T.C
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
TURİZM YATIRIMCILARINA
KAMU TAŞINMAZI
TAHSİS ŞARTNAMESİ
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
2014 /1
2
İÇİNDEKİLER
1-
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDAN KAMU TAŞINMAZI TAHSİS
DUYURUSU ( 2014/1)…...............................................................................……..
5-6
2-
TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI LİSTESİ
Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi / Alt Bölgesi İle Turizm Alan ve
Merkezleri İçerisinde ve Dışında Kalan Kamu Taşınmazları Listesi…..................
7-14
3-
KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN BAŞVURUDA İSTENİLECEK
BELGELER VE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER .............................
15-21
4-
EKLER ................................................................................................................
22
DİLEKÇE .............................................................................................................
23
BEYANNAME……….……………………………………………………………………
24
BEYANNAMEYE EK GİRİŞİMCİ BİLGİ FORMU …………………………………..
25
MÜZAKERE TEMİNAT MEKTUBU ......................................................................
26
ÖN İZİN TEMİNAT MEKTUBU …………………………………………………………
27
KESİN TAHSİS TEMİNAT MEKTUBU ………………………………………………..
28
5-
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN KAPSAMINDA
KALAN İLLER
TAHSİSE KONU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİNDE KALAN KAMU
TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR ........
Adana Yumurtalık Turizm Merkezi
Adana, Yumurtalık, Kemalpaşa Mahallesi, Çatalbükü Mevkii………………………
Afyonkarahisar Ömer-Gecek Termal Turizm Merkezi
Afyonkarahisar, Merkez, Demirçevre Köyü ……………………………………………
Antalya Demre Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
Antalya, Demre, Taşdibi-Sülüklü Mevkii……………………………………………….
Güney Antalya Turizm Alanı
Antalya, Kemer, Çamyuva Köyü……………………………………………………….
Aydın Didim Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi
Aydın, Didim, Didim Mahallesi, Kocaharıp Mevkii ………………………………….
Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi
Bursa, Mustafakemalpaşa, Sünlük, Muradiyesarnıç Köyleri…………………….
Çankırı-Ilgaz-Kadınçayırı-Yıldıztepe Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim
Bölgesi
Çankırı, Ilgaz, Cömert Köyü, Köyüstü Mevkii………………………………………..
İzmir Alaçatı Turizm Merkezi
İzmir, Çeşme, Alaçatı Mahallesi, Liman Mevkii ……………………………………….
İzmir Çeşme Altınkum Turizm Merkezi
İzmir, Çeşme, Musalla Mahallesi, Çatalazmak Mevkii ………………………………
İzmir Selçuk Pamucak Turizm Merkezi
İzmir, Selçuk, Selçuk Köyü, Pamucak Mevkii ……………………………………….
3
29
30
31-34
35-39
40-45
46-49
50-53
54-59
60-65
66-72
73-76
77-81
6-
Katerina Köşkü – Şişman Köşk
Kars Sarıkamış Kış Sporları Turizm Merkezi
Kars, Sarıkamış, İnönü Mahallesi, Şehitler Caddesi………………………………….
Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi
Kocaeli, Gölcük, Hasaneyn-Hisarönü Köyleri, Yazlık Mahallasi, YasakdüzüKadırga Mevkii……………………………………………………………………………
Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi
Kütahya, Gediz, Ilıca Mevkii……………………………………………………………..
Muğla Bodrum Yalıçiftliği Turizm Merkezi
Muğla, Bodrum, Kızılağaç Köyü, İçmeler Mevkii……………………………………..
Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe Turizm Merkezi
Ordu, Aybastı, Toygar Köyü, Kabaktepe Mevkii………………………………………
Çambaşı (Ordu) Yaylası Turizm Merkezi
Ordu, Kabadüz, Yokuşdibi Musakırık Mahallesi, Evrek Mevkii…………………….
Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi
Sakarya, Akyazı, Taşburun-Salihiye Köyleri………………………………………….
Samsun Havza 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi
Samsun, Havza, Yenimahalle, Kılavuz Mevkii …………………………………….....
Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi
Uşak, Banaz, Hasanköy Köyü………………………………………………………….
TAHSİSE KONU KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞINDA KALAN KAMU TAŞINMAZLARINA
İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER VE ÖZEL ŞARTLAR ......
Eski Çocuk Yetiştirme Yurdu ( Despot Evi)
Balıkesir, Ayvalık,Cunda Adası, Mithatpaşa Mahallesi…………………………….
82-93
94-98
99-103
104-106
107-110
111-117
118-121
122-124
125-129
130
131-140
Muğla, Fethiye, Kayaköy Köyü, Levissi Mevkii……………………………………..
141-152
Nevşehir, Hacıbektaş, Bala Mahallesi, Hanbağı Mevkii…………………………..
153-156
Abdullahpaşa Konağı
Sivas, Divriği, Ceditpaşa Mahallesi, Paşa Camii Sokak……………………………
157-164
Yalova, Çiftlikköy, Siteler Mahallesi, Kuruçeşme Mevkii……………………………
165-169
4
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NDAN
KAMU TAŞINMAZI TAHSİS DUYURUSU
2014 / 1
Bu Şartname’de özellikleri belirtilen kamu taşınmazları, 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu”
ve bu Kanunun 8 inci maddesine dayanılarak çıkartılan “Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak turizm amaçlı yatırım
yapmak üzere yerli ve yabancı girişimcilere tahsis edilecektir.
1- Girişimciler 08/08/2014 günü saat 16.30’ a kadar “Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik“ in 10 uncu maddesi ile “Turizm Yatırımcılarına Kamu
Taşınmazı Tahsis Şartnamesi – 2014/1” gereğince istenilen bilgi ve belgeleri Bakanlık Genel
Evrağı, (Turizm Bürosu AG Katı) İsmet İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek – Ankara adresine
elden teslim etmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra ve posta yoluyla yapılan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
2- Girişimcilerin vereceği tüm bilgi ve belgeler Türkçe olacaktır. Türkçe tercümelerinin ilgili
ülkelerdeki Konsolosluklarımıza veya Türkiye’deki kendi konsolosluklarına onaylattırılması koşuluyla
söz konusu bilgi ve belgeler yabancı dilde verilebilir. Değerlendirmede onaylı tercüme edilmiş metin
esas alınacaktır.
3- Girişimciler birden fazla parsel için müracaat edebilir. Ancak talep edilen her parsel için ayrı
bir başvuru dosyası hazırlanacak Tahsis Şartnamesi’nde istenilen diğer bilgi ve belgeler başvuru
dosyasına eklenecektir.
4- Bakanlığa yapılan başvurular, Yönetmeliğin 11 inci maddesinde ve Tahsis Şartnamesi’nde
belirlenen hususlar kapsamında mali yeterlilik açısından değerlendirilir.
5- Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve
teknik altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Tek başvurunun yapıldığı parseller için Müzakere
Komisyonunca yatırımın özelliğine göre sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.
6- Bakanlıkça istenilen teminat; kesin ve süresiz teminat mektubu olarak verilir.
7- Bakanlık, ön izin verilmeyen girişimcilerin müzakere teminat mektubunu iade eder.
8- Bakanlık, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere, talep ettiği parselin
tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yeralan ancak tahsis edilmeyen parsellerden biri veya
birkaçını önerebilir.
9- Taleplerin değerlendirilebilmesi için ilan edilen parsellere ilişkin ayrıntılı açıklama ve bilgiyi
içeren “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2014/1)”, DÖSİMM (Döner
Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü) Cumhuriyet Bulvarı Fevzipaşa Mahallesi No:4 06050
Ulus / Ankara (Tel: +90 312 309 49 53) adresinden 5.000 TL (Beşbintürklirası) ücret karşılığı temin
edilecektir. Şartname ücreti T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki
3483170-5190 hesap no ve TR480001002533034831705190 IBAN ( Kurumsal Tahsilat Kodu
70.00.01 ) nolu hesaba yatırılacak, banka dekontunun açıklama bölümüne “2014/1 Tahsis
Şartnamesi Bedeli” ifadesi ve bedeli yatıran girişimcinin adı/ünvanı ile irtibat adresi ve telefonu
yazdırılacaktır. Başvurunun geçerli olabilmesi için, söz konusu Şartname’de yer alan hususların
girişimciler tarafından aynen kabul edildiğini belirten beyannamenin imzalanmasından ve Şartname
Banka Dekontunun eklenmesinden sonra Bakanlığa verilmesi zorunludur.
10- Müracaat esnasında ayrıntılı bilgi Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel
Müdürlüğü Arazi Tahsis Daire Başkanlığı, İsmet İnönü Bulvarı No: 5 Kat: 3 06100 Emek /
Ankara adresinden alınabilecektir. ( Tel: 0 312 2129189 )
11- “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2014/1”e; 20/06/2014
tarihinden itibaren www.kulturturizm.gov.tr adresinden erişilebilir. Şartname 07/07/2014 tarihinden
İtibaren DÖSİMM’ nün yukarıda belirtilen adresinden temin edilebilir.
5
12- Bu şartnamede istenen bilgi ve belgelerin eksik veya yetersiz olması durumunda, başvuru
geçersiz sayılacaktır.
13- Bu duyuru kapsamında yapılacak tahsislerde “Kamu Taşınmazlarının
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” ve 2014/1 Şartname hükümleri uygulanır.
6
Turizm
TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ İÇİ
SIRA NO.
TAŞINMAZIN YERİ
MÜLKİYET
DURUMU
TESİS
TÜRÜ
YAKLAŞIK
KAPASİTE
ADA
PARSEL
ÖZEL
PARSEL
ADANA YUMURTALIK TURİZM
MERKEZİ
1
Adana, Yumurtalık,
Kemalpaşa Mahallesi,
Çatalbükü Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
750 Yatak
239
22
1
2
Adana, Yumurtalık,
Kemalpaşa Mahallesi,
Çatalbükü Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
750 Yatak
239
22
2
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
500 Yatak
Turizm
33.238,80 m
Kompleksi
Kapalı İnşaat
Alanı
AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK
TERMAL TURİZM MERKEZİ
3
Afyonkarahisar, Merkez,
Demirçevre Köyü
ANTALYA DEMRE
TURİZM KORUMA
BÖLGESİ
4
5
6
Orman
1
KÜLTÜR VE
VE GELİŞİM
Antalya, Demre,
Taşdibi-Sülüklü Mevkii
Orman
Antalya, Demre,
Taşdibi-Sülüklü Mevkii
Orman
Antalya, Demre,
Taşdibi-Sülüklü Mevkii
Orman
Günübirlik
Tesis
Otel
veya
Tatil Köyü
7
2
2
3.017,18 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
7
400 Yatak
10
GÜNEY
ALANI
7
ANTALYA
TURİZM
Antalya, Kemer,
Çamyuva Köyü,
Hazine
Otel
50 Yatak
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
500 Yatak
Orman
Golf Tesisi
+
Termal
Konaklama
Tesisi
( Otel )
289
3
AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
8
Aydın, Didim,
Didim Mahallesi,
Kocaharıp Mevkii
15687
1
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA
TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM
MERKEZİ
9
10
Bursa,
Mustafakemalpaşa,
Sünlük Köyü
Bursa,
Mustafakemalpaşa,
Sünlük Köyü
Orman
Golf Tesisi
+
Termal
Konaklama
Tesisi
( Otel )
18 Delikli Golf
G1
420 Yatak
18 Delikli Golf
G2
420 Yatak
11
Bursa,
Mustafakemalpaşa,
Sünlük Köyü
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
300 Yatak
4
12
Bursa,
Mustafakemalpaşa,
Muradiyesarnıç Köyü
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
300 Yatak
5
8
ÇANKIRI-ILGAZ-KADINÇAYIRIYILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
13
Çankırı, Ilgaz,
Cömert Köyü,
Köyüstü Mevkii
Orman
Otel
150 Yatak
105
1
1
14
Çankırı, Ilgaz,
Cömert Köyü,
Köyüstü Mevkii
Orman
Otel
170 Yatak
105
1
2
15
Çankırı, Ilgaz,
Cömert Köyü,
Köyüstü Mevkii
Orman
Günübirlik
Tesis
105
1
3
16
Çankırı, Ilgaz,
Cömert Köyü,
Köyüstü Mevkii
Orman
Günübirlik
Tesis
1.702,77 m
Kapalı İnşaat
Alanı
105
1
4
İzmir, Çeşme,
Alaçatı Mahallesi,
Liman Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
500 Yatak
4563
1
İzmir, Çeşme,
Alaçatı Mahallesi,
Liman Mevkii
Hazine
Günübirlik
Tesis
1.212,16 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
4564
1
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
500 Yatak
4554
1
Hazine
Günübirlik
Tesis
639,05 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
3115
1
Hazine
Günübirlik
Tesis
2.174,30 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
441
34
441
35
3.095 m2
Kapalı İnşaat
Alanı
2
İZMİR ALAÇATI TURİZM
MERKEZİ
17
18
19
20
İzmir, Çeşme,
Alaçatı Mahallesi,
Liman Mevkii
İzmir, Çeşme,
Alaçatı Mahallesi,
Liman Mevkii
İZMİR ÇEŞME ALTINKUM
TURİZM MERKEZİ
21
İzmir, Çeşme,
Musalla Mahallesi,
Çatalazmak Mevkii
22
İzmir, Çeşme,
Musalla Mahallesi,
Çatalazmak Mevkii
Hazine
Günübirlik
Tesis
9
1.827,60 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
İZMİR SELÇUK PAMUCAK
TURİZM MERKEZİ
23
İzmir, Selçuk,
Selçuk Köyü,
Pamucak Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
500 Yatak
3102
2
24
1-2-3-4-5-6
1
300 Yatak
KATERİNA KÖŞKÜ
ŞİŞMAN KÖŞK
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI
TURİZM MERKEZİ
24
Kars, Sarıkamış,
İnönü Mahallesi,
Şehitler Caddesi
Konaklama
Restorasyon
projesine göre
belirlenecek
yatak kapasitesi
Tesisi
+
Özel
Hazine
50 yatak
1
75
10-11-12
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK
TERMAL TURİZM MERKEZİ
25
Kocaeli, Gölcük,
Yazlık Mahallesi,
Kadırga Mevkii
Orman
26
Kocaeli, Gölcük,
Hasaneyn-Hisarönü
Köyleri,Yasakdüzü Mevkii
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
200 Yatak
1
300 Yatak
3
KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL
TURİZM MERKEZİ
27
Kütahya, Gediz,
Ilıca Mevkii
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
150 Yatak
Orman
Otel
veya
Tatil Köyü
500 Yatak
1542
MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ
TURİZM MERKEZİ
28
Muğla, Bodrum,
Kızılağaç Köyü,
İçmeler Mevkii
10
1
ORDU AYBASTI TOYGAR
KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ
Kırsal
Turizm
Tesisi
29
Ordu, Aybastı,
Toygar Köyü, Kabaktepe
Mevkii
veya
Orman
1
250 Yatak
Tatil Köyü
veya
Yayla Evi
ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM
MERKEZİ
30
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
120 Yatak
806
1
1
31
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
150 Yatak
806
1
2
32
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Orman
Otel
veya
Tatil Köyü
100 Yatak
3
33
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Orman
Otel
veya
Tatil Köyü
60 Yatak
4
34
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Orman
Otel
veya
Tatil Köyü
110 Yatak
5
35
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Orman
Otel
veya
Tatil Köyü
400 Yatak
6
36
Ordu, Kabadüz,
Yokuşdibi Musakırık
Mahallesi,
Evrek Mevkii
Hazine
Günübirlik
Tesis
1.065,90 m²
Kapalı İnşaat
Alanı
11
806
1
7
SAKARYA AKYAZI KUZULUK
TERMAL TURİZM MERKEZİ
37
Sakarya, Akyazı,
Taşburun – Salihiye
Köyleri
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
500 Yatak
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
500 Yatak
Orman
Termal
Konaklama
Tesisi
(Otel)
500 Yatak
1
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS
TERMAL TURİZM MERKEZİ
38
Samsun,
Havza, Yenimahalle,
Kılavuz Mevkii
2
67
1
UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI
TERMAL TURİZM MERKEZİ
39
Uşak, Banaz,
Hasanköy Köyü
12
18
TAHSİS EDİLECEK KAMU TAŞINMAZLARI
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ DIŞI
SIRA NO.
TAŞINMAZIN YERİ
MÜLKİYET
DURUMU
TESİS
TÜRÜ
YAKLAŞIK
KAPASİTE
ADA
PARSEL
ÖZEL
PARSEL
Özel
Konaklama
Tesisi
Restorasyon
projesine göre
belirlenecek
yatak kapasitesi
1477
68
1
ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU
(DESPOT EVİ)
BALIKESİR AYVALIK CUNDA
ADASI MİTHATPAŞA MAHALLESİ
40
Balıkesir Ayvalık Cunda
Adası Mithatpaşa
Mahallesi
Hazine
MUĞLA FETHİYE
KAYAKÖY KÖYÜ
LEVİSSİ MEVKİİ
4
6
10
149
11
1
151
41
Muğla, Fethiye
Kayaköy Köyü
Levissi Mevkii
Hazine
Özel
Konaklama
Tesisi
3
300 Yatak
152
1
1
153
2
4
1
157
2
13
1
NEVŞEHİR, HACIBEKTAŞ, BALA
MAHALLESİ, HANBAĞI MEVKİİ
42
Nevşehir, Hacıbektaş,
Bala Mahallesi,
Hanbağı Mevkii
Hazine
Otel
150 Yatak
Divriği
Belediye
Başkanlığı
Özel
Konaklama
Tesisi
Restorasyon
projesine göre
belirlenen
16 yatak
Hazine
Otel
veya
Tatil Köyü
750 Yatak
544
1
295
4
ABDULLAHPAŞA KONAĞI
SİVAS, DİVRİĞİ, CEDİTPAŞA
MAHALLESİ, PAŞA CAMİİ SOKAK
43
Sivas, Divriği
Ceditpaşa Mahallesi
Paşa Camii Sokak
YALOVA ÇİFTLİKKÖY
SİTELER MAHALLESİ
KURUÇEŞME MEVKİİ
44
Yalova Çiftlikköy
Siteler Mahallesi
Kuruçeşme Mevkii
14
3318
1
KAMU TAŞINMAZI TAHSİSİNE İLİŞKİN
BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER VE UYULMASI GEREKEN
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kamu taşınmazı tahsisi için gerçek kişi, tüzel kişi veya ortak girişim (Konsorsiyum veya iş
ortaklığı) olarak başvurulabilir.
Girişimciler aşağıda belirtilen bilgi ve belgeleri imzalı bir dizi pusulası ekinde Bakanlık Genel
Evrağı (Turizm Bürosu AG Katı) İsmet İnönü Bulvarı No:5 06100 Emek – Ankara adresine
verecektir. Dizi pusulasında ekler, evrakın tarih ve sayısı açıkça belirtilecektir.
1) GİRİŞİMCİLERİN BAKANLIĞA VERECEĞİ BİLGİ VE BELGELER :
a) Dilekçe (EK-1)
b) Beyanname ve eki bilgi formu (EK-2a, EK-2b):
Talep edilen kamu taşınmazı ve üzerinde gerçekleştirilmesi planlanan tesise ilişkin bilgiler
eksiksiz olarak belirtilecektir.
c) Tüzel kişiliklerin son ortaklık yapısını gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya noter onaylı
hazirun cetveli:
Girişimcinin yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi olması halinde bu girişimcilerin
uyruklarında bulundukları ülkenin yetkili mercilerinden alacakları tüzel kişiliğin ortaklık yapısını gösterir
belgeyi Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından bulunulan ülkenin mevzuatına göre
belgeyi düzenleyen kuruluşun yetkili olduğu belirtilerek onaylanan Türkçe tercümesi ile birlikte
Bakanlığa teslim edilecektir.
d) Yeminli mali müşavirce veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak
mali değerlendirme raporu :
Mali Değerlendirme Raporu ; gerçek kişi, tüzel kişilik veya ortak girişim olarak başvuruda
bulunan girişimciler, başvuruda bulundukları yatırımları gerçekleştirebilecekleri konusundaki
yeterliliklerini ifade etmek üzere; sınai ve ticari ilişkileri, turizm faaliyetleri, mal varlığı, nakit durumu
(finansal imkanları), vergi ödemeleri ve iştirakleriyle ilgili yatırımı gerçekleştirebilecek mali durumunu
gösteren yeminli mali müşavir veya bağımsız denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanacak:
“…………...’ nin başvuruda bulunduğu ………… İli, …….İlçesi, …… Köyü/Mah.
…..Mevkii’ndeki ……Ada, ……. Parselde ….... kapasiteli ……... tür/sınıf tesisinin toplam yatırım
maliyetinin %…….’ini özkaynaklarıyla gerçekleştirebilecek mali yeterliliğe sahip olduğu tespit
edilmiştir.”
şeklinde onaylanacaktır.
(Özkaynakların toplam yatırım maliyetinin %50 nin altında olması halinde, talepler
değerlendirilmeye alınmayacaktır.)
Girişimcinin yabancı uyruklu gerçek veya tüzel kişi olması halinde bu maddeye göre
hazırlanacak mali değerlendirme raporu, Türkiye’de bulunan yeminli mali müşavir veya bağımsız
denetim yetkisine sahip kurumlarca hazırlanabileceği gibi; bu girişimcilerin uyruklarında bulundukları
ülkenin mevzuatına göre denetim yetkisi verilen kuruluşlara hazırlattırılarak bu raporun aslı ile o
ülkedeki Türkiye Büyükelçiliği veya Başkonsolosluğu tarafından bulunulan ülkenin mevzuatına göre
raporu düzenleyen kuruluşun yetkili olduğu belirtilerek onaylanan Türkçe tercümesi ile birlikte
Bakanlığa teslim edilecektir.
15
e) Taahhütname :
“Yatırımın gerçekleştirileceği bölgenin veya projenin niteliğine göre, tahsis yapılan ve
yapılacak alanlarda gerçekleştirilecek sosyal ve teknik altyapı hizmetlerinin tamamının veya bir
kısmının yapımının veya maliyetinin karşılanması için Bakanlıkça tespit edilecek payı
karşılayacağımı ve ayrıca T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca yayımlanan “Turizm
Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2014/1” de yer alan genel esaslarla birlikte
bilgi föyünde belirtilen özel şartları aynen kabul ve taahhüt ederim”.
ibaresini içeren girişimci taahhütnamesi; başvurunun tüzel kişilik tarafından gerçekleştirilmesi
halinde noter onaylı şirket yönetim kurulu kararını içerecektir.
f)
Ortak girişim olarak başvurulması halinde, noter tasdikli iş ortaklığı veya konsorsiyum
sözleşmesi:
Ortak girişimlerin iş ortaklığı veya konsorsiyum olarak başvurmaları halinde, ortakların
özkaynak dağılım oranın da belirtildiği noter onaylı konsorsiyum sözleşmesi verilecektir.
İş ortaklığı anlaşmalarında pilot ortak, konsorsiyum anlaşmalarında ise koordinatör ortak
belirtilir ve iş ortaklığı veya konsorsiyum sözleşmesinin noter tasdikli bir örneği Bakanlığa verilir.
Bakanlığın her türlü işlem, talep ve tebligatta muhatabı pilot ortak veya koordinatör ortaktır.
İş ortaklıklarında pilot ortak, konsorsiyumlarda koordinatör ortağa yapılan tebligatlar ortaklığa
yapılmış sayılır.
İş ortaklığı anlaşma ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin
taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları; konsorsiyum anlaşma
ve sözleşmelerinde ise, konsorsiyumu oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin, işin hangi kısmını taahhüt
ettikleri ve taahhüdün yerine getirilmesinde koordinatör ortak aracılığıyla aralarındaki koordinasyonu
sağlayacakları belirtilir.
Ortaklığın bozulması durumunda pilot ortak, koordinatör ortak veya diğer ortakların mali
durumunun tek başına yatırımın en az yüzde ellisini (%50) özkaynaklarıyla gerçekleştirmeye
yeteceğini başvuru esnasında verilen yeminli mali müşavir raporu ile belgelemeleri halinde, tahsis
sürecinin devamına katılabilir. Diğer ortaklar herhangi bir şekilde tahsis sürecine katılamazlar.
g) Şartname Banka Dekontu :
“Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi 2014/1” bedelinin T.C. Ziraat
Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi nezdindeki 3483170-5190 hesap no ve
TR480001002533034831705190 IBAN ( Kurumsal Tahsilat Kodu 70.00.01 ) nolu hesaba
ödendiğine ilişkin banka dekontudur.
Bakanlığa yapılan kamu taşınmazı tahsis talepleri, Tahsis Şartnamesi’nde belirlenen
tüm bilgi ve belgelerin Bakanlığa teslim tarihinden itibaren 6 (altı) ay içinde Arazi Tahsis
Komisyonu’nca sonuçlandırılır. Bu süre gerekli görüldüğü hallerde Bakanlıkça uzatılabilir.
2) TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ :
Bakanlığa yapılan başvurular 2634 sayılı “Turizmi Teşvik Kanunu” ve “Kamu Taşınmazlarının
Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” hükümleri ile bu tahsis şartnamesinde belirtilen
hususlar kapsamında mali yeterlilik bakımından değerlendirilir.
Birden fazla başvuru yapılan parseller için yeterli görülen girişimciler arasında sosyal ve teknik
altyapıya katılım amaçlı müzakere yapılır. Müzakereye ilişkin usul ve esaslar Arazi Tahsis
Komisyonunca belirlenerek müzakereye katılacak girişimcilere tebliğ edilir. Müzakereye katılacak
girişimciler tarafından, usul ve esaslarda belirtilecek şartlar çerçevesinde, teklif edilen ilk katılım
miktarı tutarında Müzakere Teminatı (Kesin ve süresiz teminat mektubu) (EK-3) ve bu usul ve
16
esasların kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin noter onaylı “Taahhütname” müzakere aşamasında
Bakanlık yetkililerine teslim edilir.
Müzakere sonucunda girişimciden; müzakere başlangıcında teklif ettiği katılım miktarı ile
müzakere sonucunda teklif ettiği miktar arasındaki fark kadar teminat mektubunu en geç 30 (otuz) gün
içinde Bakanlığa vermesi istenir. Müzakereye katılan diğer girişimcilerin sosyal ve teknik altyapıya
ilişkin verdikleri teminat mektubu müzakere sonrasında iade edilir.
Müzakerede en fazla katılım payını teklif eden ve yükümlülüklerini yerine getiren girişimci
adına Arazi Tahsis Komisyonu Kararı ile ön izin verilir.
Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında, müzakere sonucunda en
yüksek teklifi veren girişimcinin taahhüdünden vazgeçmesi veya süresi içerisinde ek teminat
mektubunu getirmemesi halinde, müzakereye katılmak için verilen teminat mektubu hazineye gelir
(irad) kaydedilir.
Bu durumda, Bakanlık müzakere sonucunda sosyal ve teknik altyapıya katılım payı için ikinci
en yüksek teklifi veren girişimciden, yazılı bildirim tarihinden itibaren en geç otuz gün içerisinde
müzakere sonucunda kendi teklif ettiği sosyal ve teknik altyapıya katkı payı bedeli kadar teminat
mektubunu Bakanlığa vermesi istenir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi halinde, bu girişimci adına
Arazi Tahsis Komisyonu Kararı ile ön izin verilir.
En fazla sosyal ve teknik altyapıya katılım miktarı öneren ikinci girişimcinin Bakanlığın bu
teklifini kabul etmemesi durumunda ikinci girişimcinin önerdiği katılım payı miktarını kabul etmeleri
halinde, Bakanlık sırasıyla diğer girişimcilere öneride bulunabilir.
Arazi Tahsis Komisyonunda kesin tahsis yapılmasına ilişkin karar alındıktan sonra firmadan,
müzakerede taahhüt ettiği sosyal ve teknik altyapıya katılım miktarını Bakanlık Döner Sermaye
Merkez Müdürlüğü hesabına nakden ödemesi için tebligat yapılır. Söz konusu bedel tebligat tarihinden
itibaren 30 gün içinde yatırılır. Bedelin yatırıldığına ilişkin dekont Bakanlığa iletildikten sonra kesin
tahsis tebligatı yapılır, müzakere sırasında alınan teminat mektubu iade edilir. Firma tarafından bu
bedelin süresi içerisinde yatırılmaması halinde ise, ön izin Bakanlıkça iptal edilir ve ön izin ve
müzakere için verilen teminat mektupları hazineye gelir (irad) kaydedilir.
Tek başvurunun yapıldığı parseller de ise, Müzakere Komisyonunca yatırımın özelliğine göre
girişimciden sosyal ve teknik altyapıya katılım payı istenebilir.
Bakanlık yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda bu Şartname’de yer alan
taşınmazların başvuru sahiplerine tahsis edilip edilmeyeceği hususunda serbesttir.
Arazi Tahsis Komisyonu’nca, projeleri ile turizme katkı sağlayacağı öngörülen girişimcilere,
başvuruda bulunduğu parselin tahsis edilememesi halinde, aynı ilanda yeralan ancak tahsis edilmeyen
parsellerden bir veya birkaçını önerilebilir.
3) TAHSİS YAPILMASI HALİNDE UYULMASI GEREKEN YÜKÜMLÜLÜKLER :
ÖN İZİN DÖNEMİ:
Girişimciye, onaylı uygulama imar planı bulunmayan alanlarda harita ve plan çalışmalarının
yapılması, tasdik işlemleri ve turizm amaçlı anonim şirket kurulması vb. için altı ayı, onaylı uygulama
imar planı bulunan alanlarda ise dört ayı geçmemek üzere bedeli karşılığı ön izin verilir.
Ön izinin yürürlüğe girebilmesi için, ön izin yazısının tebliğ tarihini takip eden bir ay
içerisinde;
a) Toplam yatırım maliyetinin yüzde beşi (%5) oranında, termal ve kış turizmi amaçlı tahsisler
ile toplam kapasitesi en çok 100 yatak veya 120 kişilik tesis gerçekleştirilecek tescilli taşınmaz kültür
varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde toplam yatırım maliyetinin %1’i oranında Teminatın
( Kesin ve süresiz teminat mektubu ) (EK-4),
17
b) Noter onaylı ön izin taahhütnamesinin,
c) Toplam yatırım bedelinin binde biri (% 0,1) oranındaki yıllık ön izin bedelinin muhasebe
birimi hesabına yatırıldığına ilişkin makbuz örneğinin,
( Ön İzin Bedeli; Toplam yatırım maliyetinin binde biridir. Termal ve kış turizmi amaçlı
tahsisler ile toplam kapasitesi en çok 100 yatak veya 120 kişilik tesis gerçekleştirilecek tescilli
taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde bu bedel yüzde elli indirimli
uygulanır. Ancak bu bedel 29.01.2004 tarih ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile
Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan
illerde yapılacak yatırımlar için % 50 indirimli uygulanır. 5084 sayılı Kanun kapsamındaki iller
EK-6 ‘te verilmiştir. )
Bakanlığa teslim edilmesi şarttır.
Ön izin, yukarıdaki belgelerin Bakanlığa teslimi tarihinde başlar.
Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde, girişimcinin ön izin talebi geçersiz sayılır.
Müzakere aşamasında getirilen katılım miktarına ilişkin teminat mektubu hazineye irat kaydedilir.
Girişimciler tarafından ön izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi ve Bakanlıkça uygun
bulunması halinde, ön izin süreleri, imar planı olmayan yerler için altışar aylık; imar planı olan yerler
için dörder aylık dönemler halinde ve bedeli karşılığında en fazla dört kez uzatılabilir.
Kamudan kaynaklanan veya zorunlu (mücbir) sebepler ile Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve
hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerin varlığı halinde ön izin süresi, sorun çözümleninceye kadar
dondurulur ve dondurulan süre için ön izin bedeli alınmaz.
Ön izin işlemlerinin verilen ya da uzatılan ön izin süresinden önce gerçekleştirilmesi halinde,
peşin alınan ön izin bedeli kesin tahsis bedelinden mahsup edilir.
Girişimci Ön İzin süresi içerisinde:
a) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planları bulunmayan yerlerde yatırım alanının uygulama
imar planını hazırlatıp ilgili kuruma onaylatır. Ön izne konu taşınmaz hakkında gerekli olan ifraz,
tevhid, terkin ve benzeri işlemleri yapar veya yaptırır.
b) İlgili kadastro müdürlüklerince yer tespiti yaptırılan tahsise konu taşınmazın, Tapu ve
Kadastro idaresinden tasdik edilmiş aplikasyon krokisini Bakanlığa sunar.
c) Orman mülkiyetinde bulunan veya orman vasfındaki hazineye ait taşınmaz mallar için
aplikasyon krokisi alınaması durumunda ölçü krokisi ayrıca ağaç röleve planı hazırlanarak ilgili
Orman İdaresine onaylattırıldıktan sonra ön izin yazısıyla istenen belgeler arasında Bakanlığa verir.
d) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre faaliyet konuları arasında turizm olan anonim
şirketini kurar.
d.1) Kurulan Anonim Şirketin ön izin alınan taşınmaz üzerinde gerçekleştirilecek yatırımın
toplam maliyetinin en az % 51 (yüzde ellibir) i oranında sermayeye sahip olması gerekir.
d.2) Ön İzin verilen gerçek veya tüzel kişilerin kurulan anonim şirketteki hissesi %51 (yüzde
ellibir) in altına düşemez.
d.3) Ortak girişimlerde, kurulacak olan Anonim Şirket Bakanlığa verilen ortak girişim
belgesine uygun olacaktır.
e) “Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik”e göre Turizm
Yatırımı Belgesini alır.
18
f) Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu hazırlanması gereken yerlerde ÇED
Yönetmeliğine göre gerekli izinleri alır.
2
g) Toplam yatırım maliyetinin yüzölçüme (m ) göre hesaplandığı durumlarda vaziyet planını,
kira bedeli hesaplamalarına esas olmak üzere ön izinde istenilen belgeler arasında verir.
h) Ön izin verilen taşınmazın orman vasıflı olması halinde 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu’nun 8 inci maddesinin 1. Fıkrasının (e) bendi uyarınca ön izne konu taşınmaz alanının 3 katı
kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın 3 yıllık bakım bedeli Orman Genel
Müdürlüğü hesabına yatırılarak bedelin yatırıldığına dair dekont Bakanlığa sunulur.
Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebepler dışında girişimcinin, ön izin süresi
içerisinde yükümlülüğünü yerine getirememesi halinde, ön izin Bakanlıkça iptal edilir. Bu durumda
peşin tahsil edilen ön izin bedeli iade edilmez ve müzakere sırasında alınan teminat mektubu nakde
çevrilerek hazineye gelir (irad) kaydedilir.
Zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan sebeplerle verilen veya uzatılan ön izin süreleri
içerisinde yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, girişimcinin talebi üzerine, ön izin Bakanlıkça
iptal edilerek alınan teminat mektupları ve ön izin bedelleri faizsiz olarak iade edilir.
KESİN TAHSİS DÖNEMİ :
Ön İzin yükümlülüklerini yerine getirerek “Turizm Yatırımı Belgesi” alan yatırımcı adına Arazi
Tahsis Komisyonu Kararı ile kesin tahsis yapılır.
Yatırımcı tarafından, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihini takip eden bir ay içerisinde;
a) Toplam yatırım maliyetinin %10 (yüzde on) una karşılık gelen miktarda, termal ve kış
turizmi amaçlı tahsisler ile toplam kapasitesi en çok 100 yatak veya 120 kişilik tesis gerçekleştirilecek tescilli
taşınmaz kültür varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde toplam yatırım maliyetinin %2’ine
tekabül eden miktarda Teminatın (Kesin ve süresiz teminat mektubu) (EK-5),
b) Kesin Tahsis koşullarının kabul ve taahhüt edildiğine ilişkin şirket yönetim kurulu kararının
noter tasdikli örneğinin,
Bakanlığa teslim edilmesi halinde kesin tahsis yürürlük kazanır.
Bu belgelerin Bakanlığa teslim edilmesinden sonra bağımsız ve sürekli üst hakkı dahil olmak
üzere irtifak hakkı tesis edilmesi Bakanlıkça Maliye Bakanlığından istenilir ve Ön İzin Teminat mektubu
iade edilir.
Tahsis edilecek kamu arazilerinin, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi
Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre;
a) İlk yıl kullanım bedeli toplam yatırım maliyetinin binde beşidir. Kış ve termal amaçlı
tesislerde bu oran toplam yatırım maliyetinin binde iki buçuğudur.
b) Üzerinde bina bulunması halinde kullanım bedeli “Yapıların Tahsisinde Bedel” hükümleri
çerçevesinde tespit edilir.
c) Üzerinde gerçekleştirilen tesislerin işletmeye açılmasından sonra toplam yıllık
işletme hasılatı üzerinden hazineye yüzde bir oranında pay ödenir. Kış ve termal amaçlı tahsisler
ile toplam kapasitesi en çok 100 yatak veya 120 kişilik tesis gerçekleştirilecek tescilli taşınmazlar kültür
varlıkları ve korunma alanlarının tahsislerinde bu oran binde beştir.
d) 5084 sayılı Kanun kapsamında kalan illerde gerçekleştirilen tahsis işlemlerinde veya kış,
termal amaçlı tahsislerde (a), (b), (c) maddelerinde yer alan bedeller % 50 indirimli uygulanır. Bu
indirimlere ilave olarak kış, termal ve yayla amaçlı tahsislerde ilk yıl kullanım bedeli ile sözleşme
hükümleri gereğince belirlenen ikinci ve üçüncü yıl kullanım bedelleri % 70 indirim uygulanarak tahsil
edilir.
19
Tahsise konu taşınmazın hem termal veya kış amaçlı olması, hemde 5084 sayılı Kanun
kapsamındaki iller içinde olması halinde her iki indirim oranı uygulanır.
Yatırımcılara, Arazi Tahsis Komisyonu Kararı ile 20 (yirmi ) veya 49 (kırkdokuz) yıla kadar
tahsis yapılabilir. Tahsis süresi, kesin tahsis yazısının tebliğ tarihinden başlar.
Kesin tahsis yazısının tebliğinden itibaren, irtifak hakkının kurulması ve ruhsat alınarak
inşaata başlanılması için 1 yıl, yatırımın tamamlanabilmesi için 2 yıla kadar olmak üzere toplam 3 yıla
kadar süre verilebilir. İnşaata başlanılmak üzere verilen 1 yıllık süre içinde inşaata başlanılmaması
halinde Kanunun 32 nci ve 33 üncü maddeleri uyarınca cezai işlem tesis edilir.
a) Bu süreler içerisinde yatırımın en az yüzde onbeşinin tamamlanmaması halinde, kesin
tahsis iptal edilir ve teminat mektubu Hazineye irat kaydedilir. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve
bedel talep edemez.
b) Ancak, inşaatın en az yüzde onbeşinin tamamlandığının belgelenmesi halinde, yatırımı
tamamlama için ilk verilen süreleri geçmemek kaydıyla ek süre verilebilir. Verilen ek süre içerisinde de
yatırımın tamamlanmaması halinde tahsis iptal edilir ve teminat mektubu Hazineye irat kaydedilir.
Yatırımcı, bunlar için herhangi bir hak ve bedel talep edemez.
Tahsisi iptal edilen veya tahsis süresi sona eren taşınmazlar üzerinde bulunan yapı, tesis ve
müştemilatlar bedelsiz olarak Hazine’ye intikal eder. Yatırımcı bunlar için herhangi bir hak ve bedel
talep edemez.
Ancak, zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça kabul edilebilir idari ve
hukuki
uyuşmazlıklardan
doğan
sebeplerle
yatırıma
başlanamaması
veya
yatırımın
gerçekleştirilememesi durumunda kesin tahsis süresi dondurulur. Kesin tahsis süresinin
dondurulmasına ilişkin komisyon karar tarihi ile dondurulan sürenin başlatılmasına ilişkin komisyon
karar tarihi arasında geçen süre tahsis süresine eklenir ve bu süre için kullanım bedeli ödenmez.
Ayrıca, kendi kusuru dışında, zorunlu (mücbir) veya kamudan kaynaklanan ve Bakanlıkça
kabul edilebilir idari ve hukuki uyuşmazlıklardan doğan sebeplerle, süresi içerisinde yükümlülüklerini
tamamlayamadıklarını belgeleyen yatırımcının talebi durumunda, kesin tahsisi iptal edilir ve teminat
mektubu iade edilir. Bu durumda kesin tahsisin iptal edildiği tarihe kadar olan kullanım bedelleri tahsil
edilir.
Kesin tahsis yükümlülüklerini yerine getirmeyen girişimcinin tahsisi Bakanlıkça re’sen iptal
edilir ve teminatlar mektubu nakde çevrilerek hazineye gelir (irad) kaydedilir. Bu durumda arazi
üzerindeki her tür yapı ve tesis bedelsiz olarak hazineye intikal eder. Yatırımcı, bunlar için herhangi bir
hak ve bedel talep edemez.
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER:
a) Yatırımcı, tesisin inşaatı sırasında, komşu parsellerdeki işletme halindeki tesislerin olumsuz
yönde etkilenmemesi için (gürültü dahil) gerekli bütün tedbirleri alacaktır.
b) Çevre kirliliğine neden olunmayacaktır.
c) Tahsis taleplerinin değerlendirilmesi aşamasında, ön izin ve kesin tahsis dönemlerinde, ilgili
yerel idareler ve kamu kuruluşlarından doğan anlaşmazlıklar nedeniyle (plan onayı, arazi mülkiyetinde
uyuşmazlık, inşaat ve iskan ruhsatı alınamaması, sit ve/veya koruma alanı ilan edilmesi vb.
durumlarda) tesisin gerçekleşmesinin imkansız hale gelmesi durumunda, girişimci herhangi bir
tazminat talebinde bulunamaz. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde Bakanlığın alınan teminat
mektuplarını girişimcilere iadesi dışında başka bir yükümlülüğü yoktur.
d) Tahsisli taşınmaza ait yıllık irtifak hakkı bedelleri ve her yıl cirodan alınacak paylar Maliye
Bakanlığı ile yatırımcı arasında imzalanacak olan sözleşmede belirlenecek esas ve usullere göre
süresinde ödenecektir.
20
e) Bakanlıkça belirlenen şartlara (ön izin, kesin tahsis ve sözleşme hükümlerine) uyulmaması
halinde ön izin veya kesin tahsis işlemi iptal edildiği takdirde, tahsis edilen kamu taşınmazı (eğer varsa
üzerindeki hangi aşamada olursa olsun inşa edilen binalarla birlikte) herhangi bir fesih veya bildirime
gerek olmadan veya mahkemeden karar almadan hazineye intikal eder. İnşaatın safhası mahkeme
marifetiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı veya Maliye Bakanlığınca tespit ettirilir.
Taşınmaz üzerinde bulunan ve bina inşaatında kullanılmamış olan ihrazat malzemeleri varsa
masrafı yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla yatırımcıya iade edilir. Bu durumda, yatırımcı
herhangi bir tazminat talebinde bulunamayacağı gibi teminat mektubu nakde çevrilerek hazineye gelir
(irad) kaydedilir.
f) Tahsis edilen taşınmazın orman arazisi olması halinde; 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci
maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak
üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım
bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme
belgesi düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak
bedel her defasında ödenir.
g) Bu Şartname’de belirtilmeyen hususlarda, “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına
Tahsisi Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri geçerlidir. Anılan yönetmelikte de belirtilmeyen hususların
çıkması durumunda Arazi Tahsis Komisyonu Kararları uygulanacaktır.
h) Bitişik parsellere aynı girişimci tarafından müracaat edilip müzakere aşamasında yine aynı
girişimci tarafından alınması ve talep edilmesi halinde plan koşulları dahilinde parseller tevhid
edilebilir.
i) Termal Turizm Merkezleri kapsamındaki kamu taşınmazları üzerinde Termal Tesis
yapılması halinde “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’’ içinde
yer alan indirimlerden yararlanılabilinecektir.
21
EKLER
22
EK-1
DİLEKÇE
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ANKARA
Bakanlığınızca “Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi – 2014/1”
kapsamında kamuya duyurulan parsellere ilişkin olarak hazırlanan başvuru dosyası ekte iletilmektedir.
Gereğini arz ederim.
Tarih
Kaşe
İmza
23
EK-2a
BEYANNAME
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
ANKARA
Bakanlığınızın kamu taşınmazlarının turizm yatırımcılarına tahsisine ait Resmi Gazete ve
basında yapılan ilanlara ilişkin olarak hazırlanan ve Bakanlığınızdan temin ettiğimiz Turizm
Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesinde (2014/1) yer alan Genel Esaslar ve tahsise
konu parseller için belirlenen Özel Koşullar ile basında yayınlanan duyurudaki esasları okudum
(okuduk) ve aynen kabul ederek müracaat ettiğimi (ettiğimizi) ve Bakanlıkça belirlenecek ön izin ve
kesin tahsis şartlarını kabul edeceğimi (edeceğimizi) beyan ederim (ederiz).
ADI VE SOYADI / ŞİRKET ÜNVANI
İMZA -TARİH
(FİRMA KAŞESİ)
KANUNİ İKAMETGAHI (Açık adres yazılacaktır) :
(Sonradan adres değişikliği olduğu takdirde Bakanlığa derhal bildirilecektir.)
TELEFON NO :............................ FAX NO :..........................E-POSTA :....................
TALEP ETTİĞİMİZ KAMU TAŞINMAZININ :
İLİ
İLÇESİ
BELDESİ
KÖY/MAH.
MEVKİİ
ADA/PARSEL NO.
: ................................................
: ................................................
: ................................................
: ................................................
: ................................................
: ................................................
GERÇEKLEŞTİRİLECEK YATIRIMIN:
TÜRÜ
SINIFI
KAPASİTESİ
: ..............................................
: ..............................................
: ..............................................
YATIRIMIN TOPLAM MALİYETİ
A) Öz Kaynak Oranı
B) Yabancı Kaynak Oranı
:..............................................TL
:%...........
:%...........
EKLER
1)...........Adet Dosya
(Dosya içinde yer alan belgeler, Girişimcilerin Bakanlığa Vereceği Bilgi ve Belgeler maddesi ile aynı
sıra numarası verilerek bir dizi pusulasında gösterilecektir.)
2) Beyanname Ek Girişimci Bilgi Formu
24
EK-2b
BEYANNAMEYE EK GİRİŞİMCİ BİLGİ FORMU
1. Müracaat Eden:
Özel Girişimci:
Şirketler:
A) Girişimcinin Adı
B) Yatırıma Katılım Payları
A) Şirket Ünvanı
B) Sermaye Kompozisyonu (Ortakları ve hisse payları
belirtilecek, Ticaret Sicili Gazetesi veya hazirun cetveli
eklenecektir.)
Ortak Girişim Olması Durumunda
Koordinatör Ortak / Pilot Ortak
ADI VE SOYADI / ÜNVANI
25
EK-3
MÜZAKERE TEMİNAT MEKTUBU
...... /.... / ..........
No : ..................
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞINA
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi,
........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, .........
Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazının müzakeresine girişimci sıfatıyla katılacak olan
........................................[girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu
Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2014/1) hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu
müzakere teminat tutarı olan ...........................................................................................’yi [müzakere
teminatının tutarı] ..................................................[bankanın veya özel finans kurumun adı] garanti
ettiğinden, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis
Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2014/1)
çerçevesinde; müzakere teminatının gelir kaydedileceği hallerin ortaya çıkması halinde, protesto
çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve adı geçen ile idareniz arasında
ortaya çıkacak herhangi bir uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın,
yukarıda yazan tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize veya emrinize
nakden tamamen ve talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte
ödeyeceğimizi, .......................................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın
imza atmaya yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ....................................................[banka veya özel
finans kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı]
[bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi
[bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, Unvan ve İmzası
NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak
verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir.
26
EK-4
ÖN İZİN TEMİNAT MEKTUBU
...... /.... / ..........
No : ..................
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi,
........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, .........
Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazı için ön izin verilmiş olan ..................................................
[girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis
Şartnamesi (2014/1) hükümleri ve Bakanlığınızca kararlaştırılan ön izin koşullarını yerine getirmek
üzere vermek zorunda olduğu ön izin teminat tutarı olan ....................................’yi [ön izin
teminatının tutarı] ....................................................[bankanın veya özel finans kurumun adı] garanti
ettiğinden, yatırımcı; taahhüdünü anılan Kanun, Yönetmelik, Şartname ve Ön İzin Koşulları
hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine getirmediği takdirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
...........................................[girişimcinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazan tutarı ilk
yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden
ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi,
............................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın imza atmaya yetkili
temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla ..................................................[banka veya özel finans kurumu] ad
ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı]
[bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi
[bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, Unvan ve İmzası
NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak
verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir.
27
EK-5
KESİN TAHSİS TEMİNAT MEKTUBU
...... /.... / ..........
No : ..................
T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI’NA
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü
İdarenizce tahsise çıkarılan ........................ İli, ............................ İlçesi, ......................... Beldesi,
........................ Köyü/Mah. ......................... Mevkiinde bulunan .............. Ada, ............Pafta, .........
Parsel üzerinde bulunan kamu taşınmazı için kesin tahsis verilmiş olan yatırımcı
..................................................[ girişimcinin adı] ‘nın 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsis Hakkında Yönetmelik ve Turizm Yatırımcılarına Kamu
Taşınmazı Tahsis Şartnamesi (2014/1) hükümleri ve Bakanlığınızca kararlaştırılan tahsis koşulları,
imar planı hükümlerini yerine getirmek üzere vermek zorunda olduğu kesin teminat tutarı
olan....................................’yi [kesin teminatın tutarı] .................................................[bankanın veya
özel finans kurumun adı] garanti ettiğinden, yatırımcı; taahhüdünü anılan Kanun, Yönetmelik,
Şartname ve Tahsis Koşulları, İmar Planı hükümlerine göre kısmen veya tamamen yerine
getirmediği takdirde,
Protesto çekmeye, hüküm ve adı geçenin iznini almaya gerek kalmaksızın ve
......................................[girişimcinin adı] ile idareniz arasında ortaya çıkacak herhangi bir
uyuşmazlık ve bunun akıbeti ve kanuni sonuçları dikkate alınmaksızın, yukarıda yazan tutarı ilk
yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden
ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi,
.......................................................[bankanın veya özel finans kurumunun adı] ‘nın imza atmaya
yetkili temsilcisi ve sorumlusu sıfatıyla .....................................................[banka veya özel finans
kurumu] ad ve hesabına taahhüt ve beyan ederiz.
İşbu teminat mektubu kesin ve süresizdir.
[bankanın veya özel finans kurumunun adı]
[bankanın veya özel finans kurumu şubesinin adı] Şubesi
[bankanın veya özel finans kurumu] Yetkililerinin
İsim, Unvan ve İmzası
NOT : Yabancı bankaların veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanılarak verilecek
mektuplarda, kontrgarantiyi veren yabancı banka veya kredi kuruluşunun ismi ve teminatın
kontrgarantili olduğu belirtilecektir. Teklife esas para birimi Türk Parası ise kontrgarantilere dayanılarak
verilecek teminat mektupları Türk Parası üzerinden düzenlenecektir.
28
EK-6
5084 SAYILI YATIRIMLARIN VE İSTİHDAMIN TEŞVİKİ İLE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
KAPSAMINDA KALAN İLLER
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ardahan
Artvin
Bartın
Batman
Bayburt
Bingöl
Bitlis
Çankırı
Çorum
Diyarbakır
Düzce
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Iğdır
Kahramanmaraş
Karaman
Kars
Kastamonu
Kırşehir
Kilis
Kütahya
Malatya
Mardin
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
29
Osmaniye
Rize
Sinop
Sivas
Şanlıurfa
Şırnak
Siirt
Trabzon
Tokat
Tunceli
Uşak
Van
Yozgat
TAHSİSE KONU
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ
İÇERİSİNDE KALAN
KAMU TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER
VE ÖZEL ŞARTLAR
30
ADANA YUMURTALIK TURİZM MERKEZİ
İl: Adana İlçe: Yumurtalık Köy/Mah: Kemalpaşa Mevkii: Çatalbükü
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ADANA-YUMURTALIK-KARATAŞ ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
31
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
ADANA YUMURTALIK TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Adana
: Yumurtalık
: Kemalpaşa Mahallesi
: Çatalbükü
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH-SAYI
Maliye Bakanlığı / 02.08.2013 tarih ve 867 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
: Adana Yumurtalık Karataş Çevre Düzeni Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 02.03.2011)
1/25.000
PLAN KARARI
Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(M2)
KULLANIM
TÜRÜ
EMSAL
H MAX
(M)
Otel
0,50
18,50
(5 Kat)
0,50
10,50
(3 Kat)
0,50
18,50
(5 Kat)
0,50
10,50
(3 Kat)
128.000
1
750 yatak
Tatil köyü
Otel
2
KAPASİTE
125.000
750 yatak
Tatil köyü
32
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Adana ili, Yumurtalık ilçesi, Kemalpaşa mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta
olup Yumurtalık ilçe merkezine 3 km., Adana iline 80 km, Adana havaalanına 85 km uzaklıktadır.
Parsellerin her ikiside kıyı bandında yer almaktadır. 1 nolu özel parselin yaklaşık 500 metre, 2 nolu
özel parselin yaklaşık 450 metre denize cephesi bulunmaktadır.
Tahsise konu parsellerde mevcut bulunan içme- kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon vb.
kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken
kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya
gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak, 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri
dikkate alınarak onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
tahsisi alan yatırımcı tarafından, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve
Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına
İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
onayına sunulacaktır.
2
2) 239 ada 22 nolu parselin tamamı 253.856,52 m olup; onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni
2
2
Planına göre 1 nolu özel parsel yaklaşık 128.000 m , 2 nolu özel parsel yaklaşık 125.000 m , olmak
üzere 2 parsele bölünmüştür. Bu yüzölçümler belirlenirken Kıyı Kanunu uyarınca olabilecek olası
kayıplar dikkate alınmamıştır.
3) 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri dikkate alınarak onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin terk, ifraz,
tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra yeni imar parselinin
oluşturulmasını takiben kesin yüzölçüm tespit edilecek kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
4) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
5) Tahsise konu 1 nolu özel parselde mülga Turizm Bakanlığı’ na tahsisli gençlik kampı tesisleri
bulunmaktadır.
6) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerinde bulunan Gençlk Kampı Tesisi içindeki demirbaşlar
12.08.2009 tarihinde çıkan yangında kullanılmayacak durumda olup Yumurtalık İlçe Mal Müdürlüğüne
teslim edilmiştir.
7) Tahsise konu 1 nolu parsel üzerindeki yapılar için enkaz bedelleri ilgili kurumca tespit edilecek ve
tahsisi alan yatırımcı tarafından söz konusu kuruma ödenecektir.
8) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerindeki yapıların yıkılarak yeniden tesis gerçekleştirilmesi
halinde “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 21. maddesinin
(a) fıkrası gereği kesin tahsisi yapılan taşınmazın ilk yıl kullanım bedeli toplam yatırım maliyeti %0,5'i
(binde beşi) Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak ödenecek ve 21. maddenin (b) fıkrası
gereğince de tesis işletmeye açıldıktan sonra cirodan %1 oranında pay ödenecektir.
9) Aynı yatırımcının birden fazla parselin tahsisini alması durumunda ve talep edilmesi halinde
parseller birleştirilerek tek tahsis olarak değerlendirilebilir. Bu durumda toplam yatak kapasitesi her
parsel için belirlenen kapasitenin toplamı ile değerlendirilir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
33
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
77.016.000,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
53.220.000,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
750
44.232.750,00
33.186.000,00
34
AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Afyonkarahisar İLÇE: Merkez KÖY/MAH. : Demirçevre Köyü
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ÖMER -GECEK (AFYONKARAHİSAR) ÇEVRE DÜZENİ PLANI
35
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
: Afyonkarahisar
: Merkez
: Demirçevre Köyü
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 08.09.2006 tarih ve 751 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
: Ömer -Gecek (Afyonkarahisar) Çevre Düzeni Planı
( Onama Tarihi: 02.06.2008 )
1/25.000
: Sağlık Tesis Alanı
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
1
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAPASİTE
129.540
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0,30
500 yatak
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Afyonkarahisar Belediyesi mücavir alan sınırları içinde yer almaktadır. Söz konusu
alan Afyonkarahisar - İzmir Karayolu üzerinde olup Kütahya İli yol ayrımına 1 km., Afyonkarahisar
kent merkezine ise 6 km. mesafededir.
Alanda içme-kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon vb. altyapı hizmetleri
bulunmamaktadır. Kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar
tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
36
AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
2) Onaylanacak
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin kesin yüzölçüm tespit edilecektir.
3) Kat adedi ve yapı yüksekliği alt ölçekli planlarda belirlenecektir.
4) Afyonkarahisar İl Özel İdaresince “ Jeotermal Kaynak ” Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm
San.Tic. A.Ş. ( AFJET ) ’ne tahsis edilmiştir.
5) Afyon Jeotermal Tesisleri Turizm San.Tic. A.Ş. ( AFJET ) tarafından; tahsise konu 1 nolu özel
parselde 500 yatak kapasitesi için asgari yaklaşık 7 lt/sn jeotermal su tahsis edilecektir.
6)
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
7) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
8) Tahsise konu taşınmaz için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan notlarında belirtilen ve imar
mevzuatında yer alan tüm görüşlerin alınması ve etütlerin yapılması yatırımcı tarafından
sağlanacaktır.
9) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
10) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
11) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
37
12) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis sınıfı
belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; toplam yatırım bedeli ve kesin teminat mektubu
bedeli, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
51.344.000,00
500
35.480.000,00
26.311.000,00
38
AFYONKARAHİSAR ÖMER-GECEK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Afyonkarahisar İLÇE: Merkez KÖY/MAH. : Demirçevre Köyü
TAHSİSE KONU 1 NOLU ÖZEL PARSELDEN GENEL GÖRÜNÜM
TAHSİSE KONU 1 NOLU ÖZEL
PARSEL
39
ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM
BÖLGESİ
İL: Antalya
İLÇE: Demre
MEVKİİ: Taşdibi-Sülüklü
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU
40
ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM
BÖLGESİ
İL: Antalya
İLÇE: Demre
MEVKİİ: Taşdibi-Sülüklü
K
1/5.000 ÖLÇEKLİ ANTALYA DEMRE (KALE) KIYI BANDI TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
41
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
ANTALYA DEMRE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İL
İLÇE
MEVKİİ
: Antalya
: Demre (Kale)
: Taşdibi – Sülüklü
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Çevre ve Orman Bakanlığı / 13.05.2010 tarih ve 299 sayılı yazı.
: 49 yıl (Konaklama Tesisi Alanı – Turizm Kompleksi)
TAHSİS SÜRESİ
20 yıl (Günübirlik Tesis Alanı)
PLAN DURUMU
1/25.000
: Antalya Demre Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim Bölgesi Çevre Düzeni
Planı Revizyonu
(Onama Tarihi: 28.03.2013)
1/5.000
: Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi Nazım İmar Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 28.01.2010)
1/1.000
: Antalya Demre (Kale) Kıyı Bandı Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 28.01.2010)
PLAN KARARI: Turizm Kompleksi
Günübirlik Tesis Alanı
Turizm Tesis Alanı (A)
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
2
(m )
2
110.796
7
60.343,58
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
HMAX
KAPASİTE
Turizm
Kompleksi
0,30
5 Kat
33.238,80 m
Kapalı İnşaat
Alanı
Günübirlik Tesis
0,05
Tek Kat = 5.50
İki Kat = 7.50
Otel
10
2
2
3.017,18 m .
Kapalı İnşaat
Alanı
5 Kat
49.982,77
0,30
Tatil Köyü
400 Yatak
2 Kat
42
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu parsel; Demre İlçesi’ nin 2 km. güneyinde Taşdibi Mevkiinde yer almakta olup ulaşım
Demre – Antalya Karayolu’nun Demre ilçesi merkezindeki kavşaktan sağlanmaktadır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yönlendirmesi ile, Turizm Merkezi’nde bulunan yatırımcılar tarafından
“DETUYAB Demre Yatırımcıları Turizm Ortak Girişimi A.Ş.” kurulmuştur. Bu şirket, ortak durumundaki
tüm yatırımcılar adına muhtelif sorunların giderilmesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile ilgili
temaslarda ortak hareket edilmesi, bölgenin yurt içi ve yurt dışında tanıtılması vb. işlevleri de
üstlenmiş bulunmaktadır. Bu şirkete gerekli katılım payları ve üyelik aidatları vb. ödentiler ödenmek
suretiyle ortak olunması zorunludur.
Su, kanalizasyon bağlantılarının yapımı için gerekli katılım payı DETUYAB’ a ödenecek ve / veya
DETUYAB’ ın uygun göreceği şekilde gerçekleştirilecektir. Yol, telekomünikasyon ve elektrifikasyon
bağlantıları yatırımcı tarafından yapılacaktır.
Tahsise konu parsellerde mevcut bulunan kanalizasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı
hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi
katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) 2 nolu özel parsel için; onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna uygun olarak,
1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı
tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve
Turizm Merkezlerinde İmar Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar
Mevzuatı kapsamında hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Revizyonuna uygun olarak hazırlanacak 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu 2 nolu özel
parsele ilişkin terk, ifraz, tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra
yeni imar parselinin oluşturulmasını takiben kesin yüzölçüm tespit edilecek kesin tahsis bundan sonra
yapılacaktır.
2) 2 nolu özel parsel için; başvuruda bulunan girişimci tarafından taşınmaz üzerinde
gerçekleştirilecek Turizm Kompleksi bünyesinde yer alacak konaklama tesisi ile kongre ve
sergi merkezi veya eğlence merkezine ilişkin kapasiteler başvuru sırasında iletilecek
Beyanname ile Bakanlığa sunulacaktır.
Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin “Turizm
Kompleksleri” başlığı altındaki 45. madde (b) bendinde “ Bünyesinde konaklama tesisi olarak
en az beşyüz yatak kapasiteli olmak kaydıyla beş yıldızlı otel veya beş yıldızlı tatil köyü ile yine
bünyesinde kongre ve sergi merkezi veya eğlence merkezi bulunan tesislerdir.” hükmü yer
almakta olup başvuru aşamasında Bakanlığa sunulacak Beyannamede belirtilecek tür sınıf ve
kapasitelede bu hüküm göz önünde bulundurulacaktır.
3) 7 ve 10 nolu özel parsellerin yüzölçümleri yaklaşık olarak verilmiş olup onaylı 1/5000 ölçekli Nazım
İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda kesin yüzölçüm tespit edilecek ve
kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
4) 10 nolu özel parselde 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmelik
2
hükümleri uyarınca sahil şeridinin ikinci 50 m. si (GT) 13.428,78 m diğer kısım ise Turizm Tesis
2
Alanı(A) 36.553,99 m kullanımında kalmakta olup tahsise konu 10 nolu özel parsel yaklaşık
2
49.982,77 m büyüklüğündedir.
İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır ancak (GT) ile işaretli sahil şeridinin ikinci bölümünde
kalan alanlarda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı (GT) Alanın %20 ‘sini geçemez.
(GT: Hmax:4,50 m (1Kat) – Asma Kat yapılması halinde Hmax:5,50 m ‘yi geçemez)
43
5) Ön izin döneminde 2 - 7 nolu özel parseller üzerinde gerçekleştirilecek tesisler için belirlenen
2
kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde kullanım
2
bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
6) DETUYAB ‘a ön izin aşamasında ortak olmayan veya ortaklık yükümlülüklerini yerine getirmeyen
yatırımcıya Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca kesin tahsis işlemleri yerine getirilmeyecektir.
7) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya Turizm Yatırımı Belgesi veya
Turizm İşletmesi Belgesi verilmez.
8) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri Toplam Yatırım Bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
9) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
10) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
11) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis tür ve sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda
verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
44
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
Özel Parsel
2
Toplam Yüzölçüm (m²)
110.796 m²
Kapalı Alan (m²)
33.238,80 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
77.557,20 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
1.085.800,80 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
148.577.436 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
149.663.236,80 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
4.470,00 TL/m²
14,00 TL/m²
Özel Parsel
7
Toplam Yüzölçüm (m²)
60.343,58 m²
Kapalı Alan (m²)
3.017,18 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
57.326,40 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
802.569,60 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
19.937.525,44 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
20.740.095,04 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
41.075.200,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
28.384.000,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
400
23.590.800,00
17.699.200,00
45
GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI
K
İL: Antalya İLÇE: Kemer KÖY/MAH.: Çamyuva
1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMYUVA GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI ÇEVRE DÜZENİ PLANI
46
GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI
K
İL: Antalya İLÇE: Kemer KÖY/MAH.: Çamyuva
1/5.000 ÖLÇEKLİ ÇAMYUVA - KEMER - ANTALYA NAZIM İMAR PLANI
1/1.000 ÖLÇEKLİ ÇAMYUVA - KEMER - ANTALYA UYGULAMA İMAR PLANI
47
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
GÜNEY ANTALYA TURİZM ALANI
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
: Antalya
: Kemer
: Çamyuva
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Maliye Bakanlığı / 23.08.2010 tarih ve 823 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/.25000
: Çamyuva Güney Antalya Turizm Alanı Çevre Düzeni Planı
( Onama Tarihi: 06.02.2014 )
1/.5000
: Çamyuva - Kemer - Antalya Nazım İmar Planı
( Onama Tarihi: 06.02.2014 )
1/1.000
: Çamyuva - Kemer - Antalya Uygulama İmar Planı
( Onama Tarihi: 06.02.2014 )
PLAN KARARI:
Konaklama Tesis Alanı
ADA
289
PARSEL
3
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM
TÜRÜ
H MAKS
(m)
EMSAL
KAPASİTE
2.921
Otel
13,50 *
0,40
50 Yatak
(*) Tesisat Katı Kat Adedinden Sayılmaz
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu parsel;
mesafededir.
Kemer ilçe merkezine yaklaşık 5 km. Antalya şehir merkezine 13 km.
Yerleşmede mevcut bulunan içme-kullanma suyu, elektrifikasyon, telekomünikasyon vb. kentsel
altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel
altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli
maddi katkı sağlanacaktır.
48
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Parselin büyüklüğü yaklaşık olarak verilmiş olup onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin kesin yüzölçüm tespit edilecek ve kesin tahsis bundan
sonra yapılacaktır.
2) Parsel denize yaklaşık 130 m uzaklıkta bulunmaktadır.
3) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
4) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
2 Yıldızlı Otel
22.048,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
2.631.100,00
50
49
1.102.400,00
AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İL: Aydın İLÇE: Didim KÖY/MAH.: Didim Mah. MEVKİİ: Kocaharıp
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ DİDİM (AYDIN) KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
50
AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İL: Aydın İLÇE: Didim KÖY/MAH.: Didim Mah. MEVKİİ: Kocaharıp
K
1/5.000 ÖLÇEKLİ DİDİM (AYDIN) KOCAHARIP MEVKİİ İLAVE NAZIM İMAR PLANI
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ DİDİM (AYDIN) KOCAHARIP MEVKİİ İLAVE UYGULAMA İMAR PLANI
51
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
AYDIN DİDİM KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Aydın
: Didim
: Didim Mahallesi
: Kocaharıp
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Maliye Bakanlığı / 18.12.2013 tarih ve 1380 sayılı Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
1/25.000
: Didim (Aydın) Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Revizyon Çevre Düzeni
Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 05.07.2010)
1/5.000
: Didim (Aydın) Kocaharıp Mevkii 13001 Parsel İlave Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 17.08.2012)
1/1.000
: Didim (Aydın) Kocaharıp Mevkii 13001 Parsel İlave İmar Planı
(Onama Tarihi: 17.08.2012)
PLAN KARARI Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM
TÜRÜ
H MAKS
(m)
Otel
1
KAPASİTE
0,50
500 Yatak
5 Kat
94.078,60
Tatil Köyü
EMSAL
( 7.50 m. )
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu 1 nolu özel parsel, Didim İlçesi Belediye sınırları içinde yer almakta olup Didim ilçe
merkezine yaklaşık 4,5 km. mesafededir.
Tahsise konu 1 nolu özel parselde içme-kullanma suyu, telekomünikasyon, elektrifikasyon vb. altyapı
hizmetleri bulunmamaktadır. Didim Çevre Projesi kapsamında tahsise konu parsel etrafındaki yerleşik
siteler için kanalizasyon şebekesi döşenmiş olup, şebeke tahsise konu 1 nolu özel parselin içinden
geçmektedir.
52
Yerleşmede mevcut bulunan kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen
veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar
tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel 15687 nolu
oluşmaktadır.
parselin
2
yaklaşık 94.078,60 m lik kısmından
2) Tahsise konu 1 nolu özel parsele ilişkin yüzölçüm yaklaşık olarak verilmiştir. Parsele ilişkin gerçek
yüzölçüm; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre gerekli imar uygulamaları yapıldıktan sonra belli
olacak, kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
3) 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanununun Uygulanmasına dair Yönetmelik hükümleri uyarınca
2
2
sahil şeridinin ikinci 50 m. si Günübirlik Tesis Alanı 14.811,62 m diğer kısım ise 79.266,98 m olup
Turizm Tesis Alanı kullanımında kalmaktadır.
Tahsise konu parsel bütününde kalan Günübirlik Turizm Tesisleri parsel içinde yapılacak turizm
tesislerinin tamamlayıcısı olabilir. İnşaat emsali imar parseli üzerinden hesaplanır ancak Günübirlik
gösterilen alanda yapılacak tesislerin toplam inşaat alanı Günübirlik Alanın %20 ‘sini geçemez.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
5 ) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis tür ve sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda
verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
51.344.000,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
35.480.000,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
500
29.488.500,00
22.124.000,00
53
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM
MERKEZİ
İL: Bursa İLÇE: Mustafakemalpaşa KÖY/MAH: Sünlük-Muradiyesarnıç
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM MERKEZİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
54
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
: Bursa
: Mustafakemalpaşa
: Sünlük-Muradiyesarnıç Köyleri
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 16.07.2010 tarih ve 510 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/25.000
: Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni
Planı
(Onama Tarihi: 29.12.2006)
1/25.000
: Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni
Plan Hükmü Değişikliği
(Onama Tarihi: 23.12.2010)
1/25.000
: Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni
Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 20.02.2013)
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
G1
G2
: Turizm Tesis Alanı
Golf ve Konaklama Alanı
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
1.526.781,67
Golf Tesisi
+
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
1.302.704,75
Golf Tesisi
+
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
55
EMSAL
KAPASİTE
18 Delikli Golf
0.06
420 Yatak
18 Delikli Golf
0.06
420 Yatak
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
4
5
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAPASİTE
724.000
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0.30
300 Yatak
565.000
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0.30
300 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Bursa Mustafakemalpaşa Tümbüldek Termal Turizm Merkezi, Mustafakemalpaşa ilçe merkezine 10
km. uzaklıkta yer almaktadır.
Yerleşmede mevcut bulunan içme- kullanma suyu, kanalizasyon elektrifikasyon, telekomünikasyon vb.
kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken
kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar tarafından yapılacak
veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
2) Onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı
doğrultusunda tahsise konu parsellere ilişkin kesin yüzölçüm tespit edilecektir. Kat adedi ve yapı
yüksekliği alt ölçekli planlarda belirlenecektir.
3) Bursa İl Özel İdaresi - Sağlık ve Çevre Yönetimi Daire Başkanlığınca “ Jeotermal Kaynak ”
Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı ‘na tahsis edilmiştir.
4) Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığı’nca tahsise konu;




G1 nolu özel parselde 420 yatak kapasitesi için
G2 nolu özel parselde 420 yatak kapasitesi için
4 nolu özel parselde 300 yatak kapasitesi için
5 nolu özel parselde 300 yatak kapasitesi için
asgari yaklaşık 4,2 lt/sn,
asgari yaklaşık 4,2 lt/sn,
asgari yaklaşık 3 lt/sn,
asgari yaklaşık 3 lt/sn
jeotermal su tahsis edilecektir.
5) Tahsise konu G1 ve G2 nolu özel parsellerde yapılacak 18 Delikli Golf Sahası kapsamında
maksimum 6.000 m² inşaat alanına sahip Golf Kulüb Binası yapılabilir.
6) Ön izin döneminde tahsise konu parseller üzerinde gerçekleştirilecek konaklama ünitesi dışında
golf kulüp binası, kür merkezi, sağlık ve termal tesis vb. yapılması halinde bu alanlar için belirlenen
2
kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde kullanım
2
bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
56
7) Tahsise konu G1-G2 nolu özel parseller üzerinde konaklama tesisi ile birlikte termal tesis yapılması
halinde;
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
8) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
9) Tahsise konu taşınmaz için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan notlarında belirtilen ve imar
mevzuatında yer alan tüm görüşlerin alınması ve etütlerin yapılması yatırımcı tarafından
sağlanacaktır.
10) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
11) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
12) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
13) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür
ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
30.806.400,00
300
21.288.000,00
15.786.600,00
57
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
43.128.960,00
420
29.803.200,00
22.101.240,00
Özel Parsel
G1
Toplam Yüzölçüm (m²)
1.526.781,67 m²
Kapalı Alan (m²)
6.000 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
1.520.781,67 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
62.352.048,47 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
39.648.000 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
102.000.048,47 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
41,00 TL/m²
Özel Parsel
G2
Toplam Yüzölçüm (m²)
1.302.704,75 m²
Kapalı Alan (m²)
6.000 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
1.296.704,75 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
53.164.894,75 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
39.648.000 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
92.812.894,75 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
41,00 TL/m²
58
BURSA MUSTAFAKEMALPAŞA TÜMBÜLDEK TERMAL TURİZM
MERKEZİ
İL: Bursa İLÇE: Mustafakemalpaşa KÖY/MAH.: Sünlük
TAHSİSE KONU
G1 VE G2 NOLU
ÖZEL PARSELLER
TAHSİSE KONU
4 NOLU ÖZEL
PARSEL
İL: Bursa İLÇE: Mustafakemalpaşa KÖY/MAH.: Muradiyesarnıç
TAHSİSE KONU
5 NOLU ÖZEL
PARSEL
59
ÇANKIRI - ILGAZ - KADINÇAYIRI – YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İli: Çankırı İlçesi: Ilgaz Köy/Mah: Cömert Mevkii: Köyüstü
K
TAHSİSE KONU 1 NOLU
ÖZEL PARSEL
TAHSİSE KONU 2 NOLU
ÖZEL PARSEL
TAHSİSE KONU 3 NOLU
ÖZEL PARSEL
TAHSİSE KONU 4 NOLU
ÖZEL PARSEL
1/5.000 ÖLÇEKLİ ÇANKIRI - ILGAZ - KADINÇAYIRI – YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 1. ETAP NAZIM İMAR PLANI
60
ÇANKIRI - ILGAZ - KADINÇAYIRI – YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ
İli: Çankırı İlçesi: Ilgaz Köy/Mah: Cömert Mevkii: Köyüstü
K
TAHSİSE KONU 1
NOLU ÖZEL
PARSEL
TAHSİSE
KONU 2 NOLU
ÖZEL PARSEL
TAHSİSE KONU
3 NOLU ÖZEL
PARSEL
TAHSİSE KONU
4 NOLU ÖZEL
PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ ÇANKIRI - ILGAZ - KADINÇAYIRI – YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM
KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ 1. ETAP UYGULAMA İMAR PLANI
61
BİLGİ FÖYÜ :
ÇANKIRI - ILGAZ - KADINÇAYIRI – YILDIZTEPE KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM
BÖLGESİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Çankırı
: Ilgaz
: Cömert Köyü
: Köyüstü
MÜLKİYET
: Orman
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl (Konaklama Tesisi Alanı)
20 yıl (Günübirlik Tesis Alanı)
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH – SAYI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı 03.02.2014 tarih ve 26 sayılı Olur.
PLAN DURUMU
1/5.000
: Çankırı - Ilgaz - Kadınçayırı – Yıldıztepe Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim
Bölgesi 1. Etap Nazım İmar Planı
( Onama Tarihi: 28.07.2010 )
1/ 1.000
: Çankırı - Ilgaz - Kadınçayırı – Yıldıztepe Kültür Ve Turizm Koruma Ve Gelişim
Bölgesi 1. Etap Uygulama İmar Planı
( Onama Tarihi: 28.07.2010 )
PLAN KARARI
: Konaklama Tesisi Alanı
Günübirlik Tesis Alanı
2
ÖZEL PARSEL NO
KULLANIM TÜRÜ
YÜZÖLÇÜMÜ (M )
EMSAL
KAT SAYISI
KAPASİTE
1
Otel
13.831,75
0,30
3 Kat
150 Yatak
2
Otel
15.847,50
0,30
3 Kat
170 Yatak
0,30
hmax=7.50
( 2 Kat )
3.095 m .
Kapalı İnşaat
Alanı
2
3
4
Günübirlik Tesis
Günübirlik Tesis
10.316,60
5.675,90
62
0,30
hmax=7.50
( 2 Kat )
2
1.702,77 m
Kapalı İnşaat
Alanı
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu özel parsellerin bulunduğu alanda Çankırı Trafo Merkezi
ve Kurşunlu Trafo
Merkezinden gelen çift devre Enerji nakil hattından branşman alan swallow tertipli Mülayim Enerji
Nakil Hattı mevcuttur olup 5 adet direk üstü trafo bulunmaktadır.
Tahsise konu özel parsellerde mevcut bulunan içme- kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon
vb. kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi
gereken kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar tarafından
yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) Tahsise konu parsellerin bulunduğu alanda Çankırı İl Özel İdaresi adına;





1000 kişi/saat kapasiteli 1545 metre uzunluğundaki telesiyej hattı,
800 kişi/saat kapasiteli 752 metre uzunluğundaki teleski hattı,
100 kişi kapasiteli kafeterya,
2
15.801,05 m yüzölçümlü spor tesisi,
2
79.998,75 m yüzölçümlü kayak pisti,
Bakanlığımızca tahsis edilmiştir,
2) Tahsis alan firmalarca, eksik olan altyapı yatırımlarının tamamlanması, mekanik tesislerinin
işletilmesi, ortak hareket edilmesi amaçlarına yönelik olmak üzere diğer Kış Sporları Turizm
Merkezlerinde olduğu gibi Anonim Şirket kurmaları zorunludur. Valilik öncülüğünde şirket kurulması
halinde bu şirkete ortak olunması zorunludur. Ön izin döneminde şirkete ortak olmayanlar veya
yükümlülüklerini yerine getirmeyen yatırımcılara kesin tahsis işlemleri yapılmayacaktır.
2
3) Tahsise konu olan 1 nolu özel parsel; yaklaşık 13.831,75 m , 2 nolu özel parsel ise yaklaşık
2
15.847,50 m olup 105 ada 1 nolu parselin Konaklama Tesisi Alanı kullanımında kalan kısmından
2
oluşmaktadırlar. Tahsise konu olan 3 nolu özel parsel; yaklaşık 10.316,60 m , 4 nolu özel parsel ise
2
yaklaşık 5.675,90 m olup 105 ada 1 nolu parselin Günübirlik Tesis Alanı kullanımında kalan
kısmından oluşmaktadırlar.
4) Tahsise konu 1-2-3-4 nolu özel parsellere ilişkin yüzölçüm yaklaşık olarak verilmiştir. Parsellere
ilişkin gerçek yüzölçüm; 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre gerekli imar uygulamaları
yapıldıktan sonra belli olacak, kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
5) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
6) Ön izin döneminde 3 - 4 nolu özel parsellerin üzerinde gerçekleştirilecek günübirlik tesisler için
2
belirlenen kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde
2
kullanım bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
7) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
8) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
9) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
63
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
150
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
12.063.200,00
8.945.740,00
3
Toplam Yüzölçüm (m²)
10.316,60 m²
Kapalı Alan (m²)
3.095 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı
Alan)
7.221,60 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
101.102,40 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
20.451.760 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ
(TL)
( I+II )
20.552.862,40 TL
:
:
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
170
Özel Parsel
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
10.644.000,00
7.893.300,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
64
Özel Parsel
4
Toplam Yüzölçüm (m²)
5.675,90 m²
Kapalı Alan (m²)
1.702,77 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
3.973,13 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
55.623,82 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
11.251.904,16 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
11.307.527,98 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
65
İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ
İL: İzmir İLÇESİ: Çeşme KÖY/MAH.: Alaçatı MEVKİİ: Liman
K
1/5.000 ÖLÇEKLİ ALAÇATI (İZMİR) TURİZM MERKEZİ KORUMA AMAÇLI
NAZIM İMAR PLANI
66
İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ
İL: İzmir İLÇESİ: Çeşme KÖY/MAH.: Alaçatı MEVKİİ: Liman
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ ALAÇATI (İZMİR) TURİZM MERKEZİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR
PLANI REVİZYONU
67
İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ
İL: İzmir İLÇESİ: Çeşme KÖY/MAH.: Alaçatı MEVKİİ: Liman
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ ALAÇATI (İZMİR) TURİZM MERKEZİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR
PLANI REVİZYONU
68
İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ
İL: İzmir İLÇESİ: Çeşme KÖY/MAH.: Alaçatı MEVKİİ: Liman
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ ALAÇATI (İZMİR) TURİZM MERKEZİ KORUMA AMAÇLI UYGULAMA İMAR
PLANI REVİZYONU
69
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İZMİR ALAÇATI TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH
MEVKİİ
: İzmir
: Çeşme
: Alaçatı
: Liman
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
4563 ada 1 parsel – 4564 ada 1 parsel: Maliye Bakanlığı / 01.11.2012 tarih ve 1048 sayılı Olur.
3115 ada 1 parsel: Maliye Bakanlığı / 26.12.2012 tarih ve 1241 sayılı Olur.
4554 ada 1 parsel: Maliye Bakanlığı ( İzmir Defterdarlık Milli Emlak Dairesi Başkanlığı) / 08.11.2012
tarih ve 16331 sayılı Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl (Turizm Tesis Alanı)
20 Yıl (Günübirlik Tesis Alanı)
PLAN DURUMU
1/5000 : Alaçatı (İzmir) Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi 28.02.2002)
1/1000 : Alaçatı (İzmir) Turizm Merkezi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu
(Onama Tarihi 15.03.2002)
PLAN KARARI: Turizm Tesis Alanı
Günübirlik Tesis Alanı
ADA/
YÜZÖLÇÜM
PARSEL
(m2)
4563 /1
KULLANIM TÜRÜ
MAX. KAKS
HMAX
Tatil Köyü
0,30
(TAKS =0.15)
6,50
48.545,34
KAPASİTE
500 Yatak
Otel
0.30
9.50
Günübirlik Tesis
0,05
4,50
2
4564/1
24.243,21
Tatil Köyü
4554/1
1.212,16 m .
Kapalı İnşaat Alanı
6,50
61.911,55
0.30
Otel
500 Yatak
9.50
70
ADA/
PARSEL YÜZÖLÇÜM
(m2)
KULLANIM TÜRÜ
MAX.
KAKS
HMAX
KAPASİTE
Günübirlik Tesis
0,05
4,50
639,05 m .
Kapalı İnşaat Alanı
2
3115/1
12.781
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu parseller Çeşme ilçe merkezine 12 - 14 km. uzaklıkta kalmakta olup, 4563 /1-4564/14554/1 nolu parseller İzmir Alaçatı Turizm Merkezi Kıyı Bandında 3115/1 nolu parsel ise Alaçatı
karayolunun üst kısmında yer almaktadır.
Tahsise konu alanda parselleri çevreleyen yollar ve elektrik mevcut olup içme-kullanma suyu,
kanalizasyon ve arıtma tesisleri bulunmamaktadır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi
gereken kentsel altyapı hizmetleri yatırımcıların maddi katkıları ile Belediye, Valilik ve/veya yatırımcı
tarafından gerçekleştirilecektir. İşletme döneminin ihtiyacı olan telekomünikasyon ve elektrifikasyon
tesisleri gerektiğinde yatırımcı tarafından yaptırılacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
2
2
1) Tahsise konu olan 4563 ada 1 nolu 48.545,34 m ve 4554 ada 1 nolu 61.911,55 m yüzölçümlü
2
parseller Turizm Tesis Alanı kullanımında, 4564 ada 1 nolu 24.243,21 m ve 3115 ada 1 nolu
2
12.781 m yüzölçümlü parseller ise Günübirlik Tesis Alanı kullanımında kalmaktadır.
2) Tahsise konu parsellere ilişkin yüzölçüm yaklaşık olarak verilmiştir. Parsele ilişkin kesin yüzölçüm;
1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planına göre gerekli ifraz, tevhid, yoldan ihdas vb. imar
uygulamaları yapıldıktan sonra belli olacak ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
3) Ön izin döneminde 4564 ada 1 nolu - 3115 ada /1 nolu parsellerin üzerinde gerçekleştirilecek
2
günübirlik tesisler için belirlenen kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin
2
tahsis döneminde kullanım bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
2
5) Tahsise konu 4554 ada 1 nolu parselin yaklaşık 17.150 m lik kısmı I.Derece Doğal Sit, yaklaşık
2
44.761 m lik kısmı ise II. Derecede Doğal Sit Alanında kalmaktadır.
6) Tahsise konu 4554 ada 1 nolu parselin I.Derece Doğal Sit alanına tekabül eden yaklaşık 17.150
2
m lik kısmı için; (G) ile işaretli alandaki günübirlik turizm tesisleri konaklama tesisinin devamı
niteliğinde olup parsel içinde yapılacak turizm tesislerinin tamamlayıcısı olabilir. Bu alanlarda
günübirlik alanlar için belirlenen kullanımlar yer alacaktır. “G” işaretli olup turizm tesisinin
devamı niteliğindeki günübirlik alanlarda yer alacak kullanımların toplam inşaat alanı tüm
parsellerin “G” işaretli kısmının % 10 ‘unu geçemez.
7) Tahsise konu parseller I. ve II. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından İzmir 3 Numaralı Tabiat
Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonundan her türlü uygulama öncesi görüş alınması gereklidir.
8) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis tür ve sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda
verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
71
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
51.344.000,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
35.480.000,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
500
22.124.000,00
Ada / Parsel
4564/1
Toplam Yüzölçüm (m²)
24.243,21 m²
Kapalı Alan (m²)
1.212,16 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
23.031,05 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
322.434,70 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
8.009.953,28 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
8.332.387,98 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
Ada / Parsel
3115/1
Toplam Yüzölçüm (m²)
12.781 m²
Kapalı Alan (m²)
639,05 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
12.141,95 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
169.987,30 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
4.222.842,40 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
4.392.829,70 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
29.488.500,00
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
72
İZMİR ÇEŞME ALTINKUM TURİZM MERKEZİ
İL: İzmir İLÇE: Çeşme KÖY/MAH. : Musalla Mahallesi MEVKİİ : Çatalazmak
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇEŞME- ALTINKUM TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI REVİZYONU
73
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İZMİR ÇEŞME ALTINKUM TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: İzmir
: Çeşme
: Musalla Mahallesi
: Çatalazmak
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH – SAYI
441/34 nolu parsel : Maliye Bakanlığı / 13.05.2014 tarih ve 551 sayılı Olur.
441/35 nolu parsel : Maliye Bakanlığı / 16.04.2014 tarih ve 413 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 20 Yıl
PLAN DURUMU
1/.25000
: Çeşme- Altınkum Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Revizyonu
(Onama Tarihi: 04.09.2013)
PLAN KARARI: Günübirlik Kullanım Alanı
ADA
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM
TÜRÜ
H MAKS
(m)
KAPASİTE
EMSAL
2
441
34
43.486
Günübirlik
Tesis
441
35
36.552
Günübirlik
Tesis
4,50 *
(1 Kat)
0,05
4,50 *
(1 Kat)
0,05
2.174,30 m
Kapalı inşaat
Alanı
2
1.827,60 m
Kapalı inşaat
Alanı
(*) Asma Kat Yapılması Halinde Hmax= 5,50 m. dir.
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu parsel; Çeşme ilçe merkezine yaklaşık 8 km. mesafededir.
Yerleşmede mevcut bulunan içme-kullanma suyu, elektrifikasyon, telekomünikasyon vb. kentsel
altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel
altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli
maddi katkı sağlanacaktır.
74
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
2) Tahsise konu parseller; 441 ada 34 - 35 nolu parsellerin tamamından oluşmakta olup Kıyı Kanunu
uyarınca olabilecek olası kayıplar dikkate alınmamıştır.
3) 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri dikkate alınarak onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin terk, ifraz,
tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra yeni imar parselinin
oluşturulmasını takiben kesin yüzölçüm tespit edilecek kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
4) 441 ada 34 nolu parselin denize 200 m cephesi bulunmaktadır.
5) Ön izin döneminde tahsise konu parsellerin üzerinde gerçekleştirilecek günübirlik tesisler için
2
belirlenen kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde
2
kullanım bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
6) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
7) Tahsise konu parseller I.Derece Doğal Sit Alanında kaldığından İzmir 3 Numaralı Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Komisyonundan her türlü uygulama öncesi görüş alınması gereklidir.
8) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
Ada / Parsel
441/34
Toplam Yüzölçüm (m²)
43.486 m²
Kapalı Alan (m²)
2.174,30 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
41.311,70 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
578.363,80 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
14.367.774,40 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
14.946.138,20 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
75
Ada / Parsel
441/35
Toplam Yüzölçüm (m²)
36.552 m²
Kapalı Alan (m²)
1.827,60 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
34.724,40 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
486.141,60 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
12.076.780,80 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
12.562.922,40 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
76
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ
İl: İzmir İlçe: Selçuk Mevkii: Pamucak
K
1/5.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK ( PAMUCAK ) NAZIM İMAR PLANI
77
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ
İl: İzmir İlçe: Selçuk Mevkii: Pamucak
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ SELÇUK ( PAMUCAK ) UYGULAMA İMAR PLANI
78
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ
İl
İlçe
Mevkii
: İzmir
: Selçuk
: Pamucak
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH-SAYI
Maliye Bakanlığı / 30.03.2009 tarih ve 6804 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
1/5.000
: Selçuk (Pamucak) Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 08.02.2011)
1/1.000
: Selçuk (Pamucak) Uygulama İmar Planı
(Onama Tarihi: 08.02.2011)
PLAN KARARI
Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
1
ADA/PARSEL
3102 / 2
YÜZÖLÇÜM
(M2)
KULLANIM
TÜRÜ
EMSAL
H MAX
(M)
KAPASİTE
Otel
0,45
(3 Kat)
500 Yatak
Tatil köyü
0,25
(2 Kat)
300 Yatak
48.984
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu parsel, İzmir ili, Selçuk ilçesi sınırları içerisinde bulunmakta olup Selçuk ilçe merkezine 9
km. uzaklıktadır.
Bakanlığımızca “ Selçuk Pamucak Turizm Merkezi Alt Yapı Uygulamaları Projesi “ kapsamında
3
3 adet su kuyusu, 3.000 m ‘lük su deposu, 17.200 m.’ lik isale hattı, su satış servis istasyonu ve
pompalar yaptırılmıştır. Tahsise konu özel parsellerde karayolu ve içme-kullanma suyu gibi altyapı
hizmetleri mevcuttur.
Tahsise konu parselde mevcut bulunan kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap
vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya
yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
79
AÇIKLAMALAR
1) 1 nolu özel parsel 65.834 m²’ lik 3102 ada 2 nolu parselin parselin “Turizm Tesis Alanı”
kullanımında kalan yaklaşık 48.984 m²’ lik kısmından oluşturmaktadır.
2) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli ifraz, tevhid vb. işlemlerin yatırımcı
tarafından yaptırılmasından sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra
yapılacaktır.
3) Turizm Merkezinin Konaklı yöresinde daha önce Turizm Bakanlığından ön izin alan şirketler
tarafından “Pamucak Yatırımcıları İnş. Tur. Ortak Girişim San. ve Tic. Anonim Şirketi PATUYAB”
kurulmuştur. Tahsis alacak yeni yatırımcıların gerekli katılım payları ve ödentileri ödemek suretiyle bu
şirkete ortak olmaları zorunludur. Ön izin döneminde şirkete ortak olmayanlar veya yükümlülüklerini
yerine getirmeyen yatırımcılara kesin tahsis işlemleri yapılmayacaktır.
4) PATUYAB “ Pamucak Yatırımcıları İnş. Tur. Ortak Girişim San. ve Tic. Anonim Şirketi” ne
ortak olmama veya yükümlülüklerin yerine getirilmemesinden dolayı ön izin/ kesin tahsisin iptali
halinde Bakanlığın teminatın iadesi dışında bir yükümlülüğü yoktur. Yatırımcı bu durumda herhangi bir
hak iddia edemez.
5) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
6) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
500
51.344.000,00
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
35.480.000,00
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
300
17.693.100,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
13.274.400,00
80
İZMİR SELÇUK PAMUCAK TURİZM MERKEZİ
İl: İzmir İlçe: Selçuk Mevkii: Pamucak
1 NOLU ÖZEL PARSELDEN GÖRÜNÜM
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL PARSEL
81
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL : Kars İLÇE : Sarıkamış KÖY/MAH. : İnönü CADDE : Şehitler Caddesi
K
TAHSİSE
KONU 1 NOLU
ÖZEL PARSEL
1/25.000 ÖLÇEKLİ SARIKAMIŞ (CIBILTEPE) KAYAK MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ PLANI
DEĞİŞİKLİĞİ
82
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
CADDE
: Kars
: Sarıkamış
: İnönü Mahallesi
: Şehitler Caddesi
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Maliye Bakanlığı / 23.11.2011 tarih ve 1188 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/25.000
: Sarıkamış ( Cıbıltepe) Kayak Merkezi Çevre Düzeni Planı Değişikliği
( Onama Tarihi: 13.04.2010 )
PLAN KARARI : Turizm Yerleşim Alanı
ÖZEL
PARSEL
1
YÜZÖLÇÜM
(m²)
40.804
KULLANIM TÜRÜ
Özel Konaklama Tesisi
EMSAL
0,10
KAPASİTE
Restorasyon
projesine göre
belirlenecek yatak
kapasitesi
+
50 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Sarıkamış bölgesi kış sporları ve kış turizmi yönünden Türkiye’nin birinci derecede öncelikli
merkezlerinden birisidir. Sarıkamış Kayak Merkezi, Türkiye’nin en büyük, Dünya’nın üçüncü kayak
pisti olma özelliğini taşımaktadır. Sarıkamış İlçesinin batı yönünde yer alan tahsise konu 1 nolu özel
parsel Cıbıltepe Kayak Merkezine 4 km, Sarıkamış şehir merkezine ise yaklaşık 2.5 km uzaklıkta yer
almakta olup alana Kazım Karabekir Mahallesinin Emek sokağına bağlandığı orman yoluyla ulaşım
sağlanmaktadır.
Alanda içme-kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon vb. altyapı hizmetleri
bulunmamaktadır. Kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar
tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
83
AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR
1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel, üzerinde Katerina Köşkü ve Şişman Köşkün yer aldığı 24 ada
1,2,3,4,5,6 nolu ve 75 ada 10,11,12 nolu parsellerden oluşmaktadır.
2) Tahsise konu 1 nolu özel parsel içinde E:0.10 yapılanma koşullarına uymak kaydı ile Katerina ve
Şişman Köşk konaklama ve yeme-içme işlevi verilmek üzere restore edilecek, restorasyonları
yapılacak tescilli taşınmazlara ilave olarak 50 yataklı konaklama ünitesi ve tamamlayıcı yan üniteler
düzenlenebilecektir. Gerçekleştirilen tesis, işletme ve servis yönünden üstün standart ve yüksek
kalitede hizmet sunacaktır.
3) 24 ada 2 ve 3 nolu parseller üzerinde bulunan Katerina Köşkü ve Şişman Köşk Erzurum Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 17.03.1989 tarih ve 136 ile 09.11.1989 tarih ve 189 sayılı
kararları ile 1 grup “kültür varlığı” olarak tescil edildiğinden bu alanda yapılacak her türlü inşai ve fiziki
uygulama öncesi ilgili Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulundan izin alınacaktır.
4) Ön izin döneminde, onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak, 1/5000 ölçekli
Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından, ilgili Kültür
Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun uygun görüşü doğrultusunda hazırlanacak ve Bakanlığımızın ve
ilgili kurumun onayına sunulacaktır.
5) Tahsise konu 1 nolu özel parselin oluşturduğu alanda, tevhit işlemi yatırımcı tarafından yapılacak,
1/1000 ölçekli uygulama imar planı doğrultusunda, terk, tevhit vb. gibi imar uygulamalarının
yapılmasından ve yeni imar parselinin oluşturulmasından sonra parselin kesin yüzölçümü belirlenecek
ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
6) Tahsise konu 1 nolu özel parselde oluşturulacak turizm tesisisin imar planı doğrultusunda
hazırlanmış olan avan proje niteliğindeki vaziyet planı, ilgili Koruma Bölge Kurulunun onayı alındıktan
sonra ön izin döneminde Bakanlığımıza teslim edilecektir
7) Alan bütünü içindeki toplam yatak kapasitesinin ve restorasyon inşaat alanının ön izin döneminde
kesinleşmesi gerekmektedir.
8) Bu alanda yapılacak turizm tesisinin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
zorunludur.
9) Ön izin verilen yatırımcıya kesin tahsis yapılmadan önce restorasyon projesine göre kesinleşen
restorasyon inşaat alanı ve kesinleşen yatak kapasitesi üzerinden yeni toplam yatırım maliyeti, kesin
ve süresiz teminat mektubu bedeli ve yıllık kira bedeli hesaplanacaktır.
10)
a) Tahsise konu alanda gerçekleştirilecek tesisin toplam yatak kapasitesinin;
a.1) 100 yatak ve daha az olması halinde; tescilli yapılar için hesaplanacak bedeller “Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”
uyarınca toplam yatırım
maliyetinin % 0,5'i (binde beşi) üzerinden tespit edilerek Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak
ödenecektir. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından sonra cirodan % 0,5 oranında pay ödenecektir.
a.2) 100 yataktan fazla olması halinde; ise tescilli yapılar için hesaplanacak bedeller
“Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca toplam yatırım
maliyetinin % 5’i (yüzde beşi) üzerinden tespit edilerek Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak
ödenecektir. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından sonra cirodan % 1 oranında pay ödenecektir.
Ancak Kars ilinin 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan il olması nedeniyle ödenecek
yıllık kira bedelinde % 50 indirim uygulanacaktır.
84
b) Tahsise konu parselin içinde yeni bir yapı yapılmak suretiyle 50 yataklı konaklama ünitesi
gerçekleştirilmesi halinde kesin tahsis tarihi itibarı ile o yıl için belirlenen birim maliyetleri esas alınarak
bulunacak toplam yatırım bedelinin % 0,5 (binde beşi) oranında kulanım bedeli alınacak ve tesisi
işletmeye açıldıktan sonra cirodan %1 oranında pay ödenecektir. Ancak Kars ilinin 5084 sayılı
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci
maddesi kapsamında kalan il olması nedeniyle ödenecek yıllık kulanım bedelinde % 50 indirim
uygulanacaktır.
(a) ve (b) bentlerindeki bu indirimlere ilave olarak “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi
Hakkında Yönetmelik’in” 21. maddesinin (a) fıkrasınca ilk yıl kullanım bedeli ile sözleşme hükümleri
gereğince belirlenen ikici ve üçüncü yıl kullanım bedellerinde % 70 indirim uygulanacaktır.
1 NOLU ÖZEL PARSELDE YER ALAN TESCİLLİ TAŞINMAZLARDAN KATERİNA KÖŞKÜ VE
ŞİŞMAN KÖŞKÜN YENİDEN İŞLEVLENDİRMESİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞLERİNE İLİŞKİN
ÖZEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunan yatırımcılar bu şartnamenin “Kamu Arazisi Tahsisine İlişkin Genel Esaslar”
bölümünde belirtilen şartlarlara ilave olarak aşağıda açıklanan özel şartları ayrıca yerine
getireceklerdir.
1) Tahsise konu parselin güneyi Sarıçam Ormanları kuzeyi Cer Atölyeleri manzaralıdır. Parselin
doğal ve kültürel değerlerini bozmamak amacıyla çevre düzenlemesine ağırlık verilecek, özelikle
Katerina Köşkünün mimari silueti korunacaktır. Bu alanda oluşturulacak yeni yapılar, tescilli yapılarla
bütünlük ve uyum sağlayacak şekilde tescilli yapıların mimari özeliklerine uygun şekilde
planlanacaktır.
2) Yapım kitabesi bulunmayan ancak Rus Çarı II Nikola zamanında 1900-1902 yıllarında yapıldığı
düşünülen Katerina Köşkü yaklaşık 860 metrekare kapalı kullanım alanına sahiptir. 1914 yılına
kadar Çar ve ailesi tarafından av köşkü olarak kullanılan köşk, dikdörtgen planlı olup,tümüyle ahşap
olarak inşaa edilmiştir.Sadece sütunlu giriş kapısının olduğu ana bölüm kesme taştan yapılmıştır. Ana
bölümün sağında ve solunda birbirine simetrik bodrum katı ve temel duvarları taştan cephe duvarları
ise birbirine geçme ahşap kütüklerden inşa edilmiş iki bölüm yer almaktadır. Yapımında çivi
kullanılmayan köşkte, 'Baltık Mimarisinde' yaygın olan peç ısıtma sistemi kullanılmıştır. Konaklama
işlevi verilmek üzere restore edilecektir. Önerilen işlev değişikliğine ilişkin fiziksel müdahaleler
restorasyon projesiyle belirlenecektir.
3) Katerina Köşkü’nün hemen yanında yer alan Şişman Köşk yaklaşık 312 metrekare kapalı kullanım
alanına sahiptir. Dikdörtgen planlı olan köşk konukevi olarak yapılmıştır. Temel duvarları taştan
cephe duvarları ise Katerina Köşkünde olduğu gibi birbirine geçme ahşap kütüklerden inşa edilmiştir.
Yeme-içme işlevi verilmek üzere restore edilecektir. İşlev değişikliğine ilişkin fiziksel müdahaleler
restorasyon projesiyle belirlenecektir.
4) Tescilli yapıların projelendirme aşamasına başlamadan önce, ön izin alan yatırımcı tarafından ön
iznin veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapıların halihazır durumu, dış cepheler ve iç
mekanlarla bu mekanlara ilişkin ayrıntıların krokilerle tanımlandığı yeterli sayıda dijital fotoğrafları
çekilecek, video kayıtları yapılacak ve Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte
tutulacak bir tutanak ekinde üçer kopya olmak üzere albüm şeklinde ve CD ortamına kaydedilerek ve
Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kars İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili
Koruma Bölge Kuruluna teslim edilecek ayrıca Yatırım ve işletmeler Genel Müdürlüğü’ne de söz
konusu belgelerin ilgili yerlere teslim edildiğine ilişkin bilgi verilecektir. Bu işlem restorasyon bitirildikten
sonra da tekrarlanacaktır.
5) Tescilli yapıların restorasyon uygulamalarıyla ilgili ön uygulama çalışmaları sırasında ve sonrasında
yapının kütle, tüm mekanlar olarak genel, tüm elemanlar olarak ayrıntıda incelenmesi, zaman
içerisinde oluşmuş malzeme bozulmaları ve statik sorunların saptanması için gerekli olan örnek alma,
ölçüm, test ve analizlerin yerinde ve laboratuarda yapılması işlemlerinde statik ve sağlamlık açısından
önem ve tehlike arz eden mekanlarda askıya alma, havalandırma, geçici örtülerin yapılması, güvenlik
ve yangınla ilgili her türlü önlem yatırımcı tarafından alınacaktır.
85
6) Tahsisli alanda, tescilli taşınmazlar için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin yanı sıra
strüktür ve malzemeye yönelik bozulma ve deformasyonlarının işlendiği Rölöve Analiz , Malzeme
Analiz projeleri ve Restorasyon Müdahale Projesi ve tüm projelerin raporları, Restorasyon (elektik ve
tesisat projesi ve raporları) ayrıca
mevcut tescilli yapılar dışında bu alanda oluşturulacak yeni
yapılara verilecek kulanım ve işlevleri de gösteren mimari ve çevre düzenlemesine ilişkin avan
projeleri ön izin süresi içinde yatırımcı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlan proje ve raporlar ilgili
Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulacak, gerekiyorsa ilgili Koruma Bölge Kurulun isteyeceği ek
bilgi, belge ve düzeltmelerle birlikte Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçilecektir.
7) Tescilli yapılar özgün mimari özelliklerine uygun olarak restore edilecek ve iç mekanlarda yapıya
verilecek işlev de dikkate alınarak özgün mimari özellikler olabildiğince korunacak; dış cepheler
tamamen aslına uygun olarak restore edilecektir. Bu konularda ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun alacağı
tüm kararlara uygun işlem yapılacaktır.
8) Tescili yapıların yangın, hırsızlık, sabotaj, terör ve doğal afetler vb.olaylara karşı sigortalanması
zorunludur. Sigorta belgesinin bir örneği Bakanlığa teslim edilecektir.
PARSEL İÇİNDE YER ALAN TESCİLLİ YAPILAR;
24 ADA 2 PARSEL
KATERİNA KÖŞKÜ
KAT ADEDİ: BODRUM + 1 KAT
YAKLAŞIK KAPALI İNŞAAT ALANI: 860 M2
24 ADA 3 PARSEL
ŞİŞMAN KÖŞK
KAT ADEDİ: 1 KAT
YAKLAŞIK KAPALI İNŞAAT ALANI: 312 M2
YAKLAŞIK RESTORASYON
KAPALI İNŞAAT ALANI
TOPLAM : 1172 M2
9) Toplam yatırım maliyeti 2014 yılı restorasyon kapalı inşaat alanı, açık alan düzenlemesi birim
maliyeti ve 2014 yılı tesis türü ve sınıfı birim maliyeti esas alınıp hesaplanarak aşağıda tablolarda
verilmiştir. (Özel Konaklama tesislerinde 5 yıldızlı otel birim maliyeti esas alınmaktadır)
86
KATERİNA VE ŞİŞMAN KÖŞK’ÜN RESTORE EDİLEREK KULLANILMASI HALİNDE;
Özel Parsel
1
Tahsise Konu 1 Nolu Özel Parsel, Üzerinde Katerina Köşkü ve Şişman
Köşkün Yer Aldığı 24 ada 2 ve 3 Nolu Kadastral Parselin Toplam Alanı
6.351 m²
Kapalı Alan (m² ) (Yaklaşık)
1.172 m²
Açık Alan (m²)
(24 ada 2 ve 3 nolu kadastral Parsellerin Toplam Yüzölçümü – Kapalı Alan)
5.179 m²
Restorasyon Açık Alan Düzenlemesi Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
870.072 TL
Restorasyon Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
3.316.760 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
4.186.832 TL
Kapalı İnşaat Alanı Birim Maliyeti
Açık Alan Düzenlemesi Birim Maliyeti
:
:
2
2.830 TL/m
2
168 TL/m
87
KATERİNA VE ŞİŞMAN KÖŞK’ÜN RESTORE EDİLMESİ İLE BİRLİKTE 1 NOLU ÖZEL
PARSEL ÜZERİNDE 50 YATAK KAPASİTELİ YENİ YAPI YAPILMASI HALİNDE;
Özel Parsel
1
Tahsise Konu 1 Nolu Özel Parsel, Üzerinde Katerina Köşkü ve Şişman
Köşkün Yer Aldığı 24 Ada 2 ve 3 Nolu Kadastral Parsellerin Alanları
6.351 m²
(Yaklaşık) Kapalı Alan (m²)
1.172 m²
Açık Alan (m²)
(24 Ada 2 Ve 3 Nolu Kadastral Parsellerin Toplam Yüzölçümü – Kapalı
Alan)
5.179 m²
Restorasyon Açık Alan Düzenlemesi Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
870.072 TL
Restorasyon Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
3.316.760 TL
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ BİRİM MALİYETİ (TL/Yatak)
102.688 TL
KAPASİTE (Yatak)
50 Yatak
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ YATIRIM MALİYETİ
( 5* Otel Birim Maliyeti X Yatak Sayısı )
( III )
5.134.400 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II+III )
9.321.232 TL
Kapalı İnşaat Alanı Birim Maliyeti
Açık Alan Düzenlemesi Birim Maliyeti
*
Özel Konaklama Tesisi Birim Maliyeti (5 Otel Birim Fiyatı)
88
2
:
2.830 TL/m
2
:
168 TL/m
: 102.688 TL/Yatak
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL: Kars
İLÇE: Sarıkamış
KÖY/MAH: İnönü
MEVKİİ: Şehitler Caddesi
TAHSİSE KONU KADASTRAL PARSELLER
KATERİNA VE ŞİŞMAN KÖŞK KAT PLANI (Ölçeksiz )
89
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL: Kars
İLÇE: Sarıkamış
KÖY/MAH: İnönü
MEVKİİ: Şehitler Caddesi
1 NOLU ÖZEL PARSELİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
1 NOLU ÖZEL PARSELİN GENEL GÖRÜNÜMÜ
90
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL: Kars
İLÇE: Sarıkamış
KÖY/MAH: İnönü
MEVKİİ: Şehitler Caddesi
CER ATÖLYELERİNDEN KATERİNA KÖŞKÜNÜN GÖRÜNÜMÜ
KATERİNA KÖŞKÜ
91
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL: Kars
İLÇE: Sarıkamış
KÖY/MAH: İnönü
MEVKİİ: Şehitler Caddesi
KATERİNA KÖŞKÜ
KATERİNA KÖŞKÜ
92
KARS SARIKAMIŞ KIŞ SPORLARI TURİZM MERKEZİ
İL: Kars
İLÇE: Sarıkamış
KÖY/MAH: İnönü
ŞİŞMAN KÖŞK
ŞİŞMAN KÖŞK
93
MEVKİİ: Şehitler Caddesi
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İli: Kocaeli İlçesi: Gölcük Köy/Mah: Hasaneyn-Hisarönü Köyleri, Yazlık Mahallesi
Mevkii: Yasakdüzü- Kadırga
K
TAHSİSE KONU 1 NOLU
ÖZEL PARSEL
TAHSİSE KONU 3 NOLU
ÖZEL PARSEL
1/25.000 ÖLÇEKLİ KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
94
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Kocaeli
: Gölcük
: Hasaneyn - Hisarönü Köyleri, Yazlık Mahallesi
: Yasakdüzü - Kadırga
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 11.01.2010 tarih ve 15 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/25.000
: Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 19.12.2008)
: Sağlık ve Turizm Tesis Alanı
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAPASİTE
1
220.000
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0.30
200 Yatak
3
414.000
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0.30
300 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Kocaeli Gölcük Yazlık Termal Turizm Merkezi, Gölcük ilçe merkezine 10 km. uzaklıkta yer almaktadır.
Tahsise konu 1 nolu özel parsel, İzmit-Gölcük Karayolunun 12 inci km. deki Yazlık Kavşağı’nın 2,5 km
güneyinde, 3 nolu özel parsel ise İzmit-Gölcük Karayolunun 15 inci km. deki Yazlık Kavşağı’nın 5 km
güneyinde yer almaktadır.
Yerleşmede mevcut bulunan içme- kullanma suyu, kanalizasyon elektrifikasyon, telekomünikasyon vb.
kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken
kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar tarafından yapılacak
veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı’na uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
95
2) Onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda
tahsise konu parsele ilişkin kesin yüzölçüm tespit edilecektir. Kat adedi ve yapı yüksekliği alt ölçekli
planlarda belirlenecektir.
3) Kocaeli İl Özel İdaresince; tahsise konu 1 nolu özel parselde 200 yatak kapasitesi için asgari
yaklaşık 1,4 lt/sn, 3 nolu özel parselde 300 yatak kapasitesi için ise asgari yaklaşık 2,1 lt/sn jeotermal
su tahsis edilecektir.
4)
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği
hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
5) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
6) Tahsise konu taşınmaz için 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Plan notlarında belirtilen ve imar
mevzuatında yer alan tüm görüşlerin alınması ve etütlerin yapılması yatırımcı tarafından sağlanacaktır.
7) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
8) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
9) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis sınıfı
belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; toplam yatırım bedeli ve kesin teminat mektubu
bedeli, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
96
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
20.537.600,00
200
14.192.000,00
10.524.400,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
30.806.400,00
300
21.288.000,00
15.786.600,00
97
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Kocaeli
İLÇE: Gölcük
KÖY/MAH: Yazlık Mahallesi MEVKİİ: Kadırga
DENİZ
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ 1 NOLU ÖZEL PARSELİN GENEL
GÖRÜNÜMÜ
1 NOLU ÖZEL PARSEL
İL: Kocaeli
KOCAELİ GÖLCÜK
YAZLIK TERMAL TURİZM
MERKEZİ 1 NOLU ÖZEL
PARSELİN GÖLCÜK’TEN
GÖRÜNÜMÜ
İLÇE: Gölcük KÖY/MAH: Hasaneyn-Hisarönü Köyleri MEVKİİ: Yasakdüzü
DENİZ
KOCAELİ GÖLCÜK YAZLIK TERMAL TURİZM MERKEZİ 3 NOLU ÖZEL PARSELİN GENEL
GÖRÜNÜMÜ
98
KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Kütahya İLÇE: Gediz MEVKİİ : Ilıca
K
TAHSİSE KONU
1542 NOLU
PARSEL
1/25.000 ÖLÇEKLİ KÜTAHYA-GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ ÇEVRE DÜZENİ
PLANI
99
KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Kütahya İLÇE: Gediz MEVKİİ : Ilıca
K
TAHSİSE KONU
1542 NOLU
PARSEL
1/5.000 ÖLÇEKLİ GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR PLANI
100
KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Kütahya İLÇE: Gediz MEVKİİ : Ilıca
K
TAHSİSE KONU
1542 NOLU
PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ REVİZYON İMAR PLANI
101
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
KÜTAHYA GEDİZ ILICASU TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
MEVKİİ
: Kütahya
: Gediz
: Ilıca
MÜLKİYET
: Orman
BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 02.07.1992 tarih ve 1325 sayılı yazı
TAHSİS SÜRESİ : 49 yıl
PLAN DURUMU
: Kütahya-Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 19.12.2006)
: Kütahya-Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
: Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 04.09.2000)
:KütahyaGediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı Plan Notu
Değişikliği
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
: Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Revizyon İmar Planı
(Onama Tarihi: 21.09.2000)
: Kütahya Gediz Ilıcasu Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı Plan Notu
Değişikliği
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
1/25.000
1/25.000
1/5.000
1/5.000
1/1.000
1/1.000
PLAN KARARI
Sağlık ve Termal Turizm Tesis Alanı
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAPASİTE
1542
18.600
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0.30
150 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Gediz Ilıcasu, Gediz ilçe merkezine 15 km uzaklıktadır. Ankara – İzmir Karayoluna 36 km.mesafede
olup Gediz – Simav Karayolu üzerindedir. Termal alanın çevresi orman ile çevrilidir. Kaplıca Alanında
Belediye tarafından işletilen çoğunluğu apart şeklinde konaklama tesisleri mevcuttur. Turizm
Merkezinde mevcut bulunan içme kullanma suyu, kanalizasyon, elektirifikasyon, telekominikasyon vb.
kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır.
İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu
kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
102
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1)
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır. Söz konusu parsel Kütahya Gediz Abide (Ilıca)
Jeotermal Alanının Koruma Alanları Etüt Raporunda 2. derece kaynak koruma alanı dahilinde
kalmakta olup maksimum 5 kat yapılaşma sınırı bulunmaktadır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
2) Kütahya İl Özel İdaresince “ Jeotermal Kaynak ”
edilmiştir.
Gediz Belediye Başkanlığı’na tahsis
3) Gediz Belediye Başkanlığı’nca; tahsise konu 1542 nolu parselde 150 yatak kapasitesi için asgari
yaklaşık 1 lt/sn jeotermal su tahsis edilecektir.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
5) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
6) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya Turizm Yatırımı Belgesi veya
Turizm İşletmesi Belgesi verilmez.
7) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
8) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
TESİSİN TÜR VE
SINIFI
TOPLAM YATIRIM
BİRİM MALİYETİ KAPASİTE
MALİYETİ
(TL/Yatak)
(Yatak)
(TL)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
10.644.000,00
150
103
7.893.300,00
MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ TURİZM MERKEZİ
İL: Muğla İLÇE: Bodrum KÖY/MAH. : Kızılağaç Köyü MEVKİİ: İçmeler
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ İLAVE REVİZYON ÇEVRE DÜZENİ PLANI
104
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
MUĞLA BODRUM YALIÇİFTLİĞİ TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Muğla
: Bodrum
: Kızılağaç Köyü
: İçmeler
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 07.10.2005 tarih ve 1136 sayılı Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
: Muğla Bodrum Yalıçiftliği İlave Revizyon Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 03.12.2013)
1/25.000
PLAN KARARI Turizm Tesis Alanı (T1)
ÖZEL
PARSEL
1
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM
TÜRÜ
H MAKS
(m)
Otel
2 Kat
( 10.50 m. )
55.634,60
Tatil Köyü
EMSAL
KAPASİTE
0,30
500 Yatak
2 Kat
( 8.50 m. )
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu 1 nolu özel parsel, Bodrum ilçe merkezine yaklaşık 4 km. mesafede olup yolu, elektiriği
ve telekominikasyon hizmetleri mevcuttur.
Tahsise konu parselde mevcut bulunan kanalizasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı
hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi
katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
105
2) 3830/3621 sayılı Kıyı Kanunu hükümleri dikkate alınarak onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin terk, ifraz,
tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra yeni imar parselinin
oluşturulmasını takiben kesin yüzölçüm tespit edilecek kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
2
3) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına göre 1 nolu özel parsel yaklaşık 55.634,60 m
büyüklüğündedir. Bu yüzölçüm belirlenirken Kıyı Kanunu uyarınca olabilecek olası kayıplar dikkate
alınmamıştır.
4) Asma kat, kat adedinden sayılmaz. Emsale ve maksimum bina yüksekliğine dahildir.
5) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
6) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
7) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
8) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
9) Tahsise konu 1 nolu özel parsel II. Derece Doğal Sit Alanında kaldığından ilgili Tabiat Varlıklarını
Koruma Bölge Komisyonundan her türlü uygulama öncesi görüş alınması gereklidir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis tür ve sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti, aşağıda
verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
51.344.000,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
35.480.000,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
500
29.488.500,00
22.124.000,00
106
ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ
İli: Ordu İlçesi: Aybastı Köy/Mah: Toygar Köyü Mevkii: Kabaktepe
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
107
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Ordu
: Aybastı
: Toygar Köyü
: Kabaktepe
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 13.06.2011 tarih ve 185 sayılı yazı.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
: Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 04.01.2007)
1/25.000
: Turizm Tesis Alanı
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAT
ADEDİ
KAPASİTE
0.30
3
250 Yatak
Kırsal Turizm Tesisi
veya
1
412.209
Tatil Köyü
veya
Yayla Evi
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Aybastı ilçe merkezine 11 km. uzaklıkta yer almakta olup içme- kullanma suyu,
kanalizasyon bulunmamaktadır.
Söz konusu alanda su ve kanalizasyon hizmeti bulunmamaktadır. İhtiyaca cevap vermeyen veya
yenilenmesi gereken kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve / veya yatırımcılar
tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
1 nolu özel parsel üzerine yapılacak tesislerin pissuları için atık su arıtma sistemi kurulması ve
işletilmesi zorunludur. Söz konusu arıtma sistemi gerçekleştirilmeden yapı kullanma izni verilmez.
AÇIKLAMALAR
1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerine inşa edilecek tüm yapılar geleneksel yerel yapılaşma ile
uyumlu olacak şekilde ahşap ve taş malzeme ile yapılacaktır. Bina cephelerinde bu koşullara
uyulacaktır. Teraslamalar ve bahçe duvarlarında taş malzeme kullanılacaktır.
108
2) 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Söz konusu alanın
halihazır haritasının da olmaması halinde halihazır haritası, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000
ölçekli Uygulama İmar Planı müteşebbis tarafından yaptırılacak ve Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın
onayına sunulacaktır.
3) Ordu Aybastı Toygar Kabaktepe Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı içinde; halen izni devam
etmekte olan karayolları ve su isale hattı izinlerinin bulunduğu güzergah ile A Tipi Mesire Yeri olan
2
53.991 m lik kısım tahsise konu alan dışında tutulacaktır.
4) Tahsise konu alan büyüklüğü yaklaşık olarak verilmiştir. Parsele ilişkin gerçek yüzölçüm;
onaylanacak 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda ifraz, tevhid vb. gerekli imar
uygulamaları yapıldıktan sonra belli olacak, kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
5) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
6) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
7) Yöreye özellik kazandıran ağaç toplulukları ve doğal bitki örtüsü korunacaktır.
8) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
9) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür
ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
Kırsal Turizm Tesisi
16.680,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
KAPASİTE
(Yatak)
250
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
4.170.000,00
11.062.000,00
* Kırsal Turizm Tesisi ( Yayla Evi) için Pansiyon birim maliyeti kullanılmıştır.
109
ORDU AYBASTI TOYGAR KABAKTEPE TURİZM MERKEZİ
İli: Ordu İlçesi: Aybastı Köy/Mah: Toygar Köyü Mevkii: Kabaktepe
1 NOLU ÖZEL PARSELDEN GÖRÜNÜMLER
110
ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ
İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez
Mevkii: Ordulu Yaylası
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) TURİZM MERKEZİ
ÇEVRE DÜZENİ PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
111
ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ
İli: Ordu İlçesi: Kabadüz Köy/Mah: Merkez
Mevkii: Ordulu Yaylası
K
1/5.000 ÖLÇEKLİ ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ
NAZIM İMAR PLANI
112
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
ÇAMBAŞI (ORDU) YAYLASI TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Ordu
: Kabadüz
: Merkez
: Ordulu Yaylası
MÜLKİYET
: Orman - Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / 23.07.2013 tarih ve 115 sayılı Olur.
806 ada 1 nolu parsel: Maliye Bakanlığı / 05.11.2013 tarih ve 1124 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl (Turizm Tesis Alanı )
20 Yıl (Günübirlik Dinlenme Tesis Alanı)
PLAN DURUMU
: Çambaşı (Ordu ) Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Değişikliği
( Onama Tarihi: 10.12.2012 )
: Çambaşı (Ordu ) Yaylası Turizm Merkezi Nazım İmar Planı Değişikliği
( Onama Tarihi: 09.04.2013 )
: Çambaşı (Ordu ) Turizm Merkezi Turizm Tesis Alanı Uygulama İmar Planı
( Onama Tarihi: 09.04.2013 )
1/25.000
1/5.000
1/1.000
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
1
2
3
4
: Turizm Tesis Alanı
Günübirlik Dinlenme Tesis Alanı
YÜZÖLÇÜM
(m²)
48.696,47
60.886,96
36.416,97
19.722,09
KULLANIM TÜRÜ
Otel
veya
Tatil Köyü
Otel
veya
Tatil Köyü
Otel
veya
Tatil Köyü
Otel
veya
Tatil Köyü
113
EMSAL
KAT
ADEDİ
KAPASİTE
0.15
2
120 Yatak
0.15
2
150 Yatak
0.15
2
100 Yatak
0.15
2
60 Yatak
ÖZEL
PARSEL
5
YÜZÖLÇÜM
(m²)
40.159,42
6
147.939,39
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
KAT
ADEDİ
KAPASİTE
Otel
veya
0.15
2
110 Yatak
0.15
2
400 Yatak
1
1.065,90 m
Kapalı İnş.
Alanı
Tatil Köyü
Otel
veya
Tatil Köyü
2
7
21.318
Günübirlik Tesis
0,05
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Kabadüz ilçe merkezine 32 km. Ordu il merkezine ise 56 km. uzaklıkta yer
almaktadır.
Tahsise konu parselde mevcut bulunan kanalizasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı
hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi
katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) Tahsise konu parseller üzerine inşa edilecek tesisler mevcut yayla evlerinin iç düzenlemesi esas
alınarak veya Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ordu Valiliği tarafından belirtilecek örnek yapı tiplerine
yapılacak ünitelerden oluşacaktır.
2) Tahsise konu;







2
1 nolu özel parsel; Hazine mülkiyetindeki 161.491,16 m yüzölçümlü 806 ada 1 nolu parselin
2
Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 48.696,47 m lik kısmından,
2
2 nolu özel parsel; Hazine mülkiyetindeki 161.491,16 m yüzölçümlü 806 ada 1 nolu parselin
2
Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 60.886,96 m lik kısmından,
3 nolu özel parsel; orman mülkiyetinde ve Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 36.416,97
2
m lik alandan,
4 nolu özel parsel; orman mülkiyetinde ve Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 19.722,09
2
m lik alandan,
5 nolu özel parsel; orman mülkiyetinde ve Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 40.159,42
2
m lik alandan,
6 nolu özel parsel; orman mülkiyetinde ve Turizm Tesis Alanı kullanımında kalan 147.939,39
2
m lik alandan,
7 nolu özel parsel; Hazine mülkiyetinde ve Günübirlik Dinlenme Tesis Alanı kullanımında
2
kalan 21.318 m lik alandan,
oluşmaktadır
114
3) Tahsise konu parsellerin büyüklükleri yaklaşık olarak verilmiştir. Parsellere ilişkin gerçek yüzölçüm;
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda ifraz, tevhid vb. gerekli imar uygulamaları
yapıldıktan sonra belli olacak, kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
4) Tahsise konu parsellerin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
5) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
6) Tahsise konu parseller üzerinde yapılacak tesislerin mimari projelerinde topoğrafya ve doğal bitki
örtüsüne uygun çözümler getirilecektir.
7) Ön izin döneminde tahsise konu 7 nolu özel parsel üzerinde gerçekleştirilecek günübirlik tesisler
2
için belirlenen kapalı alan m leri vaziyet planı ile Bakanlığa bildirilecek olup kesin tahsis döneminde
2
kullanım bedelleri vaziyet planında belirtilen m ler üzerinden hesaplanacaktır.
8) Tahsise konu 3-4-5-6 nolu özel parseller için; 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi
kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma
bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü
hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak
kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti
halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi belgesi verilmez.
9) Tahsise konu 3-4-5-6 nolu özel parseller için; 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde
belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman
sahasına isabet eden kısmının yüzde üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür
ve sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
8.515.200,00
120
6.314.640,00
5.309.760,00
115
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
2 Yıldızlı Otel
22.048,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
10.644.000,00
7.893.300,00
150
3.307.200,00
6.637.200,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
7.096.000,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
5.262.200,00
2 Yıldızlı Otel
22.048,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
100
2.204.800,00
4.424.800,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
4.257.600,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
3.157.320,00
2 Yıldızlı Otel
22.048,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
60
1.322.880,00
2.654.880,00
KAPASİTE
(Yatak)
7.805.600,00
110
5.788.420,00
4.867.280,00
KAPASİTE
(Yatak)
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
4 Yıldızlı Tatil Köyü
44.248,00
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
28.384.000,00
400
21.048.800,00
17.699.200,00
116
Özel Parsel
7
Toplam Yüzölçüm (m²)
21.318 m²
Kapalı Alan (m²)
1.065,90 m²
Açık Alan (m²)
(Toplam Yüzölçüm – Kapalı Alan)
20.252,10 m²
Açık Alan Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
283.529,40 TL
Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
7.043.467,20 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
7.326.996,60 TL
Kapalı Alan Birim Maliyeti
Açık Alan Birim Maliyeti
:
:
6.608,00 TL/m²
14,00 TL/m²
117
SAKARYA AKYAZI KUZULUK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Sakarya (Adapazarı)
İLÇE: Akyazı
KÖY/MAH: Taşburun - Salihiye Köyü
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ SAKARYA AKYAZI KUZULUK TERMAL TURİZM MERKEZİ
ÇEVRE DÜZENİ PLAN DEĞİŞİKLİĞİ
118
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
SAKARYA AKYAZI KUZULUK TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH
: Sakarya
: Akyazı
: Taşburun - Salihiye Köyü
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Orman ve Su İşleri Bakanlığı / 21.05.2013 tarih ve 83 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
: Sakarya Akyazı Kuzuluk Termal Turizm Merkezi Çevre Düzeni Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 21.02.2013)
1/25.000
: Sağlık Turizm Tesis Alanı
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
1
YÜZÖLÇÜM
KULLANIM TÜRÜ
(m²)
250.000
EMSAL
H Max
(m)
KAT
ADEDİ
KAPASİTE
0.30
19.50
5
500 Yatak
Termal Konaklama
Tesisi
(Otel)
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu 1 nolu özel parsel Akyazı ilçe merkezine yaklaşık 5 km. mesafededir.
Tahsise konu parselde mevcut bulunan kanalizasyon, telekomünikasyon vb. kentsel altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken kentsel altyapı
hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi
katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı tahsisi alan yatırımcı tarafından 2634 sayılı Turizmi Teşvik
Kanunu ve “Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgelerinde ve Turizm Merkezlerinde İmar
Planlarının Hazırlanması Ve Onaylanmasına İlişkin Yönetmelik” ve İmar Mevzuatı kapsamında
hazırlanacak, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın onayına sunulacaktır.
119
2) Onaylanacak 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı
doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin terk, ifraz, tevhid vb. imar uygulamalarının yatırımcı
tarafından yaptırılmasından sonra yeni imar parselinin oluşturulmasını takiben kesin yüzölçüm tespit
edilecek kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
3) Tahsise konu 1 nolu özel parsel için gerekli olan jeotermal su; Emsey Termal Enerji Sağlık Gıda
İçecek Turizm San. Ve Tic. A.Ş. tarafından 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular
Kanunu ve ilgili Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu Uygulama Yönetmeliği
çerçevesinde tahsis edilecektir.
4) Tahsise konu taşınmaz için 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Plan Notlarında belirtilen ve imar
mevzuatında yer alan tüm görüşlerin alınması ve etütlerin yapılması yatırımcı tarafından sağlanacaktır.
5)
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
6) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
7) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
8) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
9) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
10) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis sınıfı
belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; toplam yatırım bedeli ve kesin teminat mektubu
bedeli, aşağıda verilen formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
120
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
51.344.000,00
500
35.480.000,00
26.311.000,00
121
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL: Samsun İLÇE: Havza KÖY/MAH.: Yenimahalle
MEVKİİ: Kılavuz
K
1/1.000 ÖLÇEKLİ HAVZA- SAMSUN 25 MAYIS TERMAL TURİZM MERKEZİ UYGULAMA İMAR
PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
122
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
SAMSUN HAVZA 25 MAYIS TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
MEVKİİ
: Samsun
: Havza
: Yeni Mahalle
: Kılavuz
MÜLKİYET
: Orman
BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ
Mülga Orman Bakanlığı / 26.06.1997 tarih ve 399 sayılı olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
: Havza (Samsun) Uygulama İmar Planı Değişikliği
(Onama Tarihi: 21.06.2011)
: Havza - Samsun 25 Mayıs Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı
Değişikliği
(Onama Tarihi: 27.09.2010)
1/1.000
1/1.000
PLAN KARARI
Sağlık ve Termal Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(M²)
KULLANIM TÜRÜ
EMSAL
H MAX
(m)
KAPASİTE
1
124.918,35
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
0,30
17,00
500 yatak
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Havza Belediyesi sınırları içinde yer almakta olup Samsun Havza 25 Mayıs Termal
Turizm Merkezi Samsun-Ankara Karayolu üzerinde Vezirköprü İlçesi Karayolu kavşağında
bulunmaktadır.
Tahsise konu alanda İmar Planında bulunan yollar açılmamış olup tahsis gerçekleştirildiğinde Havza
Belediyesince yollar açılacaktır. Söz konusu parselde kanalizasyon şebekesi ve içme suyu hatları
bulunmamaktadır.
Atık su arıtma tesisi faaliyete geçmiştir.
Bölgeye 25 nolu direk tipi trafo 500 mt., 27 nolu direk trafo 1.300 mt., 6 nolu kesici ölçü kabini 1.000
mt. uzaklıktadır. Bahse konu alanda 31,5 kw orta gerilim enerji nakil hattı mevcut olup, 6 nolu kesici
ölçü kabininden tahsise konu alanın ihtiyacına cevap verecek şekilde Enerji Nakil hattı trafo tesisi
yapılması mümkün olacaktır.
123
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Tahsise konu 1 nolu özel parsel; 2 ada 67 parsel nolu, 554.040 m² yüzölçümlü parselin yaklaşık
2‘
124.918,35 m lik kısmından oluşmaktadır. 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli
ifraz, terk, vb. uygulamalar Yatırımcı tarafından yaptırıldıktan sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve
kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
2) Samsun Valiliğince 4 lt./sn. termal su Turizm Merkezine ve termal yatırıma ayrılan bölgeye tahsis
edilmiştir.
3)
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve Uygulama
Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
5) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
6) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
7) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
8 ) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
500
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
35.480.000,00
26.311.000,00
124
UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ
K
İL: Uşak İLÇE: Banaz KÖY/MAH.: Hasanköy
1/25.000 ÖLÇEKLİ UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ REVİZYON
ÇEVRE DÜZENİ PLANI
125
UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ
K
İL: Uşak İLÇE: Banaz KÖY/MAH.: Hasanköy
1/5.000 ÖLÇEKLİ UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ NAZIM İMAR
PLANI
126
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
UŞAK BANAZ HAMAMBOĞAZI TERMAL TURİZM MERKEZİ
İL
İLÇE
KÖY
: Uşak
: Banaz
: Hasanköy
MÜLKİYET
: Orman
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Mülga Çevre ve Orman Bakanlığı / 22.06.2004 tarih ve 262 sayılı Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Revizyon Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 18.12.2006)
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Revizyon Çevre Düzeni
Planı
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 18.12.2006)
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı
(Onama Tarihi: 18.12.2006)
: Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi Uygulama İmar Planı
(Onama Tarihi: 23.10.2009)
1/25.000
1/25.000
1/5.000
1/5.000
1/1.000
1/1.000
PLAN KARARI
ÖZEL
PARSEL
18
: Turizm Tesis Alanı
YÜZÖLÇÜM
(m²)
96.000
KULLANIM TÜRÜ
Termal Konaklama Tesisi
(Otel)
EMSAL
0.30
KAPASİTE
500 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Uşak Banaz Hamamboğazı Termal Turizm Merkezi, Afyon – Uşak Karayolu üzerinde olup Banaz İlçe
Merkezine 7 km. mesafededir.
Tahsise konu parsel Banaz Belediyesi sınırları içinde yer almaktadır. Yerleşmede, altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen kentsel altyapı hizmetleri Belediye, ilgili
kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
127
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli ifraz, terk, vb. uygulamalar Yatırımcı
tarafından yaptırıldıktan sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
2) Uşak İl Özel İdaresi tarafından yaptırılan su dağıtım projesi gerçekleştiği takdirde; 18 nolu özel
parsel için asgari yaklaşık 4,05 lt/sn jeotermal su tahsis edilecektir.
3) Tahsise konu 18 nolu özel parsel üzerinde konaklama tesisi ile birlikte termal tesis yapılması
halinde;
a) Her türlü jeotermal faaliyet için; 13.06.2007 tarih 26551 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe giren Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ve
Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanacaktır.
b) 24.07.2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve Sağlık
Bakanlığı’nca yürütülen Kaplıcalar Yönetmeliğinde öngörülen işlemler yerine getirilerek gerekli
tesis ve işletme izinleri alınacaktır.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmeliğin
29 uncu maddesi hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
gerekmektedir.
5) Tahsise konu alanda yapılacak uygulamalarda onaylı plan hükümlerinin “Jeolojik Durum” başlığı
altındaki hükümlere göre uygulama yapılacaktır.
6) 2634 sayılı Kanunun Değişik 15.05.2008 - 5761 sayılı Kanun uyarınca; “ tahsis edilecek orman
sayılan yerlerde yapılaşmaya esas inşaat hakkı, emsal (E) 0.30’u geçemez”.
7) 2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 8 inci maddesi kapsamında; Turizm yatırımı için tahsis edilen
orman alanının üç katı kadar alanın ağaçlandırma bedeli ve ağaçlandırılan bu alanın üç yıllık bakım
bedeli, yatırımcı tarafından Orman Genel Müdürlüğü hesabına, doğrudan belirtilen ağaçlandırma ve
bakım işlerinde kullanılmak şartıyla gelir olarak kaydedilir ve kaydedilen tutar karşılığı ödenek
öngörülür. Belirtilen bedelin yatırılmadığının tespiti halinde, yatırımcıya turizm yatırımı veya işletmesi
belgesi verilmez.
8) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Orman Köylüleri Kalkınma
Hizmetlerine İlişkin Esas ve Usullerin 5 inci maddesinde belirtilen esas ve usullere göre bütçeye gelir
kaydedilmek ve bir defaya mahsus olmak üzere Orman Köylüleri Kalkındırma Geliri alınır. Orman
Köylüleri Kalkındırma Geliri toplam yatırım bedelinin orman sahasına isabet eden kısmının yüzde
üçüdür.
Bu bedel kesin tahsis tarihinden itibaren 3 yıl ödemesiz 5 yıl 5 eşit taksitle ödenir.
Ayrıca işletmede tür, sınıf ve kapasite değişikliği yapılması halinde, yatırım veya işletme belgesi
düzenlendiği tarihteki birim maliyetler üzerinden yapılan değişiklik esas alınarak hesaplanacak bedel
her defasında ödenir.
9) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesisin tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
128
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
51.344.000,00
500
35.480.000,00
26.311.000,00
129
TAHSİSE KONU
KÜLTÜR VE TURİZM KORUMA VE GELİŞİM BÖLGESİ İLE
TURİZM ALAN VE MERKEZLERİ
DIŞINDA KALAN
KAMU TAŞINMAZLARINA İLİŞKİN AYRINTILI BİLGİLER
VE ÖZEL ŞARTLAR
130
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
K
TAHSİSE KONU 1 NOLU ÖZEL
PARSEL
1/500 ÖLÇEKLİ KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI
131
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
: Balıkesir
: Ayvalık
: Mithatpaşa Mahallesi
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Maliye Bakanlığı / 13.05.2013 gün ve 481 sayılı Olur
TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/500
: Alibey Adası Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planı Tadilatı
(Onama Tarihi:26.07.2007 / 2786-BKTVKK )
PLAN KARARI
Kültürel ve Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM (m²)
KULLANIM TÜRÜ
KAPASİTE
1
2.678,34
Özel Konaklama Tesisi
Restorasyon projesine göre
belirlenecek yatak kapasitesi
ALTYAPI DURUMU
Alanda içme-kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon vb. altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. Ancak kentsel altyapı hizmetlerinin yetersiz olması halinde belediye,
ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR
1) Yunanistan'dan Cunda Adası’na gelen despot tarafından 1862 yılında inşa edilen tarihi bina,
1877'de despotun hırsızlar tarafından öldürülmesinin ardından Osmanlı Devletince satın alınmıştır. Bir
süre hükümet binası olarak kullanılan Despotun Evi, 1921 yılında çocuk yurdu (o dönemki adıyla
öksüz yurdu) şeklinde değerlendirilmiştir. 1980 yılında çocuk yurdunun yeni binasına taşınmasıyla
Despotun Evi günümüze kadar boş kalmıştır.
2
2) Tahsise konu 1 No.lu özel parsel 1477 ada, 68 nolu (eski 1052 nolu parsel) 9.238 m yüzölçümlü
taşınmazın 1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planında “Kültürel ve Turizm Tesisi” olarak ayrılan
2
2.678,34 m ’lik kısmından oluşmaktadır.
132
3) Tahsise konu 1 No.lu Özel Parselin oluşturduğu alanda, ifraz, işlemi yatırımcı tarafından yapılacak
1/500 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı doğrultusunda terk, ifraz vb. imar uygulamalarının
yapılmasından ve yeni imar parselinin oluşturulmasından sonra parselin kesin yüzölçümü belirlenecek
ve kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
4) Bina mülga Bursa Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 28/10/1989 gün ve 795
sayılı kararı ile tescil edilmiş olup Alibey Adası Kentsel Sit Alanı içerisinde bulunmaktadır.
5) “Kültürel ve Turizm Tesisi” alanı olarak hazırlanan 1/500 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı
Tadilatı Avalık Belediyesi Meclisi’nin 01/05/2007 tarih ve 85 sayılı kararı ile mülga Bursa Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 26/07/2007 gün ve 2786 sayılı kararı ile uygun
görülmüştür.
6) Alibey Adası Koruma Amaçlı İmar Planı: 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/500ölçekli,
üzerine kadastral durum ve öneri yapı kitleleri işlenmiş olan Koruma Amaçlı İmar Planı ve bu plan
notları bir bütündür ve uygulama bu bütünlük içinde yapılır. Söz konusu taşınmazın da bulunduğu
Uygulama Alanı Alibey Adası Kentsel Sit Alanının tümüdür.
7) Alibey Adası kentsel sit alanına ilişkin olan bu plan notları ile koruma planında söz konusu
olabilecek her türlü değişiklik ile her türlü uygulama için plancı görüşü ve Belediye Meclis kararı
alındıktan sonra ursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayının alınması gereklidir.
8) Alibey Adası kentsel sit alanı içinde korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilmiş olan
taşınmazlardaki her türlü basit ve esaslı onarımlar ile yeni yapılanma mülga Kültür Varlıkları Koruma
Yüksek Kurulunun 4.3.1988/10 ve 4.3.1988/ 11 sayılı ilke kararlarına kararı kapsamında
değerlendirilmek üzere Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kurulandan izin alınması zorunludur.
9) Her türlü inşaat faaliyeti, yıkım, basit ve esaslı onarım, kullanım değişikliği, ilave inşaat, yeni
yapılanma gibi konular plan notlarının "Yapılanma Koşulları" bölümüne uyulması koşuluyla, ilgili
Belediyesinin yetki ve denetimindedir.
10) Alibey Adası kentsel sit alanında plan notlarına göre yapılacak bütün yapılar, Fen ve Sağlık
koşullarına, ilgili tüzük ve yönetmelik hükümlerine, uymak zorundadır. Ayrıca tüm yapılarda "Afet
Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uyulacaktır.
11) Uygulama projeleri Koruma Kurulunca onaylanan taşınmazlardaki uygulama sonrası oturma izni
verilmesi hususunda Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 21.5-1990 tarih ve 147 sayılı ilke
kararına uyulması zorunludur.
12) Binanın restorasyonu bitmemiş olup ivedilikle tamamlanması gerekmektedir.
13) Binada toplam 15 adet yatak odası, 2 adet tuvalet, teras, ana sahanlık vb. vardır. Butik otel olarak
kullanımı restorasyon projesi ile yatırımcı tarafından belirlenecektir.
14) Bu alanda yapılacak turizm tesisinin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
zorunludur.
15) Tescili yapıların yangın, hırsızlık, sabotaj, terör ve doğal afetler vb. olaylara karşı sigortalanması
zorunludur. Sigorta belgesinin bir örneği Bakanlığa teslim edilecektir.
16) Ön izin döneminde tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerinde gerçekleştirilecek tesis için
hazırlanacak ve ilgili Koruma Bölge Kurulunca uygun görülen restorasyon projesine göre yatak
kapasitesi kesinleştirilecek olup gerçekleştirilecek tesisin toplam yatak kapasitesinin;
a) 100 yatak ve daha az olması halinde; tescilli yapılar için hesaplanacak bedeller “Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik”
uyarınca toplam yatırım
maliyetinin % 0,5'i (binde beşi) üzerinden tespit edilerek Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak
ödenecektir. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından sonra cirodan % 0,5 oranında pay ödenecektir.
133
b) 100 yataktan fazla olması halinde; ise tescilli yapılar için hesaplanacak bedeller “Kamu
Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” uyarınca
toplam yatırım
maliyetinin % 5’i (yüzde beşi) üzerinden tespit edilerek Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak
ödenecektir. Ayrıca tesisin işletmeye açılmasından sonra cirodan % 1 oranında pay ödenecektir.
ÖZEL ŞARTLAR
Başvuruda bulunan yatırımcılar bu şartnamenin “Kamu Arazisi Tahsisine İlişkin Genel Esaslar”
bölümünde belirtilen şartlarlara ilave olarak aşağıda açıklanan özel şartları ayrıca yerine
getireceklerdir.
1) Tescilli yapıların projelendirme aşamasına başlamadan önce, ön izin alan yatırımcı tarafından ön
iznin veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapının halihazır durumu, dış cepheler ve iç mekanlarla
bu mekanlara ilişkin ayrıntıların krokilerle tanımlandığı yeterli sayıda dijital fotoğrafları çekilecek, video
kayıtları yapılacak ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte tutulacak bir tutanak
ekinde üçer kopya olmak üzere albüm şeklinde ve CD ortamına kaydedilerek ve Bakanlığımız Kültür
Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile ilgili Koruma Bölge
Kuruluna teslim edilecek ayrıca Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’ne de söz konusu belgelerin
ilgili yerlere teslim edildiğine ilişkin bilgi verilecektir. Bu işlem restorasyon bitirildikten sonra da
tekrarlanacaktır.
2) Tescilli yapıların restorasyon uygulamalarıyla ilgili ön uygulama çalışmaları sırasında ve sonrasında
yapının kütle, tüm mekanlar olarak genel, tüm elemanlar olarak ayrıntıda incelenmesi, zaman
içerisinde oluşmuş malzeme bozulmaları ve statik sorunların saptanması için gerekli olan örnek alma,
ölçüm, test ve analizlerin yerinde ve laboratuarda yapılması işlemlerinde statik ve sağlamlık açısından
önem ve tehlike arz eden mekanlarda askıya alma, havalandırma, geçici örtülerin yapılması, güvenlik
ve yangınla ilgili her türlü önlem yatırımcı tarafından alınacaktır.
3) Tahsisli alanda, tescilli taşınmazlar için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin yanı sıra
strüktür ve malzemeye yönelik bozulma ve deformasyonlarının işlendiği Rölöve Analiz , Malzeme
Analiz projeleri ve Restorasyon Müdahale Projesi ve tüm projelerin raporları, Restorasyon (elektik ve
tesisat projesi ve raporları) ayrıca
mevcut tescilli yapılar dışında bu alanda oluşturulacak yeni
yapılara verilecek kulanım ve işlevleri de gösteren mimari ve çevre düzenlemesine ilişkin avan
projeleri ön izin süresi içinde yatırımcı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlan proje ve raporlar ilgili
Koruma Bölge Kurulunun onayına sunulacak, gerekiyorsa ilgili Koruma Bölge Kurulun isteyeceği ek
bilgi, belge ve düzeltmelerle birlikte Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçilecektir.
4) Tescilli yapılar özgün mimari özelliklerine uygun olarak; iç mekanlarda yapılara verilecek işlevler
dikkate alınarak ve dış cepheler tamamen aslına uygun olarak yatırımcı tarafından restore edilecektir.
Bu konularda ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun alacağı tüm kararlara uygun işlem yapılacaktır.
134
1522 ADA 68 NOLU PARSEL İÇİNDE YER ALAN TESCİLLİ YAPI;
ADA 1052 PARSEL:68
PARSEL ALANI: 2.678,34 M2
AYVALIK CUNDA ESKİ ÇOCUK
YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
KAT ADEDİ: BİRİNCİ KAT+ 2. KAT= 2 KAT
6) Toplam yatırım maliyeti 2014 yılı tesis türü ve sınıfı birim maliyeti esas alınıp hesaplanarak aşağıda
tabloda verilmiştir.
Özel Parsel
1
Tahsise Konu 1 Nolu Özel Parselin Toplam Alanı (m²)
(Bakanlığımıza tahsis edilen alan)
2.678,34 m²
Tahsise Konu 1 Nolu Özel Parselin Açık Alanı (m²)
(Tahsis edilen alan)
1.852,34 m²
Kapalı Alan (m² ) (Yaklaşık)
826 m²
Restorasyon Açık Alan Düzenlemesi Yatırım Maliyeti
(Açık Alan X Birim Maliyeti)
(I)
311.193,12 TL
Restorasyon Kapalı Alan Yatırım Maliyeti
(Kapalı Alan X Birim Maliyeti)
( II )
2.337.580 TL
TOPLAM YATIRIM MALİYETİ (TL)
( I+II )
2.648.773,12 TL
Kapalı İnşaat Alanı Birim Maliyeti
Açık Alan Düzenlemesi Birim Maliyeti
:
:
2
2.830 TL/m
2
168 TL/m
135
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
KADASTRAL KROKİ
136
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
BİRİNCİ KAT PLANI
İKİNCİ KAT PLANI
GÖRÜNÜŞLER
137
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
138
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
139
BALIKESİR AYVALIK CUNDA ADASI ESKİ ÇOCUK YETİŞTİRME YURDU (DESPOT EVİ)
İL : Balıkesir İLÇE : Ayvalık KÖY/MAH. : Mithatpaşa Mahallesi
140
İL: Muğla İLÇE: Fethiye MAH.: Kayaköy BÖLGE
: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi MEVKİİ: Levissi
K
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL
PARSEL
1/5.000 ÖLÇEKLİ FETHİYE KAYAKÖY KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANI
141
İL: Muğla İLÇE: Fethiye MAH.: Kayaköy BÖLGE
: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi MEVKİİ: Levissi
K
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL
BÖLGE
TAHSİSE KONU
2 NOLU ÖZEL
BÖLGE
TAHSİSE KONU
3 NOLU ÖZEL
BÖLGE
TAHSİSE KONU
5 NOLU ÖZEL
BÖLGE
TAHSİSE
KONU
4 NOLU ÖZEL
BÖLGE
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL
PARSEL
TAHSİSE
KONU
6 NOLU ÖZEL
BÖLGE
1/1.000 ÖLÇEKLİ TESCİL HARİTASI
142
İL: Muğla İLÇE: Fethiye MAH.: Kayaköy BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi MEVKİİ: Levissi
K
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL BÖLGE
TAHSİSE KONU
2 NOLU ÖZEL BÖLGE
TAHSİSE KONU
3 NOLU ÖZEL BÖLGE
TAHSİSE KONU
5 NOLU ÖZEL BÖLGE
TAHSİSE KONU
4 NOLU ÖZEL BÖLGE
TAHSİSE KONU
1 NOLU ÖZEL
PARSEL
TAHSİSE KONU
6 NOLU ÖZEL BÖLGE
KADASTRAL DURUM
143
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İL
İLÇE
MAH./KÖY:
BÖLGE
MEVKİİ
: Muğla
: Fethiye
: Kayaköy
: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve
Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
: Levissi
MÜLKİYET
: Hazine
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Maliye Bakanlığı / 04.06.2012 tarih ve 701 sayılı Olur.
TAHSİS SÜRESİ
: 49 Yıl
PLAN DURUMU
1/5.000
: Fethiye Kayaköy Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı
(Özel Çevre Kurumu Başkanlığı/ Onama Tarihi: 18.12.2006)
1/5.000
: Kayaköy Levissi Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanına İlişkin Koruma
Amaçlı İmar Planı Kararları
(Özel Çevre Kurumu Başkanlığı/ Onama Tarihi: 18.12.2006)
PLAN KARARI
: Kayaköy-Tarih ve Kültür Turizm Alanı
ÖZEL
PARSEL
BÖLGE
1
2
KADASTPARRAL
ADA
SEL
PARSEL
1432
1438
1451
149
1449
3
4
5
6
1461
1458
1454
1455
1457
1452
1
531,53
24,99
58.507,98
* 60.394,59
(25.270,13
m2’lik alan
hariç)
28.240,16
3
26,25
1
1
4
2
1
23.413,79
52.589,01
118,74
91,95
22.719,95
2
304,60
11
1450
1
10
6
4
151
152
153
YÜZÖLÇÜM
(m²)
157
1453
144
ÖZEL PARSEL
YÜZÖLÇÜMÜ
(m²)
221.765,41
KULLANIM
TÜRÜ
Özel
Konaklama
Tesisi
YATAK
KAPASİTESİ
(Max.)
300 Yatak
2
* 149 ada, 11 parsel no.lu ve 60.394,59m2 yüzölçümlü taşınmazın 25.270,13 m ’lik kısmının orman
tahdit sınırları içerisinde kalması nedeniyle Fethiye 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde 2009/660
esasında görülen dava bulunmaktadır. Bu bölümle ilgili tahsis işlemleri dava neticesine göre
yürütülecektir.
Özel 1 no.lu parselde restorasyon alanının bütünlüğü korunması esas olmak üzere 1- 2- 3- 4- 5- 6
No.lu bölgelerde kapsamında kalan tescilli yapıların bir bölümü konaklama tesisi olarak
düzenlenebilecektir; ancak yatak kapasitesi 300 yatağı geçmeyecektir.
* 149 ada 11 parsel nolu taşınmazın tapu kaydı belgesinde “ İhtiyati Tedbir 20/02/2006 Yev: 1814
Fet. 2. Asl. Hu. Mh. 2006/1 Müt. ” şerhi yer almaktadır.
ALTYAPI DURUMU
Alanda alt yapı hizmetleri bulunmamaktadır. Teknik altyapı kapsamında ele alınacak yaya yolları, taşıt
yolları, yağmur suyu, yeraltı suyu, kullanma suyu, yangın suyu, atık su, arıtma, elektrik, zayıf akım,
yıldırımdan korunma, çevre aydınlatması vb. konularına ilişkin fiziki müdahaleler alanın genel
görünümünü ve siluetini bozmayacak biçimde; mevcut dokuya uyumlu ve olabildiğince mevcut
yapılardan yararlanarak ve/veya yeraltında çözümlenecek şekilde; ilgili mevzuat ve teknik
şartnamelerde belirtilen çağdaş standartlarda ve çağdaş teknoloji ile yapılacaktır.
Altyapı hizmetleri Belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli
maddi katkı sağlanacaktır. Alt yapı hizmetlerinin takip edilmesine yönelik iş ve işlemlerin
sonuçlandırılması yatırımcının sorumluluğunda olacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL ŞARTLAR
1) Tahsise konu 1 no.lu özel parsel, toplam 221.765,41 m2 yüzölçümlü 149 ada 4, 6, 10 ve 11; 151
ada 1 ve 3 nolu; 152 ada 1, 2 ve 4 no.lu ve 157 ada 1 ve 2 no.lu parsellerden oluşmaktadır. (1
no.lu özel parsel mimari doku bütünlüğünün sağlanması için kadastral sınırlar doğrultusunda 6
bölgeye ayrılmıştır. 1 no.lu bölge 149 ada 4, 6 ve 10 no.lu parsellerden; 2 no.lu bölge 149 ada
11 no.lu parselden; 3 no.lu özel bölge 151 ada 1 ve 3 no.lu parsellerden; 4 no.lu özel bölge 152
ada 1, no.lu parselden; 5 no.lu özel bölge 153 ada 1, 2 ve 4 no.lu parsellerden; 6 no.lu özel
bölge 157 ada 1 ve 2 no.lu parsellerden oluşmaktadır.)
2) 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında “Tarih ve Kültür Turizmi Alanı, “Levissi ve
Ova” kesimi olarak belirtilmiştir. Tahsise konu parseller Levissi kesiminde yer almaktadır.
3) Tahsise konu Levissi kesiminde; İzmir II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
(12.06.1991 tarih ve 2048 sayılı kararı) ve Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun
(26.01.2011 tarih ve 6770 sayılı kararı) ile 2863 sayılı kanun kapsamında anıtsal ve sivil mimarlık
örneği gruplarında tescilli yaklaşık 700 adet yapı bulunmaktadır.
4) Yapıların tescil haritası ve anıt fişleri Muğla Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun
26.01.2011 tarih ve 6770 sayılı kararı ekinde sunulmuştur. Yatırımcı tarafından, bu karara göre
tescil edilen taşınmazların bulunduğu alanın hâlihazır haritasının hazırlanması; mevcut yapıların,
parseller içindeki yolların, bahçe duvarlarının mağaraların meydanların vb. harita üzerine
işlenmesi ve gerekli görülürse anıt fişlerinde gerekli düzenlemelerin yapılması; hâlihazır harita ve
mevcut kültürel dokunun tespitine dayalı olarak kadastro yenilemesi yapılması ve bu yeni
haritalara göre 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı yapılması gerekmektedir.
5) Ön izin döneminde, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına uygun olarak tahsis
edilecek taşınmazların bulunduğu Levissi kesiminin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve
uygulama projeleri yatırımcı tarafından “Özel Teknik Şartname” kapsamında hazırlanacaktır.
6) 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı ve alt ölçekli projelerinin hazırlanmasında, Şartname
ekinde sunulan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Notlarında belirtilen hükümlere
uyulacaktır.
145
7) Yatırımcı, ön izin aşamasında hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planını ve uygulama
projelerini Bakanlığımıza teslim edecektir. Söz konusu plan ve projelerin uygun görülmesi halinde
ilgili kurumlara gönderilmesi Bakanlığımız aracılığıyla gerçekleştirilecektir. Koruma Amaçlı
Uygulama İmar Planı Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca onaylanacaktır.
8) Tahsise konu alan Kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı olduğundan 2863 sayılı Kültür ve
Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ve Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke
kararları uyarınca 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planının değerlendirilmek üzere Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletilmesi, yapılacak her türlü uygulama öncesi Muğla
Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’ndan izin alınması gereklidir.
9) KTKTA-Levissi (Kayaköy – Tarih ve Kültür Turizmi Alanı) alanında, Kentsel dokusu ve yapısal
özellikleri korunarak kültür turizmine dayalı müze(ler), sergileme ve tanıtım mekânları; konaklama,
yeme-içme ve satış birimleri; gösteri ve benzeri diğer etkinlik mekânları; eğlenme, dinlenme, sağlık
ve spor alanları; karşılama ve yönetim birimleri; açık hava gezinti işlevleri ve tüm bunlarla ilişkili
teknik altyapı ve servis alanları yer alabilecektir.
10) KTKTA-Levissi (Kayaköy – Tarih ve Kültür Turizmi Alanı) ile gösterilen alanın mimari doku
bütünlüğünün ve mevcut yarı-harabelik görümünün korunması esastır. Bu amaçla bu kesimde
bulunan yapıların en fazla %30’u onarılarak yeniden işlevlendirilecektir. Bunun için belgeleme
(Röleve) çalışmalarıöncelikle yapıldıktan sonra yapılacak dönemleme (Restitüsyon)
araştırmalarına ve ayrıca hazırlanacak onarım (Restorasyon) projelerine uygun olarak
değerlendirme yapılacaktır hangi yapıların işlevlendirileceği, hazırlanacak 1/1000 ölçekli Kayaköy
– Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında, doku ve yapı ölçeklerinde yapılacak ayrıntılı mimari
inceleme ve tespit çalışmaları doğrultusunda yapılacak ayrıntılı mimari inceleme ve tespit
çalışmaları doğrultusunda belirlenecektir. Bu alanda konaklama kapasitesi en fazla 300 yatak
olabilir.
11) Ön izin döneminde; “Kültürel Amaçlı” kullanılması düşünülen taşınmazlar ile “Turizm Amaçlı”
kullanılacak taşınmazlar Maliye Bakanlığı’na bildirilecektir.
12) Alan bütünü içindeki toplam yatak kapasite ve kapalı/açık restorasyon inşaat alanının ön izin
döneminde kesinleşmesi gerekmektedir.
13) Ön izin verilen yatırımcıya kesin tahsis yapılmadan önce restorasyon projesine göre kesinleşen
restorasyon inşaat alanı ve toplamda en fazla 300 yatak kapasitesi üzerinden yeni toplam yatırım
maliyeti, kesin ve süresiz teminat mektubu miktarı ve yıllık kira bedeli hesaplanacaktır.
14) Tescilli yapılar için “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik” in
22. maddesinin, 2.bendinin, (b) fıkrası gereği 300 yataklı konaklama ünitesi için kesin tahsisin
yapılacağı tarih itibariyle o yıl için belirlenen birim maliyetleri esas alınarak hesaplanacak tescilli
yapıların restorasyonuna ilişkin yatırım maliyeti, toplam yatırım maliyetinden düşülerek bulunacak
miktarın %5 (yüzde beşi) Maliye Bakanlığı’na yıllık kira bedeli olarak ödenecek ve 1.bendinin, (b)
fıkrası gereği tesis işletmeye açıldıktan sonra cirodan %1 oranında pay ödenecektir. Tescilli
yapının restorasyonuna ilişkin yatırım maliyeti Bakanlıkça tespit edilir veya ettirilir. Ancak bu
yöntemle hesaplanacak yıllık kullanım bedeli toplam yatırım maliyetinin % 0,5 (binde beşi)’ inden
az olamaz.
15) Bu alanda yapılacak turizm tesisinin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
zorunludur.
ÖZEL ŞARTLAR:
Başvuruda bulunan yatırımcılar bu şartnamenin “Kamu Arazisi Tahsisine İlişkin Genel Esaslar”
bölümünde belirtilen şartlara ilave olarak aşağıda açıklanan özel şartları da ayrıca yerine
getireceklerdir.
1) Levissi bölgesinde yer alan 150 Ada 1 No.lu parsel ören yeri bilet gişesi ve satış ünitesi
yapılmaküzere Bakanlığımıza tahsis edilmiştir. Tur güzergâhı üzerinde olan ören yerinin işletilmesi
146
TURSAB tarafından yapılmaktadır. DÖSİMM tasarrufunda olup TURSAB tarafından işletilen bilet
gişeleri tahsis sürecinde irtifak hakkı tesis edilinceye kadar çalışmaya devam ederken, DÖSİMM
tarafından işletilen varsa kafeler ve satış üniteleri tesis işletmeye geçince kapatılacaktır. İşletme
döneminde ören yeri giriş usulü ve ücretleri DÖSİMM ile tahsisi yapılan firma arasında düzenlenecek
bir akitle belirlenecektir.
2) Tescilli (tarihi) yapıların ve kalıntıların projelendirme aşamasına başlamadan önce, ön izin alan
yatırımcı tarafından ön iznin veriliş tarihinden itibaren bir ay içerisinde yapıların halihazır durumu, dış
cepheler ve iç mekanlarla bu mekanlara ilişkin ayrıntıların krokilerle tanımlandığı yeterli sayıda dijital
fotoğrafları çekilecek, video kayıtları yapılacak ve Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ile
birlikte tutulacak bir tutanak ekinde üçer kopya olmak üzere albüm şeklinde ve CD ortamına
kaydedilerek ve Bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Muğla İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü ile ilgili Koruma Bölge Kuruluna teslim edilecek ayrıca Yatırım ve işletmeler Genel
Müdürlüğü’ne de söz konusu belgelerin ilgili yerlere teslim edildiğine ilişkin bilgi verilecektir. Bu işlem
restorasyonu yapılan yapılar için restorasyonu bitirildikten sonra da tekrarlanacaktır.
3) Tescilli yapıların ve kalıntıların restorasyon uygulamalarıyla ilgili ön uygulama çalışmaları
sırasında ve sonrasında yapının kütle, tüm mekanlar olarak genel, tüm elemanlar olarak ayrıntıda
incelenmesi, zaman içerisinde oluşmuş malzeme bozulmaları ve statik sorunların saptanması için
gerekli olan örnek alma, ölçüm, test ve analizlerin yerinde ve laboratuarda yapılması işlemlerinde
statik ve sağlamlık açısından önem ve tehlike arz eden mekanlarda askıya alma, havalandırma, geçici
örtülerin yapılması, güvenlik ve yangınla ilgili her türlü önlem yatırımcı tarafından alınacaktır.
4) Tahsisli alanda, tescilli yapılar ve kalıntılar için Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon projelerinin
yanı sıra strüktür ve malzemeye yönelik bozulma ve deformasyonlarının işlendiği Rölöve Analiz ,
Malzeme Analiz projeleri, Restorasyon Müdahale Projesi, tüm projelerin raporları, Restorasyon
(elektik ve tesisat projesi ve raporları) ayrıca gerekli görülmesi halinde, mevcut tescilli yapılara hafif
çatkılı veya geleneksel teknikle yapılacak eklentilere ( bu alanda bağımsız yeni yapı yapılamaz)
verilecek kulanım ile işlevleri de gösteren mimari ve çevre düzenlemesine ilişkin avan projeleri, gerekli
koşulların belirlendiği 1/1000 ölçekli koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ön izin süresi içinde
yatırımcı tarafından hazırlanacaktır. Hazırlan proje ve raporlar ilgili Koruma Bölge Kurulunun onayına
sunulacak, gerekiyorsa ilgili Koruma Bölge Kurulun isteyeceği ek bilgi, belge ve düzeltmelerle birlikte
Kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamaya geçilecektir.
5) Tescilli yapılar özgün mimari özelliklerine uygun olarak; iç mekanlarda yapılara verilecek işlevler
dikkate alınarak ve dış cepheler tamamen aslına uygun olarak yatırımcı tarafından restore edilecektir.
Bu konularda ilgili Koruma Bölge Kurulu'nun alacağı tüm kararlara uygun işlem yapılacaktır.
6) Tescili yapıların yangın, hırsızlık, sabotaj, terör ve doğal afetler vb.olaylara karşı sigortalanması
zorunludur. Sigorta belgesinin bir örneği Bakanlığa teslim edilecektir.
7) Toplam yatırım maliyeti 2014 yılı tesis türü ve sınıfı birim maliyeti esas alınıp hesaplanarak
aşağıda tablolarda verilmiştir. (Özel Konaklama tesislerinde 5 yıldızlı otel birim maliyeti esas
alınmaktadır)
ÖZEL PARSEL
1
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ
(Özel Konaklama Tesisi Birim Maliyeti)
102.688 TL/Yatak
KAPASİTE (Yatak)
300 Yatak
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ YATIRIM
MALİYETİ
( 5* Otel Birim Maliyeti X Yatak Sayısı )
30.806.400 TL
147
İL: MUğla
İLÇE: Fethiye
MAH.: Kayaköy
BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
MEVKİİ: Levissi
LEVİSSİ’YE YUKARI ŞAPELDEN GENEL GÖRÜNÜŞ
LEVİSSİ’YE BAKIŞ
148
İL: MUğla
İLÇE: Fethiye
MAH.: Kayaköy
BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
MEVKİİ: Levissi
YUKARI KİLİSENİN BAHÇESİNDEN LEVİSSİ’YE BAKIŞ
AŞAĞI KİLİSE VE LEVİSSİ
149
İL: MUğla
İLÇE: Fethiye
MAH.: Kayaköy
BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
MEVKİİ: Levissi
AŞAĞI KİLİSE
YUKARI KİLİSE
150
İL: MUğla
İLÇE: Fethiye
MAH.: Kayaköy
BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
MEVKİİ: Levissi
AŞAĞI ÇEŞME
İÇERİSİNDE OTURULAN KONUT
151
İL: MUğla
İLÇE: Fethiye
MAH.: Kayaköy
BÖLGE: Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı
ve Fethiye Göcek Özel Çevre Koruma Bölgesi
MEVKİİ: Levissi
KONUT
KONUT
152
İL: Nevşehir İLÇE: Hacıbektaş MAHALLE: Bala MEVKİİ: Hanbağı
K
TAHSİSE KONU
544 ADA 1 PARSEL
1/5.000 ÖLÇEKLİ HACIBEKTAŞ (NEVŞEHİR) NAZIM İMAR PLANI
153
İL: Nevşehir İLÇE: Hacıbektaş MAHALLE: Bala MEVKİİ: Hanbağı
K
TAHSİSE KONU
544 ADA 1 PARSEL
1/1.000 ÖLÇEKLİ HACIBEKTAŞ (NEVŞEHİR) UYGULAMA İMAR PLANI
154
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İL
İLÇE
MAHALLE
MEVKİİ
: Nevşehir
: Hacıbektaş
: Bala
: Hanbağı
MÜLKİYET
: Hazine
BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ
Maliye Bakanlığı / 13.01.2014 tarih ve 81 sayılı Makam Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
1/5.000
: Hacıbektaş (Nevşehir) Nazım İmar Planı
(Onama Tarihi: 25.08.2004)
1/1.000
: Hacıbektaş (Nevşehir) Uygulama İmar Planı
(Onama Tarihi: 25.08.2004 )
PLAN KARARI
: Turistik Tesis Alanı
ADA
544
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
KULLANIM TÜRÜ
H MAX.
(m)
EMSAL
KAPASİTE
1
12.165
Otel
17.50 m
0,30
150 Yatak
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Nevşehir İli, Hacıbektaş İlçesi, Bala Mahallesi, Hanbağı Mevkii sınırları içerisinde,
Hacıbektaş-Nevşehir Çevre Yolu Karayoluna sınır olup Hacıbektaş İlçe merkezine 1 km. uzaklıkta yer
almaktadır.
Tahsise konu parselde içme suyu, kanalizasyon, arıtma hattı bulunmamaktadır. Belediyenin yol, su,
elektrik hizmetlerinden yararlanmamaktadır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken
kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya
gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
2
155
AÇIKLAMALAR
1) Söz konusu taşınmaz Belediye mücavir alan sınırları içerisinde yer almaktadır.
2) Onaylı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planına göre 544 ada 1 nolu parsel yaklaşık 12.165 m
büyüklüğündedir.
2
3) 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı doğrultusunda gerekli ifraz, tevhid vb. imar uygulamalarının
yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra kesin yüzölçüm belirlenecek ve kesin tahsis bundan sonra
yapılacaktır.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
5) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
TESİSİN TÜR VE SINIFI
BİRİM MALİYETİ
(TL/Yatak)
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
150
10.644.000,00
3 Yıldızlı Otel
52.622,00
7.893.300,00
156
SİVAS ABDULLAHPAŞA KONAĞI
İL : Sivas İLÇE : Divriği KÖY/MAH. : Ceditpaşa Mahallesi SOKAK : Paşa Camii
K
TAHSİSE KONU 295 ADA 4 NOLU
PARSEL
157
SİVAS ABDULLAHPAŞA KONAĞI
İL : Sivas İLÇE : Divriği KÖY/MAH. : Ceditpaşa Mahallesi SOKAK : Paşa Camii
K
1/1000 ÖLÇEKLİ TADİLAT PLANI
158
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
SİVAS ABDULLAHPAŞA KONAĞI
İL
İLÇE
KÖY/MAH.
SOKAK
: Sivas
: Divriği
: Ceditpaşa Mahallesi
: Paşa Camii
MÜLKİYET
: Divriği Belediye Başkanlığı
TASARRUF YETKİSİ VEREN KURUM / TARİH - SAYI
Divriği Belediye Başkanlığı / 07.12.2010 gün ve 14 sayılı Meclis Kararı
TAHSİS SÜRESİ : 49 Yıl
PLAN DURUMU
Divriği Belediye Başkanlığı’nın 14.12.2010 tarihli kararı ile Butik Otel Turizm Tercihli Konaklama Tesisi
öngörülmüştür. Bu alanda uygulama Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu’nun yapı ölçeğinde
vereceği işlev ve belirleyeceği koşullar geçerlidir.
ADA
295
PARSEL
4
YÜZÖLÇÜM (m²)
KULLANIM TÜRÜ
KAPASİTE
1.864,52
Özel Konaklama
Tesisi
Restorasyon
projesine göre
belirlenen
16 yatak
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu Abdullah Paşa Konağı; Sivas İli, Divriği İlçesi, Ceditpaşa Mahallesi, Paşa Camii
Sokakta, Çaltı Vadisine hâkim bir noktada yer almaktadır.
Alanda içme-kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon, elektrifikasyon vb. altyapı
hizmetlerinden yararlanılacaktır. Ancak kentsel altyapı hizmetlerinin yetersiz olması halinde belediye,
ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR VE GENEL KOŞULLAR
1) Sivas İli, Divriği İlçesi, Selçuklu döneminin en görkemli yapılarından Divriği Ulu camii ve
Şifahanesine ev sahipliği yapmaktadır. Kümbet ve tarihi kalesi, eski canlılığında olmamakla birlikte
faaliyetine devam eden demir çelik fabrikası ilçede nitelikli konaklama tesisine olan ihtiyacı devam
ettirmektedir.
2) Söz konusu Abdullah Paşa Konağı, kendisine II. Abdulhamit zamanında onursal paşalık (mirimiran)
rütbesi verilmiş olan Abdullah Paşa tarafından (1876-1909) yaptırılmıştır. Kayıtlara göre binanın inşa
tarihi 1902 yılıdır.
159
3) Bina önceleri askerlik dairesi, hastane ve karakol olarak da kullanılmıştır. Divriği’deki Paşa ve Bey
konaklarının sonuncularından olan konak aile bireylerinin de ayrılması ile uzun yıllar metruk bir şekilde
beklemiştir.
4) Konağın restorasyonu bitmiş olup kısa sürede tamamlanabilecek küçük çaplı eksiklikler vardır.
5) Konakta toplam 8 adet yatak odası, lobi, kahvaltı salonu, mutfak vb. vardır. Sokak kapısının
girişinde solda kör kuyu, sağda ise estetik yönden dikkat çeken kitabeli bir çeşme yer almaktadır.
6) Gerek zemin katla 1. katı birbirine bağlayan açık merdiveni, gerekse kalın duvarlar içinde mabeyn,
kış-yaz odaları ve yıldız köşkü mahalli ile yapı Anadolu sivil mimarisini güzel bir örneğini sunmaktadır.
Bunların yanında üst kat odalarını süsleyen ahşap çarkıfelekli tavan ve şehri seyretme fırsatı veren
boy pencereleri cümle ve bahçe kapıları ahşap motifli pencere kenarlıkları binaya zenginlik
kazandırmaktadır.
7) Divriği Belediye Başkanlığı’nın 14.12.2010 tarihli meclis kararı ile; imar plan kararı “Butik Otel
Turizm Tercihli Konaklama Tesisi” olarak düzenlenmiş ve bu kararın Sivas Kültür Varlıklarını Koruma
Kuruluna iletilerek onaya sunulmasına karar verilmiştir.
8) Abdullah Paşa Konağı restorasyon projesine göre 16 yataklı konaklama ünitesi ve tamamlayıcı yan
üniteler (kapalı ve açık restoran, lobi) düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen tesis, işletme ve servis
yönünden üstün standart ve yüksek kalitede hizmet sunacaktır.
9) Söz konusu taşınmaza yönelik her türlü uygulama öncesi ve mevcut restorasyon projesinde
değişiklik yapılması durumunda, 3386 ve 5226 sayılı Kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür Varlıklarını
Koruma Kanunu kapsamında, Sivas Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nden izin
alınması gerekmektedir. Restorasyon projeleri dışında taşınmazlara yapılacak her türlü kullanım ve
işlev değişikliği ilgili Koruma Bölge Kurulu’nun kararına bağlıdır.
10) Bu alanda yapılacak turizm tesisinin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin
Yönetmeliğin ilgili hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması
zorunludur.
11) Tahsise konu parselin içinde gerçekleştirilecek 16 yataklı konaklama ünitesi için ön izin
aşamasında toplam yatırım maliyetinin % 0,1 (binde biri) oranında ön izin bedeli alınır. Ancak tescilli
taşınmaz kültür varlıklarında bu bedel % 50 indirim uygulanır. Ayrıca Sivas ilinin 5084 sayılı
Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci
maddesi kapsamında kalan il olması nedeniyle ön izin bedelinde % 50 indirim uygulanacaktır.
Tescilli yapılar için “Kamu Taşınmazlarının Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 22.
maddesinin (a) fıkrası gereği kesin tahsisin yapılacağı tarih itibariyle o yıl için belirlenen birim
maliyetleri esas alınarak bulunacak toplam yatırım bedelinin % 0,5'i (binde beşi) Divriği Belediye
Başkanlığı’na yıllık kira bedeli olarak ödenecek ve tesis işletmeye açıldıktan sonra cirodan % 0,5
oranında pay ödenecektir. 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamında kalan il olması nedeniyle ödenecek yıllık
kira bedelinde %50 indirim uygulanacaktır
12) Tescili yapıların yangın, hırsızlık, sabotaj, terör ve doğal afetler vb. olaylara karşı sigortalanması
zorunludur. Sigorta belgesinin bir örneği Bakanlığa teslim edilecektir.
160
295 ADA 4 NOLU PARSEL İÇİNDE YER ALAN TESCİLLİ YAPI;
ADA 295 PARSEL:4
PARSEL ALANI: 1.864,52 M2
ABDULLAH PAŞA KONAĞI
KAT ADEDİ: ZEMİN KAT+ 2 KAT
13) Toplam yatırım maliyeti 2014 yılı tesis türü ve sınıfı birim maliyeti esas alınıp hesaplanarak
aşağıda tabloda verilmiştir. (Özel Konaklama tesislerinde 5 yıldızlı otel birim maliyeti esas
alınmaktadır)
ÖZEL PARSEL
1
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ
(Özel Konaklama Tesisi Birim Maliyeti)
102.688 TL/Yatak
KAPASİTE (Yatak)
16 Yatak
ÖZEL KONAKLAMA TESİSİ YATIRIM
MALİYETİ
( 5* Otel Birim Maliyeti X Yatak Sayısı )
1.643.008 TL
161
İL : Sivas İLÇE : Divriği KÖY/MAH. : Ceditpaşa Mahallesi SOKAK : Paşacamii
PLANLAR
ZEMİN KAT PLANI
BİRİNCİ KAT PLANI
162
İL : Sivas İLÇE : Divriği KÖY/MAH. : Ceditpaşa Mahallesi SOKAK : Paşacamii
İKİNCİ KAT PLANI
GÖRÜNÜŞLER
ÖN CEPHE
163
İL : Sivas İLÇE : Divriği KÖY/MAH. : Ceditpaşa Mahallesi SOKAK : Paşacamii
SAĞ YAN CEPHE
SOL YAN CEPHE
164
İL: Yalova İLÇE: Çiftlikköy KÖY/MAH: Siteler MEVKİİ: Kuruçeşme
K
1/25.000 ÖLÇEKLİ YALOVA İL ÇEVRE DÜZENİ PLANI
165
İL: Yalova İLÇE: Çiftlikköy KÖY/MAH: Siteler MEVKİİ: Kuruçeşme
K
166
BİLGİ FÖYÜ:
BULUNDUĞU YER
İL
İLÇE
MAHALLE
MEVKİİ
: Yalova
: Çiftlikköy
: Siteler
: Kuruçeşme
MÜLKİYET
: Hazine
BAKANLIĞIMIZA TAHSİSİ YAPAN KURUM / TARİHİ
Maliye Bakanlığı / 05.05.2011 tarih ve 539 sayılı Makam Olur
TAHSİS SÜRESİ
: 49 yıl
PLAN DURUMU
1/25.000
: Yalova İl Çevre Düzeni Planı
(Onama Tarihi: 08.06.2007 )
PLAN KARARI
: Turizm Tesis Alanı
ÖZEL
PARSEL
YÜZÖLÇÜM
(m²)
1
KULLANIM TÜRÜ
H MAX.
(m)
Otel
5 Kat *
(15.50 m)
Tatil Köyü
3 Kat
(9.50 m)
39.600
EMSAL
KAPASİTE
0,80
750 Yatak
( * ) Asma kat yapılması durumunda hmax= 17.50 m olarak uygulanacaktır.
ALTYAPI DURUMU
Tahsise konu alan, Yalova ili, Çiftlikköy ilçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunmakta olup
Çiftlikköy ilçe merkezine 1,5 km.,uzaklıkta yer almaktadır. Parselin kuzeyinde 175 metre denize
cephesi, güney doğusunda ise Yolova – Kocaeli arasındaki D 100 kara yolu bulunmaktadır.
Tahsise konu parselde mevcut bulunan içme- kullanma suyu, kanalizasyon, telekomünikasyon vb.
kentsel altyapı hizmetlerinden yararlanılacaktır. İhtiyaca cevap vermeyen veya yenilenmesi gereken
kentsel altyapı hizmetleri belediye, ilgili kamu kurumları ve/veya yatırımcılar tarafından yapılacak veya
gerekli maddi katkı sağlanacaktır.
AÇIKLAMALAR
1) Onaylı 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planına uygun olarak, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve
1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tahsisi alan yatırımcı tarafından yaptırılarak, Çiftlikköy Belediye
Başkanlığı’nın onayına sunulacaktır.
167
2) 1/25.000 ölçekli Çevre Düzeni Planındaki jeolojik jeoteknik etüt raporuna uygun ve 3830/3621 sayılı
Kıyı Kanunu hükümleri dikkate alınarak onaylanacak 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli
Uygulama İmar Planı doğrultusunda tahsise konu parsele ilişkin terk, ifraz, tevhid vb. imar
uygulamalarının yatırımcı tarafından yaptırılmasından sonra yeni imar parselinin oluşturulmasını
takiben kesin yüzölçüm tespit edilecek kesin tahsis bundan sonra yapılacaktır.
2
3) 1 nolu özel parsel 69.323,67 m yüzölçümlü 3318 nolu parselin Bakanlığımıza tahsis edilen yaklaşık
2
39.600 m lik kısmından oluşmaktadır. Bu yüzölçüm belirlenirken Kıyı Kanunu uyarınca olabilecek
olası kayıplar dikkate alınmamıştır.
4) Tahsise konu parselin Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik
hükümlerine göre Turizm Yatırımı Belgesi ve Turizm İşletmesi Belgesi alması gerekmektedir.
5) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerinde Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne ait iken bağış
yolu ile Hazineye intikal eden tesisler bulunmaktadır.
6) Tahsise konu 1 nolu parsel üzerindeki yapıların yıkılması halinde enkaz bedelleri ilgili kurumca
tespit edilecek ve tahsisi alan yatırımcı tarafından söz konusu kuruma ödenecektir.
7) Tahsise konu 1 nolu özel parsel üzerinde yer alan mevcut yapıların;
a) Yıkılarak yeni yapı yapılması halinde kullanım bedeli “Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 21. Maddesi uyarınca toplam yatırım maliyeti
%0,5'i (binde beşi) üzerinden hesaplanacaktır.
b) Yıkılmaksızın kullanılması halinde ise kullanım bedeli halinde “Kamu Taşınmazlarının Turizm
Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yönetmelik’in” 22. Maddesi uyarınca toplam yatırım maliyetinin
% 5’i (yüzde beşi) üzerinden hesaplanacaktır.
Ayrıca tesis işletmeye açıldıktan sonra cirodan %1 oranında pay ödenecektir.
8) Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında tesis tür ve
sınıfı belirlenerek müracaat edilecektir. Tesis sınıfına göre; Toplam yatırım maliyeti aşağıda verilen
formüle göre hesaplanarak tabloda verilmiştir:
Toplam yatırım maliyeti =Yatak sayısı X Tesisin sınıfına göre 2014 yılı birim maliyeti
BİRİM MALİYETİ
TESİSİN TÜR VE SINIFI
(TL/Yatak)
5 Yıldızlı Otel
102.688,00
4 Yıldızlı Otel
70.960,00
5 Yıldızlı Tatil Köyü
58.977,00
168
KAPASİTE
(Yatak)
TOPLAM YATIRIM
MALİYETİ
(TL)
77.016.000,00
750
53.220.000,00
44.232.750,00
İL: Yalova İLÇE: Çiftlikköy KÖY/MAH: Siteler MEVKİİ: Kuruçeşme
169
Download

Turizm Yatırımcılarına Kamu Taşınmazı Tahsis Şartnamesi