ÖZET
Bu araştırmada, kişilik özelliklerinin tükenmişlik ve iş tatmini üzerinde
etkisinin olup olmadığı araştırılmıştır. Araştırma Kayseri merkezinde istihdam
edilmekte olan 327 banka çalışanına uygulanmıştır. Ankete katılan banka
çalışanlarına; TIPI Kişilik Özellikleri Ölçeği, Minnesota İş Tatmin Ölçeği ve
Maslach Tükenmişlik Ölçeği uygulanmıştır.
Kişilik Özellikleri bölümünde yer alan değişkenlerin iş tatmini ve tükenmişlik
alt ölçekleri üzerinde etkisi olup olmadığı regrasyon analizi ile ölçülmeye
çalışılmıştır. Ayrıca kişilik özellikleri, iş tatmini ve tükenmişlik alt ölçeklerinin
arasındaki
ilişkilerin
ortaya
konulabilmesi
için
korelasyon
analizinden
faydalanılmıştır.
Çalışma dört ana bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde;
kişilik kavramı tanımlanmış, ikinci bölümde iş tatmini ve iş tatminine etki eden
faktörlere değinilmiş, üçüncü bölümünde tükenmişlik kavramı ve aşamaları
incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde kişilik özelliklerinin iş tatmini ve
tükenmişlik üzerine etkisini tespit etmek amacıyla Kayseri’de faaliyet gösteren özel
banka şubeleri çalışanlarına yönelik etkisinin araştırıldığı anketin sonuçları hakkında
bilgi verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kişilik, İş Tatmini, Tükenmişlik
iv
ABSTRACT
In this search, personality characteristics burnout and job satisfaction has
been investigated on the effects. This study has been done on the 327 bank working
who are employing in the centre of Kayseri. Respondents , TIPI scale,Minnesota
scale and Maslach burnout scale was applied.
Personality traits, job satisfaction and burnout in section measure of whether
there is an impact onthe bottom is measured in. Well as personality treats, job
satisfaction and burnout in the relationship between correlation analysis to proceed
without delay study consist of four main sections: The first part, defined the concept
of personality. In the second part factors are affecting job satisfaction and job
satisfaction are addressed. In the third part, examined the concept and stages of
burnout. The last part of the study of personality, job satisfaction and burnot, with the
aim to determine the impact in Kayseri private bank branches operating in the study
of the efect of corporate reputation is informed about the survey results.
Key Words : Personality, job satisfaction, burnout
v
Download

İşgören Kişilik Özelliklerinin, İş Tatmini ve Tükenmişlik Üzerine