T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
DİVAN
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ - SAAT : 13.30
02
01
01
19- 20- 21- 22- 23- 24
MECLİS BAŞKANI
Muzaffer KÜLCÜ
Belediye Başkanı
KATİP
Ünal KÖSE
Üye
KATİP
Sefa KÖSE
Üye
TOPLANTIYA
KATILANLAR
Ekrem Demirten, Ahmet Özler, Muharrem Uzunoğlu, Osman Nuri Soyocak, Abdullah
Gözübüyüklü, Seyhan Günhan, Ünal Köse, Tahsin Yüce, Zeki Gül, Nurettin Karakaya, Necmettin
Durmuşbaş, İsmail Akgöz, Bedriye Çayır, Mustafa Dalamanlı, Elvan Zorlu, Abdülaziz Layık, Serda
Uysal, Dinçer Solmaz, Yusuf Şişman, Ayşe Cancanoğlu, Sadık Örgel, Murat Çağlar, Ulaş Yıldırım
ve Sefa Köse olmak üzere 24 Üye katılmıştır.
TOPLANTIYA
KATILMAYANLAR
Çetin Özdaş, Mustafa Gökhan Kömürcü, Rumi Bekiroğlu, Abdullah Aydoğdu, İbrahim Kuşçu, Ali
Rıza Ünal, Mehmet Kemal Kapısız.
Başkan, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 22. Maddesi gereğince, Meclisin toplanmasında, üye
tam sayısının salt çoğunluğunun sağlandığının tespit edildiğini belirterek;
Meclis Üyelerinden, Çetin Özdaş ve Mehmet Kemal Kapısız’ ın 03.02.2014 tarihli mazeretli
sayılmaları hakkında dilekçelerinin bulunduğunu belirterek, adı geçenlerin mazeretli sayılmasını oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Çetin Özdaş ve Mehmet Kemal Kapısız’ ın mazeretli
sayılmaları oy birliğiyle kabul edilmiştir.
Başkan, gündemle ilgili ve gündem dışı söz almak isteyen bulunup bulunmadığını sormuş ve
Meclis üyesi Yusuf Şişman’ ın gündem dışı söz almasından sonra gerekli müzakereler yapılarak
başkada herhangi bir teklif bulunmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 1 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
19
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
1
HAL MÜDÜRLÜĞÜ
29.01.2014 / 10
Yeni yapılan Haldeki İşyerlerinin 10 yıla kadar kiraya verilmesi.
K A R A R:
Başkan, Belediyemizce inşa ettirilen yeni Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan İşyerleri,
Soğuk Hava Depoları, Lokanta ve Çay Ocağı tamamlandığını, 2886 Sayılı İhale Kanunu çerçevesinde
kiraya verilmesi gerektiğini belirterek, Hal Müdürlüğünün teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Belediyemizce inşa ettirilen yeni Sebze ve Meyve Toptancı
Halinde bulunan İşyerleri, Soğuk Hava Depoları, Lokanta ve Çay Ocağı tamamlanmış olup,
Belediye Encümeninin 14.01.2014 tarih ve 15 nolu kararı ile 10 yıla kadar kiraya verilmesi
istenildiğinden,
Sebze ve Meyve Toptancı Halinde bulunan 34 adet İşyeri, 4 adet Soğuk Hava Deposu, 1 adet
Lokanta ve 1 adet Çay Ocağının, 2886 Sayılı Yasa hükümleri çerçevesinde, 10 Yıla kadar kiraya
verilebilmesi için Encümene yetki verilmesi OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 2 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
20
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
2
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ
31.01.2014 / 581
Tapu Ferağlarının verilmesi için Belediye Başkanına yetki verilmesi.
K A R A R:
Başkan, Gülabibey Mahallesinde bulunan 154 adet parselin Hazine adına tescili için dava açılması
halinde Hazinenin lehine bir karar verileceğini, bu parseller hakkında tapu iptal ve tescil davası açılmadan,
Hazine adına tescilleri için tapu ferağlarının verilmesinin gerektiğini belirterek, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün
teklifini oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Mülkiyeti Belediyemize ait Gülabibey Mahallesinde bulunan 154 adet
parselin Hazine adına tescili için dava açılması halinde Hazinenin lehine bir karar verileceğini, bu parseller
hakkında tapu iptal ve tescil davası açılmadan, Hazine adına tescilleri için tapu ferağlarının verilmesinin ve 659
Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 11. Maddesine göre sulh yoluyla çözümlenmesinin maddi ve hukuki
sebeplerle kamu menfaatinin bulunduğunun düşünüldüğü, aksi takdirde Maliye Bakanlığı Müfettişlerinin 153
nolu Milli Emlak Genel Tebliğinde belirtilen silsileye göre işlem yapılacağının bilinmesi istenilmiş olup,
Belediyemiz Hukuk İşleri Müdürlüğünce, taşınmazların kullanım amacı, mülkiyet durumu farklılık arz edeceği
için, tapu kayıtlarının incelenerek, tarla/mera vasıflı, fiili olarak işgal edilmeyen, üzerinde ruhsatlı yapı
bulunmayan taşınmazların Hazineye rızaen devredilmesinin uygun olacağı şeklinde mütalaa edilmiş olup,
5393 Sayılı Yasanın 18. Maddesinin (e) fıkrasına istinaden, İlimiz Gülabibey Mahallesi, 892 ada, 69, 70,
71, 72, 73, 74, 76, 78 ve 81 nolu parsellerin, 3847 ada, 7 parseldeki 327.65 m² hisse ile 13, 14 ve 15 nolu
parsellerin, 3874 ada, 1 nolu parseldeki 3,68 m² hissenin, 3887 ada, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin, 3888
ada, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ve 13 nolu parsellerle, 14 nolu parseldeki 119.73 m² hissenin, 3889 ada, 10 ve 11
nolu parsellerin, 3894 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin, 3895 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11 ve 12 nolu parsellerin, 3896 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu
parsellerin, 3897 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ve 20 nolu parsellerin, 3898 ada,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin, 3899 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu
parsellerin, 3904 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parsellerin, 3905 ada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
ve 12 nolu parsellerin, 3906 ada, 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nolu parseller ile 3979 ada, 1 nolu parselin Hazine
adına tescillerinde, tapu ferağlarının verilmesi için Belediye Başkanı Muzaffer KÜLCÜ’ nün yetkili kılınması
Meclisce OY BİRLİĞİYLE kabul edilmiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 3 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
21
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
3
İMAR KOMİSYONU
30.01.2014
Çomar Mevki 152 adada plan müellifince hazırlanan plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, Çomar Mevkii, 152 ada da plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000
ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Çomar Mevkii, 152 adanın büyük bir kısmı onaylı imar
planında Kent Kapısı özel proje alanı olarak belirlenmiş olup,
Bir kısmının taban ve toplam inşaat alanı katsayıları belirlenmeksizin Askeri Alan, Emniyet
Müdürlüğü Çevik Kuvvet Hizmet Binası ve Spor Alanı olarak işaretlenmesi şeklinde ki plan müellifi
tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı, 3194 Sayılı İmar
Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY BİRLİĞİYLE onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 4 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
22
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
4
İMAR KOMİSYONU
31.01.2014
Ayarık Mevkii, 1621 adanın batısında yer alan alanda plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, Ayarık Mevkii, (Buhara Evler Mahallesi), 1621 adanın batısında yer alan alanda plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon
Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Ayarık Mevkii, (Buhara Evler Mahallesi), 1621 adanın batısı
imar planında yeşil alan olarak planlı olup, Yeşil alanın kaldırılarak Otopark alanı olarak plan
müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli plan değişikliği, Meclis üyelerinden
Dinçer Solmaz ve Ulaş Yıldırım’ ın çekimser oyuna karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi
gereğince, Meclisce OY ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 5 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
23
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
5
İMAR KOMİSYONU
30.01.2014
Yavruturna Mahallesi, 848 ada, 24 parselde plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, Yavruturna Mahallesi, 848 ada, 24 parselde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli
plan değişikliğine ilişkin İmar Komisyon Raporunu oya sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Yavruturna Mahallesi, 848 ada, 24 parsel onaylı imar planı ve
yönetmelikler gereğince ayrık nizam 8 kat, taks: 0,40- kaks: 3,20 yapılanma koşullarında konut alanında
kaldığından,
Doğu, batı, kuzey cephelerinde 5 metre yapı yaklaşma mesafesi bırakılmak, güney cephesinden
19 nolu parsele bitişik yapılaşmak,
“Zemin Katta Ticaret Yapılabilir” asma kat yapılabilir, asma kat emsale dahil değildir, plan
notları eklenmesi,
Zemin üstü katlarda ise doğu, batı, kuzey cephelerden 1,5 metre kapalı çıkma yapabilecek şekilde
Blok 8 (BL- 8) kat konut alanı olarak işaretlenmek şeklinde plan müellifince hazırlanan 1/1000 ölçekli
plan değişikliği, Meclis üyelerinden Murat Çağlar, Ayşe Cancanoğlu, Dinçer Solmaz ve Ulaş Yıldırım’
ın çekimser oyuna karşı, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince, Meclisce OY
ÇOKLUĞUYLA onanmıştır.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 6 / 7
T.C.
ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI
MECLİS KARARI
TOPLANTI DÖNEMİ
TARİHİ
GÜNÜ
TOPLANTI
BİRLEŞİM
OTURUM
KARAR NO
2014 / ŞUBAT
03.02.2014
PAZARTESİ
02
01
01
24
MADDE
Teklif Eden Müdürlük
Tarih ve No
Konusu
6
İMAR KOMİSYONU
02.09.2013
Yaydiğin Köyü, 24.d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselde Plan değişikliği.
K A R A R:
Başkan, Yaydiğin Köyü, 24 d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselde malikler tarafından plan
müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliğine ilişkin;
Yaydiğin Köyü, 24 d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselin;
İkinci etap ilave imar planı ile sanayi alanı olarak belirlendiğini,
1996 ve 1997 yılı revizyon imar planlarında E= 0,50- hmaks= serbest olmak üzere Sanayi Alanı
koşulunun devam ettirildiğini,
Yapılan Harita işlemi ile 4500 m² büyüklüğünde parsel oluşturulduğunu,
01.02.2006 tarih ve 02 Sayılı Belediye Meclis Kararı ile E= 0,75 olacak şekilde yapılaşma
hakkının artırıldığını,
Plan notlarında yan bahçe mesafesinin bulunmadığını,
Uygulamada sanayi alanı olması tehlike koşulları dikkate alınarak genel olarak parsellerde yan
bahçe yapı yaklaşma mesafesinin 10 metre olarak uygulandığını,
Parselin boş olduğunu,
Maliklerce plan müellifine hazırlattırılan 1/1000 ölçekli plan değişikliği teklifi ile yan bahçe yapı
yaklaşma mesafesinin 5 metre olarak belirlendiğini,
Yapılan teklifin ana plana değil parsele özel olduğunu belirterek; İmar Komisyon Raporunu oya
sunmuştur.
Yapılan işaretle oylama sonunda; Yaydiğin Köyü, 24 d Pafta, 2824 ada, 6 nolu parselde, yapı
yaklaşma mesafelerinin 5 metre olması şeklinde malikler tarafından plan müellifine hazırlattırılan
1/1000 ölçekli plan değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8/b Maddesi gereğince Meclisce OY
BİRLİĞİYLE onanmıştır.
Başkan, Gündem Maddelerinin tamamlanmış olduğunu belirterek, Şubat ayı meclis toplantısına
son vermiştir.
Meclis Başkanı
Belediye Başkanı
Muzaffer KÜLCÜ
Katip
Ünal KÖSE
Katip
Sefa KÖSE
Sayfa 7 / 7
Download

T.C. ÇORUM BELEDİYE BAŞKANLIĞI MECLİS KARARI Başkan