kiraya verilmesi sonucu elde edilen ve elde edilmesi
öngörülen kira tutarlarını göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
-Kiralama sürecine ilişkin işlemlerin uzun sürmesi ve bu sürede kira bedellerinin tahsil edilememesi,
-Bazı kiralama taleplerinden vazgeçilmesi ile
-23/08/2013 tarihinde yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliğine istinaden hazırlanan 358 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 17/09/2013 tarihinde
yürürlüğe girmesi ve bu aşamada ağaçlandırma amaçlı kiralama işlemi yapılmaması nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
4. Çeyrek
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Kamu taşınmazlarının ön izin, irtifak hakkı ve
kullanma izni işlemleri yapılarak değerlendirilmesi
suretiyle elde edilen gelirler (¨)
425.000.000 69.097.000 171.608.000 250.673.000 335.551.000
Tanım
İlgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Hazineye ait taşınmazlar ile devletin hüküm tasarrufu altında bulunan taşınmazlar üzerinde gerçek ve tüzel
kişiler lehine idare tarafından tesis edilen ve tesisi düşünülen irtifak hakkı, kullanma izni ve ön izin toplam tutarlarını göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Öngörülen sayıda talep olmaması ve iş süreçlerinin uzaması nedeniyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde
alınacaktır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
335.551.000
79,0
-21,0
Hedefe Ulaşılamamış
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
0
0
0
0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Sosyal tesis satışından elde edilen gelir (¨)
60.000.000
Tanım
Bakanlığımıza tahsisli olan çeşitli sosyal tesislerin satışından elde edilmesi öngörülen gelirleri göstermektedir. İstanbul (Fatih-Eminönü), İzmir
(Karşıyaka), Samsun (İlkadım), Adana (Karataş), Ankara (Yenimahalle-Yuvaköy), Antalya (Muratpaşa-Güzeloba), Aydın (Didim), İstanbul
(Büyükçekmece-Kamiloba), Kırklareli (Demirköy-İğneada) ve Kocaeli (Kandıra-Kurtyeri) sosyal tesisleri.
Göstergenin Kaynağı
Kamu Hesapları Bülteni - OCAK 2014
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İş süreçlerinin uzaması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde alınacaktır.
105
0,0
-
Hedefe Ulaşılamamış
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
CBS’ye dahil edilen taşınmaz sayısı (Adet)
2.000.000
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
767.044
813.646
2.915.917
3.021.990
3.021.990
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
151,1
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
51,1
Hedef Aşılmış
Tanım
CBS’ye dahil edilen ve edilmesi öngörülen Hazine taşınmazlarının toplam sayısı belirtilmektedir.Hazine taşınmazının koordinat verileri CBS’ye
eklenerek, karar verme mekanizmalarına görsel analiz imkanı sağlanacaktır.
Göstergenin Kaynağı
Bilgi İşlem Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Hedefin üzerinde parselin aktarımı tamamlanmıştır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz
miktarı (Adet)
16.000
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
633
1.146
1.875
2.670
2.670
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
16,7
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-83,3
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Kamu hizmetleri doğrultusunda kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanunun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idarelere yapılan ve yapılması öngörülen
toplam taşınmaz tahsislerini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
AR-GE Dairesi İstatistik Kitabı OCAK-ARALIK 2013
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İş süreçlerinin uzaması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde alınacaktır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Genel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz
miktarı (m²)
3.750.000.000 9.105.699
Tanım
Kamu hizmetleri doğrultusunda kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanunun ekli (I) sayılı cetvelinde yer alan idarelere yapılan ve yapılması öngörülen
toplam taşınmaz tahsislerini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
AR-GE Dairesi İstatistik Kitabı OCAK-ARALIK 2013
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İş süreçlerinin uzaması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde alınacaktır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31.399.920 52.956.008 166.715.907
166.715.907
4,4
-95,6 Hedefe Ulaşılamamış
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı
(Adet)
20.000
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
157
416
621
1.442
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1.442
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
7,2
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-92,8 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Kamu hizmetleri doğrultusunda kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (II, III, IV) sayılı cetvelinde yer alan idareler ile köy tüzel kişiliklerine
yapılan ve yapılması öngörülen toplam taşınmaz tahsislerini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
AR-GE Dairesi İstatistik Kitabı OCAK-ARALIK 2013
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İş süreçlerinin uzaması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde alınacaktır.
106
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Özel bütçeli idarelere tahsis edilen taşınmaz miktarı
7.000.000.000 25.210.837 71.065.440 93.691.768 253.125.011
(m²)
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
253.125.011
3,6
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-96,4 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Kamu hizmetleri doğrultusunda kullanılmak üzere 5018 sayılı Kanuna ekli (II, III, IV) sayılı cetvelinde yer alan idareler ile köy tüzel kişiliklerine yapılan
ve yapılması öngörülen toplam taşınmaz tahsislerini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
AR-GE Dairesi İstatistik Kitabı OCAK-ARALIK 2013
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
İş süreçlerinin uzaması sebebiyle hedefe ulaşılamamıştır. Konuya ilişkin gerekli tedbirler önümüzdeki dönemde alınacaktır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre
değerlendirilen taşınmaz miktarı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
3
17
30
39
39
60
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
65,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
-35,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılar lehine
irtifak hakkı tesis edilerek ve kullanma izni verilerek ekonomiye kazandırılan taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
Özel İrtifak Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre m² cinsinden değerlendirilen taşınmazlarda hedef aşılmış olsa da söz konusu Kanun kapsamında teklif
edilen taşınmazlara yatırımcılarca yeterli sayıda talep olmaması nedeniyle hedefe adet olarak ulaşılamamıştır.
Yıl
2013
Birim
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Taşınmaz yönetiminde politika belirleyen, uygulamalara yön veren ve sonuçları izleyen arz odaklı, proaktif bir yönetim yapısına geçilecektir.
Stratejik Amaç
Sürdürülebilir Maliye Politikalarının Bütüncül Bir Yaklaşımla Belirlenmesine Öncülük Etmek ve Kaynakları 3E Temelli Yönetmek
Stratejik Hedef
Kamu taşınmazlarını ekonominin ihtiyaçlarına uygun olarak proaktif bir şekilde yönetmek
Performans Göstergesi
4706 sayılı Kanunun Ek-3. maddesine göre
değerlendirilen taşınmaz miktarı (m²)
Hedef
1.500.000
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
615.617
1.844.715
8.476.685
8.740.716
8.740.716
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
582,7
Hedefin Sapma
Oranı (%)
482,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Yatırım teşvik mevzuatı kapsamında, Hazinenin özel mülkiyetinde veya Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlar üzerinde yatırımcılar lehine
irtifak hakkı tesis edilerek ve kullanma izni verilerek ekonomiye kazandırılan taşınmazları izlemek amacıyla bu gösterge belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
Özel İrtifak Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Hedef üzerinde alanın irtifak hakkı tesisi sağlanmıştır.
107
AMAÇ 2: Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
HEDEF 6: Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Hedef
Cari yılda vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile
mücadele konusunda yapılan görevlendirme sayısı
(iptal edilen görevler hariç) (Adet)
80.000
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
53.655
81.764
107.130
134.714
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
134.714
168,4
Hedefin Sapma
Oranı (%)
68,4
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Cari yıl içinde vergi incelemesi ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele konusunda yapılan görevlendirme sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Mükellef seçimine yönelik risk analiz uygulamalarında hem sorgulara esas senaryo sayısının artırılması hem de teknolojiden daha etkin
yararlanılması, diğer kurumlarla kayıt dışılıkla mücadele konusunda daha etkin bilgi paylaşımı ile İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu
uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte incelemelerde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmış olup işgücünden daha etkin şekilde faydalanılmıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
VDK bünyesinde yürütülen diğer çalışmalar dikkate alınarak tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getirilecektir.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Cari yılda gerçekleştirilen teftiş ve soruşturmalara
ilişkin görevlendirme sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
500
78
269
269
540
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
540
108,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
8,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Cari yıl içinde teftiş ve soruşturma faaliyetleri konusunda yapılan görevlendirmeler ile diğer kurum ve kuruluşların talepleri doğrultusunda yapılan
görevlendirme sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Yıllar içinde kazanılan teftiş ve soruşturma tecrübesiyle birlikte Vergi Denetim Kurul Başkanlığına son yıllarda katılan Vergi Müfettiş Yardımcılarının
bu konularda daha iyi bir şekilde eğitilmesi sayesinde öngörülenden daha fazla teftiş ve soruşturma gerçekleştirilmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Tecrübeler ışığında tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getilecektir.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
İncelenen mükellef sayısındaki artış oranı (Yüzde)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
10,0
119,0
94,0
64,0
52,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
52,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
520,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
420,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Cari yıl içinde incelemeye tabi tutulan mükelleflerin sayısndaki artış oranı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
VDK-BİS
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Mükellef seçimine yönelik risk analiz uygulamalarında hem sorgulara esas senaryo sayısının artırılması hem de teknolojiden daha etkin
yararlanılması, diğer kurumlarla kayıt dışılıkla mücadele konusunda daha etkin bilgi paylaşımı ile İhbar ve Şikayetleri Değerlendirme Komisyonu
uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte incelemelerde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmış olup işgücünden daha etkin şekilde faydalanılmıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
VDK bünyesinde yürütülen diğer çalışmalar dikkate alınarak tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getirilecektir.
108
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Hedef
İncelenen matrahtaki artış oranı (Yüzde)
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
10,0
383,0
252,0
173,0
36,5
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
36,5
Hedefin Sapma
Oranı (%)
365,0
265,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Cari yıl içinde incelemeye tabi tutulan mükelleflerin beyan ettikleri matrahtaki artış oranını izlemek üzere belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
VDK-BİS
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Mükellef seçimine yönelik risk analiz uygulamalarında hem sorgulara esas senaryo sayısının artırılması hem de teknolojiden daha etkin
yararlanılması, diğer kurumlarla kayıt dışılıkla mücadele konusunda daha etkin bilgi paylaşımı ile İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme
Komisyonu uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte incelemelerde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmış olup işgücünden daha etkin şekilde
faydalanılmıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
VDK bünyesinde yürütülen diğer çalışmalar dikkate alınarak tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getirilecektir.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Hedef
İnceleme sonucunda düzenlenen vergi inceleme
raporu sayısı (Adet)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
27.525
66.687
95.786
144.547
144.547
80.000
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
180,7
80,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Cari yılda Vergi Usul Kanunu ve diğer gelir kanunlarına göre yapılan vergi incelemeleri sonucunda düzenlenen raporlar takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
VDK-BİS
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Mükellef seçimine yönelik risk analiz uygulamalarında hem sorgulara esas senaryo sayısının artırılması hem de teknolojiden daha etkin
yararlanılması, diğer kurumlarla kayıt dışılıkla mücadele konusunda daha etkin bilgi paylaşımı ile İhbar ve İnceleme Taleplerini Değerlendirme
Komisyonu uygulamasının hayata geçirilmesiyle birlikte incelemelerde etkinlik ve verimlilik artışı sağlanmış olup işgücünden daha etkin şekilde
faydalanılmıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
VDK bünyesinde yürütülen diğer çalışmalar dikkate alınarak tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getirilecektir.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
0
236.808.504
3. Çeyrek
Hedefin
Hedefin
Yıl Sonu
Gerçekleşme Sapma Oranı
4. Çeyrek Gerçekleşmesi
Oranı (%)
(%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
E-teftiş kapsamında uygulanan çapraz sorgu sayısı
(Adet)
90.000.000
Tanım
Cari yılda vergi müfettişlerince yapılan vergi dairesi teftişleri sırasında iş ve işlemleri teftişe tabi tutulan mükellef sayısı ile kontrol edilen iş ve işlemlerin
çarpımını ifade eder.
Göstergenin Kaynağı
Organize Vergi Kaçakçılığı ile Mücadele İnceleme Şube Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Elektronik teftiş uygulamalarında sorguların güncellenmesi ve gözden geçirilmesi neticesinde öngörülenden daha fazla teftiş sorgusu gerçekleştirilmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Tecrübeler ışığında tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getilecektir.
236.808.504 320.741.970 320.741.970
109
356,4
256,4
Hedef Aşılmış
Yıl
2013
Birim
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Kayıtlı ekonomiyi büyütmeye ve genişletmeye öncelik vermek üzere üst düzey kamusal mali denetim icra edilecek ve vergi denetiminin etkinliği artırılacaktır.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Kayıtlı ekonomiyi büyütmek ve genişletmek
Performans Göstergesi
Kayıt dışı ekonominin oranında meydana gelen
azalma (Puan)
Hedef
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
0,2
-
-
-
0,7
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
0,7
350,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
250,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Kayıtlı ekonominin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecek olup, vergi mevzuatında yer alan kayıt dışılığa neden olan düzenlemeler tespit
edilecek ve önlem alınacaktır.
Göstergenin Kaynağı
Gelir İdaresi Başkanlığı
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Vergiye gönüllü uyumu kolaylaştırıp ekonominin kayıtlılık düzeyini artırmak gelişmiş ekonomilerin temel taşlarından biridir. Friedrich Schneider'in
yaptığı bir araştırmaya göre, Türkiye'de kayıt dışılık oranında gözle görülür olumlu bir değişim görülmektedir. 2003-2013 dönemine bakıldığında
%32,2 olan kayıt dışılık oranının 2012 yılında %27,2'ye, 2013 yılında %26,5'e düşmesi önemli bir gelişmedir. Bundan sonraki dönemde de yapılan
mevzuat değişiklikleri ile kayıtlı ekonominin geliştirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülecek olup vergi mevzuatında yer alan kayıt dışılığa neden
olan düzenlemeler tespit edilecek ve önlemler alınacaktır.
HEDEF 7: Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin
mücadele etmek
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Alınan şüpheli işlem bildirimi (ŞİB) sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
10.000
5.174
11.593
17.344
25.592
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
25.592
255,9
Hedefin Sapma
Oranı (%)
155,9
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında şüpheli işlem bildirimlerini almak, analiz etmek ve değerlendirmek en
önemli faaliyetlerden birisidir. Bu nedenle alınan şüpheli işlem bildirim (ŞİB) sayısı performans göstergesi olarak belirlenmiştir.
Göstergenin Kaynağı
Veri Toplama ve Analizi Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Yükümlü gruplarına verilen eğitimlere devam edilmesi ve elektronik ortamda ŞİB alınmasına yönelik çalışmalar, beklenenin üzerinde olumlu
sonuçlar vermiştir.
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Hedef
Dava açılan dosya sayısı/Suç duyurusunda bulunulan
dosya sayısı (Yüzde)
85,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
60,0
55,0
80,0
60,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
60,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
70,6
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-29,4 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Aklama suçlarında, savcılıklara yapılan suç duyurularından kaçı hakkında bu suçlardan dava açıldığını gösterir. Bu oranın 1’e yakın olması
arzulanır. Zira bu durum, savcılıklara gönderilen suç duyurusu raporlarının savcılıklarca ve mahkemelerce dava açılmak için yeterli bulunduğu
anlamını taşımaktadır.
Göstergenin Kaynağı
İnceleme Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
2013 yılının 4. çeyreğine ilişkin olarak; savcılığa suç duyurusunda bulunan dosya sayısı 4 ve yine aynı dönemde dava açılan dosya sayısı ise 1’dir.
bu kapsamda % 25'e gerileyen gerçekleşme, tüm yılın ortalamasını düşürmüştür.
110
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Denetlenen yükümlü sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
42
43
77
130
130
90
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
144,4
Hedefin Sapma
Oranı (%)
44,4
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Aklama ve terörün finansmanı suçları ile mücadele amacıyla önleyici tedbirler kapsamında 5549 sayılı Kanun ve ilgili mevzuatla yükümlüler
belirlenmiş ve söz konusu yükümlülere bazı yükümlülükler getirilmiştir. Yükümlülerin yükümlülüklere uyum durumunun belirlenmesi kapsamında
denetlenen yükümlü sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Yükümlü Denetimi Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
"Denetlenen yükümlü sayısı” hedefi, 2013 yılında gerçekleştirilecek yükümlülüklere uyum denetimlerine ilişkin olarak hazırlanacak denetim
programı esas alınarak belirlenmiştir. Ancak, 2012 yılına ilişkin olarak hazırlanan denetim programı kapsamında ilgili yılda tamamlanamayan ve
2013 yılında tamamlanan uyum denetimleri de eklenince toplam denetlenen yükümlü sayısı (130) hedefin (90) üzerinde gerçekleşmiştir. 2012
yılında denetlenen yükümlü sayısı (53) ile 2013 yılında denetlenen yükümlü sayısını (130) toplayıp ikiye böldüğümüzde çıkan sayı (91,5) bu
durumu doğrulamaktadır.
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi (Ay)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
6,0
7,0
6,5
7,0
7,5
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
7,5
75,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-25,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçuna ilişkin olarak gelen ihbar ve bildirimler ile ilgili değerlendirmelerin rapora bağlanarak
mümkün olan en kısa sürede tamamlanması amacıyla aklama suçuna ilişkin değerlendirme süresi takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Analiz ve Değerlendirme Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Dosya kapsamında kurum dışından (yurtiçi/yurtdışı) istenen bilgilerin gecikerek gelmesi ve yeni bulgularla dosya içeriğinin genişlemesi nedeniyle
hedefte sapma yaşanmıştır.
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Terörün finansmanı suçuna ilişkin
değerlendirmelerin tamamlanma süresi (Ay)
Hedef
15,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
22,5
17,0
21,0
21,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
21,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
60,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-40,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Değerlendirme raporları, hakkında değerlendirme yapılan gerçek/tüzel kişiyle ilgili bilgi ve belge teminine yönelik gerek kamu kurumlarıyla gerekse
yükümlü gruplarıyla ve yabancı mali istihbarat birimleriyle gerçekleştirilen yazışmalar neticesinde oluşturulur. Terörün finansmanı suçlarına ilişkin
ihbar ve bildirimlerle ilgili değerlendirmelerin rapora bağlanarak tamamlanma süresi izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Terörün Finansmanına İlişkin Analiz ve Değerlendirme Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Dosya kapsamında kurum dışından (yurtiçi/yurtdışı) istenen bilgilerin gecikerek gelmesi ve yeni bulgularla dosya içeriğinin genişlemesi nedeniyle
hedefte sapma yaşanmıştır.
111
Yıl
2013
Birim
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Genel analiz çalışması neticesinde düzenlenen
rapor ve bilgi notu sayısı (Adet)
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
4
1
2
4
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
5
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
5
125,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
25,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Aklama ve terörün finansmanı ile ilgili genel analiz çalışmalarında iş süreci ya da konu hakkında bilgilendirme yapılarak etkinliğin artırılması
kapsamında düzenlenen rapor ve bilgi notu sayısı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Genel Analiz Grubu
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır. Söz konusu sapma olağandır.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Gerçekleşen
Hedef
Cari yılda 5549 sayılı Kanun kapsamında yapılan
görevlendirme sayısı (Adet)
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
40
54
77
75
75
60
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
125,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
25,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
5549 sayılı Kanunda tanımlanan aklama suçu incelemesi, yükümlülük uyum denetimi ve yükümlülük ihlal incelemeleri kapsamında MASAK
tarafından talep edilen ve Vergi Müfettişlerince yapılan görevlendirme sayısını ifade eder.
Göstergenin Kaynağı
Büyük Ölçekli Mükellefler İnceleme Şube Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Yıllar içinde kazanılan Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkındaki Kanun kapsamındaki inceleme tecrübesiyle birlikte Vergi Denetim
Kurul Başkanlığına son yıllarda katılan Vergi Müfettiş Yardımcılarının bu konularda daha iyi bir şekilde eğitilmesi sayesinde öngörülenden daha
fazla inceleme gerçekleştirilmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Kurul bünyesinde yapılan çalışmalar ve MASAK'la daha iyi koordinasyon sağlanamasıyla birlikte tahminler revize edilecek ve hedefler daha
gerçeğe yakın hale getirilecektir.
Yıl
2013
Birim
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele amacıyla risk odaklı analiz ve denetim gerçekleştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kayıtlı Ekonomiyi Genişletmek ve Mali Suçları Azaltmak
Stratejik Hedef
Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile etkin mücadele etmek
Performans Göstergesi
Cari yılda MASAK ile ilgili yazılan rapor sayısı (Adet)
Gerçekleşen
Hedef
1. Çeyrek
30
1
2. Çeyrek
3. Çeyrek
7
6
4. Çeyrek
74
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
74
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
246,7
Hedefin Sapma
Oranı (%)
146,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
5549 sayılı Kanunda tanımlanan aklama suçu incelemesi, yükümlülük uyum denetimi ve yükümlülük ihlal incelemeleri hakkında düzenlenen
inceleme raporlarının sayısını ifade eder.
Göstergenin Kaynağı
Büyük Ölçekli Mükellefler İnceleme Şube Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Yıllar içinde 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanması ve Önlenmesi Kanunu Kapsamında edinilen inceleme tecrübeleriyle birlikte, Kurula son
yıllarda katılan Vergi Müfettiş Yardımcılarının bu konularda daha iyi yetiştirilmeleri sayesinde öngörülenden daha fazla sayıda inceleme
gerçekleşmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
MASAK'la koordineli şekilde tahminler revize edilecek ve hedefler daha gerçeğe yakın hale getirilecektir.
112
AMAÇ 3: Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve
Muhakemat Hizmeti Sunmak
HEDEF 8: Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği
artırmak
Yıl
2013
Birim
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
Stratejik Hedef
Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak
Performans Göstergesi
Hedef
Sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına
oranı (Yüzde)
25,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
4,1
10,1
14,9
19,4
19,4
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
77,6
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-22,4 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bakanlığımıza ait dava ve icra işleri ile diğer idareler adına takip edilen davalarda yargı sürecinin hızlandırılmasına katkı sağlamak, kararların en
kısa sürede infazını temin etmek ve tahsilatı hızlandırmak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda sonuçlandırılan dava sayısının toplam dava sayısına
oranı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
İç Kontrol ve İstatistik Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Hedef doğrudan ve yalnızca Genel Müdürlüğün işlemlerinden değil, idarelerin eylem ve işlemlerinden etkilendiğinden hedefte sapma olmuştur.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Hedefin daha sağlıklı belirlenmesi için öngörüler yeniden gözden geçirilecektir.
Yıl
2013
Birim
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
Stratejik Hedef
Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak
Performans Göstergesi
Kazanılan dava sayısının sonuçlandırılan dava
sayısına oranı (Yüzde)
Hedef
61,0
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
62,7
60,7
60,5
56,9
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
56,9
Hedefin Sapma
Oranı (%)
93,3
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-6,7 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bakanlığımıza ait dava ve icra işleri ile diğer idareler adına takip edilen davalarda kazanılan dava sayısının artırılması amaçlanmaktadır. Bu
kapsamda kazanılan dava sayısının sonuçlanan dava sayısına oranı takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
İç Kontrol ve İstatistik Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Yıl
2013
Birim
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
Stratejik Hedef
Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak
Performans Göstergesi
Verilen hukuki mütalaa sayısı (Adet)
Hedef
2.300
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
462
867
1.481
1.990
1.990
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
86,5
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-13,5 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Devletin hukuk hafızasını değerlendirerek etkili çözüm sunan hukuki mütalaa vermek, çözüm odaklı mütalaa kapasitesini geliştirmek, idareler
arasında görüş ve uygulama birliği sağlamak, uyuşmazlıkların sulhen çözümünü cazip ve aktif hale getirmek, dostane çözüm mütalaası vererek
AİHM davalarının sulhen çözümlenmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, verilen hukuki mütalaa sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
İç Kontrol ve İstatistik Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Bakanlığımız ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri ve özel bütçeli idarelerden gelen mütalaa talebinde azalma olduğundan hedefte sapma
olmuştur.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Hedefin daha sağlıklı belirlenmesi için öngörüler yeniden gözden geçirilecektir.
113
Yıl
2013
Birim
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Dava süreçleri hızlandırılacak, etkinleştirilecek ve mütalaa kapasitesi geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Etkin, Etkili ve Çözüme Odaklanmış Hukuki Danışmanlık ve Muhakemat Hizmeti Sunmak
Stratejik Hedef
Muhakemat ve hukuki danışmanlık hizmetlerinde etkinliği artırmak
Performans Göstergesi
Verilen hukuki mütalaa sayısının talep edilen
mütalaa sayısına oranı (Yüzde)
Hedef
100,0
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Kamu idarelerince talep edilen tüm hukuki mütalaaların Bakanlığımız tarafından karşılanması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda verilen hukuki
mütalaa sayısının talep edilen mütalaa sayısına oranı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
İç Kontrol ve İstatistik Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
114
AMAÇ 4: Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
HEDEF 9: Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik
altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Stratejik planda yer alan göstergelerin izlenme oranı
(Yüzde)
81,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
-
-
-
81,0
81,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
100,0
-
Tanım
Bakanlık Stratejik Planında yer alan göstergelerin ne kadarının performans programları aracılığıyla izlendiğini göstermektedir.
Göstergenin Kaynağı
Stratejik Yönetim ve İç Kontrol Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
İç Kontrol Eylem Planında sorumlu olunan
eylemlerin belirlenen tarihte tamamlanma oranı
(Yüzde)
90,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
37,0
60,0
71,0
90,6
90,6
Tanım
Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranları takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
100,6
0,6
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Risk Eylem Planında sorumlu olunan eylemlerin
belirlenen tarihte tamamlanma oranı (Yüzde)
Hedef
70,0
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
88,0
69,0
71,0
73,7
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
73,7
Tanım
Risk Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşme oranları takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
115
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
105,3
Hedefin Sapma
Oranı (%)
5,3
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
Risk eylem planı ile iyileştirlen süreç sayısı (Adet)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
29
65
70
70
70
60
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
116,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
16,7
Hedef Aşılmış
Tanım
Risk Eylem Planında yer alan eylemlerin gerçekleşmesi sonucunda riskli alanlar tespit edilerek risklerin etki/olasılıklarını düşürmek amacıyla
iyileştirme yapılan süreçlerin sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Bakanlık birimleri süreç iyileştirme noktasında beklenenden daha fazla performans göstermiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Maliye Bakanlığı İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme Rehberi yayınlanmıştır ve buna göre risk çalışmaları devam edecektir.
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Hedef
İç kontrol alanında taşra personeline düzenlenecek
eğitim/seminer sayısı (Adet)
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
6
9
18
18
18
27
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
66,7
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-33,3 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
İç kontrol sisteminin oluşturulması ve yaygınlaştırılması amacıyla taşra teşkilatındaki personele yönelik düzenlenecek eğitim/seminer sayısı takip
edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Mevzuatı Geliştirme ve İç Kontrol Eylem Planı Dairesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmamıştır.
Sapmanın Nedeni
Eğitimler, Defterdarlıklarca düzenlenmiştir. Süreç eğitimlerinin ise 2014 yılında Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yapılması kararlaştırılmıştır.
Yıl
2013
Birim
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Bilgi teknolojilerinde yapılan yatırımın Bakanlık
bütçesindeki payında artış* (Yüzde)
Hedef
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
41,7
41,2
41,2
41,2
42,1
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
42,1
Hedefin Sapma
Oranı (%)
101,0
Tanım
Bilgi teknolojilerine yapılacak yatırımın Bakanlığımız yatırım bütçesi içerisindeki payı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
SGB.Net,E-Bütçe
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
1,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
*Sözkonusu gösterge "Bilgi teknolojilerine yapılan yatırımın Bakanlık yatırım bütçesi içindeki payı" olarak değiştirilmiştir.
Yıl
2013
Birim
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Merkez personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
Hedef
5
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
5
5
5
5
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
5
Tanım
Bakanlığımız merkez teşkilatı personeline verilmesi ihtiyaç duyulan eğitimler izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
116
100,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Yıl
2013
Birim
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Taşra personeli ortalama eğitim süresi (Gün)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
5
5
5
5
5
5
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
100,0
Tanım
Bakanlığımız taşra teşkilatı personeline verilmesi ihtiyaç duyulan eğitimler izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Bakanlık yöneticilerinin yönetim teknikleri
konusunda bilgilerini artırmak için düzenlenen
program sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
3
0
2
2
3
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
3
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
100,0
-
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı yöneticilerine yönelik düzenlenecek eğitim programlarının artırılması hedefi kapsamında bu gösterge takip
edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Genel Eğitim Planlama ve Uygulama Şubesi
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
kapsamında düzenlenen sertifika programı sayısı
(Adet)
Hedef
Gerçekleşen
Yıl Sonu
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek Gerçekleşmesi
4
2
2
2
5
5
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
125,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
25,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Bu gösterge ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamında görev yapacak İç Denetçiler, Mali Hizmetler Birim Yöneticileri, Mali
Hizmetler Uzmanı, Muhasebe Yetkilisi ve Muhasebe Yetkilisi Yardımcısı unvanlarına yönelik düzenlenen sertifika programı sayısı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Birimlerin eğitim ihtiyacı talepleri 2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planının uygulanması sırasında planlanandan daha fazla olduğundan sapma meydana
gelmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Bakanlık birimleriyle görüşülerek sapmanın minimuma indirilmesi konusunda hassasiyet gösterilecektir.
117
Yıl
2013
Birim
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Bakanlık bilgi sistemleri arasında entegrasyonu
sağlamak için Bakanlık birimlerinin talebi halinde
düzenlenen eğitim programı sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
1
0
0
0
0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
0,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bakanlık birimlerinin talebi üzerine Bakanlığımızın bilgi sistemleri arasında entegrasyonu sağlamak amacıyla düzenlenen eğitim programları takip
edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
2013 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Söz konusu eğitimlerin, Bakanlık birimlerinin talepleri doğrultusunda yapılması nedeniyle sapma meydana gelmiştir.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
Bakanlık birimlerinden hedefler doğrultusunda eğitim programları planlanması istenecektir.
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Elektronik ortamda sunulan hizmet sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
10
0
0
1
1
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
10,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-90,0 Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bu gösterge kapsamında; sınav başvuruları, evrak takibi, pasaport talebi, kimlik talebi, emeklilik başvurusu, hizmet belgesi talebi, izinler, kadro
tahsis-tenkis işlemleri, bilgi edinme ve özlük bilgileri sorgulama gibi hizmetlerin elektronik ortamda sunulması planlanmaktadır.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Bakanlık birimlerinin elektronik belge yönetim sistemini kurması ve yürütmesinin getirdiği/getireceği maddi külfet ve teknik zorluklar nedeniyle
Bakanlıkta tek bir EBYS kurulmasının Bakanlık Makamının 03/10/2013 tarihli onaylarıyla uygun görülmesi nedeniyle, bu amaçla Personel Genel
Müdürlüğüne tahsis edilen ödenek yılı içerisinde kullanılamadığından hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
2014 yılı performans hedefinde bu göstergeye yer verilmemiştir.
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Yurtdışında eğitim alan personel sayısı*
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek 2. Çeyrek 3. Çeyrek 4. Çeyrek
20,0
0,0
0,0
30,0
37,0
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
37,0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
185,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
85,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
Hedef Aşılmış
Tanım
Bakanlığımız personelinin yurtdışı eğitim imkanlarından faydalandırılması (lisansüstü programlar ve diğer programlar) ve bu imkandan
yararlanacakların sayısal olarak artırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile kurumlara tanınan kontenjan kapsamında Bakanlığımıza ayrılan kontenjan sayısındaki artış yanısıra lisansüstü
eğitim talebinde bulunan personel sayısındaki artış nedeniyle mevcut kontenjanların kullanılması sonucu öngörülen hedef aşılmıştır.
*Sözkonusu gösterge "Yurtdışında eğitim alan personel sayısındaki artış oranı (Yüzde)" olarak değiştirilmiştir.
118
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Eğitim ihtiyaç analizinin yapılması (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
1
1
1
1
1
1
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
100,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
-
Hedefe Ulaşılmış
Tanım
İnsan kaynakları yönetimine geçişle beraber performans değerlendirmesi ile birlikte yıllık eğitim planının hazırlanmasına esas olmak üzere
yapılacak çalışmalar sonucu eğitim ihtiyacının tespitine yönelik yapılacak analiz bu gösterge kapsamında takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılmıştır.
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Yapılan kariyer uzmanlık sınavı sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
2
2
3
4
4
2
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
200,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
100,0
Hedef Aşılmış
Tanım
Bakanlık insan kaynaklarını geliştirmek ve kurumsal kapasitenin artırılması için Bakanlığımız merkez teşkilatında Maliye Uzmanı, taşra teşkilatında
Defterdarlık Uzmanı istihdamına yönelik kariyer uzmanlık sınavı yapılması hedeflenmektedir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedef aşılmıştır.
Sapmanın Nedeni
Ortaya çıkan ihtiyaç nedeniyle yapılan sınavlarda artış gerçekleşmiştir.
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Taşra teşkilatı yönetim kadrolarına ilişkin olarak
yapılan görevde yükselme sınavı sayısı (Adet)
Hedef
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
0
0
0
0
2
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
Hedefin Sapma
Oranı (%)
0,0
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bakanlık insan kaynaklarını geliştirmek için Bakanlığımız taşra teşkilatı yönetim kadrolarında yer alan Defterdar Yardımcılığı, Müdür ve Müdür
Yardımcılığı unvanları için yapılacak olan görevde yükselme sınavı bu gösterge kapsamında takip edilecektir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Kamu Kurum ve Kuruluşlarda Görevde Yükseleme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Geçici 1'inci maddesi uyarınca kurum
ve kuruluşlarının bu yönetmeliğin yürürlük tarihiden itibaren 6 ay içerisinde yönetmeliklerini bu yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerektiğinden ve
Bakanlığımız Görevde Yükselme Unvan Değişikliği ve Atama Yönetmeliği güncelleme çalışmaları davam ettiğinden, söz konusu Yönetmeliğin
Resmi Gazete 'de yayımlanmasını müteakip görevde yükselme sınavı yapılabilecektir.
Yıl
2013
Birim
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Performans Hedefi Stratejik yönetim, insan kaynakları, teşkilat yapısı ve teknolojik altyapı geliştirilecektir.
Stratejik Amaç
Kurumsal Kapasiteyi Artırmak
Stratejik Hedef
Stratejik yönetimi, insan kaynaklarını, teşkilat yapısını, teknolojik altyapıyı ve kurumsal kültürü geliştirmek
Performans Göstergesi
Entegrasyon sağlanan otomasyon projesi sayısı
(Adet)
Hedef
2
Gerçekleşen
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
4. Çeyrek
Yıl Sonu
Gerçekleşmesi
0
0
0
0
0
Hedefin
Gerçekleşme
Oranı (%)
0,0
Hedefin Sapma
Oranı (%)
Hedefe Ulaşma
Derecesi
- Hedefe Ulaşılamamış
Tanım
Bu gösterge kapsamında Personel Otomasyon Projesi ile entegrasyon sağlanan Bakanlık otomasyon (MEOP, Say2000i gibi) projesi sayısı
izlenecektir.
Göstergenin Kaynağı
Personel Genel Müdürlüğü
Performans Sonuçlarının Analizi
Hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmanın Nedeni
Bakanlık birimlerinin elektronik belge yönetim sistemini kurması ve yürütmesinin getirdiği/getireceği maddi külfet ve teknik zorluklar nedeniyle
Bakanlıkta tek bir EBYS kurulmasının Bakanlık Makamının 03/10/2013 tarihli onaylarıyla uygun görülmesi nedeniyle, bu amaçla Personel Genel
Müdürlüğüne tahsis edilen ödenek yılı içerisinde kullanılamadığından hedefe ulaşılamamıştır.
Sapmaya Karşı Alınacak Önlemler
2014 Yılı Performans Programında bu göstergeye yer verilmemiştir.
119
5. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Performans bilgi sisteminin altyapısını oluşturan stratejik planlama,
performans programı hazırlama, izleme-değerlendirme ve operasyonel
planlama süreçleri Maliye SGB.net sistemindeki alt modüller aracılığıyla
yürütülmektedir. Sistem Bakanlık misyon ve vizyonundan operasyonel
düzeydeki faaliyetlere kadar inen etkileşimli bir yapı üzerine inşa edilmiştir.
Stratejik plandaki amaç ve hedefler ile performans programında yer
alan hedefler ve sorumlu harcama birimleri arasında bağlantı sağlanmıştır.
Performans hedefleri ile bu hedeflerin izlenmesi için belirlenen performans
göstergeleri ise izleme ve değerlendirme sürecinin temelini oluşturmaktadır.
İzleme, üçer aylık dönemler itibarıyla harcama birimleri tarafından
sisteme girişi yapılan performans göstergesi gerçekleşme değerleri üzerinden
yapılmaktadır. Değerlendirme ise yılsonunda ulaşılan gösterge gerçekleşme
değerini ve bu sonuçla ilgili analizleri içermektedir. Değerlendirme
kapsamında performans göstergesinin kaynağı, sonuç analizi, hedeflenen
değerden sapma varsa nedeni ve söz konusu sapma ile ilgili önümüzdeki
dönemde alınacak önlemler tespit edilmektedir. İzleme ve değerlendirme
kapsamında üretilen raporlar yılsonunda izleme ve değerlendirme raporu
olarak üst yöneticiye sunulmakta ve ilgili yıl idare faaliyet raporuyla
kamuoyuna açıklanmaktadır.
Performans programlarının farklı düzey ve içerikteki raporları, analitik
bütçe sınıflandırmasındaki kod yapısıyla uyumlu olarak tasarlanmıştır.
Ayrıca e-bütçe sistemiyle sağlanan entegrasyon ile performans programları
hazırlık ve izleme-değerlendirme sürecinde veri alışverişi yapılabilmektedir.
Bakanlıkta kullanılan farklı elektronik uygulamaların performans bilgi
sistemiyle entegrasyonu sağlanarak stratejik yönetim sisteminin daha etkin
bir yapıya kavuşturulması sağlanacaktır.
120
IV - KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ
Maliye Bakanlığı 2013-2017 dönemi Stratejik Planı hazırlık sürecinde
teşkilat yapısı, organizasyon yeteneği ve teknolojik kapasite gibi unsurlar
çerçevesinde yapılan GZFT analizi sonuçları aşağıdaki gibidir.
121
122
EKLER
123
124
EK-1: İç Kontrol Güvence Beyanı
Üst yönetici olarak yetkim dahilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan
ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için bütçe ile tahsis edilmiş
kaynakların, planlanmış amaçlar doğrultusunda ve iyi mali yönetim
ilkelerine uygun olarak kullanıldığını ve iç kontrol sisteminin işlemlerin
yasallık ve düzenliliğine ilişkin yeterli güvenceyi sağladığını bildiririm.
Bu güvence, üst yönetici olarak sahip olduğum bilgi ve
değerlendirmeler, iç kontroller ve iç denetçi raporları gibi bilgim dahilindeki
hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi
bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim.
Ankara
30/04/2014
Naci AĞBAL
Müsteşar
125
126
EK-2: Mali Hizmetler Birim Yöneticisinin Beyanı
Mali hizmetler birim yöneticisi olarak yetkim dahilinde;
Bu idarede, faaliyetlerin mali yönetim ve kontrol mevzuatı ile diğer
mevzuata uygun olarak yürütüldüğünü, kamu kaynaklarının etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanılmasını temin etmek üzere iç kontrol
süreçlerinin işletildiğini, izlendiğini ve gerekli tedbirlerin alınması için
düşünce ve önerilerimin zamanında üst yöneticiye raporlandığını beyan
ederim.
İdaremizin 2013 yılı Faaliyet Raporunun “III/A- Mali Bilgiler”
bölümünde yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu teyit ederim.
Ankara
30/04/2014
Ertan ERÜZ
Strateji Geliştirme Başkan V.
127
128
EK-3: Yıllar İtibarıyla Personel ve Boş Kadro Sayılarının Hizmet Sınıflarına Göre Dağılımı
PERSONELİN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
2009
2010
2011
2012
2013
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
2.601
16.402
12
2.564
16.809
10
6.886
16.701
3
6.906
16.741
4
7.390
16.928
2
Teknik Hizmetler
122
371
0
127
378
0
132
436
0
135
459
0
134
456
0
Sağlık Hizmetleri
20
22
0
20
18
0
17
17
0
17
16
0
16
14
0
Avukatlık Hizmetleri
54
1.095
0
52
1.141
0
46
1.023
0
49
952
0
52
988
0
Yardımcı Hizmetler
191
2.539
0
189
2.435
0
189
2.373
0
181
2.305
0
174
2.340
0
2.988
20.429
12
2.952
20.781
10
7.270
20.550
3
7.288
20.473
4
7.766
20.726
2
Genel İdari Hizmetler
TOPLAM
BOŞ KADROLARIN HİZMET SINIFLARINA GÖRE DAĞILIMI
2009
2010
2011
2012
2013
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
Merkez
Taşra
Yurtdışı
3.965
12.972
19
3.778
12.576
21
12.194
14.578
28
12.155
14.154
27
11.741
14.174
29
Teknik Hizmetler
118
421
0
131
499
0
128
442
0
130
812
0
174
851
0
Sağlık Hizmetleri
10
138
0
10
142
0
11
143
0
11
144
0
12
146
0
0
Genel İdari Hizmetler
Avukatlık Hizmetleri
34
237
0
36
191
0
42
309
0
48
380
0
45
344
Yardımcı Hizmetler
168
2.867
0
170
2.900
0
175
1.141
0
179
1.209
0
186
1.115
0
4.295
16.635
19
4.125
16.308
21
12.550
16.613
28
12.523
16.699
27
12.158
16.630
29
TOPLAM
129
EK-4: Maliye Bakanlığı 2013 yılı Denetim Gücü ve Uzmanlaşma
Durumu
Unvan
Sayı
Vergi Müfettişi
3.040
Vergi Müfettiş Yardımcısı
2.508
TOPLAM
Unvan
5.548
Sayı
Maliye Uzmanı
612
Maliye Uzman Yardımcısı
233
Mali Hizmetler Uzmanı
12
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı
Avrupa Birliği Uzmanı
3
12
Avrupa Birliği Uzman Yardımcısı
Defterdarlık Uzmanı
4
1.777
Defterdarlık Uzman Yardımcısı
TOPLAM
130
657
3.310
EK-5: Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Kurumsal Sınıflandırma Tablosu
2009
KURUMSAL
SINIFLANDIRMA
AÇIKLAMA
2010
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
HARCAMA
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
Bin TL
2011
HARCAMA
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
2012
HARCAMA
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
2013
HARCAMA
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
HARCAMA
%
12.00.00.02
ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ
5.773
5.131
4.627
0,009
5.258
4.757
4.415
0,008
5.461
4.946
4.475
0,009
6.152
6.652
6.013
0,012
6.428
7.928
7.132
0,014
12.00.00.20
TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI
7.759
8.989
8.560
0,016
10.741
11.292
10.739
0,021
15.013
13.874
12.159
0,023
0
0
0
0,000
0
0
0
0,000
12.00.00.21
HESAP UZMANLARI KURULU BAŞKANLIĞI
19.885
19.658
19.170
0,037
21.568
22.573
21.919
0,042
23.790
25.830
24.127
0,046
0
0
0
0,000
0
0
0
0,000
12.00.00.22
VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
12.00.35.00
MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI
12.01.00.04
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12.01.00.05
PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
12.01.00.05
MERKEZ
12.01.00.62
TAŞRA
12.01.00.06
MALİYE YÜKSEK EĞİTİM MERKEZİ BAŞKANLIĞI
12.01.00.10
0
0
0
0,000
0
0
0
0,000
0
0
0
0,000
294.922
338.256
316.386
0,605
354.806
352.193
332.681
0,636
5.015
5.077
4.746
0,009
6.821
7.169
7.052
0,013
9.350
10.535
10.092
0,019
21.427
22.697
21.110
0,040
28.179
28.504
24.694
0,047
83.682
99.653
94.998
0,182
89.316
108.880
105.839
0,202
111.681
117.852
113.918
0,218
131.977
147.651
139.083
0,266
157.007
156.848
142.475
0,273
142.799
120.887
131.336
0,251
138.759
140.628
135.297
0,259
155.211
154.781
150.405
0,288
166.655
199.059
192.545
0,368
207.939
305.158
278.566
0,533
9.635
10.678
9.529
0,018
10.880
10.559
9.497
0,018
11.098
10.671
9.845
0,019
11.720
32.990
32.656
0,062
35.263
38.606
20.983
0,040
133.163
110.208
121.807
0,233
127.879
130.069
125.800
0,241
144.113
144.110
140.560
0,269
154.935
166.069
159.889
0,306
172.676
266.552
257.583
0,493
1.699
1.794
1.307
0,002
1.607
1.612
1.304
0,002
2.083
2.123
1.725
0,003
2.153
2.213
1.554
0,003
2.267
2.351
1.800
0,003
BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI
1.899
1.899
1.503
0,003
1.717
1.727
1.452
0,003
1.753
1.703
1.428
0,003
1.820
1.865
1.449
0,003
1.764
1.764
1.349
0,003
12.01.00.23
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
5.497
5.635
5.448
0,010
5.153
5.144
4.987
0,010
6.674
6.853
6.718
0,013
7.104
7.819
5.999
0,011
8.527
8.527
5.287
0,010
12.01.00.25
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ
610
617
543
0,001
645
648
578
0,001
662
687
640
0,001
695
856
808
0,002
822
822
745
0,001
71.335
118.856
143.333
0,274
71.617
148.571
140.129
0,268
75.053
174.696
156.456
0,299
85.791
178.091
168.191
0,322
90.958
223.928
213.817
0,409
12.01.30
BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GEN.MÜD.
12.01.30.00
MERKEZ
12.01.30.62
TAŞRA
6.284
62.664
82.880
0,159
6.315
83.210
78.490
0,150
6.972
106.155
89.410
0,171
8.271
103.561
96.582
0,185
8.844
141.644
133.188
0,255
65.051
56.192
60.453
0,116
65.303
65.361
61.638
0,118
68.081
68.541
67.046
0,128
77.520
74.530
71.609
0,137
82.114
82.284
80.629
0,154
12.01.31
BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
32.218.610
30.421.484
30.080.138 57,545
34.911.973
37.106.901
36.950.023 70,687
42.366.010
46.431.951
46.203.731 88,390
53.238.333
48.025.071
47.818.957 91,480
56.770.248
55.341.432
55.198.692 105,598
12.01.32
MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
25.124.230
21.596.437
21.630.906 41,381
24.318.272
26.517.746
26.502.670 50,701
29.146.663
32.028.288
31.996.592 61,211
34.369.471
35.907.793
35.693.349 68,283
41.309.866
41.347.644
40.514.604
77,506
12.01.32.00
MERKEZ
24.778.278
21.306.753
21.302.130 40,752
23.962.009
26.153.532
26.142.998 50,013
28.773.001
31.655.089
31.627.474 60,505
33.987.460
35.470.582
35.264.051 67,462
40.860.821
40.971.820
40.151.399
76,811
12.01.32.62
TAŞRA
345.953
289.684
328.776
0,629
356.264
364.214
359.672
0,688
373.662
373.199
369.119
0,706
382.011
437.211
429.299
0,821
449.045
375.824
363.205
0,695
MİLLİ EMLAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
152.116
133.701
143.726
0,275
172.832
277.298
266.114
0,509
199.916
226.471
204.711
0,392
241.756
287.377
241.770
0,463
273.118
253.772
189.774
0,363
28.894
25.907
20.664
0,040
37.484
139.592
130.921
0,250
46.832
68.473
49.523
0,095
75.606
93.826
54.426
0,104
83.184
89.961
38.857
0,074
123.221
107.794
123.062
0,235
135.348
137.705
135.192
0,259
153.084
157.998
155.188
0,297
166.150
193.550
187.344
0,358
189.934
163.811
150.917
0,289
1.609
1.609
1.175
0,002
1.449
1.409
1.182
0,002
1.862
1.689
1.260
0,002
1.770
2.027
1.324
0,003
1.730
1.950
1.571
0,003
12.01.34
12.01.34.00
MERKEZ
12.01.34.62
TAŞRA
12.01.37.00
AVRUPA BİRLİĞİ VE DIŞ İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI
12.01.38.00
GELİR POLİTİKALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GENEL TOPLAM
1.578
1.598
1.201
57.844.093
52.543.023
52.272.716
0,002
100
1.317
1.233
982
59.759.045
64.357.587
64.154.682
Not: Birimlerin yüzde oranları, toplam ödenek ve toplam harcamalara yüzde oranıdır.
131
0,002
100
1.282
1.957
1.693
72.122.463
79.204.235
78.890.133
0,003
100
3.570
4.155
3.003
88.573.596
85.131.581
84.611.541
0,006
100
3.108
3.458
2.875
99.216.766
98.036.278
96.916.062
0,006
100
EK-6: Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Sınıflandırma (1. Düzey) Tablosu
FONK.
KOD
2009
FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
02
SAVUNMA HİZMETLERİ
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
2010
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
KBÖ
%
2011
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
KBÖ
%
2012
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
KBÖ
%
2013
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
KBÖ
%
Bin TL
TOPLAM
HARCAMA
ÖDENEK
KBÖ
%
35.242.281 30.466.621 30.183.665 57,74 35.633.508 36.937.144 36.768.989 57,31 42.307.327 44.889.869 44.623.460 56,56 51.990.449 49.998.378 49.519.992 58,53 60.120.805 58.154.737 57.050.539 58,87
832
832
674 0,00
532
808
770 0,00
0
0
0 0,00
0
0
0 0,00
0
0
0 0,00
72.469
119.990
144.286 0,28
72.942
149.796
141.276 0,22
77.090
176.533
158.142 0,20
88.591
180.891
170.150 0,20
94.658
227.628
216.308 0,22
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.947.935 1.992.055 1.991.276 3,81
2.026.000 3.051.000 3.049.374 4,75
2.451.000 2.506.000 2.502.169 3,17
2.350.464 2.350.464 2.349.706 2,78
2.605.914 2.905.914 2.901.993 2,99
06
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
125.000
0
0
0
0
0
0
0
0
08
DİNLENME, KÜLTÜR VE DİN HİZMETLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
09
EĞİTİM HİZMETLERİ
3.076
3.076
2.742
2.883
2.825
3.082
3.257
3.757
3.457
3.326
10
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM HİZMETLERİ 20.577.500 19.960.449 19.950.446 38,17 22.023.320 24.215.957 24.191.830 37,71 27.159.221 31.628.751 31.603.645 40,06 34.140.835 32.598.092 32.568.573 38,49 36.391.932 36.744.673 36.744.454 37,91
TOPLAM
2.370 0,00
2.443 0,00
2.717 0,00
3.120 0,00
2.768 0,00
57.844.093 52.543.023 52.272.716 100 59.759.045 64.357.587 64.154.682 100 72.122.463 79.204.235 78.890.133 100 88.573.596 85.131.581 84.611.541 100 99.216.766 98.036.278 96.916.062 100
Not: Birimlerin yüzde oranları, toplam ödenek ve toplam harcamalara yüzde oranıdır.
01-Genel Kamu Hizmetleri giderleri, Bakanlığımızın Muhakemat Hizmetleri (Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü), Savunma Hizmetleri (İMİD-Savunma
Sekreterliği) ile Eğitim Hizmetleri (Mesleki Eğitim Kursları) giderleri dışındaki hizmetleri kapsamaktadır.
02- Savunma Hizmetleri, Savunma Sekreterliğinin İMİD’e bağlanmadan önceki giderlerini kapsamaktadır.
03-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri, Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğünün giderlerini kapsamaktadır.
09-Eğitim Hizmetleri, Mesleki Eğitim Kurslarının giderlerini kapsamaktadır.
10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri, Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılan ödenekleri kapsamaktadır.
132
EK-7: Yıllar İtibarıyla Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırma (2. Düzey) Tablosu
2009
EKO.
KOD
AÇIKLAM A
01
PER SON EL GİD ER LER İ
02
SOSY AL GÜVEN LİK KU R U MLAR IN A D EVLET PR İMİ GİD ER LER İ
03
MAL VE H İZ MET ALIM GİD ER LER İ
05
C AR İ TR AN SF ER LER
06
SER MAY E GİD ER LER İ
07
SER MAY E TR AN SF ER LER İ
08
BOR Ç VER ME
09
Y ED EK ÖD EN EKLER
TOPLAM
01
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
2010
HARCAM A
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
2011
HARCAM A
%
TOPLAM
ÖDENEK
KBÖ
Bin TL
2012
HARCAM A
%
T OPL AM
ÖDENEK
KBÖ
2013
HARCAM A
%
T OPL AM
ÖDENEK
KBÖ
HARCAM A
%
607.945
508.108
579.776
1,11
626.491
624.891
622.064
0,97
699.366
701.862
694.239
0,88
937.629
1.075.672
1.059.883
1,25
1.078.748
1.077.268
1.054.656
1,09
67.268
65.205
64.546
0,12
109.246
109.756
107.523
0,17
118.567
120.971
119.803
0,15
144.167
163.820
156.837
0,19
173.733
175.213
168.355
0,17
326.663
380.183
363.843
0,70
189.299
383.267
318.251
0,50
345.063
497.384
387.516
0,49
392.559
568.279
412.188
0,49
527.456
533.430
486.136
0,50
53.198.615
48.939.577
48.645.973
93,06
54.194.201
58.886.733
58.772.891
91,61
66.013.988
73.958.181
73.798.453
93,55
78.516.821
78.550.833
78.268.813
92,50
90.406.851
91.212.717
90.303.801
93,18
32.230
23.621
15.686
0,03
47.000
149.630
132.854
0,21
60.164
93.514
59.057
0,07
103.000
118.140
70.362
0,08
130.000
137.853
64.169
0,07
2.143.562
2.356.403
2.332.965
4,46
2.439.643
3.957.608
3.957.358
6,17
3.111.415
3.542.110
3.540.851
4,49
3.612.500
3.987.391
3.986.891
4,71
4.307.425
4.858.985
4.798.133
4,95
0,52
0,38
0,37
0,78
0,04
0
269.926
269.926
1.467.809
0
0
52.272.716 100,00
0
243.740
243.740
2.153.166
1.962
0
64.154.682 100,00
0
290.213
290.213
1.773.900
0
0
78.890.133 100,00
0
656.567
656.567
4.866.920
10.879
0
84.611.541 100,00
0
40.812
40.812
2.592.553
0
0
57.844.093
52.543.023
59.759.045
64.357.587
72.122.463
79.204.235
88.573.596
85.131.581
99.216.766
98.036.278
PER SON EL GİD ER L ER İ
607.945
508.108
579.776
1,11
626.491
624.891
622.064
1,19
699.366
701.862
694.239
1,33
937.629
1.075.672
1.059.883
2,03
1.078.748
1.077.268
96.916.062 100,00
1.054.656
2,02
01
1
MEMU R LAR
596.778
496.623
570.620
1,09
616.184
612.115
610.069
1,17
680.150
682.927
676.437
1,29
917.158
1.053.624
1.041.758
1,99
1.055.902
1.052.117
1.034.121
1,98
01
2
SÖZ LEŞMELİ PER SON EL
5.547
5.575
3.907
0,01
4.106
4.616
4.430
0,01
5.305
4.590
3.809
0,01
2.646
3.183
1.880
0,00
2.156
2.961
2.521
0,00
01
3
İŞÇİLER
4.540
4.540
3.899
0,01
4.601
4.201
3.966
0,01
4.294
4.278
4.178
0,01
4.540
5.380
4.437
0,01
5.152
5.152
4.238
0,01
01
4
GEÇİC İ PER SON EL
80
80
76
0,00
200
2.860
2.618
0,01
8.217
9.117
8.938
0,02
11.785
11.785
10.140
0,02
13.813
13.813
10.669
0,02
01
5
D İĞER PER SON EL
1.000
1.290
1.275
0,00
1.400
1.099
981
0,00
1.400
950
878
0,00
1.500
1.700
1.667
0,00
1.725
3.225
3.107
0,01
SOSYAL GÜVEN L İK K U R U ML AR IN A D EVL ET PR İMİ GİD ER L ER İ
67.268
65.205
64.546
0,12
109.246
109.756
107.523
0,21
118.567
120.971
119.803
0,23
144.167
163.820
156.837
0,30
173.733
175.213
168.355
0,32
02
02
1
MEMU R LAR
65.722
63.649
63.254
0,12
107.846
107.759
105.591
0,20
115.271
117.484
116.781
0,22
140.608
159.983
153.967
0,29
169.900
171.110
165.338
0,32
02
2
SÖZ LEŞMELİ PER SON EL
790
800
632
0,00
700
815
775
0,00
859
934
655
0,00
471
589
283
0,00
326
596
455
0,00
02
3
İŞÇİLER
756
756
660
0,00
700
672
665
0,00
834
850
669
0,00
790
950
687
0,00
813
813
605
0,00
02
4
GEÇİC İ PER SON EL
0
0
0
0,00
0
510
493
0,00
1.603
1.703
1.698
0,00
2.298
2.298
1.901
0,00
2.694
2.694
1.958
0,00
326.663
380.183
363.843
0,70
189.299
383.267
318.251
0,61
345.063
497.384
387.516
0,74
392.559
568.279
412.188
0,79
527.456
533.430
486.136
0,93
03
MAL VE H İZ MET AL IM GİD ER L ER İ
03
1
ÜR ETİME Y ÖN ELİK MAL VE MALZ EME ALIMLAR I
24.535
23.302
0
0,00
40.718
40.718
0
0,00
60.408
60.408
0
0,00
93.176
93.176
0
0,00
193.879
0
0
0,00
03
2
TÜKETİME Y ÖN ELİK MAL VE MALZ EME ALIMLAR I
71.604
123.862
121.897
0,23
75.986
176.129
170.916
0,33
146.458
234.567
232.757
0,45
159.919
235.592
226.188
0,43
180.183
242.113
235.705
0,45
03
3
Y OLLU KLAR
20.806
24.184
20.879
0,04
23.430
23.018
18.301
0,04
27.470
26.276
21.165
0,04
51.063
46.106
31.353
0,06
52.803
45.150
38.232
0,07
03
4
GÖR EV GİD ER LER İ
626
58.091
78.596
0,15
721
77.671
73.083
0,14
40.392
105.869
83.784
0,16
912
96.312
90.551
0,17
1.015
136.015
126.868
0,24
03
5
H İZ MET ALIMLAR I
31.324
33.156
29.774
0,06
35.741
37.892
34.063
0,07
42.450
42.142
38.294
0,07
56.461
63.215
48.097
0,09
78.746
88.715
71.995
0,14
03
6
TEMSİL VE TAN ITMA GİD ER LER İ
542
558
402
0,00
373
420
338
0,00
401
751
619
0,00
416
1.010
687
0,00
672
1.648
1.363
0,00
03
7
MEN KU L MAL,GAY R İMAD D İ H AK ALIM, BAKIM VE ON AR IM GİD ER LER İ
7.236
7.389
6.203
0,01
7.264
7.138
5.732
0,01
8.224
7.750
5.975
0,01
10.190
11.099
8.727
0,02
11.997
10.725
7.157
0,01
03
8
GAY R İMEN KU L MAL BAKIM VE ON AR IM GİD ER LER İ
4.989
4.860
4.448
0,01
5.066
4.928
4.399
0,01
5.605
5.920
4.885
0,01
7.064
8.394
6.526
0,01
7.162
8.045
4.747
03
9
TED AVİ VE C EN AZ E GİD ER LER İ
165.003
104.783
101.643
0,19
0
15.354
11.418
0,02
13.655
13.703
38
0,00
13.358
13.375
59
0,00
1.000
1.020
69
0,00
53.198.615
48.939.577
48.645.973
93,06
54.194.201
58.886.733
58.772.891
112,44
66.013.988
73.958.181
73.798.453
141,18
78.516.821
78.550.833
78.268.813
149,73
90.406.851
91.212.717
90.303.801
172,76
8.336.000
8.896.537
8.886.533
17,00
8.959.020
9.283.681
9.259.553
17,71
10.701.000
10.462.982
10.437.875
19,97
11.649.921
9.061.443
9.031.672
17,28
9.683.508
9.274.304
9.273.086
17,74
19.759.756
18.696.839
18.416.718
35,23
20.937.608
23.485.058
23.401.440
44,77
26.329.662
32.149.583
32.030.754
61,28
32.858.380
34.481.905
34.423.863
65,85
39.202.814
40.416.771
40.360.220
77,21
388.700
404.037
401.276
0,77
403.693
358.693
352.807
0,67
335.692
342.926
339.706
0,65
141.216
160.277
157.547
0,30
305.582
306.673
284.980
226
232
194
0,00
526
456
248
0,00
294
351
292
0,00
406
465
437
0,00
414
436
414
0,00
24.713.934
20.941.934
20.941.251
40,06
23.893.354
25.758.840
25.758.840
49,28
28.647.334
31.002.334
30.989.823
59,28
33.866.890
34.616.890
34.425.447
65,86
40.716.139
40.716.139
39.908.338
76,35
SER MAYE GİD ER L ER İ
32.230
23.621
15.686
0,03
47.000
149.630
132.854
0,25
60.164
93.514
59.057
0,11
103.000
118.140
70.362
0,13
130.000
137.853
64.169
0,12
13.550
8.929
6.581
0,01
20.760
28.156
20.100
0,04
24.190
26.705
15.665
0,03
28.131
33.751
29.208
0,06
45.675
44.691
25.948
0,05
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
0
0
0
0,00
05
C AR İ TR AN SF ER L ER
05
1
GÖR EV Z AR AR LAR I
05
2
H AZ İN E Y AR D IMLAR I
05
3
KAR AMAC I GÜTMEY EN KU R U LU ŞLAR A Y APILAN TR AN SF ER LER
05
6
Y U R TD IŞIN A Y APILAN TR AN SF ER LER
05
8
GELİR D EN AY R ILAN PAY LAR
06
0,01
0,55
06
1
MAMU L MAL ALIMLAR I
06
2
MEN KU L SER MAY E ÜR ETİM GİD ER LER İ
06
3
GAY R İ MAD D İ H AK ALIMLAR I
2.700
2.750
1.972
0,00
7.150
6.637
5.791
0,01
11.920
18.780
17.694
0,03
17.119
17.819
12.704
0,02
18.075
26.125
18.446
0,04
06
4
GAY R İMEN KU L ALIMLAR I VE KAMU LAŞTIR MASI
2.000
2.000
1.186
0,00
2.000
104.609
100.888
0,19
3.000
21.300
16.569
0,03
5.000
20.000
16.289
0,03
5.000
15.000
11.200
0,02
06
5
GAY R İMEN KU L SER MAY E ÜR ETİM GİD ER LER İ
3.400
1.345
0
0,00
4.530
660
0
0,00
9.050
8.962
21
0,00
37.000
30.143
50
0,00
37.000
33.854
12
0,00
06
6
MEN KU L MALLAR IN BÜY ÜK ON AR IM GİD ER LER İ
4.250
3.901
3.073
0,01
6.100
2.739
2.660
0,01
3.050
10.815
5.375
0,01
8.350
6.070
4.821
0,01
10.650
7.870
5.463
0,01
06
7
GAY R İMEN KU L BÜY ÜK ON AR IM GİD ER LER İ
6.130
4.476
2.657
0,01
6.130
6.500
3.193
0,01
8.464
6.502
3.462
0,01
7.000
10.008
7.126
0,01
13.200
9.712
2.949
0,01
06
9
D İĞER SER MAY E GİD ER LER İ
200
220
217
330
330
223
490
450
271
400
350
164
400
600
152
SER MAYE TR AN SF ER L ER İ
2.143.562
2.356.403
2.332.965
4,46
2.439.643
3.957.608
3.957.358
7,57
3.111.415
3.542.110
3.540.851
6,77
3.612.500
3.987.391
3.986.891
7,63
4.307.425
4.858.985
4.798.133
9,18
Y U R TİÇİ SER MAY E TR AN SF ER LER İ
07
07
1
08
08
1
09
2.143.562
2.356.403
2.332.965
4,46
2.439.643
3.957.608
3.957.358
7,57
3.111.415
3.542.110
3.540.851
6,77
3.612.500
3.987.391
3.986.891
7,63
4.307.425
4.858.985
4.798.133
9,18
B OR Ç VER ME
0
269.926
269.926
0,52
0
243.740
243.740
0,47
0
290.213
290.213
0,56
0
656.567
656.567
1,26
0
40.812
40.812
0,08
Y U R TİÇİ BOR Ç VER ME
0
269.926
269.926
0,52
0
243.740
243.740
0,47
0
290.213
290.213
0,56
0
656.567
656.567
1,26
0
40.812
40.812
0,08
1.467.809
0
0
0,00
2.153.166
1.962
0
0,00
1.773.900
0
0
0,00
4.866.920
10.879
0
0,00
2.592.553
0
0
0,00
YED EK ÖD EN EK L ER
09
1
PER SON EL GİD ER LER İN İ KAR ŞILAMA ÖD EN EĞİ
400.000
0
0
403.166
1
0
587.900
0
0
3.170.000
0
0
700.000
0
0
09
3
Y ATIR IMLAR I H IZ LAN D IR MA ÖD EN EĞİ
293.009
0
0
225.000
0
0
271.000
0
0
510.970
10.879
0
554.758
0
0
09
5
D OĞAL AF ET GİD ER LER İN İ KAR ŞILAMA ÖD EN EĞİ
09
6
Y ED EK ÖD EN EK
09
7
Y EN İ KU R U LAC AK D AİR E VE İD AR ELER İN İH TİY AÇLAR IN I KAR ŞILAMA ÖD EN EĞİ
09
9
D İĞER Y ED EK ÖD EN EKLER
TOPLAM
72.800
0
0
73.000
0
0
80.000
0
0
85.600
0
0
89.966
0
0
450.000
0
0
500.000
0
0
575.000
0
0
665.250
0
0
949.178
0
0
26.000
0
0
26.000
0
0
30.000
0
0
189.000
0
0
40.000
0
0
226.000
0
0
926.000
1.961
0
230.000
0
0
246.100
0
0
258.651
0
0
57.844.093
52.543.023
59.759.045
64.357.587
72.122.463
79.204.235
88.573.596
85.131.581
99.216.766
98.036.278
52.272.716 100,00
64.154.682 100,00
Not: Ekonomik kodun yüzde oranı, harcama toplamına yüzde oranıdır.
133
78.890.133 100,00
84.611.541 100,00
96.916.062 100,00
EK-8: Maliye Bakanlığı 2013 Yılı Yatırım Projeleri Ödenek Tablosu
AK T ARM A
P RO JE NO / P RO JE AD I
B İR İM
2 0 1 3 Y IL I
P RO G RAM
Ö D E NE Ğ İ
K U R U M İÇ İ
G E N E L İD A R E S E K T Ö R Ü
E K LE NE N
2 0 1 2 K 0 1 0 4 0 0 (2 0 1 2 -2 0 1 3 )
M A S A K B ilg i S is te m le rinin M o d e rniza s yo n P ro je s i
1 8 .0 0 0 .0 0 0
0
0
2 0 0 9 K 0 1 0 4 1 0 (2 0 0 9 -2 0 1 5 )
B a k a nlık B ilg i İş le m B ina s ı
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
1 .0 0 0 .0 0 0
0
2 0 0 9 K 0 1 0 4 2 0 (2 0 0 9 -2 0 1 5 )
A rş iv B ina s ı (İM İD )
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
1 .0 0 0 .0 0 0
2013K010500
M uhte lif E tüd -P ro je (M E G )
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
2013K010520
B ilg is a ya r A lım ı ve O na rım ı
2013K010510
M uhte lif İş le r P ro je s i
A K T A R IL A N
E K LE NE N D ÜŞ ÜLE N
T O P LAM
Ö D E NE K
HARC AM A
1 5 .7 6 4 .8 0 0
0
1 .0 0 0 .0 0 0
0
0
5 8 8 .0 0 0
4 1 2 .0 0 0
0
2 .0 0 0 .0 0 0
0
0
5 7 .8 2 0
1 .9 4 2 .1 8 0
1 1 .5 0 5
M U H T E L İF
3 3 .0 0 0 .0 0 0
1 2 .4 8 0 .0 0 0
5 .0 3 0 .0 0 0
0
4 0 .5 0 9 .3 5 4
2 8 .4 4 0 .5 7 5
M U H T E L İF
3 9 .0 0 0 .0 0 0
2 .5 8 8 .0 0 0
1 2 .1 8 6 .8 5 0
6 8 8 .0 3 8
2 8 .7 1 3 .1 1 2
8 .5 1 6 .4 0 0
8 .0 0 0 .0 0 0
0
5 .3 5 0 .0 0 0
0
2 .6 5 0 .0 0 0
0
6 .0 8 6 .8 5 0
0
0
0
9 9 .3 1 3 .4 9 6
5 2 .7 3 3 .2 7 9
3 .5 3 9 .0 3 7
2 3 6 .4 4 9
A c il D u ru m M e rk e z i v e İ ş S ü re k liliğ i K u ru lu m u (M U H )
M UHA S E B A T GE NE L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
2013K010680
Ye ni M a k a m B lo ğ u ve E k H izm e t B ina s ı
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
6 .0 8 6 .8 5 0
M İL L İ E M L A K G E N E L
MÜD ÜR LÜĞ Ü
2 .0 0 0 .0 0 0
G E N E L İD A R E S E K T Ö R Ü T O P L A M
E Ğ İT İM K O N U T
A R A Ş T IR M A
SEK TÖ R Ü
SEK TÖ R Ü
SEK TÖ R Ü
D İĞ E R İD A R E L E R
1 8 .0 0 0 .0 0 0
2013K010530
2013K010690
S iva s D e fta rd a rlık H izm e t B ina s ı
T E K N O L O J İK
D ÜŞ ÜLE N
M A Lİ S UÇ LA RI
A R A Ş T IR M A K U R U L U
B A Ş K A N L IĞ I
Ç E V RE V E
Ş E H İR C İL İK
B A K A N L IĞ I
1 0 2 .0 0 0 .0 0 0
1 6 .1 2 4 .8 5 0
0
5 9 .3 5 4
2 .0 0 0 .0 0 0
1 6 .1 2 4 .8 5 0
2 .7 4 5 .8 5 8
5 9 .3 5 4
2013G000430
L o jm a n O na rım ı (M E G )
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
3 .0 0 0 .0 0 0
5 3 9 .0 3 7
2 0 1 1 H 0 2 0 1 0 0 (2 0 1 1 -2 0 1 4 )
M a liye Yük s e k E ğ itim M e rk e zi P ro je s i (M E G )
M İL L İ E M L A K G E N E L
M ÜD ÜRLÜĞÜ
2 0 .0 0 0 .0 0 0
0
0
2 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1 .0 0 0 .0 0 0
0
0
1 .0 0 0 .0 0 0
0
1 2 6 .0 0 0 .0 0 0
1 6 .6 6 3 .8 8 7
1 6 .1 2 4 .8 5 0
1 2 3 .8 5 2 .5 3 3
5 2 .9 6 9 .7 2 9
5 .0 0 0 .0 0 0
1 0 .0 0 0 .0 0 0
0
1 5 .0 0 0 .0 0 0
1 1 .1 9 9 .5 4 6
1 3 1 .0 0 0 .0 0 0
2 6 .6 6 3 .8 8 7
1 6 .1 2 4 .8 5 0
1 3 8 .8 5 2 .5 3 3
6 4 .1 6 9 .2 7 5
2 0 0 7 K 1 2 0 4 1 0 (2 0 0 7 -2 0 1 3 )
İk tis a d i ve M a li A ra ş tırm a la r P ro je s i (S G B )
S T R A T E J İ G E L İŞ T İR M E
B A Ş K A N L IĞ I
S E K T Ö RLE R T O P LAM
K a m u la ş tırm a (0 6 .4 )
G E NE L T O P LAM
M İL L İ E M L A K G E N E L
MÜDÜRLÜĞÜ
134
3 0 9 .1 7 7
2 .7 4 5 .8 5 8
2 .7 4 5 .8 5 8
3 6 8 .5 3 1
3 6 8 .5 3 1
3 0 9 .1 7 7
3 0 9 .1 7 7
3 0 9 .1 7 7
EK-9: Maliye Bakanlığı 2012-2013 Yılları Merkez-Taşra-Yurtdışı Harcama Bilgileri
AÇIKLAMA
MERKEZ
TL
2012
2013
HARCAMA
HARCAMA
TAŞRA
YURTDIŞI
TOPLAM
MERKEZ
TAŞRA
YURTDIŞI
TOPLAM
PERSONEL GİDERLERİ
410.844.062
804.930.257
945.361
1.216.719.680
420.805.671
801.199.451
1.005.899
1.223.011.021
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
274.450.868
137.450.223
286.624
412.187.715
339.633.770
146.130.024
371.839
486.135.633
5.201.902
3.957.500
0
9.159.402
3.251.259
4.054.420
0
7.305.679
69.580.231
781.750
0
70.361.981
58.602.035
5.567.240
0
64.169.275
500.000
0
0
500.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
760.577.062
947.119.731
1.231.985 1.708.928.778
822.292.736
956.951.135
1.377.738
1.780.621.609
CARİ TRANSFERLER
SERMAYE GİDERLERİ
SERMAYE TRANSFERLERİ
BORÇ VERME
GENEL TOPLAM
Not: Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına ilişkin harcamalar Bakanlık merkez teşkilatında gösterilmiştir.
135
Download

İlgili dokümana ulaşamak için buraya tıklayınız.