T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği
Sayı
Konu
:
:
42991614/900
Birlik İçi Atama Kurası
GENEL SEKRETERLİK MAKAMINA
İlgi :Genel Sekreterlik Makamının 11/04/2014 tarihli ve 2014.1083540.624 sayılı
Olur'u.
Birliğimize bağlı sağlık tesislerinde hizmetin daha etkin ve verimli sunumunu teminen,
birlik içi yer değişikliği suretiyle etkili ve dengeli bir personel dağılımı sağlamak üzere
Makamın ilgide kayıtlı Olur’u ile yürürlüğe konulan “Giresun İli Kamu Hastaneleri Birliği
Birlik İçi Yer Değişikliğinin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge” hükümleri kapsamında
olmak üzere ekte yer alan müracaat ilan formlarında “kura numarası” ile açıklanan unvan,
branş ve niteliklere haiz Birliğimiz personelinin; söz konusu ilan içeriğinde açıklanan süre ve
şartlar ile diğer usul ve esaslar doğrultusunda birlik içi yer değişikliği müracaatlarının kabulü
veya reddi ile yapılacak inceleme ve değerlendirme neticesinde ilgili personelin birlik içi
naklen tayini hususunu;
Olur’larınıza arz ederim.
EKLER:
1- Kura No: 2014/2 -1 Diş Tabibi
2- Kura No: 2014/2- 2 Eczacı
3- Kura No: 2014/2- 3 Hemşire
4- Kura No: 2014/2- 4 Anestezi
5- Kura No: 2014/2- 5 Anestezi ( Anjio - KVC)
6- Kura No: 2014/2- 6 İlk ve Acil Yardım
7- Kura No: 2014/2- 7 Röntgen
8- Kura No: 2014/2- 8 Fizyoterapist
9- Kura No: 2014/2- 9 Tıbbi Sekreter
Hakkı İlker OFLAZ
İdari Hizmetler Başkanı
OLUR
.../.../2014
Dr. Muhammet M. SAYMAZ
Genel Sekreter
Giresun Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği E - posta: [email protected]
Ayrıntılı bilgi için: Tel: 0454 270 10 00 Faks: 0454 270 10 04
.
.
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr adresinden ae9d445f-ad67-49a8-9026-df792be87127 kodu ile erişebilirsiniz.
Download

Genel Sekreterlik Oluru İçin Tıklayınız.