Doktora Programı Dersleri
Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortak olarak açılan sosyoloji doktora programımız, toplam
24 krediden az olmamak koşuluyla en az 8 adet kredili dersten, haftada bir saatten oluşan bir adet
kredisiz seminer dersinden ve tez çalışmasından oluşur. Öğrenci doktora eğitimi süresince en çok iki
yüksek lisans dersi de seçebilir.
1. YIL
1. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Tür
Dersin Adı
2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Tür
T U K
Dersin Adı
T U K
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Seçmeli
3
Kredi Toplamı
SOS 606 Seminer
Zorunlu 0
3
0
12
Kredi Toplamı
12
2. YIL
3. Yarıyıl (Güz Dönemi)
Tür
T U K
Dersin Adı
SOS 639 Tez Çalışması
Zorunlu
Kredi Toplamı
0
1
4. Yarıyıl (Bahar Dönemi)
Tür
T U K
Dersin Adı
SOS 639 Tez Çalışması
0
0
Zorunlu 0
Kredi Toplamı
T: Teorik, U: Uygulama, K: Kredi
1
1
0
0
DOKTORA DERSLERİ
GÜZ DÖNEMİ
Seçmeli Dersler
SOS 601 Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler I
SOS 603 Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri I
SOS 605 Sosyolojide Grup Süreçleri
SOS 607 Yeni Göç Hareketleri ve İnsan Ticareti
SOS 609 Etnik Kimlik Tartışmaları
SOS 611 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma
SOS 613 Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm
SOS 615 Çağdaş Toplumsal Sorunlar
SOS 617 Türkiye’de Siyasal İdeolojiler
SOS 619 Türkiye’de Modernleşme ve Din İlişkilerinin Sosyolojik Analizi
SOS 621 Türkiye’de Sınıf ve Etnisite Tartışmaları
SOS 623 Bilim ve Bilgi Sosyolojisi
SOS 625 Kültür, Kimlik, Kişilik ve Din
SOS 627 Kültürel Çalışmalar
SOS 629 Modernite ve Post-Modernite
SOS 631 Küresel Dünyada Değişen Risk ve Güvenlik Algılamaları
SOS 633 Eleştirel Kuram
SOS 635 Türkiye’de İnsan Hakları
SOS 637 Türkiye’de Toplum ve Edebiyat
SOS 601 Aydınlar ve Toplum (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
SOS 619 Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
SOS 621 Türkiye’de Toplumsal Değişme (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
SOS 641 Kimlik ve Çokkültürlülük Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
BAHAR DÖNEMİ
Zorunlu Dersler
SOS 606 Doktora Semineri
0 3 0
Seçmeli Dersler
SOS 602 Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler II
SOS 604 Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri II
SOS 608 Türkiye’de Politik Kültür
SOS 610 Avrupa Birliği’nde Sosyal Politikalar
SOS 612 Din ve Toplumsal Kurumlar
SOS 614 Küreselleşme, Yeni Toplum Yapıları ve Din
SOS 616 Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayat
SOS 618 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma
SOS 622 Medya ve İktidar
SOS 624 Sosyal Değişme ve Yeni Dünya Düzeni
SOS 626 Türkiye’nin Güncel Sorunları
SOS 628 Demokrasi Teorisi
SOS 630 Bütüncül Çevre Anlayışı ve Hayvan Hakları
SOS 632 Sosyal Hizmet Olgusuna Farklı Yaklaşımlar
SOS 634 Anket ve Ölçek Geliştirme
SOS 636 Batı Sosyolojisinden Küresel Sosyolojiye: Yeni Yaklaşımlar
SOS 602 Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
SOS 616 Sosyal Sermaye Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
SOS 626 İnsan Kaynaklarının Sosyal Boyutu (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
Ders İçerikleri
SOS 601 Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler I (303)
Bu ders sosyolojinin doğuşundan başlayarak 20 yüzyılın ortalarına kadar geçen zaman içinde klasik
sosyoloji kuramlarının gelişimine odaklanacaktır.
SOS 602 Sosyolojide Çağdaş Kuramsal Gelişmeler II (303)
Bu ders özellikle 1960’lar sonrasında ortaya çıkan çağdaş sosyal kuramlara odaklanacaktır. Frankurt
Okulu’ndan başlayarak 20 Yüzyıl’ın ikinci yarısına damgasını vuran postyapısalcılık ve
postmodernizm gibi kuramsal açılımlar derinlemesine irdelenecektir.
SOS 603 Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri I (303)
Bu derste veri toplama teknikleri ölçme ve değerlendirme prosedürleri, çoklu korelasyon ve regresyon,
çoklu sınıflandırma analizleri, faktör analizi ve diğer ileri analiz yöntemleri tartışılacaktır. Ders ayrıca
araştırma raporu yazımı konusuna da odaklanacaktır.
SOS 604 Sosyolojide İleri Araştırma Teknikleri II (303)
Bu derste bilim felsefesi, epistemoloji, etnografi alanları çerçevesinde daha ziyade niteliksel araştırma
yöntemlerinin öğretilmesine dönük bir çalışma yapılacaktır. Bu kapsamda, öğrencilerden uygulamalı
bir ödev hazırlamaları istenecektir.
SOS 605 Sosyolojide Grup Süreçleri (3 0 3)
Normlar, statüler, grup sargınlığı, bilgi paylaşma, grup düşünce üretimi, sosyal kaytarma, grup
sosyalleşmesi, grup problem çözme becerileri, kişiler arası çekicilik, takımlar, karar verme, grup
düşünme, grup yapısı, çatışma, işbirliği ve yarışma, olumlu sosyal davranışlar, grupta engelleyici
davranışlar v.b. konuların ve araştırmaların eleştirel olarak incelenmesini içermektedir.
SOS 606 Doktora Semineri (0 3 0)
Bu seminerin amacı öğrencinin danışmanı veya bir öğretim üyesi rehberliğinde belirli bir konuda
derinlemesine araştırma yapmaktır. Öğrenci, elde ettiği bulguları lisans üstü öğrencilerine öğretim
elemanlarına ve konuya ilgi duyan diğer akademik ve idari üniversite personeline sunması ve
tartışılması.
SOS 607 Yeni Göç Hareketleri ve İnsan Ticareti (3 0 3)
Küreselleşen dünyada doğası ve yapısı değişen yeni göç dalgasının ekonomik ve sosyal arka planı ele
alınacaktır. Bu çerçevede özellikle ortaya çıkan insan ticareti olgusu sosyolojik bakış açısı ile
incelenecektir.
SOS 608 Türkiye’de Politik Kültür (3 0 3)
Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminden günümüze, Türkiye’de siyasal hayata yön veren farklı
ideolojik ve kültürel yönelimler; Jön Türk hareketi, tek parti dönemi, çok partili hayata geçiş, ve askeri
darbeler, tarihsel bir bir perspektiften ele alınacaktır.
SOS 609 Etnik Kimlik Tartışmaları (3 0 3)
Etnik kimliğin grup oluşturma süreçlerindeki etkisi hem ulusal hem de uluslar arası temelde
irdelenecek. Etnik kimliğe dayalı gruplaşmaların sosyolojik, ekonomik, kültürel ve politik sonuçları
analiz edilecektir.
SOS 610 Avrupa Birliği’nde Sosyal Politikalar (3 0 3)
Sosyal politika ve refah devleti nosyonlarının tarihsel gelişiminin Avrupa özelinde inceleneceği bu
derste, Avrupa Birliği’nin sosyal politika kapsamındaki çeşitli politika uygulamaları refah devleti ve
sosyal politika olgularını açıklamaya yönelik çeşitli sosyolojik kuramlar çerçevesinde tartışılacaktır.
3
SOS 611 Toplumsal Cinsiyet ve Kalkınma (3 0 3)
Kalkınma ve toplumsal değişimde gelişmişlik indikatörleri açısından kadının statüsü, sosyal ve
ekonomik kalkınmaya kadının katılımı (kadın girişimciliği, siyasi katılım..)
SOS 612 Din ve Toplumsal Kurumlar (3 0 3)
İnananlarına yeni bir zihniyet ve dünya görüşü kazandıran din, bu bağlamda sosyal hayatın her alanına
hakim durumdadır. Bu nedenle onun, toplumsal tüm kurumlarla yakın ilişki içerisinde olması
kaçınılmazdır. Nitekim din, aile, eğitim, ekonomi ve hukuk gibi temel toplumsal kurumlarla karşılıklı
etki-tepki içerisindedir. Derste dinin aile, siyaset, eğitim, ekonomi ve hukuk gibi temel toplumsal
kurumlarla ilişkisi ele alınacaktır.
SOS 613 Türkiye’de Toplumsal Dönüşüm (303)
Bu derste Türkiye toplumunun son iki yüzyılda yaşadığı ekonomik, toplumsal ve kültürel dönüşümleri
sosyolojik bir perspektiften analiz etmeye çalışacaktır.
SOS 614 Küreselleşme, Yeni Toplum Yapıları ve Din (3 0 3)
Küreselleşme sosyolojik, ekonomik, kültürel ve siyasal anlamda dünyaya açılma ve dünya ile
bütünleşme süreci olarak adlandırılabilir. Bu sürece dinler de uyum sağlamaya çalışmaktadır. Bu
bağlamda, küreselleşme-din ilişkilerinin ele alınması önem taşımaktadır.
SOS 615 Çağdaş Toplumsal Sorunlar (3 0 3)
Bu ders günümüzde dünya ölçeğinde ortaya çıkan dönüşüm dinamikleri ve bunların yarattığı sorunlar
(yoksulluk, bölgesel adaletsizlik, yeni kölelik, kaçak göç, suç ve suç oranlarındaki yükselme, sağlık
hizmetlerindeki gerileme ve organ mafyası, vb.) ve bu sorunlara üretilen çözümler üzerine tartışmaları
içermektedir.
SOS 616 Erken Cumhuriyet Döneminde Toplumsal ve Siyasal Hayat (303)
Bu derste özelikle Cumhuriyet’in kuruluşundan çok partili hayat geçişe kadar olan dönemdeki
toplumsal ve siyasal hayat mercek altına alınacaktır. Ders kapsamında siyasi partiler, siyasi hareketler,
isyanlar, toplumsal yapıdaki dönüşümler üzerine tartışılacaktır.
SOS 617 Türkiye’de Siyasal İdeolojiler (303)
Bu derste Türkiye’deki siyasal hayata damgasını vuran ideolojik yaklaşımların ayrıntılı bir incelemesi
yapılacaktır. Odaklanılacak bazı ideolojik yaklaşımlar şunlar olacaktır: Modernleşme, Batıcılık,
Kemalizm, İslamcılık, Muhafazakârlık, Milliyetçilik ve Sosyalizm/Sosyal Demokrasi.
SOS 618 Sürdürülebilir Kırsal Kalkınma (3 0 3)
Kırsal alan, köylülük ve tarım toplumu, Dünya'da kırsal kalkınma yaklaşımları, Kırsal Alanda
dezavantajlı grupların durumu ve Türkiye'de kırsal kalkınma politika ve uygulamalarının incelenmesi
SOS 619 Türkiye’de Modernleşme ve Din İlişkilerinin Sosyolojik Analizi (3 0 3)
En kısa ve genel geçer bir şekilde tanımlamak gerekirse modernleşme; eski zamanların toplum
tipinden günümüzdeki toplum tipine doğru bir değişim olarak isimlendirilebilir. Bu bağlamda bu
derste; Batılılaşma, çağdaşlaşma ve modernleşme; tanım ve kapsamları, Osmanlı imparatorluğunun
batılılaşma sürecinde dört dönüm noktası: Islahat, Meşrutiyet, Tanzimat ve Cumhuriyet, modernleşme
sürecinde ortaya çıkan sosyal problemler, Batılılaşma süreci ve kimlik bunalımı ile din arasındaki
ilişkiler ele alınacaktır.
SOS 621 Türkiye’de Sınıf ve Etnisite Tartışmaları (3 0 3)
Bu derste; Türkiye’de kolektif kimlik, dayanışma ve çatışma kalıplarının soy, dil, örf ve inanç
sistemleri gibi faktörler temelinde ele alınması; toplumsal parçalanmaların gelişen sınıf formasyonları
ile ilişkiselliğinin değerlendirilmesi; mağduriyet söylemi; topluluklar-arası ve topluluk içi politik
ayrışmaların sözü edilen değişkenler temelinde karşılaştırmalı analizleri üzerinde durulacaktır.
4
SOS 622 Medya ve İktidar (3 0 3)
Bu derste; medyanın oluşum seyri, medya ve şiddet, medyanın tekelleşmesi ve bunun iktidara
yansıyan biçimi, resmi ve sivil medyanın ideolojik etkiler, medya ve demokratik kültür, medya ve yeni
kamusal alanlar, medya, yeni tüketim anlayışı, ve iktidar, medya ve kamuoyu oluşturma, amaca bağlı
biçimlendirme ve yönlendirme aracı olarak medya, iktidarın meşruiyet sorunu ve medya, kitle
hareketleri ve medya gibi konular ele alınacaktır.
SOS 623 Bilim ve Bilgi Sosyolojisi (303)
Bu ders bilgi tipleri arasındaki çeşitli hiyerarşileri, değişik tür toplumlardaki bilgi ve özne
konumlarının rollerini; deyimlerin, iletişimlerin ve bilginin yayılmasının değişik türlerini; bilginin
çeşitli tiplerinin toplumlara (global toplum tiplerine, sınıflara, kısmî guruplaşmalara) göre eğilimlerini
ve sosyal çevre ve bilgi arasında, birbirleriyle olan ilişkileri esnasında görülebilecek ayrışmaları
tartışmayı amaçlamaktadır.
SOS 624 Sosyal Değişme ve Yeni Dünya Düzeni (3 0 3)
Bu derste; Sosyal Değişme” kavramının sosyolojik analizi, sosyal değişmeyi etkileyen faktörler, iki
kutuplu dünya düzeninin sona ermesi, ortaya çıkan yeni durum ve yeniden yapılanma arayışları, yeni
dünya düzeni ve planlı sosyal değişme çabaları, yeni dünya düzeni tartışmalarının sosyolojik analizi
yapılacaktır.
SOS 625 Kültür, Kimlik, Kişilik ve Din (3 0 3)
Kültür, kimlik ve kişilik ile din arasındaki ilişkiler günümüz sosyolojisinde, özellikle de din
sosyolojisinde önemli tartışma konuları arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bu derste söz konusu
ilişkiler ele alınacaktır.
SOS 626 Türkiye’nin Güncel Sorunları
(303)
Kürt sorunu, etnik, dini ve milliyetçi hareketlerin yükselişi, yoksulluk ve işsizlik, mafyalaşma, siyasal
ve ekonomik krizler gibi şu an ülkemizde yaşanan en temel güncel sorunların sosyolojik açıdan
tartışıldığı bir ders olarak kurgulanmıştır.
SOS 627 Kültürel Çalışmalar (3 0 3)
Kültür çalışmalarının ortaya çıkışında ve gelişiminde etkili olan temel ekoller ve yaklaşımlar özellikle
popüler kültür kavramı temelinde incelenecektir. Bunun dışında kültür çalışmaları alanında yer alan
spor, müzik, medya ve iletişim, yeme-içme, giyim-kuşam ve benzeri çalışma alanları tanıtılacak ve
örnekler üzerinden tartışılacaktır.
SOS 628 Demokrasi Teorisi (3 0 3)
Dersin amacı Antik Yunan'dan günümüze farklılaşan demokrasi kuram ve uygulamalarını eleştirel bir
bakış açısıyla incelemektir. Bu bağlamda ders kapsamında klasik ve neo-klasik demokrasi
kuramlarının yanısıra ve radikal demokrasi gibi çağdaş yaklaşımlar da tartışılacaktır.
SOS 629 Modernite ve Post-Modernite (3 0 3)
Bu dersin konusu öncelikle modernleşme kavramıdır. Modernleşmeci paradigma içinde yer alan temel
bazı metinler ve modernleşmeye yön veren genel toplumsal akımlar incelendikten sonra, günümüzde
modernleşme kavramına ve sürecine karşı var olan farklı yaklaşımlar incelenecektir. Bu bağlamda
post-modernist akımların temel nitelikleri ve kendi içinde nasıl farklılaştıkları tartışılacaktır. Son
olarak post-modernizm içinde henüz cevaplanmamış ve siyasal etkileri olan kuramsal meselelere ve
açmazlara değinilecektir.
5
SOS 630 Bütüncül Çevre Anlayışı ve Hayvan Hakları (3 0 3)
Geleneksel ekolojik yaklaşımlar gözden geçirilerek, bütünsel kuramlar temelinde ekolojik yaşam
irdelenecektir. İnsanın yakın türü canlılarla yaşam birliktelikleri sosyolojik perspektiften
incelenecektir. Hayvan haklarının ortaya çıkış süreci ve bu sürece ilişkin farkı tartışmalar ulusal ve
uluslar arası temelde karşılaştır lamlı değerlendirilecektir.
SOS 631 Küresel Dünyada Değişen Risk ve Güvenlik Algılamaları (3 0 3)
Sosyolojide yeni başlayan risk toplumu tartışmalarıyla birlikte, özellikle uluslararası sosyal politika
çalışmalarından, ekonomiye kadar birçok sosyal bilim alanına giren güvenlik olsusunu ele alarak
toplumda değişen risk algıları ve güvenlik anlayışları irdelenecektir.
SOS 632 Sosyal Hizmet Olgusuna Farklı Yaklaşımlar (3 0 3)
Bu derste marjinal dezavantajlı dışlanmış grupların sorunlarına yönelik yerel, ulusal ve uluslar arası
düzeylerdeki politika üretme süreçlerine bakılacak ve sosyal bilimlerin var olan olgulara ve sorunlara
uzun ve kısa vadede ürettiği ve üretebileceği politikaların sınırlılıkları tartışılacaktır.
SOS 633 Eleştirel Kuram (303)
Bu derste Horkheimer, Adorno, Habermas ve Marcuse gibi Frankurt Okulu’na mensup düşünürlerin
sosyal kurama katkıları ve moderniteye getirdikleri eleştiriler tartışılacaktır.
SOS 634 Anket ve Ölçek Geliştirme (2 2 3)
Sosyolojide ölçmeyle ilgili sorular ve ifadeler yazma, güvenirlik ve geçerlik hesaplamaları, faktör
analizleri gibi konuların incelenmesini içermektedir.
SOS 635 Türkiye’de İnsan Hakları (303)
İnsan hakları ile ilgili temel kavramlar ile insan haklarının gelişimi, çeşitli açılardan sınıflandırılması,
insan haklarının ulusal ve uluslararası düzeyde korunması konularının incelenmesi amaçlanmaktadır.
Derste, insan haklarının dünyada ve Türkiye’deki gelişimi karşılıklı olarak ele alınmaktadır.
SOS 636 Batı Sosyolojisinden Küresel Sosyolojiye: Yeni Yaklaşımlar (3 0 3)
XIX. yüzyılda yeni bir bilim olarak ortaya çıkmış Batı sosyolojisinden XXI. Yüzyılın başına
gelindiğinde ortaya çıkan çok merkezli sosyolojik bilgi ve yaklaşım üretim serüveni sosyoloji
biliminin kendi sınırları içerisinde inceleme ve değerlendirme konusu yapılacaktır. Bu çerçevede Latin
Amerika, eski Doğu Bloku ve İslam coğrafyası gibi farklı merkezlerde üretilen sosyolojik bilgi ve
yaklaşımlar epistemolojik birer sorun olarak tartışma konusu edilecektir.
SOS 637 Türkiye’de Toplum ve Edebiyat (3 0 3)
Bu derste edebiyat sosyolojisi ve edebiyat kuramlarının genel çerçevesi içerisinde, Türk toplumunun
Osmanlı’dan günümüze değişim ve dönüşümlere odaklanılacaktır.
SOS 601 Aydınlar ve Toplum (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu dersin amacı aydınlar konusunda çözümleyici yaklaşımlar geliştirebilmeyi ve Türkiye´deki aydın
sınıfın özelliklerinin öğretilmesini sağlamaktır.
SOS 619 Sosyal Bilimlerde Metodoloji Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu derste, Sosyolojideki yeni kuramsal tartışmalar metodoloji temelinde ele alınarak modern
sosyolojideki trendler izlenecektir. Sosyolojide yeni arayışlar doğrultusunda; Aydınlanma düşüncesi,
moderniteye ilişkin metodolojik itirazlar ve bu bağlamda kişi ve akımların tartışmaları üzerinde
durulacaktır
6
SOS 621 Türkiye’de Toplumsal Değişme (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu dersin amacı ve içeriği: Toplumsal değişme kavramının öğrenilmesi, Sosyal Değişmeye etki eden
faktörler, Değişme çeşitlerinin analizi, Fert ve toplumun Değişimdeki rolü, Batılılaşma ve
Modernleşmenin sonuçları,Değişimde Düşünce ve inançların rolü, Değişim Teorilerinin kavranılması.
SOS 641 Kimlik ve Çokkültürlülük Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Kimlik konusu sosyolojik teorinin önde gelen başlıkları arasında yer almaktadır. Son yıllarda dünya
çapında meydana gelen pardigmal değişmeler de çokkültürlülüğü bir toplumsal formasyon olarak öne
çıkarmış görünmektedir. Ders kimlik olgusunun çokkültürlü toplumda taşıdığı anlama
odaklanmaktadır.
SOS 602 Uluslararası İlişkiler Sosyolojisi (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu dersin temel amacı, uluslarası ilişkilerde rol oynayan toplumsal etmenleri ortaya koymak ve bu
bağlamda Türk toplumunun yeri ve rolünü tartışmaktır.
SOS 616 Sosyal Sermaye Tartışmaları (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu derste, modern sosyolojinin topluma yönelik çözümleme biçimini belirleyen sosyal mühendislik
anlayışından, günümüz sosyoloji teorisinin ilgi odağı haline gelen sosyal sermaye anlayışına geçiş
süreci üzerinde ve bu bağlamda sosyal sermaye konusunda yazılan metinler/eserler ve tartışmalar
üzerinde durulacaktır.
SOS 626 İnsan Kaynaklarının Sosyal Boyutu (S.Ü. S.B.E. Sosyoloji A.B.D.)
Bu derste işlenecek konu başlıkları: Yönetimin sosyal boyutunu firma kültürüne adapte etmek, İnsan
İlişkileri ve Değerler, Kurumsal sistem içinde Sosyal ilişkiler, Firmalarda Sosyal roller, Çalışan
insanların sorumluluğu.
7
Download

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji Bölümü ile ortak olarak açılan