T.C
ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ
İL GENEL MECLİS BAŞKANLIĞI
TOPLANTI DÖNEMİ
TOPLANTI TARİHİ
TOPLANTI GÜNÜ
TOPLANTI SAATİ
BİRLEŞİM
TOPLANTI YERİ
: 23. Dönem
: 16/04/2014
: Çarşamba
: 14.00
: III.
: İl Özel İdaresi Hizmet Sahasında
Bulunan İl Genel Meclisi Toplantı Salonu.
İL GENEL MECLİSİNİN 2014 YILI NİSAN AYI TOPLANTISI III.
BİRLEŞİMİNE AİT GÜNDEM
1- Yoklama ve Açılış.
2- İlimiz Merkez Çelebiler Mahallesi Damgacı Sokakta tapunun 16 pafta, 1249 ada, 25 parselde
bulunan ve 2012 tarihinden itibaren 10 yıl süre ile Süleyman Demirel Üniversitesine tahsis edilen,
ancak 2014 yılı içerisinde kullanıma açılmasının mümkün olmadığı belirtilerek tahsisin iptali talep
edilen 1 no.lu tescilli binanın güvenliği, bakım ve onarım giderleri göz önüne alındığında kiraya
verilmesinin uygun olacağı, bu nedenle S.Demirel Üniversitesi adına olan tahsisin iptal edilerek,
kiralama talebinde bulunulan süre veya İl Genel Meclisince uygun görülecek bir süreyle kiraya
verilmesine karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.04.2014 tarih ve 3374 sayılı teklifinin görüşülerek
karara bağlanması.
3- İdaremize tahsis edilmiş bulunan Avukatlık Hizmetleri ve Teknik Hizmetler sınıfı kadrolarda
kadro değişikliğine ihtiyaç duyulmuş olup, bu nedenle 1. dereceli boş 1 adet Avukat kadrosunun iptal
edilerek yerine 5. dereceli boş 1 adet Avukat kadrosunun ihdası ve 1. dereceli boş 2 adet Mühendis
kadrosunun iptal edilerek, yerine 5. dereceli boş 2 adet Mühendis kadrosunun 190 sayılı Genel Kadro
ve Usulü Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, İçişleri Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığının
06.10.1986 tarih ve 54100 sayılı Genelgesi ile İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair
Yönetmeliğin 8, 10 ve 11. maddeleri gereğince ihdasına karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel
Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 08.04.2014
tarih ve 3375 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
4- İlimiz Özel İdaresinin de doğal üyesi olduğu Vilayetler Hizmet Birliği Meclisinde İlimiz Özel
İdaresini temsil etmek üzere Birlik Ana Tüzüğünün 7. maddesi gereğince İl Genel Meclis Üyeleri
arasından 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 24.03.2014 tarih ve 2823 sayılı teklifinin görüşülerek
karara bağlanması.
5- Toplumda ve kamu görevlilerinde insan hakları bilincini geliştirmek, insan haklarını korumak,
ihlal iddialarını incelemek ve araştırmak, insan hak ve özgürlüklerinin kullanılmasının önündeki
engeller ile hak ihlallerine yol açan sosyal, siyasi, hukuki ve idari nedenleri incelemek, araştırmak ve
bunların çözümüne ilişkin önerilerde bulunmak üzere İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Kuruluş,
Görev ve Çalışma Esasları Hakkında Yönetmeliğin 5. ve 6. maddeleri gereğince İl ve İlçelerde
oluşturulacak İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarına, İl Genel Meclis üyeleri arasından birer temsilci
seçilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 31.03.2014 tarih ve 3055 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
6- İlimiz Eğirdir İlçesine bağlı Akbelenli Köyü isminin “Haymana” olarak değiştirilmesi
talebinin 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2.maddesi (Ç ve D) bentleri gereğince görüşülerek karara
bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 21.03.2014 tarih ve 2500 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
7- İdaremizde 4857 sayılı İş Kanununa tabi olarak çalışmakta iken 14.03.2014 tarihinde kendi
isteği ile emekliye ayrılan Bina ve Mal Bakıcısı Hasan Hüseyin BAŞA’dan boşalan 1 adet işçi
kadrosunun, idaremiz işçi kadrolarında norm kadro fazlalığı bulunduğundan İl Özel İdareleri Norm
Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin geçici 2. maddesi gereğince iptaline dair İl Özel İdaresi
Genel Sekreterliğinin (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli
29.03.2014 tarih ve 3040 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
8- İl Özel İdaresinin bir önceki yıl gelir, gider, hesap ve işlemleri ile ilgili olarak Denetim
Komisyonunca hazırlanan raporun, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 ve İl Genel Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 21. maddesi gereğince okunarak İl Genel Meclisinin bilgisine sunulması.
9- İlimiz Eğirdir İlçesine bağlı Bağören Köyü isminin “İlama” olarak değiştirilmesi talebinin
5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 2.maddesi (Ç ve D) bentleri gereğince görüşülerek karara
bağlanmasına dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün) Valilik Makamınca
havaleli 21.02.2014 tarih ve 2041 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim
Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonunca ortak hazırlanan 14/03/2014 tarihli raporun okunarak,
gündem konusunun karara bağlanması.
10- İlimiz Gönen İlçe merkezinde idaremiz tarafından geçmiş yıllarda SK-4 nolu sondaj kuyusu
açılarak yapımı gerçekleştirilen beton kanallar ile açık sistem sulama tesisinin daha etkin bir şekilde
kullanılması amacıyla SK-4 nolu sondaj kuyusu ile birlikte tesisin Gönen Merkez Sulama Birliğine
devri hususunda karar verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Tarımsal Hizmetler
Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 27.02.2014 tarih ve 2054 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan
ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca ortak hazırlanan 14/03/2014 tarihli
raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
11- İlimiz Sütçüler İlçesi Çandır Yazılı Kanyon Milli Parkına ulaşımı sağlayan yolun çok bozuk
olması nedeniyle bölgeye gelen seyahat acentelerinin turları iptal ettikleri ve bu durumunda Milli
Parkın tanıtımına zarar verdiği, ayrıca bölgede bulunan mermer ocaklarından mermer nakli yapan
araçların yola verdiği zararın önüne geçilemediği ve bölge halkının Aşağı Gökdere, Yeşilyurt, Şehler,
Çandır ve Kızıllı hattı ile Eğirdir- Haymana, Sütçüler yol ayırımı ve Çandır arası ulaşımda sıkıntı
yaşadıkları, bu nedenle söz konusu güzergahların ivedi olarak yama yapılarak yolun iyileştirilmesi
hususunda İl Genel Meclis Üyeleri Fevzi ÖZDEMİR, Mustafa ERENER ve Mehmet KAYACAN
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 03.03.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak İmar ve
Bayındırlık Komisyonu ile Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunca ortak hazırlanan 21/03/2014 tarihli
raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
12- İlimiz Gönen İlçesi Gümüşgün Köyünde idaremiz tarafından 2004 yılında uygulamaya
konulan AT ve TİGH projesi kapsamında yapılan arazi toplulaştırması, arazi tesviyesi, tarla içi yollar
ile sulama amacıyla SK1 ve SK2 kuyuları kullanılarak inşa edilen beton kanalların daha etkin bir
şekilde kullanılması amacıyla tesisin Gümüşgün Sulama Kooperatifine devri hususunda karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 18.02.2014 tarih ve 1560 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe Komisyonu ile
Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunca ortak hazırlanan 14/03/2014 tarihli raporun okunarak,
gündem konusunun karara bağlanması.
13- İlimiz Merkez ve İlçelerinde yapılan kadastro çalışmaları esnasında idaremiz adına tescil
edilen taşınmazlardan; İlimiz Merkez Yakaören Köyünde tapunun 66 pafta, 3953 parselde kayıtlı
297,00 m2 ve Büyük Hacılar Köyünde tapunun 17 pafta, 2375 parselde kayıtlı 293,00 m2 taşınmaz ile
İlimiz Sütçüler İlçesi Sarımehmetler Köyünde tapunun 150 ada, 27 no.lu parselde kayıtlı 453,00 m2
yüzölçüme sahip taşınmazların, İl Genel Meclisinin 05.08.2011 tarih ve 8/5-242 sayılı kararları
gereğince, idarece belirlenecek muhammen bedel üzerinden, İl Encümenince satılmasına karar
verilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Mali Hizmetler Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 18.02.2014 tarih ve 1561 sayılı teklifi ile ilgili olarak Plan ve Bütçe
Komisyonunca hazırlanan 14/03/2014 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
14- İlimiz Şarkikaraağaç İlçesi Yukarıdinek köyünde idaremizce yapılan sulama göletinde
toplanan su miktarının yetersiz olduğu ve göletin kumla dolduğu, bu nedenle göletin yeterli hale
gelmesi için neler yapılabileceğinin araştırılması hususunda İl Genel Meclis Üyesi Hüseyin YILDIRIM
tarafından İl Genel Meclis Başkanlığına sunulan 06.03.2014 tarihli önerge ile ilgili olarak Sanayi,
Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonunca ortak hazırlanan
14/03/2014 tarihli raporun okunarak, gündem konusunun karara bağlanması.
15- Isparta İli Davraz Dağı Karlıyayla Kış Sporları ve Turizm Merkezi İşletme ve Altyapı Hizmet
Birliği Meclisinde İlimiz Özel İdaresini temsil etmek üzere Birlik Tüzüğünün 7. maddesi hükümleri
doğrultusunda 3 asıl ve yarısı kadar yedek üyenin seçilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin
(Encümen Müdürlüğünün) Valilik Makamınca havaleli 14.04.2014 tarih ve 3542 sayılı teklifinin
görüşülerek karara bağlanması.
16- İlimiz Özel İdaresinin de üyesi bulunduğu Isparta İl ve Belediyeleri Yurt Yaptırma Birliği
Meclis Üyeliğine İl Genel Meclis Üyeleri arasından 2 asıl, 1 yedek üyenin, Birlik Tüzüğünün 7.
maddesi gereğince seçilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün)
Valilik Makamınca havaleli 14.04.2014 tarih ve 3543 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
17- İlimiz Özel İdaresinin de üyesi bulunduğu Eğirdir ve Kovada Gölü Çevre Koruma Birliği
Meclisinde İlimiz Özel İdaresini temsil etmek üzere İl Genel Meclis Üyeleri arasından 2 asıl, 1 yedek
üyenin seçilmesine dair İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin (Encümen Müdürlüğünün) Valilik
Makamınca havaleli 14.04.2014 tarih ve 3544 sayılı teklifinin görüşülerek karara bağlanması.
18 - Mayıs ayı toplantı tarih ve saatinin tespiti.
Ali BOLAT
İl Genel Meclis Başkanı
Download

il genel meclisinin 2014 yılı nisan ayı toplantısı ııı. birleşimine ait