BURDUR ĠLĠ KIRSAL KESĠMDE MEME
KANSERĠ FARKINDALIĞINI
ARTIRMAK ĠÇĠN
UYGULANAN TAġIMALI SĠSTEM
MODELĠ
Güldali ÇEKĠRGE, Elif ġAVKLI, Hayal
SANLI,
Hülya GÜR ĠNEL, Sadakat TÜREL
2 - 4 NĠSAN 2014
ANKARA
GİRİŞ:
Günümüzde
kanser
yükünü
tespit
edebilmek ve ulusal kanser kontrol
programlarının
etkinliğini
artırmak
açısından toplum tabanlı kanser tarama
sistemleri geliĢtirilmeye çalıĢılmaktadır.
AMAÇ:
 Kansere bağlı erken ölümlerin engellenmesi,
kanser tanısı alanlarda yaĢam oranlarının ve
yaĢam kalitesinin artırılması hedef olarak
belirlenmiĢ ve bu hedefe yönelik çalıĢmalar
yapılmaktadır.
 Burdur
ilinde
toplum
tabanlı
kanser
taramalarının artırılması amaçlanmıĢtır.
GEREÇ ve YÖNTEM:
 BulaĢıcı Olmayan Hastalıklar, Programlar ve
Kanser ġubesi, Ağlasun ve Kemer Toplum
Sağlığı Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri
iĢbirliği ile Burdur ili kırsalında toplum tabanlı
taramaların artırılması için taĢımalı sistem
uygulanmıĢtır.
 Kemer Belediyesi ve Ağlasun’da özel bir Ģirket
araç tahsisi sağlamıĢtır.
 TaĢımalı sistemle tarama programı 2013 yılı
içerisinde, Kemer Ġlçesi ve Ağlasun Ġlçesine
bağlı YeĢilbaĢköy ve Kibrit Köyünde 3 aylık kıĢ
döneminde yapılmıĢtır.
BULGULAR:
 KETEM’de 2013 yılı içerisinde toplam 1392
kadına mamografi yapılmıĢ.
 Bu kadınların 211 (%15,2) ’ine bu çalıĢma
kapsamında Ağlasun (YeĢilbaĢköy,Kibrit Köyü)
ve Kemer Ġlçelerinden kadınlara KKMM eğitimi
verilip, muayeneleri yapılıp ve mamografileri
çekilmiĢtir.
 Gelen kadınların arasında Smear alım Ģartları
uygun olan 99 kiĢiden Pap Smear alınmıĢtır.
 TaĢımalı sistem modeliyle haftada bir gün
kadınlar 10-15 kiĢilik guruplar halinde, ebeler
eĢliğinde KETEM’e getirilmiĢlerdir.
SONUÇ:
 Ġlimizde
toplum
tabanlı
kanser
tarama
çalıĢmaları çerçevesinde bir çalıĢma yapılmıĢtır.
 Araç tahsislerinin bitirilmesi sonucu çalıĢma kısa
sürmüĢtür.
 Bu kısa süre içerisinde koordineli bir çalıĢma
yapılmıĢ olup,bayanlar taĢımalı sistemden
memnuniyetlerini belirtmiĢlerdir.
Emeği geçen herkese TEġEKKÜR ederiz.

BURDUR KETEM
Download

Dr. Güldali ÇEKİRGE