FEDERAL MOGUL Piston ve Pim Üretim Tesisleri A.Ş.
(ARSLANBEY ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ) Kocaeli
Endüstriyel Atıksu Arıtım Tesisi ve Proses Durulama
Suları Geri Kazanım Tesisi
FEDERAL MOGUL Piston and Pin Manufacturing Facilities
A.Ş. (ARSLANBEY Organized Industrial Region)
Industrial Waste Water Treatment Plant and Process
Rinsing Water Recovery Plants
İŞVEREN
OWNER
: FEDERAL MOGUL Piston ve Pim
Üretim Tesisleri AŞ.
CONTRACTOR
: GEZER Industrial Const. Industrial and
Trade Company
YÜKLENİCİ
: FEDERAL MOGUL Piston ve Pim
Üretim Tesisleri AŞ.
: GEZER Endüstri İnşaat Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
SÖZLEŞME TARİHİ : 16.07.2014
DATE OF CONTRACT : 16.07.2014
SÜRE
DURATION
: 15.01.2015
: 15.01.2015
GENEL TANIM
GENERAL DESCRIPTION :
Piston üretim ve fostaflama prosesinden kaynaklanan yüksek
demir içerikli, yağlı, konsantre asidik / alkali yıkama suları ve
durulama sularının ön depolanması için Polipropilen
tanklarının imalatı,
Manufacturing of Polypropylene Pre - Storage Tanks for high iron
content, oily & concentrated Acid / Alcali wash waste water and rinse
Water, sourcing out from “piston production phosphating processing”,
Yağlı atıksuların Ultrafiltrasyon sisteminden geçirilerek yağ ve
suyunun ayrıştırılması,
Separation of oil and waste water as treating oily waste Water
through Ultrafiltration system,
Konsantre Asit / alkali yıkama ve durulama sularının ve
yağından ayrılmış atıksuların 2,5 m³/h kapasiteli sürekli
kimyasal arıtmaya tabi tutularak arıtılması,
Continuous Chemical Treatment System at 2,5 m³/h capacity for
Concentrated Acid / Alcali wash waste water, rinsing water and “oil
separated waste water”,
Kimyasal olarak arıtılmış endüstriyel atıksuların Kum Filtresi ve
Aktif Karbon İleri arıtma sistemine tabi tutularak ileri arıtımının
yapılması,
Advance Treatment by Multi Layer Filter and Activated Carbon Filter
for chemically treated waste water,
Atıksu ArıtmaTesisi Kimyasal depolama ve dozlama
sistemlerinin temini,
Supply of Chemical Storage and Dosing Systems for Waste Water
Treatment Plant,
4 m³/h kapasiteli Proses durulama sularını geri kazanacak İyon
Değiştirme (Reçineli) Geri Kazanım Sisteminin kurulması,
Ion Exchange (Resin) Recovery Plant at 4 m³/h capacity to recover
process rinsing Water,
Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisinin ve Proses Durulama Suyu
Geri Kazanım Tesisinin PLC ve SCADA sistemi vasıtasıyla tam
otomatik olarak çalıştırılmasının sağlanması,
Full automation for Industrial Waste Water Treatment Plant and Ion
Exchange (Resin) Recovery Plant by means of PLC and SCADA
systems,
Download

FEDERAL MOGUL Piston ve Pim Üretim Tesisleri