ŞANLIURFA İLİ
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM
YILI İSTATİSTİK VERİ
GİRİŞLERİ
BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM
MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
 İller ile bakanlık arasındaki birlikteliğin sağlanması
açısından, bilgilerin elektronik ortamda doğru
alınabilmesi ve güvenilir tutarlı istatistikler
üretilebilmesi için İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile
Okul-Kurumlarımızın yapılması gereken işlemler
aşağıda açıklanmıştır.
EĞİTİM KADEMELERİ







Okul öncesi
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim (Tüm)
Yaygın Eğitim
Özel Öğretim
Özel Eğitim ve Reh.
MEİS MODÜLÜ
MEİS Modülü giriş ekranları açıldığı zaman
her kurum, kullanıcı adı ve şifresini girdikten
sonra karşısına gelen ekranlardan sadece
Kurum Genel Bilgileri altındaki ilgili
ekranlara ve bağlı olduğu genel müdürlük
altındaki ilgili ekranlara bilgi girişleri
yapılacaktır.
BİLGİ GİRİŞİ YAPILACAK MODÜLLERİ
MEİS MODÜLÜ
E-OKUL MODÜLÜ
E-YAYGIN MODÜLÜ
ÖZÜRLÜ BİREY MODÜLÜ(mebbis.meb.gov.tr)
ÖZEL ÖĞRETİM MODÜLÜ
ile yapılmaktadır.
MEİS MODÜLÜ
•
2015 Yılı Meis Veri girişlerinde değişiklik yapılarak daha önce e-okul
üzerinden “Tahsis Durumu” “Bina Bilgileri” “Bina Kullanıma” ve Lojman
Durumu” girişleri artık MEİS Modülü üzerinden gireceklerdir. Bu ekranlara
giriş yapmadan önce “Bina Adres/Kontrol” ekranının doldurulması
gerekmektedir.
•
Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı ikili mesleki eğitim
merkezlerinin tüm bilgi girişleri MEİS Modülünden girilecektir.
•
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu, Eğitim Merkezi ve sosyal tesisler yatak
kapasitelerini MEİS Modülünde bina bilgileri içerisindeki bina kullanımı
ekranına girilecektir.
•
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 191.Maddesi gereğince Sağlık
Müdürlüğü, PTT, Belediye vb. kurumların bünyesinde açılan okulöncesi
kurumları ile Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel
Müdürlüğü’ne bağlı kurumlarında eğitim gören 36-66 ay arası çocuk
sayıları, e-okul sisteminden girilecektir.
MEİS MODÜLÜ
• Eğitim olanakları ekranlarına tüm resmi-özel kurumlar, öğretmen
bilgileri ekranına ise Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğüne bağlı
tüm kurumlar, kursiyer bilgileri ekranına sadece özel dershaneler, özel
mtsk ve özel muhtelif kurslar bilgi girişlerini yapacaklardır.
• Önceki yıllarda olduğu gibi Halk Eğitim, Mesleki Eğitim,Turizm Eğitim
Merkezleri ile Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitüsü, Pratik Kız
Sanat Okul eğitim olanakları bilgi girişleri MEİS Modülü üzerinden
yapılacaktır.
• Bakanlığımıza
bağlı okul ve kurumlar bilgisayar sayıları e-Okul
sisteminde yer alan bina kullanım ekranlarına, “Büroda kullanılan
bilgisayar sayısı, Eğitim amaçlı kullanılan bilgisayar sayısı ve Fatih
Projesi kapsamında tablet Bilgisayar Sayısı” ayrıntısında girilecektir.
E-OKUL MODÜLÜ
Resmi-Özel Bağımsız Anaokulları, İlkokul, Ortaokul ve tüm
ortaöğretim kurumlarındaki anasınıfları, Ortaokul ve tüm
Ortaöğretim kurumları bünyesindeki anasınıfları ile ilkokul,
ortaokul ve ortaöğretim kurumlarına ait öğrenci bilgilerine ait bilgi
girişleri yapılacaktır.
E-Okul Sisteminde; taşımalı eğitime tabi öğrenci,
birleştirilmiş sınıflarda okuyan öğrenci ve kaynaştırma eğitimine
tabi öğrenci bilgilerinin özür grupları ile birlikte eksiksiz olarak
tanımlamalarının yapılması gerekmektedir.
E-YAYGIN MODÜLÜ:
Halk Eğitim Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, kursiyer, personel ve bina
girişlerini e-yaygın modülünden (http://eyaygın.meb.gov.tr), eğitim
olanakları bilgi girişlerini ise önceki yıllarda olduğu gibi MEİS Modülü
üzerinden yapılacaktır.
Yaygın Eğitim kapsamındaki özel özel eğitim okullarının rehabilitasyon
birimleriyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde kayıtlı olan
bireylerin kursiyer bilgileri ve kursiyerlerin öğrenim durumları
htt://mebbis.gov.tr adresindeki “Özürlü Birey Modülü’ndenki öğrenim
bilgisi ekranı kullanılarak girilecektir. Bina bilgileri, eğitim olanakları ve
personel durumu bilgileri ise MEİS Modülünden girilecektir.
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM
MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
 Meis Modülü bilgi girişleri için Okul müdürleri onay vermeden
önce bilgileri mutlaka kontrol etmelidir.
 Bilgi girişi yapılan bütün modüllerde birinci derecede
sorumlu kişiler okul/kurum müdürleridir.
 İstatistik bilgilerinin önemini anlamaları için okul/kurum
müdürlerince yapılan eksik ve hatalı bilgi girişlerinde,
zamanında yapılan uyarıya rağmen, gerekli düzeltmeler
yapılmadığı takdirde Müdürlüğümüzce hakkında
gerekli işlem yapılacaktır.
İSTATİSTİKİ BİLGİLERİN TOPLANDIĞI TÜM
MODÜLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
 Çeşitli sebeplerle eğitime ara veren kurumlarımız
bir süre sonra tekrar eğitime başladığında hizmete
giriş tarihi olarak ilk açıldığı tarih işlenecektir.
 Hizmete giriş yılı eksik olanlar tamamlayacaktır.
Eksik bilgi olması halinde sorgu modülünden tam
sayı alınamamaktadır.
BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU
2012-2013 öğretim yılında başlayan 4+4+4 sisteminde okul ve
kurumlar, kullandıkları bina kendilerine ait ise bina kullanım
ekranını dolduracak, tahsis ekranına herhangi bir bilgi girişi
yapmayacaktır. Tahsis ekranı sadece kendi binası olmayan başka
okulun binasını kullanan okul ve kurumlar tarafından
doldurulacaktır. 6287 Sayılı Kanun kapsamından dönüştürme
işlemi yapılmış olan ayrı kurum koduna sahip ilkokul ve ortaokul
aynı binada eğitim veriyor ise, e-okul modülü içerisinde bulunan
bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranlarına bilgi girişi
yapılırken,
BİNA BİLGİLERİ DERSLİK DURUMU
a) İlgili kanun kapsamında dönüşüm işlemlerinde oluşturulan İl Milli
Eğitim Müdürlüğü Eğitim Bölümü Planlama Komisyonunca, bina
mülkiyetinin ilkokula mı, Ortaokula mı ait olduğu belirlenip okul
müdürlüğüne bildirilecektir.
b) Bilgi girişlerindeki mükerrerliğin önlenmesi için, aynı binada eğitim
yapan okulların bina kullanımı ve diğer bina bilgileri ekranları.
komisyonca binanın mülkiyeti verilen okul tarafından doldurulacak,
aynı binada eğitim yapan diğer okul ise sadece tahsis ekranına hangi
okulun binasını ve kaç dersliğini kullandığı bilgisini girecektir.
Bilgiler
girilmeden
önce
tablolardaki
AÇIKLAMALAR MUTLAKA okunmalıdır.
Kurum Genel Bilgileri kontrol edilerek kurum
tipi ve yerleşim yeri bilgisi eksik olanlar
işlenecektir.
PANSİYONLU OKULLARLA İLGİLİ BİLGİ GİRİŞLERİ
Pansiyon açma, kapama, kapasite artırımı ve pansiyon türü
değişikliği gibi işlemlerle ilgili yetkiler, pansiyonun bağlı olduğu
genel müdürlüklerde olduğundan bu gibi değişiklikler Devlet
Kurumları Modülünden ilgili Genel Müdürlükçe girilecektir. Yatılı
öğrenci ekleme işlemi, öğrencinin pansiyonunda kaldığı okul
müdürlüğü tarafından, e-okul modülünden kurum işlemleri/bilgi
giriş işlemleri/yatılı öğrenci bilgileri bölümünden zamanında
girilecektir.
VERİ ÇEKME MODÜLÜ
(MEIS SORGU MODÜLÜ)
2015-2016 Eğitim ve Öğretim yılı ilgili veri giriş işlemleri 21 Ekim 2015
Çarşamba günü başlamış olup 27 Kasım 2015 Cuma günü
tamamlanmış olacaktır. İlçelerimiz verilen süre içerisinde sık sık Meis
Sorgu Modülünden rapor alarak, ilçelerinin hatalarını görüp düzeltme
yapabilirler.
İlçelerden Gelen Bilgilerle İlin istatistik verileri oluşturulacağından,
hazırlanan bu bilgiler yeni öğretim yılı bilgileri alınana kadar
kullanılacağı için İlçeler bazında hazırlanan bilgilerin hatasız ve net
olması gerekmektedir.
Bilgi girişlerinde hata yapılmamasına özen gösterilecek, hatalı bilgi
girişinden başta İlçe Milli Eğitim Müdürü olmak üzere diğer birinci
derecede birim amirleri ve okul-kurum müdürleri sorumlu olacaklardır.
Hatalı bilgi girişi yapanlar hakkında gerekli idari işlem yapılacaktır.
Bilgi girişi işlemi sırasında ilgili genel müdürlükler ile il İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri kendilerine bağlı okul ve
kurumlardaki bilgi girişini MEİS Sorgu Modülünden sorgu
alarak takip ve kontrol edeceklerdir. Ayrıca bilgilerini
girmeyen veya eksik giren okul ve kurumlarla ilgili gerekli
önlemleri alacaklardır.
MEİS Modülü bilgi giriş işlemleri tamamlandıktan sonra
girilen bilgiler sırasıyla okul müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü
ve İl Milli Eğitim Müdürü tarafından üç aşamalı olarak
kontrol edilerek onaylanacaktır.
Okullaşma Oranları,
31 Aralık 2015 tarihi itibariyle,
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemin deki çağ nüfusları ve
Bakanlığımız e-okul veri tabanından alınan eğitim kademeleri
ve doğum yıllarına göre öğrenci sayıları kullanılarak, Türkiye
İstatistik Kurumu tarafından hesaplanacaktır.
2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA
İLÇELERİMİZDE GÖREV YAPAN
İSTATİSTİK BİRİMİNDE ÇALIŞAN
ARKADAŞLARIMIZA BAŞARILAR
DİLİYORUZ.
Download

sunu için tıklayınız - Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürlüğü