T.C.
ELAZIĞ BELEDİYESİ
Y a z ı İşleri M ü d ü r l ü ğ ü
İLAN
ELAZIĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5393 Sayılı
Belediye Kanunu'nun 21.Maddesi uyarınca; belediye meclisi aşağıda yazılı konuları
görüşmek üzere, 02/06/2014 Pazartesi günü saat:18.00'de belediye hizmet binasının meclis toplantı salonunda
toplanacaktır.
Belirtilen gün ve saatte belediye meclis üyelerinin katılmaları ilan olunur.
"'1
Mücahit M ^ N I L M A Z
Belediye Başkanı
. Yoklama ve açılış
. B i r önceki meclis toplantısına ait tutanağın o k u n m a s ı .
GÜNDEM :
1- Tapunun Elazığ i l i merkez Sürsürü Mahallesi ada:83 parsel:34 taşınmazı mevcut planda A-3 ve
0.40-1.20
yapı nizamında Ticaret Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın E: 1.20 ve hmax:9.50 yapı
nizamında Ticaret Alanı olarak batı ve güneyindeki imar yollarından 5 er metre d o ğ u s u n d a bulunan park alanı
ile yaya yolunun bulunduğu cepheden 3 metre ve kuzeyinde bulunan komşu parsel sınırından da 3 metre yapı
yaklaşma mesafesi verilerek yeniden düzenlenmesine dair talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile
ilgili teklifin görüşülmesi.
2- Tapunun Elazığ i l i merkez kültür Mahallesi ada: 1740 parsel: 1 ve ada:481, parsel:271 üzerindeki taşınmaz;
Elazığ 1/5000 N a z ı m imar planı 30L imar paftasında ve Elazığ 1/1000 Uygulama imar planı 30L-1A imar
paftasında Resmi K u r u m Alanı ( H ü k ü m e t Konağı ve Karayolları Bölge M ü d ü r l ü ğ ü ) içerisinde yer almaktadır.
Mevcut H ü k ü m e t K o n a ğ ı n ı n doğusundaki park alanı ile batısındaki Karayolları Bölge M ü d ü r l ü ğ ü n e ait alanın
bir kısmı H ü k ü m e t Konağının bulunduğu alana dahil edilerek, Söz konusu alanın valilik, meydan, tören alanı ve
kapalı yer altı otoparkı olarak düzenlenmesine ve E: 1.50, hmax:24.50 yapılaşma nizamında Resmi Kurum
Alanına dönüştürülmesine dair talebin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
3- Tapunun Elazığ i l i merkez Sürsürü Mahallesi Yukarı mera mevkii,ada:1376 parsel: 18 üzerindeki taşınmaz 29J
Nazım imar planı paftasında ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 29J-lb paftasında h:15.50 E:1.50 ve
TAKS:0.40 yapı nizamında Ticaret Alanında kalmaktadır.Söz konusu taşınmazın E: 1.50 ve Hmax: 15.50 yapı
nizamında Ticaret Alanı olmasına dair talebin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin
görüşülmesi.
4- Tapunun Elazığ i l i Merkez Şahinkaya Köyü ada:4481 parsel:2 üzerindeki taşınmaz Elazığ 1/5000 N a z ı m imar
planı K42-d-09-a-2a, K42d-09a-2a imar paftasında Sosyal Tesis Alanında kalmaktadır.Söz konusu taşınmazın
Ticaret Alanı olarak yeniden düzenlenmesine dair talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
teklifin görüşülmesi.
5- Tapunun Elazığ i l i merkez Rızaiye Mahallesi ada: 147 pafta:30L-IIa parsel:26 üzerindeki taşınmaz Elazığ
N a z ı m İmar planı 3 0 L imar paftasında D i n i Tesis Alanında (İzzetpaşa Camii) Elazığ Uygulama İmar planı 30LIla imar paftasında Camii alanında (İzzetpaşa Camii)kalmaktadır. Söz konusu alanda 3 dükkan alanının Camii
alanına ilave edilmesine dair talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
6- Tapunun Elazığ i l i merkez Rızaiye Mahallesi ada:134 parsel:92 üzerindeki taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama
imar planı paftasında B-5 (Bitişik nizam 5 kat) yapı nizamında Konut Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu
alanda yapı adasının d o ğ u s u n d a n gelen yolun genişliğini 7 metreden 10 metreye çıkartmak için yol ifraz
hatlarının 3.5 metre kuzeye doğru çekilmesine dair talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili
teklifin görüşülmesi.
7- Tapunun Elazığ i l i merkez Sürsürü Mahallesi ada:2080 parsel:3 taşınmazı Elazığ merkez 30K-2A imar paftası
üzerinde TAKS:0.40 ve h: 15.50 yapı nizamında Ticaret Alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın
E: 1.50 değeri değiştirilmeden TAKS:0.40 zorunluluğu kaldırılmıştır. H yükseklik değeri korunmuş olup,
hmax: 15.50 olarak yeniden düzenlenmesine dair talebinin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin
görüşülmesi.
2.SAYFA
8. Tapunun Elazığ i l i merkez H ü s e y n i k Mahallesi ada:977,parsel:7 ve 8 taşınmazlar 1/5000 ölçekli N a z ı m imar
planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planı 30M-1B paftasında E: 1/50 n i z a m ı n d a Konut alanı içerisinde
kalmaktadır. Söz konusu taşınmazların 1/5000 ölçekli N a z ı m imar ve 1/1000 ölçekli Uygulama imar planında
E: 1.50 ve hmax:9.50 n i z a m ı n d a Merkezi İş Alanı ( M İ A ) ve A k a r y a k ı t + L P G istasyonuna dönüştürülmesine dair
talebin imar komisyonuna havale edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
9. Tapunun Elazığ i l i merkez Kültür Mahallesi ada:38 parsel:132 taşınmazı Elazığ merkez 3 0 L - İ C Uygulama imar
planı paftasında bitişik beş kat (B-5) nizamında konut alanı içerisinde kalmaktadır. Söz konusu taşınmazın
doğusunda bulanan komşu parselle giriş verebilmek için yapı adasının d o ğ u s u n d a n gelen yolun genişliğinin
(2 metre batıya çekilerek) 5 metreden 7 metreye çıkartılmasına dair talebin imar komisyonuna havale edilmesi
ile ilgili teklifin görüşülmesi.
10. îşletme ve İştirakler M ü d ü r l ü ğ ü n e ait 2014 Mali yılı bütçesinde 06.3.0.00 fonksiyon kodundaki 03.3.2.01 yurt içi
sürekli görev yolluğu ekonomik kodun açılarak 03.5.1.05 harita yapım ve alım gederleri ekonomik kodundan
10.000,00TL nin aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
11. Zeynel Abidin Ö L Ç E R isimli v a t a n d a ş belediyemize 08/01/2014 tarihli dilekçe ile müracaat ederek, İlimiz Yeni
Mahallede bulunan İlteriş Sokak ve B i r l i k Sokak arasında açılan iki yeni sokaktan birine Ö l ç e r isminin
diğerine ise anneleri inci H a n ı m ı n isminin verilmesini talep etmiş olup, konu hakkında gerekli meclis kararı
alınması ilgili teklifin görüşülmesi.
12. Aşağıda mahallesi, ada, parsel ve m2 si belirtilen gayrimenkuUer şehir imar planmda yol,yeşil alan gibi
kamu hizmetlerine ayrıldığmdan, 5 y ı l l ı k i t n a r - i s t i m l a k programma alınması ile ilgili teklifin
İmesi.
MAHALLESİ
ADA
PARSEL
IV12'SI
KAMULAŞTIRMAYA
A Y R I L A N KISIM M2
Sürsürü
15
Sürsürü
15
217
875
875
721
695
Hırhırik ( G ü m ü ş k a v a k )
695
4637
31
4907,50
Hırhırik ( G ü m ü ş k a v a k )
1050
4637
32
1563,93
752,67
13. 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 20.maddesi uyarınca; Belediyemiz meclisinin tatil yapacağı ayın
belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
14. Belediyemiz Mezarhklar M ü d ü r l ü ğ ü n i i n 2014 M a l i Yılı Bütçesi alınacak taşıtlar listesine ( T l ) 5 adet
kamyonet tipi Cenaze T a ş ı m a aracı (Merasim Tipi) alımının eklenmesi ve belirtilen araçların satın alınması
hususunda gerekli meclis karan alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi.
15. Elazığ Teknoloji İş Geliştirme ve Girişim Hizmetleri Limited Şirketi ( İ Ş G E M ) kurulunca 13.05.2014 tarihinde
alınan karar gereğince İ Ş G E M ' i n yeni ortak hisse oranları aşağıda belirtildiği şekilde belirlenmiş olup, konu ile
NO
1
2
3
4
5
ıŞGEM ORTAKLARı
Elazığ İl Özel İdaresi
Elazığ Belediyesi
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO)
Elazığ Sanayiciler ve İş A d a m l a r ı Derneği ( E L S İ A D )
Elazığ Ticaret Borsası
HISSE %
%31
%30
%5
% 1
% 1
6
7
Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği ( E M M A D )
Türkiye Eczacılar Odası Elazığ Şubesi
Müstakil Sanayiciler ve İş Adamları Derneği
TOPLAM
%
%
%
%
8
1
1
1
100
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız