ADızİyE ERTUĞRUL ACUN MESLEKİ VE TEKNir.q.N,tuoLU ı,isrcsi
OKUL «,q,NriNi irrar,n DUyURUSU
İıgı : ıı,ıilll Eğitim Bakanlığı okul Aile Birliği yönetmeliği.
Madde 1: İlçemiz Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdtirlüğü
Kantini Okul Aile Birliği tarafindan üçüncü şahıslara muhammen bedel tespit komisyonunca
belirlenen bedel üzerinden ilgi yönetmelik hiikümlerine göre 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun
51/g maddeleri gereğince
Pazarlık UsuIü ile kiraya verilecektir.
Ihaleye Konu Olan Kantinin:
a) Okul Adı
b) Telefon ve Faks No
c) Yıllık Muhammen Bedel
d) İhalenin Yapılacağı Yer
e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat
0 Oğrenci * Personel
g) Öğretim Şekli
Mevcudu
:
:
Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi
Tel:0256 6223770
4 9 5 0, 0 0 (D örtb indoku zynzelli) T L
Toplantı salonu
|0ll0l20l4 günü Saat: 10:00 da
205 Öğrenci +16 personel=22l Kişi
Normal
Madde 2: Katılımcılar Muhammen bedelin 7o10'unu geçici teminat olarak Adviye Ertuğrul Acun
Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiirlüğü Okul Aile Birliğinin Kuşadası Halk Bankası
Şubesindeki 16000160 nolu hesabrna, kiralanacak Okul Kantininin ismi ve geçici teminat olduğu
belirtilmek suretiyle yatırmak zorundadır. Veya herhangi bir bankadan alınacak Teminat
Mektubu.(Aslı) (2886 sayılı Devlet İhale kanununda 26.maddesinde belirtilen değerler teminat
olarak kabul edilecektir.)
Madde 3: Katılımcılar ihale başvuru şartnamesini ,şartname alındı bedeli (İhale dosyası bedeli)
olarak 30 (Otuz)TL yi Okul Aile Birliğinin Kuşadası Halk Bankası Şubesindeki 16000160 nolu
hesabına yatırarak veya Okul Aile Birliğinin okulda bulunan temsilcisine makbuz karşılığı ödeme
YaParak okul müdiirlüğünden satın almak zorundadır. (Doktiman bedelinin iadesi yapılmayacaktır.)
Madde 4: İhaleyi alan kişi okul aile birliği ile sözleşm e imzalaırıadan ihale bedelinin Yo lİ'ukesin
teminat olarak Adviye Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü okul Aile
Birliğinin Kuşadası Halk Bankası Şubesindeki 16000160 nolu hesabına, okulun ve kiralanacak
yerin cinsi (kantin,açık alan,salon ve benzeri yer) ve teminat olduğu belirtilerek nakit olarak
yatırmak zorundadır. ( 2836 sayılı Devlet İhale kanununda 26.Maddesinde belirtilen değerlerde kati
teminat olarak kabul edilecektir.)
İŞn BAşLAMA
CEZALAR;
vE işi nirinvrn
TARiHi, GEcİKME HALİNDE ALINAcAK
Madde 5 : Kira süresi yer teslimi yapıldıktan sonıa düzenlenecek sözleşme tarihinden itibaren bir
yıl sonra sona erer. Bu bir yıllık işletme süresi sözleşmenin feshini gerektiren nedenler yoksa kantin
kira sözleşmesi Üretici Fiyatları Endeksi(ÜFE) oranrnda yapılacak artışla 5 6eş; yıl
uzatılabilecektir. Bu süre toplamda 5 (beş) yılı geçemez. Beş (5) yılın sonunda kantin tekrar ihale
edilecektir.
Madde 6 :İhaleye katılmak içln başvuranlardan;
a) Adviye
Ertuğrul Acun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü Okul Aile
Birliğinin Kuşadası Halk Bankası Şubesindeki 16000160 nolu hesabına , kiralanacak
Okul Kantininin ismi belirtilmek suretiyle yıllık muhammen bedelin Vo l}'ututarındaki
geçici teminatın yatırıldığına dair banka dekontu (Aslı) veya herhangi bir
alınacak Teminat Mektubu.(Aslı) (2s86 sayılı Devlet İhale kanununda 2
belirtilen değerler teminat olarak kabul edilecektir.) ve şartname alındı bedeli
bedeli) olarak 30 (Otuz)TL nin Okul Aile Birliğinin Kuşadası Halk Bankası
L
16000160 nolu hesaba yatırıldığına dair banka dekontu veya Okul Aile Birliğinden
Alınan Makbuz (Doki,iman bedelinin iadesi yapılmayacaktır.)
b) Nüfus Müdiirlüğü veya Muhtarlıktan alınacak İkametgah İlmuhaberi (Aslı), (Son 6 ay
içerisinde alınmış)
c) Nüfus cindan örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cizdarı fotokopisi,(TC Kimlik
numarasr y azılı olacak)
d) Cumhuriyet Başsavcılığından alınmış olan sabıka kayıt belgesi (Aslı) (Son 6 ay
içerisinde alınmış)
e) Herhangi bir sağlık kuruluşundan alınacak sağlık raporu (Aslı) (Son 6 ay içerisinde
alınmış)
f) Okul Aile Birliğinin Yönetmeliğinin 20'nci maddesi gereğince kantin ihalelerinde ihale
katılımcılardan öncelikle kantin işletmeciliği ustalık belgesi ya da kantin işletmeciliği iş
yeri açma belgesi istenir. Ancak katılımcıların hiç birisinde bu belgelerin bulunmaması
durumunda; sırasıyla aynı alanda sertifika,kurs bitirme,kalfalık veya iş yeri açma
belgelerinden en azbirine sahip olma şartı aranrr. (Aslı ve Fotokopisi)
g) Kantin ihalelerine katılacak kişilerden;Kuşadası esnaf odasından alrnacak, adrna kayıtlı
kantin işletmesi bulunmadığına ve ihaleden men yasağı olmadığına dair belge (Aslı)
h) Ögrenim Belgesi veya Ehliyet fotokopisi (En az ilkokul veya ilköğretim mezunu
ı)
o
lmayanl ar ihal eye katılamazlar)
İstekli tarafından imzalanmış idarece düzenlenen şartname örneği
i) Usulüne uygun olarak hazırlarwıış Teklif Mektubu.
o) "Tabldot yemek üretim izin belgesi" ne sahip bir firma ile okula öğle yemeği
getirileceğine dair yaprlacak sözleşme metni
Madde 7: İhale sonucunda ihaleyi alan yüklenici; Okulda daha önce kantin bulunmadığından
kantin alanı olarak kullanılacak yerin her türlü tesisat ve donanımını Okul Kantinlerine Dair Özel
Hij yen Kuralları yönetmeliğine uyacak şekilde sağlamakla yükümlüdür.
Madde 8: İhale sonucunda ihaleyi alan yüklenici; "Tabldot yemek üretim izin belgesi" bulunan bir
firmadan temin edilmek koşulu ile öğlen yemeği saatinde istekli öğrencilere kantin alanı içerisinde
efl az 4 çeşit olmak izere ( öğün fiyatı 5-5,5tl yi geçmemek şartıyla) öğle yemeği getirtmekle
yükümlüdür.
Madde 8: İhale sonucunda İhaleyi alan kişi ile ilgi yönetmeliğin2I. Maddesi gereğince kiralamada
taraflarca, Okullarda Bulunan Kantin Açık Alan,Salon ve Benzeri Yerlerin İşletme( kiralama)
Sözleşmesi (Ek-2) diizenlenecektir. (Ek -2) Sözleşme örneğinde belirtilen genel şartlarrn yanında
diğer özel şartlar belirtilecektir.
Madde 9: İhale komisyonu, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Ayrıca okulun huzur,
güvenlik, gizlilik, sağlık, temizlik vb. gibi özelliklerini koruyup gözetecek güvenirlilikteki kişi veya
kuruşlara kiraya venneye yetkilidir. İhaleye katılanların evrakları ihale komisyonunca incelenerek
ihaleye katılmaya uygun görülen kişiler ihaleye kabul edilir.
Madde 10: Katılımcılar İhale Saatinden önce ihalenin yapılacağı yerde bulunmak zorundadır. İhale
dokiimanları ihale saatinde komisyona teslim edilecektir.
{";
ş1
f,
Download

İŞn BAşLAMA vE işi nirinvrn TARiHi, GEcİKME HALİNDE ALINAcAK