ATATÜRK İLKELERİ ANLAMLARI ANAHTAR KAVRAMLAR
CUMHURİYETÇİLİK MİLLİYETÇİLİK
HALKÇILIK
LAİKLİK
DEVLETÇİLİK
İNKILAPÇILIK


Toplumda kimseye,
aile ve zümreye ya
da herhangi bir
sınıfa ayrıcalık
tanınması demektir.




Yurtta Sulh (Barış)
Cihanda Sulh

Bütünleyici İlkeler
Anahtar Kavramlar
Milli Egemenlik
Ulusal (milli) egemenlik,
Ulusal irade, Seçim, Çok
partili rejim, Seçme ve
seçilme hakkı

Milleti sevmek,
milleti yüceltmek,
milletin huzur ve
refahı için çalışmak
demektir.


Milli Bağımsızlık
Milli Birlik,
Beraberlik ve
Ülke Bütünlüğü
Ulusal (milli) benlik,
Ulusal (milli) bilinç,
Ulusal (milli) bağımsızlık,
Ortak dil, Ortak kader,
Din ve ırk birliği şart
değildir, Ümmet anlayışı
yoktur

İlgili İnkılaplar



T.B.M.M Açılması
Saltanatın Kaldırılması
Cumhuriyetin İlanı
Halifeliğin Kaldırılması
Çok Partili Hayat
Denemeleri
Anayasalar
Ordunun Siyasetten
Ayrılması
Kadınlara Siyasi
Haklar







Misak-ı İktisadi
kararları
Kabotaj Kanunu
Yabancı kuruluşların
millileştirilmesi
Harf İnkılabı
Türk Parasını
koruma kanunu
(1930)
Türk Tarih Kurumu
Türk Dil Kurumu






Aşar Vergisinin
Kaldırılması
Millet Mektepleri
Medeni Kanun
Kadınlara Siyasi
Haklar
Soyadı Kanunu






Saltanatın ve
Halifeliğin
Kaldırılması
Tevhid-i Tedrisat
Kanunu
Şer’iye ve Evkaf
Vekaletinin
Kaldırılması
Medreselerin, Tekke
Zaviye ve Türbelerin
Kapatılması
Medeni Kanun
Devletin dini
İslamdır maddesinin
anayasadan
çıkarılması
Harf İnkılabı
Kılık kıyafet inkılabı
http://doganzeki.wordpress.com
Devletin gelişmesi
için, gerekli görülen
alanlarda devletin
yatırımlar
yapmasıdır.

Bilimsellik
ve
Akılcılık
Din ve devlet
işlerini ayrılması,
Akılcılık ve
bilimsellik, Din ve
vicdan özgürlüğü
Eşitlik, Ayrılıkların
kaldırılması, Dayanışma,
Topluma hizmet
Sosyal devlet
Sosyal adalet
Sınıfsız toplum
Ayrıcalık yok






Din ve devlet
işlerinin ayrı olması,
kişilere din ve
vicdan özgürlüğü
verilmesidir. Akıl ve
bilimin egemen
olduğu devlet
düzenidir.
İnsan
ve
İnsanlık Sevgisi
Ekonomi, Karma
ekonomi modeli, Yatırım,
KİT (Kamu İktisadi
Teşebbüsleri),
Kamulaştırma, Bankalar
Kalkınma Sanayi
Planlı ekonomi
Özel teşebbüs
desteklenir.








İzmir İktisat
Kongresi
Teşvik - i Sanayi
Kanun
Tarım Kredi
Kooperatiflerinin
Kurulması
Beş Yıllık Kalkınma
Planları
Devlet Bankaları
Üniversite Reformu
Sağlık alanında
yenilikler
MTA ,Etibank ve
Sümerbank Açılması
Atatürk
inkılaplarının
benimsenmesi,
geliştirilip
korunması ve
çağdaşlaşma
demektir.

Çağdaşlaşma
ve
Batılılaşma
Devrim, İnkılâp,
Çağdaşlaşma, Değişim,
Yenilik, Dinamik yapı
BÜTÜN İNKILAPLAR
BU İLKE İLE İLGİLİDİR.
Anlamı
Cumhuriyet
yönetimine bağlılık,
onu yaşatmak,
korumak ve
yüceltmek demektir.
Download

tıklayınız. - WordPress.com