2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
T.C. YÜREĞİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
2014 YILI KURUMSAL DURUM VE
MALİ BEKLENTİLER RAPORU
0
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Yüreğir Belediye Başkanlığı
1
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
İçindekiler
Sunuş
5
I-Ocak-Haziran 2014 Dönemi Bütçe Uygulaması Sonuçları
7
A. Bütçe Giderleri
7
01.Personel Giderleri
9
02.Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
10
03.Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11
04.Faiz Giderleri
12
05.Cari Transferleri
12
06.Sermaye Giderleri
13
B.Bütçe Gelirleri
14
C.Finansman
20
II-Temmuz-Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler
20
A.Bütçe Giderleri
20
1-Personel Giderleri
21
2-Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
21
3-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
21
4-Faiz Giderleri
21
5-Cari Transferler
21
6-Sermaye Giderleri
22
7-Sermaye Transferleri
22
B.Bütçe Giderleri
22
C.Finansman
22
III-Yıl İçinde Gerçekleştirilen ve Temmuz-Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek
22
Faaliyetler
Yüreğir Belediye Başkanlığı
2
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Tablolar Dizini
Tablo 1. 2014 Gerçekleşmeleri İle 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
7
Tablo 2. 2013 ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderleri
8
Gerçekleşmeleri
Tablo 3. 2013-2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
9
Tablo 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
10
Gerçekleşmeleri
Tablo 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
11
Tablo 6. 2013-2014 Cari Transferler
12
Tablo 7. 2013-2014 Sermaye Giderleri
13
Tablo 8. 2013 Ve 2014 Yılları Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
14
Tablo 9. 2013-2014 Vergi Gelirleri
16
Tablo 10. 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
17
Tablo 11. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
17
Tablo 12. 2013-2014 Diğer Gelirler
18
Tablo 13. 2013-2014 Sermaye Gelirleri
19
Tablo 14. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
20
Tablo 15. Ek-1 Bütçe Giderleri Gelişimi
23
Şekiller Dizini
Şekil 1. 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
7
Şekil 2. 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
9
Şekil 3. 2013-2014 Personel Giderleri
10
Şekil 4. 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
11
Şekil 5. 2013-2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
12
Yüreğir Belediye Başkanlığı
3
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Şekil 6. 2013-2014 Cari Transferler
13
Şekil 7. 2013-2014 Sermaye Giderleri
14
Şekil 8. 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlan Gelir
15
Şekil 9. 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
15
Şekil 10. 2013-2014 Vergi Gelirleri
16
Şekil 11. 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
17
Şekil 12. Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler
18
Şekil 13. 2013-2014 Diğer Gelirler
19
Şekil 14. 2013-2014 Sermaye Gelirler
19
Şekil 15. 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
21
Yüreğir Belediye Başkanlığı
4
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
SUNUŞ
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde; “Genel yönetim
kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve
hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık
uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri
kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar” denilmektedir. Söz konusu
düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve
hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim
fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir.
Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri
konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır.
Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Yüreğir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı
aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları Yüreğir Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı
aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Yüreğir Belediye
Başkanlığı 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Raporun tüm taraflara faydalı olmasını dilerim.
Yüreğir Belediye Başkanı
Mahmut ÇELİKCAN
Yüreğir Belediye Başkanlığı
5
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Yüreğir Belediye Başkanlığı
6
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
I-OCAK–HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
6360 sayılı On Dört İlde Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun uyarınca 30 Mart 2014 Mahalli İdareler
Genel Seçimleri sonunda Belediyesine dönüşen Yüreğir Belediyemizin 2014 yılı ilk altı aylık
dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ilk üç ay için Yüreğir Belediyesi olarak, 2 çeyrek için ise Yüreğir
Belediyesi olarak yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentileri içerecek şekilde
hazırlanmıştır.
A. Bütçe Giderleri
2014 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam 2014 yılında 120.000.000,00.TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılında 96.829.887,98-TL gider gerçekleşmesi olmuştur. 2014 yılı için
öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2013 yılında gerçekleşen giderlere göre %23,93 artış olmuştur.
Tablo 1: 2014 Gerçekleşmeleri ile 2014 Başlangıç Ödeneği Gelişimi
2013
2014
Gider
Başlangıç Ödeneği
Bütçe Tertibi
Gerçekleşmeleri
01-Personel Giderleri
02-SGK Devlet Prim Giderleri
03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri
04- Faiz Gideri
05-Cari Transfer
06-Sermaye Giderleri
07- Sermaye Transferi
08- Borç Verme
09-Yedek Ödenekler
Toplam
Artış Oranı %
14.421.147,25
16.579.085,00
2.287.949,83
2.728.430,00
37.775.352,57
55.974.959,00
0,00
300.000,00
2.361.930,15
2.500.000,00
39.983.508,18
30.250.000,00
0,00
10.000,00
0,00
0,00
0,00
11.657.526,00
96.829.887,98
120.000.000,00
14,96%
19,25%
48,18%
0,00%
5,85%
-24,34%
0,00%
0,00%
0,00%
23,93%
2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
2013
2014
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Şekil 1: 2013 Gider Gerçekleşme-2014 KBÖ
7
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 Mali Yılı Ocak–Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe Giderlerinin Gelişimi
Tablosunda da görüldüğü gibi toplam 40.579.965,41.-TL olarak gerçekleşmiştir. 2013 yıl sonu
gerçekleşmelerinin %41,91’i Ocak–Haziran döneminde gerçekleşmiştir. 2014 Mali Yılı Ocak–Haziran
dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise 31.802.141,23-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu
dönemde bütçenin kullanım oranı % 26,50 olmuştur. 2013 ve 2014 yılları Haziran sonu itibariyle gider
gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde %21,63 oranında bir artış olduğu
görülmektedir. 2013 ve 2014 yılları ödeneklerin Ocak–Haziran dönemi sonu itibariyle fiili
gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki tabloda ve EK-1’de gösterilmiştir.
Tablo 2: 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
Gider Gerçekleşmeleri
2014
Bütçe
2013 Gider
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
Başlangıç
Tertibi
Gerçekleşmeleri
Ödeneği
2013
2014
2013 2014
01-Personel
Giderleri
14.421.147,25 16.579.085,00 6.268.862,50 7.892.828,35 43,47 47,61
02-SGK
Devlet Prim
Giderleri
2.287.949,83
2.728.430,00
984.903,54 1.316.513,73 43,05 48,25
03-Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
37.775.352,57 55.974.959,00 15.510.739,13 17.242.414,63 41,06 30,80
04- Faiz
Gideri
0,00
300.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
05-Cari
Transfer
2.361.930,15
2.500.000,00
932.096,16 1.017.615,10 39,46 40,70
06-Sermaye
Giderleri
39.983.508,18 30.250.000,00 16.883.364,08 4.332.769,42 42,23 14,32
07Sermaye
Transferi
0,00
10.000,00
0,00
0,00 0,00 0,00
08- Borç
Verme
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
09-Yedek
Ödenekler
0,00 11.657.526,00
0,00
0,00 0,00 0,00
Toplam
96.829.887,98
Artış
Oranı
%
25,91
33,67
11,16
0,00
9,17
74,34
0,00
0,00
0,00
120.000.000,00 40.579.965,41 31.802.141,23 41,91 26,50 21,63
Yüreğir Belediye Başkanlığı
8
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1
2
3
4
2013
5
6
7
8
9
2014
Şekil 2: 2013-2014 Yılları Gider Gerçekleşmeleri
01. Personel Giderleri
Personel giderleri için 2014 yılı başında 16.579.085,00-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 6.268.862,50-TL olan personel giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde
1.623.965,85-TL artışla 7.892.828,35-TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış %25,91 olarak
gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, ücretlerin
öngörülenin altında artması; personelin emekliliği ve nakli; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha
yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir.
Tablo 3: 2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
62.997,83
1.153.717,19
1.277.953,79
1.175.161,11
1.189.205,72
1.409.826,86
6.268.862,50
1.175.172,09
1.217.447,01
1.231.137,29
1.287.110,60
1.486.996,52
1.494.964,84
7.892.828,35
Değişim Tutarı
1.112.174,26
63.729,82
-46.816,50
111.949,49
297.790,80
85.137,98
1.623.965,85
Değişim Oranı %
1765,42%
5,52%
-3,66%
9,53%
25,04%
6,04%
25,91%
Yüreğir Belediye Başkanlığı
9
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 - 2014 Personel Giderleri Gerçekleşmeleri
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
2014
2013
0,00
1
2
3
4
2013
5
6
2014
Şekil 3: 2013-2014 Personel Giderleri
02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2014 yılı başında 2.728.430,00.-TL
ödenek ayrılmıştır.
2013 yılı Ocak–Haziran döneminde 984.903,54-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet
primi giderleri 2014 yılı Ocak–Haziran döneminde 331.610,19-TL artışla 1.316.513,73-TL olmuştur.
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış %33,67 olarak gerçekleşmiştir.
Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 4: 2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Gerçekleşmeleri
Aylar
2013
2014
Değişim Tutarı
Değişim Oranı %
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
0,00
204.191,21
179.679,20
190.045,27
187.912,98
223.074,88
178.932,56
211.362,52
210.021,56
217.144,90
240.522,08
258.530,11
178.932,56
7.171,31
30.342,36
27.099,63
52.609,10
35.455,23
0,00%
3,51%
16,89%
14,26%
28,00%
15,89%
Toplam
984.903,54
1.316.513,73
331.610,19
33,67%
Yüreğir Belediye Başkanlığı
10
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013- 2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Gerçekleşmeleri
300.000,00
200.000,00
100.000,00
1
2
3
2013
4
5
6
2013
2014
0,00
2014
Şekil 4: 2013-2014 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi Giderleri
03. Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Mal ve hizmet alım giderleri için 2014 yılı başında 55.974.959,00.- TL ödenek ayrılmıştır. 2013
yılı Ocak–Haziran döneminde 15.510.739,13-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2014 yılı Ocak–
Haziran döneminde 1.731.675,50-TL artışla 17.242.414,63-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı
giderlerindeki artış %11,16 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı
giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda gösterilmiştir.
Tablo 5: 2013 - 2014 Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Aylar
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
318.498,46
2.490.709,98
2.781.833,81
3.570.512,89
3.134.882,11
3.214.301,88
15.510.739,13
1.189.052,51
2.448.587,17
4.405.236,36
2.257.645,02
3.941.354,00
3.000.539,57
17.242.414,63
Değişim Tutarı
870.554,05
-42.122,81
1.623.402,55
-1.312.867,87
806.471,89
-213.762,31
1.731.675,50
Değişim Oranı %
273,33
-1,69
58,36
-36,77
25,73
-6,65
11,16
Yüreğir Belediye Başkanlığı
11
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 - 2014 Mal Ve Hizmet Alım Giderleri
2013
2014
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1
2
3
4
5
6
2013
Şekil 5: 2013-2014 Mal ve Hİzmet Alım Giderleri
04.Faiz Gideri
Belediyemizin bu dönemde faiz gideri bulunmamaktadır.
05. Cari Transferler
Cari transfer harcamaları için 2014 yılı başında 2.500.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı
Ocak–Haziran döneminde 932.096,16.-TL olan cari transfer harcaması 2014
yılı Ocak–Haziran
döneminde 85.518,94.-TL artışla 1.017.615,10.-TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki artış
%9,17 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri
aşağıda gösterilmiştir.
Cari transferlerin öngörülen altında gerçekleşmesinin temel nedeni, İller Bankası kuruluş
kanununda yapılan değişiklikle belediye paylarının azaltılması sonucunda transferlerin azalmasıdır.
Ayrıca çeşitli yasalarda yer alan ve zorunlu olarak bütçelenen transfer ödenekleri her seferğinde
kullanılmamakta ve bu nedenle bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasında cari transferlerde
önemli farklılıklar oluşabilmektedir.
Tablo 6 : 2013 - 2014 Cari Transferler
Aylar
2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
128.935,50
299.992,17
120.604,89
117.599,53
162.810,42
102.153,65
932.096,16
2014
142.630,23
200.081,35
370.655,93
27.294,70
157.076,84
119.876,05
1.017.615,10
Değişim Tutarı
13.694,73
-99.910,82
250.051,04
-90.304,83
-5.733,58
17.722,40
85.518,94
Değişim Oranı %
0,00
0,00
207,33
-76,79
-3,52
0,00
9,17
Yüreğir Belediye Başkanlığı
12
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 - 2014 CARİ TRANSFERLER
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
1
2
3
2013
4
5
6
2013
2014
Şekil 6 : 2013-2014 Cari Transferler
06. Sermaye Giderleri
Sermaye giderleri için 2014 yılı başında 30.250.000,00.-TL ödenek ayrılmıştır. 2013 yılı Ocak–
Haziran döneminde 16.883.364,08.-TL olan sermaye giderleri 2014 yılı Ocak-Haziran döneminde
12.550.594,66.-TL azalışla 4.332.769,42.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki azalış %74,34 olarak
gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri aşağıda
gösterilmiştir.
Tablo 7 : 2013- 2014 Sermaye Giderleri
Aylar
2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
3.168.373,19
2.889.749,89
1.494.877,33
5.021.609,10
1.612.778,29
2.695.976,28
2014
254.812,92
2.490.133,95
936.506,06
136.485,55
453.002,48
61.828,46
Toplam
16.883.364,08
4.332.769,42
Değişim Tutarı
-2.913.560,27
-399.615,94
-558.371,27
-4.885.123,55
-1.159.775,81
-2.634.147,82
Değişim Oranı %
-91,96
-13,83
-37,35
-97,28
-71,91
-97,71
-12.550.594,66
-74,34
Yüreğir Belediye Başkanlığı
13
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013- 2014 Sermaye Giderleri
2013
2014
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
2013
1
2
3
4
5
6
Şekil 7 : 2013-2014 Sermaye Giderleri
B. Bütçe Gelirleri
Belediyemizin 2013–2014 yılları Ocak–Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin
veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
2014 mali yılında 120.112.000,00.-TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine
bakıldığında; Vergi gelirleri 35.290.000,00.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri 1.910.000,00-TL, Alınan
Bağış ve Yardımlar 508.000,00-TL, Diğer gelirler 79.128.000,00.-TL, Sermaye gelirleri 3.220.000,00.-TL
olarak öngörülmüştür.
Tablo 8 : 2013 ve 2014 Yılları Ocak – Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi
Gelir Gerçekleşmeleri
2013
Gelir Ekonomik
2014 Planlanan
Gerçekleşen
Ocak-Haziran Dönemi
Oran %
Artış
Kod
Gelir
Gelir
2013
2014
2013 2014 Oranı %
01Vergi
Gelirleri
22.539.396,19 35.290.000,00 13.069.331,29 18.367.864,47 57,98 52,05
-10,24
03-Teşebbüs ve
Mülkiyet
Gelirleri
1.340.225,04
1.910.000,00 1.103.948,96
775.911,17 82,37 40,62
-50,68
04-Alınan Bağış
ve Yardımlar
ile Özel Gelirler
264.701,90
508.000,00
14.720,68
384.900,00 5,56 75,77 1.262,43
05-Diğer
Gelirler
59.793.574,83 79.128.000,00 29.157.429,17 33.442.681,96 48,76 42,26
-13,33
06Sermaye
Gelirleri
14.298.518,26
3.220.000,00 13.984.992,76
0,00 97,81 0,00 -100,00
08Alacaklardan
Tahsilat
0,00
0,00
0,00
0,00 0,00 0,00
0,00
09- Red ve
İadeler
-56.000,00
Toplam
98.236.416,22 120.112.000,00 57.330.422,86 52.971.357,60 58,36 44,10
-24,43
Yüreğir Belediye Başkanlığı
14
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir
90.000.000,00
80.000.000,00
70.000.000,00
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
0,00
1
-10.000.000,00
2
2013
3
4
5
6
7
2014
Şekil 8 : 2013 Yılı Gerçekleşen Gelir-2014 Yılı Planlanan Gelir
Belediyemizin 2013 mali yılı Ocak–Haziran döneminde toplam 57.330.422,86.-TL gelir
gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, Vergi gelirleri 13.069.331,29.-TL, Teşebbüs ve mülkiyet geliri
1.103.948,96-TL, Alınan bağış ve yardımlar
ile özel gelirler 14.720,68.-TL, Diğer gelirler
29.157.429,17.-TL, Sermaye gelirleri 13.984.992,76.-TL’ den oluştuğu görülmektedir.
2014 mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi Gelirleri 18.367.864,47.-TL, Teşebbüs ve
mülkiyet geliri 775.911,17.-TL, Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler 384.900,00-TL, Diğer gelirler
33.442.681,96-TL, Sermaye gelirleri 0,00.-TL’den oluşmaktadır.
2013-2014 Yılı Ocak-haziran Gerçekleşen Gelir
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00
20.000.000,00
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
0,00
1
2
Seri 2
3
4
5
6
7
Seri 1
Şekil 9 : 2013-2014 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşen Gelir
Yüreğir Belediye Başkanlığı
15
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 mali yılı Ocak–Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde 2013 Ocak-Haziran
dönemi gerçekleşme oranı %58,36’dır. 2013 yılında elde edilen Vergi gelirlerinin %57,98’i, Teşebbüs
ve mülkiyet gelirlerinin %82,37’si, Diğer gelirlerin %48,76’sı,Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
2014 yılında ise planlanan gelirin Ocak–Haziran döneminde gerçekleşme oranı %44,10’dur.
2014 Öngörülen Vergi gelirlerinin %52,05’i, Teşebbüs ve mülkiyet gelirinin %40,62’si, Alınan bağış ve
yardımların %75,77’si, Diğer gelirlerin %42,26’sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir.
01- Vergi Gelirleri
Vergi gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 13.069.331,29.-TL olup, Ocak-Haziran 2014
döneminde 5.298.533,18.-TL artışla 18.367.864,47.-TL olmuştur. Vergi gelirlerindeki artış %40,54
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 9 : 2013- 2014 Vergi Gelirleri
Aylar
2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
1.450.244,57
1.746.022,44
1.316.294,76
1.705.797,23
5.393.062,44
1.457.909,85
13.069.331,29
2014
Değişim Tutarı
1.460.145,72
9.901,15
3.721.570,90
1.975.548,46
3.264.974,07
1.948.679,31
1.955.503,16
249.705,93
5.365.985,66
-27.076,78
2.599.684,96
1.141.775,11
18.367.864,47
5.298.533,18
Değişim Oranı %
0,68
113,15
148,04
14,64
-0,50
78,32
40,54
2013-2014 Vergi Gelirleri
6.000.000,00
5.000.000,00
4.000.000,00
3.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
0,00
1
2
3
2013
4
5
6
2013
2014
Şekil 10 : 2013-2014 Vergi Gelirleri
Yüreğir Belediye Başkanlığı
16
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
02- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 1.103.948,96.-TL olup, OcakHaziran 2014 döneminde 328.037,79.-TL azalışla 775.911,17.-TL olmuştur. Teşebbüs ve Mülkiyet
Gelirlerindeki azalış %29,71 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 10 : 2013 - 2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
Aylar
2013
2014
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
621.085,38
63.610,64
84.620,95
126.669,68
170.951,68
37.010,63
571.317,00
37.375,25
50.429,42
31.292,00
38.426,00
47.071,50
Değişim Tutarı
-49.768,38
-26.235,39
-34.191,53
-95.377,68
-132.525,68
10.060,87
Toplam
1.103.948,96
775.911,17
-328.037,79
Değişim Oranı %
-8,01
-41,24
-40,41
-75,30
-77,52
27,18
-29,71
2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
700.000,00
600.000,00
500.000,00
400.000,00
300.000,00
200.000,00
100.000,00
0,00
1
2
3
4
2013
5
6
2014
Şekil 11 : 2013-2014 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03- Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 14.720,68.-TL olup,
Ocak-Haziran 2014 döneminde 370.179,32.-TL artışla 384.900,00.-TL olmuştur.
Tablo 11 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
Aylar
2013
2014
Ocak
1.548,46
0,00
Değişim Tutarı
-1.548,46
Değişim Oranı %
-100,00
Yüreğir Belediye Başkanlığı
17
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
2.000,00
0,00
0,00
0,00
11.172,22
14.720,68
0,00
0,00
0,00
384.900,00
0,00
384.900,00
-2.000,00
0,00
0,00
384.900,00
-11.172,22
370.179,32
-100,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
2.514,69
2013-2014 Alınan Bağış ve Yardımlar
400.000,00
300.000,00
200.000,00
2014
100.000,00
2013
0,00
1
2
3
4
2013
5
6
2014
Şekil 12 : Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
04- Diğer Gelirler
Diğer Gelirler Ocak-Haziran 2013 döneminde 29.157.429,17.-TL olup, Ocak-Haziran 2014
döneminde 4.285.252,79.-TL artışla 33.442.681,96.-TL olmuştur. Diğer Gelirlerdeki artış %14,70
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 12 : 2013- 2014 Diğer Gelirler
Aylar
2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
5.652.141,81
4.384.654,59
5.051.871,67
5.370.468,21
4.130.538,06
4.567.754,83
2014
6.351.975,25
5.219.853,43
6.979.922,56
5.494.328,12
4.421.646,63
4.974.955,97
Toplam
29.157.429,17
33.442.681,96
Değişim Tutarı
699.833,44
835.198,84
1.928.050,89
123.859,91
291.108,57
407.201,14
Değişim Oranı %
12,38
19,05
38,17
2,31
7,05
8,91
4.285.252,79
14,70
Yüreğir Belediye Başkanlığı
18
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013-2014 Diğer Gelirler
8.000.000,00
6.000.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
2013
0,00
1
2
3
2013
4
5
6
2014
Şekil 13 : 2013-2014 Diğer Gelirler
05- Sermaye Gelirleri
Sermaye Gelirleri Ocak-Haziran 2013 döneminde 13.984.992,76.-TL olup, Ocak-Haziran 2014
döneminde 0,00.-TL olmuştur. Sermaye Gelirlerindeki azalış %100,00 olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 13 : 2013- 2014 Sermaye Gelirleri
Aylar
2013
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Toplam
2014
0,00
13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Değişim Tutarı
0,00
-13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
-13.984.992,76
Değişim Oranı %
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-100,00
2013-2014 Sermaye Gelirleri
15.000.000,00
10.000.000,00
5.000.000,00
2014
2013
0,00
1
2
3
4
2013
5
6
2014
Şekil 14 : 2013-2014 Sermaye Gelirleri
Yüreğir Belediye Başkanlığı
19
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2013 mali yılı Ocak-Haziran gelirlerinin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2013 yılının
aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar rapor ekindeki Ek-2’de gösterilmiştir.
C. Finansman
Yılın ilk altı ayında, gider fazlası oluştuğundan bir finansman açığı oluşmuş ve bu kapsamda
borç yükümlülüğüne girilmiştir.
Finansman fazlası ise Kamu Haznedarlığı Tebliği çerçevesinde yatırım araçlarında
değerlendirilerek ilave bir finansman geliri elde edilmiştir.
II-TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER
A. Bütçe Giderleri
Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo
ve grafikte gösterilmiştir.
Tablo 14 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşmeleri
2014
Ocak –
Temmuz –
Haziran
Aralık
Bütçe Tertibi
Dönemi
Başlangıç
Harcamaları
(Tahmini)
Ödeneği
01-Personel Giderleri
16.579.085,00 7.892.828,35 3.752.108,00
02-SGK Devlet Prim
Giderleri
2.728.430,00 1.316.513,73
455.125,00
03-Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
55.974.959,00 17.242.414,63 8.452.635,00
04- Faiz Gideri
300.000,00
0,00
0,00
05-Cari Transfer
2.500.000,00 1.017.615,10
812.000,00
06-Sermaye Giderleri
30.250.000,00 4.332.769,42 3.784.000,00
07- Sermaye Transferi
10.000,00
0,00
10.000,00
08- Borç Verme
0,00
0,00
0,00
09-Yedek Ödenekler
11.657.526,00
0,00 11.657.526,00
Toplam
120.000.000,00 31.802.141,23 28.923.394,00
Artış Oranı %
70,24
64,93
45,90
0,00
73,18
26,83
0,00
0,00
100,00
50,60
Yüreğir Belediye Başkanlığı
20
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
60.000.000,00
50.000.000,00
40.000.000,00
30.000.000,00
20.000.000,00
10.000.000,00
Temmuz-Aralık
0,00
1
2
3
4
KBÖ
5
Ocak-Haziran
KBÖ
6
7
8
9
Temmuz-Aralık
Şekil 15 : 2014 Yılı Bütçe Giderleri Gerçekleşme Tahminleri
1- Personel Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 7.892.828,35.-TL olan personel giderlerinin Temmuz–Aralık
2014 döneminde yaklaşık 3.752.108,00-TL olması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin %70,24 olacağı tahmin edilmektedir.
2- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.316.513,73.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi
giderlerinin Temmuz–Aralık 2014 döneminde 455.125,00.-TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik
kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin
% 64,24 olacağı tahmin edilmektedir.
3-
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 17.242.414,63.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz–Aralık
2013 döneminde 8.452.635,00.-TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yıl sonu
gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 45,90 olacağı tahmin edilmektedir.
4-
Faiz Gideri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan Faiz Giderlerinin Temmuz-Aralık 2014 döneminde 0,00.-TL
olması beklenmektedir.
5-
Cari Transferler
Ocak–Haziran 2014 döneminde 1.017.615,10-TL olan cari transferlerin Temmuz–Aralık 2014 döneminde
812.000,00.-TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2014 yılı bütçe
başlangıç ödeneğinin % 73,18 olacağı tahmin edilmektedir.
Yüreğir Belediye Başkanlığı
21
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
6-
Sermaye Giderleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 4.332.769,42.-TL olan sermaye giderlerinin Temmuz–Aralık 2014
döneminde de 3.784.000,00.-TL olması beklenmektedir.
7-
Sermaye Transferleri
Ocak–Haziran 2014 döneminde 0,00.-TL olan sermaye transferlerinin Temmuz-Aralık döneminde
10.000,00.-TL olması beklenmektedir.
B. Bütçe Gelirleri
2014 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmelerine göre TemmuzAralık döneminde başlangıçta öngürülen bütçe gelirlerinin tamamının gerçekleşmesi beklenmektedir.
C. Finansman
Her geçen gün artan belediyecelik hizmetleri, harcamaların öz gelirler ile karşılanamamasını da
beraberinde getirmiştir. Gideri karşılamayan gelirin, finansman yöntemlerinin kullanılmasını zorunlu hale
getirmektedir.
Bütçe giderlerinin vergi gelirleriyle karşılanamayacağından aradaki farkı borçlanmak ve borçların
vade yapısını değiştirmek suretiyle finanse edilecektir.
III-YIL İÇİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN VE TEMMUZ–ARALIK 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK
FAALİYETLER
Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan,
program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir.
2014 Performans Programında yer alan faaliyetler, (temmuz-aralık) döneminde yapılacak
olanlar,
Yüreğir Belediye Başkanlığı
22
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
Tablo 15: EK-1 BÜTÇE GİDERLERİ GELİŞİMİ
AÇIKLAMA
0
1
0
1
0
1
PERSONEL GİDERLERİ
1
2
MEMURLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
2013 YILI
GERÇEKLEŞ
ME TOPLAMI
14421147,25
6447904,14
1088417,36
2014 YILI
BAŞLANG
IÇ
ÖDENEGİ
1657908
5
8217340
609000
OCAK GERÇEKLEŞME
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
62.997,83
1.277.953,
79
1.231.137,
29
1.175.161,
11
1.287.110,
60
1.189.205,
72
1.486.996,
52
1.409.826,
86
1.494.964,
84
6.268.862,5
0
7.892.828,3
5
26%
2238%
27%
0,00
717.847,2
6
519.460,4
7
687.986,6
4
519.539,4
9
692.841,7
8
534.912,8
9
748.934,7
0
526.076,8
0
716.975,4
3
525.564,3
0
694.466,1
5
2.625.553,9
5
4.259.051,9
6
62%
100%
-3%
0,00
8.596,82
149.549,4
4
6.254,15
150.218,2
8
6.277,79
163.613,6
3
6.492,60
149.026,5
5
6.491,68
151.222,4
0
6.491,68
763.630,30
40.604,72
-95%
100%
-24%
465.757,7
0
440.567,5
5
465.263,7
3
430.911,4
9
439.474,3
6
517.258,2
7
428.375,5
9
625.245,6
6
589.209,2
0
714.348,3
8
2.451.078,4
1
3.097.730,5
9
26%
935%
93%
3.826,35
5.202,90
4.869,90
5.583,60
4.869,90
5.583,60
4.869,90
5.583,60
4.328,80
5.583,60
22.764,85
30.142,98
32%
0%
214%
139.502,1
6
74.075,03
405.834,99
465.298,10
15%
0%
-3%
223.074,8
8
258.530,1
1
984.903,54
1.316.513,7
3
34%
0%
44%
390.352,07
619.524,43
59%
0%
4%
6560545
62.997,83
4
GEÇİCİ PERSONEL
41185,67
60000
0,00
2.605,68
SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
2287949,83
2728430
0,00
76.723,09
15.123,23
77.435,77
95.522,63
32.290,33
8.841,43
80.856,88
0,00
178.932,5
6
204.191,2
1
211.362,5
2
179.679,2
0
210.021,5
6
190.045,2
7
217.144,9
0
187.912,9
8
240.522,0
8
74.493,55
103.861,6
5
74.487,36
103.882,1
3
74.502,14
100.847,7
6
21.855,33
743,16
21.826,61
742,99
22.190,95
742,99
109.331,80
4.656,85
-96%
0%
-28%
126.381,7
9
156.939,3
6
1
MEMURLAR
906726,78
1144000
0,00
97.432,11
92.804,93
97.783,61
74.064,09
0
2
2
SÖZLEŞMELİ PERSONEL
156527,45
189000
0,00
1.025,24
21.693,86
588,82
21.765,05
813,65
3
0
3
İŞÇİLER
MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2
TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2014
132.700,1
5
115.717,1
7
0
3
2013
138.062,3
9
0
2
0
2
OCAK
HAZİRAN
GERÇEKLEŞ
ME ORANI %
1.217.447,
01
5916574,74
1132200
ARTI
Ş
ORA
NI
%
2013
İŞÇİLER
927065,34
OCAK HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
1.153.717,
19
3
DİĞER PERSONEL
MAYIS GERÇEKLEŞME
2014
0
1
5
NİSAN GERÇEKLEŞME
1.175.172,
09
369.399,2
4
0
2
MART GERÇEKLEŞME
2013
0
1
0
1
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
1224695,6
1395430
0,00
80.475,21
89.692,42
112.990,0
9
83.850,06
93.490,74
93.696,39
112.540,0
9
91.599,01
135.896,9
6
485.219,67
692.332,45
43%
0%
95%
37775352,57
5597495
9
318.498,4
6
1.189.052,
51
2.490.709,
98
2.448.587,
17
2.781.833,
81
4.405.236,
36
3.570.512,
89
2.257.645,
02
3.134.882,
11
3.941.354,
00
3.214.301,
88
3.000.539,
57
15.510.739,
13
17.242.414,
63
11%
1009%
152%
10320714,55
1392782
5
70.565,48
670.934,4
6
745.309,2
3
332.242,8
6
701.962,6
3
1.212.116,
21
1.433.400,
90
255.126,4
2
875.731,8
0
1.133.550,
75
840.038,6
5
484.413,7
6
4.667.008,6
9
4.088.384,4
6
88%
1190%
-28%
3.548,96
222.661,19
17.570,82
8%
21116%
1550
%
0
3
3
YOLLUKLAR
243734,01
573700
978,49
229,00
1.821,50
4.791,96
136,00
4.653,00
7.744,50
0,00
5.364,32
4.347,90
206.616,3
8
0
3
4
GÖREV GİDERLERİ
956292,51
846900
22.978,21
38.066,92
67.314,94
45.390,79
66.951,65
41.337,06
80.074,32
27.182,17
61.627,30
49.847,06
85.639,83
28.099,69
384.586,25
229.923,69
60%
373%
-26%
20811391,99
3536082
4
148.738,9
4
347.710,8
6
1.608.104,
86
1.802.977,
91
1.681.640,
01
2.190.540,
28
1.554.168,
74
1.569.862,
14
1.655.571,
81
2.317.033,
56
1.757.590,
04
1.977.461,
29
8.405.814,4
0
10.205.586,
04
21%
1182%
569%
141.763,7
2
157.027,8
8
0
3
0
3
5
6
HİZMET ALIMLARI
1.950,00
0,00
19.970,00
45.066,26
64.854,90
279.830,6
6
51.494,39
124.591,0
2
78.911,80
27.290,36
432.041,44
560.709,55
30%
4047%
0%
3626910
58.773,34
130.646,8
9
48.189,45
198.791,3
5
240.246,7
9
594.827,0
3
295.791,0
4
332.241,3
5
382.192,3
3
259.233,4
4
191.643,0
0
422.501,1
8
1.216.835,9
5
1.938.241,2
4
59%
326%
323%
294246,73
549000
14.514,00
1.464,38
0,00
19.326,04
26.041,83
81.932,12
57.569,67
21.738,55
29.803,53
20.313,41
53.862,18
57.224,33
181.791,21
201.998,83
11%
371%
3908
%
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
11800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
FAİZ GİDERLERİ
0
300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
300000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
2500000
128.935,5
0
142.630,2
3
299.992,1
7
200.081,3
5
120.604,8
9
370.655,9
3
117.599,5
3
27.294,70
162.810,4
2
157.076,8
4
102.153,6
5
119.876,0
5
932.096,16
1.017.615,1
0
9%
-21%
-16%
0,00
192.443,6
0
0,00
228.800,0
0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
192.443,60
308.066,75
-60%
0%
0%
TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
1442766,58
0
3
7
MENKUL MAL ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
3706206,2
0
3
8
GAYRIMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
0
3
9
0
4
0
4
2
0
5
0
5
CARİ TRANSFERLER
1
GÖREV ZARARLARI
2361930,15
322368,93
1078000
300000
0,00
79.266,75
23
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
0
5
3
KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
184492,42
360000
7.978,22
18.692,47
17.440,16
14.829,73
9.641,27
10.919,87
9.424,45
5.765,61
17.375,18
0,00
10.148,00
0,00
72.007,28
50.207,68
-50%
127%
0%
0
5
4
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
147926
840000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.247,88
0,00
12.976,76
0,00
0,00
0,00
297,36
0,00
17.522,00
100%
0%
0%
1707142,8
1000000
120.957,2
8
123.937,7
6
90.108,41
105.984,8
7
110.963,6
2
126.688,1
8
108.175,0
8
8.552,33
145.435,2
4
157.076,8
4
92.005,65
119.578,6
9
667.645,28
641.818,67
-4%
-24%
-4%
39983508,18
3025000
0
3.168.373,
19
254.812,9
2
2.889.749,
89
2.490.133,
95
1.494.877,
33
936.506,0
6
5.021.609,
10
136.485,5
5
1.612.778,
29
453.002,4
8
2.695.976,
28
61.828,46
16.883.364,
08
4.332.769,4
2
-74%
-15%
-76%
0,00
164.950,6
8
0,00
0,00
3.717,00
289.389,6
9
440,40
0,00
0,00
109.504,0
0
0,00
813.844,37
4.157,40
-99%
-56%
0%
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
32.332,00
131.348,7
5
0,00
152.810,0
0
0,00
373.942,00
294.240,67
-21%
58%
0%
100%
0%
0
5
8
0
6
GELİRLERDEN AYRILAN PAYLAR
SERMAYE GİDERLERİ
0
6
1
MAMUL MAL ALIMLARI
839709,81
2250000
250.000,0
0
0
6
2
MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
0
6500000
0,00
0,00
96.996,00
107.380,0
0
0,00
0
6
0
6
0
6
0
6
3
4
5
7
0
7
0
7
1
0
9
0
9
0
9
1
6
GAYRI MADDİ MAL ALIMLARI
GAYRIMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI
GAYRIMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ
790449,55
1500000
20.532,00
0,00
34.979,92
91.804,00
197630
2000000
0,00
0,00
153.940,0
0
0,00
0,00
0,00
38.160,00
35449574,94
1500000
0
2.807.864,
32
147.432,9
2
1.685.423,
36
1.468.762,
25
1.494.877,
33
897.809,1
4
4.355.686,
14
1.000.839,
70
0,00
0,00
306.041,2
7
0,00
34.432,43
0,00
0,00
196.090,00
0,00
100%
61.828,46
14.260.065,
29
3.033.531,6
5
-71%
-13%
-58%
0,00
0,00
1.239.422,4
2
1.000.839,7
0
-19%
-100%
0%
0,00
2.590,00
0,00
1.400,00
4.696,40
1.483.951,
86
453.002,4
8
2.432.262,
28
GAYRIMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
2706143,88
3000000
13.512,87
0,00
885.435,8
5
SERMAYE TRANSFERLERİ
0
10000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ
0
10000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
YEDEK ÖDENEKLER
0
1165752
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
PERSONEL YEDEK ÖDENEĞİ
0
200000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0
1145752
6
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
YEDEK ÖDENEK
Yüreğir Belediye Başkanlığı
24
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
TABLO 16: EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
AÇIKLAMA
2013 YILI
GERÇEKLEŞME
TUTARI
2014 YILI
BAŞLANGIÇ
ÖDENEGİ
OCAK GERÇEKLEŞME
ŞUBAT GERÇEKLEŞME
MART GERÇEKLEŞME
NİSAN GERÇEKLEŞME
MAYIS GERÇEKLEŞME
HAZİRAN GERÇEKLEŞME
OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞME
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
ARTIŞ
ORANI
%
OCAK HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
ORANI %
2013
2014
01 - Vergi Gelirleri
22.539.396,19
35.290.000,00
1.450.244,57
1.460.145,72
1.746.022,44
3.721.570,90
1.316.294,76
3.264.974,07
1.705.797,23
1.955.503,16
5.393.062,44
5.365.985,66
1.457.909,85
2.599.684,96
13.069.331,29
18.367.864,47
41%
1%
78%
012 - Mülkiyet Uzerinden Alinan
Vergiler
12.795.015,54
20.500.000,00
562.468,89
600.409,51
483.889,97
1.907.219,71
755.519,21
2.363.691,51
761.991,35
805.071,02
4.452.629,49
4.368.194,82
591.844,70
1.356.858,28
7.608.343,61
11.401.444,85
50%
5%
126%
0129 - Mülkiyet Uzerinden Alinan
Diger Vergiler
12.795.015,54
20.500.000,00
562.468,89
600.409,51
483.889,97
1.907.219,71
755.519,21
2.363.691,51
761.991,35
805.071,02
4.452.629,49
4.368.194,82
591.844,70
1.356.858,28
7.608.343,61
11.401.444,85
50%
5%
226%
013 - Dahilde Alinan Mal ve Hizmet
Vergileri
7.727.780,68
10.870.000,00
621.038,18
659.143,81
1.107.149,47
1.136.068,69
411.960,30
500.844,22
786.042,88
784.115,37
740.553,95
707.910,20
647.047,02
652.378,01
4.313.791,80
4.440.460,30
3%
4%
-1%
0132 - Ozel Tüketim Vergisi
4.715.428,57
5.460.000,00
360.498,85
448.620,39
400.849,19
520.158,27
22.224,07
397.149,75
719.512,41
321.919,93
346.072,11
284.306,84
407.004,14
340.875,92
2.256.160,77
2.313.031,10
3%
13%
-24%
0139 - Dahilde Alinan Diger Mal ve
Hizmet Vergileri
3.012.352,11
5.410.000,00
260.539,33
210.523,42
706.300,28
615.910,42
389.736,23
103.694,47
66.530,47
462.195,44
394.481,84
423.603,36
240.042,88
311.502,09
2.057.631,03
2.127.429,20
3%
-8%
48%
016 - Harclar
2.016.356,53
3.920.000,00
266.737,50
200.592,40
154.983,00
678.282,50
148.815,25
400.435,10
157.763,00
366.244,71
199.879,00
289.880,64
218.799,00
590.448,67
1.146.976,75
2.525.884,02
120%
-18%
294%
0169 - Diger Harclar
2.016.356,53
3.920.000,00
266.737,50
200.592,40
154.983,00
678.282,50
148.815,25
400.435,10
157.763,00
366.244,71
199.879,00
289.880,64
218.799,00
590.448,67
1.146.976,75
2.525.884,02
220%
-18%
294%
019 - Baska Yerde Siniflandirilmayan
Vergiler
243,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,24
0,00
72,06
0,00
0,00
219,13
0,00
219,13
75,30
120%
0%
0%
0199 - Baska Yerde Siniflandirilmayan
Diger Vergiler
243,44
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,24
0,00
72,06
0,00
0,00
219,13
0,00
219,13
75,30
-66%
0%
0%
03 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.340.225,04
1.910.000,00
621.085,38
571.317,00
63.610,64
37.375,25
84.620,95
50.429,42
126.669,68
31.292,00
170.951,68
38.426,00
37.010,63
47.071,50
1.103.948,96
775.911,17
-30%
-94%
-92%
031 - Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
1.223.014,37
1.760.000,00
620.814,51
571.167,00
45.542,99
29.408,00
66.845,59
31.578,50
126.669,68
31.292,00
153.373,27
35.938,00
37.010,63
43.301,50
1.050.256,67
742.685,00
-29%
-94%
-92%
0311 - Mal Satis Gelirleri
382.621,00
500.000,00
44.200,00
26.456,00
32.093,00
28.726,00
34.005,00
30.599,50
42.470,00
28.594,00
38.738,00
35.273,00
33.910,00
41.860,50
225.416,00
191.509,00
-15%
-23%
58%
0312 - Hizmet Gelirleri
840.393,37
1.260.000,00
576.614,51
544.711,00
13.449,99
682,00
32.840,59
979,00
84.199,68
2.698,00
114.635,27
665,00
3.100,63
1.441,00
824.840,67
551.176,00
-33%
1%
0%
036 - Kira Gelirleri
117.210,67
150.000,00
270,87
150,00
18.067,65
7.967,25
17.775,36
18.850,92
0,00
0,00
17.578,41
2.488,00
0,00
3.770,00
53.692,29
33.226,17
-38%
0%
2513%
0361 - Tasinmaz Kiralari
117.210,67
150.000,00
270,87
150,00
18.067,65
7.967,25
17.775,36
18.850,92
0,00
0,00
17.578,41
2.208,00
0,00
3.770,00
53.692,29
32.946,17
-39%
0%
2513%
0362 - Tasinir Kiralari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
280,00
0%
0%
0%
264.701,90
508.000,00
1.548,46
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.900,00
11.172,22
0,00
14.720,68
384.900,00
2615%
722%
0%
0,00
308.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0421 - Cari
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0422 - Sermaye
0,00
154.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
044 - Kurumlardan ve Kisilerden
Alinan Yardim ve Bagislar
3.480,72
200.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0%
0%
0%
0441 - Cari
3.480,72
200.000,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.000,00
0,00
0%
0%
0%
04 - Alinan Bagis ve Yardimlar ile Ozel
Gelirler
042 - Merkezi Yonetim Bütcesine
Dahil Idarelerden Alinan Bagis ve
Yardimlar
Yüreğir Belediye Başkanlığı
25
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
045 - Proje Yardimlari
261.221,18
0,00
1.548,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.900,00
11.172,22
0,00
12.720,68
384.900,00
3026%
722%
0%
0451 - Cari
261.221,18
0,00
1.548,46
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
384.900,00
11.172,22
0,00
12.720,68
384.900,00
3026%
722%
0%
05 - Diger Gelirler
59.793.574,83
79.128.000,00
5.652.141,81
6.351.975,25
4.384.654,59
5.219.853,43
5.051.871,67
6.979.922,56
5.370.468,21
5.494.328,12
4.130.538,06
4.421.646,63
4.567.754,83
4.974.955,97
29.157.429,17
33.442.681,96
15%
-19%
-22%
051 - Faiz Gelirleri
699.485,48
1.014.000,00
104.556,83
0,00
105.589,87
101,24
23.376,26
54,74
90.153,62
54,74
68.653,32
54,74
57.843,97
54,74
450.173,87
320,20
0%
55%
0%
0515 - Menkul Kiymet ve Gecikmis
Odemeler Faizleri
0,00
14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
-45%
0%
0519 - Diger Faizler
699.485,48
1.000.000,00
104.556,83
0,00
105.589,87
101,24
23.376,26
54,74
90.153,62
54,74
68.653,32
54,74
57.843,97
54,74
450.173,87
320,20
0%
-45%
0%
052 - Kisi ve Kurumlardan Alinan
Paylar
57.503.888,21
74.688.000,00
5.437.870,22
6.122.721,44
4.169.592,74
4.686.352,79
4.930.169,91
6.298.089,01
5.089.531,98
5.380.457,56
3.874.521,14
4.262.323,92
4.414.539,20
4.838.349,42
27.916.225,19
31.588.294,14
13%
-19%
-21%
0522 - Vergi ve Harc Gelirlerinden
Alinan Paylar
57.419.633,64
73.988.000,00
5.435.719,20
6.122.721,44
4.161.815,28
4.686.352,79
4.927.286,41
5.748.089,01
5.089.531,98
5.380.457,56
3.866.941,37
4.262.323,92
4.369.544,26
4.813.724,41
27.850.838,50
31.013.669,13
11%
-20%
-21%
0524 - Kamu Harcamalarina Katilma
Paylari
30.854,32
600.000,00
2.151,02
0,00
3.496,27
0,00
2.883,50
0,00
0,00
0,00
3.611,52
0,00
0,00
0,00
12.142,31
0,00
0%
0%
0%
0528 - Mahalli Idarelere Ait Paylar
45.150,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44.994,94
24.625,01
44.994,94
574.625,01
1277%
0%
0%
0529 - Diger Paylar
8.249,44
100.000,00
0,00
0,00
4.281,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.968,25
0,00
0,00
0,00
8.249,44
0,00
0%
0%
0%
053 - Para Cezalari
1.418.629,15
2.270.000,00
106.946,32
220.858,19
98.480,41
529.252,57
97.201,86
665.382,08
183.320,32
109.948,73
185.609,21
154.769,66
84.486,64
126.768,84
756.044,76
1.806.980,07
139%
-21%
-43%
0532 - Idari Para Cezalari
27.415,82
140.000,00
1.408,44
975,81
2.053,00
627,94
1.779,19
2.006,74
1.792,18
808,75
1.004,06
5.965,32
1.097,21
230,00
9.134,08
10.614,56
16%
-22%
-76%
0533 - Pay Ayrilan Idari Para Cezalari
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0534 - Vergi Cezalari
1.067.480,88
1.500.000,00
95.715,80
79.949,10
78.957,67
504.963,07
91.795,14
637.485,88
89.057,75
88.099,64
136.630,86
114.490,68
73.400,43
74.226,54
565.557,65
1.499.214,91
165%
-23%
-7%
0539 - Diger Para Cezalari
323.732,45
630.000,00
9.822,08
139.933,28
17.469,74
23.661,56
3.627,53
25.889,46
92.470,39
21.040,34
47.974,29
34.313,66
9.989,00
52.312,30
181.353,03
297.150,60
64%
2%
37%
059 - Diger Çesitli Gelirler
171.571,99
1.156.000,00
2.768,44
8.395,62
10.991,57
4.146,83
1.123,64
16.396,73
7.462,29
3.867,09
1.754,39
4.498,31
10.885,02
9.782,97
34.985,35
47.087,55
135%
393%
17%
0591 - Diger Çesitli Gelirler
171.571,99
1.156.000,00
2.768,44
8.395,62
10.991,57
4.146,83
1.123,64
16.396,73
7.462,29
3.867,09
1.754,39
4.498,31
10.885,02
9.782,97
34.985,35
47.087,55
35%
393%
17%
06 - Sermaye Gelirleri
14.298.518,26
3.220.000,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
35%
0%
0%
061 - Tasinmaz Satis Gelirleri
14.298.518,26
2.800.000,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0%
0%
0%
0613 - Diger Bina Satis Gelirleri
0,00
1.400.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0615 - Arsa Satisi
14.298.518,26
1.400.000,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13.984.992,76
0,00
0%
0%
0%
062 - Tasinir Satis Gelirleri
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0629 - Diger Tasinir Satis Gelirleri
0,00
420.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
09 - Red ve Iadeler (-)
188.810,35
-56.000,00
66.624,69
63.181,91
4.154,00
27.396,85
2.493,40
27.887,70
11.666,87
3.043,91
1.581,43
2.754,16
62.000,00
83.118,00
148.520,39
207.382,53
40%
-7%
32%
091 - Vergi Gelirleri
0,00
-28.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0912 - Mülkiyet Uzerinden Alinan
Vergiler
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0916 - Harclar
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
093 - Tesebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
188.810,35
-14.000,00
66.624,69
63.181,91
4.154,00
27.396,85
2.493,40
27.887,70
11.666,87
3.043,91
1.581,43
2.754,16
62.000,00
83.118,00
148.520,39
207.382,53
40%
-7%
32%
Yüreğir Belediye Başkanlığı
26
2014 Yılı Kurumsal Durum ve Mali Beklentiler Raporu
0931 - Mal ve Hizmet Satis Gelirleri
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0936 - Kira Gelirleri
188.810,35
0,00
66.624,69
63.181,91
4.154,00
27.396,85
2.493,40
27.887,70
11.666,87
3.043,91
1.581,43
2.754,16
62.000,00
83.118,00
148.520,39
207.382,53
40%
-7%
32%
095 - Diger Gelirler
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
0953 - Para Cezalari
0,00
-14.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0%
0%
0%
Yüreğir Belediye Başkanlığı
27
Download

2014 yılı mali durum ve beklentiler raporu