KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
STRATEJİK PLAN
(2013-2017)
16 Ocak 2014
Revizyon: İlk Yayın
1
“Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esasatınaİstinad Etmeden Tefeyyüz Etsin”
“Hiçbir Millet Yoktur ki Ahlak Esaslarına Uymadan Yükselsin”
24 Aralık 1919
Mustafa Kemal ATATÜRK
2
ÖNSÖZ
Kurumumuzun stratejik planını; kurumumuzun, Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın
yöneticileri olarak bizlerin bireysel tecrübelerini, kurumumuzun kaynaklarını üyelerimizin
gelişimi, paydaşlarımızın taleplerinin karşılanması, Kırşehir’in, bölgemizin ve ülkemizin
ekonomik ilerlemesine katkı sağlamak amacı ile oluşturduk.
Bundan sonraki yönetim sürecimizde tüm kaynaklarımızı ve enerjimizi stratejik hedeflerimize
ulaşmak için kullanacağız.
Saygılarımla.
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
Selahattin EKİCİOĞLU
3
İÇİNDEKİLER
1.
2.
3.
4.
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
KIRŞEHİR’İN TARİHİ
KIRŞEHİR İSTATİSTİKLERİ
3.1. KIRŞEHİR’DE Tarım
Kırşehir Kullanım Şekline Göre Arazi Dağılımı
Tarım Arazilerinin Ürünlere Göre Dağılımı
Bağ, Bahçe, Meyve Ürünleri Üretim Bilgileri
Tarla Ürünleri Üretim Bilgileri
Endüstriyel Bitkiler Üretim Bilgileri
Baklagiller Üretim Bilgileri
Yem Bitkileri Üretim Bilgileri
Diğer Alanlar
Arazilerin Sulanabilirliği
İhraç Edilen Ürünlerde İlk Beş
3.2. KIRŞEHİR’DE Turizm
Kırşehir’de Tarihi Eser Sayısı
Kırşehir’de Otel, Motel, Pansiyon ve Yatak Sayıları
Kırşehir’i Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turist Sayısı
Kırşehir’de Turizm Hizmeti Veren İşletme Sayısı
3.3. KIRŞEHİR’DE Ticari ve Sınai Durum
Yığılma Olan Önemli İlk Beş Sektör ve Bu Sektörlerde İstihdam Rakamları
Gelir ve Kurumlar Vergisi / Mükelleflerin Vergi Katkıları Tablosu
Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Vergi Dairesi Verileri)
Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Verileri)
OSB Kapasitesi
Nüfus ve Eğitim Düzeyi (Merkez İl)
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
4.1 Hizmetlerin Kapsamı
Oda Sicil Hizmetleri
Ticaret Sicil Hizmetleri
Sosyal Hizmetler
İş Yaşamına Destek Hizmetleri
Temsil Tanıtım Hizmetleri
4.2 Paydaş – Ürün Matrisi
4.3 Faydalanıcılar
Üyeler
Toplum
Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları
Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler
4.4 Organizasyon, Çalışma Usulleri ve İş Süreçlerine İlişkin Düzenlemeler
4.4.1 Yasal Düzenlemeler
4.4.2 Organizasyon Düzenlemeleri
4
5.
6.
7.
8.
4.5 Diğer Kamu ve Özel Kuruluşlar İle İlişkileri Düzenleyen Hükümler
4.6 Durum Analizi
Paydaşlarımız
Paydaşların Önceliklendirilmesi
4.7 Paydaş ve Etki Önem Matrisi
KURUM ANALİZİ (SWOT/GZFT)
İç Faktörler
Dış Faktörler
KURULUŞUN YAPISI
6.1. Organizasyon Yapısı
Aynı ya da Benzer Görevi Yapan Birimler ve Yetki Çakışması
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nda Son Dönemde Yapılan Önemli Değişiklikler
6.2. Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası İnsan Kaynakları
Kuruluş Personelinin Sayısı ve Dağılımı
Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi
6.3. Kurum Kültürü
İletişim Süreçleri
Karar Alma Süreçleri
Gelenekler ve Değerler
a. Kurum Gelenekleri
b. Teknoloji
Teknolojik Altyapı
Teknolojiyi Kullanma Düzeyi
c. Mali Durum
d. Mali Kaynaklar
e. Bütçe Büyüklüğü
f. Araç, Bina ve Diğer Varlıklar
GELECEĞE BAKIŞ
Misyonumuz; Kurumumuzun Varlık Sebebi
Vizyonumuz; Kurumumuzun İdeal Geleceği
Değerlerimiz; Çalışma Felsefemiz ve Temel İlkelerimiz
Yönetim Politikamız
TEMEL AMAÇLARIMIZ; ULAŞMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ SONUÇLAR
8.1. Temel Amaçlarımız
8.2. Maliyet Tabloları
8.3. İzleme ve Değerlendirme
8.3.1. İş Planları
8.3.2. Gözden Geçirme Planları
8.3.3. Gözden Geçirme Raporları
5
1.
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Kuruluştan Bugüne
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası milli mücadelenin başladığı tarih olan 1914 Yılında
kurulmuş ve bu güne kadar aralıksız hizmet vermiştir. 1942 Yılında oda tamamen yanmış ve
bu yangında odanın arşivi de yok de yok olmuştur. Bu neden ile odamızın kayıtları sadece
1942 yılından bu yana mevcuttur.
Odamız kurumsal gelişimini tamamlama yönünde, hizmet altyapısını geliştirmek için bugün
kullanmakta olduğu hizmet binasına 2011 yılında taşındı ve hizmet verilen ekipmanlar da
yenilendi.
Odamız, hizmet kalitesinin artırılması amacı ile Mart 2013’te kalite yönetim sistemi
çalışmalarını sonuçlandırmış ve Haziran 2013 tarihinde ise Akreditasyon çalışmalarını
başlatmıştır.
6
2. KIRŞEHİR’İN TARİHİ
Tarihçiler, Kırşehir adının eski çağlarda “Parnassos” ya da “Makissos” olduğu üzerinde
durmaktadır. Hititler döneminde Kırşehir’e “Ahiyuva” ülkesi denilmekte idi. Roma ve Bizans
döneminde ise “Kapadokya” olarak adlandırılmıştır. Kırşehir tarihte yeniden canlanışını
Anadolu Selçuklularına borçludur. Özellikle 11. Yüzyıldan sonra Kırşehir’in ilim ve güzel
sanatlar dalında büyük bir ağırlığı olduğu bilinmektedir. Selçuklular döneminde Kırşehir’in
adı Gülşehir olarak geçmektedir. 1243 Yılında yapılan Kösedağ Savaşından sonra Moğollar
tamamı ile Anadolu’ya hakim oldular. Bu dönemde Kırşehir’e vali olarak atanan Cacaoğlu
Nureddin, Moğollara karşı barışçı bir siyaset güderek Kırşehir’i bayındır bir duruma
getirmiştir. Bu dönemde Kırşehir Türk Kültür Merkezlerinin en önemlilerinden biri haline
gelmiş olup, Aşık Paşa, Caca Bey, Ahi Evran, Süleyman Türkmani, AhmediGülşehri, Hacı
Bektaş Veli gibi Türk İslam şair, düşünür ve mutasavvıfları yetiştirmiştir. Taptuk Emre ve
Yunus Emre’nin de Kırşehir ve çevresinde yaşadığı göz önüne alınır ise bu gönül erenlerinin
Moğol istilasına karşı koyarak Türklüğün Anadolu’ya yerleşmesini sağladıklarını
görmekteyiz.
Daha sonra Kırşehir çeşitli beyliklerin egemenliği altında sık sık el değiştirmiştir. Son olarak
Kırşehir II. Murat zamanında tam ce kesin olarak Osmanlıların yönetimine girmiştir.
Kırşehir 19. Yüzyılın ortalarında önemini yitirmiş, yollar üzerinde küçük bir durak yeri
olmuştur. Konya Eyaletine bağlı olan Kırşehir 19. Yüzyılın ikinci yarısında önce Konya
Vilayeti Niğde Sancağı’na bağlı bir kaza, sonra da Ankara vilayetine bağlı bir sancak
durumuna,1921 Yılında bağımsız bir sancak durumuna getirildi. Daha önceleri birçok
kahraman yetiştiren Orta Anadolu’nun bu güzel beldesi Kurtuluş Savaşında da kendisine
düşen görevi yapmış 210 şehit ve 87 gazi ile bunu kanıtlamıştır.
Kırşehir 1921 Yılında bağımsız mutasarrıflık haline getirilmiştir. Cumhuriyet döneminde il
merkezi olmuştur. 1924 Yılında Kırşehir’e Avanos, Çiçekdağı, Hacıbektaş ve Mucur
bağlanmıştır. 1944’te Kaman da İl haline gelince, Kırşehir’in İl sayısı Beşe yükselmiştir.
20 Temmuz 1954 tarih ve 6429 Sayılı Kanun ile Nevşehir İl olmuş, Kırşehir ona bağlı İl
haline getirilmiştir. Çiçekdağı Yozgat’a, Kaman Ankara’ya, Hacıbektaş, Avanos ve Mucur ise
Nevşehir’e bağlanmıştır. 1 Temmuz 1957’de çıkarılan 7001 Sayılı Kanun ile Kırşehir yeniden
İl olmuştur. Bu yeni düzenleme ile Çiçekdağı, Kaman ve Mucur Kırşehir’e bağlanmıştır.
Hacıbektaş ve Avanos ise Nevşehir’e dahil edilmiştir. Akpınar 1990 Yılında Kırşehir’in yeni
İlsi olmuştur. Halen Kırşehir’e bağlı altı İl vardır.
7
3. KIRŞEHİR İSTATİSTİKLERİ
3.1 KIRŞEHİR’DE TARIM
Kullanım Şekline Göre Arazi Dağılımı
İlin Yüzölçümü
: 6.570.120 Da (6.570 Km2 )
Kullanım Şekli
Tarım Arazisi
Çayır-Mera
Orman-Fundalık
Tarıma Elverişsiz Alan Taşlık
TOPLAM
Miktarı
(Dekar)
4.547.200
1.260.270
250.630
512.020
6.570.120
Oranı (%)
69,2
19,2
3,8
7,8
100
Tablo 01: 2012 Yılı verileri
Tarım Arazilerinin Ürünlere Göre Dağılımı
Tarla Arazisi
: 3.969.838 Da
Tarıma Elverişli Olup Kullanılmayan Araziler
: 377.134 Da
Bağ-Bahçe-Meyve-Diğer Ürünler: 577.362 Da
Kullanım Şekli
Bağ Arazisi
Meyve Arazisi
Sebze Arazisi
Kavaklı-söğütlük
TOPLAM
Miktarı
(Dekar)
18.352
48.589
59.112
74.175
200.228
Tarım
Arazisine
Oranı (%)
0,46
1,22
1,48
1,86
5,02
Tablo 02: 2012 Yılı verileri
Tarla Ürünleri Üretim Bilgileri
Tahıllar: 2.192.077 Da
Kullanım Şekli
Buğday
Arpa
Çavdar
Yulaf
Miktarı
(Dekar)
1.138.701
1.041.836
6.390
3.525
Tarım
Arazisine
3.969.838
Oranı (%)
28,684
26,244
0,161
0,089
Yüz ölçüme
6.570.120
Oranı (%)
17,332
15,857
0,097
0,054
8
Mısır (Dane)
Tritikale
910
715
TOPLAM
2.192.077
0,023
0,018
55.381
0,014
0,011
33.365
Tablo 03: 2012 Yılı verileri
Endüstriyel Bitkiler Üretim Bilgileri 176.410 Da
Kullanım Şekli
Ç. Ayçiçeği
Ş. Pancarı
Patates
Y. Ayçiçeği
Aspir
Soğan (Kuru)
Kimyon
Sarımsak (Kuru)
Miktarı
(Dekar)
78.417
41.042
17.900
32.019
5.270
1.000
430
320
TOPLAM
176.398
Tarım
Arazisine
3.969.838
Oranı (%)
1,975
1,034
0,451
0,807
0,133
0,025
0,011
0,008
4,444
Yüz ölçüme
6.570.120
Oranı (%)
1,194
0,625
0,272
0,487
0,088
0,015
0,007
0,005
2,069
Tablo 04: 2012 Yılı verileri
Baklagiller Üretim Bilgileri = 244.389 Da
Kullanım Şekli
Nohut
Fasulye (Kuru)
Mercimek (Yeşil)
Fiğ (Dane)
Korunga (Tohum)
Miktarı
(Dekar)
216.609
15.065
10.315
2.000
400
TOPLAM
244.389
Tarım
Arazisine
3.969.838
Oranı (%)
5,456
0,379
0,260
0,050
0,010
6
Yüz ölçüme
6.570.120
Oranı (%)
3,297
0,229
0,157
0,030
0,006
4
Tablo 05: 2012 Yılı veriler
Yem Bitkileri Üretim Bilgileri: 51.350 Da
Kullanım Şekli
Korunga (Ot)
Fiğ (Ot)
Yonca (Ot)
Mısır (Silaj)
Miktarı
(Dekar)
17.715
21.895
6.860
4.880
TOPLAM
51.350
Tarım
Arazisine
3.969.838
Oranı (%)
0,446
0,552
0,173
0,123
1,294
Yüz ölçüme
6.570.120
Oranı (%)
0,270
0,333
0,104
0,074
0,782
Tablo 06: 2012 Yılı verileri
9
Diğer alanlar
Miktarı
(Dekar)
Kullanım Şekli
Orman ve Fundalık Alan
Çayır ve Meralar
Yerleşim Yerleri
Yollar
Kadastro Harici
Taşlık Alan
250.630
1.260.270
------512.020
Tarım
Arazisine
3.969.838
Oranı (%)
6,313
31,746
6.570.120
Oranı (%)
3,815
19,182
12,898
50,957
2.022.920
TOPLAM
Yüz ölçüme
7,793
30,790
Tablo 07: 2012 Yılı verileri
Arazilerin Sulanabilirliği
Arazi Dağılımı
Miktarı (Hektar)
Sulanamayan Arazi
Sulanabilir Alan
Devlet Sulaması
Halk Sulaması
412.544
42.176
31.642
10.534
Tablo 08: 2012 Yılı verileri
Arazilerin etkin ve tarım alanlarının verimli, sürekli kullanımı, Kırşehir için ve Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi Odası’nın vizyonunu gerçekleştirmesi açısından önemlidir. Kırşehir Ticaret
Ve Sanayi Odası’nın vizyonunda bulunan “Tarım Kenti Olma” amacına ulaşılması için
arazilerin etkin, verimli ve sürekli kullanımı gerekli en önemli unsurlardan biridir.
İhraç Edilen Ürünlerde İlk Beş
Ürün
2012
Miktar (Ton) Ederi (USD)
Yan
16280
58774
Taşıt Araçları ve
Sanayi
Demir ve Demir Dışı
Metaller
Meyve Sebze Mamulleri
Hububat, Bakliyat, Yağlı
Tohumlar ve Mamulleri
Hazır
giyim
ve
Konfeksiyon
2013
Miktar (KG)
Ederi (USD)
19324
68851
557
2340
924
4655
1312
432
4578
1910
585
839
1999
1709
61
476
51
466
Tablo 09: 2012 Yılı verileri
10
3.2 KIRŞEHİR’DE TURİZM
Kırşehir’de Tarihi Eser Sayısı: 170
Kırşehir’de Otel, Motel, Pansiyon ve Yatak Sayıları: 710 oda / 1407 yatak
Kırşehir’i Ziyaret Eden Yerli ve Yabancı Turist Sayısı: 39795 / 164
Kırşehir’de Turizm Hizmeti Veren İşletme Sayısı: 13
3.3 KIRŞEHİR’DE TİCARİ VE SINAİ DURUM
Yığılma Olan Önemli İlk Beş Sektör ve Bu Sektörlerde İstihdam Rakamları
İşletme
Sayısı
Sektör / Meslek Grubu
2. Meslek Grubu
4. Meslek Grubu
3. Meslek Grubu
1. Meslek Grubu
11. Meslek Grubu
TOPLAM
İstihdam
Rakamı
198
150
139
125
93
705
Tablo 10: 2012 Yılı verileri
Gelir ve Kurumlar Vergisi Mükelleflerinin Vergi Katkıları Tablosu
Vergi
Matrahları
Tahakkuk Eden
(TL)
2705
36.137.938,15
7.618.793,21
670 124.305.405,16
19.935.252,75
3375 160.443.343,31
2.755.404.596
Firma Sayısı
2013
Gelir Vergisi
Kurumlar Vergisi
TOPLAM
Tablo 11: 2012 Yılı verileri
Açılan ve Kapanan İşletme Sayıları (Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Verileri)
2009
2010
2011
2012
2013
Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan Açılan Kapanan
66
44
86
47
104
23
128
23
178
16
Tablo 13: 2012Yılı verileri
OSB Kapasite
OSB’nin
Toplam
Alanı
OSB de
Tahsisi
Yapılan
Toplam
Alan
OSB’nin
Doluluk
Oranı
1.858.000 m2
1.093.801 m2
%65
Faaliyette
OlanFirma
Sayısı
45
İnşaatı
Tamamlanan
ve Devam
Eden Firma
Sayısı
14
Tablo 14: 2014Yılı verileri
11
Nüfus ve Eğitim Düzeyi (Merkez İl)
Eğitim Kurumu / Mezuniyet
Okul Öncesi Eğitim Mezunu
İlköğretim Mezunu
Ortaöğretim Mezunu
Yüksek Okul ve Üzeri
Bilinmeyen
Rakamlar
3247
27572
13728
15210
TOPLAM
56757
Tablo 15: 2012Yılı verileri (Altı Yaş üzeri)
4. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ
Kurumumuz, 5174 TOBB ile Sayılı Odalar ve Borsalar Yasası ve bu yasaya bağlı
Yönetmelikler çerçevesinde tüm yararlanıcılarına zamanında ve doğru hizmeti sumaktadır.
Hizmetlerin sunulmasında Yönetim seviyesinden çalışan seviyesine tüm birim ve bireyler
kendi branşlarında aktif rol almaktadır.
Hizmet sürecinde aktif rol alan tüm bireyler, yasal yükümlülükleri konusunda bilgili ve
yasalara uyumu üst düzeyde sağlamaktır.
5174 sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu Madde 12’de Ticaret ve Sanayi Odalarının
kuruluş amaçları ve görevleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir;
a.
Meslek ahlakını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin
kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak
b.
Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili
kanunlar çerçevesinde resmi makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle
üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları
durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak. Elektronik
ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu
konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek.
c.
Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadi, ticari ve
sınai faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını
takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak.
d.
5174 sayılı TOBB ve Odalar Borsalar Kanunu’nun 26. Maddesindeki ve Stratejik Planda
yer alan Tablo:2’de yazılı belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e.
Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda
bulunmak; üyelerinin tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde
meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.
f.
Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın
onayına sunmak ve ilân etmek.
12
g.
Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h.
Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak
i.
Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde
sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça
çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak.
j.
Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça
verilecek görevleri yapmak.
k.
Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin
belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
l.
Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu
Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu
işleri yürütmek.
m. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak
n.
Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte
bulunmak.
o.
Üyeleri hakkındaki tüketici şikayetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda
diğer faaliyetlerde bulunmak.
p.
Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için
kapasite raporları düzenlemek.
Bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
q.
Ticaret Mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya
bunlara iştirak etmek, uluslar arası kalibrasyon, test, ölçme laboratuvarları kurmak veya
iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak
r.
Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret ve sanayi ile ilgili kursları açmak,
açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için
öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme
ve yönlendirme çalışmaları yapmak
s.
İlgililerin talebi halinde, ticari ve sınai ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları
oluşturmak.
t.
Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve
kütüphanelere katılmak.
u.
Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize
sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak
ve yönetmek. 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve
işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre merkezleri ile
ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerine ilişkin yasal düzenlemeler (Kanun,
Yönetmelik ve Esaslar) amaçları açısından analiz edilmiştir.
13
KANUNLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Oda ve borsaların kuruluşu ve organların işleyişine ilişkin
şartlar
Amme Alacakları Yasası
Üye aidatlarının tahsiline ilişkin şartlar
Ticaret Sicil Tüzüğü
Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin şartlar
Türk Ticaret Kanunu
Türk Ceza Kanunu
Oda ve Ticaret Sicil’in işleyişi, denetimi ve üyelerin
işlemlerine ilişkin şartlar
Oda ve Ticaret Sicil’in işleyişi, denetimi ve üyelerin
işlemlerinde yasal olmayan faaliyetlere ilişkin şartlar
Türk Medeni Kanunu
Üyelerin veraset işlemlerine ilişkin şartlar
Borçlar Kanunu
Ticaret Sicil işleyişine ve işlemlerine ilişkin şartlar
İcra İflas Kanunu
İflas eden üyelere ilişkin işlemlerin şartları
Ticari İşletme Rehini Kanunu
Harçlar Kanunu
Oda ve Ticaret Sicil’in işleyişi ve üyelerin rehin
işlemlerine ilişkin şartlar
Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde resmi harçların
belirlenmesi ve tahsiline ilişkin şartlar
Kooperatifler Kanunu
Kooperatiflerle ilgili işlemlere ilişkin şartlar
7201 Tebligat Kanunu
Oda ve Ticaret Sicil işlemlerinde üye ve diğer kurum ve
kuruluşların yasal olarak bilgilendirilmesi şartları
Sigortacılık Kanunu
Sigortacılarla ilgili işlemlere ilişkin şartlar
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanunu
Oda personelinin sosyal haklarına ilişkin şartlar
5215 Sayılı Belediye Kanunu
4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanun
Rekabet Kurumu Yasası
Mücavir alan içinde üye işlemlerine ilişkin şartların oda
hizmetlerini dolaylı etkisi
Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerle ilgili işlemlere
ilişkin şartlar
Üyeler arası ilişkilerin rekabet konulu düzenlenmesine
ilişkin şartlar
6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
Yabancı ortaklı işletmelerin işlemlerine ilişkin şartlar
1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri
Kanunu
Üyeler arası ilişkilerin düzenlenmesi ve Tahkim
Kurumunun işletilmesine ilişkin şartlar
YÖNETMELİKLER
YÜKÜMLÜLÜKLER
Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve
Defterler
Oda arşivinin düzenlenmesi ve üye hizmetlerine ilişkin
şartlar
Organ Seçimleri Yönetmeliği
Oda organlarının seçimine ilişkin şartlar
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması
Yönetmeliği
Üyelerin sektörel gruplamasına ilişkin şartlar
Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği
Üye hizmetlerinin ücretlendirilmesine ilişkin şartlar
Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri
Yönetmeliği
Oda şubelerinin oluşturulması ve idare edilmesine ilişkin
şartlar
Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği
Pazarda azami fiyatlarının belirlenmesine ilişkin şartlar
Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik
Pay Yönetmeliği
TOBB’a ödenecek olan paya ilişkin şartlar
Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği
Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’na ödenecek olan paya ilişkin
şartlar
Türkiye Sektör Meclislerinin oluşumu, görevleri ve
yetkilerine ilişkin şartlar
14
Disiplin Kurulu Yönetmeliği
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
Genel Kurul Yönetmeliği
Genel Sekreter Yönetmeliği
Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği
Oda Muamelat Yönetmeliği
Sandık Pay Yönetmeliği
Değişik DEİK Yönetmeliği
Türk- Yabancı, Yabancı- Türk Ticaret, Sanayi
ve Deniz Ticaret oda derneklerinin kuruluş,
işleyiş ve denetim usul ve esasları hakkında
yönetmelik
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra
Komitesi Yönetmeliği
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği
4857 İş Kanunu
Üyeler, üyeler ve tüketiciler arasındaki sorunların çözümü
için disiplin kurulunun oluşumu, görevleri ve yetkilerine
ilişkin şartlar
Oda bütçesinin hazırlanması, onaylanması ve
yönetilmesine ilişkin şartlar
TOBB Genel Kurulunun düzenlenmesine ve TOBB
organlarının seçimine ilişkin şartlar
Genel Sekreter’in atanması, görev ve yetkilerine ilişkin
şartlar
Oda üyelerinin arasında sözleşmeli veya sözleşmesiz çıkan
sorunların çözümüne yönelik belirlenecek bilirkişi ve
eksper belirlenmesine ilişkin şartlar
Oda muamelat işlemlerinin yapılmasına ilişkin şartlar
Oda personelinden sosyal haklarına ilişkin yapılacak
kesintilerin düzenlenmesi
Üyeler arası dış ekonomik ilişkilerin yürütülmesine ve
çıkan sorunların çözümlenmesine ilişkin şartlar
Türkiye ve düğer ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin
geliştirilmesine ilişkin şarlar
Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi
esaslarının yürütülmesine ilişkin şartlar
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi kurulması ve
yürütülmesine ilişkin şartlar
Odanın ve personelinin hakları ve yükümlülüklerine ilişkin
şartlar
Personel Yönetmeliği
Oda çalışanlarının özlük haklarının düzenlenmesi şartları
TOBB Harcı Harcırah Yönergesi
Dış görevlendirmelerle ilgili harcırahların belirlenmesine
ilişkin şartlar
TOBB Personel İç Yönetmeliği
Personelin görev yetki ve sorumluluklarına ilişkin şartlar
Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik
Odanın burs yardımlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar
TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli
Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi
Oda personelinin sosyal haklarının düzenlenmesine ilişkin
şartlar
Resmi ve özel kurum ve kuruluşların bilgi taleplerinin
karşılanmasına ilişkin şartlar
KOBİ kapsamına giren üyelerin desteklenmesine ilişkin
genel şartlar (Dolaylı Hizmet)
Bilgi Alma Kanunu
KOSGEB KOBİ Destek Yönetmeliği
ESASLAR
YÜKÜMLÜLÜKLER
TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Çalışma
Esasları
Kadın girişimcilerin faaliyetlerine ilişkin şartlar
Kapasite Esasları
Üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesine ilişkin
şartlar
Yerli Malı Belgesi Esasları
Yerli Malı Belgesi düzenlenmesine ilişkin şartlar
İş Makinesi Tescili Esasları
İş makinelerinin tesciline ilişkin şartlar
Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Esasları
YİK’in çalışma şartları
TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları
TIR Karnelerinin verilmesine ilişkin görev ve
sorumluluklar
Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve
Esaslar
TOBB Global Standartlar Merkezi Görev ve
Çalışma Esasları Talimatı
TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin
Yurt içi fuarlarının düzenlenmesine ilişkin şartlar
Global standartlar merkezinin çalışma esaslarına ilişkin
şartlar
AB mesleki grupların istatistiksel sınıflandırılması şartları
15
Dayandığı Esaslar
TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Esasları
AB mesleki grupların istatistiksel sınıflandırılması şartları
ATR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları
ATR Dolaşım belgesinin düzenlenmesine ilişkin şartlar
Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta
Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul
ve Esaslar
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi, Usul
ve Esasları
Tablo:16
Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta Acenteleri İcra
Komitesi Seçimlerine ilişkin şarlar
Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimine ilişkin şartlar
4.1 HİZMETLERİN KAPSAMI
a. Oda Muamelat Hizmetleri; 5174 Sayılı TOBB Yasası ve Oda Muamelat Yönetmeliği
kapsamında verilmektedir.
b. Ticaret Sicil Hizmetleri; Ticaret Sicil Tüzüğü ve Türk Ticaret Kanunu kapsamında
verilmektedir.
c. Sosyal Hizmetler; TOBB Direktifleri, Yönetim Kurulu ve Meclis Kararları
kapsamında yasal şartlar dikkate alınarak verilmektedir.
d. Ticari İlişkilerin Geliştirilmesi Hizmetleri; Yönetim Kurulu ve Meclis Kararları
kapsamında yasal şartlar dikkate alınarak verilmektedir.
Oda Sicil Hizmetleri
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ
 Muamelat Hizmetleri
 Kurumsal İlişkiler ve Temsil Hizmetleri
 Oda Muhasebe İşlemleri
 Tahkim Hizmetleri
Oda Hizmetleri aşağıda yazılı yasa ve yönetmeliklere göre
yapılmaktadır.
Yasal değişiklikler kurumsal olarak izlenmekte ve verilen
hizmetlerde güncel halleri yönetmelikler, tebliğler ve esaslar
uyarınca uygulanmaktadır.
Kanunlar;
 5174 Sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Kanunu
 Amme Alacakları Yasası
 Türk Ticaret Kanunu
 Türk Ceza Kanunu
 Türk Medeni Kanunu
 Borçlar Kanunu
 İcra İflas Kanunu
 Ticari İşletme Rehini Kanunu
 Harçlar Kanunu
 Kooperatifler Kanunu
 7201 Tebligat Kanunu
 Sigortacılık Kanunu
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanunu
 5215 Sayılı Belediye Kanunu
 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanun
 Rekabet Kurumu Yasası
 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu
 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu
Yönetmelikler;
Hizmet Verilen Üye Kuruluş Tipleri
1. Anonim Şirket İşlemleri
2. Dernekler Tarafından Kurulacak
İşletmelere İlişkin İşlemler
3. Gerçek Kişi İşlemleri
4. Kolektif Şirket İşlemleri
5. Komandit Şirket İşlemleri
6. Kooperatif İşlemleri
7. Limitet Şirket İşlemleri
8. Ticari İşletme Rehini Terkin Tescili
İşlemleri
9. Vakıflar Tarafından Kurulan İşletmelere
İlişkin İşlemler
10. Yabancı Uyruklu Şirketlerim Şube Açılışı
İşlemleri
Yukarıda sınıflandırması yapılmış kuruluş
tiplerinin;
1. Oda Muamelat Hizmetleri
1.1 Oda Kayıt İşlemleri
1.2 Onaylanan ve Düzenlenen Belgeler
İle Verilen Hizmetler, Yazışmalar
1.3 İstatistik Düzenlenmesi, Fire, Zayiat
ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve
Teamüller İle Uyulması Zorunlu
Mesleki Kararlar
1.4 Tahkim Hizmetleri
1.5 Defter Kayıtları
1.6 Evrak, Belge ve Defterlerin
Muhafaza ve İmhası İşlemleri
2. Kurumsal İlişkiler ve Temsil Hizmetleri
2.1 Bilgi Edinme ve Bilgilendirme
16







Odalar, Borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler
Organ Seçimleri Yönetmeliği
Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği
Kayıt Ücretleri ile Yıllık Aidat Yönetmeliği
Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği
Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği
Birlik Tarafından Çıkarılan Oda-Borsa-Birlik Pay
Yönetmeliği
 Bakanlık Tarafından Çıkarılan Pay Yönetmeliği
 Türkiye Sektör Meclisleri Yönetmeliği
 Disiplin Kurulu Yönetmeliği
 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
 Genel Kurul Yönetmeliği
 Genel Sekreter Yönetmeliği
 Hakem Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği
 Oda Muamelat Yönetmeliği
 Sandık Pay Yönetmeliği
 Değişik DEİK Yönetmeliği
 Türk- Yabancı, Yabancı- Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz
Ticaret oda derneklerinin kuruluş, işleyiş ve denetim
usul ve esasları hakkında yönetmelik
 Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi Yönt.
 Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği
 İş Kanunu
 Personel Yönetmeliği
 Personel Sicil Yönetmeliği
 TOBB Harcı Harcırah Yönergesi
 TOBB Personel İç Yönetmeliği
 Karşılıksız Bursa İlişkin Tip İç Yönetmelik
 TOBB ve Birlik Personeli, Sigorta Emekli Sandığı
Vakfı, Vakıf Senedi
 Bilgi Alma Kanunu
Esaslar
 TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Çalışma Esasları
 Kapasite Esasları
 Yerli Malı Belgesi Esasları
 İş Makinesi Tescili Esasları
 Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar
 Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Esasları
 TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları
 TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin
Dayandığı Esaslar
 TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Esasları
 ATR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları
 Sigorta Acenteleri Sektör Meclis İle Sigorta Acenteleri
İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar
 Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi, Usul ve
Esasları
Tablo:17
İşlemleri
2.2 Oda ve Borsalarla İlişkiler
2.3 Resmi Kurumlarla İlişkiler
2.4 Yerel Kurumlarla İlişkiler
3. Oda Organ İşlemleri
3.1 Organ Seçimleri
3.2 Organ Toplantıları ve Kararları
İşlemleri
3.3 Ehliyet, Temsil ve İlzam Yetkisi İle
Genel Sekreter ve Yardımcılarının
Yetkisindeki İşlemler
3.4 Komisyonların Oluşturulması ve
Çalıştırılması İşlemleri
4. Oda Muhasebe İşlemleri
4.1 Bütçenin Hazırlanması ve Kabulü
İşlemleri
4.2 Bütçede Yapılacak Değişiklikler ve
Kesin Hesap İşlemleri
4.3 Muhasebeleştirme İşlemleri
4.4 Tahsilât ve Harcama İşlemleri
4.5 Hesap Planı İşlemleri
4.6 Diğer Mali İşlemler (Demirbaşlar,
Ücretler, Avanslar, Kasa ve Mali
Risk Tazminatı, Aidat Affı Bağışlar,
Yapılandırma ve Aidatlar, )
5. Tahkim Hizmetleri
Üyeler ve kurumsal üyelerin ortakları
arasındaki sorunların çözümüne ilişkin
hakem heyeti oluşturmak, sorunları
görüşmek ve taraflar arası uzlaşma
sağlamak.
Ticaret Sicil Hizmetleri
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ
Ticaret Sicil Hizmetleri
Aşağıda yazılı yasa ve yönetmeliklere göre
yapılmaktadır.
Yasal değişiklikler kurumsal olarak
izlenmekte ve verilen hizmetlerde güncel
1.
2.
3.
4.
5.
Anonim Şirket İşlemleri
Dernekler Tarafından Kurulacak İşletmelere İlişkin İşlemler
Gerçek Kişi İşlemleri
Kolektif Şirket İşlemleri
Komandit Şirket İşlemleri
17
halleri yönetmelikler ve tebliğler uyarınca
uygulanmaktadır.
Tüzük ve Kanunlar
 Ticaret Sicil Tüzüğü
 Türk Ticaret Kanunu
 Türk Ceza Kanunu
 Türk Medeni Kanunu
 Borçlar Kanunu
 İcra İflas Kanunu
 Ticari İşletme Rehini Kanunu
 Harçlar Kanunu
 Kooperatifler Kanunu
 7201 Tebligat Kanunu
 Sigortacılık Kanunu
 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel
Sağlık Sigortası Kanunu
 5215 Sayılı Belediye Kanunu
 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve
Birlikleri Hakkında Kanun
 Rekabet Kurumu Yasası
 6224 Sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik
Kanunu
 Bilgi Alma Kanunu
6. Kooperatif İşlemleri
7. Limitet Şirket İşlemleri
8. Ticari İşletme Rehini Terkin Tescili İşlemleri
9. Vakıflar Tarafından Kurulacak İşletmelere İlişkin İşlemler
10. Yabancı Uyruklu Şirketlerin Şube Açılışı İşlemleri
Yukarıda sınıflandırması yapılmış tipteki kuruluşların;
1. Dosya Tanzimi
2. Kuruluş
3. Müdür Tescili
4. Hisse Devri Tescili
5. Sermaye Artırımı
6. Sermaye Azaltma
7. Adres Değişikliği
8. Unvan Değişikliği
9. Amaç ve Konu Değişikliği
10. Tasfiye Tescili
11. Terkin Tescili
12. Merkez Nakli
13. Veraset Tescili
14. Birleşme Tescili
15. Nevi Değişikliği
16. Genel Kurul Tescili
17. Yönetim Kurulu Tescili
18. Yönetim Kurulu Değişikliği
19. Şube Açılışı
20. Şube Kapanışı
21. Denetim Kurulu Tescili
22. Denetim Kurulu Değişiklik Tescili
23. Unvan Değişikliği Tescili
24. Sigorta Acenteliği Tescili
25. Sigorta Acenteliği Kapanış Tescili
26. Banka İmza Yetki Tescili
27. Banka İmza Yetkisi İptali Tescili
28. Şahıs Kayıt Tescili
29. Şahıs Terk Tescili
30. Şahıs Değişiklik Tescili
31. Yabancı Uyruklu Şirket Kuruluşu Tescili
32. Vakıf ve Derneklerce Kurulan İşletme kuruluş Tescili
33. Defter Kayıtları
34. Kurumsal Yazışmalar
35. İlan Hazırlama
36. Ticaret Sicil Tasdiknamesi Düzenleme
37. Tadilat Belgesi Düzenleme
38. Tescil Belgesi Düzenleme
39. Noter Belgesi Düzenleme
40. TST’ye Göre Belge Düzenleme
41. İhale Durum Belgesi Düzenleme
42. Son Pay Durum Belgesi Düzenleme
43. Yetki Belgesi Düzenleme (Tapuya)
44. Yetki Belgesi Düzenleme (Yetkililere)
45. Gazete Onayı Hazırlama
46. Belge Onayı
47. Tasfiyeye Giriş Belgesi Düzenleme
48. Değişiklik Beyanı Hazırlama
49. Yeni Kayıt Bildirimi Hazırlama
50. Tebligat Düzenleme
Tablo:18
18
Sosyal Hizmetler
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ
Kanunlar
5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Yönetmelikler
Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği (20. Maddesi)
Muamelat Yönetmeliği (75. Maddesi)
1. Eğitim Bursları
2. Ayni Yardımlar
3. Nakdi Yardımlar
Tablo:19
İş Yaşamına Destek Hizmetleri
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ
Kanunlar
5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Yönetmelikler
 KOSGEB KOBİ Destek Yönetmeliği
 KOBİ’lerin Tanımı Nitelikleri ve
Sınıflandırması Hakkındaki Yönetmelik
Yönergeler
 KOSGEB KOBİ Destek Yönergesi
Standartlar
 TOBB Akreditasyon Standardı
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Fuar Katılımları
Fuar Ziyaretleri
Yurt İçi ve Dışı Ticari Ziyaretler
Ticari Amaçlı Heyet Ağırlama
Ticari Ataşeliklerle yazışmak
Dış Pazar Araştırmaları Yapmak
Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri Vermek
İş Geliştirme ve Eğitim Hizmetleri
Tablo:19
Temsil ve Tanıtım
YÜKÜMLÜLÜKLERİMİZ
FAALİYETLERİMİZ
Kanunlar
5174 Sayılı TOBB ile Odalar ve Borsalar Kanunu
Yönetmelikler
Oda Muamelat Yönetmeliği (76, 81, 85. Maddesi)
Standartlar
TOBB Akreditasyon Standardı
1. Yerel Kurum ve Kuruluşlarla Görüşmek,
Bu Kurumlarda Oda ve Üyelerini Temsil
Etmek ve İlişkilerin Sürekliliğini
Sağlamak
2. Ulusal Kurum ve Kuruluşlarla Görüşmek,
Bu Kurumlarda Oda ve Üyelerini Temsil
Etmek ve İlişkilerin Sürekliliğini
Sağlamak
3. Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarla
Görüşmek, Bu Kurumlarda Oda ve
Üyelerini Temsil Etmek ve İlişkilerin
Sürekliliğini Sağlamak.
4. Web tabanlı bilgilendirmeler ve geri
bildirimler
Tablo:20
4.2 PAYDAŞ – ÜRÜN MATRİSİ
Aşağıda yer alan Paydaş – Ürün Matrisi çizelgesi paydaşlarımızın hangi hizmetlerimizden
faydalandığını göstermektedir.
19
Sosyal
Hizmetler
Ticari
İlişkileri
Geliştirme
Temsil
Tanıtım
X
X
X
X
Kırşehir Ticaret Ve
Sanayi Odası
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oda Meclisi
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Oda YönetimKurulu
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Meslek Komiteleri
X
X
X
X
X
X
X
X
TOBB
X
X
X
X
X
Resmi Kurumlar
X
X
X
X
X
Vakıf ve Dernekler
X
X
X
X
X
X
X
Kooperatif ve
Kurumlar
X
X
X
X
X
X
X
Yerel Yönetimler
X
X
X
X
X
Eğitim Kurumları
X
X
X
Toplum
X
X
X
X
Oda
Organları
Ticaret
Sicil
X
Tahkim
Oda Sicil
X
HİZMETLER
Muhasebe
Genel
Sekreterlik
Üyeler
PAYDAŞLAR
X
X
X
X
X
X
X
Tablo: 21
4.3 FAYDALANICILAR
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın sağladığı hizmetlerden ücret karşılığı, yasal konumu
gereği resmi talep ile ücretsiz olarak ya da ücretini ödeyerek faydalanan kurum ve kişilerdir.
Bu kurum ve kişiler bire bir hizmet talebinde bulunabileceği gibi, resmi yazı ya da Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu ve/veya Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
Meclisi’nin alacağı karar ile yararlanabilir.
Üyeler
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’na 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu gereği
üye olan kurumlar, kuruluşlar ve gerçek kişilerdir.
Toplum
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın hizmetlerinden birinci ve ikinci derecede fayda sağlayan
kişi ve topluluklardır.
Yerel ve Ulusal Resmi Kurumlar
Amme hizmeti veren Adli kurumlar, idari kurumlar ve TOBB’dur.
Yerel Sivil Toplum Kuruluşları
Kırşehir ve bölgesinde yerleşik Vakıflar, Dernekler vb. kuruluşlardır.
20
Hizmetlerin Nitelik ve Niceliğine İlişkin Hükümler
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın hizmetlerinin niteliğini belirleyen esas unsur yasa,
yönetmelik ve standartlara uygunluğun sağlanması, niceliğini belirleyen esas unsur ise
faydalanıcıların memnuniyeti ve hizmetlerin sağladığı faydadır.
4.4 ORGANİZASYON, ÇALIŞMA USULLERİ VE İŞ SÜREÇLERİNE İLİŞKİN
DÜZENLEMELER
4.4.1 Yasal Düzenlemeler
 5174 Sayılı TOBB İle Odalar ve Borsalar Kanunu ve bağlı Yönetmelikler
 Ticaret Sicil Tüzüğü
4.4.2 Kurumun İç Düzenlemeleri
 İç Yönerge
 Yönetim Sistemleri Prosedürleri, Talimatları vb.
 TOBB Akreditasyon Şartları
4.5 DİĞER KAMU VE ÖZEL KURULUŞLAR İLE İLİŞKİLERİ DÜZENLEYEN
HÜKÜMLER
Kurumumuzun diğer kamu ve özel kuruluşlarla ilişkilerini düzenleyen 5174 Sayılı TOOB İle
Oda ve Borsalar Kanunu, 4982 Sayılı Bilgi Edinme Yasası ve söz konusu kurumların yasa ve
yönetmelikleridir. Bu kurumlar;
 Vergi Daireleri
 Adli Makamlar
 Ticaret ve Gümrük Bakanlığı ve ilgili Bakanlıklar
 Ticaret Sicil Gazetesi
 İhale Açan Resmi Kurumlar
 Bölgesel Kalkınma Ajansları (Ahiler Kalkınma Ajansı)
 KOSGEB
 Yerel İdari Birimler (Valilik, Kaymakamlık, Belediye vb.)
 TOBB vb. ulusal kurumlar
 Uluslararası kurum ve kuruluşlar.
4.6 DURUM ANALİZİ
Paydaşlarımız
Odamızın paydaşları Tablo 22’te verilmiştir. Paydaşlarımızı belirlerken Üç temel başlık
altında sınıflandırma yapılmıştır. Sınıflandırma yapılırken dikkate alınan kriterler şunlardır;

İç Paydaşlar
o Odanın herhangi bir sürecinde aktif görev alıyor olması
o Görevini yaparken uyması gereken yasal koşulların bulunması
o Görevin icrası ile Dış Paydaşlara ve Müşterilere hizmet sunması

Dış Paydaşlar
o Odaya yaptırım gücünün olması, odayı bağlayıcı kararlar alabiliyor olması
o Oda ile ortak çalışmalar yapıyor olması
o Oda ile ortak proje yürütebilme yetkisi ve niyeti olması
o Odanın çalışmalarının kendi çalışmalarını bütünlüyor olması
o Kendi çalışmalarının odaya katkı sağlıyor olması
21

Müşteri/Yararlanıcı
o Odanın Hizmetlerinden birebir yararlanıyor olması
o Odadan Aldığı Hizmetlerin Karşılığında Ücret Ödüyor Olması
o Sosyal Hizmetlerden Bedelsiz Yararlanıyor Olması
o İş Yaşamına Destek Hizmetlerinden Birebir Faydalanıyor Olması
Paydaşların Önceliklendirilmesi
PAYDAŞ ADI
Meclis Başkanı
Meclis Üyeleri
Yönetim Kurulu
Başkanı
İÇ
DIŞ
MÜŞTERİ
PAYD
AŞ
NEDEN PAYDAŞ
X
5174 Sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Yasasının 16. ve 17.
Maddesi kapsamında oda
meclisinin yönetilmesi.
X
5174 Sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Yasasının 16. ve 17.
Maddesi kapsamında, oda
organlarının seçimi,
denetimi ve 17. Maddede
belirtilen bazı yönetsel
faaliyetlerin onanması.
X
5174 Sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Yasasının 18 ve 19.
Maddeleri kapsamında
yönetim kurulunun
görevlendirilmesi ve
odanın yönetilmesi.
ÖNCELİĞİ
FAALİYETLERİ
 Meclis Toplantılarına başkanlık etmek
 Meclis kararlarını onaylamak,
BEKLENTİLERİ
 Meclis kararlarının uygulanması beklentisi vardır,
KURULUŞA ETKİSİ
 Kararların alınması ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın5174 Sayılı TOBB Kanununa uygunluk sağlaması,
ETKİ GÜCÜ
 Yetkisinde bulunan kararların onaylanması noktasında
faaliyet ve projelerin uygulanması için son karar mercii,
KURULUŞUN ETKİSİ
 Alınan kararların aynen uygulanmasında olumlu etkilenir.
FAALİYETLERİ
 Yönetim Kurulunun Meclis Yetkisinde olan Kararlarının
onanması,
BEKLENTİLERİ
 Meclis kararlarının uygulanması beklentisi vardır,
KURULUŞA ETKİSİ
 Kararların alınması ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın
5174 Sayılı TOBB Kanununa uygunluk sağlaması açısından
olumlu,
ETKİ GÜCÜ
 Yetkisinde bulunan kararların onaylanması noktasında
faaliyet ve projelerin uygulanması için son karar mercii,
KURULUŞUN ETKİSİ
Alınan kararların aynen uygulanmasında olumlu etkilenir.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın5174 Sayılı TOBB
Kanunu çerçevesinde sevk ve idaresi,
 Yönetim Kurulu Kararlarını Onanması
 Yönetim faaliyetlerinin Meclise ibra edilmesi
 Odanın ve üyelerin ulusal ve uluslar arası kurum ve
kuruluşlarda temsili hizmetleri ile görevlidir.
BEKLENTİLERİ
 Yönetim Kurulu kararlarının aynen uygulanması ve yönetim
döneminde başarı ve yüksek faydalanıcı memnuniyeti,
KURULUŞA ETKİSİ
 Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların
aynen uygulanması halinde olumludur,
ETKİ GÜCÜ
 Kurumu etkileme gücü en yüksek birimdir,
KURULUŞUN ETKİSİ
 Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların
22
Yönetim Kurulu
Üyeleri
Meslek
Komiteleri
Üyeleri
X
5174 Sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Yasasının 18 ve 19.
Maddeleri kapsamında
odanın yönetilmesi.
X
5174 Sayılı Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği
Yasasının 14 ve 15.
Maddeleri kapsamında
aylık toplantıları yapmak,
meslek grubunun
sorunlarını tespit etmek ve
çözümlerine yönelik öneri
geliştirerek Yönetim
Kurulunu bilgilendirmek.
5174 Sayılı TOBB Kanunu
ve TOBB Genel Sekreter
Yönetmeliği kapsamında
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın idari amiri ve
atanmış sürekli temsilcisi
olarak görev yapmaktadır.
Genel Sekreter
X
Ticaret Sicil
X
Ticaret Sicili Tüzüğü ve
aynen uygulanması halinde olumlu etkilenir.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın5174 Sayılı TOBB
Kanunu çerçevesinde sevk ve idaresi,
 Oda personelinin çalışmalarını ve faaliyetleri denetlemek ve
değerlendirmek,
 Yönetim faaliyetlerinin Meclise ibra edilmesi
 Odanın ve üyelerin ulusal ve uluslar arası kurum ve
kuruluşlarda temsili hizmetleri ile görevlidir.
BEKLENTİLERİ
 Yönetim Kurulu kararlarının aynen uygulanması ve yönetim
döneminde başarı ve yüksek faydalanıcı memnuniyeti
beklentisi vardır,
KURULUŞA ETKİSİ
 Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların
aynen uygulanması halinde olumludur,
ETKİ GÜCÜ
 Kurumu etkileme gücü yönetim düzeyinde karar alma
konusunda yüksek birimdir,
KURULUŞUN ETKİSİ
Faydalanıcı memnuniyetini ve kapsamını artıran kararların
aynen uygulanması halinde olumlu etkilenir.
FAALİYETLERİ
 5174 Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde temsil ettikleri
grupların sorunlarını görüşmek amacı ile periyodik olarak
toplanmak ve toplantı sonuçlarını Yönetim Kuruluna iletmek
esas görevidir.
BEKLENTİLERİ
 Temsil ettikleri grubun sorunlarının çözümüne ilişkin hizmet
beklentileri vardır.
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın etkin ve isabetli hizmet
verebilmesi için gündem oluşturma ve bilgilendirme etkisi
vardır,
ETKİ GÜCÜ
 5174 Sayılı TOBB Kanunu çerçevesinde aylık olarak
toplanarak Yönetim Kuruluna gündem sunmak
KURULUŞUN ETKİSİ
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası’nın yasal, sosyal ticari ilişki
geliştirme hizmetleri
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Personelinin sevk ve idaresi
(sicil amiri olarak)
 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve TOBB Genel Sekreter
Yönetmeliği kapsamında Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
hizmetlerinin sunulması
 Yönetim Kurulu ve Meclis Kararlarının yazılması ve
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın hizmetlerinin üyelerin
%100 memnun olacağı düzeyde verilmesi,
 Personelin yasal çerçeve içinde verilen talimatları yerine
getirmesi
 Yönetim Kurulu’nun önerileri dikkate alması, yasal
prosedürün uygulanmasında görüş alınması,
 İşinde başarı ve kariyer,
KURULUŞA ETKİSİ
 Hizmet birimlerinin son onay birimidir. Hizmetlerin yasalara
uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek olması halinde
olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluluk ve yetkilerini 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve
TOBB Genel Sekreter Yönetmeliğinden alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
 Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin
yüksek olması halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
23
Personeli
ilgili yasalar çerçevesinde;
1. Oda Üyelerinin Ticaret
Sicil işlemlerini yapar
2. Resmi kurumların
talep ettiği üye
bilgilerini bu
kurumlara iletir ve
resmi kurumların talep
etmesi halinde rehin
vb. işlemleri yapar
3. Bölümüne ilişkin yasal
değişiklikleri izler,
üyeleri bilgilendirir ve
işlemleri yasal
değişiklikleri dikkate
alarak yapar.
 Ticaret Sicili Tüzüğü ve ilgili yasalar çerçevesinde ticaret
sicil işlemlerini yürütmek, resmi kurumların bilgi edinme ve
resmi işlem taleplerini karşılamak temel görevidir.
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Ticaret Sicil
İşlemlerinin yasalara uygun yapılması için çalışma şartlarının
eksiksiz sağlanmış olması.
KURULUŞA ETKİSİ
 Ticaret Sicil İşlemlerinin Ticaret Sicil Tüzüğü ve Genel
Hükümlere uygun olmasında sorumluluğu vardır.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluluklarını Ticaret Sicil Tüzüğü ve Yetkilerini Türk
Ticaret Kanunundan alır ve uygular.
KURULUŞUN ETKİSİ
Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek
olması halinde olumludur.
Oda Sicil
Personeli
5174 Sayılı TOBB Yasası,
ilgili yönetmelikler ve yasalar
çerçevesinde;
1. Üyelerin oda kayıt ve
muamelat işlemlerini
yapar
2. Resmi kurumların talep
ettiği üye bilgilerini bu
kurumlara bildirir.
3. Sosyal yardımların
belirlenen birey ve
kuruluşlara iletilmesini
sağlar
4. Üyelerin ticari
ilişkilerinin geliştirilmesi
faaliyetlerine katkı sağlar
5. Bölümüne ilişkin yasal
değişiklikleri izler,
üyeleri bilgilendirir ve
işlemleri yasal
değişiklikleri dikkate
alarak yapar.
FAALİYETLERİ
 5174 Sayılı TOBB Yasası ve Oda Muamelat Yönetmeliği
çerçevesinde üyelerin hizmet işlemlerini yürütmek, resmi
kurumların bilgi edinme ve resmi işlem taleplerini karşılamak
temel görevidir.
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Ticaret Sicil
İşlemlerinin yasalara uygun yapılması için çalışma şartlarının
eksiksiz sağlanmış olması.
KURULUŞA ETKİSİ
 Oda Sicil İşlemlerinin Yasa ve Yönetmeliklere uygun
olmasında sorumluluğu vardır.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluluklarını ve Yetkilerini 5174 Sayılı TOBB Yasası ve
Oda Muamelat Yönetmeliğinden alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek
olması halinde olumludur.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın faaliyetleri ve
Kırşehir’de gelişen olaylar
hakkında üyelerimizi
ilgilendiren konuları
üyelerimize ve kamuya
duyurmaktadır.
FAALİYETLERİ
 TOBB Akreditasyon Standardı ve Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası Yönetim Kurulunun belirlemiş olduğu yetkileri
kullanarak;
- Vizyon Dergisi’nin çıkarılması
- Basınla ilişkilerin yürütülmesi
- Haberlerin toplanması ve derlenmesi
- Haberlerin www.kirsehirtso.org.tr adresinde yayınlanması
için web sitesi sorumlusuna iletmesi esas görevleridir.
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın basınla ilişkilerinin
başarı ile yürütülmesi için çalışma şartlarının oluşturulması
beklentisi vardır.
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin üyelere
ve kamuya duyurulması ve kamunun bilgilendirilmesi
noktasında kuruluşa etkisi olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluluk ve yetkisini, Basın Danışmanı ile yapılan Hizmet
Sözleşmesinden alır.
 Basın ile direkt ilişkileri olması
KURULUŞUN ETKİSİ
Hizmetlerin yasalara uygunluğu ve üye memnuniyetinin yüksek
olması halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Yerel, Ulusal ve Yabancı girişimcilerin Kırşehir OSB’de
yatırım yapmalarını sağlamak için Kırşehir’in ekonomik
X
Basın ve Halkla
İlişkiler Personeli
X
Kırşehir Organize
Sanayi Bölge
X
Yerel, Ulusal ve Yabancı
yatırımcılara 4562 Sayılı
24
Müdürlüğü
OSB Kanunu çerçevesinde
27327 Sayılı Yönetmeliğe
göre hizmet vermektedir.
Bu yolla Kırşehir Ticaret
Ve Sanayi Odası’na üye
kazandırmakta ve
Kırşehir’de istihdam
yaratmaktadır.
Bununla birlikte Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın%0,6 iştiraki
olan bir kurumdur.
TOBB Birlik
Personeli ve
Emekli Sandığı
Vakfı Genel
Müdürlüğü
Oda çalışanlarının sosyal
haklarını sağlayan
kurumdur.
X
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın bağlı bulunduğu
üst kurum olması nedeni
ile dış paydaşımızdır.
TOBB
X
kaynaklarının tanıtılması, OSB altyapısının (ulaşım, enerji,
atık arıtma vb.) tamamlanması esas görevidir.
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın %25 iştiraki olarak
finansal, bürokratik ve tanıtım desteği almak,
 Diğer iştirakçilerle (İl Özel İdaresi %25, Kırşehir Belediyesi
%50) ortak değerler çerçevesinde uyumlu bir yönetim
sergilenmesi.
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın üye sayısının ve
gelirlerinin artması
ETKİ GÜCÜ
 4562 Sayılı OSB Kanunu çerçevesinde 27327 Sayılı
Yönetmeliğe göre hizmet vermesi ve yasal kurum olması
 KURULUŞUN ETKİSİ
Altyapının tamamlanması ve kaynakların sağlanması sonucu
projenin başarılı olması halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Oda personelinin sosyal haklarının (sağlık ve emeklilik)
verilmesi
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın sosyal güvenlik
ödemelerini zamanında yapması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın çalışanlarının sosyal
güvenlik risklerini üstlenmesi
ETKİ GÜCÜ
 Yetki ve Sorumluluğunu TOBB Personeli Sigorta Emekli
Sandığı Vakıf Senedinden alması
KURULUŞUN ETKİSİ
Sosyal güvenlik ödemelerinin zamanında yapılması
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerinin
yürütülmesi için yazılım vb. çalışma altyapısını hazırlamak
 Odaların çalışmasına ilişkin yasal düzenlemelere katkı
yapmak,
 Ülke genelinde üyelere sağlıklı hizmet vermek için vizyon
belirlemek,
 Tahkim görevi yapmak
 Yabancı muadil kuruluşlarla kurumsal bağlar kurmak ve
işbirliği yapmak, ulusal ve uluslar arası gelişmelerle ilgili oda
ve borsaları bilgilendirmek,
 Oda borsaları ulusal ve uluslar arası her tip platformda temsil
etmek
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın5174 Sayılı TOBB
Kanunu ve bağlı yönetmeliklerine uygun hizmet vermesi,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın TOBB Akreditasyon
Standardına uygun hizmet vermesi
 Kalite Yönetim Sistemi gereklerini uygulaması, üye ve
toplumsal memnuniyeti artırması,
 Oda gelirinin %8’i oranında TOBB’a ödeme yapılması
 Yönetim ve mali faaliyetlerin 5174 Sayılı TOBB Kanunu ve
bağlı Yönetmeliklerine uygun yapılması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın bağlı bulunduğu
kurumdur. Yasal çerçevede her tür yaptırım hakkına sahiptir.
Yasalara uygun faaliyetler gerçekleştirilmesi halinde etkisi
olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Yetki ve sorumluluklarını TOBB 5174 sayılı Kanundan alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasalara uygun hizmet vermek ve yönetsel faaliyetleri yasalar
çerçevesinde gerçekleştirmesi, üye memnuniyetinin
sağlanması ve bölge-ülke ekonomisine katkı yapması halinde
olumludur.
25
T.C. Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı
TOBB dolayısıyla Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın bağlı bulunduğu
bakanlık olması nedeni ile
dış paydaşımızdır.
X
Kırşehir
Belediyesi
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
resmi hizmetlerin
faydalanıcısı, Kırşehir’in
yerel kurumu olması, proje
ortaklığı ve çıkar birliği
kapsamında dış
paydaşımızdır.
X
Kırşehir Ziraat
Odası
X
Kırşehir
Kaymakamlığı
X
İl Özel İdaresi
X
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
FAALİYETLERİ
 TOBB’un bağlı bulunduğu kurum;
 Yasa çıkarma ve denetim yapma yet yetkisi vardır.
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk
KURULUŞA ETKİSİ
 Denetimler sonrası uygunsuzluk tespit edilmesi halinde
yaptırım yetkisi vardır. Yasalara uygunluğun sağlanması
noktasında olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Yetkisini 5174 Sayılı TOBB Kanunu’ndan almaktadır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Ülke ekonomisine yapacağı katkı ile olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder,
 Ortak girişim ve projelerde görev alır,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın talep ettiği bilgileri
verir.
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın emlak ve çevre
vergilerini tahsil eder.
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması
 Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’na düşen
görevlerin yapılması
 Yasalara uygunluk
KURULUŞA ETKİSİ
 Proje ortaklığında ve söz hakkı vardır.
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ve Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi Odası’nın mücavir alan içinde yaptığı
girişimlerde (ruhsat vb.) izin makamıdır.
ETKİ GÜCÜ
 Girişimlere ruhsat vb. izin makamı olması
KURULUŞUN ETKİSİ
 Proje ortaklığında görevlerin olumlu sonuçlandırılması
 Bilgi taleplerinin karşılanması ve
 Yasalara uygunluk halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin
hizmet alması
KURULUŞA ETKİSİ
 Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar
doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Yoktur
KURULUŞUN ETKİSİ
Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder,
 KIRŞEHİR’İN İdari makamıdır,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın bazı hizmetlerinde izin
ve onay makamıdır.
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması
 Yasalara uygunluk
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir’in idari makamı olması nedeni ile Kırşehir Ticaret
Ve Sanayi Odası’nın bazı hizmetlerinde izin ve onay
makamıdır.
ETKİ GÜCÜ
 İdari makam olması
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasalara uygunluk halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
26
Odası’nın muhtelif
projelerinde danışma, izin
kurumu ve proje ortağı
olarak dış paydaşımızdır.
Kırşehir İlGıda,
Tarım,
Hayvancılık
Müdürlüğü
Kırşehir’in yerel kurumu
olması, proje ortaklığı ve
bazı projelerde izin kumru
olması ve çıkar birliği
kapsamında dış
paydaşımızdır.
X
Ahi Evran
Üniversitesi
X
Kırşehir Vergi
Dairesi
X
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
hizmetlerin faydalanıcısı,
Kırşehir’in yerel kurumu
olması, proje - çözüm
ortaklığı ve çıkar birliği
kapsamında dış
paydaşımızdır.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası Üyelerinin mali
olarak bağlı bulunduğu
kurum, Kırşehir Ticaret Ve
Sanayi Odası’nın vermiş
olduğu hizmetlerin
faydalanıcısı ve Kırşehir’in
yerel kurumu olması
nedeni ile dış
paydaşımızdır.
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Üyelerinin belediye sınırları
dışında OSB vb. alanların tahsisi ve tesisi konusunda yetkili
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk,
 Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın üzerine
düşen görevleri yapması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Üyelerinin belediye sınırları
dışında yer ve bina ihtiyaçlarının karşılanmasında izin ve
onay kurumudur.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluluk ve yetkisini 5302 Sayılı İl Özel İdaresi
Kanunu’ndan alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasalara uygunluk halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder,
 Tarım ve gıda ile ilgili Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
üyelerine izin ve ruhsat verir,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın talep ettiği bilgileri
verir.
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin yasalara
uygunluğu
KURULUŞA ETKİSİ
 Proje ortaklığında ve söz hakkı vardır.
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ve Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi Odası’nın mücavir alan içinde yaptığı
girişimlerde (ruhsat vb.) izin makamıdır.
ETKİ GÜCÜ
 Girişimlere ruhsat vb. izin makamı olması
KURULUŞUN ETKİSİ
 Proje ortaklığında görevlerin olumlu sonuçlandırılması
Bilgi taleplerinin karşılanması halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Eğitim konusunda Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’na destek
olması
 AB, Teşvik vb Projelerin hazırlanması ve gözden geçirilmesi
 Proje ortaklığı
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk,
 Öğrenci ve kuruma eğitim destekleri hizmetleri
 Ortak projelerde Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın
görevlerini yapması
KURULUŞA ETKİSİ
 Proje hazırlama, gözden geçirme ve üyelere yönelik eğitim
verilmesi
ETKİ GÜCÜ
 Ortak projelerde ve hazırlanan projelerde söz sahibi olması
KURULUŞUN ETKİSİ
 Eğitim desteklerinin verilmesi ve etkin kullanımı halinde
olumlu.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve üyelerinin vergi ve mali
yükümlülüklerini yerine getirdiği resmi kurumdur,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerini mali açıdan
denetler
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin vergi kayıtlarını
yapmak ve sonlandırmak
 Bilgi talebinde bulunur
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın bilgi taleplerini yanıtlar
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyeleri ile ilgili ticaret
siciline ilişkin bazı harçların tahsilini yapar
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk
27
Adli Kurumlar
X
Meslek Odaları ve
Birlikleri
X
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
resmi hizmetlerin (bilgi
edinme vb.) faydalanıcısı
ve Kırşehir’in yerel
kurumu olması nedeni ile
dış paydaşımızdır.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
resmi hizmetlerin
faydalanıcısı, Kırşehir’in
yerel kurumu olması, proje
ortaklığı ve çıkar birliği
kapsamında dış
paydaşımızdır.
Dernekler,
Vakıflar vb.
X
Ulusal ve Yerel
Basın Yayın
Kuruluşları
X
Fuar Firmaları
X
Bilgilenme ve Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın faaliyetlerinin
kamuya bildirilmesi ve
kamunun aydınlatılması
kapsamında dış
paydaşımızdır.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın üyeleri için
ticari ilişkilerin
geliştirilmesi konusunda
dış paydaşımızdır.
 Bilgi taleplerinin karşılanması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerini direkt etkiler
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın üye vergi kayıtlarının
açılması ve kapanması konusunda izin ve kayıt makamıdır.
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluk ve Yetkilerini 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu’ndan
ve 24.12.94 tarih ve 22151 Sayılı Resmi gazetede yayınlanan
Vergi Daireleri Kuruluş ve Görev Yönetmeliği’nden alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasalara uygunluk halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve üyelerinin hukuki
sorunlarının görüşülmesinde çözümünde yasa uygulayıcıdır.
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk
 Bilgi taleplerinin karşılanması
KURULUŞA ETKİSİ
 Adli makamlara muhatap olmuş Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası üyelerini direkt etkiler
ETKİ GÜCÜ
 Sorumluk ve Yetkilerini T.C. Yasalarından alır.
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasalara uygunluk halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin
hizmet alması
KURULUŞA ETKİSİ
 Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar
doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Yoktur
KURULUŞUN ETKİSİ
Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur.
FAALİYETLERİ
 Bilgi talep eder
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması,
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ile ortak üyelerinin etkin
hizmet alması
KURULUŞA ETKİSİ
 Üyeleri için hizmet talep eder. Kırşehir için ortak çıkarlar
doğrultusunda faaliyet göstermesi halinde etkisi olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Yoktur
KURULUŞUN ETKİSİ
Ortak üyelerine etkin hizmet verme konusunda olumludur.
FAALİYETLERİ
 Kamunun bilgilendirilmesi
BEKLENTİLERİ
 Haber niteliği taşıyan bilgi taleplerinin karşılanması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kamunun doğru bilgilendirilmesi halinde olumludur.
ETKİ GÜCÜ
 Kamuoyu yaratması
KURULUŞUN ETKİSİ
Yasal hizmetlerden faydalanır.
FAALİYETLERİ
 Fuar ve sergi düzenlemek, bu yolla ticari ilişkilerin
geliştirilmesine katkı sağlamak
BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin katılımı ve
ziyareti beklentisi vardır.
28
Siyasi Parti
Temsilcilikleri
X
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın bilgi edinme
hizmetlerinden faydalanan,
diğer taraftan Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın üyeleri ve
Kırşehir’in çıkarlarının
savunulmasında ve bu
konulara ilişkin gündemin
oluşturulması konusunda
dış paydaşımızdır.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın üyelerine
imtiyazlı finansman
kaynağı yaratılmasında dış
paydaşımızdır.
Banka ve Finans
Kuruluşları
Şubeleri
X
Tedarikçiler
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın aldığı mal ve
hizmetler kapsamında dış
paydaşımızdır.
X
ICC (International
Chamber of
Commerce)
X
Üyesi olmamız ve
Uluslararası gelişmelere
ilişkin bilgi edinmemiz
kapsamında dış
paydaşımızdır.
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası üyelerinin ticari ilişkilerinin
geliştirilmesi ve bu yolla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası ve
üyelerinin gelirlerinin artması
ETKİ GÜCÜ
 Orta
KURULUŞUN ETKİSİ
Katılım olması halinde olumludur.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir’in ekonomik ve sosyal gelişimine katkıda bulunmak
amacı ile kulis yapmak.
BEKLENTİLERİ
 Söz konusu partinin itibar kazanması
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir halkının ve üyelerimizin fayda sağlaması, bu yolla
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın yapacağı iş birliği
sonucu başarı sağlaması
ETKİ GÜCÜ
 Orta (siyasi ilişkilerin kamu yararına yeteri etkinlikte
kullanılabilmesi halinde yüksek)
KURULUŞUN ETKİSİ
 Toplum ve üyelerimizin yararına Siyasi Partilerle işbirliği
gerektiren Projeler geliştirmesi halinde ve bu projelerin üye
tabanı tarafından bilinmesi halinde yaratacağı beklentiler
nedeni ile olumludur.
FAALİYETLERİ
 Üyelerimize finansman sağlaması,
 Nakit hareketlerinin ve bankacılık işlemlerinin
gerçekleştirilmesi,
 Üyelerimizin birikimlerinin değerlendirilmesi.
BEKLENTİLERİ
 Verdiği hizmetler karşılığında kar sağlamak,
KURULUŞA ETKİSİ
 Üyelerimizin finansal sorunlarına çözüm bulması ve
başarılarına katkı sağlamak, Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası
ile yapacağı protokollerde başarı sağlanmak.
ETKİ GÜCÜ
 İyi (bankaların sağlayacağı kredi finansmanları ve vereceği
faizlerle yüksek fayda sağlaması)
KURULUŞUN ETKİSİ
 Üyeler ile finansman kuruluşlarını avantajlı koşullarda
buluşturmak ve üyelerin ticari ve ekonomik faaliyetlerinde
başarı sağlaması noktasında olumludur.
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın ihtiyaç duyduğu mal ve
hizmetleri sağlamak.
BEKLENTİLERİ
 Kar sağlamak
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Hizmet altyapısının tüm
unsurları ile sürekli kullanılabilir olması noktasında
önemlidir.
ETKİ GÜCÜ
 Alınan mal ve hizmetin niteliğine ve Kırşehir Ticaret Ve
Sanayi Odası hizmetlerini direkt etkileme gücüne bağlı.
KURULUŞUN ETKİSİ
 Doğru tedarikçilerin seçilmesinde ve tedarikçilerin üyelerimiz
arasından olması konularında önemlidir.
FAALİYETLERİ
 Dünya ticaretinin geliştirilmesi konusunda platform
oluşturması
 Ticaret Odalarının ve birliklerin küresel gelişmelerden
haberdar edilmesi
BEKLENTİLERİ
 Ticaret odalarının ve birliklerin dünya ticaretinin
geliştirilmesine katkı sağlaması
29
5174 Sayılı TOBB Kanunu
ve yönetmeliklere göre
yükümlülüklerimizi yerine
getirmemiz nedeni ile
müşteri ve paydaşımızdır.
TOBB
X
Kırşehir Ticaret
Ve Sanayi Odası
Üyeleri
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
yasal, sosyal ve ticari
ilişkilerin geliştirilmesine
ilişkin hizmetlerimizin
faydalanıcısı olmaları
nedeni ile paydaşımızdır.
X
Adli Kurumlar
Bilgi edinme konusunda
faydalanıcımız olması
nedeni ile paydaşımızdır.
X
Kırşehir Vergi
Dairesi
X
KURULUŞA ETKİSİ
 Bilgi sağlaması ve hizmetlerin etkin verilmesi için güncelliğin
sağlanması
ETKİ GÜCÜ
 Orta
KURULUŞUN ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın güncel ve etkin hizmet
vermesi noktasında olumlu.
FAALİYETLERİ
 Bağlı bulunulan kuruluş olması nedeni ile bağlayıcı kararlar
alması, yaptırım gücü olması.
BEKLENTİLERİ
 Yasalara uygunluk
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın çalışma kurallarını
belirlemesi noktasında önemlidir.
ETKİ GÜCÜ
 Yüksek
KURULUŞUN ETKİSİ
 Kurumsal başarının nihai olarak TOBB’un başarısı olması ve
TOBB’a gelir kaydedilen yıllık aidatların ödenmesi
konusunda önemli
FAALİYETLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın faaliyetlerinden
faydalanmaları,
 Hizmet talebinde bulunmaları,
 Aidat ödemeleri
BEKLENTİLERİ
 Etkin ve verimli hizmet
 Kesin memnuniyet
 Beyin ve nitelikli personel göçünün önlenmesi
KURULUŞA ETKİSİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın gelirinin artması ve bu
yolla Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın görevini icra
edebilmesinin sağlanması
ETKİ GÜCÜ
 Çok yüksek
KURULUŞUN ETKİSİ
 Üyelerin gelişiminde, yasal yükümlülüklerin karşılanmasında
mutlak etkin
FAALİYETLERİ
 Bilgi edinme talebi
 Üyeler hakkında alınan hukuki kararların icrasında resmi
işlem talebi
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin ve adli uygulama kararlarının zamanında ve
doğru karşılanması
KURULUŞA ETKİSİ
 Taleplerin karşılanmaması halinde cezai yaptırım etkisi
olması
ETKİ GÜCÜ
 Yüksek
KURULUŞUN ETKİSİ
 “Bilgi edinme ve adli yaptırımların uygulanması noktasında
üyeler üzerinde ektili”
FAALİYETLERİ
 Bilgi edinme talebi
 Üyeler üzerinde mali ve vergi konularında yaptırım
uygulaması
BEKLENTİLERİ
 Bilgi taleplerinin karşılanması
 Üyelerin yasal yükümlülüklerini karşılamaları
KURULUŞA ETKİSİ
 Üyelere uygulanan yaptırımlar nedeni ile dolaylı
etkilenmektedir.
ETKİ GÜCÜ
30
Dernekler,
Vakıflar ve
Kooperatifler
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
yasal, sosyal ve ticari
ilişkilerin geliştirilmesine
X ilişkin hizmetlerimizin
faydalanıcısı olmaları
nedeni ile paydaşımızdır.
Yerel Eğitim
Kurumları
Bilgi edinme ve proje
ortaklığı olması konusunda
faydalanıcımız olması
nedeni ile paydaşımızdır
X
İl Halkı
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın vermiş olduğu
sosyal ve ticari ilişkilerin
geliştirilmesine ilişkin
hizmetlerimizin
X faydalanıcısı olmaları
nedeni ile paydaşımızdır.
 Orta
KURULUŞUN ETKİSİ
 Üyelerin mali ve vergi yükümlülükleri konularında
bilgilendirilmesi ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinin
sağlanması konusunda etkili
FAALİYETLERİ
 İçeriklerine bağlı toplumsal ve ticari faaliyetler
BEKLENTİLERİ
 Etkin hizmet almak
 Faaliyetlerine Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın katılımı
KURULUŞA ETKİSİ
 Kitle oluşumu noktasında etkili
ETKİ GÜCÜ
 Orta
KURULUŞUN ETKİSİ
 Etkin hizmet verilmesi ve faaliyetlere katılım, katkı
sağlanması noktasında etkili
FAALİYETLERİ
 Eğitim
 Araştırma
BEKLENTİLERİ
 Eğitim yardımlarının etkin yapılması
 Faaliyetlerine destek ve projelerde işbirliği
KURULUŞA ETKİSİ
 Ortak yürütülen projelerde bilgi desteği
ETKİ GÜCÜ
 Orta
KURULUŞUN ETKİSİ
 Ortak projelerde ve yardımlarda Kırşehir Ticaret Ve Sanayi
Odası’nın görevini tam yapması noktasında olumlu
FAALİYETLERİ
 --BEKLENTİLERİ
 Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Üyelerinin gelişmesi
noktasında, istihdam sağlanması, sanayici ve toplumun
buluşturulması,
KURULUŞA ETKİSİ
 Olumlu kamuoyu oluşturulması konusunda önemli
ETKİ GÜCÜ
 Yüksek
KURULUŞUN ETKİSİ
 Etkin hizmet verilmesi ve istihdam sağlanarak beyin ve
nitelikli insan göçünün önlenmesi konusunda önemli.
Tablo: 22
4.7 PAYDAŞ ETKİ-ÖNEM MATRİSİ
İç Paydaşlar
PAYDAŞLAR
Önemli / Önemsiz
Çıktılarını Gözet
Çalışmalara Dâhil
Et İzle
Birlikte Çalış
Bilgilendir
Meclis Başkanı
Önemli
Meclis Üyeleri
Önemli
X
X
Yönetim Kurulu Bşk.
Önemli
X
X
Yönetim Kurulu Üyeleri
Önemli
X
X
Komite Başkanları
Önemli
X
X
Genel Sekreter
Önemli
X
X
Ticaret Sicil Personeli
Önemli
X
X
X
31
Oda Muamelat Personeli
Önemli
X
X
Basın ve Halka İlişkiler Per
Önemli
X
X
Sağlık Hizmetleri Birimi Per
Önemli
X
X
KIRŞEHİR Organize Sanayi Böl. Md.
Önemli
TOBB Birlik Personeli ve Emekli
Sandığı Vakfı Genel Müdürlüğü
Tablo:23
X
Önemli
X
Dış Paydaşlar
Önemli/Önemsiz
Çıktılarını Gözet
Çalışmalara Dâhil
Et İzle
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
Önemli
X
Kırşehir Belediyesi
Önemli
X
Kırşehir Ticaret Borsası
Önemli
X
Kırşehir Ziraat Odası
Önemli
Kırşehir Kaymakamlığı
Önemli
X
İl Özel İdaresi
Önemli
X
Kırşehir İl Tarım Müdürlüğü
Önemli
X
Ahi Evran Üniversitesi
Önemli
X
Kırşehir Vergi Dairesi
Önemli
X
Adli Kurumlar
Önemli
X
Meslek Odaları ve Birlikler
Önemli
X
Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler
Önemli
X
Ulusal ve Yerel Basın Yayın Kuruluşları
Önemli
X
Fuar Organizasyon Firmaları
Önemli
X
Siyasi Parti Temsilcileri
Önemli
X
Banka ve Finans Kuruluşları Şubeleri
Önemli
X
Tedarikçiler
Önemsiz
X
ICC
Önemli
X
PAYDAŞLAR
Birlikte Çalış
Bilgilendir
X
Tablo:24
Faydalanıcılar
PAYDAŞLAR
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
TOBB
Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası
Üyeleri
Adli Kurumlar
Kırşehir Ticaret Borsası
Kırşehir Vergi Dairesi
Kırşehir Kaymakamlığı
İl Özel İdaresi
Meslek Odaları ve Birlikler
Önemli
Önemsiz
Önemli
Önemli
Çıktılarını Gözet
Çalışmalara Dâhil Et
Önemli
Önemsiz
Önemli
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Birlikte Çalış
Bilgilendir
X
X
X
X
X
X
X
X
X
32
Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler
Banka ve Finans Kuruluşları
Şubeleri
Yerel Eğitim Kurumları
Kırşehir Belediyesi
Tedarikçiler
İl Halkı
Tablo:25
Önemsiz
X
X
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
Önemsiz
X
X
X
X
5. KURUM ANALİZİ (SWOT/GZFT)
İç Faktörler
Paydaşlar, kuruluş içi SWOT Analizinde “Zayıf ve Güçlü” Yanlar olarak sorgulandı. Analiz
sonucu alt başlıklarda yer almaktadır.
İç Faktörler
GÜÇLÜ YANLAR
ZAYIF YANLAR
AKTİF UYGULANMASI, GELİŞTİRİLMESİ VE
KORUNMASI GEREKEN KONULAR
İYİLEŞTİRİLME KARARI ALINMASI
GEREKEN KONULAR
3.
4.
5.
6.
7.
DIŞ PAYDAŞLAR
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Personel sayısı, niteliği ve çalışma altyapısı yeterli
Personel ve Yönetim Kurulu’nun genç hevesli ve
dinamik olması
Yönetim Kurulu Başkanı’nın liderlik özelliğinin olması
Meclis aritmatiğinin dengeli olması
Tutarlı fikirleri olan bir yönetime sahip olması
Üyelerine kolay ulaşabilir olması
Toplum içinde ve iş dünyasında saygın bir kurum
olması ve yaptırım gücü olması
Yönetim Kurulunun TSO’ya yeterli zamanı ayırabilir
olması
Yetenekli bir yönetim ve personele sahip olması
Yönetim Kurulunun iş yapma azminin olması
İyi niyetli ve çalışkan personelin olması
Nezih ve uygun hizmet binasının olması
Güçlü yanlarını etkin kullanamaması
Samimi ve sıcak bir oda olması
Ulaşılabilir olması
İletişim sorunu yaşanmaması
Girişimcilerin temsil edildiği bir kurum olması nedeni
ile diğer resmi kurumlara göre daha esnek ve ekonomik
olarak daha rahat olması
Meslek kuruluşu olması nedeni ile göz önünde olması
Kırşehir’deki en büyük STK olması
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
DIŞ PAYDAŞLAR
1.
2.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Siyasi ve ticari faaliyeti olan Yönetim Kurulu Başkanı
olması
Oda olarak aktif hizmet alınamaması
Ticari ve sınai projelerde aktif görev almaması
Üyelerinin tüm bilgi taleplerine rağmen kurumun
duyarsız olması
Bütçesinin güçlü olmaması, ekonomik yapısının
yetersiz olması nedeni ile üye taleplerini tam
karşılayamaması
Bölgenin sorunlarına uzak durması, bu konuda aktif rol
almaması ve yaptırım gücünü kullanamaması
Personel ve TSO üyelerinin yeterli bilgiye sahip
olmadıkları kanaatinin olması
Ticaretin geliştirilmesi için yeteli hizmet vermemesi
Ticari ahlak kurallarının yerleştirilmesi için çalışma
yapmaması
Üyelerine yeterli bilgi desteği sağlayamaması
Bilinirliğinin az olması
Personel sayısının yetersiz olması, personelin
profesyonel olmaması
Valilik, Belediye ve Milletvekilleri ile daha sıkı ilişki
kurulamaması
Kurumun faaliyetleri hakkında üyeler ve topluma
yeterli bilgilendirmenin yapılmaması
Dış ticaret konusunda üyelerine yeterli desteği
sağlamaması
Yatırımcılar için Ar-Ge biriminin olmaması ve fizibilite
çalışmalarını yapamıyor olması
Web sitesinin istenen düzeyde olmaması
Periyodik yayınların zayıf olması
Büyük ses getirecek organizasyonlar yapmaması
Yönetimin bölgenin sorunlarına hakim olması
Üye sayısının ve kurumsal üyelerin az olması
33
Tablo:26
Dış Faktörler
TEHDİTLER
FIRSATLAR
1. Siyasiler ile ilişkilerin iyi olması
2. Diğer sivil toplum kuruluşları ile işbirliği
içinde olması
3. Genç nüfusa sahip olması ve yapılacak
yatırımlarda yatırımcıların istihdam sorunu
yaşamayacak olması
4. TOBB tarafından destek görmesi
5. Mermer ve sığır eti kaynaklarının zengin
olması
6. Diğer kurumlara nazaran daha bağımsız
olması nedeni ile sesini daha rahat
duyurabilmesi
7. İlin küçük olması nedeni ile diğer kurumlar
ile direkt iletişim olanağının olması
8. İlin konumu gereği büyük pazarlara (Ankara,
Kayseri vb.) yakın olması
9. Valilik ve belediye ile ilişkilerin iyi olması
10. KTSO üyelerinin faydalı işlerde odaya
yardımcı olması
11. Kırşehir’in güvenlik zaafı olmayan bir il
olması
12. Bölgenin eğitim seviyesinin yüksek olması
DİKKATE ALINIP MUHTEMEL
TEHDİTLERİN ÖNLEMLERİNİN ALINAMSI
GEREKEN KONULAR
1. Milletvekillerinin her konuda hemfikir
olmaması
2. Kırşehir’in büyük illerin (Ankara ve
Kayseri) arasında sıkışması
3. Siyasi baskılar ile karşılaşma ihtimalinin
olması
4. Meslek gruplarının tam oluşturulamaması
5. Diğer kurumlar ile yapılan ortak projelerde
başarı sağlanamaması ve bunun diğer
projeleri de olumsuz etkilemesi
6. Sivil Toplum Kuruluşlarının tamamen
özgür çalışamaması
7. Mermerciliğin profesyonel ve teknoloji
kullanılarak yapılmaması
8. Sığır etinde marka yaratılmamış olması
9. Yerel kurumlar ile ortak iş yapılmasında
bürokratik engellerin çıkması
10. TOBB ve Bakanlıklardan yeterli desteği
görememesi
11. Üyelerin
sorumluluklarını
yerine
getirmemesi
12. Seçim ile gelen yönetim kurulunun yeterli
donanıma sahip olmaması durumu
13. Üyelerin birbiri ile rekabet halinde olması,
dayanışma eksikliği
14. Doğabilecek krizler
DIŞ PAYDAŞLAR
DIŞ PAYDAŞLAR
DEĞERLENDİRMEYE ALINMASI VE
FAYDALANILMASI GEREKEN KONULAR
Tablo:27
34
6. KURULUŞUN YAPISI
6.1 ORGANİZASYONUN YAPISI
Odamızın organizasyon yapısı aşağıda görüldüğü gibidir. Organizasyonu etkileyecek bir
değişiklik söz konusu olduğunda organizasyon Genel Sekreter tarafından revize edilir ve
Yönetim Kurulu Başkanı’nın onayı ile yürürlüğe girer.
Şekil: 1
Aynı ya da Benzer Görevi Yapan Birimler ve Yetki Çakışması
Mevcut organizasyon yapısında aynı ya da benzer görevi yapan personel bulunmamaktadır.
Buna karşın kurum içinde aynı kişiler farklı görev yapabilmektedir.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nda Son Dönemde Yapılan Önemli Değişiklikler
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nda Mayıs 2013’te yapılan oda seçimleri ile oda meclisi ve
yönetim kurulu yenilenmiştir. Ancak Yönetim Kurulu Başkanı ve bazı Meclis ve Yönetim
Kurulu Üyelerinin değişmesi kurumumuzda yönetsel anlamda bir metot değişikliği
getirmemiştir.
35
6.2 KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI İNSAN KAYNAKLARI
Kuruluş Personelinin Sayısı ve Dağılımı
Genel Sekreterlik
:1
Oda Sicil Memurluğu
:1
Ticaret Sicil Müdürlüğü
:2
Muhasebe
:2
Tahsilat
:1
Dış Ticaret / Bilgi İşlem
:1
Sosyal Hizmetler
Basın ve Halkla İlişkiler
: Vekaleten
İç Hizmet Grubu
Müstahdem
:1
Temizlik / Ağırlama
:1
Ulaştırma
: Vekaleten
Toplam
: 10 personel görev yapmaktadır.
Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi
BÖLÜMÜ
Genel Sekreter
Oda Sicil Memuru
Ticaret Sicil Müdürü
Ticaret Sicil Müdür Yrd.
Muhasebe
Tahsilat
Basın ve Halkla İlişkiler
Ulaştırma Görevlisi
Müstahdem
Temizlik
EĞİTİM DÜZEYİ
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Üniversite
Lise
Üniversite
Lise
İlkokul
Üniversite
Tablo:28
6.3 KURUM KÜLTÜRÜ
Kurum kültürü, temel olarak kurumun kendi içinde ve kurumun dışarı ile iletişimini ve bu
iletişimin niteliğini belirleyen değerler, disiplinler ve faaliyetler bütününün biçimi olarak
açıklanabilir.
İletişim Süreçleri
İLETİŞİM TİPİ
TOBB Akreditasyon Denetimi
Öz Değerlendirme
KONUSU
Oda faaliyetlerinin Akreditasyon Standardı
şartlarına uygun çalışıp çalışmadığının
bağımsız ve TOBB tarafından
yetkilendirilmiş kurumlar tarafından tüm
seviye ve birimler bazında denetlenmesi
Akreditasyon standardına bağlı olarak tüm
PERİYODU
Üç Yılda Bir
Defa
Yılda Bir Defa
36
Hesapları İnceleme Komisyonu
Toplantıları
Disiplin Kurulu Toplantıları
Yıllık Yönetimin Gözden Geçirme
Toplantısı
TOBB Genel Kurul Toplantısı
İç Tetkikler
Kalite Yönetim Sistemi
Belgelendirme ve Takip
Denetimleri
Meclis Toplantısı
Meslek Komiteleri Toplantıları
Yönetim Kurulu Toplantıları
İş Planları ve Buna Bağlı
Faaliyetlerin Gözden Geçirme
Toplantıları
Sosyal Faaliyet Toplantıları
Personel Değerlendirme ve
Bilgilendirme Toplantıları
süreç ve faaliyetlerin hedeflerle
karşılaştırması
Yıllık oda denk bütçesinin görüşülmesi ve
tavsiyelerin Yönetim Kurulu ve Oda
Meclisine onaylanması için havale edilmesi
Yasa ve yönetmeliklere aykırı durumların
görüşülmesi ve yaptırım kararı alınması
ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi
standardına bağlı olarak kurumsal işleyişin
etkinliği ve üye memnuniyetinin
sorgulanması
Delegeler düzeyinde TOBB Merkezinde
Faaliyet Raporu Toplantısı
Oda faaliyetlerinin uluslararası standartlar,
yerel yasa-yönetmelikler ve kurum
kurallarına uygun işleyip işlemediğinin tüm
birimlerde denetimi.
Oda faaliyetlerinin ISO 9001:2008 Kalite
Yönetim Sistemi standardına, yerel yasayönetmelikler ve kurum kurallarına uygun
işleyip işlemediğinin tüm birimlerde
denetlenmesi.
Aylık hesaplar ve Yönetim Kurulunun
faaliyet raporu
Komitelerin sorunlarının görüşülmesi ve
çözüm önerilerinin Meclis Toplantıları
gündemine alınması
Hesapların incelenmesi, gündeme ilişkin
konuların görüşülmesi
Akreditasyon Sisteminde, Stratejik Plana
bağlı olarak oluşturulan İş Planlarının ve
Stratejilerin gözden geçirilmesi,
Gerçekleştirilen faaliyetlerin sonuçlarının
değerlendirilmesi
Bölgeyi, İli, odayı ve üyeleri ilgilendiren
konular hakkında farklı kurumlarla ya da
yönetimin kendi içinde yaptığı
değerlendirme ve katılım toplantıları
Faaliyetler, genel durum, yasal ve idari
değişiklikler, bölümlere ilişkin sorunlar ve
çözümlerine ilişkin değerlendirme ve
bilgilendirme
Yılda Bir Defa
Gündeme
Bağlı Olarak
Yılda en az
Bir Defa
Yılda Bir Defa
Yılda en az
Bir Defa
Yılda Bir defa
Ayda Bir Defa
Ayda Bir Defa
Haftada Bir
Defa
İş Planlarına
Bağlı olarak
periyodik ya
da olağan üstü
Gündeme
Bağlı olarak
Düzensiz
Ayda Bir Defa
Tablo:29
Karar Alma Süreçleri
KARAR
TİPİ
KONU
Mali
Kararlar
Bütçe
TALEP
EDEN
Yasal
Gereklilik
GÖRÜŞ
BİLDİREN
Yönetim
Kurulu
HAZIRLAY
AN
Genel Sekreter
GÖZDEN
GEÇİREN
Hesapları
İnceleme
ONAY
Oda
Meclisi
37
Komisyonu
Meclis Üyeleri
Fasıllar Arası
Bütçe
Aktarımı
Fasıl İçi
Bütçe
Aktarımı
Ek Bütçe
Kesinleşmiş
Bütçenin
Onay Kararı
Mali ve Ayni
Yardımlar
Muhasebe
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Muhasebe
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
---
Yönetim
Kurulu
Muhasebe
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Yasal
Gereklilik
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Faydalanıcılar
Genel Sekreter
---
Hesapları
İnceleme
Komisyonu
Hesapları
İnceleme
Komisyonu
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Oda
Meclisi
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
İdari
Kararlar
Yatırım
Kararları
Yönetim
Kurulu
Hizmet
Bedellerinin
Belirlenmesi
Yasal
Gereklilik
TOBB’un ilgili
Birimi
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Genel Sekreter
---
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı İlgili
Birimi
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Personele
İlişkin
Kararlar
Muhtelif
Hizmetlere
İlişkin
Kararlar
Üyeler ve
Diğer
Faydalanıcılar
Hakem,
Bilirkişi ve
Eksper
Listelerinin
Hazırlanması
Yasal
Gereklilik
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
TOBB’un ilgili
Birimi
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı İlgili
Birimi
Genel Sekreter
Oda İç
Yönergesi
Hazırlamak
Yasal
Gereklilik
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Üyelik
Faydalanıcı
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yönetim
Oda
meclisi
onayı
sonrası
TOBB’un
onayı
Oda
38
Kararları
Delege
Belirleme
Disiplin ve
İtiraz
Kararları
Mücbir
Sebeplerle
Üye Borcu
Affı
Tahkim ve
Bilirkişi
Atamak
Ticari ve
Sınai Örf ve
Adetlerin
Tespiti ve
İlanı Kararı
ve Yönetim
Talebi
Kurulu
Meclisi
Yönetim
Kurulu ve
Üyeler
TOBB Hukuk
Müşavirliği
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Üye Talebi
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Üyeler ve
Mahkemeler
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Oda
Meclisi
---
Oda
Meclisi
Genel Sekreter
Kırşehir
Ticaret Ve
Sanayi Odası
Hukuk
Müşavirliği
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Kırşehir
Ticaret Ve
Sanayi Odası
Hukuk
Müşavirliği
Yönetim
Kurulu
Genel Sekreter
Hizmet
Birimleri
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Yönetim
Kurulu ve
Muhtelif
Kurumlar
Hizmet
Birimleri
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu
Bilirkişiler
Faydalanıcılar
Genel Sekreter
Genel Sekreter
Yönetim
Kurulu ve
Disiplin
Kurulu
Seçimi
Yasal
Gereklilik
TOBB’un
Hukuk
Müşavirliği
Genel Sekreter
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı İlgili
Birimi
Yasal
Gereklilik
Yürütmeye
İlişkin
Kararlar
Çalışma
Birimleri
Genel Sekreter
Meclis
Kararları
Genel Sekreter
Disiplin
Soruşturması
Kararı
Muhtelif
Hizmet
Belgelerinin
Onayı
Faydalanıcılar
TOBB’un
Hukuk
Müşavirliği
Sanayi ve
Ticaret
Bakanlığı İlgili
Birimi
Ödüllendirme Gelenekler
Kararları
Tablo:30
39
Gelenekler ve Değerler
Kurum Gelenekleri
 Vergi Ödül Töreni
 Yerel Kurumlar ile Planlı Toplantılar
 Personel İkramiyeleri
 Yıl Sonu Yemeği (Personel ve Yönetim Kurulu)
 Dini Bayram Kutlamaları
 Resmi Bayram Törenleri
 Sektör Fuarlarına Katılım ve Ziyaretler
Teknoloji
Teknolojik Altyapı
Kurumumuz verdiği hizmetler için gerekli teknik altyapıya sahiptir.
Bu kapsamda;
 İç paydaşlar, dış paydaşlar ve faydalanıcılarımız ile iletişim altyapısı
 Hizmetlerin sunumu için çalışma ve iş ekipmanları mevcut ve sürekliliğinin sağlanması
için teknoloji yenileme çalışmaları yatırım planlarına dâhil edilmekte ve
bütçelendirilmektedir.
Teknolojiyi Kullanma Düzeyi
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nda görev alan tüm beşeri unsurların mevcut teknolojinin
kullanımı konusunda yetkinliği sağlanmıştır.
Mevcut teknolojinin yenilenmesi halinde ise buna ilişkin beceri geliştirme eğitimleri, eğitim
programları dâhilinde gerçekleştirilmektedir.
Mali Durum
5174 Sayılı TOBB Odalar ve Borsalar Kanunu’nun Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre
her yıl bir taslak denk bütçe Genel Sekreter ve Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanır.
Hazırlanan denk bütçe önce Yönetim Kurulu tarafından onaylanır ve nihai onay için Kırşehir
Ticaret Ve Sanayi Odası Meclisi’ne sunulur. Meclis Aralık Ayında yapılan yılın son
toplantısında bir sonraki yılın bütçesini onaylar. Onaylanan bütçe yeni yılın ilk günü itibariyle
yürürlüğe girer.
Bütçede temel olarak;
Gelir Kalemlerinde:
a. Kayıt ücreti.
b. Yıllık aidat,
c. Munzam aidat,
d. Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler,
e. Belge bedelleri,
f. Yayın gelirleri(Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır)
g. Bağış ve yardımlar,
40
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Para cezaları,
Gemilerden alınacak ücretler.(Hariç Tutulmaktadır)
Misil zamları,
Faiz gelirleri,
Kira gelirleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır)
Kambiyo gelirleri (Hariç Tutulmaktadır)
Menkul kıymet satış gelirleri,
Finansman gelirleri (Hariç Tutulmaktadır)
Tarife tasdik ücreti,
Şube ve temsilcilik gelirleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır)
Sair gelirler başlıkları bulunmaktadır (Başlıklandırılmamış Gelir Kalemleri)
Gider Kalemlerinde:
a. Personel giderleri,
b. Huzur hakkı giderleri,
c. Genel yönetim giderleri,
d. Seyahat ve yol giderleri,
e. Eğitim ve fuar giderleri,
f. Basın ve yayın giderleri,
g. Bağış ve yardımlar,
h. Birlik aidatı, kanuni aidat, pay ve fonlar,
i. Dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler,
j. Vergi, resim ve harçlar,
k. Faiz giderleri,
l. Kira giderleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır),
m. Kambiyo giderleri,
n. Menkul kıymet satış giderleri,
o. Finansman giderleri,
p. Sabit kıymetler gideri,
q. Şube ve temsilcilik giderleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır),
r. Sair giderler başlıkları bulunur (Başlıklandırılmamış Gelir Kalemleri). Bu temel başlıklar
ile oluşturulan Bütçe, KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın bir yıllık hizmet
hedeflerinin gerçekleştirilmesi için mali kaynakların planlanması amacı ile yapılır.
Mali Kaynaklar
a. Kayıt ücreti,
b. Yıllık aidat,
c. Munzam aidat,
d. Yapılan hizmetler karşılığı alınan ücretler,
e. Belge bedelleri,
f. Yayın gelirleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır)
g. Bağış ve yardımlar,
h. Para cezaları,
i. Gemilerden alınacak ücretler (Hariç Tutulmaktadır)
41
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.
q.
r.
Misil zamları,
Faiz gelirleri,
Kira gelirleri (Stratejik Plan Döneminde 2013-2016 Hariç Tutulmaktadır)
Kambiyo gelirleri (Hariç Tutulmaktadır)
Menkul kıymet satış gelirleri,
Finansman gelirleri (Hariç Tutulmaktadır)
Tarife tasdik ücreti
Şube ve temsilcilik gelirleri (Hariç Tutulmaktadır)
Sair gelirler başlıkları bulunmaktadır (Başlıklandırılmamış Gelir Kalemleri)
Mevcut başlıkların yanında Sair Gelirler Kaleminde KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ
ODASI’nın iştirakçisi olduğu kurum ve kuruluşlardan gelirler mevcuttur.
Bütçe Büyüklüğü
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI’nın bütçe büyüklüğü söz konusu bütçe yılı için
belirlenen hedefler ve yasal hizmet maliyetlerine göre belirlenir. Bütçenin oluşturulmasında
temel hareket noktası, hedef ve hizmetlerin maliyetlendirilmesidir. Bütçenin denkliği ise
gider kalemlerinin toplamında ortaya çıkan miktarın, gelir kalemlerinde nakdi olarak
karşılığının bulunması ile sağlanır.
Stratejik planlaması yapılan hizmet döneminde (2013-2017) bütçe çalışmaları iş planları
dikkate alınarak yasal yükümlülükleri de kapsayacak şekilde her yıl planlanır. Bütçenin yıllık
olarak her yıl planlanmasının nedeni, hem her yıl yasal olarak planlanıp Meclis onayı alınması
zorunluluğu ve hem de amaç ve hedeflerde oluşabilecek güncelleme (revizyonlar)’dır.
Araç, Bina ve Diğer Varlıklar
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI yasal hizmetleri ve projelerinin
gerçekleştirilebilmesi için sahip olması gereken altyapıda; hizmet binası, ekipman ve araçları
mevcuttur. Hizmet dönemi için ek inşaat, bina, araç ve ekipman alımı planlanmamakta, ancak
yenilenme olasılığı ihtiyaçlar doğrultusunda mevuttur.
Bunların dışında sahip olunan gayrimenkullerin gelir kaynağı olarak kullanımı ve kazanımı
yine ihtiyaçlar doğrultusunda mevcuttur.
42
7. GELECEĞE BAKIŞ
Vizyonumuz
“Üyelerine Yön Veren ve Bölgenin Ekonomik Kalkınmasında Öncü Rol Alan, Ulusal ve
Uluslararası İş Ağı Kuran, Yenilikçi ve Verimli Bir Kurum Olmak”
“Tarım, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Eğitim Kenti Olmak”
Vizyonumuzu gerçekleştirmek için;

Katılımcı ve şeffaf bir yönetim sergilemek, objektif, lobisi güçlü, bölgesel ve ulusal
alanda söz sahibi bir Ticaret ve Sanayi odası olmak

Kırşehir’in tüm önemli aktörlerini bir araya getirecek birleştirici bir rol almak, kurumlar
arası iş birliği ve güç birliğini sağlamak.

Üyelerimiz arasındaki olası anlaşmazlıklarda tahkim kurumunu işletmek ve uzlaşmacı bir
kurum olmak.
Misyonumuz
“Yasa ile tarafımıza yüklenmiş olan hizmetleri eksiksiz vermek. Üyelerimizi ulusal ve
uluslar arası rekabette bir adım öne taşımak için kişisel ve kurumsal gelişimlerine
destek verecek hizmetleri sunmak”.

Üyelerin yasal gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi ve yasal şartları karşılamaları;
ulusal ve uluslar arası gelişmeleri ve düzenlemeleri izlemek, üyelere söz konusu
gelişmeler ve düzenlemeler hakkında seminerler vermek. Bu yolla üyelerimizin yasal
yükümlülüklerini yerine getirmelerinde güncelliği ve etkinliği sağlamak, üyelerimizin
karşılaşması muhtemel cezai yaptırımları önlemek.

Üyelerin haklarının ve çıkarlarının korunması; düzenli ve sürekli üye toplantıları,
meslek komiteleri toplantıları, meclis toplantıları ile bilgilenmek, alınan bilgiler ışığında
üyelerin haklarının ve çıkarlarının savunulması için KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ
ODASI ve Yönetim Kurulu’nun kurumsal ve bireysel ilişkilerini etkin kullanarak
bölgesel, ulusal ve uluslar arası girişimlerde bulunmak.

İl ekonomisinin geliştirilmesi; yerel, ulusal ve uluslar arası yatırımcıların ve özellikle
aktif olmayan yerel sermayenin İl ekonomisine kazandırılması amacı ile KIRŞEHİR’İN
bölgesel ulusal ve uluslar arası arenada tanıtımını yapmak, yatırımlar için altyapı
çalışmalarını yürütmek, bu amaçla yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarla
işbirlikleri yapmak.
43

Üyelerin bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabette güçlenmesi, teknik ve personel
altyapılarının iyileştirilmesi, ticari bağlantıların kurulması ve ilişkilerin geliştirilmesi;
üyeleri sektörlerindeki gelişmeler hakkında bilgilendirmek, yönetim, üretim ve ticari
faaliyetlerde becerilerini geliştirmek amacı ile etkin danışmanlık hizmetleri vermek. Bu
yolla üyelerimizin sektörlerinde uzmanlaşmalarına katkı sağlamak.

Ticarette etik kurallara uyulmasında etkin rol alma kapsamında, yasal şartları da içeren
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın “Ticari Etik Kurallar Beyanı” hakkında
üyelerimizin bilgilendirilmesi, etik kuralların üyelere benimsetilmesi ve üyeler tarafından
uygulanması amacı ile çalışmalar yapmak.

Hizmet kalitesini ve çeşitliliğini artırmak, üye memnuniyetini ve toplumsal
memnuniyeti sağlamak; yasal yükümlülüklerin yanında toplumsal yükümlülükleri de
dikkate alarak hizmet alanımızı yasaların bize vermiş olduğu sınırlar çerçevesinde
genişletmek, hizmet verdiğimiz kulvarlarda minimum uluslararası standartlara (Kalite
Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi) uygun hizmet vermek.

Önleyici ve uzlaşmacı bir lider kurum olmak, bu kapsamda, 5174 Sayılı TOBB Kanunu
kapsamında verilen Tahkim Kurumunu işletmek. Bunun için üyeleri bilgilendirmek ve
üyelerimizi adli prosedür ve masraflardan korumanın yanında üyelerimize uzlaşma
kültürünü aşılamak.
44
8. TEMEL AMAÇLARIMIZ;
STRATEJİK EKSENİMİZ VE ULAŞMAYI HEDEFLEDİĞİMİZ SONUÇLAR
Amaç 1
Üyelerimize Kesin Fayda Sağlayacak Hizmetler Sunarak Kurumsal Etkinliğimizi ve
Verimliliğimizi Artırmak
1.1 Üyelerimizin ihtiyaçlarını, sorunlarını ve mevcut durumlarını araştırmak, analiz ve tespit
etmek.
1.2 Kırşehir’de tarım ve madencilik sanayinin gelişmesi için Kırşehir’in yatırım olanaklarını
araştırmak ve yeni yatırımcılara (ulusal ve uluslararası) Kırşehir’in tanıtılması
1.3 Yerel ve ulusal kurumlar ile işbirliği şartlarının sağlanması için sürekli iletişim
platformları oluşturmak, görev alacağımız konuların çözümünde yerel ve ulusal kurumları
mobilize etmek.
1.4 Kırşehir’in iş yaşamı ile ilgili tüm organizasyonlara üst düzeyde kurumsal katılım
sağlamak, üyelerimize ve iş dünyasına yakın durmak, sürekli gündemde olmak.
1.5 Üyelerimizin kurumsal gelişimini teşvik etmek ve kurumsal ve bireysel gelişimlerine
yönelik eğitimler düzenlemek, danışmanlık hizmetleri vermek
1.6 Üyelerimizin iş ilişkilerini geliştirmek için iç ve dış ticaret konularında araştırmalar
yapmak, iş seyahatleri düzenlemek ve danışmanlık hizmetleri vermek
1.7 Üyelerimizin ulusal ve uluslararası seviyede rekabet edebilme becerilerini artırmak için
güçlü yerel markaların oluşturulmasına öncülük etmek
Amaç 2
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası’nın Kurumsal Yapısını Güçlendirmek
2.1 Yasal Şartların kusursuz karşılanması için tüm insan kaynaklarımızın (seçim ile göreve
gelen organlar ve personel) mesleki yetkinliğini üst seviyeye çıkarmak
2.2. Mali Yeterliliğimizi üyelerimizin talep ettiği tüm hizmetleri karşılayacak seviyeye
çıkarmak
2.3 Üyelerimize ve diğer yararlanıcılarımıza sağladığımız hizmetlerin altyapısını
teknolojinin en üst seviyede uygulanabildiği bir yapıya kavuşturmak
45
Amaç 3
Toplum İle Yakınlık Kurmak; Sosyal Sorumluluk Projeleri Geliştirmek ve Katılım
Sağlamak
3.1 Üyelerimize ayrıcalıklı sağlık, finansman ve eğitim hizmetleri sunmak
3.2 Sağlık ve eğitim yardımlarını bütçemiz oranında kamuya sunmak
3.2 Sosyal yaşamın desteklenmesi amacı ile oluşturulan projelere katkı sağlamak
3.4 Kırşehir’den beyin göçünün önlenmesi ve üyelerimizin nitelikli personel ile çalışma
şartlarını sağlamak için iş arayanlar ile işverenleri buluşturmak
8.2 Maliyet Tabloları
Amaç:1
ALT AMAÇLAR
TERMİN
2014
2015
2016
TERMİN
2014
2015
2016
TERMİN
2014
2015
2016
TOPLAM
Tablo:37
Amaç:2
ALT AMAÇLAR
TOPLAM
Tablo:38
Amaç:3
ALT AMAÇLAR
TOPLAM
Tablo:39
8.3 İzleme ve Değerlendirme
8.3.1 Eylem Planları
İzleme ve değerlendirmeye ilişkin Eylem Planları KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ
ODASI Yönetim Kurulu’nda bulunan asıl stratejik planda mevcuttur.
46
AMAÇLAR
I.Yıl
Faaliyetleri
HEDEFLER
II.Yıl
Faaliyetleri
III.Yıl
Faaliyetleri
IV.Yıl
Faaliyetleri
V.Yıl
Faaliyetleri
Tablo:40
8.3.2 Gözden Geçirme Planları
Gözden Geçirme Planları Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu’nda bulunan asıl
stratejik planda mevcuttur.
AMAÇLAR HEDEFLER
I.Yıl
Faaliyet
GG
GG
Faaliyetleri Sorumlusu Periyodu Sorumlusu
Sonuçlar
Tablo:41
8.3.3 Gözden Geçirme Raporları
Stratejik Planın hedefe ulaşması için, stratejik plan uygulamasının planlı olarak takip edilmesi
ve raporlanması stratejik planın son bölümünde yer alan formatlara göre yapılır. Gözden
geçirme faaliyetleri için belirlenmiş temrinlerde faaliyetlere ilişkin sonuçlar faaliyet
sorumlusu tarafından hazırlanır ve bu rapor değerlendirmeden sorumlu birime anlatılır.
Değerlendirme yapmakla sorumlu birim faaliyete ilişkin performans kriterleri ile raporlanan
(gerçekleştirilen) sonuçları karşılaştırır ve stratejik planda değişiklik yapılması gerekli görülür
ise değişiklik önerisi Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası Yönetim Kuruluna bildirilir.
Değişikliğe ilişkin bütçe çalışmaları yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu’nun onayı ile Stratejik
Planda değişiklik yapılır.
Kırşehir Ticaret Ve Sanayi Odası stratejik amaçlara ve hedeflere ulaşma düzeyinin
değerlendirilmesine yönelik olarak stratejik plan bünyesinde bir “Kurumsal Performans
Değerlendirme Sistemi” oluşturmuştur. Kurumsal performans değerlendirme sistemi
kapsamında kurumsal hedefler ve bölüm hedefleri iş planlarında belirtilen Gözden Geçirme
sürelerinde yapılır.
KIRŞEHİR TİCARET VE SANAYİ ODASI
Adres: Yenice Mahallesi Atatürk Caddesi Tüccarlar İşhanı, Kat:1 No:1
Telefon: +90 386 2131186 Faks: +90 386 2136134
Web Adresi: www.kirsehirtso.org.tr E-Posta: [email protected]
47
Download

STRATEJİK PLAN - Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası