Yapı ruhsatı alınması safhasında;
a) Denetimini üstleneceğimiz yapılarla ilgili bilgileri
düzenleyip Çevre ve Şehircilik Bakanlık'ına
bildirmek.
b) Yapıya ilişkin bilgi formunu, yapı denetiminin
üstlenildiğine dair taahhütnameyi, yapı denetim kuruluşunun
yapı sahibi ile imzalanan sözleşmeyi ve projelerdeki
eksikliklerin giderildiğini gösterir proje kontrol formunu ilgili
idareye vermek.
c) Projelerin ilgili idarece onaylanmasından sonra, yapı
ruhsatının yapı denetim kuruluşu ile ilgili bölümünün,
kuruluşu temsilen, ortakları veya kuruluşça yetkili kılınmış
inşaat mühendisi, makine mühendisi, elektrik mühendisi
veya mimar olan personeli tarafından imzalanmasını
sağlamak.
d) Elektrik, telefon ve doğalgaz tesisat projelerinin inşaat
ruhsatının alındığı tarihi izleyen en fazla otuz gün içinde
ilgili idare tarafından onaylanmasını temin etmek ve onaya
ilişkin belgeyi inşaat ruhsatı vermeye yetkili idareye
sunmak.
Download

Yapı Ruhsatı Alınma Safhası